På grund af tidspunktet vil der blive serveret sandwichs, øl og sodavand kan købes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På grund af tidspunktet vil der blive serveret sandwichs, øl og sodavand kan købes."

Transkript

1 Til andelshaverne i Grevinge/Herrestrup Energiforsyning Amba. (GHE) Så er det igen tid til, at der skal afholdes generalforsamling og bestyrelsen ser gerne at alle andelshavere møder op, da der på generalforsamling skal træffes beslutninger, der har betydning for, om andelsselskabet fortsætter eller opløses. Den 2. april 2014 kom den længe ventede afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der underkendte Statsforvaltning Sjællands tilkendegivelse af 21. december 2010 og Statsforvaltning Sjællands opfattelse af 5. maj 2011 der er med andre ord intet der forhindrede Odsherred Kommune i at sælge kraftvarmeværket med tilhørende fjernvarmenet til GHE på de aftalte vilkår. Odsherred Kommune har desværre taget det standpunkt, at den afgørelse er kommet alt for sent. Kommunen har ensidigt ophævet den indgåede aftale i september 2011 og overdraget kraftvarmeværket til et til formålet oprettet aktieselskab, der siden er solgt til Odsherred Forsyning A/S, dog uden at tilbyde forbrugerne, at de kunne købe fjernvarmenettet. Borgmester Thomas Adelskov har som svar på GHE s henvendelse om et møde vedr. konsekvenserne af ministeriets svar henvist GHE til at holde møde med Odsherred Varme A/S, det er bestyrelsen interesseret i, da bestyrelsen mener, at den indgåede aftale stadig er gældende, og at GHE derfor er den retmæssige ejer, der mangler kun den fysiske overdragelse af værket, betaling af købssummen, udarbejdelse af refusionsopgørelse for perioden fra 1. januar 2009 til den dato, hvor GHE for værket overdraget. Materialet om forløbet fra 2. april 2014 er ret omfattende og vil ikke blive medsendt, men det vil være muligt at læse det på der vil være nogle få trykte eksemplarer hos Mogens Bülow, Sneglerupvej 2, Grevinge og hos Boe Carslund-Sørensen, Byhaven 1, Herrestrup. På grund af tidspunktet vil der blive serveret sandwichs, øl og sodavand kan købes. Borgermøde Efter generalforsamlingen vil GHE sammen med Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere (FAF) holde et borgermøde, hvor alle borgere i Grevinge og Herrestrup er velkomne. På borgermødet vil GHE/FAF orientere om og søge opbakning til, det videre forløb omkring fjernvarmeværket og mulige alternativer. GHEnergi amba., Byhaven 1, 4571 Grevinge - tlf.:

2 Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej Grevinge Sagsnr Doknr Dato Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne I brev af 7. november 2011 har Foreningen af Fjernvarmeforbrugere (FAF) rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende Odsherred Kommunes mulighed for gældsnedskrivelse i forbindelse med overdragelse af kraftvarmeværket i Grevinge til et af forbrugerne oprettet andelsselskab, Grevinge-Herrestrup Energiforsyning a.m.b.a. (GHE). Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin behandling af sagen. Det er ministeriets opfattelse, at Odsherred Kommune i forhold til distributions- eller transmissionsanlægget på baggrund af varmeforsyningslovens 23 f havde mulighed for i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven at sælge denne del af forsyningsvirksomheden til en pris, der indebar en (forholdsmæssig) nedskrivning af gælden, og uanset at det indebar et tab for kommunen. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at en kommunes salg af et kraftvarmeværk (selve produktionsanlægget) efter efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsregler) skal ske til markedsprisen. Markedsprisen vil i det konkrete tilfælde bero på en afvejning af en række forhold, hvori blandt andet vil indgå en afvejning af aktiver og passiver, udsigten til rentabel drift, de muligheder og begrænsninger der gælder efter varmeforsyningsloven i forhold til at få udgifter til blandt andet køb af anlægget og drift dækket via takster m.v. Det vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt afvejningen af disse forhold kan indebære fastsættelse af en markedspris, der betyder, at kommunen lider et tab. Økonomi- og Indenrigsministeriet skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Ministeriet har ikke fundet grundlag for konkret at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt der kunne være fundet overdragelse sted til GHE af det samlede anlæg på de anførte vilkår. Der henvises herved navnlig til, at forsyningsvirksomheden er solgt til Odsherred Forsyning A/S. Det bemærkes videre, at ministeriets tilsyn alene er retligt, og at ministeriet ikke har kompetence til at vurdere hensigtsmæssigheden af kommunernes dispositioner. Her følger en nærmere redegørelse for sagens baggrund og Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse.

3 Odsherred Kommune og et af fjernvarmeforbrugerne i Grevinge og Herrestrup oprettet andelsselskab (GHE) underskrev i december 2009 en betinget købsaftale vedrørende kraftvarmeværket i Grevinge. Købsaftalen var betinget af Statsforvaltningen Sjællands godkendelse. I udtalelse af 21. december 2010 anførte Statsforvaltningen Sjælland, at statsforvaltningen var indstillet på at meddele samtykke til, at kraftvarmeværket kunne overdrages uden forudgående offentligt udbud, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Statsforvaltningen lagde herved vægt på, at kommunen tidligere har haft værket udbudt uden at kunne opnå en salgsaftale, og at det vurderedes, at prisen var fastsat til markedsværdien. Imidlertid anførte statsforvaltningen, at det var en forudsætning for godkendelsen, at der ikke ved afskrivning af gæld i den kommunale forsyningsvirksomhed overførtes midler fra kommunens skattefinansierede område. Statsforvaltningens udtalelse var vedlagt et af statsforvaltningen udarbejdet notat af 13. december 2010, hvori blandt andet var anført følgende: Der foreligger omstændigheder, der synes at kunne begrunde, at man alene vurderer forholdet ud fra snævre økonomiske betragtninger og således kun forholder sig til at realisere det tab, der er akkumuleret gennem mere end ca. 15 års drift for at undgå et endnu større tab ved en fortsat drift i kommunalt regi. Der kan herved lægges vægt på, at kommunen har forsøgt at forbedre værkets drift ved at indføre tvungen tilslutning til værket, ligesom man har fået tilskud til at nedbringe værkets gæld via statslige midler, og at prisen for den leverede varme vil blive så dyr i fremtiden, at forbrugerne alene af denne grund vælger kun at betale fast afgift og herefter anvende alternative opvarmningskilder. Det bemærkes således, at de fra værket foreliggende beregninger viser, at det er ca. dobbelt så dyrt at opvarme en almindelig bolig i området med fjernvarme fra værket i forhold til opvarmning med olie. Heroverfor står, at de 300 fjernvarmebrugere ved den påtænkte fremgangsmåde vil slippe for en samlet gældspost på ca. 11,4 millioner kr., svarende til ca kr. pr. husstand og herudover vil få halveret deres nuværende regning for fjernvarme i henhold til kommunens beregninger. Det synes således uomtvisteligt, at den anvendte konstruktion vil betyde et reelt og vedvarende tilskud til gruppen af fjernvarmebrugere. Et tilskud til denne reduktion af fjernvarmeforbrugernes udgift til opvarmning vil skulle betales af samtlige kommunens borgere, idet det må lægges til grund, at kommunen er forpligtet til at indfri samtlige lån, der er anvendt til værkets oprindelige etablering og efterfølgende drift. I Statsforvaltningen Sjællands notat af 31. marts 2011 om møde med Odsherred Kommune, GHE samt kommunens advokat Klaus Graversen er der anført blandt andet følgende: Det var således hans [advokatens] opfattelse, at kommunen i afhændelsesforløbet alene havde haft forsvarlig økonomisk adfærd for øje. Det ville således være fornuftigt, at kommunen afhændede værket for at undgå kommende driftstab, idet man ved fortsat kommunal drift måtte forvente, at flere og flere fjernvarmeaftagere ville holde op med at aftage fjernvarme på grund af den høje pris, hvorved driftsindtægter ville gå tabt. Advokat Klaus Graversen kunne ikke tilslutte sig statsforvaltningens synspunkt om, at der med et salg blev givet støtte til en mindre gruppe af kommunens borgere, og selv om dette skulle være tilfældet, var det hans opfattelse at dette synspunkt måtte tillægges mindre vægt, når det bærende synspunkt var at iagttage forsvarlig økonomisk adfærd. 2

4 Statsforvaltningens vurdering ville tilmed betyde, at kommunen ville blive tvunget til at udøve uforsvarlig økonomisk adfærd. Herudover måtte det efter hans opfattelse også tages i betragtning, at kommunen havde anvendt andre instrumenter som tilslutnings- og forblivelsespligt til værket, og at de forbrugere som statsforvaltningen nu mente uretmæssigt begunstigede igennem en længere årrække havde betalt en urimelig høj pris for den leverede varme, uanset at denne betaling ikke gennem perioden havde givet den fornødne dækning til nedbringelse af værkets gæld. I udtalelse af 5. maj 2011 fastholdt Statsforvaltningen Sjælland sin opfattelse. Statsforvaltningen anførte i den forbindelse, at en overdragelse af kraftvarmeværket fra kommunen til andelsselskabet for en overdragelsessum på 10,7 mio. kr. vil være ensbetydende med et tilskud til de fjernvarmeforbrugere, der er tilknyttet kraftvarmeværket. Dette har baggrund i, at kommunen i forbindelse med overdragelsen vil afskrive en gældspost på ca. 11,4 mio. kr. Statsforvaltningen har fundet, at den ønskede fremgangsmåde vil indebære en væsentlig begunstigelse af fjernvarmeforbrugerne, og en sådan begunstigelse af en meget begrænset del af kommunens borgere vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Odsherred Kommune har herefter i stedet solgt kraftvarmeværket til Odsherred Forsyning A/S. Salgsprisen er blevet erlagt med 9,9 mio. kr. i aktier og 11 mio. kr. kontant. I brev af 7. november 2011 rettede FAF henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med anmodning om, at ministeriet tager stilling til, om statsforvaltningens tilkendegivelser er i overensstemmelse med god forvaltningsskik eller kommunalfuldmagtsregler, og om det var en bedre løsning, at værket var blevet/bliver overdraget til GHE. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede i brev af 21. marts 2012 Energitilsynet og Energistyrelsen om udtalelser. I mail af 29. marts 2012 til Økonomi- og Indenrigsministeriet anførte Energitilsynet følgende: I henhold i vfl. 23f, skal Energitilsynet fastsætte markedsprisen, hvis parterne ikke kan blive enige om prisen. I det foreliggende tilfælde var parterne enige om salgsprisen, og tilsynet havde ikke grundlag for at tro, at den pris der kunne sælges ikke var markedsprisen. Der eksisterer ikke et marked for fremføringsanlæg, så som udgangspunkt, er det den pris en køber tilbyder, der må betragtes som markedsprisen. I Energistyrelsens udtalelse af 26. september 2012 er blandt andet anført følgende: Betinget købsaftale Af den betingede købsaftale, som ØIM har vedlagt anmodningen, fremgår det, at salget omfatter de aktiver, der tilsammen udgør Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeforsyning, aftalens genstand : Kraftvarmeværk, grund, bygninger og forsyningsnet til ca. 300 forbrugere i Grevinge og Herrestrup, løsøre og driftsmidler. Energistyrelsens udtalelse Energistyrelsen vurderer, at alene salg af forsyningsnettet er omfattet af 23 f, stk. 1. Energistyrelsen er enig i ØIMs umiddelbare opfattelse, at bestemmelsen også gælder i tilfældet af, at forbrugerne selv har henvendt sig til kommunen. 23 f, stk. 1, gælder alene anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp. Herved forstås anlæg, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i lov om varmeforsyning, dvs. transmissions- eller distributionsnet. Dette fremgår også af de specielle bemærkninger til 23 f: Med 23 f indføres der en forkøbs- 3

5 ret for forbrugerne henholdsvis kommunerne ved salg af distributions- eller transmissionsanlæg. Produktionsanlæg, såsom et kraftvarmeværk, er således ikke omfattet af forkøbsretten. De dele af aftalens genstand, der ikke vedrører forsyningsnettet, kan derfor afstås til anden side uden at forbrugerne skal tilbydes at købe anlægget først. Formålet med 23 f er efter lovbemærkningerne, at bygge videre på principperne om forbrugernes og den kommunale indflydelse i sektoren og det lokale engagement og samtidig sikre de forbruger- og samfundsskabte værdier i denne forsyningssektor. [ ] Anlæggene til fremføring af opvarmet vand eller damp udgør det væsentligste element for kommunernes og forbrugernes indflydelse på varmesektoren, da disse anlæg udgør den nødvendige infrastruktur, der forbinder varmeproduktionsanlægget og forbrugeren. Disse anlæg ønskes derfor som udgangspunkt friholdt for kommercielle interesser. På den baggrund foreslås det, at der i varmeforsyningsloven indføres regler om forkøbsret, således at forbrugerejede fremføringsanlæg ved salg først skal tilbydes den eller de kommuner, hvori det pågældende anlæg er beliggende, og at anlæg, der ikke er ejet af de tilsluttede forbrugere, som hovedregel først skal tilbydes disse forbrugere. Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at: Forkøbsretten bliver kun aktuel, såfremt de nuværende ejere ønsker at afhænde anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. Hovedformålet med 23 f er således, at forbrugerne/kommunerne får mulighed for at købe et fremføringsanlæg med fortrinsret for eventuelle andre interesserede. Hvordan ejerens ønske om at afhænde anlægget opstår, er efter Energistyrelsens mening irrelevant. Forkøbsretten kan således lige så godt blive aktuel, når ejeren i dette tilfælde kommunen ønsker at afhænde anlægget efter, at forbrugerne har henvendt sig til kommunen med et ønske om at købe anlægget. Det er efter Energistyrelsens opfattelse heller ikke relevant, at der i det pågældende tilfælde ikke formelt er sket et tilbud om at sælge anlægget til forbrugerne, fordi forbrugerne allerede selv havde henvendt sig til kommunen. Forpligtelsen om, at forbrugerne/kommunerne skal tilbydes at købe anlægget inden det kan afstås til andre har til formål at sikre, at forbrugerne/kommunerne kan udøve deres forkøbsret og er således af underordnet relevans, såfremt selve forpligtelsen til at give forbrugerne/kommunerne forkøbsret overholdes. 23 f, stk. 4, regulerer, at vilkårene for overdragelsen af anlægget til forbrugerne/kommunerne i mangel af en mindelig overenskomst fastsættes af Energitilsynet. Af lovbemærkningerne fremgår det, at: Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugere og kommunerne har fortrinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen fastsættes på almindelige markedsvilkår. Kan der ikke opnås enighed om værdien af det pågældende aktiv, vil denne blive fastsat af Energitilsynet, idet tilsynet i forvejen besidder den nødvendige sagkundskab til vurdering af disse spørgsmål. Sekretariatet for Energitilsynet er blevet hørt om sagen og har udtalt, at parterne i det foreliggende tilfælde var enige om salgsprisen, hvilket betyder, at Energitilsynet ikke har hjemmel til at afgøre markedsprisen. Sekretariatet bemærker i øvrigt, at der ikke er bestemmelser i varmeforsyningsloven, som hindrer, at et anlæg vil kunne sælges med tab, såfremt denne pris aftales mellem parterne. Også varmeforsyningslovens 23 f tillader, at et anlæg sælges med tab, hvis parterne er enige om prisen. 23 f indeholder alene en forpligtelse for sælger at tilbyde forbrugerne/kommunerne at købe anlægget til markedsprisen. Efter lovbemærkninger fastsættes prisen på almindelige markedsvilkår, dvs. som udgangspunkt efter forhandling mellem sælger og køber. Markedspris som omhandlet i varmeforsyningslovens 23 f, stk. 4, er således ikke et generelt krav og står heller ikke i vejen for at parterne aftaler en pris. Bestemmelsen om markedspris finder kun anvendelse, hvis en konkret sag med uenighed om pris mellem en forkøbsberettiget part og sælger forelægges Energitilsynet. I klagen af 7. november 2011 har Foreningen af Fjernvarmeforbrugere blandt andet anført, at baggrunden for den store gæld i kraftvarmeanlægget er, at den daværende 4

6 Dragsholm Kommune projekterede anlægget til ca. 25 mio. kr., men det endte med at koste ca. 43 mio. kr. FAF henviste endvidere til tre angivne tilfælde, der efter FAFs opfattelse illustrerer, at en kommune og/eller amtskommunen har givet gældseftergivelse til privatejede andelsselskaber. Det er endvidere anført, at Indenrigsministeriet i andre tilfælde har accepteret salg af ejendomme/virksomheder til markedspris. FAF ønsker Økonomi- og Indenrigsministeriets stillingtagen til, om statsforvaltningens tilkendegivelser og de deraf følgende konsekvenser for fjernevarmeforbrugerne og kommunens øvrige borgere er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne, eller om det var en bedre løsning, at værket var blevet/bliver overdraget til Grevinge- Herrestrup Energiforsyning a.m.b.a i henhold til den indgåede aftale. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 1. Tilsynet Økonomi- og Indenrigsministeriet skal oplyse, at pr. 1. juli 2013 varetages tilsynet med kommunerne af Statsforvaltningen, jf. 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013). Før den 1. juli 2013 varetog statsforvaltningen i den region, hvor kommunen er beliggende, tilsynet med kommunen. Det var således Statsforvaltningen Sjælland, der på tidspunktet for statsforvaltningens udtalelser af 21. december 2010 og 5. maj 2011 førte tilsyn med Odsherred Kommune. Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Der henvises til 48 i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsforvaltningen. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af en kommunes dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriets tilsyn er alene retligt, og ministeriet har ikke kompetence til at vurdere rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en kommunes dispositioner. 2. Kommunalfuldmagtsregler 2.1 Varmeforsyningsvirksomhed Varmeforsyningsloven indeholder ikke hjemmel til kommuners varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed. Kommuners adgang til at varetage denne opgave er derimod reguleret af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter disse regler antages, at kommuner som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel må drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Det antages dog, at kommuner som en modifikation til ovennævnte udgangspunkt lovligt kan varetage forsyningsvirksomhed, herunder varmeforsyningsvirksomhed. 5

7 En kommunens engagement i forsyningsvirksomhed på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne kan kun ske, hvis formålet er opfyldelse af det lokale behov for forsyningsgoderne. Formålet må ikke være at søge at opnå en økonomisk gevinst til kommunens kasse. Det er således en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive virksomhed med fortjeneste for øje. Der er således ikke adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at drive virksomhed med fortjeneste for øje. Dertil kommer, at hvile i sig selv-princippet, som gælder på forsyningsområdet, jf. nedenfor, ej heller muliggør sådan fortjeneste. Kommuners udførelse af eller deltagelse i forsyningsvirksomhed er nu i meget vidt omfang reguleret i lovgivningen. I det omfang der i lovgivningen på området er fastsat regler, som også gælder for den kommunale forsyningsvirksomhed, går de skrevne regler forud. Det er for eksempel tilfældet, hvis der er fastsat skrevne regler om adgangen til at påtage sig andre opgaver eller særlige regler om hvile i sig selvprincippet. Hvis de skrevne regler på et eller flere punkter er tavse eller ikke er udtømmende, må de suppleres med de almindelige kommunalfuldmagtsregler. Tilsvarende antages den kommunale forsyningsvirksomhed at være omfattet af hvile i sig selv-princippet efter kommunalfuldmagtsreglerne, for eksempel hvor loven kun delvist regulerer forholdet mellem priser og omkostninger. Hvis loven således alene fastsætter, at der ikke må være et overskud ved prisfastsættelsen af taksterne, vil det følge af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen heller ikke må yde et tilskud til virksomheden/forbrugerne. Hvile i sig selv-princippet efter kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at forsyningsvirksomhedens indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere, samt at der skal være klar adskillelse mellem kommunens økonomi og den pågældende forsyningsvirksomheds økonomi. Baggrunden for princippet er, at en kommune ikke må anvende sin forsyningsvirksomhed til at forøge sine indtægter (et forbrugerbeskyttelseshensyn), ligesom en kommune ikke må bruge sine skatteindtægter til at give tilskud til den eventuelt begrænsede kreds af kommunens borgere, som får forsyning fra den kommunale forsyningsvirksomhed (hensynet til kommunens skatteydere). Hvile i sig selv-princippet regulerer, hvilken betaling en kommune kan og skal opkræve for ydelser fra en forsyningsvirksomhed. Princippet regulerer imidlertid ikke spørgsmålet om fastsættelse af pris i forbindelse med en kommunes salg af en forsyningsvirksomhed. Det antages, at i tilfælde, hvor en kommune ønsker at sælge en forsyningsvirksomhed, kan en eventuel fortjeneste føres tilbage til kommunekassen (det skattefinansierede område), jf. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, side 145. Dette synspunkt understøttes tillige af, at der såvel på el- og varmeforsyningsområdet som vand- og spildevandsforsyningsområdet er fastsat regler om modregning i forbindelse med en kommunes salg af el- eller vandforsyningsvirksomhed, som forudsætter, at en kommune kan sælge forsyningsvirksomhed med fortjeneste. Hertil kommer voldgiftsrets kendelse af 3. december 2001, hvor det blev lagt til grund, at Kolding Kommune frit kunne disponere over sine ejerandele i forsyningsvirksomheden i I/S Skærbækværket. Endeligt henvises til UfR /2H om Esbjerg Kommunes salg af et antennenet, som blev drevet efter et hvile i sig selv-princip, i hvilken Højesteret anførte følgende om princippet: Hvile i sig selv-princippet er et offentligtretligt krav til fastsættelse af takster for kommunal forsyningsvirksomhed. Princippet tager ikke stilling til en situation, hvor forsyningsvirksomheden sælges, og giver således ikke forbrugerne retskrav på provenuet ved salg af virksomheden. 6

8 Spørgsmålet i nærværende sag er imidlertid ikke, om en kommune kan sælge sin forsyningsvirksomhed med fortjeneste, men derimod om kommunen kan sælge sin forsyningsvirksomhed med tab, se nærmere nedenfor under punkt. 4 b. 2.2 Kommunalfuldmagtsregler om forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner og princippet om økonomisk ansvarlighed Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennytte kriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s 51 f og 65 f, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, side 26, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 685 og 688, samt Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff og 118 ff. Endvidere har en kommune efter de ovenfor nævnte grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne være undgået. Fastlæggelsen af, hvad der er økonomisk forsvarligt, må bero på den konkrete situation, og der må som udgangspunkt gives kommunalbestyrelsen et bredt spillerum med hensyn til anvendelsen af kommunale midler. Der henvises herved til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, s. 84, Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2. udg., 2002, s. 31f, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., 2002, side 687, Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning III, Kommunalt selvstyre og statsligt tilsyn 1994, s. 182 ff, betænkning nr. 996/1983 om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommunestyret, s. 65 f samt betænkning nr. 1268/1994 om fornyelse og effektivisering i den kommunale sektor, bilaget s Regler om økonomisk ansvarlighed antages blandt andet at indebære, at en kommune som udgangspunkt skal sælge fast ejendom og andre aktiver til markedsprisen. Det gælder også i de tilfælde, hvor markedsprisen ikke dækker de udgifter, som kommunen har haft i forbindelse med aktivets erhvervelse, vedligeholdelse o.lign. 3. Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 med senere ændringer) indeholder blandt andet følgende bestemmelser: 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssy- 7

9 stemerne, jf. dog stk. 7-17, 20 a og 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. 10, stk. 6, i lov om elforsyning. Stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. 23 f. Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris. Stk. 2.. Stk. 3.. Stk. 4. Forkøbsretten efter stk. 1 og 2 bortfalder, hvis forbrugerne eller kommunen ikke inden tre måneder efter, at tilbuddet er kommet frem, tilkendegiver at ville benytte den. Vilkårene for overdragelsen af anlægget fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af Energitilsynet. Stk. 5.. I forarbejderne til 20, stk. 7, (lovforslag nr. L 162/203, ændringsforslag til 3, nr. 11, fremsat af økonomi- og erhvervsministeren) er blandt andet anført følgende: Endvidere forhindrer bestemmelsen ikke, at en ny ejer træffer sædvanlige driftsmæssige dispositioner med virkning for varmepriserne. Ændringsforslaget forringer således ikke en købers mulighed for i varmepriserne med den virkning at priserne vil kunne stige at indregne omkostninger, som sælgeren kunne have indregnet efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven. Dette gælder f.eks., hvis sælger kunne have fået Energitilsynets tiltræden til i varmepriserne at indregne en større forrentning af indskudskapitalen før salget. I så fald vil køber have samme mulighed for at anmode om Energitilsynets tiltræden af at få forrentet en tilsvarende indskudskapital. Det gælder ligeledes, hvis sælger f.eks. har været tilbageholdende med både tids- og beløbsmæssigt at afskrive på den kollektive varmeforsynings anlægssum for derved at holde varmeprisen nede, og den nye ejer vælger at afskrive med større beløb. Hvis den nye ejer f.eks. ønsker at omlægge den kollektive varmeforsyningsvirksomheds låneportefølje som led i fordelagtige driftsmæssige dispositioner, f.eks. ved omlægning fra indekslån til nominallån, og rentebyrden dermed stiger, vil dette også kunne føre til varmeprisstigninger på kort sigt, men lavere varmepriser på længere sigt. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende tariffer, omkostningsfordeling, andre betingelser og vedtægter. I forarbejderne til 23 f (lovforslag nr. 240/1999, 1. samling) er der blandt andet anført følgende: Med 23 f indføres der en forkøbsret for forbrugerne henholdsvis kommunerne ved salg af distributions- eller transmissionsanlæg. Ejer forbrugerne på salgstidspunktet ikke anlægget, tilfalder forkøbsretten som udgangspunkt forbrugerne, hvorimod retten tilfalder kommunen, når anlægget, der sælges, er forbrugerejet. Bestemmelsen har til formål at sikre, at forbrugerne og kommunerne, såfremt de eksisterende ejere måtte ønske at sælge, får mulighed for at opretholde den forbrugerindflydelse og kommunale indflydelse, som varmeforsyningssektoren er præget af i dag. Efter stk. 3 gælder forbrugernes og kommunernes forkøbsret også i tilfælde, hvor der er tale om afståelse af ejerandele både i et distributions- eller et transmissionsanlæg og i en virksomhed, der ejer et distributions- eller et transmissionsanlæg. 8

10 Forkøbsretten bliver kun aktuel, såfremt de nuværende ejere ønsker at afhænde anlæg eller en virksomhed, der ejer et anlæg. Såfremt forbrugerne respektive kommunerne ikke inden for en frist på tre måneder erklærer at ville gøre brug af forkøbsretten, bortfalder denne. Forkøbsretten indebærer, at henholdsvis forbrugerne og kommunerne har fortrinsret til at overtage anlæg eller virksomhed til disses værdi. Prisen fastsættes på almindelige markedsvilkår. Kan der ikke opnås enighed om værdien af det pågældende aktiv, vil denne blive fastsat af Energitilsynet, idet tilsynet i forvejen besidder den nødvendige sagkundskab til vurdering af disse spørgsmål. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriets overvejelser og vurdering 4.a. Afhændelse af distributions- eller transmissionsanlæg Det fremgår af den betingede købsaftale fra december 2009, at Salget omfatter de aktiver, der tilsammen udgør Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeforsyning, aftalens genstand : Kraftvarmeværk, grund, bygninger og forsyningsnet til ca. 300 brugere i Grevinge og Herrestrup, løsøre og driftsmidler. Økonomi- og Indenrigsministeriet må på baggrund af Energitilsynets og Energistyrelsens udtalelser lægge til grund, at varmeforsyningslovens 23 f indeholder en forpligtelse for varmeforsyningsvirksomheder, herunder kommunalt ejede virksomheder, til i tilfælde af, at der er enighed om prisen, at sælge et af bestemmelsen omfattet anlæg til forbrugerne, uanset at salget indebærer et tab for kommunen. Ministeriet finder endvidere i overensstemmelse med tilkendegivelser fra Energitilsynet og Energistyrelsen at måtte lægge til grund, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at tabet skyldes, at kommunen i forbindelse med salget afskriver forbrugernes gæld til kommunen. Ministeriet har herved tillige lagt vægt på, at formålet med bestemmelsen ifølge forarbejderne blandt andet er at sikre, at forbrugerne får mulighed for at opretholde forbrugerindflydelsen. Det må således antages at være sagligt at varetage dette hensyn via salg til en pris (markedsprisen), der indebærer, at forbrugerne har mulighed for at købe anlægget. I tilfælde, hvor forbrugerne benytter sig af deres forkøbsret efter varmeforsyningsloven, følger det af det anførte, at spørgsmålet om fastsættelse af salgspris for kommunens afhændelse af distributions- og transmissionsanlæg og i den forbindelse nedskrivning af forbrugernes gæld er reguleret i den omhandlede bestemmelse i varmeforsyningsloven. Da dette spørgsmål er reguleret i den skrevne lovgivning, skal det således ikke vurderes efter kommunalfuldmagtsregler, som viger for den skrevne lovgivning. Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Odsherred Kommune i forhold til den del af aftalen, der vedrørte forsyningsnettet, havde mulighed for i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven at foretage en forholdsmæssig nedskrivning af gælden. Økonomi- og Indenrigsministeriet har orienteret Statsforvaltningen og Odsherred Kommune om ovenstående. 4. b. Afhændelse af kraftvarmeværket Økonomi- og Indenrigsministeriet må lægge til grund, at varmeforsyningsloven ikke indeholder regler om salg af kraftvarmeværk (dvs. selve produktionsanlægget) til forbrugerne, herunder om prisfastsættelsen i den forbindelse. 9

11 Da spørgsmålet således ikke er reguleret i den skrevne lovgivning, skal spørgsmålet om kommuners adgang til at sælge et kraftvarmeværk afgøres efter kommunalfuldmagtsregler. Vurdering efter disse regler skal imidlertid også ske i lyset af de regler, som er indeholdt i den skrevne lovgivning på det pågældende område. Det følger af forarbejderne til varmeforsyningslovens 20, stk. 7, at en køber i sine takster for forsyningsvirksomhedens ydelser kan indregne afskrivninger, som sælger har undladt at foretage for at holde varmepriserne nede. Det er efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse uklart, hvorvidt dette omvendt indebærer, at en køber kan undlade at indregne disse afskrivninger med den konsekvens, at en del af de udgifter, som det ellers påhviler forbrugerne at betale efter 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven bortfalder. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder dog under alle omstændigheder i lyset af den ovenfor under pkt. 2.2 beskrevne praksis, hvorefter hvile i sig selv-princippet alene er et prisfastsættelsesprincip for forsyningsvirksomhedens ydelser, ikke grundlag for at antage, at hvile i sig selv-princippet selvstændigt indebærer begrænsninger i en kommunes mulighed for at sælge et kraftvarmeværk til markedsprisen. Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommunes salg af et kraftvarmeværk skal ske til markedsprisen, det vil sige den højst opnåelige pris i handel og vandel, idet kommunen herved lever op til sin forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt. Hvad der er markedsprisen i det konkrete tilfælde, vil bero på en række forhold, hvori blandt andet vil indgå en afvejning af aktiver og passiver, udsigten til rentabel drift, de muligheder og begrænsninger, der gælder efter varmeforsyningsloven i forhold til at få udgifter til blandt andet køb af anlægget og drift dækket via takster m.v. Som anført ovenfor under pkt har kommunalbestyrelsen et forholdsvis bredt spillerum med hensyn til anvendelsen af kommunale midler til lovlige kommunale formål. Der tilkommer således kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn ved vurderingen af, om en given disposition, herunder undladelse, er økonomisk forsvarlig. Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt afvejningen af ovenstående forhold kan indebære fastsættelse af en markedspris, der betyder, at kommunen lider et tab. Det bemærkes, at forbrugerne efter overdragelsen af varmeværket fortsat vil skulle betale for værkets ydelser på grundlag af (den nye ejers) omkostninger hertil, som ejeren skal opgøre i henhold til 20 i varmeforsyningsloven. Disse omkostninger kan eventuelt være mindre end sælgers, for eksempel som følge af (en lav) markedspris. Det bemærkes, at en kommune efter ministeriets opfattelse ikke af hensyn til forbrugerne vil kunne sælge kraftvarmeværket til en pris, der er lavere end markedsprisen, idet det efter ministeriets opfattelse ikke uden lovhjemmel vil være et sagligt hensyn at forsøge at sikre, at forbrugerne skal betale færre udgifter/lavere takster. Det afgørende efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse er, at den pris, der fastsættes ud fra de foreliggende forhold, er udtryk for den højest opnåelige pris, uanset hvem køber er. For så vidt angår den konkrete sag finder ministeriet ikke grundlag for konkret at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt der kunne være fundet overdragelse sted til GHE af det samlede anlæg på de anførte vilkår. Der henvises herved navnlig til, at forsyningsvirksomheden er solgt til Odsherred Forsyning A/S. Det bemærkes videre, at ministeriets tilsyn alene er retligt, og at ministeriet ikke har kompetence til at vurdere hensigtsmæssigheden af kommunernes dispositioner. 10

12 Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt kopi af denne udtalelse til Odsherred Kommune, Statsforvaltningen, Energistyrelsen og Energitilsynet. Med venlig hilsen Christian Vigh 11

13

14

15

16

17 Odsherred Kommune Att. Borgmester Thomas Adelskov Nyvej Højby Herrestrup, den 27. maj Vedr.: Kraftvarmeværket i Grevinge. Med henvisning til Økonomi- og Indenrigsministeriet skrivelse af 2. april 2014 vil GHEnergi Amba. gerne have et møde med Odsherred Kommune om, hvordan Odsherred Kommune forholder sig til, at forbrugerne / GHEnergi kan overtage kraftvarmeværket inkl. ledningsnettet. På GHEnergi Amba s vegne Boe Carslund-Sørensen Formand. GHEnergi amba., Byhaven 1, 4571 Grevinge - tlf.:

18

19 Odsherred Kommune Nyvej Højby Att.: Byrådssekretariatet 29. juli 2014 Sagsnr JCD Sekretær Camilla Meyer Bärnholt tlf Vedr. salg af Grevinge Kraftvarmeværk til Grevinge/Herrestrup Energiforsyning A.m.b.A. Grevinge/Herrestrup Energiforsyning A.m.b.A. har bedt mig om assistance til gennemførelse af enten den handel, andelsselskabet i 2009 indgik med kommunen, eller af et erstatningskrav rejst på baggrund af kommunens efter min opfattelse uberettigede annullering af parternes aftale. Forløb De overordnede vilkår for aftalen, der den 15. december 2009 blev endeligt godkendt af byrådet, var overtagelse den 1. januar 2009, en købesum på kr og en betingelse i aftalens punkt 19 om, at Statsforvaltningen Sjælland godkender, at Odsherred Kommune sælger aftalens genstand uden offentligt udbud og i den forbindelse godkender kommunens gældsafskrivning. Ved brev af 21. december 2010 tilkendegav Statsforvaltningen, at man var sindet at godkende salget uden forudgående offentligt udbud, men at det vil være en forudsætning for godkendelsen, at der ved afskrivning af gæld i den kommunale forsyningsvirksomhed Grevinge Herrestrup Kraftvarmeværk ikke overføres eller tilføres midler fra kommunens skattefinansierede område, kommunekassen, ligesom allerede tilførte midler herfra forudsættes tilbageført hertil. Afslutningsvis meddelte Statsforvaltningen, at man afventede kommunens svar på den stillede forudsætning.

20 Statsforvaltningens udtalelse afstedkom yderligere korrespondance parterne imellem, ligesom forvaltningen i foråret 2011 lagde lokale til et møde mellem de involverede parter. Ved brev af 5. maj 2011 anførte Statsforvaltningen, at den ønskede fremgangsmåde vil indebære en væsentlig begunstigelse af fjernvarmeforbrugerne, og en sådan begunstigelse af en meget begrænset del af kommunens borgere vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. På det grundlag meddelte kommunen ved brev af 21. september 2011 min klient, at da Statsforvaltningen Sjællands accept af salget har været en grundlæggende og afgørende betingelse for aftalens gennemførelse, må Odsherred Kommune, med henvisning til aftalens punkt 19, beklageligvis meddele, at forudsætningerne for at gennemføre det påtænkte salg er bortfaldet. Kommunen stiftede den 31. december 2011 Odsherred Varme A/S, der ved aftale lyst den 15. maj 2013 købte værket med overtagelse den 1. juli Min klient fastholdt imidlertid den betingede købsaftale, og Foreningen af Fjernvarmeforbrugere bad ved brev af 7. november 2011 Økonomi- og Indenrigsministeriet tage stilling til, om den påtænkte overdragelse til GHE kunne finde sted. Ministeriet underkendte ved brev af 2. april 2014 Statsforvaltningens udtalelse, idet man for så vidt angår salget af distributionsnettet lagde til grund, at kommunalfuldmagtsreglerne måtte vige for varmeforsyningslovens 23, litra f). For så vidt angår salget af produktionsenheden, lagde ministeriet til grund, at hvile i sig selv-princippet ikke hindrer en kommunes mulighed for at sælge et kraftvarmeværk, når blot afhændelsen sker til markedsprisen. Ministeriet så således ikke anden hindring for at gennemføre et salg til min klient, end at kommunen i mellemtiden havde solgt værk og distributionslægget til tredjemand. Problemet er herefter, om kommunens salg af værk og distributionslæg til Odsherred Forsyning A/S er udtryk for vanhjemmel efter en analogi af købelovens 59. Er der tale om vanhjemmel, skal det undersøges, om min klient har mangelsbeføjelser, og hvori de i givet fald består. Konklusion 1 Gældsafskrivning Det var en betingelse for salget til min klient, at Statsforvaltningen Sjælland godkendte kommunens gældsafskrivning. Måden, hvorpå gælden skulle afskrives, omtales ikke i købsaftalen, og det var således ikke en forudsætning, at gælden skulle afskrives over det skattefinansierede område. Derfor, og da gælden på anden vis kunne indfris ved indtægter fra eksempelvis udlej- side 2

21 ning eller salg af kommunal ejendom, var kommunens ophævelse af aftalen ubeføjet. 2 Brevet af 21. december 2010 fra Statsforvaltningen Sjælland til Odsherred Kommune a Statsforvaltningen traf ikke en afgørelse Lægges det til grund, at salget til min klient implicit forudsatte, at værkets gæld blev afskrevet over det skattefinansierede område, skulle fremgangsmåden godkendes af statsforvaltningens. Kommunen bad i det øjemed statsforvaltningen tage stilling til, om den måtte afskrive værkets gæld over det skattefinansierede område. Idet spørgsmålet efter statsforvaltningens opfattelse måtte besvares benægtende, følger det direkte af statsforvaltningens indlæg og notat, at man udelukkende udtalte sig vejledende, og at kommunen, hvis den ville have en egentlig afgørelse, måtte rette spørgsmålet videre til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Købsaftalen forudsatte en afgørelse og ikke blot en udtalelse fra statsforvaltningen. Det påhviler en sælger dels at levere den mangelfrie købsgenstand i rette tid og dels at skaffe køberen sædvanlige ejerbeføjelser over salgsgenstanden. Sælger skal således udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at opfylde sin del af aftalen. Konkluderer sælger af en fast ejendom med andre ord ensidigt, at aftalens forudsætninger ikke kan opfyldes, sker det med risiko for senere at blive underkendt. Kommunen så stort på statsforvaltningens opfordring til at rekvirere en afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og solgte uden yderligere overvejelser værk og net til tredjemand. Kommunen tilsidesatte derved sin forpligtelse til så vidt muligt at leve op til aftalen med min klient, hvorfor salget til Odsherred Forsyning A/S også på det grundlag var ubeføjet. b Statsforvaltningen traf en afgørelse Lægges det til grund, at salget til min klient implicit forudsatte, at værkets gæld blev afskrevet over det skattefinansierede område, og at statsforvaltningens afgørelse i form af et afslag forelå med brevene af 21. december 2010 og af 5. maj 2011, skal det overvejes, om salget til Odsherred Forsyning A/S skal stå ved magt. I betragtning af Statsforvaltningens vege formulering er det min opfattelse, at kommunen var forpligtet til at lade afgørelsen prøve i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Salget af værk og net til Odsherred Forsyning A/S var således under alle omstændigheder uhjemlet. side 3

22 4 Notat af 11. april 2014 udarbejdet af advokat Klavs. V. Gravesen Advokat Gravesen anfører, at a b c d e der skete endvidere ikke nogen endelig godkendelse af handlen i byrådet, kommunen ikke er blevet orienteret om Økonomi- og Indenrigsministeriets sagsbehandling før nu, hvor afgørelsen er fremkommet, kommunen i denne situation næppe kunne have krævet, at GHE yderligere afventede en forelæggelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet og slet ikke i en periode på yderligere tre år med heraf følgende uvished, en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet derfor ikke betyder, at en afgørelse eller en udtalelse fra statsforvaltningen er ophævet eller bortfaldet, og at handelsbetingelserne skulle afklares inden for rimelig tid af hensyn til begge parters behov for at få en afklaring af, om købsaftalen skulle være gældende eller bortfalde. Jeg bemærker til litra a Kommunen godkendte på byrådsmødet den 15. december 2009 købsaftalen, der samme dag tiltrådtes af de for kommunen tegningsberettigede i form af borgmester Finn Madsen og kommunaldirektør Lars Holte. Advokat Gravesens synspunkt har derfor ikke støtte i virkeligheden. b For det første orienterede ministeriet ved af 20. marts 2012 kommunen om, at sagen verserede i ministeriet. For det andet havde kommunen under alle omstændigheder en forpligtelse til at sørge for, at det for aftalens ophævelse sikre grundlag var til stede. Det er kommunens eget valg og dermed kommunens egen risiko, at den ikke sørgede for at få problemstillingen afklaret, inden den annullerede handelen. Ophævelsen fandt sted med brev af 21. september 2011, salget til Odsherred Forsyning A/S skete den 22. september 2011 med overtagelse 1. juli 2009, mens forespørgslen fra Foreningen af Fjernvarmeforbrugere - og altså ikke fra min klient - blev sendt til ministeriet den 7. november Da forespørgslen i tid ligger efter både ophævelse, gensalg og overtagelse, har den ikke haft nogen indflydelse på kommunens beslutninger, hvorfor kommunens muligt manglende kendskab til den ministerielle behandling er uden enhver betydning. c Idet bemærkes, at advokat Gravesens overvejelse er rent hypotetisk, burde kommunen inden salget til tredjemand have spurgt min klient, om spørgs- side 4

23 målet kunne anses for afklaret i og med statsforvaltningens udtalelse, eller om det skulle indbringes for en højere instans. d Jeg er enig med advokat Gravesen i dette synspunkt, ligesom jeg deler hans opfattelse, hvorefter det er forventeligt, at en statsforvaltning hvis bedt derom nu vil indordne sig under ministeriets holdning. Idet jeg ikke er i tvivl om, at statsforvaltningen nu vil godkende salget til min klient, også selv om gælden afskrives over det skattefinansierede område, kan jeg oplyse, at min klient har rejst spørgsmålet overfor Statsforvaltningen. e Hvis tidshorisonten havde været af betydning for kommunen, havde den indhentet min klients stillingtagen til emnet. Da kommunen ikke kontaktede min klient på anden vis end ved at ophæve aftalen, kan det lægges til grund, at kommunen ikke tillagde tidshorisonten nogen vægt. 5 Misligholdelsesbeføjelser Min klients rettigheder, herunder fastholdelse af handelen og/eller erstatning, forbeholdes i enhver henseende. Med venlig hilsen Jørgen Christian Dan-Weibel dir side 5

24

25

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne Foreningen af Fjernvarmeforbrugere Sneglerupvej 2 4571 Grevinge Sagsnr. 2014-2745 Doknr. 92379 Dato 02-04-2014 Odsherred Kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning LBK nr 772 af 24/07/2000 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel 1 - Formål og definition Kapitel 2 - Varmeforsyningsplanlægning Kapitel 3 -

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634

NOTAT. Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regler for garantiprovision for kommunale garantistillelser Økonomiudvalget/Byrådet Dato: 28. november 2012 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 12/634 Økonomiafdelingen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016

Deltagelse i biogasprojekter. Landbrugsseminar 16. marts 2016 Deltagelse i biogasprojekter Landbrugsseminar 16. marts 2016 Hvad er biogas? Biogas opstår under forskellige biomassers nedbrydelse og består af metan og kuldioxid Ifølge Energistyrelsen er der: - 23 fællesanlæg

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift

Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift (Varmeforsyning) Fuglebakkens Varmelaug I/S, Frederiksberg Energitilsynet af 12. september 2001 Nedsættelse af belastningsafgift Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Bygge-, Plan og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Att. Niels Kaalund Jensen Frederiksberg Rådhus 2000 Frederiksberg ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OVERGANG TIL DIREKTE VARMEFORSYNING SAMT NEDLÆGGELSE AF

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme.

Som underbilag 1 er vedlagt oversigt over tilbagekøbsretter på private ejendomme. Notat om hjemfaldspligt på de private ejendomme. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Jakob Tønners Dato: 1. december 2014/jtq 1. Indledning Hvidovre Kommune har en

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET

CAFE AKTIVITETER I HUSENE. Grundlæggende problematikker: OVERSIGT INDLÆGGET CAFE AKTIVITETER I HUSENE Grundlæggende problematikker: 1. Kulturhusenes drift. 2. Kommunernes lovlige aktiviteter. 3. Indtægt Café-virksomhed/indtægt Café-udlejning/tilskud kulturhuse. OVERSIGT INDLÆGGET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter

NOTAT. Allerød Kommune. Takshaven - godkendelse af nye vedtægter NOTAT Takshaven - godkendelse af nye vedtægter 1. Baggrunden for notatet Den selvejende daginstitution, børnehaven Takshaven overgik til privat daginstitution pr. 1. januar 2010 (privat leverandør), idet

Læs mere

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab

Vedr. Kommunegaranti til biogasselskab Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Att.: Bettina Andersen Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11337

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole

Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole Y 29-10- 04 TILSYNET Vedr.: Garanti for huslejebetaling, X Musikskole MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Ved brev af 1. juni 2004 har Y Byråd anmodet om statsamtets godkendelse af, at Y Kommune

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere