ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt"

Transkript

1 ATS-instruks 3 Flyvekontroltjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 2. Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse 2.2 Højdeadskillelsesminima 2.3 Minimumsflyvehøjde 2.4 Tildeling af marchhøjder 3. Horisontal adskillelse 3.1 Anvendelse 3.2 Sideadskillelse 3.3 Længdeadskillelse 4. VMC-stigning/nedgang 5. Oplysning om betydningsfuld trafik 6. Klareringer 6.1 Generelt 6.2 Indhold af klareringer 6.3 Koordination af klareringer 6.4 Ændring af flyveplan 6.5 Klarering i RVSM-luftrum 6.6 Klareringer til supersoniske flyvninger 7. Koordination 7.1 Generelt 7.2 Estimate 7.3 Inbound estimate 7.4 Afgivelse af inbound release indenfor København FIR 7.5 Revisioner 7.6 Anmodning om klarering inden for København FIR 7.7 Expedite clearance 7.8 Approval request 7.9 RSYD ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 1

2 1. Adskillelse af kontrollerede flyvninger 1.1 Adskillelse skal tilvejebringes: a) mellem alle flyvninger i luftrum klasse A og B, b) mellem IFR-flyvninger i luftrum klasse C, D og E, c) mellem IFR-flyvninger og VFR-flyvninger i luftrum klasse C, Anm.: Militære luftfartøjer udfører VFR-flyvning over FL 195 i luftrumsklasse C efter særlige regler, og skal modtage tjeneste iht. særlige bestemmelser (se ATS-instruks 2, pkt. 3.1, Luftrumsklasse C, Anm. 2). d) mellem IFR-flyvninger og speciel VFR-flyvninger, og e) mellem speciel VFR-flyvninger. Dog kan der til IFR-flyvninger i luftrumsklasse D og E, om dagen under visuelle vejrforhold og når et luftfartøj anmoder om dette, udstedes klarering til VMC-stigning/-nedgang, under FL 100, jf. kapitel Bortset fra tilfælde, hvor adskillelse kan reduceres i nærheden af flyvepladser, jf. ATSinstruks 5, pkt. 4.2 og 4.3, skal en flyvekontrolenhed tilvejebringe adskillelse ved højdeadskillelse, jf. kapitel 2, eller horisontal adskillelse, jf. kapitel 3. Anm.: Bestemmelser for adskillelse tilvejebragt ved hjælp af ATS-overvågningssystemer fremgår af ATS-instruks Større adskillelse end de foreskrevne minima skal anvendes, når som helst Wake Turbulence eller unormale omstændigheder, som for eksempel en ulovlig handling, nødvendiggør særlig forsigtighed. 1.4 Hvor den adskillelsesform eller det minimum, som er anvendt for at adskille to luftfartøjer, ikke kan opretholdes, skal der tages skridt til at sikre, at en anden adskillelsesform eller et andet minimum er eller vil være etableret før det tidspunkt, hvor den tidligere anvendte adskillelse vil blive utilstrækkelig. 1.5 En kontrolleret flyvning skal til enhver tid kun kontrolleres af én flyvekontrolenhed. 1.6 Ansvar for kontrollen med samtlige luftfartøjer, der flyver inden for et nærmere bestemt luftrum, skal overdrages en enkelt flyvekontrolenhed. Kontrollen med et enkelt eller flere luftfartøjer kan dog overdrages til andre flyvekontrolenheder under den forudsætning, at der er sikret koordination mellem enhederne. 1.7 Luftfartøjer, som flyver/opererer i formation betragtes som en enhed. Luftfartøjer må ikke flyve i formation medmindre de pågældende luftfartøjschefer har truffet aftale herom Luftfartøjer der udfører lufttankning betragtes som udførende formationsflyvning Ansvaret for den sikre føring af den samlede formation påhviler formationsføreren og luftfartøjscheferne i forening. Dette omfatter ligeledes overgangsperioden når luftfartøjerne manøvrerer for at opnå indbyrdes separation inden for formationen, samt under etablering og opsplitning af formationen Når en formation under kontrol af en flyvekontrolenhed anmoder om at overgå til individuel flyvning, skal flyvekontrolenheden udstede klarering, der hurtigst muligt sikrer højdeadskillelse eller horisontal adskillelse mellem formationens enheder Ved anmodning til en flyvekontrolenhed om overgang fra individuel flyvning til formationsflyvning, vil flyvekontroleenheden udstede en kurs og en højde, der vil bringe luftfartøjerne i en sådan position, at visuel kontakt kan opnås. Når visuel kontakt er opnået, gives luftfartøjerne tilladelse til at overgå til formationsflyvning. Herefter overgår ansvaret for adskillelse enheden imellem, som beskrevet i pkt Højdeadskillelse 2.1 Anvendelse Højdeadskillelse opnås ved tildeling af forskellige højder, udtrykt i flyveniveauer eller højder over havet. Anm.: Tildelte flyvehøjder skal vælges fra tabellerne over marchhøjder i henholdsvis SERAforordningen (EU 923/2012), Tabel 3, der er gældende i Danmark, eller BL 7-1, Bilag 3, der er gældende på Færøerne og i Grønland. Tabellerne er enslydende. 2.2 Højdeadskillelsesminima I flyvehøjder mindre end FL 290 skal adskillelsesminimum være nominelt 1000 fod. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 2

3 I flyvehøjder mellem FL 290 og FL 410 inklusive (RVSM-luftrum), skal adskillelsesminimum være nominelt: a) 1000 fod mellem RVSM godkendte luftfartøjer, b) 2000 fod mellem i) ikke-rvsm godkendte statsluftfartøjer og ethvert andet luftfartøj der befinder sig i RVSM-luftrum, ii) alle formationsflyvninger der udføres af statsluftfartøjer og ethvert andet luftfartøj der befinder sig i RVSM-luftrum, I flyvehøjder større end FL 410 skal adskillelsesminimum være nominelt 2000 fod Klareringer udstedt til luftfartøjer skal sikre adskillelse til aktive restriktions- og fareområder. Højdeadskillelse til restriktions- og fareområder er tilstede, når flyvehøjden er 500 fod over områdets øvre grænse i højder under FL 290 og 1000 fod over områdets øvre grænse i højder i eller over FL Klareringer udstedt til luftfartøjer skal sikre adskillelse til forbudte områder. Højdeadskillelse til forbudte områder er tilstede, når flyvehøjden er lig med eller større end områdets øvre grænse I forbindelse med delegerede områder skal der i forhold til den vertikale grænse anvendes en højdeadskillelse på 500 fod h.h.v. over eller under grænsen; over FL 290 dog 1000 fod I forbindelse med områder, hvor der foregår VFR-flyvning til en fastsat øvre eller nedre grænse, f.eks. svæveflyveområder, skal der anvendes følgende højdeadskillelse: a) 500 fod til områdets øvre eller nedre grænse i luftrumsklasserne D, E, F og G, b) 1000 fod til områdets øvre eller nedre grænse i luftrumsklasserne A, B og C. Anm.: Områdernes grænse kan være angivet i FT MSL, også over gennemgangshøjden. Ved sammenligning af et flyveniveau og et områdes øvre grænse, skal der ske en omregning af flyveniveau til FT MSL på baggrund af aktuel QNH. 2.3 Minimumsflyvehøjde En flyvekontrolenhed må ikke tildele flyvehøjder under den minimumsflyvehøjde, der er gældende for det pågældende område Kontrolcentralen skal kontinuerligt fastsætte laveste anvendelige flyveniveau, LAF, for IFR-flyvning indenfor Københavns flyveinformationsregion, undtagen Copenhagen Area Laveste anvendelige flyveniveau skal være den IFR-marchhøjde, som er beliggende i eller umiddelbart over fod MSL, og fastsættes efter følgende tabel: trykværdi flyveniveau hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL hpa FL 30 Anm.: Ved fastsættelse af lavest anvendelige flyveniveau skal følgende QNH-værdier anvendes: a) Vest for linien N E N E N E: laveste QNHværdi for Esbjerg (EKEB) eller Gormfelt (EKGF), b) Øst for linien N E N E N E: laveste QNHværdi for Aalborg (EKYT), Billund (EKBI) eller Kastrup (EKCH). 2.4 Tildeling af marchhøjder Undtagen når et luftfartøj har fået klarering til marchstigning eller klarering til at operere i et højdebånd, skal der kun tildeles én marchhøjde inden for kontrolområdet. Såfremt luftfartøjer ikke tildeles den ønskede marchhøjde, skal de underrettes om senere at anmode om klarering til højdeændring Klarering til marchstigning skal gives som gældende enten mellem to flyvehøjder eller over en flyvehøjde Hvis et luftfartøj har fået klarering til at flyve ind i et kontrolområde i en marchhøjde, der ligger under lavest anvendelige flyveniveau, skal der udstedes ændret klarering, selv om luftfartøjet ikke har anmodet om den nødvendige ændring af marchhøjden Såfremt det er nødvendigt, kan et luftfartøj instrueres om at ændre marchhøjde på et angivet tidspunkt eller sted og med en angiven stige- eller nedgangshastighed Et luftfartøj, der er i en marchhøjde, skal normalt have forret over for andre luftfartøjer, der ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 3

4 ønsker denne marchhøjde. Når to eller flere luftfartøjer er i samme marchhøjde, skal det foranflyvende luftfartøj normalt have forret Et luftfartøj kan tildeles en flyvehøjde, der tidligere var optaget af et andet luftfartøj, efter at sidstnævnte har rapporteret at have forladt flyvehøjden. Ved anvendelsen af denne fremgangsmåde skal det sikres, at det krævede højdeadskillelsesminimum hele tiden er til stede, mens højdeændring finder sted. Hvis der imidlertid foreligger kendskab til, at der hersker kraftig turbulens, eller vedkommende luftfartøj udfører en marchstigning, skal en sådan tildeling først gives, når det luftfartøj, der forlader flyvehøjden, har rapporteret at være nået en anden flyvehøjde, der er adskilt med det krævede minimum fra den højde, der er forladt De flyvehøjder eller i tilfælde af marchstigning de højdebånd, der tildeles kontrollerede flyvninger skal vælges fra tabel over marchhøjder i BL Dog skal flyvehøjders korrelation til flyvevej ikke anvendes, når anden fremgangsmåde er angivet i pågældende flyveinformationsregioners AIP eller findes passende af hensyn til trafikafviklingen. 3. Horisontal adskillelse 3.1 Anvendelse 3.1 Horisontal adskillelse opnås ved tilvejebringelse af: a) sideadskillelse, ved bibeholdelse af luftfartøjer på forskellige ruter eller i forskellige geografiske områder, eller b) længdeadskillelse, ved bibeholdelse af intervaller, udtrykt i tid eller afstand, mellem luftfartøjer, der flyver på samme, skærende eller modsat beholdne kurser. 3.2 Sideadskillelse Sideadskillelse skal anvendes således, at afstanden mellem ruter, hvor luftfartøjerne skal være sideadskilte, aldrig er mindre end en fastsat afstand, der tager hensyn til unøjagtig navigation, plus en fastsat beskyttelsesafstand Sideadskillelse af luftfartøjer opnås ved at forlange flyvningerne udført ad forskellige ruter eller over forskellige geografiske punkter bestemt visuelt, eller ved hjælp af navigationshjælpemidler eller ved hjælp af områdenavigation (RNAV) Luftfartøjer etableret i ATS-ruter er sideadskilt fra uddelegerede områder, fare- og restriktionsområder o.l., hvis ATS-rutens centerlinie er beliggende i en minimumsafstand, som anført nedenfor, fra den pågældende områdegrænse: Afstand fra VOR-station Minimumsafstand 0-25 NM 5 NM NM 6 NM NM 7 NM NM 10 NM NM 15 NM Når ATS-ruten er baseret på brug af områdenavigation, skal minimumsafstanden være 6 NM Når der modtages oplysninger om svigtende navigationsudstyr eller at krav til minimum navigationsnøjagtighed ikke længere kan opfyldes, skal pågældende flyvekontrolenhed, i fornødent omfang, anvende alternative adskillelsesminima Geografisk adskillelse. Adskillelse mellem luftfartøjer opnås ved hjælp af positionsrapporter der positivt indikerer at luftfartøjerne er over forskellige geografiske lokaliteter bestemt visuelt eller ved hjælp af et navigationshjælpemiddel. Anm.: Brug af geografisk adskillelse, som baseres på visuel positionsbestemmelse fra luftfartøjer, vil være afhængig af en række variable faktorer, hvorfor der ikke er fastsat generelle adskillelseskriterier og minima. Ved anvendelse af sådan adskillelse skal der imidlertid tages hensyn til med hvilken nøjagtighed pågældende ruter eller områder kan bestemmes; der skal også tages hensyn til, hvilke landemærker der ligger til grund for positionsbestemmelserne og til luftfartøjernes højde Luftfartøjer på modsatte eller samme flyvevej er geografisk adskilt, når luftfartøjerne er adskilt af 2 navigationshjælpemidler, som er beliggende med en indbyrdes afstand af mindst 30 NM. Anm.: Der er ikke fastsat yderligere generelle kriterier for brug af navigationshjælpemidler i forbindelse med geografisk adskillelse. Sådanne kriterier skal om nødvendigt være angivet i lokale ATS-instrukser Kursadskillelse mellem luftfartøjer, der anvender samme navigationshjælpemiddel/metode opnås ved at anmode luftfartøjer om at flyve specificerede beholdne kurser adskilt med et minimum som er afhængig af det navigationshjæl- ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 4

5 pemiddel eller den metode som anvendes. Kursadskillelse mellem to luftfartøjer eksisterer, når: a) VOR/TACAN: Begge luftfartøjer er etableret på radialer som divergerer med mindst 15 o og hvor mindst det ene luftfartøj er i en afstand af 15 NM eller mere fra pågældende VOR/TA- CAN-station. Fix (15 NM) 45 O (15 NM) VOR/ TACAN Figur, pkt b) b) NDB: Begge luftfartøjer er etableret på beholdne kurser til eller fra NDB en, som divergerer med mindst 30 o og hvor mindst det ene luftfartøj er i en afstand af 15 NM eller mere fra pågældende NDB. NDB (15 NM) Figur, pkt b) c) DR (Dead Reckoning): Begge luftfartøjer er etableret på beholdne kurser som divergerer med mindst 45 o og hvor mindst det ene luftfartøj er i en afstand af 15 NM eller mere fra skæringspunktet. Begge luftfartøjer skal være på vej væk fra skæringspunktet, og skæringspunktet kan bestemmes enten visuelt eller ved hjælp af et navigationshjælpemiddel. 30 O 15 O Figur, pkt c) d) RNAV operationer: Begge luftfartøjer er etableret på beholdne kurser som divergerer med mindst 15 o og hvor de respektive beskyttelseområder for de pågældende luftfartøjers beholdne kurser ikke længere helt eller delvis dækker hinanden. Følgende tabel angiver minimumsdistance fra skæringspunktet for beholdne kurser ved RNP-5: NM NM NM NM NM De under pkt a) og b) nævnte adskillelsesminima gælder mellem to luftfartøjer, a) som begge flyver bort fra navigationshjælpemidlet og er etablerede på kurser som beskrevet, og hvoraf et af luftfartøjerne er mindst 15 NM fra pågældende navigationshjælpemiddel, b) som begge flyver ind mod navigationshjælpemidlet forudsat at luftfartøjerne er etablerede på kurser som beskrevet, og begge luftfartøjer er mindst 20 NM fra navigationshjælpemidlet. Til bestemmelse af afstand fra det kursgivende navigationshjælpemiddel skal anvendes en DME-station, som er beliggende inden for en afstand af 0.5 NM fra dette, c) hvoraf et flyver ind mod og et andet bort fra navigationshjælpemidlet, forudsat at luftfartøjerne er etablerede på kurser som beskrevet, og at begge luftfartøjer er mindst 20 NM fra navigationshjælpemidlet. Til bestemmelse af afstand fra det kursgivende navigationshjælpemiddel skal anvendes en DME-station, som er beliggende inden for en afstand af 0.5 NM fra dette. Anm.: DME-afstanden på 20 NM anført under b) og c) er fastsat af hensyn til Slant Error, DMEanlæggets navigationstolerance samt mulig af- ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 5

6 stand mellem det kursgivende og det afstandsgivende navigationshjælpemiddel Der kan i lokal ATS-instruks anføres specielle adskillesesminima mellem ruter hvor forskellige typer af navigationsmetoder anvendes. Sådanne adskillesminima skal baseres på princippet at de pågældende ruter kun er adskilte hvis beskyttelsesområderne for de enkelte ruter ikke helt eller delvis dækker hinanden Sideadskillelse anses for at være til stede mellem luftfartøjer, der navigerer ved hjælp af RNAV (RNP-5) når de er etableret på beholdne kurser eller i ATS-ruter, hvor afstanden mellem beholdne kurser/centerlinjer er mindst: a) 18 NM når procedurel adskillelse anvendes, b) 10 NM når der foretages radarovervågning. 3.3 Længdeadskillelse Længdeadskillelse skal anvendes således, at afstanden mellem de beregnede positioner for de luftfartøjer, der skal være adskilt, aldrig er mindre end et foreskrevet minimum Længdeadskillelse skal etableres ved at anmode luftfartøjer om: a) at starte på et angivet tidspunkt, b) at forsinke ankomsten over et geografisk punkt indtil et angivet tidspunkt, eller c) at vente over et geografisk punkt indtil et angivet tidspunkt Længdeadskillelse mellem supersoniske luftfartøjer under den transsoniske hastighedsforøgelsesfase og flyvninger i supersoniske faser bør normalt tilvejebringes ved at tilrettelægge tidspunktet for påbegyndelsen af den transsoniske hastighedsforøgelsesfase fremfor at anvende hastighedsbegrænsning under supersonisk flyvning. hvor de respektive beskyttelsesområder helt eller delvis dækker hinanden, Figur, pkt a) b) modsatte flyveveje: flyveveje i modsat retning og konvergerende flyveveje eller dele deraf, hvor vinkelforskellen er mere end 135 men mindre end 225, og hvor de respektive beskyttelsesområder helt eller delvis dækker hinanden, 135 o Mere end 135 o eller mindre end 225 o 225 o Figur, pkt b) Mindre end 45 o eller mere end 315 o c) skærende flyveveje: konvergerende flyveveje eller dele deraf, andre end de der er beskrevet i ovenstående a) eller b). 135 o 45 o 315 o 45 o I forbindelse med anvendelse af længdeadskillelse, skal udtrykkene samme flyvevej, modsatte flyveveje, og skærende flyveveje have følgende betydninger: 45 o til 135 o a) samme flyvevej: flyveveje i samme retning og konvergerende flyveveje eller dele deraf, hvor vinkelforskellen er mindre end 45 eller mere end 315, og 225 o 225 o til 315 o 315 o Figur, pkt c) ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 6

7 3.3.2 Længdeadskillelse baseret på tid Luftfartøjer i samme flyvehøjde, samme flyvevej: a) 15 minutter, b) 10 minutter, såfremt navigationshjælpemidler muliggør hyppig bestemmelse af position og fart, Flyveplads eller rapportpunkt 5 min. Mindst 20 kt. (IAS) eller hurtigere Mindst 40 kt. (IAS) eller hurtigere 15 min. 10 min. Figur, pkt e) Luftfartøjer i samme flyvehøjde, skærende flyveveje: a) 15 minutter, 3 min. Figur, pkt a) c) 5 minutter i følgende tilfælde, forudsat at det foranflyvende luftfartøj bibeholder en egenfart, der er mindst 20 knob (IAS) større end det efterfølgende: i) mellem luftfartøjer, der er startet fra samme flyveplads, ii) mellem luftfartøjer på strækningsflyvning, når disse har rapporteret over samme nøjagtige rapportpunkt, eller iii) mellem et startende luftfartøj og et luftfartøj på strækningsflyvning, efter at sidstnævnte luftfartøj har rapporteret over et rapportpunkt, der er således beliggende i forhold til startstedet, at der kan sikres 5 minutters adskillelse på det sted, hvor det startende luftfartøj tilslutter sig ruten. d) 5 minutter for militære luftfartøjer, der flyver med samme indikeret fart under udførelse af samme navigations- eller operative træningsflyvning. e) 3 minutter i de tilfælde, der er anført under c), forudsat at det foranflyvende luftfartøj bibeholder en egenfart, der er mindst 40 knob (IAS) større end det efterfølgende. Figur, pkt a) b) 10 minutter, såfremt navigationshjælpemidler muliggør hyppig bestemmelse af position og fart. 15 min. 10 min. Figur, pkt b) Navigationshjælpemiddel Navigationshjælpemiddel Navigationshjælpemiddel Navigationshjælpemiddel Navigationshjælpemiddel Luftfartøjer under stigning eller nedgang, samme flyvevej. Når et luftfartøj skal passere gennem et andet luftfartøjs flyvehøjde på samme flyvevej, skal følgende minimumslængdeadskillelse tilvejebringes: a) 15 minutter mens højdeadskillelse ikke er til stede, ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 7

8 15 min. 15 min. flyvehøjde under det højere beliggende luftfartøj med det formål yderligere at kontrollere den adskillelse, der vil være til stede, mens højdeadskillelse ikke er til stede Luftfartøjer under stigning eller nedgang, skærende flyveveje: a) 15 minutter mens højdeadskillelse ikke er til stede, figur, pkt a) b) 10 minutter mens højdeadskillelse ikke er til stede, såfremt navigationshjælpemidler muliggør hyppig bestemmelse af position og fart, 15 min. 15 min. Navigationshjælpemiddel 10 min. 10 min. Figur, pkt a) b) 10 minutter, mens højdeadskillelse ikke er til stede, hvis navigationshjælpemidler tillader hyppig bestemmelse af position og fart. Navigationshjælpemiddel Figur pkt b) c) 5 minutter mens højdeadskillelse ikke er til stede under forudsætning af, at højdeændringer er påbegyndt senest 10 minutter efter at det efterfølgende luftfartøj har rapporteret over et nøjagtigt punkt. 10 min. 10 min. Navigationshjælpemiddel 10 min. 5 min. Figur, pkt c) FL 200 FL 190 FL 180 FL 170 FL 160 Anm.: For at lette anvendelsen af denne fremgangsmåde, når en betydelig ændring i flyvehøjden skal finde sted, kan der gives et luftfartøj under nedgang klarering til en passende flyvehøjde over det lavere beliggende luftfartøj eller gives et luftfartøj under stigning klarering til en passende Figur pkt b) Luftfartøjer under stigning eller nedgang, modsatte flyveveje: Højdeadskillelse skal være tilvejebragt mindst 10 minutter før og efter det tidspunkt, luftfartøjerne beregnes at passere eller at have passeret hinanden. Såfremt det er blevet fastslået, at luftfartøjerne har passeret hinanden, behøver dette minimum ikke at anvendes. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 8

9 Forventet passagetidspunkt 10 min forudsat, at luftfartøjerne benytter samme VOR-/ DME- eller TACAN-station på flyvevejen og at adskillelsen kontrolleres ved indhentelse af DMEaflæsninger med så hyppige intervaller, at det sikres, at minimaet ikke underskrides. VOR/DME TACAN 10 min 20 NM VOR/DME TACAN Figur, pkt Længdeadskillelse baseret på distance Adskillelsen skal tilvejebringes ved bibeholdelse af en angiven minimumsforskel mellem luftfartøjers DME-afstand rapporteret på grundlag af samme VOR-/DME- eller TACAN-station. DME-stationen skal være beliggende inden for en afstand af 0,5 NM fra VOR-stationen. Adskillelse baseret på distance skal være etableret senest, når det nærmeste luftfartøj er 10NM Figur. pkt kt (IAS) eller hurtigere For luftfartøjer i samme flyvehøjde og på skærende flyveveje anvendes længdeadskillelse som angivet i pkt under forudsætning af at begge luftfartøjer rapporterer afstand fra en DME der er beliggende i skæringspunktet mellem flyvevejene og at vinklen mellem flyvevejene er mindre end 90. a) 15 NM fra DME-stationen, eller b) i en afstand/højde fra stationen som anført i figur, pkt b). VOR/DME TACAN Højde i fod x o Slant range Efterfølgende luftfartøj må ikke komme fra skraveret område 20 NM Figur, pkt Distance i sømil Figur, pkt b) Luftfartøjer i samme flyvehøjde, samme flyvevej: 20 KT (IAS) el. hurtigere VOR/DME TACAN a) 20 NM, b) 10 NM, hvis det foranflyvende luftfartøj er mindst 20 knob (IAS) hurtigere end det efterfølgende, Efterfølgende luftfartøj må ikke komme fra skraveret område 10 NM Figur, pkt ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 9

10 Luftfartøjer under stigning eller nedgang, samme flyvevej: 10 NM, mens højdeadskillelse ikke er til stede, forudsat, at: a) luftfartøjerne benytter samme VOR/DME- eller TACAN-station på flyvevejen, b) det ene luftfartøj bibeholder sin flyvehøjde i den periode, hvor højdeadskillelse ikke er til stede, og c) adskillelse tilvejebringes ved indhentelse af samtidige DME-aflæsninger. Anm.: For at lette anvendelsen af denne fremgangsmåde, når en betydelig ændring i flyvehøjden skal finde sted, kan et luftfartøj under nedgang gives klarering til en passende flyvehøjde over det lavere liggende luftfartøj eller under stigning til klarering til en passende flyvehøjde under det højere beliggende luftfartøj med det formål yderligere at kontrollere den adskillelse, der vil være til stede, mens højdeadskillelse ikke er til stede. 10 NM 10 NM Figur, pkt DME Luftfartøjer på modsatte flyveveje, før passage: Længdeadskillelse er til stede, sålænge luftfartøjerne er adskilt med 30 NM bestemt ved DMEaflæsninger, forudsat at luftfartøjerne benytter samme VOR/DME- eller TACAN-station på flyvevejen Luftfartøjer på modsatte flyveveje, efter passage: Et luftfartøj, der benytter en VOR/DME- eller TACAN-station på flyvevejen, kan gives klarering til at stige eller gå ned gennem flyvehøjder, der er optaget af andre luftfartøjer, som benytter samme VOR/DME- eller TACAN-station på flyvevejen, under forudsætning af, at det er fastslået med sikkerhed, at de implicerede luftfartøjer har passeret hinanden og er adskilt med mindst 10 NM Længdeadskillelse baseret på tid samt radarobserveret distance Et længdeadskillelsesminimum på 3 minutter kan anvendes mellem luftfartøjer på samme eller skærende flyvevej, i samme højde, under stigning eller nedgang, forudsat: a) at luftfartøjet konstant overvåges på radar, og b) distance mellem luftfartøjer, radarobserveret, aldrig er mindre end 20 NM. Anm.: Ovennævnte adskillelse kan kun anvendes ved overdragelse af kontrol i forhold til udenlandske ATS-enheder, såfremt dette er anført i Lokal ATS-instruks Længdeadskillelse ved brug af Mach nummer teknik baseret på tid Jetluftfartøjer skal følge et sandt Mach nummer godkendt af flyvekontroltjenesten, og skal anmode om lufttrafiktjenestens godkendelse før der foretages nogen ændringer hertil Hvis luftfartøjer ikke er i stand til at bibeholde det sidst tildelte Mach nummer under stigning eller nedgang, skal piloter på de pågældende luftfartøjer informere flyvekontroltjenesten på tidspunktet for anmodning om stigning/nedgang Forudsat at a) luftfartøjerne har rapporteret over samme rapportpunkt og følger samme flyvevej eller kontinuerligt divergerende flyveveje indtil en anden form for adskillelse anvendes, eller b) hvis luftfartøjerne ikke har rapporteret over samme rapportpunkt og det er muligt at sikre, ved hjælp af radar eller andre hjælpemidler, at det fastsatte tidsinterval vil være tilstede på punktet, hvorfra de enten følger samme flyvevej eller kontinuerligt divergerende flyveveje, skal minimum længdeadskillelse, ved benyttelse af Mach nummer teknik, mellem jetluftfartøjer på samme flyvevej, uanset om luftfartøjerne er i højden, under stigning eller nedgang, være: i) 10 minutter, eller ii) mellem 9 og 5 minutter, forudsat at det foranflyvende luftfartøj bibeholder et sandt Mach nummer større end det efterfølgende luftfartøj i henhold til følgende: ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 10

11 9 minutter, hvis det foranflyvende luftfartøj er Mach 0.02 hurtigere end det efterfølgende luftfartøj, 8 minutter, hvis det foranflyvende luftfartøj er Mach 0.03 hurtigere end det efterfølgende luftfartøj, 7 minutter, hvis det foranflyvende luftfartøj er Mach 0.04 hurtigere end det efterfølgende luftfartøj, 6 minutter, hvis det foranflyvende luftfartøj er Mach 0.05 hurtigere end det efterfølgende luftfartøj, 5 minutter, hvis det foranflyvende luftfartøj er Mach 0.06 hurtigere end det efterfølgende luftfartøj Ved anvendelse af de 10 minutters længdeadskillelse anført i pkt , skal det foranflyvende luftfartøj bibeholde et sandt Mach nummer der svarer til eller er højere end det der bibeholdes af det efterfølgende luftfartøj. 4. VMC-stigning/nedgang 4.1 Efter anmodning fra luftfartøjet kan et afgående eller ankommende luftfartøj, eller et luftfartøj på strækningsflyvning gives klarering, som betinger, at luftfartøjet under stigning eller nedgang selv holder adskillelse til ét andet luftfartøj og forbliver under visuelle vejrforhold indtil et angivet tidspunkt, position eller højde. Følgende betingelser skal være opfyldt: a) VMC-stigning/nedgang skal være accepteret af piloten på det andet luftfartøj, b) VMC-stigning/nedgang må kun finde sted om dagen og i højder under FL 100, c) VMC-stigning/nedgang må kun foretages i luftrumsklasse D og E, d) der skal udstedes oplysning om betydningsfuld trafik til de implicerede luftfartøjer indeholdende flyvevej, luftfartøjstype, højde og beregnet eller aktuelt tidspunkt over et betydningsfuldt punkt nærmest det sted, hvor luftfartøjerne vil passere hinanden Militære luftfartøjer kan dog foretage VMC-stigning/nedgang i luftrumsklasse C i højder over FL 195 og i luftrumsklasse E over FL Oplysning om betydningsfuld trafik 5.1 Oplysninger om betydningsfuld trafik skal altid gives til implicerede kontrollerede flyvninger, når de er betydningsfuld trafik for hinanden. 5.2 Betydningsfuld trafik er den kontrollerede trafik, som flyvekontroltjenesten skal sørge for adskillelse fra, men som en bestemt kontrolleret flyvning ikke er adskilt fra med de minima, der er foreskrevet. 5.3 Oplysning om betydningsfuld trafik skal omfatte: a) det pågældende luftfartøjs flyvevej, b) luftfartøjstype, og c) luftfartøjets højde og beregnet eller aktuelt tidspunkt over et betydningsfuldt punkt nærmest det sted, hvor luftfartøjerne vil passere hinanden. 6. Klareringer 6.1 Generelt Flyvekontrolenheder skal udstede sådanne klareringer, som er nødvendige for at tilgodese flyvekontroltjenestens formål med hensyn til at forebygge kollisioner og fremme og bibeholde en velordnet trafikstrøm, samt for at overvåge overholdelsen af udstedte slots og dermed tilgodese formålet med lufttrafikregulering Klareringer har udelukkende til formål at fremme og adskille lufttrafik og berettiger ikke til overtrædelse af nogen gældende bestemmelse, som tjener til fremme af lufttrafikkens sikkerhed eller andre formål Klareringer skal udstedes på grundlag af kendte trafikforhold, som berører flyvesikkerheden. Sådanne trafikforhold omfatter ikke alene luftfartøjer i luften og på manøvreområdet, for hvilke der udøves kontrol, men også al anden kørende trafik eller andre hindringer, der ikke er permanent installeret på manøvreområdet En klarering skal udstedes i så god tid, at luftfartøjet har mulighed for at efterkomme klareringen. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 11

12 6.1.5 Såfremt et luftfartøj finder en klarering utilfredsstillende, skal klareringen efter luftfartøjets anmodning ændres, hvis dette er muligt En klarering skal gøre det muligt at udføre hele flyvningen i kontrolleret luftrum, medmindre luftfartøjet agter at udføre en del af flyvningen uden for kontrolleret luftrum Når et luftfartøj anmoder herom skal der udstedes klarering til marchstigning, hvis trafikforholdene og koordinationsfremgangsmåderne tillader det. En sådan klarering skal være gældende til marchstigning over et angivet flyveniveau eller mellem angivne flyveniveauer Når et luftfartøj anmoder herom, skal der så vidt muligt gives klarering til at absorbere en angivet periode af den bekendtgjorte ventetid ved bestemmelsesstedet ved at flyve med en nedsat hastighed under den afsluttende del af flyvningen. Den angivne periode kan omfatte hele eller en del af den bekendtgjorte ventetid ved bestemmelsesstedet. 6.2 Indhold af klareringer Klareringer skal indeholde korrekte og klare data og skal så vidt muligt udtrykkes i standardfraseologi. En klarering skal angive: a) luftfartøjsidentitetsbetegnelse, som anført i flyveplanen, b) klareringsgrænse, c) flyverute, d) flyvehøjde for hele ruten eller for dele deraf og om nødvendigt ændringer af flyvehøjde, e) tidsperiode (SLOT), inden for hvilken luftfartøjet skal starte eller passere en angiven position, hvis tildelt, og f) nødvendige instrukser eller oplysninger om andre forhold, for eksempel SSR-kode, manøvrer i forbindelse med ind- og udflyvning, kommunikation og tidspunktet, hvor klareringen udløber Klareringsgrænse Grænsen for en klarering skal angives ved navnet på pågældende rapportpunkt, flyveplads eller kontrolleret luftrums grænse En klarering skal koordineres mellem flyvekontrolenheder for at gælde for et luftfartøjs hele flyverute eller en nærmere angivet del heraf i henhold til følgende: Et luftfartøj skal have klarering for hele flyveruten til bestemmelsesstedet: a) når det er sandsynligt, at forudgående koordination vil finde sted mellem kontrolenhederne, under hvis kontrol luftfartøjet efterhånden vil komme, b) når det forud for start har været muligt at koordinere klareringen mellem de enheder, som vil få kontrol med luftfartøjet Hvis koordination i henhold til pkt ikke er eller kan forventes foretaget, skal luftfartøjet kun gives klarering til det sted, hvortil koordination efter al sandsynlighed vil kunne foregå. Før eller ved ankomsten til sådant sted skal der efter omstændighederne gives luftfartøjet yderligere klarering eller venteinstruktioner Flyverute Flyveruten skal normalt anføres i alle klareringer. Udtrykket VIA FLYVEPLANENS RUTE (VIA FLIGHT PLANNED ROUTE) kan dog anvendes til at beskrive en rute eller del deraf, forudsat at den er identisk med det, som er anført i flyveplanen, og der gives tilstrækkelige detaljer vedrørende ruteføring til sikkert at etablere luftfartøjet på dets rute I forbindelse med lange og komplicerede ruter kan oplysninger om rute begrænses til rutens første del, eksempelvis udflyvningsinstruktioner eller den første ATS-rute Udtrykkene VIA (benævnelse) ARRIVAL og VIA (benævnelse) DEPARTURE kan anvendes, når standard ud- eller indflyvningsruter er publiceret Flyvehøjde Klarering vedrørende flyvehøjde skal bestå af de af følgende punkter, som er relevante: a) marchhøjde(r) - eller ved marchstigning højdebånd - og om nødvendigt det punkt, hvortil klareringen gælder med hensyn til flyvehøjde(r), b) flyvehøjder, i hvilke betydningsfulde punkter skal krydses, c) stige- og nedgangshastighed, d) detaljerede instruktioner angående ud- eller indflyvningshøjder. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 12

13 6.2.5 Slot Klarering til start må ikke udstedes, såfremt det formodes at en tildelt slot ikke kan overholdes, eller det vides, at et luftfartøj der er omfattet af lufttrafikregulering ikke har modtaget slot. 6.3 Koordination af klareringer Et luftfartøj, som i flyveplanen angiver, at første del af flyvningen vil være ukontrolleret, og at den efterfølgende del af flyvningen vil være underlagt kontrol af en kontrolcentral, som ikke er ansvarlig for startstedets kontrolområde, skal sikres klarering ved forudgående koordination eller skal instrueres om at tage forbindelse med den kontrolcentral, i hvis område kontrolleret flyvning vil blive påbegyndt, for indhentelse af klarering Et luftfartøj, som i flyveplanen anfører, at den første del af flyvningen vil være underlagt flyvekontrol, og at den efterfølgende del vil være ukontrolleret, skal normalt gives klarering til det punkt, hvor den kontrollerede flyvning ophører Når et luftfartøj påtænker at forlade et kontrolområde og komme uden for kontrolleret luftrum og derefter flyve ind i samme eller et andet kontrolområde, kan der udstedes en klarering fra startsted til bestemmelsessted. En sådan klarering er kun gældende for de dele af flyvningen, der foregår inden for kontrolleret luftrum og forudsætter koordination med efterfølgende lufttrafiktjenesteenheder Hvis et luftfartøj påtænker at starte fra en flyveplads i et kontrolområde og flyve ind i et andet kontrolområde inden for 30 minutter eller et sådant andet tidspunkt, som er aftalt mellem kontrolcentralerne, skal koordination med kontrolcentralen i dette andet område være foretaget, før der gives startklarering. 6.4 Ændring af flyveplan Når der udstedes klarering til at foretage en ændring af flyveplanen (rute eller marchhøjde), skal arten af ændringen nøje præciseres i klareringen Når trafikforholdene ikke tillader, at der gives klarering til at foretage en ønsket ændring af flyveplanen, skal udtrykket KAN IKKE UDSTEDE KLARERING TIL... (UNABLE TO CLEAR...) anvendes. Når omstændighederne tillader det, bør der tilbydes en alternativ klarering Når der udstedes en alternativ klarering, skal hele den ændrede klarering eller den del af klareringen, der indeholder alternativet, afgives. 6.5 Klarering i RVSM-luftrum Klarering til at flyve i RVSM-luftrum må kun udstedes til RVSM godkendte luftfartøjer samt til ikke-rvsm godkendte statsluftfartøjer Med undtagelse af statsluftfartøjer i formation, må klarering til at flyve i RVSM-luftrum ikke udstedes til formationsflyvninger. 6.6 Klareringer til supersoniske flyvninger Supersonisk flyvning må ikke udføres over dansk område. Dette gælder dog ikke for militære luftfartøjer, der under særlige militære regler må udføre supersonisk flyvning. Anm.: Dansk område omfatter dansk territorium, herunder dansk territorialfarvand Klarering i forbindelse med acceleration fra subsonisk til supersonisk flyvning skal være gældende, indtil luftfartøjet er etableret med supersonisk hastighed Klarering i forbindelse med deceleration fra supersonisk til subsonisk flyvning skal være gældende, indtil luftfartøjet er etableret med subsonisk hastighed Supersonisk flyvning med militære luftfartøjer finder normalt sted indenfor særlige tildelte træningsområder. Ved supersonisk flyvning udenfor særlige træningsområder vil luftfartøjschefen fra Kontrolcentralen København indhente trafikoplysninger for den pågældende flyvestrækning og flyvehøjde Såfremt ændringen vedrører flyvehøjden, og flyveplanen indeholder mere end en marchhøjde, skal alle sådanne flyvehøjder medtages i klareringen. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 13

14 7. Koordination 7.1 Generelt Koordination mellem lufttrafiktjenesteenheder skal finde sted for alle IFR-flyvninger og alle kontrollerede VFR-flyvninger Koordination skal finde sted så betids, at modtagende enhed er i stand til at foretage den nødvendige behandling af de modtagne oplysninger. Anm.: Øvrige bestemmelser for luftrafiktjenestemeldinger er optaget i ATS-instruks I situationer hvor et luftfartøj er i nød eller har erklæret at det har minimum brændstof, eller i enhver anden situation hvor der hersker uvished om luftfartøjets sikkerhed, skal arten af nødsituation og/eller omstændigheder oplyst af luftfartøjet, inkluderes i koordinationen. 7.2 Estimate (sted, beregnet tidspunkt og højde) Lufttrafiktjenesteenheder skal udveksle estimate for alle flyvninger der vil berøre en anden lufttrafiktjenesteenheds ansvarsområde. Hvilke enheder der skal udveksle estimate skal fremgå af Lokal ATS-instruks En estimate skal indeholde følgende: a) udtrykket estimate, b) luftfartøjets kaldesignal, c) evt. SSR kode der er tildelt luftfartøjet, d) luftfartøjets type hvis ikke allerede kendt af modtagende enhed, e) position hvortil estimaten refererer, f) tidspunkt for ovennævnte position, g) klareret højde, samt for flyvninger under stigning eller nedgang oplyses tillige om udstedte højderestriktioner ved punktet for overdragelse af kontrol, h) ønsket højde såfremt denne afviger fra klareret højde, i) hastighed hvis ikke allerede kendt af modtagende enhed, eller tildelt hastighed, j) ruteføring hvis ikke allerede kendt af modtagende enhed, k) andre oplysninger af betydning. 7.3 Inbound estimate (beregnet ankomsttidspunkt og evt. højde) En lufttrafiktjenesteenhed skal for alle ankommende flyvninger afgive inbound estimate til den relevante lufttrafiktjenesteenhed for bestemmelsesstedet. Det skal fremgå af Lokal ATS-instruks hvilke enheder, der skal modtage inbound estimate En inbound estimate skal indeholde følgende: a) udtrykket inbound estimate, b) luftfartøjets kaldesignal, c) SSR-kode til flyvekontrolenheder udstyret med radar, d) luftfartøjets type, hvis ikke allerede kendt af modtagende enhed, e) startsted, hvis ikke allerede kendt af modtagende enhed, f) beregnet ankomsttidspunkt (ETA), g) klareret højde til flyvekontrolenheder. 7.4 Afgivelse af inbound release indenfor København FIR Medmindre andet fremgår af Lokal ATSinstruks, skal nedenstående anvendes ved afgivelse af inbound release indenfor København FIR En enhed, der udøver områdekontroltjeneste, skal afgive inbound release til enheden der udøver indflyvningskontroltjeneste for den pågældende flyvning En inbound release skal indeholde følgende: a) udtrykket inbound release, b) luftfartøjets kaldesignal, c) overdragelsespunktet (release point) udtrykt som position, tid eller højde inklusiv eventuelle særlige betingelser i forbindelse med overdragelsen, d) klareringsgrænse, hvis denne afviger fra destinationen, e) punktet for overdragelse af kommunikation (contact point) udtrykt som position, tid eller højde, ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 14

15 f) andre relevante informationer Inbound estimate som angivet i afsnit 7.3 og inbound release kan kombineres og foretages i samme opkald En inbound release indebærer for modtagende enhed, medmindre andet fremgår af Lokal ATS-instruks eller af betingelser givet i forbindelse med inbound releasen, at der for pågældende luftfartøj gælder følgende ved passage af release punktet: - release for drej - release for nedgang - ændringer til luftfartøjets hastighed. Anm.: Udenfor København FIR må luftfartøjers klarering kun ændres i overensstemmelse med den aftalte release Klarering må dog ikke ændres uden at tage hensyn til andre lufttrafiktjenesteenheders ansvarsområder, andre kontrolsektorer samt aktive R/D-områder. Adskillelse til eventuelt efterfølgende luftfartøjer skal bibeholdes. Anm.: Modtagende enhed kan ikke forventes at tage hensyn til områder, som tildeles andre enheder på midlertidig basis. 7.5 Revisioner Revisioner skal meddeles den modtagende enhed ved betydningsfulde ændringer til koordinerede flyveplandata Revisioner af beregnet tidspunkt skal, medmindre andet fremgår af Lokal ATS-instruks, afgives som følger: Mellem danske flyvekontrolenheder der er udstyret med radar, samt AFIS-enheder: Når det beregnede tidspunkt afviger med 5 minutter eller mere Mellem alle andre flyvekontrolenheder: Når det beregnede tidspunkt afviger med 3 minutter eller mere. 7.6 Anmodning om klarering inden for København FIR Medmindre andet fremgår af Lokal ATSinstruks, skal nedenstående anvendes ved indhentning af klarering inden for København FIR For luftfartøjer, som efter start i henhold til indleveret flyveplan skal udføre en kontrolleret flyvning udenfor egne ansvarsområder, skal lufttrafiktjenesteenheden indhente klarering fra den relevante lufttrafiktjenesteenhed Ved anmodning om klarering skal oplyses: - luftfartøjets kaldesignal, - bane som luftfartøjet vil benytte til start, - forventet starttidspunkt Aktuelt starttidspunkt meddeles kun såfremt luftfartøjet starter 5 minutter eller mere før det opgivne forventede starttidspunkt Nyt forventet starttidspunkt skal straks meddeles, såfremt luftfartøjet forventes at starte 5 minutter eller mere efter det opgivne forventede starttidspunkt. 7.7 Expedite clearance En lufttrafiktjenesteenhed skal, for et luftfartøj i luften, anmode den tilstødende lufttrafiktjenesteenhed om udstedelse af, eller ændringer til klareringer, i form af expedite clearance, når flyvetiden til punktet for overdragelse er mindre end det aftalte minimum En expedite clearance skal indholde følgende: a) udtrykket Request expedite clearance, b) de for klareringen i pkt relevante punkter. 7.8 Approval request Såfremt ændringer til koordinerede flyveplandata kræver forudgående koordination med modtagende enhed, eller såfremt der er tale om afvigelser fra de i Lokal ATS-instruks anførte koordinationsbestemmelser, skal der indhentes approval En lufttrafiktjenesteenhed skal overfor den tilstødende lufttrafiktjenesteenhed fremsætte approval request for a) et luftfartøj der endnu ikke er startet, når flyvetiden til punktet for overdragelse af kontrol er mindre end beskrevet i gældende koordinationsbestemmelser, ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 15

16 b) et luftfartøj under flyvning, der påtænker at flyve under vilkår som ikke er beskrevet i gældende koordinationsbestemmelser En approval request skal, for et luftfartøj der endnu ikke er startet, indeholde følgende: a) udtrykket approval request, b) de i pkt anførte punkter, dog skal underpunkt e) erstattes af udtrykket anslået tid, hvorefter koordinationspunktet og den forventede tid herfor oplyses. 7.9 RSYD (Released subject to your discretion) Klareringer eller inbound release, der afgives til en anden lufttrafiktjenesteenhed skal, hvis enheden skal tage hensyn til trafik eller områder udenfor egne ansvarsområder, indeholde udtrykket RSYD, med angivelse af hvilken trafik eller hvilket område, der skal tages hensyn til En approval request skal, for et luftfartøj der ønsker at flyve under betingelser der ikke er beskrevet i gældende koordinationsbestemmelser, indeholde følgende: a) udtrykket approval request, b) luftfartøjets kaldesignal, c) anmodning om approval på pågældende afvigelse. ATS-instruks 3, 17. udgave, dec. 2014/side 16

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz)

REDEGØRELSE. 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) HCLJ510000829 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 8.3.2011 kl. 1930 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: Registreringer: 20 nm sydøst for VOR AAL (116,700 MHz) København CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510201175 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14122011 kl. 1236 UTC Hændelsessted: Temporary Segregated Area (TSA) North Sea 5 (NS 5), 71 nm vest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 1) Udgave 2, 27. september 2017 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave)

Bestemmelser om lufttrafikregler (BL 7-1, 14. udgave) BEK nr 9523 af 03/10/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: TS30302-00008 Senere ændringer til forskriften BEK nr 9799 af 03/10/2014 Bestemmelser

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Commercial Air Transport Revenue operations Passenger LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-212 UTC dato: 23-05-2013 UTC tid: 13:56 Begivenhed: Major incident Sted: EKBI Klassifikation: B) Safety not assured Fly A Registrering: OY-NFF

Læs mere

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod.

Luftrums-klasse G Generelt er luftrummet i Danmark, uden for kontrolzoner og TMA er, luftrums-klasse G fra jorden (GND) op til 3500 fod. VFR-pilot info VFR-pilot info Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot for at undgå uautoriseret

Læs mere

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet

18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): / Kl. 08:27:07. Luftfartøjet HCLJ510-000833 Sted: Lufttrafikhændelse 18 NM S VOR KOR Dato/Tidspunkt (UTC): 29.3.2011 / Kl. 08:27:07 Klassifikation: B) Safety not assured Luftfartøjet Registrering: G-EZAT Luftfartøjstype: AIRBUS INDUSTRIES

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) HCLJ510000845 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse Dato / Tidspunkt (UTC): 6.5.2011 kl. 0454 Hændelsessted: Lufttrafiktjenesteluftrum: 2,5 NM vest for Aalborg Lufthavn (EKYT) Aalborg TMA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 15: nm SE of VOR KAS ( MHz) Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013227 UTC dato: 19062013 UTC tid: 15:13 Begivenhed: Major incident Sted: 13 nm SE of VOR KAS (112.500 MHz) Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den kl. 11:04 meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten. REDEGØRELSE HCLJ5102012163 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 28.9.2012 kl. 09:10 UTC Hændelsessted: Temporary Reserved Airspace (TRA) North Sea 4 (NS 4), 50 nm nordvest for VOR VES (116,600 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen.

REDEGØRELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog den 2.10.2012 kl. 10:16 meddelelse om hændelsen fra Kontrolcentralen. REDEGØRELSE HCLJ5102012165 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 1.10.2012 kl. 17:59 UTC Hændelsessted: Ca. 15 nm nordøst for EKCH Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj: A B

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ5102012170 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 16.11.2012 kl. 0842 UTC Hændelsessted: EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C Fly: A B Registrering: OYJPD Luftfartøjstyper:

Læs mere

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste

ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste ATS-instruks 4 Indflyvningskontroltjeneste Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Afgående luftfartøjer 2.1 Almindelige procedurer 2.2 Adskillelse afgående luftfartøjer 2.3 Oplysninger til afgående luftfartøjer

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz)

REDEGØRELSE. Dato / Tidspunkt (UTC): kl nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) REDEGØRELSE HCLJ510-000363 Lufttrafikhændelse (Airprox) Dato / spunkt (UTC): 27.4.2007 kl. 1143 Hændelsessted: 23 nm nordvest for ODN VOR (115,500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Købehavn CTA, lufttrafiktjenesteluftrum

Læs mere

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc.

REDEGØRELSE. Situation kort beskrivelse af instruktioner og manøvrer etc. REDEGØRELSE HCLJ510-2012-105 Lufttrafikhændelse Dato og tid 3.4.2012 kl. 05:34 UTC Hændelsessted: Syd for EKBI Lufttrafiktjenesteluftrum: Billund TMA, luftrumsklasse C A B Registrering: Ukendt Ukendt Luftfartøjstyper:

Læs mere

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz)

REDEGØRELSE. 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012119 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 18.5.2012 kl. 0958 UTC Hændelsessted: 2,3 nm nordvest for RK NDB (368 KHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Roskilde TMA, luftrumsklasse C Luftfartøj:

Læs mere

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359

PPL(A) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6230 Masterset: 7359 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 599 Hvor langt er 8,3 nm i km? a) 1,5 km. b) 8,3 km. c) 15,4 km. d) 4,2 km. Tekst7 Spørgsmål2 ID: 606 Hvor lang tid tager

Læs mere

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403

PPL(H) Flyvningens planlægning og udførelse. 44 spørgsmål, 120 minutter. Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 44 spørgsmål, 120 minutter Elevsæt: 6274 Masterset: 7403 Tekst7 Spørgsmål1 ID: 134 Den temperatur en luftmasse skal afkøles til før mætning finder sted, kaldes for: a) dugpunktstemperaturen. b) minimumtemperaturen.

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup

Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Rapport fra arbejdsgruppen for vurdering af fremtidig anvendelse af bane 12/30 i Københavns Lufthavn, Kastrup Maj 2003 Side Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning, vurderinger og konklusioner 3 2. Arbejdsgruppens

Læs mere

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035

ekrk 110550z 1106/1115 30008kt 9999 sct035 becmg 1113/1116 31008kt 9999 bkn035 Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 11.6.2016.

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne MEDDELELSE NR. 11 FLYVNING NR. 02 DATO: 06.03.2006 Emne: PFT-teori 2006. Hermed fremsendes

Læs mere

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015

Generel risikovurdering af. IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed. November 2015 Generel risikovurdering af IFR Cloud Break procedurer til pladser uden lokal ATS enhed November 2015 Vedlagt: Følgeskrivelse Uddybende beskrivelse af koncept og mitigerende foranstaltninger Udkast til

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER

BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER D A N S K U L T R A L E T F L Y V E U N I O N BESTEMMELSE AF FLYSTØJ ANALYSE AF METODER TIL BESTEMMELSE AF STØJTAL FOR ULTRALETTE LUFTFARTØJER 1 1. S E P T E M B E R 2 0 1 3 RESUMÉ En række forskellige

Læs mere

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed

ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed ATS-instruks 17 Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Samarbejdsaftaler og lokale ATS-instrukser 3. Tjenestens udøvelse 4. Enhedens udstyr 4.1 Generelt 4.2 Procedurer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-10 Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste Udgave 6, 16. november 2005 I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16

REDEGØRELSE. Lufttrafikhændelse med D-CAVA. Lockheed F-16 REDEGØRELSE Lufttrafikhændelse 11-6-2013 med D-CAVA og Lockheed F-16 Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database for luftfart Side 1 af 12 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt

ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt ATS-instruks 2 Lufttrafiktjeneste generelt Indholdsfortegnelse 1. Lufttrafiktjenestens formål 2. Opdeling af lufttrafiktjenesten 3. Luftrumsklassifikation 4. Flyvekontroltjeneste 4.1 Anvendelse 4.2 Udøvelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden?

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden? Angle-flying Som i så mange andre lande er tracking eller angle-flying blevet rigtig populært, og det forstår man godt. For mange mennesker er det at eksperimentere med ens vinkel, hastighed og kropsposition

Læs mere

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1.

START- 1.1. ding. 1.2. godkendt 1.3 1.3.1 1.3.2 2.1. Generelt 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4. ligaen.dk). 2.1.5. et tilbudt opslæb. 2.1.6. briefing. 2.1. Side nr.: 1 af 5 START- OG VENDEPUNKTSREGLER 1. GPS-LOGNINGSPROCEDURE 1.1 1.2 1.3 GPS-loggere skal aktiveres mindst 2 minutter før start (= take off) og ding. Piloterne afleverer IGC-filen til konkurrenceledelsen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY

DSvU. (c) Samme prioritet end meldingen: OBC ÅLBORG TOWER bane 21 tilladt at starte (d) Højere prioritet en meldingen: OY-ABC ÅLBORG forstået MAYDAY Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKYT Navn: 1. Du er startet fra Aalborg Lufthavn og er nået til Tylstrup i 1000

Læs mere

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges:

Teoriprøve nr. 10. 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. Prøven for opnåelse af N-BEG certifikatet kan tidligst aflægges: Teoriprøve nr. 10 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKOD 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-31 Selvvalg af helikopterflyvepladser Udgave 1, 1. juli 1987 I medfør af 82 og 149, stk. 8, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408

Læs mere

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz)

REDEGØRELSE. 5,7 nm nordøst for VOR KAS ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012157 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 14.9.2012 kl. 11:55 UTC Hændelsessted: 5,7 nm nordøst for VOR KAS (112.500 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Kastrup CTR, luftrumsklasse D Fly:

Læs mere

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner

ATS-instruks Flyvepladsflyveinformationstjenestens. Indholdsfortegnelse. 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner ATS-instruks 7 Flyvepladsflyveinformationstjeneste Indholdsfortegnelse 1. AFIS-/HIS-enhedens funktioner 1.1 Generelt 1.2 Valg af bane i brug 1.3 Tilladelse til højredrej i trafikrunden 1.4 Fastsættelse

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve til Esbjerg

Læs mere

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 5. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 5 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr.

SR-information. Arbejde mellem stations og rangergrænse. Sikkerhedsafstand forsvinder. Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. SR-information Udgivet af Trafiksikkerhed Nr. 2, september 2007 Arbejde mellem stations og rangergrænse I dag står der i SR 86 pkt. 1 blandt andet: Hvis sporet mellem stationsgrænsen og rangergrænsen på

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 281/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 923/2012 af 26. september 2012 om fælles regler for

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB

Teoriprøve nr. 1. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKEB Teoriprøve nr. 1 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKEB 1. Du er på en flyvetur i Vestjylland og ønsker at flyve

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 2, 9. maj 2006 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1484

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510.

Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog melding om havariet fra Politiet d. 22.7. 2011 kl.1510. RAPPORT HCLJ510-000867 Havari Luftfartøj: Cessna 150B Registrering: OY-DHG Motor: Continental O 200 - A Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 - omkommet Passagerer: Ingen Sted: Jyderupsenderen - ved

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN FOR SENIORER 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten for seniorer skal en spiller være registreret med spillerlicens og tilhørende licensnummer hos DSqF. b.

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Nuuk, Fremtidig lufthavn

Nuuk, Fremtidig lufthavn BILAG 6 Mittarfeqarfiit, Grønlands Lufthavnsvæsen Nuuk, Fremtidig lufthavn Banelængder og flytyper 24.02.2006 INUPLAN A/S Sag: 76016.94 NIRAS Greenland A/S Sag: 76016.94 Banelængder og flytyper Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015

Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn på rådhuset. 9. juni 2015 - Luftrumsudvalget Per Givskov Kristensen per.givskov@lenticularis.dk Formand for Luftrumsudvalget i (www.dsvu.dk) Formand for Vejle Svæveflyveklub

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave.

- BL 7-14, Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation, - BL 7-100, Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen, 2 udgave. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til BL-ændringer om lufttrafikregler og procedurer for tale-radiokommunikation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

DANSK GYROKOPTER UNION

DANSK GYROKOPTER UNION Side: 1 af 1 DANSK GYROKOPTER UNION KLASSEOMSKOLING for Ultralet Gyroplan, klasse C Samt UDVIDELSE AF ANDET CERTIFIKAT (ikke Ultralet Gyroplan-certifikat). Side: 2 af 2 Denne Omskolings uddannelse på ultralet

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder

Høringsnotat. BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 www.tbst.dk Notat Høringsnotat Dato 16. november 2015 BL om forbud mod eller indskrænkning af luftfart inden for visse områder Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor?

Teoriprøve nr. 2. 2. Hvad hedder den Q-kode du skal anmode om i spørgsmålet ovenfor? Teoriprøve nr. 2 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKRK 1. Du befinder dig ved Sjællands vestkyst (ca. 30 NM

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere