Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer"

Transkript

1 Sidenr Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning, idet det besluttedes at behandle sag nr. 17 Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for KIF Holding.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr Sagsnr. Side 1. Svar til Statsforvaltningen Udtrædelse af Ældrerådet Anmodning om omkonstituering i bestyrelsen for Fonden Harteværket Udpegning af repræsentant og suppleant til midlertidig selskab Genavendelse Syd I/S Anmodning om omkonstituering i Handicaprådet Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem Sydtrafik regnskab Vedtægter for Tyrstrup Andelsboligforening af Vedtægter for administrationsorganisationen Bovia Forslag til lokalplan Ved Lykkegårdsvej - et tæt-lav boligområde Forslag til lokalplan Ved Dyrehavegårdsvej - et boligområde Udskydelse af Universitetsbyggeriet på Grønborggrunden i Kolding Forslag om nedlæggelse af Kongeåskolen pr. 1/ Forslag om nedlæggelse af Stepping Skole pr. 1/ Samarbejde mellem skole- og folkebibliotek i Christiansfeld Udvidelse af Femkløveret Anmodning om at udtræde af bestyrelsen for KIF Holding

3 Sidenr Svar til Statsforvaltningen J.nr.: K03 Sagsid.: 10/16570 SAGSFREMSTILLING: Kommunaldirektøren oplyser, at Statsforvaltningen Syddanmark ved brev af 7. maj 2010 har meddelt, at de "af en journalist ved Jyllands Posten er blevet gjort opmærksom på 2 artikler om Kolding Kommunes vederlagsfri overdragelse af en aktiepost i Kolding hallerne til KIF Håndbold, der senere har videre overdraget aktieposten til KIF Håndbold Elite A/S". Til brug for Statsforvaltningens vurdering af lovligheden af den foretagne disposition, anmodes Kommunen om en udtalelse i sagens anledning. Det ønskes i den forbindelse oplyst, hvad Kommunen i forbindelse med overdragelsen har gjort for at sikre sig, at Kommunens støtte alene går til opgaver/aktiviteter, som Kommunen lovligt kan varetage og hvilken kommunal interesse, kommunen har varetaget i forbindelse med aktieoverdragelsen. Endelig anmodes Kommunen om at oplyse nærmere om ejerforholdene før og efter overdragelsen af aktieposten. Statsforvaltningen har ved et andet brev af 7. maj 2010 anmodet om også at få Kolding Kommunes udtalelse i anledning af en af Kolding Kommune stillet garanti for et lån optaget af KIF Håndbold i forbindelse med klubbens køb af aktier i det private selskab Skybox A/S. FORVALTNINGSINDSTILLING: Kommunaldirektøren foreslår følgende tekst som besvarelse af Statsforvaltningens henvendelser: "Ved breve af 7. maj 2010 har Statsforvaltningen anmodet om Kolding Kommunes udtalelse til sagerne om Kommunens garantistillelse for et lån optaget af KIF Håndbold i forbindelse med klubbens køb af aktier i det private selskab Skybox A/S og om Kommunens vederlagsfri overdragelse af en aktiepost i Koldinghallerne til KIF Håndbold. Ejerforholdene af Kolding hallerne Lett Advokatfirma har i september 2006 udarbejdet et notat vedr. en ny ejerstruktur til Kolding-Hallen og KIF-centret (bilag 1). Det fremgår heraf, at hensigten med at etablere Kolding-Hallen A/S, KIF-Centret A/S og Holdingselskabet A/S er at opnå en bæredygtig og fremtidssikret ejerstruktur for Kolding-Hallen og KIF-Centret. I notatet står endvidere: Med projektet er det hensigten overordnet at realisere en model, som bygger på et offentligt-privat partnerskab, som samtidig inddrager amatøridrætslivet i Kolding Kommune på en relevant måde. Ejerskabet til Kolding-Hallen ligger i dag hos Kolding Kommune, mens KIF-Centret er ejet af KIF Hovedforening. Det er hensigten med etableringen af KIF-Centret A/S, at dette selskab skal forestå tilbygningen og sammenbygningen med Kolding-Hallen.

4 Sidenr Renoveringsprojektet tager afsæt i en plan, som Kolding Idrætsforening, Kolding IF Håndbold og KIF Håndbold Elite A/S har lagt frem for realiseringen af visionen for Kolding Idrætsbydel. I den samlede plan for etablering af selskabsstrukturen indgår det, at Kolding Kommune indskyder en kontant fri reserve på kr. 10 mio. i Kolding-Hallen A/S, som efterfølgende anvender dette beløb til nytegning af aktier i KIF-Centret A/S. Dermed vil Kolding Kommunes indskud af kr. 10 mio. i det samlede projekt efterfølgende indgå som en del af finansieringen i selskabet KIF- Centret A/S, der også efterfølgende skal optage lån til udvidelsen af lokaliteterne på kr. ca. 40 mio. Overordnet lægger jeg i forhold til udvidelsen af lokaliteterne til grund, at disse skal finde sted af hensyn til idrætslivet som helhed i Kolding Kommune. Udvidelsen af idrætsfaciliteterne sker derimod ikke, fordi Kommunen selv skal benytte tilbygningerne efterfølgende. har på møde den 18. september 2006 besluttet følgende (bilag 2): at at at at Kolding Kommune stifter pr. 1. november 2006 et ejendomsaktieselskab med en åbningsbalance på 43 mio. kr. fordelt i aktiver på hhv. materielle anlægsaktiver ejendomsværdi 33 mio. kr. samt omsætningsaktiver - finansielle aktiver kontant 10 mio. kr.. Apportindskud af ejendommen Kolding-Hallen, matr. nr. 28 an og 28 ac, Vonsild by, Vonsild sker på baggrund af en vurderingsrapport fra sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens bestemmelser herom, Kolding Kommune som modydelse vederlægges med 100% aktiekapital i selskabet, fordelt på aktier med 1 stemme pr. aktie, hvilket indebærer accept fra Kolding Kommunes side af en overkurs på 10 mio. kr. (dannelse af en fri reserve på 10 mio. kr.), Kolding Kommune ved et gavebrev pr. samme dato overdrager aktier til nominel værdi på 11 mio. kr. til idrætsforeningen KIF Håndbold-afdeling som en del af den samlede KIF-organisation med fuld ejendoms- og forvaltningsret til gavemodtageren, betinget af at nedenstående aktiehandel mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S effektueres samt at gaven betinges af, at idrætsforeningen KIF-Håndboldafdelingen ombytter den erhvervede aktiepost (gaven iflg. gavebrev) på nominel 11 mio. kr. (11000 aktier med stemmer) med nyudstedte aktier til samme nominelle beløb på samme antal aktier og stemmer i det nystiftede Holdingselskab, Kolding Kommune sælger en aktiepost på nominelt 11 mio. kr. til kurs 100 til KIF Håndbold Elite A/S uden offentlig udbud, idet der pt. ikke foreligger særlige procedurer for aktiesalg for kommuner udover almindelige retsgrundsætninger for kommunal virksomhed,

5 Sidenr at at at at at at at at at at det forudsættes, at KIF Hovedforening stifter et nyt ejendomsselskab, hvori KIF Hovedforening indskyder KIF-Centret med tilhørende grund som apportindskud, der i åbningsbalancen specificeres som materielle anlægsaktiver 27 mio. kr. samt overtagelse af langfristet gæld gennem et skyldnerskifte på 5 mio. kr. eller netto aktiekapital på 22 mio. kr.. KIF Hovedforening vederlægges med aktier med 1 stemme hver. Det forudsættes, at panthavere i KIF-Centret samtykker i transaktionen, dette selskab skal forestå udvikling af området med bl.a. etable ring af nye fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med Kolding- Hallen og KIF-Centret indenfor en forventet investeringsramme af 40 mio. kr. som effektueres inden udgangen af 2007, det forudsættes, at Kolding Kommune og KIF-Hovedforening i forening stifter et Holdingselskab ved apportindskud af aktier i henholdsvis ejendomsselskabet Kolding-Hallen A/S og ejendomsselskabet KIF-Centret A/S i forholdet 1:1. Det forudsættes at Holdingselskabet til enhver tid besidder den kontrollerende aktiekapital i datterselskaberne, det forudsættes, at KIF Håndbold Elite A/S ombytter den er hvervede aktiepost på nominelt 11 mio. kr. (11000 aktier med stemmer) med nyudstedte aktier til samme nominelle beløb og samme antal aktier og stemmer i det nystiftede Hol dingselskab, hvilket betinges i aktiehandlen mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S, det forudsættes, at ejendomsaktieselskabet KIF-Centret A/S udvider aktiekapitalen med 10 mio. kr. (10000 aktier med stemmer) med pligt for ejendomsaktieselskabet Kolding- Hallen A/S til køb af disse til parikurs, samtlige ovenstående transaktioner betinges af indgåelse af en aktionæroverenskomst, hvis indhold foreligger i udkast i sagens akter. Kolding Kommune sikres herved en bestyrelsespost samt forkøbsret ved aktieovergang, det forudsættes, at der etableres et driftsinteressentskab i hvilket KIF Hovedforening og KIF-Håndboldafdeling er interessenter i et indbyrdes ejer- og hæftelsesforhold, der aftales nærmere mellem parterne i en interessentskabskontrakt, driftsinteressentskabet skal være driftsansvarlig for alle ejendomme ejet af Holdingselskabet A/S og dettes datterselskaber på baggrund af indgåede leje- og brugskontrakter, Kolding Kommunes provenue fra salg af aktier i Kolding-Hallen A/S anvendes til et kontantindskud på 10 mio. kr. i Kolding- Hallen A/S og inddækningen af sagsomkostninger på 1 mio. kr., fællesmødet ansøger og Sammenlægningsudvalget om

6 Sidenr anlægsbevilling på -33 mio. kr. og et dertil hørende indtægtsrådighedsbeløb på 33 mio. kr. (salg af fast ejendom) og anlægsbevilling på 33 mio. kr. og dertil hørende rådighedsbeløb på 33 mio. kr., svarende til erhvervelsen af aktier i Kolding-Hallen A/S, at at at at fællesmødet ansøger og Sammenlægningsudvalget om anlægsbevilling på 11 mio. kr. med dertil hørende rådigheds beløb på 11 mio. kr. svarende til gavebrev til KIF Håndboldafde ling. Beløbet modposteres som en nedskrivning på kommunens balancekonto (egenkapital), fællesmødet ansøger og Sammenlægningsudvalget om anlægsbevilling på 11 mio. kr. og dertil hørende rådighedsbeløb på 11 mio. kr. svarende til salg af en aktiepost på nominel 11 mio. kr. til parikurs til KIF Håndbold Elite A/S, samtlige ovenstående transaktioner forudsættes gennemført i umiddelbar rækkefølge indenfor 7 dage med fornøden sikkerhedsstillelse med retsvirkning pr. 1. november 2006, de i sagen og de vedhæftede dokumenter anvendte navne alene er præliminære arbejdsnavne, som kan ændres ved dokumenternes endelige udfærdigelse. Der vedlægges en skitse over ejerkonstruktionen (bilag 3). Ved brev af 10. oktober 2006 (bilag 4) har Tilsynet, Statsamtet Århus besluttet ikke at foretage yderligere i anledning af en klage over Kolding Kommunes eventuelle omgåelse af udbudsbekendtgørelsen og tilskud til elitehåndbolden. Klageren har i sin henvendelse til Statsforvaltningen anført, at Vedhæftet er protokol for et møde i Kolding Kommune, hvor man med en meget sindrig konstruktion af selskaber for os at se omgår udbudsbekendtgørelsen og samtidig tilfører elitehåndbolden (direkte og indirekte) en snes millioner kroner. Statsamtet anfører i sin besvarelse bl.a.: Statsamtet finder ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at foretage yderligere i anledning af Deres henvendelse. Statsamtet lægger herved vægt på, at der ikke, efter en gennemgang af det fremsendte materiale, er grund til at antage, at Kolding Kommune har handlet i strid med kommunalretlige regler i forbindelse med udvikling af området ved Kolding-Hallen og KIF-Centret. Der er i juli 2008 fra Kommunen givet tilsagn til, at KIF Håndbold Elite A/S kan overdrage samtlige sine aktier i Kolding Hallerne Holding A/S til et nyetableret og koncernforbundet selskab under navnet KIF Håndbold Invest A/S. Samtidig meddeltes samtykke til, at der senere kan optages andre aktionærer i KIF Håndbold Invest A/S.

7 Sidenr Garantistillelsen for lån optaget af KIF Håndbold i forbindelse med klubbens køb af aktier i det private selskab Skybox A/S Lett Advokatfirma anmodede på vegne af Kolding Idrætsforening Håndboldafdelingen ved fax af 10. december 2008 Kolding Kommune om at indestå for et lån på kr. Det oplystes i faxen, at Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, Ambolten 4, 6000 Kolding, CVR-nr , hos Sydbank har optaget et lån med henblik på at erhverve aktier direkte eller indirekte i Rettighedsselskabet Skybox A/S, CVR-nr Der anmodes om, at Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, indestår i lånets løbetid over for Sydbank at ville erhverve nom. kr aktier i Kolding IF Holding A/S, CVR-nr , fra Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen for kr Sydbank kan gøre indeståelsen gældende over for Kolding Kommune, såfremt Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen misligholder den indgåede låneaftale med Sydbank, og Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen meddeler samtidigt hermed Sydbank transport i den købesum, der i så fald forfalder til betaling for aktierne i Kolding IF Holding A/S. De øvrige aktionærer i Kolding IF Holding A/S giver ved underskrift på nærværende erklæring samtidig samtykke til, at aktionæroverenskomst af 14/ vedrørende Kolding IF Holding A/S, pkt. 9.2, fraviges i overensstemmelse med ovenstående, såfremt aktieposten måtte blive overdraget fra Kolding Idræts Forening Håndholdafdelingen til Kolding Kommune. Den 15. december 2008, var sagen sat til behandling på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget (bilag 5). Det blev her besluttet, at tage sagen tilbage med henblik på genoptagelse på fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 22. december Endvidere vedtog fællesmødet den 15. december 2008, at det fremsendte indeståelsesdokument affattes i sin oprindelige skikkelse med følgende tilføjelser: Såfremt Kolding Kommunes købspligt bliver effektiv, skal Kolding Idræts-forenings Håndboldafdeling på Kommunens anfordring snarest muligt tilbagekøbe ovenstående aktiepost helt eller delvist på samme vilkår, som Kolding Kommune har erhvervet denne. Til opfyldelsen af denne købspligt tillægges Kolding Kommune modregningsret i alle krav køberen har på Kolding Kommune indtil fuld overdragelse har fundet sted. BDO Kommunernes Revision har i en mail af 17. december 2008 til Kolding Kommune (bilag 6) konkluderet, at det er deres opfattelse, at Kolding Kommunes accept af at indestå for lånet på 6,2 mio. kr. ikke belaster kommunernes låneramme efter lånebekendtgørelsens 3, stk.1, nr. 3 og nr. 5. BDO Kommunernes Revision konkluderer således: Det fremgår således, at en garanti skal henregnes til en kommunes låntagning, hvis lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestil-

8 Sidenr les med en kommunal anlægsopgave. I den aktuelle sag er der efter det oplyste ikke tale om finansiering af anlægsudgifter, men om et likviditetstilskud, der i givet fald vil forøge Kolding Kommunes andel af aktiekapitalen i selskabet KIF Holding A/S. Efter vores opfattelse vil kommunens accept af at indestå for lånet på 6,2 mio. kr. derfor ikke belaste kommunens låneramme efter bekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. Det fremgår endvidere af mailen fra BDO Kommunernes revision, at der i vejledningen til lånebekendtgørelsen er anført: 7. Garantistillelse. Det er en betingelse for kommunens garantistillelse, jf. 9, at der er tale om et kommunalt formål, På fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Fritids-Idrætsudvalget den 22. december 2008 beslutter et flertal, at indstille andragenet med kommunaldirektørens forslag til s tiltrædelse. Senere den 22. december 2008 (bilag 5) tiltrådte et flertal i indstillingen. Kopi af garantierklæringen er vedlagt (bilag 7). Aktieoverdragelsen Sagen om overdragelse af aktier til KIF Håndboldafdeling blev behandlet på byrådsmøde den 8. marts 2010 (bilag 8). Forinden havde der været afholdt et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Fritidsudvalget den 25. januar (bilag 9) med deltagelse af advokat Jon Stefansson, Lett Advokatfirma og revisor Johnny Krogh, Deloitte. Her gav repræsentanterne en orientering og præsentation af ny struktur i forbindelse med Koldinghallerne. Der blev på mødet givet indtryk af, at dispositionerne var lovlige. På vegne af Kolding Idræts Håndboldafdeling fremsendte advokat Jon Stefansson, Lett Advokatfirma ved brev af 23. februar 2010 (bilag 10) en anmodning til Kolding Kommune om at overdrage de af Kolding Kommune tilhørende aktier i Kolding IF Holding A/S til Kolding Idræts Forening Håndboldafdeling. I brevet anføres bl.a., - at advokat Jon Stefansson ud over at være advokat for KIF Håndboldafdeling er bestyrelsesformand i KIF Håndbold Elite A/S, der forestår drift af den professionelle håndbold. - at der er vedlagt et udkast til Gavebrev (bilag 11), der indeholder forslag til de nærmere betingelser for overdragelse af Kommunens aktier, herunder at aktierne overdrages vederlagsfrit til Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, - at der som bilag til gavebrev er udarbejdet en Samtykkeerklæring (bilag 12) med en bestemmelse om, at Kolding Kommune fortsat skal have bestyrelsesrepræsentation, uanset at Kolding Kommune ved gavens givelse ikke længere vil være aktionær i selskabet,

9 Sidenr at tegningsberettigede for KIF Håndbold Elite A/S ved advokat Jon Stefansson og direktør Jens Boesen vil underskrive samtykkeerklæringen, ligesom det forventes at hovedforeningens 13 medlemmer også vil underskrive. Underskrevet samtykkeerklæring vil blive eftersendt snarest muligt. - at der fortsat arbejdes på en færdiggørelse af strukturprocessen herunder de organisatoriske forhold. Processen vil blive færdiggjort snarest muligt og senest den 30. juni 2010, - at likviditeten i KIF, herunder KIF Håndbold Elite A/S, er anstrengt. Af gavebrevet fremgår, at gavemodtager (KIF Håndboldafdelingen) forpligter sig til, at den forpligtelse, gavegiver har påtaget sig i forhold til pengeinstituttet bringes til ophør inden 30. juni Sagen har været behandlet på s møde den 8. marts Det blev da besluttet,: at at Kolding Kommune ved det af Lett Advokatfirma udarbejdede gavebrev pr. godkendelsesdato overdrager aktier til nominel værdi på 11 mio. kr. til Kolding Idræts Forening Håndboldafdeling, Kolding Kommune jf. udarbejdet samtykkeerklæring fortsat er repræsenteret i bestyrelsen for Kolding IF Holding A/S. Det fremgår af det omhandlede gavebrev, at gavegiver (Kommunen) som følge af kommunalfuldmagtsreglerne ikke kan fortsætte som aktionær i selskabet Kolding IF Holding A/S efter en kommercialisering og udvidelse af aktiviteterne i koncernen. På den baggrund ønsker Kommunen at overdrage sine aktier i selskabet til Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen. Det anføres endvidere i gavebrevets pkt. 3: 3.1. Gavemodtager forpligter sig til, at den forpligtelse, Gavegiver har påtaget sig i forhold til pengeinstitut, jf. bilag 2, bringes til ophør inden den 30/ Såfremt den forpligtelse, som Gavegiver har påtaget sig i forhold til pengeinstitut, jf. bilag 2, ikke er bragt til ophør inden den 30/6-2010, kan Gavegiver på anfordring kræve tilbageleveret nominelt kr aktier i Selskabet, svarende til 20 % af den samlede aktiekapital fra Gavemodtager og fra KIF Håndbold Elite A/S. Gavemodtager og KIF Håndbold Elite A/S bekræfter således ved underskrift på nærværende gavebrev at ville bevare en ejerandel, der gør, at der til Gavegiver kan tilbageleveres nominelt aktier, såfremt forpligtelsen i pkt. 3.1 ikke opfyldes, og Gavegiver afgiver påkrav i henhold til nærværende bestemmelse. Som bilag til byrådets sag er endvidere vedhæftet et udkast til en samtykkeerklæring til underskrift for KIF Håndbold Elite A/S og Kolding Idræts Forening. Ved samtykkeerklæringen giver de to underskrivere samtykke til:

10 Sidenr at Kolding Kommune, CVR nr overdrager sine aktier i Selskabet, nominelt kr., til Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, CVR nr , som en gave, og at Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, CVR nr , videreoverdrager de pågældende aktier til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, KIF Håndbold Elite A/S, CVR nr , eller KIF Håndbold Invest A/S, CVR nr , eller Kolding Idræts Forening, CVR nr , eller at aktierne overdrages til tredjemand. Tredjemand kan dog maksimalt erhverve nom. 14 mio. kr. aktier direkte eller indirekte via ejerandel i andet selskab i Kolding IF Holding A/S ud af den samlede aktiepost i Kolding IF Holding A/S. Aktierne kan således videreoverdrages frit uden indhentelse af yderligere samtykke inden den 30/6-2010, og at Kolding Kommune efter gavens givelse fortsat er repræsenteret i bestyrelsen for Kolding IF Holding A/S. I en af Deloitte udarbejdet årsrapport 2009 for Kolding Idræts Forening Hovedforeningen, er 40 % af aktiekapitalen i Holdingselskabet værdisat til kr. i Efter gaveoverdragelsen er Kolding Kommune ikke længere med i ejerkredsen. Med gaveoverdragelsen har Kolding Kommune ønsket at støtte Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen. Beslutningen om at underskrive gavebrevet er endvidere truffet ud fra ønsket om at frigøre kommunen for sin forpligtelse over for Middelfart Sparekasse. For fuldstændighedens skyld oplyses, at Kolding Kommune den 30. juni 2010 modtog et brev fra Rettighedsselskabet Skybox A/S`s advokat Jon Stefansson (bilag 13). I brevet står bl.a.: Det kan oplyses at 11 nye investorer i Rettighedsselskabet Skybox A/S har indbetalt i alt 2,7 mio. dkk. Disse investorer bliver derfor formelt aktionærer i og långivere til Rettighedsselskabet Skybox A/S på en generalforsamling, der først kan afholdes i august 2010 på grund af ferieperioden. I forlængelse af dette kapitalindskud har aktionærer i Rettighedsselskabet Skybox A/S tilkendegivet at have til hensigt at yde et lån til Rettighedsselskabet Skybox A/S, således at selskabets gæld til moderklubben kan indfries. Moderklubben kan herefter indfri sin gæld i Middelfart Sparekasse, og den garanti, som kommunen har stillet over for Middelfart Sparekasse, vil herefter kunne bringes til ophør. Borgmester Jørn Pedersen henviste i mail af 30. juni 2010 til advokat Jon Stefansson til, at byrådsbeslutningen vedr. gavebrevet klart beskriver konsekvenserne ved at kravene ikke er opfyldt per 30. juni Den 2. juli 2010 afholdtes et møde mellem Kolding Kommune og KIF, hvor det aftaltes, at der senest den 5. august 2010 skulle foreligge et

11 Sidenr brev hos Kommunen underskrevet af advokat Jon Stefansson, om at Kommunen er sikret indfrielse af garantiforpligtelsen. Kolding Kommune modtog den 5. august 2010 et brev (bilag 14) fra advokat Jon Stefansson på vegne af Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen, KIF Håndbold Elite A/S og Rettighedsselskabet Skybox A/S. Advokaten bekræfter i brevet, at en række investorer har foretaget kapitalindskud i Rettighedsselskabet Skybox A/S. Det anføres, at dette kapitalindskud vil blive anvendt til at indfri det lån, som Rettighedsselskabet Skybox A/S er debitor på over for Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen. Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen indfrier herefter sin bankgæld i Middelfart Sparekasse, der herefter frigiver Kolding Kommunes kautionserklæring. Ovennævnte vil formelt blive gennemført på en generalforsamling i Rettighedsselskabet Skybox A/S, der afholdes d. 26. august Herefter vil de anførte yderligere ekspeditioner med indfrielse og frigivelse kunne gennemføres. Kolding Kommune, ved kommunaldirektør Rikke Vestergaard, har den 5. august 2010 bekræftet modtagelsen af brevet, og anført, at Kommunen forventer, at der umiddelbart efter generalforsamlingen fremsendes dokumentation for, at kapitaludvidelsen og indfrielsen af de omhandlede gældsforpligtelser er sket som beskrevet. Det anføres endvidere, at Kommunen fastholder aftalen om, at Kommunen kan kræve aktierne tilbageleveret, hvis gælden ikke indfries som lovet." BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning. BILAG: /10 Åben Tilsynet anmoder om en udtalelse /10 Åben Tilsynet anmoder om en udtalelse /10 Åben Bilag 1. Notat vedr. ejerstruktur til Kolng -Hallen og KIF-Centret /10 Åben Bilag 2. Sammenlægningsudvalgets behandling af Udvikling af Kolding-Hallen og KIF-Centret /10 Åben Bilag 3. Oversigt ejerforhold /10 Åben Bilag 4. Statsamtets brev vedr. Klage over Kolding Kommune /10 Åben Bilag 5. s behandling, indeståelse for lån /10 Åben Bilag 6. BDO Kommunernes Revision /10 Åben Bilag 7. Garanti, Middelfart Sparekasse /10 Åben Bilag 8. s behandling, anmodning om overdragelse af aktier

12 Sidenr /10 Åben Bilag 9. Fællesmøde, orientering og præsentation af ny struktur /10 Åben Bilag 10. Lett brev vedr. gavebrev /10 Åben Bilag 11. Gavebrev /10 Åben Bilag 12. Samtykkeerklæring /10 Åben Bilag 13. Brev fra advokat Jon Stefansson /10 Åben Bilag 14. Brev af 5. august 2010 fra advokat Jon Stefansson

13 Sidenr Udtrædelse af Ældrerådet J.nr.: G00 Sagsid.: 10/1058 SAGSFREMSTILLING: Ældrerådsmedlem Sonja Dornhoff anmoder ved mail af 30. juni 2010 om at udtræde helt af Ældrerådet pga. personlige årsager. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Seniordirektøren oplyser, at der jf. Styrelsesvedtægt for Ældrerådet 4, stk. 3, indtræder en stedfortræder som medlem af Ældrerådet, hvis et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage hvervet i mindst tre måneder. Seniordirektøren oplyser, at stedfortræder Karsten Barfoed siden 25. januar 2010 midlertidigt har været indtrådt som suppleant for Sonja Dornhoff. FORVALTNINGSINDSTILLING: Seniordirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at anmodningen om at udtræde af Ældrerådet imødekommes, samt at Karsten Barfoed indtræder som fast medlem af Ældrerådet. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniordirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

14 Sidenr Anmodning om omkonstituering i bestyrelsen for Fonden Harteværket J.nr.: A23 Sagsid.: 10/23503 SAGSFREMSTILLING: Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe Hans Peter Andersen oplyser ved af 10. august 2010, at Iver Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Fonden Harteværket. Som nyt medlem af bestyrelsen for Fonden Harteværket indstilles (V) Christian Kloppenborg-Skrumsager. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Iver Pedersen er udpeget i s møde den 1. december 2009 (sag nr. 68) efter indstilling fra Valggruppe I. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at Iver Pedersens ønske imødekommes, samt at Christian Kloppenborg-Skrumsager indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for Fonden Harteværket. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

15 Sidenr Udpegning af repræsentant og suppleant til midlertidig selskab Genavendelse Syd I/S J.nr.: A23 Sagsid.: 10/23575 SAGSFREMSTILLING: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der skal udpeges en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen for det midlertidige selskab Genanvendelse Syd I/S. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: By- og udviklingsdirektøren oplyser, at på sit møde den 28. juni 2010 (sag nr. 23) vedtog, at Kommunen indtræder i det midlertidige genbrugsselskab. Ifølge forslag til vedtægter 5.2 og 5.3 for det midlertidige selskab skal Kommunen udpege en repræsentant samt en suppleant til bestyrelsen for det midlertidige selskab. FORVALTNINGSINDSTILLING: By- og udviklingsdirektøren foreslår at der udpeges en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen for det midlertidige selskab. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Det indstilles til s tiltrædelse, at (A) Per Bødker Andersen udpeges som medlem med (C) Bent Bechmann som stedfortræder i bestyrelsen for Genanvendelse Syd I/S. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

16 Sidenr Anmodning om omkonstituering i Handicaprådet J.nr.: A30 Sagsid.: 10/19271 SAGSFREMSTILLING: Formanden for den Socialdemokratiske byrådsgruppe, Christian Haugk, anmoder ved af 12. august 2010 om følgende omkonstituering: Erik Lund udtræder af Handicaprådet, og Annie Terp Thomsen indtræder i Handicaprådet. FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Borgmesteren oplyser, at Erik Lund er udpeget i s møde den 28. juni 2010 (sag nr. 7) efter indstilling fra valggruppe I. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6 i s forretningsorden. FORVALTNINGSINDSTILLING: Borgmesteren foreslår, at anmodningen om omkonstituering i Handicaprådet imødekommes. BESLUTNING UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Borgmesterens forslag forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

17 Sidenr Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem J.nr.: S29 Sagsid.: 10/21672 SAGSFREMSTILLING: Seniordirektøren fremsender forslag til takstændringer, afledt af Lov nr. 548 af 26. maj 2010 Lov om ændring af lov om social service (Lov over egenbetaling for madservice i eget hjem). FORVALTNINGENS BEMÆRKNINGER: Seniordirektøren oplyser, at Regeringen har indført et loft over taksten for madservice for de ældre, som er visiteret til et dagligt hovedmåltid, og som får leveret maden i eget hjem. Loftet udgør 45 kr. for en hovedret, inkl. levering. Der er intet loft over prisen for en biret, så længe den opkræves separat fra hovedretten. Ændringen træder i kraft 1. juli I Kolding Kommune sker udbringning 1 gang om ugen i kasser. Prisen i 2010 er 45 kr. pr kasse. Der kan være fra 0 (når en bruger kun har valgt biretter) til 7 hovedretter i en kasse. Den nuværende ordning betyder at betalingen for madservice inkl. udbringning varierer, jf. følgende beregning: Udbringningspris pr. kasse: 45 Antal hovedretter pr. kasse Udbringningspris pr. hovedret Pris hovedret Samlet pris 1 45,00 32,50 77, ,50 32,50 55, ,00 32,50 47, ,25 32,50 43,75 5 9,00 32,50 41,50 6 7,50 32,50 40,00 7 6,43 32,50 38,93 Ovenstående beregning viser, at prisen kommer til at overstige de maks. 45 kroner for en hovedret inkl. udbringning, når der er 3 eller færre hovedretter i en kasse. Der er lavet beregninger på de økonomiske konsekvenser for henholdsvis borgeren og kommunen ud fra 2 modeller; Model 1 beskriver de økonomiske konsekvenser ved at indføre en udbringningspris pr. hovedret.

18 Sidenr Model 2 beskriver de økonomiske konsekvenser ved at fastholde en udbringningspris pr. kasse. For begge modeller er forudsætningerne for beregningerne antallet af leverede kasser og hovedretter i Model 1 - udbringningspris pr. hovedret Beregningerne viser, at prisen for udbringning skal være kr. 7,75 pr. hovedret, hvis den nye ordning skal være udgiftsneutral for Kommunen. En udbringningspris på kr. 7,75 pr. hovedret betyder, at borgere der får leveret 6 eller flere hovedretter pr. uge kommer til at betale mere end de gør i dag. Følgende tabel viser, hvor meget borgeren kommer til at betale pr. uge ved en udbringningspris på kr. 7,75 og ved forskellig antal hovedretter pr. kasse. Borgernes udgifter til udbringning pr. uge ved en udbringningspris på henholdsvis kr. 6,43 og kr. 7,75 pr. hovedret Pris (kr.) Antal hovedretter pr. kasse ,43 45,01 38,58 32,15 25,72 19,29 12,86 6,43 7,75 54,25 46,50 38,75 31,00 23,25 15,50 7,75 Ved en udbringningspris på kr. 7,75 kommer en borger, der får leveret 7 hovedretter pr. uge, til at betale kr. 54,25 pr. kasse/uge, hvilket er kr. 1,25 mere end den faktiske pris pr. kasse, som er beregnet til 53 kr. pr. kasse i Såfremt ingen borgere skal komme til at betale mere for udbringningen end man gør i dag, kan udbringningsprisen maksimalt være 45/7 = kr. 6,43 pr. hovedret. For Kommunen betyder det en mindreindtægt på ca kr. i 2010 (pl-2010) og en mindreindtægt på ca kr. (pl- 2011) pr. år fra Model 2 - udbringningspris pr. kasse Beregningerne viser, at egenbetalingen for madservice inkl. udbringning ligger over de maksimale 45 kr., når der er 3 eller færre hovedretter i en kasse. Såfremt den nye ordning skal være udgiftsneutral for Kommunen skal udbringningsprisen være min. kr. 46,23 pr. kasse, når der er 4-7 hovedretter i en kasse, idet prisen pr. kasse skal sættes ned, når der er 1-3 hovedretter i en kasse, jf. følgende tabel.

19 Sidenr Antal hovedretter pr. kasse Differentieret udbringningspris pr. kasse Udgiftsneutral for Kommunen Pris for borger ved max. 45 kr. 1 12,50 12, ,00 25, ,50 37, ,23 45,00 Såfremt ingen borgere skal komme til at betale mere for udbringningen end man gør i dag, dvs maksimalt 45 kr. pr. kasse, vil det betyde en mindreindtægt for kommunen på ca kr. i 2010 og en mindreindtægt på ca kr. (pl-2011) pr. år fra Model 2 forudsætter dog, at køkkensystemet teknisk kan håndtere forskellige udbringningspriser pr. kasse, men pga. ferie kan der først svares på det efter sommerferien, dvs. sidst i juli eller i starten af august. Iflg. optælling pr. 25. juni 2010 er der tale om 45 ud af 421 madservicemodtagere, der får leveret 3 eller færre hovedretter pr. uge/kasse, dvs. ca. 10,7% af madservicemodtagere. Seniordirektøren oplyser endvidere, at Kolding Kommune kompenseres via DUT reguleringen med kr. i 2010 og kr. pr. år fra Afledte konsekvenser for budget 2010 af lov- og cirkulæreprogrammet samt konsekvenser for budgetperioden 2011 til 2014 skal medtages i bevillingskontrollen for medio GENERALFORVALTNINGSBEMÆRKNINGER: Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes forholdsvise andel af alle DUT-kompensationer fra 2011 indbudgetteres på central konto under administrationspolitik med henblik på efterfølgende fordeling på baggrund af konkrete beregninger. Det bør overvejes, alene at tilføre seniorpolitik det beregnede beløb på nuværende tidspunkt med den bemærkning, at viser det sig efterfølgende at adfærdsmønstret i bestillingerne ændres, tilføres seniorpolitikken en yderlige andel af den modtagne DUT-kompensation. FORVALTNINGSINDSTILLING: Seniordirektøren foreslår, at det indstilles til s tiltrædelse, at der indføres en differentieret udbringningspris pr. kasse (model 2), såfremt dette er teknisk muligt, dog således at ingen borgere kommer til at betale mere end 45 kr. pr. kasse, at forslag til takstændringerne pr. 1. juli 2010 godkendes,

20 Sidenr at der søges om at Seniorudvalget kompenseres for udgiften i model 2 med kr kr. i 2010 og kr. i 2011, at adfærdsmønstret følges med status ultimo 2010 og medio 2011 m.h.p. vurdering af behov for yderligere kompensation. BESLUTNING SENIORUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniordirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN : Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Seniorudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. BESLUTNING BYRÅDET DEN : Tiltrådt uden afstemning.

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen. Svar på Statsforvaltningens brev af 10. april 2012

Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen. Svar på Statsforvaltningens brev af 10. april 2012 Statsforvaltningen Syddanmark Ingeborg Mamsen Nissen Centralforvaltningen Byråd og Jura Byrådssekretariat Akseltorv 1 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 20 33 E-mail central@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015

ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S DEN 30. APRIL 2015 Pr. e-mail til: (jens@dueolsen.dk) Bestyrelsen i Auriga Industries A/S Att.: Bestyrelsesformand Jens Peter Due Olsen ADVOKATFIRMA ANMODNING OM OPTAGELSE AF PUNKT PÅ DAGSORDENEN FOR DEN ORDINÆRE GENE- RALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Kolding Kommune Akseltorv Kolding. Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold

Kolding Kommune Akseltorv Kolding. Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold 2014-169058 Kolding Kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 04-07- 2016 Afslutning af sagen om Kolding Kommunes overdragelse af aktieposter i Kolding-Hallen A/S til KIF Håndbold Resumé Som sagen foreligger

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje

VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje VEJEN Torvegade 16 DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 36 52 66 vejen@advodan.dk CVRnr. 25 57 52 88 Sag nr. 67037888JWN VEDTÆGTER for Fonden Kulturhavn Gilleleje 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere