Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked"

Transkript

1 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

2 AUTIG er talerør for en klart afgrænset del af autobranchens virksomheder med fælles interesse i markedets udvikling. Foreningen er derfor ikke begrænset af interessemodsætninger, men kan formulere klare synspunkter i aktuelle spørgsmål. Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt forskellige serviceydelser til branchen. Indsigt og indfl ydelse AUTIG deltager i høringsprocessen omkring lovgivning i Danmark og har et tæt samarbejde med danske myndigheder om branchens forhold. Foreningens netværk er omfattende og giver et godt udgangspunkt for information og påvirkning af holdninger, branchebestemte regler og andre anliggender af interesse for medlemskredsen. Gennem deltagelse i internationalt organisationsarbejde sikrer AUTIG, at medlemmernes interesser bliver varetaget på alle planer i EU, i UNECE (WP29) og i de internationale standardorganisationer. AUTIG har et særligt fokus på bilfabrikkernes dominerende position i konkurrencen på reparationsmarkedet og foreningen overvåger, om konkurrencereglerne bliver fulgt efter hensigten.

3 FORORD Efter udløbet af den hidtidige gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1400/2002 har Europa-Kommissionen pr. 1. juni 2010 indført nye rammer for autobranchens konkurrencevilkår med fokus på eftermarkedsspørgsmål. De nye rammer er udmøntet i fi re vigtige retsakter: den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010; de sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer; den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010; de generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Reglerne vil gælde frem til 31. maj De dækker handel med autoreservedele og vedligeholdelse af biler med mere end 3 hjul (dvs. personbiler, varebiler og tunge køretøjer). De nye regler er vigtige for at forstå, hvad bilfabrikanterne skal gøre og ikke må gøre i relation til EU s konkurrencelovgivning, men de påvirker også aftaler, der indgås mellem uafhængige operatører på eftermarkedet. Formålet med denne brochure er at give markedets aktører en oversigt over deres vilkår, når det drejer sig om konkurrence på reparation og vedligeholdelse af biler. Brochuren er rettet til alle aktører på eftermarkedet: uafhængige værksteder og mærkeværksteder, reservedelsfabrikanter og distributører, udgivere af tekniske oplysninger, leverandører af værktøjer og værkstedsudstyr, redningstjenester samt alle andre uafhængige aktører, der bidrager til effektiv konkurrence på reparation og vedligeholdelse af køretøjer.

4 1/ Mekanismen bag reglerne 4 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Alle sektorer inkl. autobranchen Autobranchen Siden den 1. juni 2010 har fi re centrale regelsæt haft til formål at sikre en effektiv konkurrence på reparationsmarkedet. To af disse indeholder sektorspecifi kke regler, mens de to andre indeholder generelle regler, der gælder for alle industrisektorer: De sektorspecifi kke regler: Den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010. De sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer. De generiske regler: Den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010. De generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Gruppefritagelserne Gruppefritagelsesforordninger fritager en hel kategori af aftaler fra den normale anvendelse af konkurrencereglerne. Baseret på en forudsætning om, at markedsandelen for en leverandør eller en køber ikke overstiger 30 procent, giver gruppefritagelsen en sikker havn, inden for hvilken virksomheder kan være forvisset om, at deres aftaler opfylder kravene i konkurrenceretten. Selvfølgelig er modtagerne af fritagelsen samtidig underlagt de særlige bestemmelser, der er udstukket i forordningerne. Artikel 101 i TEUF* (tidl. art 81 i TEF) Generel gruppefritagelse (EU) nr. 330/2010 med tilhørende retningslinier Retningslinier for den automotive sektor Sektorspecifi k gruppefritagelse (EU) nr. 461/2010 Dette gælder især for de såkaldte hardcore restriktioner eller black clauses. Disse alvorlige begrænsninger skal respekteres uanset markedsandel, og afvigelser kan kun forsvares under helt ekstraordinære omstændigheder. For autobranchen er de to gruppefritagelser komplementære. Virksomheder, som vil drage fordel af den sikre havn bliver nødt til at overholde kravene i de generelle regler om vertikale begrænsninger samt de sektorspecifikke regler. Dette gælder aftaler indgået med bilfabrikanter samt distributionsaftaler på eftermarkedet. De generelle regler for vertikale begrænsninger Den generelle vertikale gruppefritagelse indeholder nøgleregler, som skal tages hensyn til af alle, der handler med varer eller tjenesteydelser. Reglerne fastsætter alvorlige begrænsninger, herunder klausuler, som bør undgås i salgsaftaler, idet de vil give anledning til problemer i relation til konkurrencelovgivningen. En bilfabrikant, der sælger reservedele til mærkeværkstederne skal overholde disse begrænsninger såvel som en reservedelsfabrikant, der sælger sine produkter til en uafhængig grossist. Mest kendt er det, at den generelle vertikale gruppefritagelse siger, at en leverandør ikke kan pålægge sin kunde at videresælge en vare til en fast pris eller til en mindstepris. Som en generel regel (hvor kun ganske få undtagelser finder anvendelse), skal kunden selv kunne bestemme prisen ved videresalg uden pres fra leverandøren. Leverandøren kan dog give uforpligtende anbefalinger. Tilsvarende beskriver den generelle vertikale gruppefritagelse grænserne for tildeling af kunder og territorier samt muligheden for at pålægge forhandleren at drive virksomhed på et aftalt sted. Den indeholder også regler om retten til indbyrdes salg for deltagerne i et distributionssystem. *Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

5 De sektorspecifi kke retningslinjer Styrken af retningslinjerne Som supplement til de generelle retningslinjer for vertikale begrænsninger, tjener de sektorspecifi kke retningslinjer til at forklare den automotive gruppefritagelse og videreformidle Kommissionens syn på konkurrencelovene i relation til markedet for salg af nye biler, distribution af reservedele og reparation af biler. Men retningslinierne er mere end blot forklaringer til indholdet af den automotive gruppefritagelse og langt vigtigere end den hidtil kendte forklarende brochure om anvendelsen af den forudgående gruppefritagelse (1400/2002). I praksis er retningslinjerne et meget vigtigt nyt instrument, selv om de teknisk set kun er bindende for Kommissionen (og de nationale konkurrencemyndigheder). Ingen virksomhed kan tillade sig at ignorere dem: de tolker, forklarer og udvider for så vidt bestemmelserne i forordningerne. I tilfælde af tvister vil domstolene tage hensyn til dem. Den Europæiske Domstol har ved talrige lejligheder understreget vigtigheden af retningslinjer: de er en del af acquis communautaire, dvs. Unionens samlede regelsæt, de former væsentlige EUpolitikker og dermed udviklingen af Den Europæiske Union. Retningslinjer gældende for det automotive eftermarked For eftermarkedet forklarer retningslinierne i detaljer 1) hvordan man kan forstå bestemmelserne i gruppefritagelsesforordningerne og 2) hvordan man sikrer en effektiv konkurrence i situationer, der falder uden for gruppefritagelserne, navnlig i lyset af den nævnte 30 procents tærskel, hvorover der ikke gives en fritagelse.

6 6 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 2/ Handel med reservedele og udstyr Originale dele og dele af tilsvarende kvalitet Defi nitioner At sikre en effektiv konkurrence på markedet for reservedele, er det primære mål med defi nitionerne af originale reservedele og dele af tilsvarende kvalitet, som er indeholdt i retningslinjerne. Ifølge ordlyden vedtaget af Kommissionen, er originale dele fremstillet efter de specifi kationer og produktionsstandarder, som bilfabrikanten anvender i sin produktion af nye biler. Det betyder, at originale dele kan være: - dele fremstillet in-house på bilfabrikkerne; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til bilfabrikken til førstegangsmontering eller som reservedele, der leveres til medlemmerne af bilfabrikantens forhandlernet; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til det uafhængige eftermarked, forudsat at delene er fremstillet i overensstemmelse med bilfabrikantens specifikationer. Det sidstnævnte kan være tilfældet, når en uafhængig producent er eller har været leverandør til bilfabrikken af de pågældende dele. Bilfabrikanterne leverer reservedele til egne forhandlere og mærkeværksteder under egne varemærker, selv om de fl este dele er fremstillet af uafhængige leverandører. Omkring 75 procent af en bil er fremstillet uden for bilfabrikkerne. På disse originale dele - fremstillet uden for bilfabrikkerne - må bilfabrikanten ikke hindre producenten i også at anbringe sit eget varemærke på delene (enten udelukkende eller parallelt med bilfabrikantens varemærke som dobbelt branding ). For at en reservedel kan blive betragtet som værende af tilsvarende kvalitet, må delen være af en tilstrækkelig god kvalitet til, at brugen - ifølge Kommissionens formulering - ikke bringer det pågældende autoriserede nets omdømme i fare. Bevisbyrden for at en reservedel ikke opfylder dette krav ligger hos bilfabrikanten, som skal dokumentere berettigelsen af en sådan påstand, hvis hensigten er at afskære bilfabrikkens mærkeværksteder fra at anvende sådanne dele. Efter den nye defi nition af en del af tilsvarende kvalitet, refererer den ikke nødvendigvis til kvaliteten af den del, der oprindelig blev monteret i bilen. Men den kan svare til kvaliteten af de reservedele bilfabrikanten leverer til eget net af værksteder, herunder også reservedele fra et eventuelt økonomiprogram. Krav til certificering Medlemmerne af bilfabrikkernes netværk er normalt kontraktligt forpligtet til at bruge dele, som er mindst af tilsvarende kvalitet. Det er værd at bemærke, at uafhængige værksteder, som ikke er en del af bilfabrikkernes netværk, naturligvis ikke er underlagt en sådan forpligtelse. Hvis en bilfabrikant, som beskrevet ovenfor, ønsker at udelukke anvendelsen af en bestemt reservedel skal det først bevises, at den pågældende del ikke opfylder kravene i definitionen af originale dele eller dele af tilsvarende kvalitet. Selv om bilfabrikanten bærer bevisbyrden, kan producenten af disse dele udstede et certifi kat for kvaliteten af delene (f.eks. på virksomhedens hjemmeside, på produktets emballage/katalog - eller blot som en skrivelse on demand ). En sådan selvcertificering fra producentens side kan lette salget fra den uafhængige grossist til medlemmerne af bilfabrikkens netværk og kan reducere muligheden for juridiske udfordringer fra bilfabrikanterne.

7 Frihed til at levere reservedele og udstyr til eftermarkedet Begrebet Nøjagtigt som i den tidligere gruppefritagelse fastslår den nye, at bilfabrikanten ikke kan hindre sine leverandører af originaldele i også at levere deres produkter som reservedele til uafhængige distributører eller direkte til uafhængige værksteder og bilfabrikkens mærkeværksteder. For at tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel forsyner producenterne af bildele også eftermarkedet med reservedele af højere kvalitet end originale dele og med dele, der er tilpasset bilens restlevetid. Disse dele skal - uanset kvalitetsniveauet i øvrigt - naturligvis opfylde alle tekniske krav til den lovmæssige godkendelse, herunder produktsikkerheds- og miljømæssige krav. Den nye ordning om produktionsværktøjer Under evalueringen af den tidligere gruppefritagelse, konstaterede Kommissionen, at fl ere bilfabrikanter misbrugte deres forhandlingsposition til at begrænse muligheden for deres leverandører af originale dele til at sælge de samme dele på det uafhængige reparationsmarked. Når visse dele er utilgængelige for det uafhængige marked medfører det en alvorlig konkurrenceforvridning. Misforholdet opstår, når bilfabrikanten forpligter sin leverandør til at overføre industrielle ejendomsrettigheder eller ejendomsretten for produktionsværktøjer til bilfabrikanten. Når disse rettigheder tilhører bilfabrikken er leverandøren ude af stand til at producere de pågældende dele, som ellers kunne have været solgt direkte til eftermarkedet. På dette område indeholder de nye retningslinjer vigtige præciseringer. For det første har Kommissionen fastslået, at en aftale mellem en fabrikant af biler og en underleverandør normalt er underlagt konkurrenceretten. Producenter af bilkomponenter har sædvanligvis egen ekspertise og den kapacitet, der er nødvendig for at udvikle og fremstille komponenter. Komponentproducenterne udfører ikke blot lønarbejde eller agerer som udvidet produktionshal for bilfabrikken. Tvært imod er de potentielle konkurrenter for bilfabrikken på eftermarkedet og som sådan kan bilfabrikanten kun begrænse deres adgang til eftermarkedet i undtagelsestilfælde. Hvis bilfabrikken stiller et produktionsværktøj til rådighed, eller betaler for det, kan leverandøren være afskåret fra at benytte dette værktøj til fremstilling af dele til tredjemand (eftermarkedet eller andre kunder blandt bilfabrikkerne). I disse tilfælde vil leverandøren være nødt til at betale en royalty til bilfabrikken eller købe et andet sæt af værktøjer til produktion af dele beregnet til andre kunder. Hvis en bilfabrikant forpligter en leverandør af originale dele til at overføre ejerskabet af et værktøj, intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) eller know-how til bilfabrikken, eller hvis bilfabrikanten kun bærer en ubetydelig del af omkostninger til produktudviklingen, eller ikke bidrager til de nødvendige værktøjer 1 eller know-how, vil aftalen ikke blive anset for at være en ægte underleveranceaftale. Som følge heraf vil bilfabrikanten ikke kunne forbyde leverandøren at sælge reservedele direkte på eftermarkedet. Frihed til at købe reservedele og udstyr Uafhængige værksteder Da de uafhængige værksteder pr. defi nition ikke har nogen tilknytning til bilfabrikkerne, kan de frit anvende og benytte dele eller udstyr til reparation og vedligeholdelse af biler, så længe disse dele opfylder retlige krav, navnlig dem, der er indeholdt i produktsikkerheds- og miljømæssige love. Uafhængige værksteder kan derfor frit købe originale dele, dele af tilsvarende kvalitet og alle andre kvaliteter af reservedele fra uafhængige leverandører. Mærkeværksteder I praksis køber bilfabrikkernes mærkeværksteder reservedele fra bilfabrikanterne, med hvem de har en kontrakt. Ikke desto mindre - og for at stimulere konkurrencen på markedet for reservedele - giver de nye lovgivningsmæssige rammer fortsat mulighed for, at mærkeværksteder kan købe originale dele 7 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 1 I retningslinjerne fremgår det klart, at hvis bilfabrikanten stiller et værktøj, IPR eller know-how til rådighed for en leverandør, vil dette arrangement ikke blive anerkendt som en ægte underleveranceaftale, hvis leverandøren allerede har et tilsvarende værktøj, IPR eller know-how til disposition, eller med rimelighed ville kunne fremskaffe en sådan, da disse under sådanne omstændigheder ikke vil være et nødvendigt bidrag.

8 8 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked eller dele af tilsvarende kvalitet fra uafhængige producenter eller distributører. Denne frihed kan være underlagt en forpligtelse til at købe en minimumsmængde af reservedele fra bilfabrikanten. Forpligtelsen er ikke desto mindre begrænset. Som påpeget af Kommissionen vil bilfabrikken i de fleste tilfælde nyde en sådan position på markedet, at denne købsforpligtelse bør være så lav, at den ikke udgør en trussel for konkurrencen på markedet. Ifølge den tidligere gruppefritagelse (1400/2002), kunne bilfabrikanterne kræve at deres mærkeværksteder købte 30 procent af deres forbrug af reservedele fra bilfabrikanten. Denne tærskel er ikke længere præciseret i de nye juridiske tekster. Men et generelt princip i konkurrenceretten er fortsat: Jo højere markedsandel bilfabrikanten har på markedet for reservedele til egne mærker, jo lavere købsforpligtelse vil det være tilladt at pålægge mærkeværkstederne. Da mærkeværksteder også har interesse i at udføre reparationer eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjer af andre mærker, er de nødt til at købe dele fra andre kilder. I disse situationer skal de betragtes som uafhængige eller multibrand reparatører og kan derfor uden begrænsning købe alle nødvendige reservedele fra uafhængige leverandører. Adgang til bilproducenternes monopoldele For uafhængige værksteder Nogle bildele fremstilles fortrinsvis eller udelukkende af bilfabrikkerne selv (f.eks. chassis, motorblokke eller visse karrosseridele) eller er dele, som bilfabrikanterne har en særlig industriel ejendomsret til (en design- eller patentbeskyttet del). Disse dele kan kun leveres til eftermarkedet af bilfabrikkerne selv. Adgangen til disse dele er imidlertid nødvendig for at give uafhængige reparatører reelle muligheder for at vedligeholde og reparere biler og for at være i stand til at konkurrere med bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder. Derfor er den retlige ramme fortsat, at en bilfabrikant ikke kan forhindre sine forhandlere i at videresælge reservedele til en uafhængig reparatør, der har brug for disse dele til reparation eller vedligeholdelse af en bestemt kundes køretøj. Denne løsning er ikke ideel, idet den uafhængige reparatør ikke er garanteret en købsmulighed fra sin normale lokale grossist, men kan være tvungen til at købe en monopoldel fra sin direkte konkurrent på det lokale mærkeværksted. For uafhængige distributører Den ny gruppefritagelse følger samme spor som den forudgående. Der skelnes mellem salgskanaler for biler, for handel med reservedele og for reparation og vedligeholdelse. Som en konsekvens heraf har bilfabrikkerne mulighed for at tilbyde medlemmerne af deres netværk tre separate kontrakter, hvorved deres kontraktlige partner kan udføre alle tre funktioner, to funktioner eller blot en af de tre funktioner: - Distributionskontrakt for nye køretøjer (officiel forhandler) - Distributionskontrakt for reservedele ( autoriseret reservedelsdistributør) - Aftale om service, vedligeholdelse og reparation ( autoriseret reparatør). Hvad angår distributionen af bilfabrikkernes originale reservedele vil bilfabrikanterne normalt vælge et distributionssystem med klare kvalitative udvælgelseskriterier. Hvis en uafhængig reservedelsgrossist opfylder bilfabrikantens kvalitative kriterier (med hensyn til f.eks. lagerstørrelse eller kvalifikationer hos personalet), kan grossisten være kandidat til en distributionskontrakt for reservedele.

9

10 10 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 3/ Service, vedligeholdelse og reparation i garantiperioden Det centrale begreb I sin forklarende brochure til den forudgående gruppefritagelse (1400/2002) indførte Kommissionen den vigtige præcisering, at uafhængige værksteder kan udføre regelmæssig vedligeholdelse og reparation af biler i garantiperioden. På trods af denne præcisering har fl ere bilfabrikanter uretmæssigt fortsat med at gøre garantier til bilejerne universelt afhængige af, at alle tjenester og reparationer bliver foretaget på bilfabrikkens mærkeværksteder og udelukkende med brug af reservedele leveret af bilfabrikken. En af de vigtigste forbedringer, der er kommet i forbindelse med den nye gruppefritagelse, er Kommissionens mere omfattende præcisering af, at bilfabrikanterne ikke kan gøre deres garantier betinget af, at reparation og udførelse af service sker på deres mærkeværksteder eller med brug af bilfabrikkernes egne reservedelsmærker. Ifølge de nye regelsæt, har forbrugerne ret til at bruge et værksted efter eget valg til ethvert ikke-garantiarbejde - både under den lovpligtige garantiperiode og under en eventuel udvidet garantiperiode. Forbrugeren bliver ikke ringere stillet ved et frit valg. Enhver erhvervsdrivende har et produktansvar og værksteder kan gøres ansvarlig for skader på et køretøj, som følge af uagtsomt arbejde eller brug af defekte reservedele. Tilbagekaldelser, gratis service og garantiarbejde Inden for garantiperioden skal enhver mangel, der stammer fra bilens fremstillingsproces, korrigeres af bilfabrikanten. Normalt vil netværket af mærkeværksteder udføre arbejdet på vegne af fabrikanten og for dennes regning. Sådanne tilfælde, dvs. tilbagekaldelser, gratis service eller garantireparationer, betales af bilfabrikanten og arbejdet udføres efter bilfabrikantens ønske. I disse situationer afgør bilfabrikanten også, hvilke dele der skal anvendes. Forsikringspolicer og garantikontrakter Rettighederne til frit at vælge værksted og reservedele i garantiperioden gælder under garantier, der er en integreret del af købet af køretøjet. Men garantier, som reelt er forsikringspolicer og købt separat, er ikke omfattet. Leasing eller finansieringskontrakter kan også give mulighed for begrænsninger.

11

12 12 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 4/ Adgang til tekniske informationer Med indførelsen af de sektorspecifi kke retningslinjer, har Kommissionen fremhævet betydningen af uafhængige operatører. Det uafhængige eftermarked øger valgfriheden for forbrugerne og holder prisen på reparationer nede ved at lægge pres på bilfabrikkerne og mærkeværkstederne. 2 For at opnå effektiv konkurrence på reparationsmarkedet, er det vigtigt, at alle operatører kan få de nødvendige tekniske informationer til at udføre reparationer og vedligeholdelse på de stadig mere avancerede biler. Med henblik herpå er hjørnestenen i de nye regler, at tilbageholdelse af tekniske oplysninger vil blive behandlet direkte under traktatens bestemmelser om begrænsninger af konkurrencen. Sammenlignet med den tidligere gruppefritagelse, så bliver adgang til tekniske oplysninger ikke længere betragtet som en simpel forudsætning for bilfabrikanterne, der ønsker at nyde en fritagelse fra de normale konkurrenceregler. De nye konkurrenceregler anerkender, at adgangen til tekniske oplysninger, værktøjer og uddannelse er en fundamental forudsætning for en effektiv konkurrence på eftermarkedet. Omfanget af den tekniske information På spørgsmålet om adgang til tekniske oplysninger, er der allerede flere tekniske typegodkendelsesforskrifter, der indeholder vigtige bestemmelser om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer for uafhængige operatører. 4 Nyheden fra Kommissionen i de nye konkurrencerammer er krydsreferencer mellem typegodkendelseslovgivningen og de konkurrenceretlige regler. For at vide om en oplysning skal stilles til rådighed for de uafhængige operatører på eftermarkedet, kan der henvises til bestemmelserne om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer i typegodkendelsesreglerne. Alle oplysninger som gives til bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder skal også være til rådighed for uafhængige aktører. Dette gælder for hele bilparken. Forordning (EF) nr. 715/2007 indeholder en generisk definition af tekniske informationer, som giver en god oversigt over, hvorledes tekniske informationer til reparation og vedligeholdelse af køretøjer forstås. Den siger: Nøgledefi nitioner Uafhængige aktører Defi nitionen af uafhængige operatører er baseret på den defi nition, som allerede fi ndes i Euro 5 og 6 typegodkendelseslovgivning. 3 Den omfatter uafhængige værksteder, reservedelsproducenter og distributører, producenter af reparationsudstyr og værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, redningsvirksomheder, synshaller og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Listen er ikke udtømmende. alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller reinitialisering af køretøjet, og som fabrikanterne stiller til rådighed for deres autoriserede forhandlere og reparatører, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne oplysninger. Disse informationer omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til indsætning af dele og anordninger i køretøjer. For at skabe klarhed om dette spørgsmål, påpeger Kommissionen, at listerne over punkter, der er omhandlet i artikel 6(2) i forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 også bør anvendes, som en guide til at vurdere, 2 Europa-Kommissionens Memo nr. 10/217 af 27/05/ Konkurrence: Kommissionen vedtager reviderede konkurrenceregler for bilindustrien: hyppigt stillede spørgsmål. 3 Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. 4 Disse er: - Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. - Forordning (EF) nr. 692/2008, der gennemfører og ændrer forordning (EF) nr. 715/ Forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge køretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation - De efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger til forordning 595/2009 endnu ikke vedtaget.

13 hvad der kan betragtes som teknisk information i forbindelse med konkurrencelovgivningen. Denne liste indeholder: - en utvetydig køretøjsidentifi kation - servicehåndbøger - tekniske vejledninger - komponent- og diagnoseinformationer - kredsløbsdiagrammer - diagnosefejlkoder - softwarekalibreringsidentifi kationsnummer - oplysninger, som vedrører og leveres ved hjælp af proprietære (lukkede/låste) værktøjer og udstyr, - dataregistreringsinformation og bidirektionelle (tovejs) overvågnings- og prøvningsdata. I forlængelse af den tydelige henvisning til lovgivningen om typegodkendelse indeholder de nye rammer yderligere konkrete eksempler: software, fejlkoder og andre parametre samt opdateringer, som bruges på elektroniske kontrolenheder til at etablere eller genetablere de af leverandøren anbefalede indstillinger, identifi kationsnumre for motorkøretøjer eller andre identifikationsmidler for motorkøretøjer, reservedelskataloger, problemløsningsmetoder baseret på praktiske erfaringer i relation til problemer, som typisk opstår i en bestemt model eller batch, samt tilbagekaldelsesmeddelelser og andre meddelelser om reparationer, som vil blive foretaget uden beregning inden for det autoriserede reparationsnet. Reservedelskoder og enhver anden information, der er nødvendig for at kunne identificere den korrekte reservedel af motorkøretøjsproducentens mærke, der passer til et bestemt motorkøretøj (altså den reservedel, som motorkøretøjsproducenten normalt leverer til medlemmerne af sit reparationsnet til reparation af det pågældende motorkøretøj), er også teknisk information. For identifikation af reservedele siger Kommissionens retningslinjer med andre ord, at koder, varenumre og andre nødvendige oplysninger til at identificere den korrekte reservedel skal stilles til rådighed for uafhængige operatører, hvis de stilles til rådighed for bilfabrikkens netværk af mærkeværksteder. Begrebet tekniske informationer udsat for prøvning Baggrund Det overordnede princip i de nye konkurrenceregler er, at alle de oplysninger om reparation og vedligeholdelse af køretøjer, der stilles til rådighed for mærkeværkstederne også skal være til rådighed for de uafhængige operatører. Selv om Kommissionens lister og eksempler i retningslinjerne kan skabe klarhed om, hvad der kan betragtes som tekniske informationer om reparation og vedligeholdelse af biler, er de ikke udtømmende. Hvis en oplysning ikke er udtrykkeligt nævnt i retningslinierne betyder det ikke, at en bilfabrikant kan tilbageholde denne oplysning. Kommissionen har påpeget, at teknologiske fremskridt i bilerne og i fremstillingen af dele indebærer, at begrebet teknisk information er flydende. Hvis fremskridt med hensyn til køretøjernes teknologi skaber nye teknikker til reparation og vedligeholdelse af køretøjer eller kræver nye tekniske oplysninger, skal der gives adgang til disse oplysninger til uafhængige operatører. 13 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

14 14 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Testen og begrænsninger Kommissionen har opstillet en prøve med henblik på at vurdere om en bestemt information skal stilles til rådighed for uafhængige operatører. Nogle oplysninger, der videregives til bilfabrikkernes netværk kan ikke betragtes som reelle tekniske oplysninger for reparation og vedligeholdelse af køretøjer og kan derfor tilbageholdes af bilfabrikkerne. Disse begrænsninger dækker rent kommercielle oplysninger (f.eks. timelønstakster for mærkeværksteder) eller data, som er nødvendige for fremstilling af reservedele eller værktøjer, såsom information om design, produktionsproces eller materialer, der anvendes til fremstilling af en reservedel. Men Kommissionen bemærker, at i tilfælde, hvor oplysningerne kan bruges til et dobbelt formål - f.eks. oplysninger, der viser sammenkoblingen af dele - skal oplysningerne stilles til rådighed, hvis det er en nødvendig oplysning for at vedligeholde og reparere en bil. En vigtig pointe er, at tilbageholdte oplysninger ikke må have en mærkbar indvirkning på uafhængige aktørers evne til at udføre deres rolle på markedet. Det er også værd at bemærke, at i modsætning til den tidligere gruppefritagelse, så indeholder de nye regler ingen henvisning til bilfabrikanternes mulighed for at tilbageholde oplysninger ved f.eks. blot at referere til hensynet til beskyttelse af køretøjets anti-tyverisystem eller til intellektuelle ejendomsrettigheder. Tilgængeligheden af oplysninger Måden de tekniske informationer leveres på er også vigtig. Kommissionen har understreget, at der skal gives adgang efter anmodning og uden unødig forsinkelse. Informationerne skal leveres i en brugbar form og prisen må ikke være afskrækkende for adgangen ved at undlade at tage hensyn til, i hvilket omfang den uafhængige operatør benytter informationerne. 5 Når nye bilmodeller kommer på markedet, skal bilfabrikanterne sørge for at give uafhængige operatører adgang til tekniske informationer på samme tid som til mærkeværksteder og de bør ikke forpligte uafhængige operatører til at købe mere end de nødvendige oplysninger. 5 Det er vigtigt at understrege, at for køretøjer, der typegodkendes i henhold til Euro 5 eller Euro VI forordningerne, skal de oplysninger, der er indeholdt i disse respektive lovgivninger (herunder specifi kke OBD-oplysninger til fremstilling af dele og værktøjer) gives til uafhængige operatører selv om disse oplysninger eventuelt ikke meddeles til bilfabrikkens egne mærkeværksteder.

15

16 Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf. : Fax: Disclaimer AUTIG har bearbejdet konkurrencereglernes tekster omhyggeligt og indestår for rigtigheden af de givne oplysninger. Det skal dog bemærkes, at forklaringerne i brochuren er af generel karakter. Enkeltsager kan indebære forhold, der afviger fra den vinkel, som er lagt i forklaringerne. Oplysningerne er derfor ikke beregnet til at erstatte specifi k juridisk rådgivning. Brochuren indeholder illustrationer med videre, som er udarbejdet af FIGIEFA under Right-to-Repair kampagnen. November 2010 Autig / Krogager Reklame

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER

SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER EUROPA-KOMMISSIONEN SPØRGSMÅL OG SVAR OM ANVENDELSE AF ANTITRUSTREGLERNE I SEKTOREN FOR MOTORKØRETØJER 27. august 2012 Siden vedtagelsen af den nye gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren

Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren IP/02/1073 Bruxelles, den 17. juli 2002 Kommissionen vedtager omfattende reform af konkurrencereglerne for salg og service inden for motorkøretøjssektoren EU-Kommissionen vedtog i dag en dristig, men afbalanceret

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer

Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer 1 Franchising, forhandleraftaler og andre distributionsformer Jesper Kaltoft, Partner Mark Gall, Advokat 2 Konkurrencereglerne og distributionsforhold KRL 6 / artikel 101 TEUF Forbud mod visse konkurrence-begrænsende

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 93/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.9.2015 L 235/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1501 af 8. september 2015 om interoperabilitetsrammen i henhold til artikel 12, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler BEK nr 63 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening

Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU. Danmarks Automobilforhandler Forening Nye vilkår for konkurrencen i motorkøretøjsindustrien i EU Danmarks Automobilforhandler Forening 2 Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Indledende bemærkninger 5 Nye regler og overgangsordning 5 Nye regler

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 203/30 1.8.2002 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012

LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 LISE AAGAARD COPENHAGEN VS. PANDORA HØJESTERETS DOM AF 28. JUNI 2012 Dansk Forening for Konkurrenceret - Medlemsmøde den 28. maj 2013 Jesper Kaltoft, Bech-Bruun BAGGRUND 2000 Pandora lancerer et armbånd

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr.../.. DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr..../.. af [ ] om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen KOMMISSIONEN

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere