DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. november 2010, 6, stk. 1, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009, og 24, stk. 3, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, samt efter bemyndigelse i henhold til 134a, stk. 1 i færdselsloven, 2, stk. 2, i lov om offentlige veje og 10, stk. 1, i lov om private fællesveje, fastsættes: 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: Kapitel 1 Definitioner mv. 1. Arbejdsområde: Område, der afgrænses af arbejdssted (inkl. de nødvendige friarealer), færdselsarealer og rabatarealer, hvor arbejdsredskaber mv. er placeret. Ved arbejde i højden omfatter arbejdsområdet også det nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs udgravningen modtrafikken med en bredde lig udgravningsdybden være indbefattet i arbejdsområdet. 2. Arbejdsfrit område: Område mellem et arbejdsområde og en afspærring mod kørebanen, hvor vejarbejdere ikke må færdes, og som skal holdes frit for materialer. Området må benyttes til færdsel for fodgængere og cyklister. 3. Barrierer: Særligt udformede tunge elementer, f.eks. betonelementer eller sandfyldte plastelementer, der anvendes til beskyttelse af vejarbejdere, men som ikke nødvendigvis opfylder kravene til trafikværn. 4. Begrænsningslinje: Linje, som markerer en gradvis indsnævring af en kørebane. 5. Bevægeligt vejarbejde: Kontinuerligt kørende vejarbejde og vejarbejde af kortere varighed (maksimalt 1 arbejdsdag på samme sted) således, at afmærkningen ikke skal stå natten over. 6. Fri bredde: Bredde, som er til rådighed for færdsel, f.eks. mellem sideforhindringer. 7. Stationært vejarbejde: Vejarbejde af længere varighed på samme sted mere end 1 arbejdsdag. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af Vejarbejde: Arbejder, som foregår på vejarealet, og arbejder under, over eller uden for vejarealet, som medfører større eller mindre indskrænkning i trafikkens normale bevægelsesfrihed, eller som nødvendiggør større agtpågivenhed eller hensyntagen fra trafikanternes side. Midlertidig råden over vejarealet sidestilles med vejarbejde i afmærkningsmæssig henseende. Vejarbejde omfatter ikke midlertidige vejafslutninger, overgangsstrækninger og lignende, som henligger i længere tid, uden at der arbejdes på dem, f.eks. etapeafslutninger på motorveje. 9. Prioritering: Giver den ene færdselsretning fortrin frem for den anden. Afmærkningen udføres ved hjælp af tavlerne B 18 Hold tilbage for modkørende og B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage. 10. Tavler mv.: Betegnelserne for færdselstavler, vejvisningstavler, kant- og baggrundsafmærkning mm., afmærkning på kørebanen mm. og signalanlæg refererer til bekendtgørelse om vejafmærkning. Betegnelserne for tavlestørrelse refererer til Vejregler for afmærkning med færdselstavler, hæfte 8, Tavleoversigt. Betegnelserne for materialetype refererer til bilag 1 i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, Vejtavlers lystekniske egenskaber. Betegnelserne for teksthøjde refererer til bilag 1, Tilladte teksthøjder på midlertidig afmærkning med vejvisningstavler. Vejregler, herunder vejledninger og kommentarer samt yderligere oplysninger om afmærkning af vejarbejder mv., kan ses på hjemmesiden Kapitel 2 Regler for samarbejde med politi m.fl. 2. Ved pludselig opstået skade på offentlig vej eller bro kan vejbestyrelse/ vejmyndighed / vejejer uden forudgående samtykke foretage den nødvendige afmærkning. Politiet skal snarest underrettes om forholdet. Stk. 2. Ved vejarbejde kan afmærkning foretages uden forudgående samtykke fra politiet, bortset fra afmærkning, der vedrører ubetinget vigepligt i vejkryds, påbud om ensrettet færdsel, signalregulering, hastighedsbegrænsning, standsning og parkering. Stk. 3. Politiet skal underrettes, når afmærkningen er etableret, og kan forlange denne ændret, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved større vejarbejder skal politiet endvidere underrettes, når arbejdet er afsluttet.

3 3 af 15 Stk. 4. Politiet skal foranledige, at manglende afmærkning etableres, og at uhensigtsmæssig afmærkning ændres. Stk. 5. Vejbestyrelsen/vejmyndigheden skal fjerne eller ændre vildledende afmærkning hurtigst muligt. Stk. 6. Ved alle vejarbejder, der medfører midlertidig lukning af veje, skal politi, brandvæsen, redningskorps og berørte busselskaber underrettes. Kapitel 3 Afmærkningsplan, fri højde og fri bredde Afmærkningsplan 3. Før et vejarbejde sættes i gang, skal der foreligge en plan for afmærkning af vejarbejdet, om tilsyn og vedligeholdelse, og med angivelse af adgangsveje til arbejdspladsen. Der skal være et eksemplar af denne plan på arbejdspladsen. Stk. 2. Hvor vejarbejdet forestås af andre, skal afmærkningsplanen, jf. stk. 1, godkendes af vejbestyrelsen/vejmyndigheden inden arbejdet påbegyndes. Stk. 3. Undladelse af at indhente vejbestyrelsens/vejmyndighedens godkendelse eller etablering af afmærkning i strid med godkendelsen efter stk. 2 straffes med bøde. Fri højde 4. På veje, hvor den normale frihøjde er 4,5 m (Europaveje og hovedlandeveje), skal begrænsninger i denne afmærkes, uanset om frihøjden er større end 4,2 m. Fri bredde 5. Såfremt den fri bredde forbi et stationært vejarbejde er mindre end 3,0 m, skal vejen lukkes, evt. kun for visse trafikanttyper; mindre veje med ringe trafik dog kun, hvis den fri bredde er mindre end 2,6 m. Dette gælder dog ikke ved korte indsnævringer på mindre veje med ringe trafik. Stk. 2. Såfremt den fri bredde er mellem 3,0 og 4,5 m, skal trafikken reguleres med prioritering eller signalregulering. På mindre veje med ringe trafik vil regulering med tegngivning normalt være tilstrækkelig. Kapitel 4 Afmærkningens omfang og udførelse Afmærkningens omfang 6. Arbejdsområdet skal indskrænkes ved arbejdstids ophør, hvor det er muligt, og afmærkningen reduceres tilsvarende. Afmærkningen skal løbende ændres i takt med vejarbejdets udvikling.

4 4 af 15 Stk. 2. Hvor den afmærkning af et vejarbejde, der er beskrevet i vejreglen, på grund af vejens forløb og oversigtsforhold ikke giver den nødvendige forvarsling, skal der foretages supplerende forvarsling, så trafikanterne bliver opmærksomme på vejarbejdet i rimelig afstand. Afmærkningens udførelse 7. Den del af en eksisterende afmærkning (navnlig hastighedsbegrænsninger), som ikke skal gælde under vejarbejdet, skal fjernes eller overdækkes effektivt for at undgå at vildlede eller forvirre trafikanterne. Det er dog ikke nødvendigt at fjerne hvid længde- og pilafmærkning, når denne klart annulleres med gul afmærkning på kørebanen. Spærrelinjer, der leder trafikken direkte ind på arbejdsområdet, skal dog altid fjernes. 8. I perioder, hvor der ikke arbejdes i arbejdsområdet (bortset fra frokostpauser o. lign.), skal den del af afmærkningen, som ikke er nødvendig, fjernes, tildækkes eller drejes på en sådan måde, at tavlens information ikke opfattes af trafikanterne. 9. På dage, hvor der arbejdes, skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange dagligt med rimeligt interval, herunder ved arbejdets begyndelse og ophør. På andre dage mindst 1 gang dagligt. Stk. 2. På motorveje skal afmærkningen kontrolleres og vedligeholdes mindst 2 gange dagligt på alle dage. Stk. 3. Kontrollen og vedligeholdelsen påhviler den, der forestår arbejdet. 10. Al afmærkning af et vejarbejde skal fjernes umiddelbart efter arbejdets afslutning. Kapitel 5 Færdselsregulering Prioritering 11. Prioritering må kun anvendes, når arbejdsområdet er højst 100 m, og den fri bredde er mellem 3,0 og 4,5 m; på mindre veje med ringe trafik dog mellem 2,6 og 3,5 m. Signalregulering 12. Signalregulering skal benyttes, når kravene til prioritering ikke er opfyldt. Stk. 2. Regulering med lyssignaler etableres i begge ender af arbejdsområdet. Ved større veje med nogen trafik og større veje med hurtig eller tæt trafik skal der være et signal i begge sider af vejen. Stk. 3. Lyssignaler skal være i drift hele døgnet bortset fra den tid, hvor en eventuel regulering med tegngivning benyttes. Signaler skal tildækkes eller fjernes, når de ikke er i drift. Stk. 4. Regulering med tegngivning udføres af en person i begge ender af arbejdsområdet, som udover den personlige afmærkning skal udstyres med et signalflag, signaltavle eller

5 5 af 15 signallygte. Hvis de ikke kan se hinanden, skal de også udstyres med telefon- eller radioforbindelse. Stk. 5. Hvor arbejdsområdet er kortere end 25 m, og oversigtsforholdene ikke kræver 2 personer, kan reguleringen udføres af 1 person placeret midt på den regulerede strækning. Stk. 6. Der skal vises rødt flag, tavle eller lygte med rødt lys mod den trafikant, som skal stoppe, og der skal vises grønt mod den, som må køre. Stk. 7. I lygtetændingstiden skal signalet gives med henholdsvis rødt eller grønt lys. Kapitel 6 Afmærkningsmateriel Generelle regler om afmærkningsmateriellet 13. På motorveje skal alle tavler være i størrelse III, dog kan tavler, der på det enkelte arbejde følger efter C 55 Lokalhastighedsbegrænsning»90 km/t«, være i størrelse II. 14. På samme tavlestander må der højst opsættes 2 tavler med tilhørende undertavler for samme færdselsretning. 15. Højden fra kørebane til underkant af nederste færdselstavle eller undertavle skal være mindst 1,0 m. 16. Afmærkningsmateriellet skal være udført hensigtsmæssigt og have den til anvendelsen nødvendige styrke, holdbarhed og sikkerhed mod at vælte; og det skal være reflekterende efter gældende regler. Stk. 2. På motorveje skal gul-sorte tavler være særligt synlige, men må ikke blænde trafikanterne. Gul-sorte tavler, der er udført i materialetype 4 eller tilsvarende, anses for at opfylde disse krav. På øvrige veje skal gul-sorte tavler være udført i materialetype 3 eller tilsvarende for at opfylde disse krav. Stk. 3. Belysning af afmærkning må ikke opstilles på en sådan måde, at den blænder trafikanterne. 17. Såfremt det arbejdsfrie område bruges til færdsel for gående og cyklister, skal der anvendes normalt afmærkningsmateriel. 18. Hvis der undtagelsesvis anvendes betonklodser som tavlefod i nødspor, skal der enten etableres hastighedsbegrænsning på 50 km/t, eller tavlefoden skal beskyttes med autoværn. Advarselstavler 19. Advarselstavler ved vejarbejder skal have en sidelængde på mindst 70 cm. A 39 Vejarbejde kan dog anvendes i 50 cm størrelse på mobil afspærring med lyspil på andre veje end motorveje. Stk. 2. På motorveje opsættes advarselstavler ved begge sider af kørebanen ca. 200 m og ca. 400 m foran farestedet.

6 6 af 15 Stk. 3. På stier og inden for tættere bebygget område, hvor den tilladte hastighed er 60 km/t eller lavere, opsættes tavlerne normalt 50 m foran farestedet. Hvor trafikanterne ikke, eller kun vanskeligt, kan erkende farestedets beliggenhed, skal afstanden angives på undertavle. Dette skal altid gøres, når afstanden er større end 100 m. Stk. 4. Hvor A 39 Vejarbejde anvendes ved vejarbejde uden for kørebanen, og tavlen kan ses fra kørebanen, skal tavlen, forsynes med undertavle, f.eks. med teksten»på cykelsti«,»på fortov«,»i nødspor«. Forbudstavler 20. Tavle C 61 Standsning forbudt skal forsynes med undertavle UC 60, der angiver restriktionens udstrækning. Oplysningstavler 21. Ved ændring af antallet af vognbaner, og hvor disse får et unormalt forløb, skal tavle E 16 Vognbaneforløb anvendes i stedet for A 43 Indsnævret vej på veje med hurtig og tæt trafik. Stk. 2. Som midlertidig afmærkning skal tavlen udføres med sorte pile på gul bund. Længdeafmærkning skal anføres med sort og rabatter med hvidt omgivet af sort kontur. Stk. 3. Ved vejarbejder i kryds eller rundkørsler kan E 53,4 Vejkrydsområde med fartdæmpning anvendes, når der arbejdes direkte på det trafikerede areal, eller hvis der er risiko for, at de, der arbejder på vejen, træder ud i det trafikerede areal. Stk. 4. E 53,4 skal tages ned i perioder, hvor der ikke arbejdes på et af de i stk. 3 nævnte to trafikerede arealer. Det gælder dog ikke ved ophold i arbejdet på eller under 30 minutter. Stk. 5. E 53,4 udføres med gul baggrundsplade med bredde 90 cm og højde 120 cm. Tavle E 53, Område med fartdæmpning med bredde 40 cm og højde 50 cm indsættes på baggrundspladen sammen med teksten Folk på vejen. Tekst skal være udført med Dansk Vejtavleskrift, versalhøjde 12 cm. Z 93 Gult blinksignal monteres midt på baggrundspladens øverste kant. Stk. 6. E 53,4 placeres i alle berørte trafikretninger og mindst 10 m før arbejdsarealet. Zonen skal omfatte alle de trafikretninger der passerer arbejdsområdet. Vejvisningstavler 22. Vejvisningen skal bringes i overensstemmelse med den midlertidige situation. Stk. 2. Reglerne for teksthøjde i bilag 1 gælder også for midlertidig afmærkning. Vejvisning for kørestolsbrugere 23. Ved vejarbejder, hvor kørestolsbrugere ikke kan følge den midlertidige vejvisning for fodgængere og cyklister, skal der vejvises særligt for kørestolsbrugere. Stk. 2. Veje, der anvises særligt for kørestolsbrugere, skal være udformet i overensstemmelse med funktionskravene i vejreglen»færdselsarealer for alle Håndbog i tilgængelighed«, afsnit 4,

7 7 af 15 Mobil afspærring (tavlevogn) 24. Mobil afspærring (tavlevogn) skal være udført således, at den, når den er i funktion, er mindst 1,5 m bred og forsynet med en O 45 Spærrebom med højdedimension 0,5 m med overkant 1,0 m over terræn. Den mobile afspærring skal dog have mindst samme bredde som køretøjet, den er monteret på. Stk. 2. Mobil afspærring skal endvidere have mindst ét gult blinksignal over hver ende af spærrebommen, placeret i mindst 3,0 m højde over terræn, en tavle A 39 Vejarbejde i mindst 70 cm størrelse, og en tavle D 15 Påbudt passage i mindst 50 cm størrelse. På andre veje end motorveje, hvor der er valgfri passage, erstattes D 15 Påbudt passage af en tavle D 16 Valgfri passage placeret midt på vognen. Tavle A 39 Vejarbejde skal altid placeres højere end D 15/D 16-tavlen. Der henvises til eksemplet i figur 1. Figur 1. Eksempel på mobil afspærring (tavlevogn). Stk. 3. Under de gule blinksignaler og med underkant i mindst 2,5 m højde placeres en O 45 Spærrebom med højdedimension 0,5 m. Spærrebommen kan erstattes af tavle A 39 Vejarbejde, placeret med underkant mindst 2,5 m over terræn.

8 8 af 15 Stk. 4. Ved brug på motorveje skal anvendes både øverste spærrebom, lodrette spærrebomme, samt tavle A 39 Vejarbejde. Tavle A 39 Vejarbejde skal mindst være i 70 cm størrelse. Tavle D 15 Påbudt passage skal være i 90 cm størrelse. Højden til overkant af øverste spærrebom øges til 4,0 m, og bredden af den mobile afspærring øges til 2,0 m. De gule blinksignaler skal have en lysperiode på 200 millisekunder, og der skal monteres et antal gule halogenlamper, som i pileform kan advisere trafikken om henholdsvis højre eller venstre»påbudt passage«. Stk. 5. Ved vejarbejde alene i nødsporet skal der anvendes blinkende gult kryds. Blinkende pil må ikke anvendes. Stk. 6. Mobil afspærring må kun være synlig for trafikanter, når den anvendes ved arbejdsstedet. Stk. 7. Mobil afspærring må kun anvendes som eneste tværafspærring ved bevægelige arbejder (f.eks. slidlagsarbejde). Gult blinksignal skal være i funktion under arbejdet. Stk. 8. På motorveje skal tavlevogn ved alle vejarbejder forvarsles, bortset fra helt kortvarige enkelte stop, hvor opsætningen af forvarslingen vil vare lige så lang tid som selve vejarbejdet. Kantafmærkningsplader 25. Kantafmærkningsplader skal være udført, som det fremgår af figur 2 og opsættes med underkant højst 0,5 m over terræn. Tavlehøjden kan være reduceret, men skal ca. være mindst 1,1 m høj. Figur 2. N 42 Kantafmærkningsplader (alle ubenævnte mål er i m) Markeringskegler 26. N 44 Markeringskegler skal have rød, fluorescerende overflade og være forsynet med rød og hvid refleksfolie, som det fremgår af figur 3. Materialetypen skal være type 3,

9 9 af 15 Stk. 2. Anvendelse af andre udformninger af markeringskeglerne skal godkendes af Vejdirektoratet. Stk. 3. Afstanden mellem keglerne må ved stationære vejarbejder ikke overstige: 1) 6,0 m indenfor tættere bebygget område 2) 20,0 m udenfor tættere bebygget område 3) 3,0 m mellem cykelsti/fortov og arbejdsområde Figur 3. N 44 Markeringskegler, normal og reduceret (alle ubenævnte mål er i m) Markeringslygte 27. N 46 Markeringslygter skal anvendes, hvor cyklister eller fodgængere færdes på fortov ved arbejdsstedet, medmindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst. Markeringslygterne skal være tændt i lygtetændingstiden. Stk. 2. N 46 Markeringslygter skal være placeret, så afmærkningen markeres tydeligt, uden at lyset virker blændende eller hindrer trafikanternes opfattelse af færdselstavlernes oplysninger. Stk. 3. Antallet af markeringslygter på kant- og baggrundsafmærkning skal være så stort, at afmærkningens retning derved tydeligt markeres. Retningspil 28. Retningspil O 41 og O 42 anvendes kun som tværafspærring, hvor trafikanterne skal foretage en væsentlig retningsændring. Spærrebom 29. De skrå striber skal passeres af motorkøretøjer på den side, som striberne hælder ned imod. Stk. 2. Retningspil O 41 og O 42 og Spærrebom O 43 og O 45 skal fastgøres i begge ender på standere, stativer eller Markeringskegle N 44 således, at afstanden fra terræn til overkant af afmærkningen er 1,0 m.

10 10 af 15 Stk. 3. Ved anvendelse som længdeafspærring og tværafspærring på fortov og gangsti behøver spærrebommen ikke være reflekterende. Begrænsningslinje 30. Begrænsningslinje skal etableres ved hjælp af N 42 Kantafmærkningsplader. Ved bevægelige vejarbejder på mindre veje med ringe trafik og på større veje med nogen trafik kan N 44 Markeringskegler i standardstørrelse benyttes. Stk. 2. Hvis der anvendes markeringskegler, skal der suppleres med tavle D 15 Påbudt passage. Stk. 3. Der skal monteres et gult blinksignal på den første og den sidste kantafmærkningsplade eller markeringskegle og derudover mindst på hver anden. Der skal dog være mindst 3 blinksignal i hver begrænsningslinje og således, at alle knæk i begrænsningslinjen er markeret med blinksignal. Blinksignalerne skal være tændt hele døgnet. Stk. 4. Længden af begrænsningslinjen skal være mindst 10 gange bredden af indsnævringen. Tværafspærring 31. Tværafspærring på kørebanen skal etableres ved O 43 Spærrebom forsynet med et gult blinksignal i begge ender, tændt hele døgnet. Er bredden større end 3,0 m, opsættes yderligere gule blinksignaler, så afstanden mellem de enkelte blinksignaler højst er 3,0 m. Stk. 2. Gult blinksignal anvendes dog ikke på tværafspærring, når der samtidigt anvendes midlertidigt lyssignal til regulering af trafikken. Stk. 3. Tværafspærring på cykelsti og fortov etableres ved O 45 Spærrebom. På fortov kan anvendes lægte, der er 10 cm høj. På fortov og gangsti opsættes 2 bomme med underkanterne henholdsvis cm og cm over gangniveau og forsynet med mindst 2 hvide markeringslygter (afstand maks. 2,0 m) tændt i lygtetændingstiden, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Længdeafspærring 32. Længdeafspærring mellem motorkørende og arbejdsområde skal etableres ved N 42 Kantafmærkningsplader eller N 44 Markeringskegler og kan suppleres af et trafikværn. Stk. 2. Afspærring mellem arbejdsområdet og det arbejdsfrie område må ikke kunne forveksles med vejafmærkningsmateriel, medmindre det arbejdsfrie område benyttes som cykelsti eller fortov. Stk. 3. Længdeafspærring mellem cykelsti eller fortov og arbejdsområde etableres ved N 44 Markeringskegler pr. 3,0 m eller O 45 Spærrebom, og forsynes med en N 46 Markeringslygte tændt i lygtetændingstiden på hver 3. kegle, medmindre afmærkningen er tilstrækkelig belyst. Stk. 4. Spærrebommene skal opsættes, så de kan tåle mindre stød uden at ændre stilling. Hvor der er udgravninger, skal spærrebommene forhindre, at fodgængere falder i udgravningerne. Stk. 5. Gangbroer over udgravninger skal forsynes med rækværk. Særlig afmærkning for blinde og svagsynede

11 11 af På de sider af arbejdsstedet, der er beliggende ind mod arealer, hvor fodgængere færdes, samt ved enderne af arbejdsstedet, skal der opsættes 2 stk. O 45 Spærrebom parallelt, med underkanterne henholdsvis cm og cm over gangniveau. Trafikværn 34. Trafikværn skal være påkørselssikre. Trafikværn, der opfylder testkravene i DS/EN (Dansk Standard) eller tilsvarende standard anses for påkørselssikre. Trafikværn placeret sammen med længdeafspærring anses for påkørselssikre, hvis de opfylder klasse T1 eller tilsvarende standard. Trafikværn placeret sammen med begrænsningslinje eller tværafspærring anses for påkørselssikre, hvis de opfylder klasse T2 og T3 eller tilsvarende standard. Stk. 2. Udbøjningsklassen (W1-W8), dvs. den maksimale udbøjning ved påkørsel, vælges svarende til den plads, der er til rådighed.(w1 mindre end eller lig med 0,6 m, W2 mindre end eller lig med 0,8 m, W3 mindre end eller lig med 1,0 m, W4 mindre end eller lig med 1,3 m, W5 mindre end eller lig med 1,7 m, W6 mindre end eller lig med 2,1 m, W7 mindre end eller lig med 2,5 m, W8 mindre end eller lig med 3,5 m). Kapitel 7 Afmærkning på kørebanen (færdselssøm) 35. Færdselssøm skal være gule og forsynet med 1 gul refleks mod kørselsretningen (dele- og kantlinjer) eller 2 gule reflekser mod kørselsretningerne (midtlinjer). Færdselssøm, der anvendes som supplement til striber, skal kun være forsynet med 1 refleks mod kørselsretningen. Kapitel 8 Signalanlæg Lyssignaler 36. I forbindelse med midlertidige lyssignaler ved vejarbejder skal der altid opsættes advarselstavle A 19 Lyssignal. Blinksignaler (gult blinksignal) 37. Gult blinksignal skal opsættes mindst 1,0 m over terræn. Det skal være tændt hele døgnet og må kun rettes mod den kørselsretning, det henvender sig til. Stk. 2. Lysperioden for gult blinksignal må ikke være mindre en 200 millisekunder. Kapitel 9

12 12 af 15 Afmærkning af køretøjer Private køretøjer 38. Køretøjer anvendt til tilsyns- og kontrolvirksomhed mv. skal forsynes med en gul afmærkningslygte. Lygten skal være tændt, når køretøjet anvendes og når det henstilles til ulempe for den øvrige færdsel. Arbejdskøretøjer mm. 39. Arbejdskøretøjer og -maskiner skal forsynes med tændt gul afmærkningslygte, når de henstilles, arbejder eller på anden måde er til ulempe for den øvrige færdsel. Stk. 2. På arbejdskøretøjer og -maskiner skal hvide striber, som vender fremad, og røde striber, som vender bagud, være reflekterende. Stk. 3. Tavle D 15 Påbudt passage må ikke være synlig ved kørsel til og fra arbejdsstedet. Kapitel 10 Bevægelige vejarbejder Kontinuerligt kørende vejarbejder 40. Ved anvendelse af tallerkenspredere skal tallerkenen belyses med en arbejdslygte, som skal være tændt i mørke og ved dårlig sigt. Arbejdslygten må ikke kunne blænde andre trafikanter. Stk. 2. Hvis et arbejdskøretøjs hastighed er mindre end 40 km/t, og det befinder sig på kørebanen, skal der på motorveje anvendes tværafspærring med 4,0 m tavlevogn samt forvarsling med tavle A 39 Vejarbejde og gult blinksignal (Z 93). Afstanden mellem tavlevognen og arbejdskøretøjet skal være mindst 100 m. Forvarslingen må højst være placeret 3 km før arbejdskøretøjet. Vejarbejder af kortere varighed på samme sted 41. Ved opmærkning for og udlægning af striber skal der være en hastighedsbegrænsning på 50 km/t og overhalingsforbud forbi arbejdsstrækningen. Opmærkning for afstribning m før en delstræknings begyndelse opsættes i vejsiden tavle A 39 Vejarbejde med undertavle U 2 med teksten»afstribning 150 -xxx m«(delstrækningens længde). På veje med en permanent tilladt hastighed på 50 km/t eller derunder, kan afstanden reduceres til 50 m. Stk. 2. Ved uoverskuelige bakker og sving forøges de nævnte 150 m til 250 m og de 50 m til 150 m eller mere om nødvendigt.

13 13 af 15 Stk. 3. Såfremt arbejdet udføres på en vej med trafik i begge retninger, skal der for den modsatte færdselsretning opsættes tavle A 39 Vejarbejde med undertavle U 2 efter samme regler. Stk. 4. Før og efter arbejdsområdet skal der i den linje, der opmærkes, placeres en kantafmærkningsplade N 42 forsynet med tavle D 15 Påbudt passage oven på kantafmærkningspladen og øverst et særligt synligt gult blinksignal. Gult blinksignal, der opfylder kravene til klasse L4 i DS/EN (Dansk Standard) eller tilsvarende standard, anses for særligt synligt. Stk. 5. Arbejdsområdet må højst være 300 m langt. Stk. 6. Hvis der bruges udkragende afmærkningsbom, skal denne være sort-gul og forsynet med blinksignal. Udførelse af afstribning for medkørende trafik 43. På afstribningskøretøjet skal der, ud over det i kapitel 9 anførte, monteres tavle D 15 Påbudt passage m før arbejdsstrækningens begyndelse skal tavle A 39 Vejarbejde opsættes med undertavle U 2 med teksten»afstribning 0-x km«(arbejdsstrækningens længde). Længden må ikke overstige 3 km. På veje med en permanent tilladt hastighed på 50 km/t eller derunder, kan afstanden reduceres til 50 m. Stk. 2. Ved uoverskuelige bakker og sving forøges de nævnte 150 m til 250 m og 50 m til 150 m eller mere om nødvendigt. Stk. 3. Overhalingsforbud skal ophæves ved opsætning af tavle C 53 Ophør af overhaling forbudt (eller C 54 Ophør af overhaling med lastbil forbudt) eller C 59 Ophør af forbud. Stk. 4. Ved arbejdsstrækningens begyndelse skal der i flugt med den stribe, der males, opsættes en markeringskegle i standardstørrelse eller en kantafmærkningsplade N 42, som er forsynet med tavle D 15 Påbudt passage oven på markeringskeglen og øverst et gult blinksignal. Udførelse af afstribning for modkørende trafik 45. På afstribningskøretøjet skal der, ud over det i kapitel 9 anførte, monteres tavle D 15 Påbudt passage. 46. Såfremt arbejdet udføres mellem to vognbaner, hvor der kan komme trafik i begge retninger, skal der efter samme regler som i 44 opsættes tavle A 39 Vejarbejde med undertavle U 2 i begge retninger. Udførelse og vedligeholdelse af anden afmærkning samt lappearbejder på kørebanen 47. Ved lappearbejde og udførelse og vedligeholdelse af anden afmærkning, f.eks. spærreflader, pilafmærkning, tværafmærkning, afmærkning for standsning og parkering samt tekst og symboler, skal der opsættes»mobil afspærring«eller, på andre veje end motorveje, spærrebom forsynet med gule advarselsblink foran arbejdsstedet. Maskinudlægning og fræsning af asfaltbelægninger

14 14 af På motorveje og andre større veje med hurtig eller tæt trafik afmærkes maskinudlægning af asfaltbelægninger som stationære vejarbejder. Stk. 2. Såfremt man på andre veje end motorveje og større veje ikke ønsker færdsel umiddelbart før og efter det sted, der arbejdes, skal der ligeledes afmærkes som ved stationært vejarbejde. Stk m før arbejdsstrækningens begyndelse skal tavle A 39 Vejarbejde opsættes med undertavle U 2 med teksten»asfaltarbejder 0-x km«(arbejdsstrækningens længde). Længden må ikke overstige 3 km. Ved uoverskuelige bakker og sving forøges de nævnte 150 m til 250 m eller mere om nødvendigt. Stk. 4. Inden for tættere bebygget område, hvor den tilladte hastighed er 50 km/t eller derunder, reduceres de i stk. 3 nævnte afstande til 50 m før arbejdsstrækningens begyndelse. Ved uoverskuelige bakker og sving øges denne afstand til 150 m eller mere om nødvendigt. Opmåling 49. Ved opmålingsarbejder på kørebanen skal vejarbejdere, som færdes på kørebanen, bære særligt synlig beklædning. Beklædning, som opfylder advarselsbeklædning klasse 3 eller tilsvarende standard, anses for at være særligt synlig. Desuden skal der opsættes tavle A 39 Vejarbejde evt. med undertavle»opmåling x-xx m«. Tavle A 39 Vejarbejde kan undlades på mindre veje med ringe trafik. Containere 50. Containere, der henstilles på færdselsarealer, og som ikke opfylder reglerne om afmærkning i 2 i bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej (f.eks. som følge af åbentstående låger), skal afmærkes som ved stationært vejarbejde. Kapitel Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejbestyrelse eller vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Transportministeriet kan meddele Vejdirektoratet dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Ikrafttræden 52. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. juni Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 244 af 10. april 2008 om afmærkning af vejarbejder mv. Vejdirektoratet, den Per Jacobsen

15 15 af 15 / Per Antvorskov Bilag 1 Tilladte teksthøjder på midlertidig afmærkning med vejvisningstavler Tekst på tavlerne skal udføres med dansk Vejtavleskrift. De anvendte skriftstørrelser (versalhøjder) skal være en af følgende: 101 mm 120 mm 143 mm 170 mm 202 mm 240 mm 285 mm 340 mm 405 mm 480 mm

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. incl. undtagelserne for arbejdsfrit område 2008- udgave Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 19. juli 2012. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. 4. juli 2012. Nr. 801. Lovtidende A 2012 Udgivet den 19. juli 2012 4. juli 2012. Nr. 801. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011,

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune XX.XX 2010 (UDKAST) Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Teknik og Miljø Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk.

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

ELEMENTBESKRIVELSER. LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8. 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - Skilte Skilte BILAG 7.8 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning

Den fulde tekst. Bekendtgørelse om vejafmærkning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 10/01937 Bent Lund Nielsen bln@vd.dk 7244 3129 Den fulde tekst Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og

Læs mere

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011

Vejafmærkning. Nye bekendtgørelser. Vejforum december 2011 Vejafmærkning Nye bekendtgørelser Vejforum december 2011 Status Intern arbejdsgruppe Henrik Ludvigsen, Erik Randrup, Pia Brix, Ulrik Winther Blindum, Vibeke Schiøler Sørensen, Morten Lorentzen og Bent

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af færdselsloven 8. oktober 2014 Henrik Bjerring Poulsen Vej og ejendodm Uddrag af LBK nr 1386 af 11/12/2013 Vej og ejendom har indsat de ændringer der følger af lov nr. 169 af 26/02/2014, hvor de tidligere bestemmelser

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING

MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG TIL FORELÆGGELSE FOR VEJREGELRÅDET FÆRDSELSREGULERING MIDLERTIDIG VEJAFMÆRK- NING HØRINGSBOG Til forelæggelse for Vejregelrådet August 2009 Vejregelrådet Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN

Læs mere

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE

VLER A ADVARSELSTAVLER - A FÆRDSELST SKILTE OG STANDERE A B C D E o F G H I J-K ADVARSELSTAVLER - A SKILTE OG STANDERE I systemafspærring har vi valgt at ville levere det bedste produkt til vores kunder. Derfor har vi investeret i top professionelt udstyr til

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert.

Man kan dog også straffes ved kørsel med en promille under 0,5, hvis man kører usikkert. Den lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t indenfor tættere bebygget område 80 km/t udenfor tættere bebygget område 80 km/t motortrafikvej 130 km/t motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål er med

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 2 Oktober 2013 FORORD Denne håndbog omhandler Afmærkning af vejarbejder m.m. og indgår i nedenstående serie af håndbøger om Afmærkning af vejarbejder. Afmærkning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet

VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER. Hæfte 8. Tavleoversigt. Juli 2006. Vejregelrådet VEJREGLER FÆRDSELSREGULERING FÆRDSELSTAVLER Hæfte 8. oversigt Juli 2006 Vejregelrådet FORORD Tilblivelse Nærværende vejregel er en revision af Vejregler for afmærkning med færdselstavler, september 1992.

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4)

Nødv. dim. udenfor byzone (cm) 2)3) Reflekstype (materialetype) 4) ADVARSELSTAVLER - A byzone (cm) 1)) byzone (cm) 2)) (materialetype) ) 6) M III: 125 A 11 - Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt M A 16 - Rundkørsel M Symbol kan spejlvendes

Læs mere

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE

Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9. juni 2010 11. juni 2010/NIHE Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Principper for cykelpendlerruterne - opsamling på workshop den 9 juni 2010 11 juni 2010/NIHE På workshoppen blev gennemgået en række principper for de kommende cykelpendlerruter

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER I BYOMRÅDE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF EJARBEJDER

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse DK om vejafmærkning til Nortek i Stockholm 19. 20. maj 2014 v/ Pia Brix Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder på ændringsbekendtgørelser om vejafmærkning pt. (oplæg er nye bekendtgørelser

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet.

9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457. 1. Velkomst UB bød velkommen til mødet i København og gennemgik programmet. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK - vejarbejdsgruppe TIDSPUNKT 7-8. april 2010 STED Dragør Badehotel, København DELTAGERE

Læs mere

Vigtige færdselsregler

Vigtige færdselsregler Vigtige færdselsregler 45 5 Vigtige færdselsregler Bilister har pligt til at kende færdselsreglerne og vise hensyn, når de færdes i trafikken. Dette kapitel kommer ind på udvalgte regler og forhold i trafikken.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70

Storhaven 2-7100 Vejle tlf. 75 71 20 88 - fax. 75 71 22 70 Storhaven 2-00 Vejle tlf. 75 20 88 - fax. 75 22 A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt 125 1 A 16 Rundkørsel 1 A 17 Fodgængerfelt 1 A 18 Modkørende færdsel 125 125 1 A

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted

lærervejledning Til prøve a B C KNALLERT sikkert af sted lærervejledning Til prøve a KNLLERT sikkert af sted Vejledning Ifølge Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 653 af 9. august 1993, 5, skal læreren i den obligatoriske knallertundervisning bruge tre r,

Læs mere

Oversigt over standsnings/parkeringsforseelser (FÆL = Færdselsloven)

Oversigt over standsnings/parkeringsforseelser (FÆL = Færdselsloven) Oversigt over standsnings/parkeringsforseelser (FÆL = Færdselsloven) 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Dit køretøj er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning

Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Vejtavleskrift Retro-refleksion Z 93 Gult blinksignal Synlighed af afmærkning Tilbagelagt afstand under læsning af tavler Trafikantens 1 hastighed V p information 2 informationer 3 informationer 4 informationer

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Stibomme, Stispærrer

Stibomme, Stispærrer Stibomme, Stispærrer Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse Gangstigalger Opsættes for at hindre bilkørsel og parkering eller for at nedsætte hastigheden for cyklister og knallertkørsel. Galge fast,

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider.

I afsnit 2 omtales tavleforsidetyper, hvor typerne 3, 4 og 5 er for retroreflekterende tavleforsider. Retroreflekterende vejtavler i Danmark Kai Sørensen, DELTA, 28. september 2010 Forord Dette notat er udarbejdet på foranledning af NMF. 1. Indledning I det følgende refereres der til pren 12899-6, som

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5. Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 20.02.201 2 DATO 20.02.201 2 DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UKRUDTSBEKÆMPELSE BILAG 7.5 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere