3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling"

Transkript

1 Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

2 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt Af Peter Schradieck og Maygan Mike Lundgaarde På baggrund af fire domme fra Landsretterne gennemgås spørgsmålet, om en bilsælger har pligt til at undersøge og oplyse en privat køber om tidspunktet for produktionen af bilen, eller om det er tilstrækkeligt, at der gives oplysning om tidspunktet for første indregistrering og/eller modelår. Købelovens mangelsbegreb En genstand kan være mangelfuld i købelovens forstand på talrige måder. Foruden den "traditionelle" mangel i form af f.eks. en defekt bremsekaliber eller en defekt lås, kan en bil også være mangelfuld i købelovens forstand, hvis sælger ikke har givet køber tilstrækkelige oplysninger om bilen. Købelovens 76, stk. 1, nr. 3 og 4, lyder "Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis: [ ] 3) sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller 4) genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i 75a ikke er opfyldt. Sådanne oplysninger kendes under begrebet "sælgers oplysningspligt". Hvis de tilstrækkelige oplysninger ikke gives, siges sælger ikke at have overholdt sin loyale oplysningspligt. Hvilke oplysninger skal gives efter købelovens 76, stk. 1, nr. 3? Det er ikke muligt at opliste alle de oplysninger, som kan tænkes at skulle gives efter købelovens 76, stk. 1, nr. 3, men bestemmelsen fastslår direkte, at det afgørende er, om der er tale om forhold, "der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden", og som "sælgeren kendte eller burde kende". Kravet om, at oplysningen/forholdet skal have haft betydning for køberen, siges ofte at betyde, at den manglende oplysning skal have været "bestemmende" for køberen. Dette betyder dog ikke, at køberen helt ville afholde sig fra at indgå handlen, men oplysningen skal blot have haft betydning for handlens vilkår; f.eks. ved at køberen ville have givet en lavere pris for bilen, hvis han havde kendt oplysningen. Det andet krav om, at der skal være tale om en oplysning, som "sælgeren kendte eller burde kende", betyder, at ikke blot oplysninger, som sælgeren rent faktisk havde, har betydning. Også oplysninger, som domstolene mener, at sælger "burde kende", har betydning. Den sælger, som bevidst holder sig i uvidenhed, eller forsømmer at foretage en - efter domstolenes opfattelse - sædvanlig undersøgelse for at kunne give køber de relevante oplysninger, vil således risikere, at en køber kan påberåbe sig købelovens regler om mangler. Hvilke oplysninger kan være relevante ved salg af biler? For en umiddelbar betragtning kan tre tidspunkter være relevante ved salg af biler, nemlig: (i) (ii) (iii) Produktionstidspunktet Tidspunktet for første indregistrering Modelåret Det medgives, at punkt (iii) ikke er et tidspunkt i lighed med (i) og (ii), men oplysning om modelår kan desuagtet være relevant, og gives da typisk også i forbindelse med handel med biler. Ligger (i) produktionstidspunktet umiddelbart forud for (ii) tidspunktet for første indregistrering, giver det typisk ikke anledning til tvist. Der, hvor tvisten kan opstå - og som Landsretterne har behandlet - er den situation, hvor (i) produktionstidspunktet ligger flere måneder og måske år forud for (ii) tidspunktet for første indregistrering. I disse situationer har flere købere (forbrugere) gjort gældende, at sælger i henhold til købelovens 76, stk. 1, nr. 3, ikke blot skal give oplysning om (ii) tidspunktet for første indregistrering men tillige om (i) produktionstidspunktet.

3 Skiltningsbekendtgørelsen Det følger af skiltningsbekendtgørelsens 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr af 4. juli 1978 om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer mv.), at der for brugte køretøjer skal gives oplysning om første registreringsår, og af samme bestemmelse fremgår det, at der for campingvogne skal gives oplysning om fabrikationsåret. Under sagen var der indhentet en udtalelse fra en skønsmand, som oplyste, at det forhold, at en bil er produceret to år forud for første indregistrering, ville påvirke en købers interesse i negativ retning, dvs. en køber ville forvente et prisnedslag. I sagen havde køber først reklameret efter den dagældende ét års reklamationsfrist, og det var derfor nødvendigt for Landsretten at vurdere, om sælger havde handlet i strid med almindelig hæderlighed - for kun i så fald ville reklamationsfristen være uden betydning. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at skiltningsbekendtgørelsen er mere end 30 år gammel og endnu vigtigere formentlig "blot" er udtryk for, hvilke oplysninger der som minimum skal gives. Hertil kommer, at skiltningsbekendtgørelsen 2, stk. 1, "alene" henviser til brugte køretøjer. Vestre Landsrets dom af 23. august 2002 (brugt bil) I denne sag (refereret i U V) havde sælger, som var autoriseret Mitsubishi-forhandler, i 1997 solgt en brugt Mitsubishi til en forbruger med oplysning om, at bilen var registreret første gang den 17. februar Det viste sig efterfølgende, at bilen var produceret i 1992, dvs. cirka 2 år forud for indregistreringen, hvilket køber ikke var blevet gjort opmærksom på i forbindelse med handlen. Under sagen var der ikke oplysninger om, at der var sket modelskifte i perioden fra 1992 til Køber gjorde efterfølgende gældende, at bilen var mangelfuld, idet han havde haft en forventning om, at bilen var produceret i 1994, dvs. samme år som første indregistrering. Forud for Vestre Landsrets dom - men dog ej til brug for den konkrete sag - havde Danmarks Automobilforhandler Forening ("DAF") i et responsum oplyst, at "Det er inden for automobilbranchen ikke kutyme ved salg af brugte biler at oplyse produktionsår. Første indregistreringsår oplyses i henhold til [skiltningsbekendtgørelsen]." Af DAF's responsum fremgik det endvidere, at det ikke gjorde nogen forskel, at de to tidspunkter - produktionstidspunktet og første indregistreringsår - ikke var to på hinanden følgende år, eller at der var sket modelskifte. Efter at have henvist til DAF's responsum og skønsmandens udtalelser fastslog Landsretten, at sælger ikke havde handlet i strid med almindelig hæderlighed ved ikke at oplyse om produktionstidspunktet. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke var oplyst om omstændigheder - som f.eks. modelskifte - der kunne foranledige sælger til at oplyse om andet end tidspunktet for første indregistrering. Sælger blev således frifundet, men det er væsentligt at notere sig, at Landsretten udtrykkeligt henviste til, at et modelskifte kunne have foranlediget sælger til at oplyse om andet end tidspunktet for første indregistrering. Medens Landsretten således accepterede DAF's responsumudvalgs opfattelse af, at den relevante oplysning ved

4 handel med brugte biler er tidspunktet for første indregistrering, er det værd at notere sig, at Landsretten tilsyneladende tog afstand fra DAF's oplysning om, at et modelskifte ikke har eller kan få betydning. Vestre Landsrets dom af 14. september 2010 (ny bil) I denne sag havde en privat køber den 14. oktober 2007 købt en ny Ford og i den forbindelse fået oplyst, at det var en "årgang 2007". Sælger var autoriseret Ford-forhandler. Tvisten vedrørte to forhold. For det første, hvilket udstyr køber kunne forvente; og dernæst, om det forhold, at køber ikke var blevet oplyst, at bilen var produceret i april 2005, dvs. cirka 2½ år forud for købsaftalens indgåelse, betød, at bilen var mangelfuld. I Landsretten fik køber ikke medhold i et synspunkt om, at noget ekstraudstyr var lovet. Køber fik heller ikke medhold i, at bilen var mangelfuld på grund af den manglende oplysning om produktionstidspunktet. Under sagen udtalte en skønsmand, at den manglende oplysning om produktionsdato og år ikke i sig selv berettigede køber til et prisnedslag, når der var tale om den samme model. Landsretten var enig med skønsmanden, og udtalte i lighed med ovennævnte dom, at der i bilbranchen er kutyme for, at det er første indregistreringsår, som er bestemmende for en bils årgangsangivelse. Endvidere fastslog Landsretten, at det forhold, at bilen var produceret cirka 2½ år forud for købsaftalens indgåelse ikke i sig selv medførte en pligt for sælger til at oplyse om bilens produktionsdato. Endelig - og ganske væsentligt - kom Landsretten med en bemærkning om, at der ikke var sket modelskifte i perioden 2005 til Sælger blev derfor frifundet. Østre Landsrets dom af 13. december 2010 (brugt bil) Denne sag vedrørte en privat køber, som den 10. maj 2009 købte en brugt BMW af en ikke-autoriseret BMWforhandler. I forbindelse med købet blev det oplyst, at bilen var indregistreret første gang den 30. oktober 2007, og at der var tale om "modelår 2007", men sælger oplyste ikke (og vidste ej heller), at bilen var produceret den 14. oktober 2005, dvs. godt to år før indregistreringen. Køberen gjorde gældende, at bilen var mangelfuld, idet sælger ved ikke at oplyse om produktionstidspunktet ikke havde overholdt sin loyale oplysningspligt. Køber gjorde endvidere gældende, at man var berettiget til afslag på kr , dels fordi bilen ikke var monteret med et dieselpartikelfilter, og dels fordi man mente, at produktionstidspunktet i sig selv betød en lavere handelsværdi på købstidspunktet. Forenede Danske Motorejere ("FDM") indtrådte i sagen som mandatar for køberen, og sagen blev henvist til Østre Landsret, idet den fandtes principiel. Under sagen var det ubestridt, at såfremt bilen var produceret i 2007, da ville dieselpartikelfilter være standardudstyr, medens det var ekstraudstyr i 2005, dvs. på det tidspunkt, hvor bilen rent faktisk var produceret. Køberen gjorde endvidere gældende, at dette forhold vedrørende dieselpartikelfilteret var udtryk for en "væsentlig modelændring". Der var ikke under sagen foranstaltet syn og skøn, men importøren havde oplyst, at service for så vidt angik bremsevæske og motorolie løb fra produktionstidspunktet. Sælger friholdt derfor efterfølgende køber for omkostningerne til at skifte disse to væsker. Landsretten startede med at lægge til grund, at der inden for bilbranchen er kutyme for, at en bils alder beskrives ud fra indregistreringstidspunktet, og at der ikke ved handel med brugte biler gælder en generel pligt til at oplyse om bilens produktionsdato. I den konkrete sag fandt Landsretten imidlertid, at sælger burde have været bekendt med, at produktionsdatoen indebar, at bilen udstyrsmæssigt (dieselpartikelfilter) afveg fra en tilsvarende model produceret i indregistrereringsåret. Da sælger ikke havde oplyst herom, fandt Landsretten, at bilen var mangelfuld i købelovens forstand, og tilkendte køber et afslag på kr FDM har den 31. januar 2011 anket dommen til Højesteret og blandt andet gjort gældende, at den kutyme, som Landsretterne har lagt vægt på, ikke kan opretholdes.

5 Vestre Landsrets dom af 15. december 2010 (brugt bil) I den sidste af de fire sager havde en privat køber den 16. juni 2006 købt en brugt Honda af en ikke-autoriseret Honda-forhandler. Bilen var indregistreret første gang den 21. januar 2000, og var produceret den 3. marts 1998, dvs. knap to år tidligere. Under sagen blev det oplyst, at der i 1999 blev foretaget visse ændringer ved den pågældende "model". Skønsmanden karakteriserede disse ændringer som et facelift og ikke en egentlig modelændring. Udover ændringer, som f.eks. indfarvede kofangere og spejlhuse, lys i elektriske kontakter i kabinen mv., var motorydelsen tillige øget fra 128 HK til 147 HK. til 1999, ikke var af så væsentlig betydning, at sælger burde have haft kendskab hertil. Også denne dom er anket til Højesteret, og efter sigende skulle FDM være indtrådt i sagen. Konklusion En endelig afklaring af spørgsmålet, om man som sælger skal give en privat køber oplysning om en bils produktionstidspunkt, foreligger endnu ikke og må afvente Højesterets stillingtagen. Af de fire landsretsafgørelser kan dog udledes følgende: For det første anerkender Landsretterne, at der i Danmark er kutyme for, at den relevante oplysning ikke er produktionstidspunktet, men derimod tidspunktet for første indregistrering. Dernæst kan det af de to afgørelser fra henholdsvis 13. og 15. december 2010 udledes, at visse ændringer fra produktionstidspunktet til indregistreringstidspunktet kan medføre et krav om, at sælger undersøger produktionstidspunktet og oplyser køber herom. Det afgørende er i den forbindelse, hvor "store" ændringer der skal være tale om. Vestre Landsret fandt, at et facelift, som tillige indebar en forøget motorkraft, ikke var tilstrækkeligt, mens Østre Landsret fandt, at det forhold, at dieselpartikelfilter var gjort til standardudstyr, var tilstrækkeligt. Det er i den forbindelse nærliggende at antage, at også mindre ændringer er relevante - og dermed indebærer en oplysningspligt for sælger - når der er tale om nye biler, mens margin er større ved salg af brugte biler. Indtil Højesteret har taget stilling til spørgsmålet, må sælger for at være på den sikre side altid undersøge, om der er sket ændringer i perioden mellem produktionen og indregistreringen, og i så fald gøre køber opmærksom på produktionstidspunktet i forbindelse med handlen. Landsretten fastslog bl.a. at det er første indregistreringsår, der i Danmark er bestemmende for en bils årgang, og da sælger ikke var autoriseret Honda-forhandler, havde sælger ikke handlet ansvarspådragende ved ikke at give oplysninger om bilens produktionsår. Landsretten frifandt herefter sælger, bl.a. med den begrundelse, at de ændringer, der var gennemført fra 1998 Særligt ved salg af nye biler bør sælger for at være på den sikre side tillige oplyse køber om enhver ændring, der er foretaget i perioden fra produktionstidspunktet til tidspunktet for handlens indgåelse.

6 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen Af Tom Kári Kristjánsson og fuldmægtig Nina Legaard Kristensen SKAT udsendte den 25. november 2010 et styresignal (SKM SKAT) med nærmere retningslinjer vedrørende SKATs krav til flexleasingaftalers indhold og udformning. Dette styresignal er udsendt i en revideret version den 13. januar 2011 (SKM SKAT), hvor kravene til udformningen af flexleasingaftaler er lempet i forhold til den tidligere version af styresignalet. Folketinget har desuden ved lov nr af 8. december 2010 vedtaget lovforslag L 23/2010, der ændrer betingelserne for den løbende forrentning af den resterende registreringsafgift for køretøjer, der indgår under flexleasingordningen. Når et køretøj indregistreres eller tages i brug af en person eller et selskab, der er bosiddende eller hjemhørende i Danmark, skal der som udgangspunkt betales fuld registreringsafgift. Efter flexleasingreglerne kan leasingvirksomheden i stedet ansøge om at betale en forholdsmæssig registreringsafgift for leasede køretøjer svarende til den tidsbegrænsede periode, som leasingkontrakten dækker. Hvad indebærer flexleasingordningen? Efter registreringsafgiftslovens 3 b kan der for køretøjer, der ejes af en leasingvirksomhed, betales en forholdsmæssig registreringsafgift. Der afregnes således kun registreringsafgift for de måneder, som leasingkontrakten vedrører. Afgiftsberegningen tager udgangspunkt i køretøjets alder, og afgiften betales på én gang for hele periodens varighed. Afgiften udgør en fastsat takst på ½-2 % pr. måned alt efter bilens alder samt en forrentning af den del af den samlede beregnede registreringsafgift, der resterer til betaling. Forrentningen skete frem til 1. januar 2011 med den senest offentliggjorte udlånsrente fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 2,3 %. Lov nr af 8. december 2010 har nu ændret forrentningssatsen, så denne i stedet fastsættes til den senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber fra Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen. Betingelserne for at anvende flexleasingordningen SKAT har med styresignalet præciseret retningslinjerne for behandlingen af ansøgninger om betaling af en forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjerne. Efter styresignalet prøver SKAT, om lovens formelle krav er overholdt, om der materielt foreligger en aftale om leasing vedrørende det køretøj, der skal afgiftsberigtiges, og om køretøjet er ejet af en leasingvirksomhed. De formelle krav Efter styresignalet forudsætter en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at følgende krav er opfyldt: Leasingaftalen skal være skriftlig og dateret. Skriftlighedskravet kan opfyldes digitalt, hvis det sker på en måde, hvor der ikke er mulighed for at ændre på aftalen efter afsendelsen til SKAT, og hvor det ikke vil medføre særlige omkostninger for SKAT at gøre sig bekendt med aftalens indhold Aftalen skal være på dansk eller være ledsaget af en autoriseret oversættelse til dansk fra originalsproget Leasingtager og leasinggiver skal være identificeret i aftalen, som minimum ved navn og bopæl Det leasede køretøj skal også være identificeret i aftalen. SKAT skal desuden oplyses om køretøjets stelnummer. Aftalen kan omfatte andet end en aftale om leasing af et køretøj, f.eks. om køb af en anhænger til det leasede køretøj. Den del af aftalen, der omfatter leasing af køretøjet, skal dog være let at identificere Leasingperiodens længde skal fremgå af aftalen og skal være angivet fra dato til dato. Det accepteres dog, at leasingperiodens længde er angivet som en nærmere bestemt periode regnet fra tidspunktet for registrering af det leasede køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer. Leasingaftaler for en periode på under 30 dage vil blive afvist

7 Aftalen skal være klar. En aftale, hvor vilkårene er opdelt på flere aftaleforhold, kan derfor ikke danne grundlag for en tilladelse, og ansøgningen vil blive afvist Leasingydelserne skal angives med forfaldstidspunkter for de enkelte ydelser. En leasingaftale, hvor der ikke sker løbende betaling over leasingperioden, eventuelt med variable beløb, godkendes ikke af SKAT Hvis leasingtager skal betale leasingydelser eller andre ydelser i henhold til leasingaftalen ved overdragelse af et aktiv (f.eks. en bil) til leasingvirksomheden, skal værdiansættelsen for dette aktiv samt grundlaget herfor også angives i leasingaftalen eller i et bilag hertil Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og/eller en købepligt, og i så fald angive de nærmere betingelser herfor Der skal være aftalt vilkår for opsigelse af leasingaftalen i leasingperioden, og disse vilkår skal fremgå af leasingaftalen Det er desuden en grundlæggede forudsætning for tilladelsen, at hele leasingaftalen vedrørende køretøjet fremlægges for SKAT, og der må således ikke udelades vilkår, der kan påberåbes af parterne i det interne forhold mellem leasinggiver og leasingtager Det behøver ikke - som det var angivet i styresignalet af 25. november fremgå af leasingaftalen, hvilken vurdering af køretøjets afgiftspligtige værdi parterne har lagt til grund ved aftalens indgåelse, ligesom grundlaget for beregningen af leasingydelsen og for beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift heller ikke skal fremgå direkte af leasingaftalen. Desuden er der heller ikke i det reviderede styresignal stillet krav fra SKATs side om, at køretøjets forventede restværdi ved aftalens ophør skal fremgå af leasingaftalen. SKAT pointerer dog i det reviderede styresignal, at leasingvirksomheden efter anmodning har pligt til at oplyse SKAT om disse forhold. Den krævede dokumentation danner grundlag for SKATs materielle prøvelse af, om der foreligger en leasingaftale. Den materielle prøvelse Kernen for den materielle prøvelse er, hvorvidt der foreligger en leasingaftale for køretøjet. Derudover foretages en prøvelse af, om leasingaftalen vedrører et køretøj, der er ejet af en leasingvirksomhed, og om leasingtager er bosiddende eller hjemmehørende i Danmark. Leasingaftalen Som et led i prøvelsen af leasingaftalen vil SKAT foretage en konkret vurdering af, om det er leasinggiveren eller leasingtageren, der besidder ejendomsretten til køretøjet. SKAT vil lægge vægt på: Hvem der har sædvanlige ejerbeføjelser over køretøjet og dermed kan råde faktisk og retligt over køretøjet Hvem der bærer den økonomiske risiko for køretøjet Hvem der reelt finansierer anskaffelsen af køretøjet og Om leasingaftalen indeholder usædvanlige betalingsvilkår

8 SKAT vil således bl.a. påse, at aftalen indeholder et sædvanligt finansieringselement. Hvis leasingtageren forudbetaler et depositum, en sikkerhedsstillelse eller en anden forudbetaling, som svarer til hele eller en væsentlig del af de samlede leasingydelser, vil der ifølge SKAT ikke være tale om en leasingaftale med et sædvanligt finansieringselement. I sådanne tilfælde vil SKAT efter en konkret bedømmelse anse leasingtageren for at være den reelle ejer af køretøjet, så der ikke foreligger en aftale om leasing af køretøjet, men derimod en maskering af, at leasingtageren reelt selv har betalt den fulde købesum for køretøjet, selv om parterne giver indtryk af, at leasingvirksomheden har købt bilen og leaset den til leasingtageren. I sådanne tilfælde vil den formelle indregistrering af køretøjet med leasingvirksomheden som ejer ikke blive tillagt vægt. Aftalen kan også indeholde bestemmelser om leasingtagers køberet eller købepligt til køretøjet, der enten i sig selv eller ud fra en samlet vurdering vil føre til, at SKAT anser leasingtageren - og ikke leasinggiveren - for at være den reelle ejer af køretøjet. Den præcise afgrænsning af, hvornår der er tale om en maskeret kreditkøbsaftale, har imidlertid indtil nu voldt store problemer i praksis - særligt for "sale-and-leaseback"-arrangementerne - da afgrænsningen mellem en leasingaftale og en kreditaftale ifølge den hidtidige praksis beror på en afvejning af en række kriterier. Ifølge styresignalet vil et "sædvanligt" vilkår om leasingtagerens køberet, anvisningsret og/eller købepligt til køretøjet til en stipuleret restværdi, der svarer til køretøjets forventede nedskrevne værdi på udløbstidspunktet, normalt blive godkendt, idet SKAT forudsætter, at værdiansættelsen er fastsat på baggrund af en objektiv vurdering af prisen for et køretøj af den pågældende art og alder. Er køretøjet ejet af en leasingvirksomhed? Ordningen omfatter efter loven kun køretøjer, der er ejet af en leasingvirksomhed. SKAT angiver i den forbindelse i styresignalet, at det er et krav, at leasinggiveren skal drive erhverv ved leasing af køretøjer. Leasinggiver kan dog sideløbende drive andet erhverv. SKAT indfortolker endvidere også i lovens krav om, at køretøjet skal være ejet af en leasingvirksomhed, at også den enkelte leasingaftale skal være indgået på markedsmæssige vilkår. Herunder vil SKAT foretage en vurdering af, om værdien af de leasingydelser, der efter aftalen skal betales af leasingtageren, giver leasinggiveren en sædvanlig forrentning af den kapital, leasinggiveren har bundet ved leasingaftalen, og at de aftalte leasingydelser endvidere giver dækning for en sædvanlig fortjeneste til leasingvirksomheden. Hvis disse forhold ikke kan accepteres af SKAT, godkendes ansøgningen om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ikke. De nærmere retningslinjer for, hvornår der er tale om en "sædvanlig" forrentning af leasinggivers investering, og hvad der kan betegnes som en "sædvanlig" fortjeneste i forhold til det enkelte leasingforhold, er dog ikke angivet i styresignalet. Dette må bero på en vurdering ud fra branchens standarder. SKAT's styresignaler kan læses på

9 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Af Michael Hopp og Karen Møller-Petersen En dansk bilforhandler har for nylig fået en bøde på kr for overtrædelse af markedsføringslovens regler om prisoplysninger ved kreditkøb. Når en kunde, der er forbruger, har mulighed for at betale på anden måde end ved almindelig kontant betaling, f.eks. ved køb på kredit, skal kunden på en letforståelig måde oplyses om de ekstra omkostninger, der er forbundet med at vælge finansieringen. Oplysningskravet ved kreditkøb er fastsat i markedsføringsloven og var tidligere alene reguleret af markedsføringslovens 14. Den nævnte afgørelse, hvor en bilforhandler fik en bøde på kr , er en del af et større sagskompleks, hvor Forbrugerombudsmanden mener, at 14 ikke er overholdt. Efter markedsføringslovens 14 skal en erhvervsdrivende, der markedsfører varer til forbrugere med mulighed for at købe dem ved kreditkøb, oplyse om: Kontantpris Kreditomkostningerne angivet som et beløb De årlige omkostninger i procent for kreditten, de såkaldte ÅOP-oplysninger. ÅOP-oplysninger skal gives på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditoplysninger. Kreditomkostningerne skal beregnes i overensstemmelse med kreditaftalelovens regler I forbindelse med implementeringen af det såkaldte forbrugerkreditdirektiv i dansk ret, blev markedsføringsloven ændret med indførelsen af den nye 14 a, som trådte i kraft den 1. november Denne bestemmelse fastsætter nu det generelle oplysningskrav til alle kreditaftaler, herunder også kreditkøb. I stedet for at tage højde for den eksisterende regel vedrørende oplysningskrav, da man indførte den nye regel og således ændre eller ophæve markedsføringslovens 14, er der nu tale om, at flere af de oplysninger, der kræves efter markedsføringsloven 14 a, er sammenfaldende med de oplysninger, der allerede kræves efter markedsføringslovens 14. Formålet med oplysningskravet er at sikre forbrugeren mulighed for at danne sig et reelt indtryk af de omkostninger, der er forbundet med valget af en given finansieringsmulighed, og samtidig skabe effektiv priskonkurrence mellem forskellige finansieringstilbud. Dette skaber usikkerhed omkring fortolkningen af 14 og 14 a, og Plesner har derfor anmodet Forbrugerombudsmanden om at bekræfte fortolkningen af bestemmelserne. Oplysningskravet er dog formentlig blevet udvidet med indførelsen af 14 a, således at en erhvervsdrivende nu - udover ovennævnte oplysninger - også skal oplyse om følgende, når man markedsfører kreditkøb: Debitorrenten, fast eller variabel eller begge, tillige med oplysninger om omkostninger, der

10 indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten Kreditaftalens løbetid Ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse, kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og raternes størrelse Oplysninger skal gives klart og tydeligt og på en fremtrædende måde via et repræsentativt eksempel. Hvis forbrugeren er forpligtet til at indgå aftale om en accessorisk tjenesteydelse, f.eks. en forsikring, for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår, og betingelser og omkostningerne hertil ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også fremgå klart, tydeligt og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent. I reklamer og dokumentation henvendt til forbrugere skal man også gøre opmærksom på omfanget af sine beføjelser i relation til kreditgivningen, bl.a. om man udelukkende samarbejder med en eller flere kreditgivere eller optræder som selvstændig mægler. Oplysningskravet ved kreditkøb supplerer markedsføringslovens generelle regler om prisoplysninger, hvorefter det kræves, at der ved erhvervsmæssigt udbud af varer til forbrugere oplyses tydeligt om den samlede pris for varen, herunder også gebyrer, omkostninger, moms og alle andre afgifter i forbindelse med købet. I den omtalte sag mod en dansk bilforhandler var der tale om, at der ikke var anført ÅOP-oplysninger på en række finansieringsskilte placeret i udstillede biler. Bødebeløbet i den konkrete sag blev fastsat under hensyntagen til, at ÅOP-oplysningerne - sammen med de i øvrigt påkrævede oplysninger - trods alt fremgik af andre skilte i forhandlerens udstilling, og at forhandleren fjernede de ulovlige skilte umiddelbart efter Forbrugerombudsmandens henvendelse. Der er derfor risiko for, at der i andre sager om manglende prisoplysninger fastsættes højere bøder. Der er endnu ikke truffet afgørelse i de resterende seks sager i sagskomplekset vedrørende manglende prisoplysninger. Fem af de resterede seks sager involverer i øvrigt virksomheder i bilbranchen. Se mere på Når Forbrugerombudsmanden har afgivet et svar vedrørende Plesners ovennævnte henvendelse om fortolkningen af markedsføringslovens 14 og 14 a, vil vi i et senere nyhedsbrev orientere herom.

11 Kontakt Jacob Christensen Hans Hedegaard Corporate Finance Jacob Ørskov Rasmussen Christian Bojsen-Møller Skatter og afgifter Gitte Holtsø Konkurrenceret Jakob Schou Midtgaard Commercial real estate Andreas Kærsgaard Mylin, associeret partner Insolvens og rekonstruktion Tom Kári Kristjánsson Skatter og afgifter Peter Schradieck Retssager og voldgift Michael Hopp Markedsføringsret og forbrugerret

12 Martin Andreas Gravengaard Konkurrenceret Frederik Lassen Nina Boserup Lene Hartvigsen Søren Toft Bjerreskov Maygan Mike Lundgarde Retssager og voldgift Karen Møller-Petersen Markedsføringsret og forbrugerret Daniel Barry Konkurrenceret Louise Rødgaard De ovennævnte er kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service firma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13467 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 73 97 06 Car4flex Odense ApS Thorslundsvej 1 5000 Odense C Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere