Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked"

Transkript

1 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

2 AUTIG er talerør for en klart afgrænset del af autobranchens virksomheder med fælles interesse i markedets udvikling. Foreningen er derfor ikke begrænset af interessemodsætninger, men kan formulere klare synspunkter i aktuelle spørgsmål. Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt forskellige serviceydelser til branchen. Indsigt og indfl ydelse AUTIG deltager i høringsprocessen omkring lovgivning i Danmark og har et tæt samarbejde med danske myndigheder om branchens forhold. Foreningens netværk er omfattende og giver et godt udgangspunkt for information og påvirkning af holdninger, branchebestemte regler og andre anliggender af interesse for medlemskredsen. Gennem deltagelse i internationalt organisationsarbejde sikrer AUTIG, at medlemmernes interesser bliver varetaget på alle planer i EU, i UNECE (WP29) og i de internationale standardorganisationer. AUTIG har et særligt fokus på bilfabrikkernes dominerende position i konkurrencen på reparationsmarkedet og foreningen overvåger, om konkurrencereglerne bliver fulgt efter hensigten.

3 FORORD Efter udløbet af den hidtidige gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1400/2002 har Europa-Kommissionen pr. 1. juni 2010 indført nye rammer for autobranchens konkurrencevilkår med fokus på eftermarkedsspørgsmål. De nye rammer er udmøntet i fi re vigtige retsakter: den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010; de sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer; den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010; de generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Reglerne vil gælde frem til 31. maj De dækker handel med autoreservedele og vedligeholdelse af biler med mere end 3 hjul (dvs. personbiler, varebiler og tunge køretøjer). De nye regler er vigtige for at forstå, hvad bilfabrikanterne skal gøre og ikke må gøre i relation til EU s konkurrencelovgivning, men de påvirker også aftaler, der indgås mellem uafhængige operatører på eftermarkedet. Formålet med denne brochure er at give markedets aktører en oversigt over deres vilkår, når det drejer sig om konkurrence på reparation og vedligeholdelse af biler. Brochuren er rettet til alle aktører på eftermarkedet: uafhængige værksteder og mærkeværksteder, reservedelsfabrikanter og distributører, udgivere af tekniske oplysninger, leverandører af værktøjer og værkstedsudstyr, redningstjenester samt alle andre uafhængige aktører, der bidrager til effektiv konkurrence på reparation og vedligeholdelse af køretøjer.

4 1/ Mekanismen bag reglerne 4 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Alle sektorer inkl. autobranchen Autobranchen Siden den 1. juni 2010 har fi re centrale regelsæt haft til formål at sikre en effektiv konkurrence på reparationsmarkedet. To af disse indeholder sektorspecifi kke regler, mens de to andre indeholder generelle regler, der gælder for alle industrisektorer: De sektorspecifi kke regler: Den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010. De sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer. De generiske regler: Den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010. De generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Gruppefritagelserne Gruppefritagelsesforordninger fritager en hel kategori af aftaler fra den normale anvendelse af konkurrencereglerne. Baseret på en forudsætning om, at markedsandelen for en leverandør eller en køber ikke overstiger 30 procent, giver gruppefritagelsen en sikker havn, inden for hvilken virksomheder kan være forvisset om, at deres aftaler opfylder kravene i konkurrenceretten. Selvfølgelig er modtagerne af fritagelsen samtidig underlagt de særlige bestemmelser, der er udstukket i forordningerne. Artikel 101 i TEUF* (tidl. art 81 i TEF) Generel gruppefritagelse (EU) nr. 330/2010 med tilhørende retningslinier Retningslinier for den automotive sektor Sektorspecifi k gruppefritagelse (EU) nr. 461/2010 Dette gælder især for de såkaldte hardcore restriktioner eller black clauses. Disse alvorlige begrænsninger skal respekteres uanset markedsandel, og afvigelser kan kun forsvares under helt ekstraordinære omstændigheder. For autobranchen er de to gruppefritagelser komplementære. Virksomheder, som vil drage fordel af den sikre havn bliver nødt til at overholde kravene i de generelle regler om vertikale begrænsninger samt de sektorspecifikke regler. Dette gælder aftaler indgået med bilfabrikanter samt distributionsaftaler på eftermarkedet. De generelle regler for vertikale begrænsninger Den generelle vertikale gruppefritagelse indeholder nøgleregler, som skal tages hensyn til af alle, der handler med varer eller tjenesteydelser. Reglerne fastsætter alvorlige begrænsninger, herunder klausuler, som bør undgås i salgsaftaler, idet de vil give anledning til problemer i relation til konkurrencelovgivningen. En bilfabrikant, der sælger reservedele til mærkeværkstederne skal overholde disse begrænsninger såvel som en reservedelsfabrikant, der sælger sine produkter til en uafhængig grossist. Mest kendt er det, at den generelle vertikale gruppefritagelse siger, at en leverandør ikke kan pålægge sin kunde at videresælge en vare til en fast pris eller til en mindstepris. Som en generel regel (hvor kun ganske få undtagelser finder anvendelse), skal kunden selv kunne bestemme prisen ved videresalg uden pres fra leverandøren. Leverandøren kan dog give uforpligtende anbefalinger. Tilsvarende beskriver den generelle vertikale gruppefritagelse grænserne for tildeling af kunder og territorier samt muligheden for at pålægge forhandleren at drive virksomhed på et aftalt sted. Den indeholder også regler om retten til indbyrdes salg for deltagerne i et distributionssystem. *Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

5 De sektorspecifi kke retningslinjer Styrken af retningslinjerne Som supplement til de generelle retningslinjer for vertikale begrænsninger, tjener de sektorspecifi kke retningslinjer til at forklare den automotive gruppefritagelse og videreformidle Kommissionens syn på konkurrencelovene i relation til markedet for salg af nye biler, distribution af reservedele og reparation af biler. Men retningslinierne er mere end blot forklaringer til indholdet af den automotive gruppefritagelse og langt vigtigere end den hidtil kendte forklarende brochure om anvendelsen af den forudgående gruppefritagelse (1400/2002). I praksis er retningslinjerne et meget vigtigt nyt instrument, selv om de teknisk set kun er bindende for Kommissionen (og de nationale konkurrencemyndigheder). Ingen virksomhed kan tillade sig at ignorere dem: de tolker, forklarer og udvider for så vidt bestemmelserne i forordningerne. I tilfælde af tvister vil domstolene tage hensyn til dem. Den Europæiske Domstol har ved talrige lejligheder understreget vigtigheden af retningslinjer: de er en del af acquis communautaire, dvs. Unionens samlede regelsæt, de former væsentlige EUpolitikker og dermed udviklingen af Den Europæiske Union. Retningslinjer gældende for det automotive eftermarked For eftermarkedet forklarer retningslinierne i detaljer 1) hvordan man kan forstå bestemmelserne i gruppefritagelsesforordningerne og 2) hvordan man sikrer en effektiv konkurrence i situationer, der falder uden for gruppefritagelserne, navnlig i lyset af den nævnte 30 procents tærskel, hvorover der ikke gives en fritagelse.

6 6 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 2/ Handel med reservedele og udstyr Originale dele og dele af tilsvarende kvalitet Defi nitioner At sikre en effektiv konkurrence på markedet for reservedele, er det primære mål med defi nitionerne af originale reservedele og dele af tilsvarende kvalitet, som er indeholdt i retningslinjerne. Ifølge ordlyden vedtaget af Kommissionen, er originale dele fremstillet efter de specifi kationer og produktionsstandarder, som bilfabrikanten anvender i sin produktion af nye biler. Det betyder, at originale dele kan være: - dele fremstillet in-house på bilfabrikkerne; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til bilfabrikken til førstegangsmontering eller som reservedele, der leveres til medlemmerne af bilfabrikantens forhandlernet; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til det uafhængige eftermarked, forudsat at delene er fremstillet i overensstemmelse med bilfabrikantens specifikationer. Det sidstnævnte kan være tilfældet, når en uafhængig producent er eller har været leverandør til bilfabrikken af de pågældende dele. Bilfabrikanterne leverer reservedele til egne forhandlere og mærkeværksteder under egne varemærker, selv om de fl este dele er fremstillet af uafhængige leverandører. Omkring 75 procent af en bil er fremstillet uden for bilfabrikkerne. På disse originale dele - fremstillet uden for bilfabrikkerne - må bilfabrikanten ikke hindre producenten i også at anbringe sit eget varemærke på delene (enten udelukkende eller parallelt med bilfabrikantens varemærke som dobbelt branding ). For at en reservedel kan blive betragtet som værende af tilsvarende kvalitet, må delen være af en tilstrækkelig god kvalitet til, at brugen - ifølge Kommissionens formulering - ikke bringer det pågældende autoriserede nets omdømme i fare. Bevisbyrden for at en reservedel ikke opfylder dette krav ligger hos bilfabrikanten, som skal dokumentere berettigelsen af en sådan påstand, hvis hensigten er at afskære bilfabrikkens mærkeværksteder fra at anvende sådanne dele. Efter den nye defi nition af en del af tilsvarende kvalitet, refererer den ikke nødvendigvis til kvaliteten af den del, der oprindelig blev monteret i bilen. Men den kan svare til kvaliteten af de reservedele bilfabrikanten leverer til eget net af værksteder, herunder også reservedele fra et eventuelt økonomiprogram. Krav til certificering Medlemmerne af bilfabrikkernes netværk er normalt kontraktligt forpligtet til at bruge dele, som er mindst af tilsvarende kvalitet. Det er værd at bemærke, at uafhængige værksteder, som ikke er en del af bilfabrikkernes netværk, naturligvis ikke er underlagt en sådan forpligtelse. Hvis en bilfabrikant, som beskrevet ovenfor, ønsker at udelukke anvendelsen af en bestemt reservedel skal det først bevises, at den pågældende del ikke opfylder kravene i definitionen af originale dele eller dele af tilsvarende kvalitet. Selv om bilfabrikanten bærer bevisbyrden, kan producenten af disse dele udstede et certifi kat for kvaliteten af delene (f.eks. på virksomhedens hjemmeside, på produktets emballage/katalog - eller blot som en skrivelse on demand ). En sådan selvcertificering fra producentens side kan lette salget fra den uafhængige grossist til medlemmerne af bilfabrikkens netværk og kan reducere muligheden for juridiske udfordringer fra bilfabrikanterne.

7 Frihed til at levere reservedele og udstyr til eftermarkedet Begrebet Nøjagtigt som i den tidligere gruppefritagelse fastslår den nye, at bilfabrikanten ikke kan hindre sine leverandører af originaldele i også at levere deres produkter som reservedele til uafhængige distributører eller direkte til uafhængige værksteder og bilfabrikkens mærkeværksteder. For at tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel forsyner producenterne af bildele også eftermarkedet med reservedele af højere kvalitet end originale dele og med dele, der er tilpasset bilens restlevetid. Disse dele skal - uanset kvalitetsniveauet i øvrigt - naturligvis opfylde alle tekniske krav til den lovmæssige godkendelse, herunder produktsikkerheds- og miljømæssige krav. Den nye ordning om produktionsværktøjer Under evalueringen af den tidligere gruppefritagelse, konstaterede Kommissionen, at fl ere bilfabrikanter misbrugte deres forhandlingsposition til at begrænse muligheden for deres leverandører af originale dele til at sælge de samme dele på det uafhængige reparationsmarked. Når visse dele er utilgængelige for det uafhængige marked medfører det en alvorlig konkurrenceforvridning. Misforholdet opstår, når bilfabrikanten forpligter sin leverandør til at overføre industrielle ejendomsrettigheder eller ejendomsretten for produktionsværktøjer til bilfabrikanten. Når disse rettigheder tilhører bilfabrikken er leverandøren ude af stand til at producere de pågældende dele, som ellers kunne have været solgt direkte til eftermarkedet. På dette område indeholder de nye retningslinjer vigtige præciseringer. For det første har Kommissionen fastslået, at en aftale mellem en fabrikant af biler og en underleverandør normalt er underlagt konkurrenceretten. Producenter af bilkomponenter har sædvanligvis egen ekspertise og den kapacitet, der er nødvendig for at udvikle og fremstille komponenter. Komponentproducenterne udfører ikke blot lønarbejde eller agerer som udvidet produktionshal for bilfabrikken. Tvært imod er de potentielle konkurrenter for bilfabrikken på eftermarkedet og som sådan kan bilfabrikanten kun begrænse deres adgang til eftermarkedet i undtagelsestilfælde. Hvis bilfabrikken stiller et produktionsværktøj til rådighed, eller betaler for det, kan leverandøren være afskåret fra at benytte dette værktøj til fremstilling af dele til tredjemand (eftermarkedet eller andre kunder blandt bilfabrikkerne). I disse tilfælde vil leverandøren være nødt til at betale en royalty til bilfabrikken eller købe et andet sæt af værktøjer til produktion af dele beregnet til andre kunder. Hvis en bilfabrikant forpligter en leverandør af originale dele til at overføre ejerskabet af et værktøj, intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) eller know-how til bilfabrikken, eller hvis bilfabrikanten kun bærer en ubetydelig del af omkostninger til produktudviklingen, eller ikke bidrager til de nødvendige værktøjer 1 eller know-how, vil aftalen ikke blive anset for at være en ægte underleveranceaftale. Som følge heraf vil bilfabrikanten ikke kunne forbyde leverandøren at sælge reservedele direkte på eftermarkedet. Frihed til at købe reservedele og udstyr Uafhængige værksteder Da de uafhængige værksteder pr. defi nition ikke har nogen tilknytning til bilfabrikkerne, kan de frit anvende og benytte dele eller udstyr til reparation og vedligeholdelse af biler, så længe disse dele opfylder retlige krav, navnlig dem, der er indeholdt i produktsikkerheds- og miljømæssige love. Uafhængige værksteder kan derfor frit købe originale dele, dele af tilsvarende kvalitet og alle andre kvaliteter af reservedele fra uafhængige leverandører. Mærkeværksteder I praksis køber bilfabrikkernes mærkeværksteder reservedele fra bilfabrikanterne, med hvem de har en kontrakt. Ikke desto mindre - og for at stimulere konkurrencen på markedet for reservedele - giver de nye lovgivningsmæssige rammer fortsat mulighed for, at mærkeværksteder kan købe originale dele 7 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 1 I retningslinjerne fremgår det klart, at hvis bilfabrikanten stiller et værktøj, IPR eller know-how til rådighed for en leverandør, vil dette arrangement ikke blive anerkendt som en ægte underleveranceaftale, hvis leverandøren allerede har et tilsvarende værktøj, IPR eller know-how til disposition, eller med rimelighed ville kunne fremskaffe en sådan, da disse under sådanne omstændigheder ikke vil være et nødvendigt bidrag.

8 8 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked eller dele af tilsvarende kvalitet fra uafhængige producenter eller distributører. Denne frihed kan være underlagt en forpligtelse til at købe en minimumsmængde af reservedele fra bilfabrikanten. Forpligtelsen er ikke desto mindre begrænset. Som påpeget af Kommissionen vil bilfabrikken i de fleste tilfælde nyde en sådan position på markedet, at denne købsforpligtelse bør være så lav, at den ikke udgør en trussel for konkurrencen på markedet. Ifølge den tidligere gruppefritagelse (1400/2002), kunne bilfabrikanterne kræve at deres mærkeværksteder købte 30 procent af deres forbrug af reservedele fra bilfabrikanten. Denne tærskel er ikke længere præciseret i de nye juridiske tekster. Men et generelt princip i konkurrenceretten er fortsat: Jo højere markedsandel bilfabrikanten har på markedet for reservedele til egne mærker, jo lavere købsforpligtelse vil det være tilladt at pålægge mærkeværkstederne. Da mærkeværksteder også har interesse i at udføre reparationer eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjer af andre mærker, er de nødt til at købe dele fra andre kilder. I disse situationer skal de betragtes som uafhængige eller multibrand reparatører og kan derfor uden begrænsning købe alle nødvendige reservedele fra uafhængige leverandører. Adgang til bilproducenternes monopoldele For uafhængige værksteder Nogle bildele fremstilles fortrinsvis eller udelukkende af bilfabrikkerne selv (f.eks. chassis, motorblokke eller visse karrosseridele) eller er dele, som bilfabrikanterne har en særlig industriel ejendomsret til (en design- eller patentbeskyttet del). Disse dele kan kun leveres til eftermarkedet af bilfabrikkerne selv. Adgangen til disse dele er imidlertid nødvendig for at give uafhængige reparatører reelle muligheder for at vedligeholde og reparere biler og for at være i stand til at konkurrere med bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder. Derfor er den retlige ramme fortsat, at en bilfabrikant ikke kan forhindre sine forhandlere i at videresælge reservedele til en uafhængig reparatør, der har brug for disse dele til reparation eller vedligeholdelse af en bestemt kundes køretøj. Denne løsning er ikke ideel, idet den uafhængige reparatør ikke er garanteret en købsmulighed fra sin normale lokale grossist, men kan være tvungen til at købe en monopoldel fra sin direkte konkurrent på det lokale mærkeværksted. For uafhængige distributører Den ny gruppefritagelse følger samme spor som den forudgående. Der skelnes mellem salgskanaler for biler, for handel med reservedele og for reparation og vedligeholdelse. Som en konsekvens heraf har bilfabrikkerne mulighed for at tilbyde medlemmerne af deres netværk tre separate kontrakter, hvorved deres kontraktlige partner kan udføre alle tre funktioner, to funktioner eller blot en af de tre funktioner: - Distributionskontrakt for nye køretøjer (officiel forhandler) - Distributionskontrakt for reservedele ( autoriseret reservedelsdistributør) - Aftale om service, vedligeholdelse og reparation ( autoriseret reparatør). Hvad angår distributionen af bilfabrikkernes originale reservedele vil bilfabrikanterne normalt vælge et distributionssystem med klare kvalitative udvælgelseskriterier. Hvis en uafhængig reservedelsgrossist opfylder bilfabrikantens kvalitative kriterier (med hensyn til f.eks. lagerstørrelse eller kvalifikationer hos personalet), kan grossisten være kandidat til en distributionskontrakt for reservedele.

9

10 10 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 3/ Service, vedligeholdelse og reparation i garantiperioden Det centrale begreb I sin forklarende brochure til den forudgående gruppefritagelse (1400/2002) indførte Kommissionen den vigtige præcisering, at uafhængige værksteder kan udføre regelmæssig vedligeholdelse og reparation af biler i garantiperioden. På trods af denne præcisering har fl ere bilfabrikanter uretmæssigt fortsat med at gøre garantier til bilejerne universelt afhængige af, at alle tjenester og reparationer bliver foretaget på bilfabrikkens mærkeværksteder og udelukkende med brug af reservedele leveret af bilfabrikken. En af de vigtigste forbedringer, der er kommet i forbindelse med den nye gruppefritagelse, er Kommissionens mere omfattende præcisering af, at bilfabrikanterne ikke kan gøre deres garantier betinget af, at reparation og udførelse af service sker på deres mærkeværksteder eller med brug af bilfabrikkernes egne reservedelsmærker. Ifølge de nye regelsæt, har forbrugerne ret til at bruge et værksted efter eget valg til ethvert ikke-garantiarbejde - både under den lovpligtige garantiperiode og under en eventuel udvidet garantiperiode. Forbrugeren bliver ikke ringere stillet ved et frit valg. Enhver erhvervsdrivende har et produktansvar og værksteder kan gøres ansvarlig for skader på et køretøj, som følge af uagtsomt arbejde eller brug af defekte reservedele. Tilbagekaldelser, gratis service og garantiarbejde Inden for garantiperioden skal enhver mangel, der stammer fra bilens fremstillingsproces, korrigeres af bilfabrikanten. Normalt vil netværket af mærkeværksteder udføre arbejdet på vegne af fabrikanten og for dennes regning. Sådanne tilfælde, dvs. tilbagekaldelser, gratis service eller garantireparationer, betales af bilfabrikanten og arbejdet udføres efter bilfabrikantens ønske. I disse situationer afgør bilfabrikanten også, hvilke dele der skal anvendes. Forsikringspolicer og garantikontrakter Rettighederne til frit at vælge værksted og reservedele i garantiperioden gælder under garantier, der er en integreret del af købet af køretøjet. Men garantier, som reelt er forsikringspolicer og købt separat, er ikke omfattet. Leasing eller finansieringskontrakter kan også give mulighed for begrænsninger.

11

12 12 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 4/ Adgang til tekniske informationer Med indførelsen af de sektorspecifi kke retningslinjer, har Kommissionen fremhævet betydningen af uafhængige operatører. Det uafhængige eftermarked øger valgfriheden for forbrugerne og holder prisen på reparationer nede ved at lægge pres på bilfabrikkerne og mærkeværkstederne. 2 For at opnå effektiv konkurrence på reparationsmarkedet, er det vigtigt, at alle operatører kan få de nødvendige tekniske informationer til at udføre reparationer og vedligeholdelse på de stadig mere avancerede biler. Med henblik herpå er hjørnestenen i de nye regler, at tilbageholdelse af tekniske oplysninger vil blive behandlet direkte under traktatens bestemmelser om begrænsninger af konkurrencen. Sammenlignet med den tidligere gruppefritagelse, så bliver adgang til tekniske oplysninger ikke længere betragtet som en simpel forudsætning for bilfabrikanterne, der ønsker at nyde en fritagelse fra de normale konkurrenceregler. De nye konkurrenceregler anerkender, at adgangen til tekniske oplysninger, værktøjer og uddannelse er en fundamental forudsætning for en effektiv konkurrence på eftermarkedet. Omfanget af den tekniske information På spørgsmålet om adgang til tekniske oplysninger, er der allerede flere tekniske typegodkendelsesforskrifter, der indeholder vigtige bestemmelser om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer for uafhængige operatører. 4 Nyheden fra Kommissionen i de nye konkurrencerammer er krydsreferencer mellem typegodkendelseslovgivningen og de konkurrenceretlige regler. For at vide om en oplysning skal stilles til rådighed for de uafhængige operatører på eftermarkedet, kan der henvises til bestemmelserne om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer i typegodkendelsesreglerne. Alle oplysninger som gives til bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder skal også være til rådighed for uafhængige aktører. Dette gælder for hele bilparken. Forordning (EF) nr. 715/2007 indeholder en generisk definition af tekniske informationer, som giver en god oversigt over, hvorledes tekniske informationer til reparation og vedligeholdelse af køretøjer forstås. Den siger: Nøgledefi nitioner Uafhængige aktører Defi nitionen af uafhængige operatører er baseret på den defi nition, som allerede fi ndes i Euro 5 og 6 typegodkendelseslovgivning. 3 Den omfatter uafhængige værksteder, reservedelsproducenter og distributører, producenter af reparationsudstyr og værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, redningsvirksomheder, synshaller og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Listen er ikke udtømmende. alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller reinitialisering af køretøjet, og som fabrikanterne stiller til rådighed for deres autoriserede forhandlere og reparatører, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne oplysninger. Disse informationer omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til indsætning af dele og anordninger i køretøjer. For at skabe klarhed om dette spørgsmål, påpeger Kommissionen, at listerne over punkter, der er omhandlet i artikel 6(2) i forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 også bør anvendes, som en guide til at vurdere, 2 Europa-Kommissionens Memo nr. 10/217 af 27/05/ Konkurrence: Kommissionen vedtager reviderede konkurrenceregler for bilindustrien: hyppigt stillede spørgsmål. 3 Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. 4 Disse er: - Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. - Forordning (EF) nr. 692/2008, der gennemfører og ændrer forordning (EF) nr. 715/ Forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge køretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation - De efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger til forordning 595/2009 endnu ikke vedtaget.

13 hvad der kan betragtes som teknisk information i forbindelse med konkurrencelovgivningen. Denne liste indeholder: - en utvetydig køretøjsidentifi kation - servicehåndbøger - tekniske vejledninger - komponent- og diagnoseinformationer - kredsløbsdiagrammer - diagnosefejlkoder - softwarekalibreringsidentifi kationsnummer - oplysninger, som vedrører og leveres ved hjælp af proprietære (lukkede/låste) værktøjer og udstyr, - dataregistreringsinformation og bidirektionelle (tovejs) overvågnings- og prøvningsdata. I forlængelse af den tydelige henvisning til lovgivningen om typegodkendelse indeholder de nye rammer yderligere konkrete eksempler: software, fejlkoder og andre parametre samt opdateringer, som bruges på elektroniske kontrolenheder til at etablere eller genetablere de af leverandøren anbefalede indstillinger, identifi kationsnumre for motorkøretøjer eller andre identifikationsmidler for motorkøretøjer, reservedelskataloger, problemløsningsmetoder baseret på praktiske erfaringer i relation til problemer, som typisk opstår i en bestemt model eller batch, samt tilbagekaldelsesmeddelelser og andre meddelelser om reparationer, som vil blive foretaget uden beregning inden for det autoriserede reparationsnet. Reservedelskoder og enhver anden information, der er nødvendig for at kunne identificere den korrekte reservedel af motorkøretøjsproducentens mærke, der passer til et bestemt motorkøretøj (altså den reservedel, som motorkøretøjsproducenten normalt leverer til medlemmerne af sit reparationsnet til reparation af det pågældende motorkøretøj), er også teknisk information. For identifikation af reservedele siger Kommissionens retningslinjer med andre ord, at koder, varenumre og andre nødvendige oplysninger til at identificere den korrekte reservedel skal stilles til rådighed for uafhængige operatører, hvis de stilles til rådighed for bilfabrikkens netværk af mærkeværksteder. Begrebet tekniske informationer udsat for prøvning Baggrund Det overordnede princip i de nye konkurrenceregler er, at alle de oplysninger om reparation og vedligeholdelse af køretøjer, der stilles til rådighed for mærkeværkstederne også skal være til rådighed for de uafhængige operatører. Selv om Kommissionens lister og eksempler i retningslinjerne kan skabe klarhed om, hvad der kan betragtes som tekniske informationer om reparation og vedligeholdelse af biler, er de ikke udtømmende. Hvis en oplysning ikke er udtrykkeligt nævnt i retningslinierne betyder det ikke, at en bilfabrikant kan tilbageholde denne oplysning. Kommissionen har påpeget, at teknologiske fremskridt i bilerne og i fremstillingen af dele indebærer, at begrebet teknisk information er flydende. Hvis fremskridt med hensyn til køretøjernes teknologi skaber nye teknikker til reparation og vedligeholdelse af køretøjer eller kræver nye tekniske oplysninger, skal der gives adgang til disse oplysninger til uafhængige operatører. 13 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

14 14 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Testen og begrænsninger Kommissionen har opstillet en prøve med henblik på at vurdere om en bestemt information skal stilles til rådighed for uafhængige operatører. Nogle oplysninger, der videregives til bilfabrikkernes netværk kan ikke betragtes som reelle tekniske oplysninger for reparation og vedligeholdelse af køretøjer og kan derfor tilbageholdes af bilfabrikkerne. Disse begrænsninger dækker rent kommercielle oplysninger (f.eks. timelønstakster for mærkeværksteder) eller data, som er nødvendige for fremstilling af reservedele eller værktøjer, såsom information om design, produktionsproces eller materialer, der anvendes til fremstilling af en reservedel. Men Kommissionen bemærker, at i tilfælde, hvor oplysningerne kan bruges til et dobbelt formål - f.eks. oplysninger, der viser sammenkoblingen af dele - skal oplysningerne stilles til rådighed, hvis det er en nødvendig oplysning for at vedligeholde og reparere en bil. En vigtig pointe er, at tilbageholdte oplysninger ikke må have en mærkbar indvirkning på uafhængige aktørers evne til at udføre deres rolle på markedet. Det er også værd at bemærke, at i modsætning til den tidligere gruppefritagelse, så indeholder de nye regler ingen henvisning til bilfabrikanternes mulighed for at tilbageholde oplysninger ved f.eks. blot at referere til hensynet til beskyttelse af køretøjets anti-tyverisystem eller til intellektuelle ejendomsrettigheder. Tilgængeligheden af oplysninger Måden de tekniske informationer leveres på er også vigtig. Kommissionen har understreget, at der skal gives adgang efter anmodning og uden unødig forsinkelse. Informationerne skal leveres i en brugbar form og prisen må ikke være afskrækkende for adgangen ved at undlade at tage hensyn til, i hvilket omfang den uafhængige operatør benytter informationerne. 5 Når nye bilmodeller kommer på markedet, skal bilfabrikanterne sørge for at give uafhængige operatører adgang til tekniske informationer på samme tid som til mærkeværksteder og de bør ikke forpligte uafhængige operatører til at købe mere end de nødvendige oplysninger. 5 Det er vigtigt at understrege, at for køretøjer, der typegodkendes i henhold til Euro 5 eller Euro VI forordningerne, skal de oplysninger, der er indeholdt i disse respektive lovgivninger (herunder specifi kke OBD-oplysninger til fremstilling af dele og værktøjer) gives til uafhængige operatører selv om disse oplysninger eventuelt ikke meddeles til bilfabrikkens egne mærkeværksteder.

15

16 Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf. : Fax: Disclaimer AUTIG har bearbejdet konkurrencereglernes tekster omhyggeligt og indestår for rigtigheden af de givne oplysninger. Det skal dog bemærkes, at forklaringerne i brochuren er af generel karakter. Enkeltsager kan indebære forhold, der afviger fra den vinkel, som er lagt i forklaringerne. Oplysningerne er derfor ikke beregnet til at erstatte specifi k juridisk rådgivning. Brochuren indeholder illustrationer med videre, som er udarbejdet af FIGIEFA under Right-to-Repair kampagnen. November 2010 Autig / Krogager Reklame

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere