RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^"

Transkript

1 Ta-Oi--2ai4-KA»1033: S&ss l- ^ RETTEN I NÆSTVED / ^ ^ ^ Den 9. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af dommerfuldmægtig Mette-Lise Pommer. Der blev foretaget: SKS /2013. Konkurssagen Kammeradvokaten på vegne SKAT Vester Farimagsgade KøbenhavnV mod Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS Holsted Park Næstved CVR-nr.: Ingen indkaldt eller mødt. Skifteretten afsagde Kendelse Skifteretten fastsatte frist til den 27. januar 2014 for eventuelle indlæg fra parterne vedrørende sagens omkostninger forinden skifteretten træffer afgørelse i spørgsmålet. Sagen udsat. Skifteretten hævet. Mette-Lise Pommer dommerfuldmægtig STD[)74553-S(14-SHI4-K29IJII-T2-L(]1-MI4-K33

2 &T4-Kft'#iQ23: S&ss 1-?S445& RETTEN I NÆSTVED Den 9. januar 2014 blev i sag nr. SKS /2013 SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet (Kammeradvokaten v/advokat Jesper Sandgaard Øe) mod Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS Holsted Park Næstved CVR-nr.: (Advokat Jan Bech) afsagt Kendelse Påstande Rekvirenten, Kammeradvokaten på vegne SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet, har nedlagt påstand om, at konkursbegæring modtaget i skifteretten den 14. juni 2013 fremmes. Selskabet, Poul Nielsen Automobiler, Næstved ApS, CVR-nr.: har nedlagt påstand om, at konkursbegæringen nægtes fremme. Kort sagsfremstilling SKAT v/skattecenter Høje Taastrup, Økonomisk Kriminalitet indgav den 14. juni 2013 konkursbegæring mod selskabet ved skifteretten. SKAT har den 7. november 2013 opgjort konkursfordringen til i alt kr. Konkursfordringen er påstået af SKAT på baggrund af 3 agterskrivelser om forhøjelse af selskabets registreringsafgiftsgrundlag fra SKAT til selskabet dateret den 7. juni 2013, den 31. juli 2013 og den 4. november SKAT har opgjort den påståede unddragelse af registreringsafgif således : Unddraget registreringsafgift for 2007, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 31. juli kr. Unddraget registreringsafgift for 2008, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 31. juli kr. Unddraget registreringsafgift for 2009, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 7. juni kr. STD[)735 'J3-S04.SHI4-K T3-L01 -M 14-t)33

3 to, PI 'ii OT-2014-Kft033: Ssss 1- IS I45e Side 2/13 Unddraget registreringsafgift for 2010, foreløbing opgjort i forbindelse med agterskirivelse af 7. juni kr. Unddraget registreringsafgift for 2011, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 4. november kr. Unddraget registreringsafgift for 2012, foreløbigt opgjort i forbindelse med agterskrivelse af 4. november kr. Der foregår p.t. partshøring vedrørende de af SKAT udsendte agterskrivelser. Parterne er under sagen enige om, at selskabet har anmodet SKAT om udsættelse med fristen for indsigelser vedrørende de udsendte agterskrivelser, og at SKAT har meddelt frist til den 29. januar 2014 for selskabet til at fremkomme med indsigelser. Dette er gældende for den del af den af SKAT påståede konkursfordring, der er omfattet af reglerne om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen. Parterne er under sagen enige om, at den del af den påståede konkursfordring, der er omfattet af ordinasr genoptagelse af selskabets skatteansættelse for årene 2012, 2011 og cirka halvdelen af 2010 udgør et samlet beløb i størrelsesordenen mio. kr. Selskabet blev stiftet den 29. juni 2004 og har drevet virksomhed med køb og salg af biler og har i den forbindelse løbende afregnet registreringsafgift til SKAT. SKAT foretog i samarbejde med politiet en kontrolaktion og ransagning hos selskabet den 30. juli På baggrund af undersøgelse af cirka 126 konkrete bilhandler har SKAT beregnet størrelsen af den registreringsafgift, der af SKAT påstås unddraget. Denne beregning ligger til grund for de af SKAT til selskabet udsendte agterskrivelser. Det er uomtvistet, at selskabet pr. 1. januar 2013 har overdraget selskabets virksomhed til et nystiftet selskab, der er ejet af via et holdingselskab, som er ene ejer af, og at er far og dermed nærtstående til og, der ultimativt ejer selskabet. I forbindelse med overdragelsen er virksomhedens aktiver in going concern vurderet til 4.9 mio. kr. Købesummen på 4.9 mio. kr. er den 15. marts 2013 indbetalt på selskabets kassekredit i Nordea Bank Danmark A/S. I forbindelse med sagens behandling i skifteretten har SKAT til illustration af den påståede afgiftsunddragelse fremlagt bilagene 4-12, indeholdende SKATs sagsfremstilling med bilag, selskabets indberettede beregning af registreringsafgift og SKATs korrigerede beregning af registreringsafgift vedrørende eksempler på salg af biler og udstyr ved 4 forskellige afgiftsunddra- STDII735')3-SII4.ST04-K2')n)]-B-L(l1-M14.TO3

4 aot^-KSWlO^S: Sess 1-IS 14.5:7 Side 3/13 gelsesmetoder, de af SKAT er benævnt "fejltyper". 1 disse bilag er vedrørende "fejltype 1 - Oplyst salgspris til SKAT afviger fra aftalt salgspris med kunde" omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 2- Krympning af priser ved salg til erhvervsdrivende" er omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 3 - Salg af nyt køretøj til kunde maskeret som salg af demobil" er omhandlet forhold Vedrørende "fejltype 4 - Overflytning af avance til servicekontrakter og eftermonteret udstyr ved salg til leasingselskaber" er omhandlet forhold Selskabet har fremlagt bilag G omhandlende forhold "fejltype 1", bilag H omhandlende forhold "fejltype 2", bilag I omhandlende forhold "fejltype 3" og bilag J omhandlende forhold "fejltype 4". Ved det under sagen fremlagte bilag 3 fremgår SKATs samlede beregning af unddraget registreringsagift for alle de forhold der ligger til grund for SKATs beregning af konkursfordringen, svarende til selskabets salg af 126 konkrete biler. Forklaringer har forklaret følgende : Forhold : at den af SKAT beregnede registreringsafgift på kr. er alt for høj, idet SKAT har antagt, at bilen er solgt for kr., hvilket er fejlagtigt. Hvis man tager kundens byttepris på kr. og trækker den fra kr. svarer det til, at selskabet skulle have givet ca kr. for den brugte bil som efterfølgende blev solgt for kr. Dette modbeviser, at SKATs påstand kan være korrekt. Alle priser nævnt i ordrebekræftelser er vejledende priser, idet det er de oplistede vejledende priser fra producenten. Der er ikke tale om salgsprisen på bilen. Det er helt ude af trit med virkeligheden, at sætte bilens salgspris til listeprisen. Prisen på bilen har været bytteprisen på kr. med tillæg af den værdi, der er gået ind til selskabet i form af den brugte bil. Selskabets ordrebekræftelse er udtryk for, at selskabet overfor kunden har gjvet oplysning om den autoriserede BMW-importørs vejledende udsalgspris både vedrørende bilen og udstyr. Det som kunden skulle lægge vægt på i ordrebekræftelsen var bytteprisen. Den høje avance på salg af brugte biler var ikke unaturlig, idet man generelt har høje avander på den pågældende type brugte biler. Dette gælder også biler købt på auktion. Forhold : at tilbuddet ikke er et tilbud på den konkrete bil, som kunden køber, men en henvisning til den vejledende udsalgspris for en tilsvarende, men anden fabriksny bil som ikke er på lager og som ikke var den, køberen var interesseret i. Der er mange eksempler på, at selskabet har købt en bil på auktion og videresolgt den med avance på over kr. Kunden vidste, at bilen var til salg for kr., idet der lå et prisskilt i bilen. STD(I735'».S04.S11)4.K29IJI1-T3-UI1.MI4.TO3

5 -2014-Kfi4ri023: Ssss T- IS 1>4-5S Side 4/13 Forhold : at det er korrekt, at han solgte den nye bil med tab, men han har også haft en fortjeneste på den brugte bil. Forhold : at den pågældende bil, der blev solgt til køreskolen havde stået på lager i to år. Forhold : at for så vidt angår serviceaftalen under forhold er der tale om en halvandet år gammel bil. Alle leasingselskaber kræver, at selskabet foretager service og vedligeholdelse på en måde, der sidestilles med en fabriksny bil. Det betyder, at leasingperioden løber 36 måneder. Da der kun er 6 måneder tilbage af den oprindelige garanti på tidspunktet for salg af bilen skal betales for service og vedligeholdelsesaftale for 30 måneder, hvor selskabet stiller garanti. forklaret vedrørende forhold , at SKAT er bekendt med, at kunden fandt et skilt i bilen efter at kunden havde købt bilen. SKAT har konkluderet ud fra selskabets egne tal. har endvidere forklaret, at der i registreringsbekendtgørelsen findes en regel om mindsteavance, der er udtryk for en væmsregel, hvorefter afgiftsgrundlaget som minimum opgøres til importprisen med et tillæg af 9% med et tillæg af moms. 9%-reglen er gældende for selskabet her, der både var importør og forhandler i samtlige sager. Såfremt SKAT havde valgt at anvende væmsreglen ville det samlede afgiftskrav stige til størrelsesordenen 15 millioner kroner. SKAT har valgt den lempelige opgørelse for selskabet. Kravet havde været kr. større såfremt værnsreglen var anvendt. SKAT har en praksis for at såfremt væmsreglens anvendelse medfører en højere registreringsafgift end den autoriserede vejledende pris ville medføre, så anvendes den autoriserede vejledende pris. Parternes argumentation Konkursfordringen SKAT har gjort gældende, at skifteretten ikke kan eller skal foretage en bindende prøvelse af de formelle og materielle betingelser for det af SKAT ved agterskrivelseme fremsatte afgiftskrav. Skifteretten skal alene prøve, om afgiftskravet har den fornødne klarhed til at begrunde afsigelsen af et konkursdekret. SKAT fastholder, at dette er tilfældet. At selskabet har indsigelser mod kravet medfører ikke, at klarhedskriteriet ikke er optyldt. Den særlige klageprocedure, som ved efter skatteforvaltningsloven er gældende for prøvelse af skattekrav, hvorefter en afgørelse truffet af en skattemyndighed først kan indbringes for domstolene, efter at den øverste klageinstans på området har taget stilling, afskærer ikke skifteretten fra under behandlingen af en konkursbegæring at tage stilling til, om skattegrundlaget STD0735M-SCM.ST04-K TJ-L01-M I4-D3.1

6 Side 5/13 har en sådan klarhed, at den kan danne grundlag for en konkurs. Skifteretten behøver ikke at tage stilling til fordringens størrelse, medmindre dette er afgørende for om insolvensbetingelsen er opfyldt. SKATs konkursfordring behøver ikke at være forfalden. SKATs fordring vil være forfalden så snart SKAT overfor selskabet træffer afgørelse om forhøjelse af selskabets registreringsafgiftstilsvar. Selskabet vil herefter jf. princippet i statsskattelovens 38, 2. pkt. skulle betale det fulde beløb, medmindre der gives henstand, og uanset om selskabet måtte bestride kravet og vælge at påklage ansættelserne og indbringe dem for domstolene. Det er uden betydning, om selskabet bestrider SKATs krav under henvisning til, at spørgsmålet om kravets berettigelse ikke er endeligt afgjort i det administrative klagesystem eller ved domstolene. Klarhedskriteriets opfyldelse må fortolkes lempeligt i denne sag, da konkursbegæringen er indgivet for at etablere en fristdag i forhold til en kendt nedbringelse af selskabets engagement med Nordea Bank, hvorved hele købesummen på kr. fra virksomhedsoverdragelsen er anvendt til betaling af Nordea Bank og ikke til en ligedeling blandt kreditorerne. Hertil kommer, at betalinger fra selskabets debitorer formentlig også løbende har nedbragt selskabets engagement hos Nordes Bank yderligere. En senere fristdag end den ved den indgivne konkursbegæring etablerede vil medføre væsentlig risiko for betydeligt tab for boets kreditorer, herunder SKAT, idet en senere fristdag vil placere nedbringelsen på kr. udenfor den objektive omstødelsesregel i konkurslovens 67, stk. 1. Selskabet har ikke dokumenteret nogen aftale med Nordea Bank i relation til nedbringelsen af kassekreditten ved indbetalingen af købesummen den 15. marts Skifteretten må lægge til grund, at der ikke findes en aftale om udbetaling af købesummen og øvrige nedbringelser af selskabets engagement i Nordea Bank efter påkrav fra selskabets eventuelle senere konkursbo. Endvidere taler det for en lempelig vurdering af klarhedskriteriet, at skadevirkningen af konkurs er begrænset, da selskabet efter virksomhedsoverdragelsen blot er blevet til en tom skal, der afventer udfaldet af mellemvaa-endet med SKAT. Endvidere vil skadevirkningen af en konkurs i forhold til prøvelsen af registreringskravene være særdeles begrænset, og selskabet har ikke ret i sin indsigelse om, at en konkurs vil afskære en nænnere efterprøvelse af de pågældende krav. SKATs har illustreret "fejltype 1" ved forhold Forholdet er et eksempel på, at selskabet har oplyst en lavere salgspris til brug for beregning af registreringsafgiften end den salgspris, der er aftalt med kunden. Endvidere er der lagt en kunstigt lav værdi på den af kunden indbyttede bil. Således er avancen forskudt fra den nye bil kunden køber til den brugte bil kunden STD<m593-S(M-SHM.K29ll>l-T3-UH-Ml4.D33

7 Side 6/13 giver i bytte. Forholdet vedrører en BMW XI exdrive 23 d, som selskabet solgte til nu afdøde. Selskabet oplyste til SKAT en salgspris inklusiv registreringsafgift på kr. I den forbindelse beregnede selskabet registreringsafgiften til at udgøre kr. Bytteprisen som skulle betale for bilen var aftalt til kr. Byttebilen en BMW 330 CI Coupe årgang 2003 blev ansat til en værdi af kr. Bytteprisen på kr. var i sig selv højere end den salgspris selskabet har oplyst til SKAT. SKAT har konstateret, at prisen på den nye bil ifølge tilbud fremsendt til kunden og efterfølgende ordrebekræftelse var aftalt til kr. Endvidere konstateres, at byttebilen efterfølgende er solgt for kr., og at selskabet efter kundens død et år senere tilbød at tage den nye bil tilbage for kr., hvilket var en højere pris end den oplyste nypris på kr. Efter registreringsafgiftslovens 8, sidste punktum, har SKAT korrigeret prisen og beregnet den reelle registreringsafgift til at udgøre kr. SKAT har ved beregningen af den nye registreringsafgift anvendt selskabets eget materiale i fonn af tilbud og ordrebekræftelser. "Fejltype 1" er endvidere illustreret ved forhold Forholdet vedrører køb af en BMW 325i Coupe. Her har SKAT anset den reelle salgspris til at udgøre kr. svarende til tilbudsprisen på kr. med fradrag af et prisnedslag på kr., som kunden opnåede. Det er selskabets synspunkt, at tilbuddet ikke er et tilbud på den konkrete bil, som kunden køber, men en henvisning til den vejledende udsalgspris for en tilsvarende, men anden fabriksny bil som ikke er på lager og som ikke var den, køberen var interesseret i. SKAT har illustreret "fejltype 2" ved forhold I denne fejltype er der tale om biler solgt til erhvervsdrivende, hvorved selskabet og den erhvervsdrivende har fælles interesse i, at bilen ansættes til så lav pris som muligt. Når kunden samtidig indbyttede en brugt bil, overflyttede selskabet i et vist omfang avancer til den ikke-afgiftspligtige byttebil, ligesom selskabet formentlig har kunnet forøge sin omsætning ved at tilbyde kunderne usædvanligt fordelagtige beskatningsvilkår på de nye biler. Selskabet har solgt en BMW 53Od til kunden CHMI Holding ApS v/direktør Selskabet har oplyst salgsprisen til SKAT til kr. og beregnet registreringsafgiften til kr. Den til SKAT oplyste salgspris ville for selskabet indebære et tab på kr. i forhold til selskabets egen indkøbspris på bilen, der før afgifter udgjorde kr. Af ordrebekræftelsen til kunden fremgår en pris for bilen på kr. inklusiv afgifter og en byttepris, som kunden skulle betale på kr. Kunden gav en BMW M3 i bytte, som ifølge vognnota var værdisat til kr., men som 4 måneder senere blev solgt for kr. af selskabet. SKAT har herefter forhøjet registreringsafgiften til kr. påbaggrund af den aftalte salgspris på kr. i ordrebekræftelsen. Den resterende afgift til betaling udgør herefter kr. STD(I735')3-S(I4-STII4-K2')I.(] -T3-L(I1-M14.TO3

8 Side 7/13 For så vidt angår forhold vedrørende salg af bil til Lisbeths Køreskole ApS blev der til SKAT oplyst en salgspris på kr. og den vejledende nypris udgør kr. Der foreligger ikke et tilbud, hvor salgsprisen fremgår. SKAT har foretaget en skønsmæssig værdiansættelse med udgangspunkt i den vejledende udsalgspris på kr. og beregnet registreringsafgiften herud fra. SKATs værdiansættelse kan ikke tilsidesættes, når den ikke er åbenbar urimelig eller foretaget på et forkert grundlag. Usikkerheden vil komme selskabet til skade. SKAT har illustreret "fejltype 3" ved forhold Forholdet handler grundlæggende om, at selskabet de facto har solgt nye biler til sine kunder, men har oplyst til SKAT, at der var tale om demobiler, som ved indregistrering til selskabet selv kunne afgiftsberigtiges lempeligere, end hvis indregistreringen skete til kenderne i forbindelse med salget af de nye biler, hvorved statskassen er blevet unddraget registringsafgift. Der er tale om salg af en BMW 320i til. Salgsprisen blev til SKAT oplyst som værende kr., og selskabet beregnede afgiften til kr. SKAT har reguleret registreringsafgiften til kr. Der foreligger en vognfaktura af 10. februar 2010, hvor den pågældende bil er solgt som demobil til selskabet for kr. inklusiv afgifter. En slutseddel dateret 17. maj 2010 viser et videresalg til for kr. Af dankorttransaktionen fremgår, at med dankort har betalt for bilen med ,10 kr. til selskabet den 17. februar har oplyst under sagen, at hendes tidligere bil, en VW Polo, blev solgt privat og hun klarede sig i en periode ved at cykle. Det kan dog konstateres, at Poloen blev omregistreret til ny ejer den 23. april 2010, og at forsikringsselskabet Topdanmark A/S har oplyst, at den nye bil allerede 22. februar 2010 fik monteret satellitovervågning med som kunde på et autoværksted tilhørende mand. Herefter har kunden oplyst, at hun fik bilen udleveret i forbindelse med betalingen og kørte i den i en periode som demobil. Den blev herefter omregistreret i hendes navn. I den forbindelse blev der skrevet en ny slutseddel den 17. maj 2010 og den tidligere slutseddel blev destrueret. For så vidt angår "fejltype 3" er der fremkommet nye oplysninger, idet politiet på ny har afhørt kunden Henriette Suder og har fremsendt en opdateret sagsfremstilling til selskabet for en uge siden. Kunden har oplyst, at det var vigtigt for kunden at få bilen leveret i 2008, hvilket ikke kunne nås. Det blev derfor foreslået, at kunden købte en BMW X5, der var på lager for en begrænset periode således, at handlen vedrørende denne bil kunne gå tilbage igen. Kunden har til politiet forklaret, at denne kørte i BMW X5-eren i en måned ogfikleveret BMW 325 I bilen i forbindelse med afleveringen af BMW X5-bilen. Dette stemmer med, at der den 19. januar 2009 er sket afmelding af BMW X5-bilen. Kunden har endvidere oplyst, at han i forbindelse med at han købte den nye bil endeligt den 1. april betalte yderligere STD[>735y3-SO4-SHM-K2yiiM-'n-L01-M14-B33

9 Side 8/ kr. SKAT har illustreret "fejltype 4" ved forhold Forholdet handler grundlæggende om, at selskabet ved salg af nye biler (til leasingfirmaer) har overflyttet avancer fra den afgiftspligtige værdi/afgiftsgrundlaget til urealistiske dyre servicekontrakter og/eller eftennonteret udstyr, som er uden for afgiftsgrundlaget, hvorved statskassen er blevet unddraget registreringsafgift. SKAT har på baggrund af de fremlagte bilag 11 og 12 beregnet den resterende afgift til betaling til kr. SKAT stiller spørgsmålstegn ved at private købere skulle indgå en serviceaftale af den omhandlede størrelse. SKAT har ved bergningen i det fremlagte bilag 3 foretaget sammentælling af summen af SKATs beregning af den unddragede registreringsafgift for samtlige 126 bilhandler, hvilken sum udgør konkursfordringen. Det er ikke sandsynligt, at SKAT vil foretage en nedsættelse af kravet i forbindelse med den endelige afgørelse. Der foregår partshøring i overensstemmelse med skattelovgivningens regler, hvilket er baggrunden for at den endelige afgørelse fortsat ikke er truffet af SKAT. SKAT er af den opfattelse, at kravene opfylder klarhedskriteriet til fordringen, der således kan danne grundlag for konkurs. For så vidt angår forældelsesproblematikken er der for perioden l.maj 2010 og fremadrettet er tale om ordinær genoptagelse af skatteansættelsen. For så vidt angår årene 2012 og 2011 svarer dette til kr. og for så vidt angår halvdelen af perioden for 2010 svarer dette til godt en million kroner således, at i alt mio. kr. vil være omfattet af ordinær genoptagelse, hvor forældelsesspørgsmålet ikke er relevant. Der er herefter tale om beløb på kr., kr., kr. oghalvdelen af kr., der kan være omfattet af ekstraordinær genoptagelse og hvor forældelsesspørgsmålet er aktuelt. Det følger af skatteforvaltningslovens 32, at SKAT kan foretage ændring uden tidsmæssig begrænsning såfremt betingelserne er opfyldt. Den relevante bestemmelse er 32, stk. 1, nr. 3, hvorefter der skal foreligge som minimum grov uagtsomhed. Det er SKATs opfattelse, at der har været adgang til genoptagelse. Det fremgår af stk. 2, at SKAT 6 måneder fra kundskab om genoptagelsen skal fremsende en agterskrivelse. Parterne er uenige om, hvomår kundskabstidspunktet er i sagen. Efter SKATs opfattelse er det, når SKAT har al relevant materiale til en korrekt skatteansættelse. Derfor er 6 månedersfristen overholdt. Selskabets opfattelse er, at fristen skal regnes fra ransagningen. Selskabet har gjort gældende, at kravet bestrides i sin helhed, da det ikke kan danne grundlag for konkurs. SKAT har alene fremsendt forslag til afgørelser og har ikke truffet en egentlig afgørelse om opkrævning af konkursfordringen. Skifteretten er ikke rette forum for prøvelse af det foreløbigt opgjorte krav, og det ligger ikke indenfor skifteretens kompetence at foretage en bedømmelse af komplicerede og principielle afgiftsmæssige forhold STD()735')3-SII4.SHI4-K2<)I.(I1-T3-L01-MM-'D33

10 , r3-0t-2o14-kft»1o33: S&ss 1- IS 14^3 Side 9/13 hverken fomielt eller materielt. De afgørelser, der ses offentliggjort om skifterettens prøvelsesadgang i skatte- eller afgiftssager forudsætter alle, at der rent faktisk foreligger en formel afgørelse på baggrund afhøring af skyldneren. Konkursbegæringen skal allerede på baggrund heraf nægtes fremme og henvises til den almindelige procedure for behandling af sådanne afgiftgsmæssige sager hos SKAT i første instans og herefter Landsskatteretten og de almindelige domstole. Selskabet bestrider at have begået fejl af de karakterer og i det omfang, som SKAT har anført i agterskrivelserne. Bilag G vedrørende forhold er et eksempel blandt flere tilsvarende, hvor SKATs krav ikke er korrekt, og en illustration af, at selskabet ikke har begået de fejl, som SKAT har påberåbt sig til støtte for det påståede krav på betaling af registreringsafgift. Det er ikke korrekt, når SKAT med udgangspunkt i importørens vejledende nyvognspris fastlægger en salgspris på kr. prisen afviger væsentligt fra den tilbudspris på kr. som selskabet forgæves har forsøgt at sælge bilen til tidligere. Tilbuddet beskriver importørens vejledende nypris på den bil og de tillægsydelser, som kunden har udtrykt ønske om at købe. Der er anført en byttebil i tilbuddet, idet kunden ønskede at medsælge en brugt bil. Bilen er ikke som af SKAT anført solgt til en pris svarende til importørens offentliggjorte vejledende nypris. Bilag H vedrørende forhold er ligeledes et eksempel på, at SKATs krav ikke er korrekt, og en illustration af, at selskabet ikke har begået de fejl, som SKAT har påberåbt sig til støtte for konkursfordringen. Bilen er solgt til køreskolen den 12. juni 2009 for kr. før moms og afgifter svarende til kr.inkl. moms og afgifter, men før ekstraudstyr for kr. Bilen er indkøbt den 16. november 2007 for kr. før moms og afgifter. Selskabet har taget en afskrivning af bilens værdi på 15 procent ved salget af bilen, da bilen har stået på lager i to år. Dette er helt sædvanligt. Bilagene uderstøtter, at selskabet og kunden har aftalt en pris på kr. før udstyr. SKAT har uagtet afskrivningen og i modstrid med sagens dokumentation lagt den vejledende nypris på kr. til grund for SKATs beregning. Bilag I vedrørende forhold er et eksempel på, at ejerskabet til bilen først er overgået til køberen efter at bilen har været ibrugtaget i flere måneder, hvorfor bilen er solgt som en demobil med en heraf følgende lavere registreringsafgift. Bilag J vedrørende forhold er et eksempel på, at SKAT har lagt til grund, at der er sket en overflytning af avance fra bilen til serviceaftalen, hvilket imidlertid ikke fremgår af det mateiale, som SKAT har fremlagt i relation til bilen. Der er efter det fremlage materiale fuld overensstemmelse mellem de beløb, der er oplyst til bruger under forhandlingen om bilen og de STD(I73593.S()4.STIM-K29IJ).T3-L(I1-MI4-D33

11 Side 10/13 beløb, som selskabet har lagt til grund ved indberetning af registreringsafgift. De af SKAT referede forklaringer fra kunder kan ikke anvendes, da der ikke er tale om vidneforklaringer afgivet for skifteretten. SKATs konkursfordring baseret på eksemplifikationen er urigtig, og det må forventes, at kravet som minimum vil bleve nedsat væsentligt forud for, at SKAT træffer en afgørelse i sagerne. Der består en sådan usikkerhed om, hvorvidt SKATS krav består og om det i givet fald rent størrelsesmæssigt vil påvirke selskabets solvens. Derfor skal konkursbegæringen nægtes fremme. For så vidt angår forældelsesspørgsmålet kan der ikke være tale om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, da der ikke foreligger dokumentation for, at der foreligger fortsætlig eller grov uagtsomhed. Endvidere kan genoptagelsestidspunktet ikke regnes fra det tidspunkt, hvor SKAT har tid til at se på sagen. Forældelsen omfatter ,80 kr. af det fulde påståede beløb. Genoptagelse for en periode, der ligger længere tilbage end 3 år forudsætter fortsætlige eller groft uagtsomme forhold. SKAT skal varsle genoptagelsen senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor SKAT fik kundskab om de forhold, som begrunder genoptagelsen ekstraordinært. SKAT har i agterskrivelserne forudsat, at selskabet har handlet forsætligt eller groft u- agtsomt i sin fastsættelse af afgiftstilsvaret. Dette bestrides af selskabet. SKAT har ikke overholdt 6-månedersfristen for varslingen. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor SKAT blev bekendt med det materiale, der påberåbes som grundlag for genoptagelsen. Der er fast praksis for hos SKAT og Landssakatteretten at anvende tidspunktet for en rannsagning som kundskabstidspunkt. Fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens 32 er ikke overholdt. Insolvens SKAT har gjort gældende, at selskabet efter SKATs opfattelse er insolvent uanset om kravet er i størrelsesordenen mio. kr., eller om der er tale om det fulde krav. Det fremgår af selskabets årsrapport for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012, bilag 14, at revisor har taget forbehold om, om de afsatte kr. vil være tilstrækkelig til at møde et krav. På daværende tidspunkt forelå der ikke noget fra SKAT. Sagens bilag K er en statusopgørelse pr. 31. marts 2013 foretaget af ledelsen og den er urevideret. Der er siden 31. marts 2013 sket den væsentlige ændring, at varebeholdningen, der dækker over de beslaglagte biler efterfølgende er solgt for kr. således, at denne post skal nedskrives med kr. Det vides ikke, om debitorer er erholdelige. Aktiverne kan maksimalt andrage kr., når nedskrivningen tages med. Egenkapitalen er anført til kr. og hensættelsen på kr. Tabet på kr. skal fradrages i egenkapitalen, der herefter højst kan udgøre kr. Sammenlagt med hensættelsen på kr. er der alene et beløb på kr. til at møde samlede STD()735 ( J3-S(l4-S'n]4-K2yU)1-T3-L()l-MU-, D3."!

12 T3-01-2OT4-Ka»10a3:Ssss 1-IS14&5 Side 11/13 gældsforpligtelser på minimum kr. Selskabet er derfor klart insolvent. Selskabet har gjort gældende, at SKAT har overset, at selv hvis det lægges til grund, at SKATs krav består, hvilket bestrides, vil kravene indebærer en genoptagelse af selskabets skattepligtigt indkomst og momstilsvar for perioden. Selskabet har i de pågældende år haft en positiv skattepligtig indkomst, som vil skulle reduceres med SKATs krav relateret til de pågældende skatteår. Ved reduktionen opstår der et krav mod SKAT på tilbagebetaling af den skat, som selskabt i konsekvens af nedsættelsen af den skattepligtige indkomst har betalt for meget i perioden. Det for meget betlate beløb udgør 25 % af SKATs påståede krav. Tilsvarende vil selskabet anmode om genoptagelse af momstilsvar for de pågældende år. Salgsmomsen beregnes af bilens værdi før registreringsafgift. Da registreringsafgiften på den enkelte bil forhøjes uden at salgsprisen til kunden ændres, vil konsekvensen være, at selve momsgrundlaget formindskes med et beløb, der svarer til den forhøjede registreringsafgift, hvormed der opstår et krav på regulering af moms med et beløb, der svarer til SKATs krav divideret med 1,25, svarende til 20 % af det eventuelle afgiftskrav. SKATs solvensvurdering er urigtig og det må lægges til grund, at selskabet er solvent, selv hvis SKATs krav består i den ordinære genoptagelsesperiode. En positiv egenkapital er som altovervejende hovedregel til hinder for afsigelse af konkursdekret. Af statusopgørelsen pr. 31 marts 2013 ses en positiv egenapital på kr., hvilket beløb er beregnet under forudsætning af, at der fortsat hensættes kr. til det af SKAT varslede krav for registreringsafgifter. Hvis hensættelsen ikke medregnes, har selskabet en positiv egenkapital på kr. Omsætningsaktiver er ialt kr., hvilket kan holdes op mod den kortfristede gældsforpligtelse på i alt kr. og den langfristede gæld på kr. Der er utvivlsomt midler til at honorere gældsforpligtelserne. SKAT har ikke løftet bevisbyrden for at selskabet er insolvent. Retlig interesse SKAT har gjort gældende, at konkursfordringen er opstået på baggrund af selskabets transaktioner, som har medført en unddragelse af registreringsafgift. Af denne grund har SKAT interesse i, at selskabet tages under konkursbehandling, og at det i den forbindelse sikres, at selskabets aktiver fordeles ligeligt blandt kreditorerne. SKAT har en interesse i at få etableret den tidligst mulige fristdag. SKAT ønsker at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af forholdene relateret til virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2013, herunder undersøgelser af aktivernes overdragelse til et selskab, som efter det oplyste er ejet af STD(l735')3-S04-SHI4-KMn)1.T3-LOI-MI4-TO3

13 2&14-Kft'#1023: Ssss S& Side 12/13 familiemedlemmer til ejerne af sælgerselskabet og købesummens anvendelse til nedbringelse af selskabets engagement med banken. SKAt har herudover interesse! at få lavet en tilbundsgående undersøgelse af forholdene vedrørende selskabets debitorer og koncerniteme mellemregninger. Selskabet har gjort gældende, at det bestrides, at SKAT har retlig interesse i konkursdekret sagen. Såfremt der skulle være unddraget registreringsafgift, hvilket selskabet bestrider, er det ikke et forhold, der kan betegnes som retlig interesse i konkursdekret, idet ingen af konkurslovens bestemmelser kan føre til en ændring af et sådant forhold, som måtte medføre yderligere aktiver til ligelig fordeling blandt kreditorerne. SKATs krav om undersøgelse af virksomhedsoverdragelsen har kun relevans, hvis det først kan statueres, at SKAT faktisk har et krav og at selskabet faktisk er insolvent. Der er ikke grundlag for at foretage nogen vurdering af den skete virksomhedsoverdragelse, idet denne er foretaget fuldstændigt uden risiko for omstødelse. Selskabet var solvent på overdragelsestidspunktet. Nordea Bank er udtrykkeligt gjort bekendt med og har accepteret, at de indbetalte beløb skal stilles til rådighed for kreditorerne i tilfælde af en konkurs. Skifterettens afgørelse SKAT har indleveret den omhandlede konkursbegæring på baggrund af en konkursfordring, foreløbigt opgjort till ,00 kr., der vedrører en af SKAT beregnet størrelse af en af SKAT påstået registreringsafgiftsunddragelse for årene SKAT har udsendt agterskrivelser til selskabet den 7. juni 2013, den 31. juli 2013 og den 4. november Selskabet har bestridt kravet i sin helhed blandt andet under anbringende af, at der ikke foreligger en formel afgørelse for SKAT, hvorved kravet er rejst, og at kravet er forældet for så vidt angår en væsentlig del af beløbet, der henhører under regleme om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, ligesom selskabet har bestridt at insolvensbetingelsen i konkurslovens 17, er opfyldt under alle omstændigheder. Det forhold, at SKAT under sagens behandling i skifteretten har foretaget en gennemgang af SKATs sagsfremstilling, med bilag, selskabets indberettede beregning af registreringsafgift og SKATs korrigerede beregning af registreringsafgift vedrørende enkelte eksempler indenfor 4 forskellige "fejltyper" til illustration af, hvorledes SKAT generelt har beregnet størrelsen af den samlede påståede afgiftsunddragelse i samtlige 126 bilhandler, findes efter STD(l S()4.SH>4.K2')U>l-T3-L<ll-M14-'033

14 I o M 1 r 2 Side 13/13 o ro uo cn 0 u M a sagens karakter og omfang ikke under omstændigheder, hvor fordringen er bestridt, at kunne medføre, at der foreligger en sådan klarhed over om og i hvilket omfang konkursfordringen består, således at konkursfordringen kan danne grundlag for konkursbehandling. Herefter, og da en egentlig bevisførelse vedrørende konkursfordringens beståen ikke henhører under skifteretten, nægtes konkursbegæringen fremme. Derfor bestemmes Konkursbegæringen nægtes fremme. Mette-Lise Pommer dommerfuldmægtig STDim.«3-S<>4-STO-K29IAl-T3-UII-MI4-'D33

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor

Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 04/2010 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: Mere om ejeraftaler

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere