RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^"

Transkript

1 Ta-Oi--2ai4-KA»1033: S&ss l- ^ RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^ Den 9. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af dommerfuldmægtig Mette-Lise Pommer. Der blev foretaget: SKS /2013. Konkurssagen Kammeradvokaten på vegne SKAT Vester Farimagsgade KøbenhavnV mod Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS Holsted Park Næstved CVR-nr.: Ingen indkaldt eller mødt. Skifteretten afsagde Kendelse Skifteretten fastsatte frist til den 27. januar 2014 for eventuelle indlæg fra parterne vedrørende sagens omkostninger forinden skifteretten træffer afgørelse i spørgsmålet. Sagen udsat. Skifteretten hævet. Mette-Lise Pommer dommerfuldmægtig STD[)74553-S(14-SHI4-K29IJII-T2-L(]1-MI4-K33

2 &T4-Kft'#iQ23: S&ss 1-?S445& RETTEN I NÆSTVED Den 9. januar 2014 blev i sag nr. SKS /2013 SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet (Kammeradvokaten v/advokat Jesper Sandgaard Øe) mod Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS Holsted Park Næstved CVR-nr.: (Advokat Jan Bech) afsagt Kendelse Påstande Rekvirenten, Kammeradvokaten på vegne SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet, har nedlagt påstand om, at konkursbegæring modtaget i skifteretten den 14. juni 2013 fremmes. Selskabet, Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS, CVR-nr.: har nedlagt påstand om, at konkursbegæringen nægtes fremme. Kort sagsfremstilling SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet indgav den 14. juni 2013 konkursbegæring mod selskabet ved skifteretten. SKAT har den 7. november 2013 opgjort konkursfordringen til i alt kr. Konkursfordringen er påstået af SKAT på baggrund af 3 agterskrivelser om forhøjelse af selskabets registreringsafgiftsgrundlag fra SKAT til selskabet dateret den 7. juni 2013, den 31. juli 2013 og den 4. november SKAT har opgjort den påståede unddragelse af registreringsafgif således : Unddraget registreringsafgift for 2007, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 31. juli kr. Unddraget registreringsafgift for 2008, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 31. juli kr. Unddraget registreringsafgift for 2009, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 7. juni kr. STD[)735 'J3-S04.SHI4-K T3-L01 -M 14-t)33

3 to, PI 'ii OT-2014-Kft033: Ssss 1- IS I45e Side 2/13 Unddraget registreringsafgift for 2010, foreløbing opgjort i forbindelse med agterskirivelse af 7. juni kr. Unddraget registreringsafgift for 2011, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 4. november kr. Unddraget registreringsafgift for 2012, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 4. november kr. Der foregår p.t. partshøring vedrørende de af SKAT udsendte agterskrivelser. Parterne er under sagen enige om, at selskabet har anmodet SKAT om udsættelse med fristen for indsigelser vedrørende de udsendte agterskrivelser, og at SKAT har meddelt frist til den 29. januar 2014 for selskabet til at fremkomme med indsigelser. Dette er gældende for den del af den af SKAT påståede konkursfordring, der er omfattet af reglerne om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Parterne er under sagen enige om, at den del af den påståede konkursfordring, der er omfattet af ordinasr genoptagelse af selskabets skatteansættelse for årene 2012, 2011 og cirka halvdelen af 2010 udgør et samlet beløb i størrelsesordenen mio. kr. Selskabet blev stiftet den 29. juni 2004 og har drevet virksomhed med køb og salg af biler og har i den forbindelse løbende afregnet registreringsafgift til SKAT. SKAT foretog i samarbejde med politiet en kontrolaktion og ransagning hos selskabet den 30. juli På baggrund af undersøgelse af cirka 126 konkrete bilhandler har SKAT beregnet størrelsen af den registreringsafgift, der af SKAT påstås unddraget. Denne beregning ligger til grund for de af SKAT til selskabet udsendte agterskrivelser. Det er uomtvistet, at selskabet pr. 1. januar 2013 har overdraget selskabets virksomhed til et nystiftet selskab, der er ejet af via et holdingselskab, som er ene ejer af, og at er far og dermed nærtstående til og, der ultimativt ejer selskabet. I forbindelse med overdragelsen er virksomhedens aktiver in going concern vurderet til 4.9 mio. kr. Købesummen på 4.9 mio. kr. er den 15. marts 2013 indbetalt på selskabets kassekredit i Nordea Bank Danmark A/S. I forbindelse med sagens behandling i skifteretten har SKAT til illustration af den påståede afgiftsunddragelse fremlagt bilagene 4-12, indeholdende SKATs sagsfremstilling med bilag, selskabets indberettede beregning af registreringsafgift og SKATs korrigerede beregning af registreringsafgift vedrørende eksempler på salg af biler og udstyr ved 4 forskellige afgiftsunddra- STDII735')3-SII4.ST04-K2')n)]-B-L(l1-M14.TO3

4 aot^-KSWlO^S: Sess 1-IS 14.5:7 Side 3/13 gelsesmetoder, de af SKAT er benævnt "fejltyper". 1 disse bilag er vedrørende "fejltype 1 - Oplyst salgspris til SKAT afviger fra aftalt salgspris med kunde" omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 2- Krympning af priser ved salg til erhvervsdrivende" er omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 3 - Salg af nyt køretøj til kunde maskeret som salg af demobil" er omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 4 - Overflytning af avance til servicekontrakter og eftermonteret udstyr ved salg til leasingselskaber" er omhandlet forhold Selskabet har fremlagt bilag G omhandlende forhold "fejltype 1", bilag H omhandlende forhold "fejltype 2", bilag I omhandlende forhold "fejltype 3" og bilag J omhandlende forhold "fejltype 4". Ved det under sagen fremlagte bilag 3 fremgår SKATs samlede beregning af unddraget registreringsagift for alle de forhold der ligger til grund for SKATs beregning af konkursfordringen, svarende til selskabets salg af 126 konkrete biler. Forklaringer har forklaret følgende : Forhold : at den af SKAT beregnede registreringsafgift på kr. er alt for høj, idet SKAT har antagt, at bilen er solgt for kr., hvilket er fejlagtigt. Hvis man tager kundens byttepris på kr. og trækker den fra kr. svarer det til, at selskabet skulle have givet ca kr. for den brugte bil som efterfølgende blev solgt for kr. Dette modbeviser, at SKATs påstand kan være korrekt. Alle priser nævnt i ordrebekræftelser er vejledende priser, idet det er de oplistede vejledende priser fra producenten. Der er ikke tale om salgsprisen på bilen. Det er helt ude af trit med virkeligheden, at sætte bilens salgspris til listeprisen. Prisen på bilen har været bytteprisen på kr. med tillæg af den værdi, der er gået ind til selskabet i form af den brugte bil. Selskabets ordrebekræftelse er udtryk for, at selskabet overfor kunden har gjvet oplysning om den autoriserede BMW-importørs vejledende udsalgspris både vedrørende bilen og udstyr. Det som kunden skulle lægge vægt på i ordrebekræftelsen var bytteprisen. Den høje avance på salg af brugte biler var ikke unaturlig, idet man generelt har høje avander på den pågældende type brugte biler. Dette gælder også biler købt på auktion. Forhold : at tilbuddet ikke er et tilbud på den konkrete bil, som kunden køber, men en henvisning til den vejledende udsalgspris for en tilsvarende, men anden fabriksny bil som ikke er på lager og som ikke var den, køberen var interesseret i. Der er mange eksempler på, at selskabet har købt en bil på auktion og videresolgt den med avance på over kr. Kunden vidste, at bilen var til salg for kr., idet der lå et prisskilt i bilen. STD(I735'».S04.S11)4.K29IJI1-T3-UI1.MI4.TO3

5 -2014-Kfi4ri023: Ssss T- IS 1>4-5S Side 4/13 Forhold : at det er korrekt, at han solgte den nye bil med tab, men han har også haft en fortjeneste på den brugte bil. Forhold : at den pågældende bil, der blev solgt til køreskolen havde stået på lager i to år. Forhold : at for så vidt angår serviceaftalen under forhold er der tale om en halvandet år gammel bil. Alle leasingselskaber kræver, at selskabet foretager service og vedligeholdelse på en måde, der sidestilles med en fabriksny bil. Det betyder, at leasingperioden løber 36 måneder. Da der kun er 6 måneder tilbage af den oprindelige garanti på tidspunktet for salg af bilen skal betales for service og vedligeholdelsesaftale for 30 måneder, hvor selskabet stiller garanti. forklaret vedrørende forhold , at SKAT er bekendt med, at kunden fandt et skilt i bilen efter at kunden havde købt bilen. SKAT har konkluderet ud fra selskabets egne tal. har endvidere forklaret, at der i registreringsbekendtgørelsen findes en regel om mindsteavance, der er udtryk for en væmsregel, hvorefter afgiftsgrundlaget som minimum opgøres til importprisen med et tillæg af 9% med et tillæg af moms. 9%-reglen er gældende for selskabet her, der både var importør og forhandler i samtlige sager. Såfremt SKAT havde valgt at anvende væmsreglen ville det samlede afgiftskrav stige til størrelsesordenen 15 millioner kroner. SKAT har valgt den lempelige opgørelse for selskabet. Kravet havde været kr. større såfremt værnsreglen var anvendt. SKAT har en praksis for at såfremt væmsreglens anvendelse medfører en højere registreringsafgift end den autoriserede vejledende pris ville medføre, så anvendes den autoriserede vejledende pris. Parternes argumentation Konkursfordringen SKAT har gjort gældende, at skifteretten ikke kan eller skal foretage en bindende prøvelse af de formelle og materielle betingelser for det af SKAT ved agterskrivelseme fremsatte afgiftskrav. Skifteretten skal alene prøve, om afgiftskravet har den fornødne klarhed til at begrunde afsigelsen af et konkursdekret. SKAT fastholder, at dette er tilfældet. At selskabet har indsigelser mod kravet medfører ikke, at klarhedskriteriet ikke er optyldt. Den særlige klageprocedure, som ved efter skatteforvaltningsloven er gældende for prøvelse af skattekrav, hvorefter en afgørelse truffet af en skattemyndighed først kan indbringes for domstolene, efter at den øverste klageinstans på området har taget stilling, afskærer ikke skifteretten fra under behandlingen af en konkursbegæring at tage stilling til, om skattegrundlaget STD0735M-SCM.ST04-K TJ-L01-M I4-D3.1

6 Side 5/13 har en sådan klarhed, at den kan danne grundlag for en konkurs. Skifteretten behøver ikke at tage stilling til fordringens størrelse, medmindre dette er afgørende for om insolvensbetingelsen er opfyldt. SKATs konkursfordring behøver ikke at være forfalden. SKATs fordring vil være forfalden så snart SKAT overfor selskabet træffer afgørelse om forhøjelse af selskabets registreringsafgiftstilsvar. Selskabet vil herefter jf. princippet i statsskattelovens 38, 2. pkt. skulle betale det fulde beløb, medmindre der gives henstand, og uanset om selskabet måtte bestride kravet og vælge at påklage ansættelserne og indbringe dem for domstolene. Det er uden betydning, om selskabet bestrider SKATs krav under henvisning til, at spørgsmålet om kravets berettigelse ikke er endeligt afgjort i det administrative klagesystem eller ved domstolene. Klarhedskriteriets opfyldelse må fortolkes lempeligt i denne sag, da konkursbegæringen er indgivet for at etablere en fristdag i forhold til en kendt nedbringelse af selskabets engagement med Nordea Bank, hvorved hele købesummen på kr. fra virksomhedsoverdragelsen er anvendt til betaling af Nordea Bank og ikke til en ligedeling blandt kreditorerne. Hertil kommer, at betalinger fra selskabets debitorer formentlig også løbende har nedbragt selskabets engagement hos Nordes Bank yderligere. En senere fristdag end den ved den indgivne konkursbegæring etablerede vil medføre væsentlig risiko for betydeligt tab for boets kreditorer, herunder SKAT, idet en senere fristdag vil placere nedbringelsen på kr. udenfor den objektive omstødelsesregel i konkurslovens 67, stk. 1. Selskabet har ikke dokumenteret nogen aftale med Nordea Bank i relation til nedbringelsen af kassekreditten ved indbetalingen af købesummen den 15. marts Skifteretten må lægge til grund, at der ikke findes en aftale om udbetaling af købesummen og øvrige nedbringelser af selskabets engagement i Nordea Bank efter påkrav fra selskabets eventuelle senere konkursbo. Endvidere taler det for en lempelig vurdering af klarhedskriteriet, at skadevirkningen af konkurs er begrænset, da selskabet efter virksomhedsoverdragelsen blot er blevet til en tom skal, der afventer udfaldet af mellemvaa-endet med SKAT. Endvidere vil skadevirkningen af en konkurs i forhold til prøvelsen af registreringskravene være særdeles begrænset, og selskabet har ikke ret i sin indsigelse om, at en konkurs vil afskære en nænnere efterprøvelse af de pågældende krav. SKATs har illustreret "fejltype 1" ved forhold Forholdet er et eksempel på, at selskabet har oplyst en lavere salgspris til brug for beregning af registreringsafgiften end den salgspris, der er aftalt med kunden. Endvidere er der lagt en kunstigt lav værdi på den af kunden indbyttede bil. Således er avancen forskudt fra den nye bil kunden køber til den brugte bil kunden STD<m593-S(M-SHM.K29ll>l-T3-UH-Ml4.D33

7 Side 6/13 giver i bytte. Forholdet vedrører en BMW XI exdrive 23 d, som selskabet solgte til nu afdøde. Selskabet oplyste til SKAT en salgspris inklusiv registreringsafgift på kr. I den forbindelse beregnede selskabet registreringsafgiften til at udgøre kr. Bytteprisen som skulle betale for bilen var aftalt til kr. Byttebilen en BMW 330 CI Coupe årgang 2003 blev ansat til en værdi af kr. Bytteprisen på kr. var i sig selv højere end den salgspris selskabet har oplyst til SKAT. SKAT har konstateret, at prisen på den nye bil ifølge tilbud fremsendt til kunden og efterfølgende ordrebekræftelse var aftalt til kr. Endvidere konstateres, at byttebilen efterfølgende er solgt for kr., og at selskabet efter kundens død et år senere tilbød at tage den nye bil tilbage for kr., hvilket var en højere pris end den oplyste nypris på kr. Efter registreringsafgiftslovens 8, sidste punktum, har SKAT korrigeret prisen og beregnet den reelle registreringsafgift til at udgøre kr. SKAT har ved beregningen af den nye registreringsafgift anvendt selskabets eget materiale i fonn af tilbud og ordrebekræftelser. "Fejltype 1" er endvidere illustreret ved forhold Forholdet vedrører køb af en BMW 325i Coupe. Her har SKAT anset den reelle salgspris til at udgøre kr. svarende til tilbudsprisen på kr. med fradrag af et prisnedslag på kr., som kunden opnåede. Det er selskabets synspunkt, at tilbuddet ikke er et tilbud på den konkrete bil, som kunden køber, men en henvisning til den vejledende udsalgspris for en tilsvarende, men anden fabriksny bil som ikke er på lager og som ikke var den, køberen var interesseret i. SKAT har illustreret "fejltype 2" ved forhold I denne fejltype er der tale om biler solgt til erhvervsdrivende, hvorved selskabet og den erhvervsdrivende har fælles interesse i, at bilen ansættes til så lav pris som muligt. Når kunden samtidig indbyttede en brugt bil, overflyttede selskabet i et vist omfang avancer til den ikke-afgiftspligtige byttebil, ligesom selskabet formentlig har kunnet forøge sin omsætning ved at tilbyde kunderne usædvanligt fordelagtige beskatningsvilkår på de nye biler. Selskabet har solgt en BMW 53Od til kunden CHMI Holding ApS v/direktør Selskabet har oplyst salgsprisen til SKAT til kr. og beregnet registreringsafgiften til kr. Den til SKAT oplyste salgspris ville for selskabet indebære et tab på kr. i forhold til selskabets egen indkøbspris på bilen, der før afgifter udgjorde kr. Af ordrebekræftelsen til kunden fremgår en pris for bilen på kr. inklusiv afgifter og en byttepris, som kunden skulle betale på kr. Kunden gav en BMW M3 i bytte, som ifølge vognnota var værdisat til kr., men som 4 måneder senere blev solgt for kr. af selskabet. SKAT har herefter forhøjet registreringsafgiften til kr. påbaggrund af den aftalte salgspris på kr. i ordrebekræftelsen. Den resterende afgift til betaling udgør herefter kr. STD(I735')3-S(I4-STII4-K2')I.(] -T3-L(I1-M14.TO3

8 Side 7/13 For så vidt angår forhold vedrørende salg af bil til Lisbeths Køreskole ApS blev der til SKAT oplyst en salgspris på kr. og den vejledende nypris udgør kr. Der foreligger ikke et tilbud, hvor salgsprisen fremgår. SKAT har foretaget en skønsmæssig værdiansættelse med udgangspunkt i den vejledende udsalgspris på kr. og beregnet registreringsafgiften herud fra. SKATs værdiansættelse kan ikke tilsidesættes, når den ikke er åbenbar urimelig eller foretaget på et forkert grundlag. Usikkerheden vil komme selskabet til skade. SKAT har illustreret "fejltype 3" ved forhold Forholdet handler grundlæggende om, at selskabet de facto har solgt nye biler til sine kunder, men har oplyst til SKAT, at der var tale om demobiler, som ved indregistrering til selskabet selv kunne afgiftsberigtiges lempeligere, end hvis indregistreringen skete til kenderne i forbindelse med salget af de nye biler, hvorved statskassen er blevet unddraget registringsafgift. Der er tale om salg af en BMW 320i til. Salgsprisen blev til SKAT oplyst som værende kr., og selskabet beregnede afgiften til kr. SKAT har reguleret registreringsafgiften til kr. Der foreligger en vognfaktura af 10. februar 2010, hvor den pågældende bil er solgt som demobil til selskabet for kr. inklusiv afgifter. En slutseddel dateret 17. maj 2010 viser et videresalg til for kr. Af dankorttransaktionen fremgår, at med dankort har betalt for bilen med ,10 kr. til selskabet den 17. februar har oplyst under sagen, at hendes tidligere bil, en VW Polo, blev solgt privat og hun klarede sig i en periode ved at cykle. Det kan dog konstateres, at Poloen blev omregistreret til ny ejer den 23. april 2010, og at forsikringsselskabet Topdanmark A/S har oplyst, at den nye bil allerede 22. februar 2010 fik monteret satellitovervågning med som kunde på et autoværksted tilhørende mand. Herefter har kunden oplyst, at hun fik bilen udleveret i forbindelse med betalingen og kørte i den i en periode som demobil. Den blev herefter omregistreret i hendes navn. I den forbindelse blev der skrevet en ny slutseddel den 17. maj 2010 og den tidligere slutseddel blev destrueret. For så vidt angår "fejltype 3" er der fremkommet nye oplysninger, idet politiet på ny har afhørt kunden Henriette Suder og har fremsendt en opdateret sagsfremstilling til selskabet for en uge siden. Kunden har oplyst, at det var vigtigt for kunden at få bilen leveret i 2008, hvilket ikke kunne nås. Det blev derfor foreslået, at kunden købte en BMW X5, der var på lager for en begrænset periode således, at handlen vedrørende denne bil kunne gå tilbage igen. Kunden har til politiet forklaret, at denne kørte i BMW X5-eren i en måned ogfikleveret BMW 325 I bilen i forbindelse med afleveringen af BMW X5-bilen. Dette stemmer med, at der den 19. januar 2009 er sket afmelding af BMW X5-bilen. Kunden har endvidere oplyst, at han i forbindelse med at han købte den nye bil endeligt den 1. april betalte yderligere STD[>735y3-SO4-SHM-K2yiiM-'n-L01-M14-B33

9 Side 8/ kr. SKAT har illustreret "fejltype 4" ved forhold Forholdet handler grundlæggende om, at selskabet ved salg af nye biler (til leasingfirmaer) har overflyttet avancer fra den afgiftspligtige værdi/afgiftsgrundlaget til urealistiske dyre servicekontrakter og/eller eftennonteret udstyr, som er uden for afgiftsgrundlaget, hvorved statskassen er blevet unddraget registreringsafgift. SKAT har på baggrund af de fremlagte bilag 11 og 12 beregnet den resterende afgift til betaling til kr. SKAT stiller spørgsmålstegn ved at private købere skulle indgå en serviceaftale af den omhandlede størrelse. SKAT har ved bergningen i det fremlagte bilag 3 foretaget sammentælling af summen af SKATs beregning af den unddragede registreringsafgift for samtlige 126 bilhandler, hvilken sum udgør konkursfordringen. Det er ikke sandsynligt, at SKAT vil foretage en nedsættelse af kravet i forbindelse med den endelige afgørelse. Der foregår partshøring i overensstemmelse med skattelovgivningens regler, hvilket er baggrunden for at den endelige afgørelse fortsat ikke er truffet af SKAT. SKAT er af den opfattelse, at kravene opfylder klarhedskriteriet til fordringen, der således kan danne grundlag for konkurs. For så vidt angår forældelsesproblematikken er der for perioden l.maj 2010 og fremadrettet er tale om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. For så vidt angår årene 2012 og 2011 svarer dette til kr. og for så vidt angår halvdelen af perioden for 2010 svarer dette til godt en million kroner således, at i alt mio. kr. vil være omfattet af ordinær genoptagelse, hvor forældelsesspørgsmålet ikke er relevant. Der er herefter tale om beløb på kr., kr., kr. oghalvdelen af kr., der kan være omfattet af ekstraordinær genoptagelse og hvor forældelsesspørgsmålet er aktuelt. Det følger af skatteforvaltningslovens 32, at SKAT kan foretage ændring uden tidsmæssig begrænsning såfremt betingelserne er opfyldt. Den relevante bestemmelse er 32, stk. 1, nr. 3, hvorefter der skal foreligge som minimum grov uagtsomhed. Det er SKATs opfattelse, at der har været adgang til genoptagelse. Det fremgår af stk. 2, at SKAT 6 måneder fra kundskab om genoptagelsen skal fremsende en agterskrivelse. Parterne er uenige om, hvomår kundskabstidspunktet er i sagen. Efter SKATs opfattelse er det, når SKAT har al relevant materiale til en korrekt skatteansættelse. Derfor er 6 månedersfristen overholdt. Selskabets opfattelse er, at fristen skal regnes fra ransagningen. Selskabet har gjort gældende, at kravet bestrides i sin helhed, da det ikke kan danne grundlag for konkurs. SKAT har alene fremsendt forslag til afgørelser og har ikke truffet en egentlig afgørelse om opkrævning af konkursfordringen. Skifteretten er ikke rette forum for prøvelse af det foreløbigt opgjorte krav, og det ligger ikke indenfor skifteretens kompetence at foretage en bedømmelse af komplicerede og principielle afgiftsmæssige forhold STD()735')3-SII4.SHI4-K2<)I.(I1-T3-L01-MM-'D33

10 , r3-0t-2o14-kft»1o33: S&ss 1- IS 14^3 Side 9/13 hverken fomielt eller materielt. De afgørelser, der ses offentliggjort om skifterettens prøvelsesadgang i skatte- eller afgiftssager forudsætter alle, at der rent faktisk foreligger en formel afgørelse på baggrund afhøring af skyldneren. Konkursbegæringen skal allerede på baggrund heraf nægtes fremme og henvises til den almindelige procedure for behandling af sådanne afgiftgsmæssige sager hos SKAT i første instans og herefter Landsskatteretten og de almindelige domstole. Selskabet bestrider at have begået fejl af de karakterer og i det omfang, som SKAT har anført i agterskrivelserne. Bilag G vedrørende forhold er et eksempel blandt flere tilsvarende, hvor SKATs krav ikke er korrekt, og en illustration af, at selskabet ikke har begået de fejl, som SKAT har påberåbt sig til støtte for det påståede krav på betaling af registreringsafgift. Det er ikke korrekt, når SKAT med udgangspunkt i importørens vejledende nyvognspris fastlægger en salgspris på kr. prisen afviger væsentligt fra den tilbudspris på kr. som selskabet forgæves har forsøgt at sælge bilen til tidligere. Tilbuddet beskriver importørens vejledende nypris på den bil og de tillægsydelser, som kunden har udtrykt ønske om at købe. Der er anført en byttebil i tilbuddet, idet kunden ønskede at medsælge en brugt bil. Bilen er ikke som af SKAT anført solgt til en pris svarende til importørens offentliggjorte vejledende nypris. Bilag H vedrørende forhold er ligeledes et eksempel på, at SKATs krav ikke er korrekt, og en illustration af, at selskabet ikke har begået de fejl, som SKAT har påberåbt sig til støtte for konkursfordringen. Bilen er solgt til køreskolen den 12. juni 2009 for kr. før moms og afgifter svarende til kr.inkl. moms og afgifter, men før ekstraudstyr for kr. Bilen er indkøbt den 16. november 2007 for kr. før moms og afgifter. Selskabet har taget en afskrivning af bilens værdi på 15 procent ved salget af bilen, da bilen har stået på lager i to år. Dette er helt sædvanligt. Bilagene uderstøtter, at selskabet og kunden har aftalt en pris på kr. før udstyr. SKAT har uagtet afskrivningen og i modstrid med sagens dokumentation lagt den vejledende nypris på kr. til grund for SKATs beregning. Bilag I vedrørende forhold er et eksempel på, at ejerskabet til bilen først er overgået til køberen efter at bilen har været ibrugtaget i flere måneder, hvorfor bilen er solgt som en demobil med en heraf følgende lavere registreringsafgift. Bilag J vedrørende forhold er et eksempel på, at SKAT har lagt til grund, at der er sket en overflytning af avance fra bilen til serviceaftalen, hvilket imidlertid ikke fremgår af det mateiale, som SKAT har fremlagt i relation til bilen. Der er efter det fremlage materiale fuld overensstemmelse mellem de beløb, der er oplyst til bruger under forhandlingen om bilen og de STD(I73593.S()4.STIM-K29IJ).T3-L(I1-MI4-D33

11 Side 10/13 beløb, som selskabet har lagt til grund ved indberetning af registreringsafgift. De af SKAT referede forklaringer fra kunder kan ikke anvendes, da der ikke er tale om vidneforklaringer afgivet for skifteretten. SKATs konkursfordring baseret på eksemplifikationen er urigtig, og det må forventes, at kravet som minimum vil bleve nedsat væsentligt forud for, at SKAT træffer en afgørelse i sagerne. Der består en sådan usikkerhed om, hvorvidt SKATS krav består og om det i givet fald rent størrelsesmæssigt vil påvirke selskabets solvens. Derfor skal konkursbegæringen nægtes fremme. For så vidt angår forældelsesspørgsmålet kan der ikke være tale om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, da der ikke foreligger dokumentation for, at der foreligger fortsætlig eller grov uagtsomhed. Endvidere kan genoptagelsestidspunktet ikke regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT har tid til at se på sagen. Forældelsen omfatter ,80 kr. af det fulde påståede beløb. Genoptagelse for en periode, der ligger længere tilbage end 3 år forudsætter fortsætlige eller groft uagtsomme forhold. SKAT skal varsle genoptagelsen senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor SKAT fik kundskab om de forhold, som begrunder genoptagelsen ekstraordinært. SKAT har i agterskrivelserne forudsat, at selskabet har handlet forsætligt eller groft u- agtsomt i sin fastsættelse af afgiftstilsvaret. Dette bestrides af selskabet. SKAT har ikke overholdt 6-månedersfristen for varslingen. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor SKAT blev bekendt med det materiale, der påberåbes som grundlag for genoptagelsen. Der er fast praksis for hos SKAT og Landssakatteretten at anvende tidspunktet for en rannsagning som kundskabstidspunkt. Fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens 32 er ikke overholdt. Insolvens SKAT har gjort gældende, at selskabet efter SKATs opfattelse er insolvent uanset om kravet er i størrelsesordenen mio. kr., eller om der er tale om det fulde krav. Det fremgår af selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, bilag 14, at revisor har taget forbehold om, om de afsatte kr. vil være tilstrækkelig til at møde et krav. På daværende tidspunkt forelå der ikke noget fra SKAT. Sagens bilag K er en statusopgørelse pr. 31. marts 2013 foretaget af ledelsen og den er urevideret. Der er siden 31. marts 2013 sket den væsentlige ændring, at varebeholdningen, der dækker over de beslaglagte biler efterfølgende er solgt for kr. således, at denne post skal nedskrives med kr. Det vides ikke, om debitorer er erholdelige. Aktiverne kan maksimalt andrage kr., når nedskrivningen tages med. Egenkapitalen er anført til kr. og hensættelsen på kr. Tabet på kr. skal fradrages i egenkapitalen, der herefter højst kan udgøre kr. Sammenlagt med hensættelsen på kr. er der alene et beløb på kr. til at møde samlede STD()735 ( J3-S(l4-S'n]4-K2yU)1-T3-L()l-MU-, D3."!

12 T3-01-2OT4-Ka»10a3:Ssss 1-IS14&5 Side 11/13 gældsforpligtelser på minimum kr. Selskabet er derfor klart insolvent. Selskabet har gjort gældende, at SKAT har overset, at selv hvis det lægges til grund, at SKATs krav består, hvilket bestrides, vil kravene indebærer en genoptagelse af selskabets skattepligtigt indkomst og momstilsvar for perioden. Selskabet har i de pågældende år haft en positiv skattepligtig indkomst, som vil skulle reduceres med SKATs krav relateret til de pågældende skatteår. Ved reduktionen opstår der et krav mod SKAT på tilbagebetaling af den skat, som selskabt i konsekvens af nedsættelsen af den skattepligtige indkomst har betalt for meget i perioden. Det for meget betlate beløb udgør 25 % af SKATs påståede krav. Tilsvarende vil selskabet anmode om genoptagelse af momstilsvar for de pågældende år. Salgsmomsen beregnes af bilens værdi før registreringsafgift. Da registreringsafgiften på den enkelte bil forhøjes uden at salgsprisen til kunden ændres, vil konsekvensen være, at selve momsgrundlaget formindskes med et beløb, der svarer til den forhøjede registreringsafgift, hvormed der opstår et krav på regulering af moms med et beløb, der svarer til SKATs krav divideret med 1,25, svarende til 20 % af det eventuelle afgiftskrav. SKATs solvensvurdering er urigtig og det må lægges til grund, at selskabet er solvent, selv hvis SKATs krav består i den ordinære genoptagelsesperiode. En positiv egenkapital er som altovervejende hovedregel til hinder for afsigelse af konkursdekret. Af statusopgørelsen pr. 31 marts 2013 ses en positiv egenapital på kr., hvilket beløb er beregnet under forudsætning af, at der fortsat hensættes kr. til det af SKAT varslede krav for registreringsafgifter. Hvis hensættelsen ikke medregnes, har selskabet en positiv egenkapital på kr. Omsætningsaktiver er ialt kr., hvilket kan holdes op mod den kortfristede gældsforpligtelse på i alt kr. og den langfristede gæld på kr. Der er utvivlsomt midler til at honorere gældsforpligtelserne. SKAT har ikke løftet bevisbyrden for at selskabet er insolvent. Retlig interesse SKAT har gjort gældende, at konkursfordringen er opstået på baggrund af selskabets transaktioner, som har medført en unddragelse af registreringsafgift. Af denne grund har SKAT interesse i, at selskabet tages under konkursbehandling, og at det i den forbindelse sikres, at selskabets aktiver fordeles ligeligt blandt kreditorerne. SKAT har en interesse i at få etableret den tidligst mulige fristdag. SKAT ønsker at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af forholdene relateret til virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2013, herunder undersøgelser af aktivernes overdragelse til et selskab, som efter det oplyste er ejet af STD(l735')3-S04-SHI4-KMn)1.T3-LOI-MI4-TO3

13 2&14-Kft'#1023: Ssss S& Side 12/13 familiemedlemmer til ejerne af sælgerselskabet og købesummens anvendelse til nedbringelse af selskabets engagement med banken. SKAt har herudover interesse! at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af forholdene vedrørende selskabets debitorer og koncerniteme mellemregninger. Selskabet har gjort gældende, at det bestrides, at SKAT har retlig interesse i konkursdekret sagen. Såfremt der skulle være unddraget registreringsafgift, hvilket selskabet bestrider, er det ikke et forhold, der kan betegnes som retlig interesse i konkursdekret, idet ingen af konkurslovens bestemmelser kan føre til en ændring af et sådant forhold, som måtte medføre yderligere aktiver til ligelig fordeling blandt kreditorerne. SKATs krav om undersøgelse af virksomhedsoverdragelsen har kun relevans, hvis det først kan statueres, at SKAT faktisk har et krav og at selskabet faktisk er insolvent. Der er ikke grundlag for at foretage nogen vurdering af den skete virksomhedsoverdragelse, idet denne er foretaget fuldstændigt uden risiko for omstødelse. Selskabet var solvent på overdragelsestidspunktet. Nordea Bank er udtrykkeligt gjort bekendt med og har accepteret, at de indbetalte beløb skal stilles til rådighed for kreditorerne i tilfælde af en konkurs. Skifterettens afgørelse SKAT har indleveret den omhandlede konkursbegæring på baggrund af en konkursfordring, foreløbigt opgjort till ,00 kr., der vedrører en af SKAT beregnet størrelse af en af SKAT påstået registreringsafgiftsunddragelse for årene SKAT har udsendt agterskrivelser til selskabet den 7. juni 2013, den 31. juli 2013 og den 4. november Selskabet har bestridt kravet i sin helhed blandt andet under anbringende af, at der ikke foreligger en formel afgørelse for SKAT, hvorved kravet er rejst, og at kravet er forældet for så vidt angår en væsentlig del af beløbet, der henhører under regleme om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, ligesom selskabet har bestridt at insolvensbetingelsen i konkurslovens 17, er opfyldt under alle omstændigheder. Det forhold, at SKAT under sagens behandling i skifteretten har foretaget en gennemgang af SKATs sagsfremstilling, med bilag, selskabets indberettede beregning af registreringsafgift og SKATs korrigerede beregning af registreringsafgift vedrørende enkelte eksempler indenfor 4 forskellige "fejltyper" til illustration af, hvorledes SKAT generelt har beregnet størrelsen af den samlede påståede afgiftsunddragelse i samtlige 126 bilhandler, findes efter STD(l S()4.SH>4.K2')U>l-T3-L<ll-M14-'033

14 I o M 1 r 2 Side 13/13 o ro uo cn 0 u M a sagens karakter og omfang ikke under omstændigheder, hvor fordringen er bestridt, at kunne medføre, at der foreligger en sådan klarhed over om og i hvilket omfang konkursfordringen består, således at konkursfordringen kan danne grundlag for konkursbehandling. Herefter, og da en egentlig bevisførelse vedrørende konkursfordringens beståen ikke henhører under skifteretten, nægtes konkursbegæringen fremme. Derfor bestemmes Konkursbegæringen nægtes fremme. Mette-Lise Pommer dommerfuldmægtig STDim.«3-S<>4-STO-K29IAl-T3-UII-MI4-'D33

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010.

B Invest har endelig nedlagt påstand om, at advokat A skal betale ,02 kr. med procesrente af ,82 kr. fra den 23. juni 2010. DOM Afsagt den 1. marts 2012 i sag nr. BS 14-587/2011: B Invest A/S mod Advokat A Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 2. marts 2011, vedrører størrelsen af et erstatningskrav,

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 J.nr.: 8915067 MBI/buur Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved- SKS 888-778/2011 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr

BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr /2008. Fischer 959 ApS under konkurs CVR-nr Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5681-0001 CHE/AKR 20. februar 2017 BOOPGØRELSE i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 46-21046/2008 Fischer 959 ApS under konkurs

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas

- 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas - 1 - Den 26. maj 2016 kl. 9:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 812/14-L A/B Duegården CVR 30792734 For A/B Duegården i likvidation mødte

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere