3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling"

Transkript

1 Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

2 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt Af Peter Schradieck og Maygan Mike Lundgaarde På baggrund af fire domme fra Landsretterne gennemgås spørgsmålet, om en bilsælger har pligt til at undersøge og oplyse en privat køber om tidspunktet for produktionen af bilen, eller om det er tilstrækkeligt, at der gives oplysning om tidspunktet for første indregistrering og/eller modelår. Købelovens mangelsbegreb En genstand kan være mangelfuld i købelovens forstand på talrige måder. Foruden den "traditionelle" mangel i form af f.eks. en defekt bremsekaliber eller en defekt lås, kan en bil også være mangelfuld i købelovens forstand, hvis sælger ikke har givet køber tilstrækkelige oplysninger om bilen. Købelovens 76, stk. 1, nr. 3 og 4, lyder "Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis: [ ] 3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller 4) genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i 75a ikke er opfyldt. Sådanne oplysninger kendes under begrebet "sælgers oplysningspligt". Hvis de tilstrækkelige oplysninger ikke gives, siges sælger ikke at have overholdt sin loyale oplysningspligt. Hvilke oplysninger skal gives efter købelovens 76, stk. 1, nr. 3? Det er ikke muligt at opliste alle de oplysninger, som kan tænkes at skulle gives efter købelovens 76, stk. 1, nr. 3, men bestemmelsen fastslår direkte, at det afgørende er, om der er tale om forhold, "der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden", og som "sælgeren kendte eller burde kende". Kravet om, at oplysningen/forholdet skal have haft betydning for køberen, siges ofte at betyde, at den manglende oplysning skal have været "bestemmende" for køberen. Dette betyder dog ikke, at køberen helt ville afholde sig fra at indgå handlen, men oplysningen skal blot have haft betydning for handlens vilkår; f.eks. ved at køberen ville have givet en lavere pris for bilen, hvis han havde kendt oplysningen. Det andet krav om, at der skal være tale om en oplysning, som "sælgeren kendte eller burde kende", betyder, at ikke blot oplysninger, som sælgeren rent faktisk havde, har betydning. Også oplysninger, som domstolene mener, at sælger "burde kende", har betydning. Den sælger, som bevidst holder sig i uvidenhed, eller forsømmer at foretage en - efter domstolenes opfattelse - sædvanlig undersøgelse for at kunne give køber de relevante oplysninger, vil således risikere, at en køber kan påberåbe sig købelovens regler om mangler. Hvilke oplysninger kan være relevante ved salg af biler? For en umiddelbar betragtning kan tre tidspunkter være relevante ved salg af biler, nemlig: (i) (ii) (iii) Produktionstidspunktet Tidspunktet for første indregistrering Modelåret Det medgives, at punkt (iii) ikke er et tidspunkt i lighed med (i) og (ii), men oplysning om modelår kan desuagtet være relevant, og gives da typisk også i forbindelse med handel med biler. Ligger (i) produktionstidspunktet umiddelbart forud for (ii) tidspunktet for første indregistrering, giver det typisk ikke anledning til tvist. Der, hvor tvisten kan opstå - og som Landsretterne har behandlet - er den situation, hvor (i) produktionstidspunktet ligger flere måneder og måske år forud for (ii) tidspunktet for første indregistrering. I disse situationer har flere købere (forbrugere) gjort gældende, at sælger i henhold til købelovens 76, stk. 1, nr. 3, ikke blot skal give oplysning om (ii) tidspunktet for første indregistrering men tillige om (i) produktionstidspunktet.

3 Skiltningsbekendtgørelsen Det følger af skiltningsbekendtgørelsens 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr af 4. juli 1978 om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer mv.), at der for brugte køretøjer skal gives oplysning om første registreringsår, og af samme bestemmelse fremgår det, at der for campingvogne skal gives oplysning om fabrikationsåret. Under sagen var der indhentet en udtalelse fra en skønsmand, som oplyste, at det forhold, at en bil er produceret to år forud for første indregistrering, ville påvirke en købers interesse i negativ retning, dvs. en køber ville forvente et prisnedslag. I sagen havde køber først reklameret efter den dagældende ét års reklamationsfrist, og det var derfor nødvendigt for Landsretten at vurdere, om sælger havde handlet i strid med almindelig hæderlighed - for kun i så fald ville reklamationsfristen være uden betydning. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at skiltningsbekendtgørelsen er mere end 30 år gammel og endnu vigtigere formentlig "blot" er udtryk for, hvilke oplysninger der som minimum skal gives. Hertil kommer, at skiltningsbekendtgørelsen 2, stk. 1, "alene" henviser til brugte køretøjer. Vestre Landsrets dom af 23. august 2002 (brugt bil) I denne sag (refereret i U V) havde sælger, som var autoriseret Mitsubishi-forhandler, i 1997 solgt en brugt Mitsubishi til en forbruger med oplysning om, at bilen var registreret første gang den 17. februar Det viste sig efterfølgende, at bilen var produceret i 1992, dvs. cirka 2 år forud for indregistreringen, hvilket køber ikke var blevet gjort opmærksom på i forbindelse med handlen. Under sagen var der ikke oplysninger om, at der var sket modelskifte i perioden fra 1992 til Køber gjorde efterfølgende gældende, at bilen var mangelfuld, idet han havde haft en forventning om, at bilen var produceret i 1994, dvs. samme år som første indregistrering. Forud for Vestre Landsrets dom - men dog ej til brug for den konkrete sag - havde Danmarks Automobilforhandler Forening ("DAF") i et responsum oplyst, at "Det er inden for automobilbranchen ikke kutyme ved salg af brugte biler at oplyse produktionsår. Første indregistreringsår oplyses i henhold til [skiltningsbekendtgørelsen]." Af DAF's responsum fremgik det endvidere, at det ikke gjorde nogen forskel, at de to tidspunkter - produktionstidspunktet og første indregistreringsår - ikke var to på hinanden følgende år, eller at der var sket modelskifte. Efter at have henvist til DAF's responsum og skønsmandens udtalelser fastslog Landsretten, at sælger ikke havde handlet i strid med almindelig hæderlighed ved ikke at oplyse om produktionstidspunktet. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke var oplyst om omstændigheder - som f.eks. modelskifte - der kunne foranledige sælger til at oplyse om andet end tidspunktet for første indregistrering. Sælger blev således frifundet, men det er væsentligt at notere sig, at Landsretten udtrykkeligt henviste til, at et modelskifte kunne have foranlediget sælger til at oplyse om andet end tidspunktet for første indregistrering. Medens Landsretten således accepterede DAF's responsumudvalgs opfattelse af, at den relevante oplysning ved

4 handel med brugte biler er tidspunktet for første indregistrering, er det værd at notere sig, at Landsretten tilsyneladende tog afstand fra DAF's oplysning om, at et modelskifte ikke har eller kan få betydning. Vestre Landsrets dom af 14. september 2010 (ny bil) I denne sag havde en privat køber den 14. oktober 2007 købt en ny Ford og i den forbindelse fået oplyst, at det var en "årgang 2007". Sælger var autoriseret Ford-forhandler. Tvisten vedrørte to forhold. For det første, hvilket udstyr køber kunne forvente; og dernæst, om det forhold, at køber ikke var blevet oplyst, at bilen var produceret i april 2005, dvs. cirka 2½ år forud for købsaftalens indgåelse, betød, at bilen var mangelfuld. I Landsretten fik køber ikke medhold i et synspunkt om, at noget ekstraudstyr var lovet. Køber fik heller ikke medhold i, at bilen var mangelfuld på grund af den manglende oplysning om produktionstidspunktet. Under sagen udtalte en skønsmand, at den manglende oplysning om produktionsdato og år ikke i sig selv berettigede køber til et prisnedslag, når der var tale om den samme model. Landsretten var enig med skønsmanden, og udtalte i lighed med ovennævnte dom, at der i bilbranchen er kutyme for, at det er første indregistreringsår, som er bestemmende for en bils årgangsangivelse. Endvidere fastslog Landsretten, at det forhold, at bilen var produceret cirka 2½ år forud for købsaftalens indgåelse ikke i sig selv medførte en pligt for sælger til at oplyse om bilens produktionsdato. Endelig - og ganske væsentligt - kom Landsretten med en bemærkning om, at der ikke var sket modelskifte i perioden 2005 til Sælger blev derfor frifundet. Østre Landsrets dom af 13. december 2010 (brugt bil) Denne sag vedrørte en privat køber, som den 10. maj 2009 købte en brugt BMW af en ikke-autoriseret BMWforhandler. I forbindelse med købet blev det oplyst, at bilen var indregistreret første gang den 30. oktober 2007, og at der var tale om "modelår 2007", men sælger oplyste ikke (og vidste ej heller), at bilen var produceret den 14. oktober 2005, dvs. godt to år før indregistreringen. Køberen gjorde gældende, at bilen var mangelfuld, idet sælger ved ikke at oplyse om produktionstidspunktet ikke havde overholdt sin loyale oplysningspligt. Køber gjorde endvidere gældende, at man var berettiget til afslag på kr , dels fordi bilen ikke var monteret med et dieselpartikelfilter, og dels fordi man mente, at produktionstidspunktet i sig selv betød en lavere handelsværdi på købstidspunktet. Forenede Danske Motorejere ("FDM") indtrådte i sagen som mandatar for køberen, og sagen blev henvist til Østre Landsret, idet den fandtes principiel. Under sagen var det ubestridt, at såfremt bilen var produceret i 2007, da ville dieselpartikelfilter være standardudstyr, medens det var ekstraudstyr i 2005, dvs. på det tidspunkt, hvor bilen rent faktisk var produceret. Køberen gjorde endvidere gældende, at dette forhold vedrørende dieselpartikelfilteret var udtryk for en "væsentlig modelændring". Der var ikke under sagen foranstaltet syn og skøn, men importøren havde oplyst, at service for så vidt angik bremsevæske og motorolie løb fra produktionstidspunktet. Sælger friholdt derfor efterfølgende køber for omkostningerne til at skifte disse to væsker. Landsretten startede med at lægge til grund, at der inden for bilbranchen er kutyme for, at en bils alder beskrives ud fra indregistreringstidspunktet, og at der ikke ved handel med brugte biler gælder en generel pligt til at oplyse om bilens produktionsdato. I den konkrete sag fandt Landsretten imidlertid, at sælger burde have været bekendt med, at produktionsdatoen indebar, at bilen udstyrsmæssigt (dieselpartikelfilter) afveg fra en tilsvarende model produceret i indregistrereringsåret. Da sælger ikke havde oplyst herom, fandt Landsretten, at bilen var mangelfuld i købelovens forstand, og tilkendte køber et afslag på kr FDM har den 31. januar 2011 anket dommen til Højesteret og blandt andet gjort gældende, at den kutyme, som Landsretterne har lagt vægt på, ikke kan opretholdes.

5 Vestre Landsrets dom af 15. december 2010 (brugt bil) I den sidste af de fire sager havde en privat køber den 16. juni 2006 købt en brugt Honda af en ikke-autoriseret Honda-forhandler. Bilen var indregistreret første gang den 21. januar 2000, og var produceret den 3. marts 1998, dvs. knap to år tidligere. Under sagen blev det oplyst, at der i 1999 blev foretaget visse ændringer ved den pågældende "model". Skønsmanden karakteriserede disse ændringer som et facelift og ikke en egentlig modelændring. Udover ændringer, som f.eks. indfarvede kofangere og spejlhuse, lys i elektriske kontakter i kabinen mv., var motorydelsen tillige øget fra 128 HK til 147 HK. til 1999, ikke var af så væsentlig betydning, at sælger burde have haft kendskab hertil. Også denne dom er anket til Højesteret, og efter sigende skulle FDM være indtrådt i sagen. Konklusion En endelig afklaring af spørgsmålet, om man som sælger skal give en privat køber oplysning om en bils produktionstidspunkt, foreligger endnu ikke og må afvente Højesterets stillingtagen. Af de fire landsretsafgørelser kan dog udledes følgende: For det første anerkender Landsretterne, at der i Danmark er kutyme for, at den relevante oplysning ikke er produktionstidspunktet, men derimod tidspunktet for første indregistrering. Dernæst kan det af de to afgørelser fra henholdsvis 13. og 15. december 2010 udledes, at visse ændringer fra produktionstidspunktet til indregistreringstidspunktet kan medføre et krav om, at sælger undersøger produktionstidspunktet og oplyser køber herom. Det afgørende er i den forbindelse, hvor "store" ændringer der skal være tale om. Vestre Landsret fandt, at et facelift, som tillige indebar en forøget motorkraft, ikke var tilstrækkeligt, mens Østre Landsret fandt, at det forhold, at dieselpartikelfilter var gjort til standardudstyr, var tilstrækkeligt. Det er i den forbindelse nærliggende at antage, at også mindre ændringer er relevante - og dermed indebærer en oplysningspligt for sælger - når der er tale om nye biler, mens margin er større ved salg af brugte biler. Indtil Højesteret har taget stilling til spørgsmålet, må sælger for at være på den sikre side altid undersøge, om der er sket ændringer i perioden mellem produktionen og indregistreringen, og i så fald gøre køber opmærksom på produktionstidspunktet i forbindelse med handlen. Landsretten fastslog bl.a. at det er første indregistreringsår, der i Danmark er bestemmende for en bils årgang, og da sælger ikke var autoriseret Honda-forhandler, havde sælger ikke handlet ansvarspådragende ved ikke at give oplysninger om bilens produktionsår. Landsretten frifandt herefter sælger, bl.a. med den begrundelse, at de ændringer, der var gennemført fra 1998 Særligt ved salg af nye biler bør sælger for at være på den sikre side tillige oplyse køber om enhver ændring, der er foretaget i perioden fra produktionstidspunktet til tidspunktet for handlens indgåelse.

6 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen Af Tom Kári Kristjánsson og fuldmægtig Nina Legaard Kristensen SKAT udsendte den 25. november 2010 et styresignal (SKM SKAT) med nærmere retningslinjer vedrørende SKATs krav til flexleasingaftalers indhold og udformning. Dette styresignal er udsendt i en revideret version den 13. januar 2011 (SKM SKAT), hvor kravene til udformningen af flexleasingaftaler er lempet i forhold til den tidligere version af styresignalet. Folketinget har desuden ved lov nr af 8. december 2010 vedtaget lovforslag L 23/2010, der ændrer betingelserne for den løbende forrentning af den resterende registreringsafgift for køretøjer, der indgår under flexleasingordningen. Når et køretøj indregistreres eller tages i brug af en person eller et selskab, der er bosiddende eller hjemhørende i Danmark, skal der som udgangspunkt betales fuld registreringsafgift. Efter flexleasingreglerne kan leasingvirksomheden i stedet ansøge om at betale en forholdsmæssig registreringsafgift for leasede køretøjer svarende til den tidsbegrænsede periode, som leasingkontrakten dækker. Hvad indebærer flexleasingordningen? Efter registreringsafgiftslovens 3 b kan der for køretøjer, der ejes af en leasingvirksomhed, betales en forholdsmæssig registreringsafgift. Der afregnes således kun registreringsafgift for de måneder, som leasingkontrakten vedrører. Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder, og afgiften betales på én gang for hele periodens varighed. Afgiften udgør en fastsat takst på ½-2 % pr. måned alt efter bilens alder samt en forrentning af den del af den samlede beregnede registreringsafgift, der resterer til betaling. Forrentningen skete frem til 1. januar 2011 med den senest offentliggjorte udlånsrente fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 2,3 %. Lov nr af 8. december 2010 har nu ændret forrentningssatsen, så denne i stedet fastsættes til den senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber fra Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen. Betingelserne for at anvende flexleasingordningen SKAT har med styresignalet præciseret retningslinjerne for behandlingen af ansøgninger om betaling af en forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjerne. Efter styresignalet prøver SKAT, om lovens formelle krav er overholdt, om der materielt foreligger en aftale om leasing vedrørende det køretøj, der skal afgiftsberigtiges, og om køretøjet er ejet af en leasingvirksomhed. De formelle krav Efter styresignalet forudsætter en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at følgende krav er opfyldt: Leasingaftalen skal være skriftlig og dateret. Skriftlighedskravet kan opfyldes digitalt, hvis det sker på en måde, hvor der ikke er mulighed for at ændre på aftalen efter afsendelsen til SKAT, og hvor det ikke vil medføre særlige omkostninger for SKAT at gøre sig bekendt med aftalens indhold Aftalen skal være på dansk eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til dansk fra originalsproget Leasingtager og leasinggiver skal være identificeret i aftalen, som minimum ved navn og bopæl Det leasede køretøj skal også være identificeret i aftalen. SKAT skal desuden oplyses om køretøjets stelnummer. Aftalen kan omfatte andet end en aftale om leasing af et køretøj, f.eks. om køb af en anhænger til det leasede køretøj. Den del af aftalen, der omfatter leasing af køretøjet, skal dog være let at identificere Leasingperiodens længde skal fremgå af aftalen og skal være angivet fra dato til dato. Det accepteres dog, at leasingperiodens længde er angivet som en nærmere bestemt periode regnet fra tidspunktet for registrering af det leasede køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Leasingaftaler for en periode på under 30 dage vil blive afvist

7 Aftalen skal være klar. En aftale, hvor vilkårene er opdelt på flere aftaleforhold, kan derfor ikke danne grundlag for en tilladelse, og ansøgningen vil blive afvist Leasingydelserne skal angives med forfaldstidspunkter for de enkelte ydelser. En leasingaftale, hvor der ikke sker løbende betaling over leasingperioden, eventuelt med variable beløb, godkendes ikke af SKAT Hvis leasingtager skal betale leasingydelser eller andre ydelser i henhold til leasingaftalen ved overdragelse af et aktiv (f.eks. en bil) til leasingvirksomheden, skal værdiansættelsen for dette aktiv samt grundlaget herfor også angives i leasingaftalen eller i et bilag hertil Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og/eller en købepligt, og i så fald angive de nærmere betingelser herfor Der skal være aftalt vilkår for opsigelse af leasingaftalen i leasingperioden, og disse vilkår skal fremgå af leasingaftalen Det er desuden en grundlæggede forudsætning for tilladelsen, at hele leasingaftalen vedrørende køretøjet fremlægges for SKAT, og der må således ikke udelades vilkår, der kan påberåbes af parterne i det interne forhold mellem leasinggiver og leasingtager Det behøver ikke - som det var angivet i styresignalet af 25. november fremgå af leasingaftalen, hvilken vurdering af køretøjets afgiftspligtige værdi parterne har lagt til grund ved aftalens indgåelse, ligesom grundlaget for beregningen af leasingydelsen og for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift heller ikke skal fremgå direkte af leasingaftalen. Desuden er der heller ikke i det reviderede styresignal stillet krav fra SKATs side om, at køretøjets forventede restværdi ved aftalens ophør skal fremgå af leasingaftalen. SKAT pointerer dog i det reviderede styresignal, at leasingvirksomheden efter anmodning har pligt til at oplyse SKAT om disse forhold. Den krævede dokumentation danner grundlag for SKATs materielle prøvelse af, om der foreligger en leasingaftale. Den materielle prøvelse Kernen for den materielle prøvelse er, hvorvidt der foreligger en leasingaftale for køretøjet. Derudover foretages en prøvelse af, om leasingaftalen vedrører et køretøj, der er ejet af en leasingvirksomhed, og om leasingtager er bosiddende eller hjemmehørende i Danmark. Leasingaftalen Som et led i prøvelsen af leasingaftalen vil SKAT foretage en konkret vurdering af, om det er leasinggiveren eller leasingtageren, der besidder ejendomsretten til køretøjet. SKAT vil lægge vægt på: Hvem der har sædvanlige ejerbeføjelser over køretøjet og dermed kan råde faktisk og retligt over køretøjet Hvem der bærer den økonomiske risiko for køretøjet Hvem der reelt finansierer anskaffelsen af køretøjet og Om leasingaftalen indeholder usædvanlige betalingsvilkår

8 SKAT vil således bl.a. påse, at aftalen indeholder et sædvanligt finansieringselement. Hvis leasingtageren forudbetaler et depositum, en sikkerhedsstillelse eller en anden forudbetaling, som svarer til hele eller en væsentlig del af de samlede leasingydelser, vil der ifølge SKAT ikke være tale om en leasingaftale med et sædvanligt finansieringselement. I sådanne tilfælde vil SKAT efter en konkret bedømmelse anse leasingtageren for at være den reelle ejer af køretøjet, så der ikke foreligger en aftale om leasing af køretøjet, men derimod en maskering af, at leasingtageren reelt selv har betalt den fulde købesum for køretøjet, selv om parterne giver indtryk af, at leasingvirksomheden har købt bilen og leaset den til leasingtageren. I sådanne tilfælde vil den formelle indregistrering af køretøjet med leasingvirksomheden som ejer ikke blive tillagt vægt. Aftalen kan også indeholde bestemmelser om leasingtagers køberet eller købepligt til køretøjet, der enten i sig selv eller ud fra en samlet vurdering vil føre til, at SKAT anser leasingtageren - og ikke leasinggiveren - for at være den reelle ejer af køretøjet. Den præcise afgrænsning af, hvornår der er tale om en maskeret kreditkøbsaftale, har imidlertid indtil nu voldt store problemer i praksis - særligt for "sale-and-leaseback"-arrangementerne - da afgrænsningen mellem en leasingaftale og en kreditaftale ifølge den hidtidige praksis beror på en afvejning af en række kriterier. Ifølge styresignalet vil et "sædvanligt" vilkår om leasingtagerens køberet, anvisningsret og/eller købepligt til køretøjet til en stipuleret restværdi, der svarer til køretøjets forventede nedskrevne værdi på udløbstidspunktet, normalt blive godkendt, idet SKAT forudsætter, at værdiansættelsen er fastsat på baggrund af en objektiv vurdering af prisen for et køretøj af den pågældende art og alder. Er køretøjet ejet af en leasingvirksomhed? Ordningen omfatter efter loven kun køretøjer, der er ejet af en leasingvirksomhed. SKAT angiver i den forbindelse i styresignalet, at det er et krav, at leasinggiveren skal drive erhverv ved leasing af køretøjer. Leasinggiver kan dog sideløbende drive andet erhverv. SKAT indfortolker endvidere også i lovens krav om, at køretøjet skal være ejet af en leasingvirksomhed, at også den enkelte leasingaftale skal være indgået på markedsmæssige vilkår. Herunder vil SKAT foretage en vurdering af, om værdien af de leasingydelser, der efter aftalen skal betales af leasingtageren, giver leasinggiveren en sædvanlig forrentning af den kapital, leasinggiveren har bundet ved leasingaftalen, og at de aftalte leasingydelser endvidere giver dækning for en sædvanlig fortjeneste til leasingvirksomheden. Hvis disse forhold ikke kan accepteres af SKAT, godkendes ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ikke. De nærmere retningslinjer for, hvornår der er tale om en "sædvanlig" forrentning af leasinggivers investering, og hvad der kan betegnes som en "sædvanlig" fortjeneste i forhold til det enkelte leasingforhold, er dog ikke angivet i styresignalet. Dette må bero på en vurdering ud fra branchens standarder. SKAT's styresignaler kan læses på

9 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Af Michael Hopp og Karen Møller-Petersen En dansk bilforhandler har for nylig fået en bøde på kr for overtrædelse af markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb. Når en kunde, der er forbruger, har mulighed for at betale på anden måde end ved almindelig kontant betaling, f.eks. ved køb på kredit, skal kunden på en letforståelig måde oplyses om de ekstra omkostninger, der er forbundet med at vælge finansieringen. Oplysningskravet ved kreditkøb er fastsat i markedsføringsloven og var tidligere alene reguleret af markedsføringslovens 14. Den nævnte afgørelse, hvor en bilforhandler fik en bøde på kr , er en del af et større sagskompleks, hvor Forbrugerombudsmanden mener, at 14 ikke er overholdt. Efter markedsføringslovens 14 skal en erhvervsdrivende, der markedsfører varer til forbrugere med mulighed for at købe dem ved kreditkøb, oplyse om: Kontantpris Kreditomkostningerne angivet som et beløb De årlige omkostninger i procent for kreditten, de såkaldte ÅOP-oplysninger. ÅOP-oplysninger skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditoplysninger. Kreditomkostningerne skal beregnes i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler I forbindelse med implementeringen af det såkaldte forbrugerkreditdirektiv i dansk ret, blev markedsføringsloven ændret med indførelsen af den nye 14 a, som trådte i kraft den 1. november Denne bestemmelse fastsætter nu det generelle oplysningskrav til alle kreditaftaler, herunder også kreditkøb. I stedet for at tage højde for den eksisterende regel vedrørende oplysningskrav, da man indførte den nye regel og således ændre eller ophæve markedsføringslovens 14, er der nu tale om, at flere af de oplysninger, der kræves efter markedsføringsloven 14 a, er sammenfaldende med de oplysninger, der allerede kræves efter markedsføringslovens 14. Formålet med oplysningskravet er at sikre forbrugeren mulighed for at danne sig et reelt indtryk af de omkostninger, der er forbundet med valget af en given finansieringsmulighed, og samtidig skabe effektiv priskonkurrence mellem forskellige finansieringstilbud. Dette skaber usikkerhed omkring fortolkningen af 14 og 14 a, og Plesner har derfor anmodet Forbrugerombudsmanden om at bekræfte fortolkningen af bestemmelserne. Oplysningskravet er dog formentlig blevet udvidet med indførelsen af 14 a, således at en erhvervsdrivende nu - udover ovennævnte oplysninger - også skal oplyse om følgende, når man markedsfører kreditkøb: Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der

10 indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten Kreditaftalens løbetid Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse Oplysninger skal gives klart og tydeligt og på en fremtrædende måde via et repræsentativt eksempel. Hvis forbrugeren er forpligtet til at indgå aftale om en accessorisk tjenesteydelse, f.eks. en forsikring, for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår, og betingelser og omkostningerne hertil ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også fremgå klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent. I reklamer og dokumentation henvendt til forbrugere skal man også gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser i relation til kreditgivningen, bl.a. om man udelukkende samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler. Oplysningskravet ved kreditkøb supplerer markedsføringslovens generelle regler om prisoplysninger, hvorefter det kræves, at der ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugere oplyses tydeligt om den samlede pris for varen, herunder også gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter i forbindelse med købet. I den omtalte sag mod en dansk bilforhandler var der tale om, at der ikke var anført ÅOP-oplysninger på en række finansieringsskilte placeret i udstillede biler. Bødebeløbet i den konkrete sag blev fastsat under hensyntagen til, at ÅOP-oplysningerne - sammen med de i øvrigt påkrævede oplysninger - trods alt fremgik af andre skilte i forhandlerens udstilling, og at forhandleren fjernede de ulovlige skilte umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens henvendelse. Der er derfor risiko for, at der i andre sager om manglende prisoplysninger fastsættes højere bøder. Der er endnu ikke truffet afgørelse i de resterende seks sager i sagskomplekset vedrørende manglende prisoplysninger. Fem af de resterede seks sager involverer i øvrigt virksomheder i bilbranchen. Se mere på Når Forbrugerombudsmanden har afgivet et svar vedrørende Plesners ovennævnte henvendelse om fortolkningen af markedsføringslovens 14 og 14 a, vil vi i et senere nyhedsbrev orientere herom.

11 Kontakt Jacob Christensen Hans Hedegaard Corporate Finance Jacob Ørskov Rasmussen Christian Bojsen-Møller Skatter og afgifter Gitte Holtsø Konkurrenceret Jakob Schou Midtgaard Commercial real estate Andreas Kærsgaard Mylin, associeret partner Insolvens og rekonstruktion Tom Kári Kristjánsson Skatter og afgifter Peter Schradieck Retssager og voldgift Michael Hopp Markedsføringsret og forbrugerret

12 Martin Andreas Gravengaard Konkurrenceret Frederik Lassen Nina Boserup Lene Hartvigsen Søren Toft Bjerreskov Maygan Mike Lundgarde Retssager og voldgift Karen Møller-Petersen Markedsføringsret og forbrugerret Daniel Barry Konkurrenceret Louise Rødgaard De ovennævnte er kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service firma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012

News & Updates Konkurrenceret. Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 Udvalgte danske nyheder fra 1. halvår 2012 EU-Domstolen Selektive prisnedsættelser kunne ikke kvalificeres som misbrug alene med den begrundelse, at prisen anvendt

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003

Ren besked. Biler. køb, salg og reparationer. Nr. 3 august 2003 Ren besked Nr. 3 august 2003 Biler køb, salg og reparationer Forord Omkring 440.000 danske familier købte i år 2002 en bil. Det er for de fleste en stor investering, kun overgået af huskøb. Størstedelen

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren

Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning. Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning Betænkning fra et udvalg nedsat af justitsministeren Betænkning nr. 1110 København 1987 ISBN 87-503-6799-4 Ju00-192-bet.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere