Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej"

Transkript

1 Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej

2 Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for hovedstadsområdet. I hele kommunen er indbyggertallet over Næstved er desuden en stærk regional handelsby og har sammen med Kolding det største handelsindeks i Danmark. Anlæg af omfartsvej nord om Næstved by. Anlæg af nye fordelingsveje øst og syd om Næstved by. Anlæg af ny højklasset vejforbindelse mellem Næstved og motorvejstilslutningen ved Rønnede. Kommunen ligger attraktivt ved strand, skov og å og har gode uddannelsesmuligheder, hvilket giver en stigende efterspørgsel efter boliger. Heldigvis er mulig hederne for udvikling af nye boligområder og erhvervs områder gode, både i Næstved og i de omkringliggende byer. up 15 Opland til hovedstaden Nærheden til København medvirker til at gøre Grenaa Næstved populær som bosted for folk, der arbejder i hovedstadsområdet. Pendlingen er derfor stigende. I arbejdede 7. Næstved borgere i København eller Nordsjælland, Ebeltoft hvilket er en stigning på i forhold til år Sjællands Odde Frederiksværk Hillerød Hundested Vig Frederikssund Kalundborg Jyderup Køge Slagelse Nyborg Næstved Stege Vordingborg Spodsbjerg Tårs Næstved ligger centralt på Sjælland mellem to motorveje Nakskov Maribo E 47 Nykøbing F E 55 Slagelsevej syd for Vallensved Helsingborg Manglende forbindelser til omverdenen I modsætning til andre danske byer af samme størrelse er statsvejene, der forbinder kommunen med omverdenen, almindelige 2 sporede landeveje. Sla Sydmotorvejen ligger i en afstand af 18 km fra Næstved og mere end biler kører hver dag på København Køgevej, der skaber forbindelse til motorvejen. Slagelsevej skaber forbindelse mod Vestmotorvejen Malmö og Fyn, og her kører ca biler ved Slagelse. Den 2-sporede vej har få overhalingsmuligheder og kapacitetsgrænsen er allerede nået. De kommunale veje gennem byen er ikke indrettet til at klare de nuværende trafikmængder, der når op mod biler i døgnet. Derfor bryder trafikken sammen både morgen og eftermiddag. 130 ge lse vej evej Køg Rønnedevej øst for Holme Olstrup 130 = indeks Slagelsevej syd for Vallensved Øget trafik giver trængsel i byen Det største trængselsproblem opstår imidlertid i Næstved by, hvor gennemfartstrafik er nødt til at benytte kommunale veje gennem centrale dele af byen. Det skyldes, at statsvejene ikke hænger sammen. Korsør Svendborg Den generelle vækst i vejtrafikken sammen med Næstveds stigende rolle som handelscenter og bosætningskommune betyder desværre, at de overordnede veje i og omkring Næstved ikke kan afvikle den stigende biltrafik. = indeks = indeks ej Ringsted Mere end 40% af pendlerne mod hovedstadsområdet benytter tog ingv Sorø Både morgen og eftermiddag er der bilkøer på Køgevej R tre Ves Holbæk Roskilde Næstved og Slagelse. gade Helsingør Anlæg af ny højklasset vejforbindelse mellem Ringsted 21 Behov for nye veje For at styrke Næstved som regionalt center og afhjælpe de trafikale flaskehalse kan der peges på fire projekter for det overordnede vejnet: Næstved ligger centralt på Sjælland med forbindelse til både internationale og nationale trafikkorridorer og ca. en times rejsetid fra København Pr Rønnedevej øst for Holme Olstrup æs 140 tøv ej Årsdøgntrafik = indeks Statsveje Kommuneveje Nuværende vejforbindelser

3 Omfartsvej nord om Næstved færdiggørelse Fordelingsveje øst og syd om Næstved Hovedformålet med den nordlige omfartsvej er at skabe en nødvendig vejforbindelse mellem Sydmotorvejen og Vestmotorvejen. Endvidere vil strækningen skabe forbindelse mellem statsvejene Slagelsevej, og Køgevej. Staten åbnede i etape af denne vej syd for Slagelsevej, og det er naturligt, at staten færdiggør forbindelsen til Køgevej. Køgevej Formålet med disse veje er at forbinde de to statsveje Præstøvej og Køgevej. Samtidig forbindes de tæt bebyggede boligområder i Næstved Syd til de overordnede veje, og vejen åbner for at udnytte byudviklingsområder i det østlige Næstved. Vejene er forudsat anlagt som kommuneveje og vil inkludere nye vejadgange til bymidten. Mulighederne for finansiering via OPP (Offentlig Privat Partnerskab) er undersøgt. Resultatet viste, at sammen med den nordlige omfartsvej vil OPP kunne være en fordelagtig mulighed. Kommunen vil derfor arbejde for, at projektet udføres og finansieres som et OPP-projekt. Alternativt ønskes tilladelse til lånefinansiering. Vejen har sammen med de østlige og sydlige fordelingsveje været gennem en VVM-vurdering, og Storstrøms Amtsråd vedtog i et tillæg til regionplanen om anlæg af vejene. Slagelsevej Vejene har sammen med den nordlige omfartsvej været gennem en VVM-vurdering, og Storstrøms Amtsråd vedtog i et tillæg til regionplanen om anlæg af vejene. Da den nordlige omfartsvej forbinder tre statsveje er anlæg af vejen en opgave for staten. Anlægsprisen er beregnet til 269 mio. kr. i -prisniveau. Vestre Ringvej Omfartsvejen forbinder statsvejene ved Næstved Præstøvej I samme regionplantillæg er der vist en nord-syd gående korridor længere mod øst. Denne korridor er VVM undersøgt og viser en mulig placering af en statsvej. Den østlige fordelingsvej anlægges ligesom den nordlige omfartsvej med 2+1 kørespor forberedt for udvidelse til 4 spor. De øvrige veje anlægges som 2-sporede veje. Anlægsprisen er beregnet til 364 mio. kr. i -prisniveau. Slagelsevej Vestre Ringvej Køgevej Vejen forventes at få en trafik på mellem og biler i døgnet (2008-niveau). En stor del af denne trafik kører nu på kommuneveje gennem byen. Den østlige fordelingsvej forventes at få en trafik på mellem og biler og den sydlige ca biler i døgnet (2008-niveau). Det medfører en stor aflastning af veje i Næstved by. Præstøvej Visualisering af nordlig omfartsvej set fra vest 7 km Døgntrafik på ny vej (2008-tal) biler Anlægsoverslag i 2007 priser 269 mio kr timer pr døgn Støj og trafiksikkerhed Positiv effekt åbning i % i intern rente På døgnbasis vil trafikanterne allerede i 2008 kunne spare ca timer i køretid, da trængslen gennem byen kan undgås. Samtidig vil over boliger få mindsket støjbelastningen til et niveau under 55 db(a). Endelig vil trafiksikkerheden blive forbedret og færre personer komme til skade. Især trafikanternes store tidsbesparelse medvirker til projektets store samfundsmæssige gevinst. Det årlige samfundsøkonomiske afkast udtrykt ved den interne rente er beregnet til 26 % ved en forventet ibrugtagning i Vejen forudsættes at blive en statsvej. Mulighederne for finansiering via OPP (Offentlig Privat Partnerskab) er undersøgt. Resultatet viste, at sammen med den østlige og sydlige forbindelsesvej vil OPP kunne være en fordelagtig mulighed. Tidsbesparelsen for trafikanterne vil være på timer pr. døgn og boliger vil få en mærkbar reduktion af støjbelastningen og komme under 55 db(a). Trafikanterne vil ligesom ved den nordlige omfartsvej få store tidsbesparelser, der medvirker til projektets store samfundsmæssige gevinst. Det årlige samfundsøkonomiske afkast udtrykt ved den interne rente er beregnet til 22 % ved en forventet ibrugtagning i De nye veje vil forbinde to statsveje og afvikle en stor del gennemkørende trafik. Imidlertid tilbyder Næstved Kommune at anlægge og drive vejene, da de er afgørende for kommunens videre udvikling og løsning på trafikproblemerne. De nye veje vil ud over at afvikle den gennemkørende trafik også give adgang til kommunens byudviklingsområder. Fordelingsvejene skaber sammenhæng med statsvejene og forbindelse til nuværende og kommende byområder Døgntrafik på ny vej (2008-tal) Anlægsoverslag i 2007 priser Støj og trafiksikkerhed åbning i km biler 364 mio kr timer pr døgn Positiv effekt 22 % i intern rente

4 Forbindelse til motorvej mod syd og nord. Næstved Rønnede Forbindelse til Vestdanmark. Næstved Slagelse Formålet er at forbedre og fremtidssikre den alt afgørende vejforbindelse mellem Næstved Kommune og Sydmotorvejen, forbindelsen til hovedstadsområdet samt forbindelsen mellem Sydmotorvejen og Vestmotorvejen. En højklasset vejforbindelse giver både for indbyggerne i Næstved, for gæster og erhversliv og for potentielle huskøbere et vigtigt signal om, at trafikken kan afvikles. Formålet er at forbedre og fremtidssikre forbindelsen mellem områder i Region Sjælland og mellem Sydsjælland, Lolland-Falster og Femern Bælt på den ene side og Vestmotorvejen samt Fyn og Jylland på den anden side. Forslag Problemer med fremkommelighed og sikkerhed peger på behov for en ny 4-sporet vej på den vestlige del tæt på Næstved. Strækningen er ca.12 km, og anlægs prisen for en motorvej er skønnet til ca. 550 mio kr. En ny højklasset vej/motorvej vil sammen med en omfartsvej nord om Næstved blive den mest direkte forbindelse mellem Vest- og Sydmotorvejen. Der er de seneste år vurderet, om midlertidige anlæg kan løse det mest akutte behov. Det drejer sig om forslag med at udbygge korte 2+ 1 strækninger. Sådanne overhalingsspor udført to steder i hver retning kan skønsmæssigt udføres for 60 mio. kr. Forslag Vejen foreslås anlagt som en ny 4-sporet vej. Den samlede strækning på 29 km. skønnes at kunne anlægges for 1,3 mia. kr i motorvejs standard. Døgntrafik i biler Anlægs skøn, 29 km motorvej i 2007 priser mio kr Ja skøn 6 % i intern rente Der foreligger ikke endnu et egentligt projekt eller en VVM vurdering for anlægget. Tæt på Næstved er kapaciteten på Køgevej ved at være opbrugt 12 km Døgntrafik i biler Anlægs skøn, 12 km motorvej i 2007 priser 550 mio kr Ja tidligere vurdering 6 % i intern rente Strækningen indgår i rute 22 mellem Sydmotorvejen og Vestmotorvejen. Med anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt vil en opgradering af strækningen blive endnu mere aktuel. m t Ves ejen rv oto En højklasset vej vil give en mærkbar køretidsbesparelse for trafikanterne. Ligeledes opnås en forbedring af trafiksikkerheden. Der er foretaget en meget indledende samfundsøkono misk vurdering af en opgradering. Denne antyder, at det samfundsøkonomiske afkast med åbning af vejen om ca. 10 år vil blive på 6 % eller derover. De to forbindelsesveje til Syd- og Vestmotorvejen er medtaget som nødvendige trafikforslag i Region Sjællands henvendelse til Infrastrukturkommissionen under afsnittet om Tværforbindelsen. Syd mo torv eje n Den nye vej vil mindske trafikanternes rejsetid. Samtidig vil det nuværende høje uheldstal blive mindsket og give større sikkerhed for både gennemkørende og lokale trafikanter. En midlertidig løsning med overhalingsspor vil forbedre fremkommeligheden for gennemfartstrafikken. Imid lertid vil den ikke være til gavn for lokaltrafikken og vil heller ikke forbedre trafiksikkerheden. 29 km Næstved trænger til gode forbindelser til motorvejsnettet En tidligere vurdering anslog, at det årlige samfunds økonomiske afkast vil være knapt 6 % ved åb ning i Med den forventede trafikvækst må projektets afkast imidlertid gradvist forventes at vokse. Strækningen er en statsvej, og anlægget vil derfor være statens opgave. Projektet kan eventuelt kobles sammen med anlæg af nye veje nord, øst og syd om Næstved og gennemføres som et samlet OPP-projekt. Hermed vil projektet få et volumen, som vil gøre det mere attraktivt for større konsortier at byde ind på. Slagelsevej giver dårlig service for både beboere og trafikanter

5 Med sine mere end indbyggere er Næstved Kommune den næststørste kommune i Region Sjælland, og med sine indbyggere er Næstved by den største by på Sjælland uden for hovedstadsområdet. Men trafikken til og fra Næstved er en alvorlig belastning for erhvervslivet og de mange pendlere. Det er derfor helt afgørende, at der nu træffes beslutning om de nævnte vejanlæg. Og Næstved Kommune vil som det fremgår yde sit væsentlige bidrag til løsningen. Alle de nævnte investeringer og forbedringer er vigtige, men i Næstved prioriterer vi følgende rækkefølge: 1. Omfartsvej nord om Næstved. 2. Fordelingsveje øst og syd om Næstved. 3. Forbindelse til motorvej mod syd og nord. Næstved Rønnede. 4. Forbindelse til Vestdanmark. Næstved Slagelse. Venlig hilsen Henning Jensen Borgmester Næstved Kommune

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om: Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere