Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked"

Transkript

1 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

2 AUTIG er talerør for en klart afgrænset del af autobranchens virksomheder med fælles interesse i markedets udvikling. Foreningen er derfor ikke begrænset af interessemodsætninger, men kan formulere klare synspunkter i aktuelle spørgsmål. Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt forskellige serviceydelser til branchen. Indsigt og indfl ydelse AUTIG deltager i høringsprocessen omkring lovgivning i Danmark og har et tæt samarbejde med danske myndigheder om branchens forhold. Foreningens netværk er omfattende og giver et godt udgangspunkt for information og påvirkning af holdninger, branchebestemte regler og andre anliggender af interesse for medlemskredsen. Gennem deltagelse i internationalt organisationsarbejde sikrer AUTIG, at medlemmernes interesser bliver varetaget på alle planer i EU, i UNECE (WP29) og i de internationale standardorganisationer. AUTIG har et særligt fokus på bilfabrikkernes dominerende position i konkurrencen på reparationsmarkedet og foreningen overvåger, om konkurrencereglerne bliver fulgt efter hensigten.

3 FORORD Efter udløbet af den hidtidige gruppefritagelsesforordning (EF) nr. 1400/2002 har Europa-Kommissionen pr. 1. juni 2010 indført nye rammer for autobranchens konkurrencevilkår med fokus på eftermarkedsspørgsmål. De nye rammer er udmøntet i fi re vigtige retsakter: den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010; de sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer; den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010; de generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Reglerne vil gælde frem til 31. maj De dækker handel med autoreservedele og vedligeholdelse af biler med mere end 3 hjul (dvs. personbiler, varebiler og tunge køretøjer). De nye regler er vigtige for at forstå, hvad bilfabrikanterne skal gøre og ikke må gøre i relation til EU s konkurrencelovgivning, men de påvirker også aftaler, der indgås mellem uafhængige operatører på eftermarkedet. Formålet med denne brochure er at give markedets aktører en oversigt over deres vilkår, når det drejer sig om konkurrence på reparation og vedligeholdelse af biler. Brochuren er rettet til alle aktører på eftermarkedet: uafhængige værksteder og mærkeværksteder, reservedelsfabrikanter og distributører, udgivere af tekniske oplysninger, leverandører af værktøjer og værkstedsudstyr, redningstjenester samt alle andre uafhængige aktører, der bidrager til effektiv konkurrence på reparation og vedligeholdelse af køretøjer.

4 1/ Mekanismen bag reglerne 4 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Alle sektorer inkl. autobranchen Autobranchen Siden den 1. juni 2010 har fi re centrale regelsæt haft til formål at sikre en effektiv konkurrence på reparationsmarkedet. To af disse indeholder sektorspecifi kke regler, mens de to andre indeholder generelle regler, der gælder for alle industrisektorer: De sektorspecifi kke regler: Den automotive gruppefritagelsesforordning (EU) nr. 461/2010. De sektorspecifi kke retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og for distribution af reservedele til motorkøretøjer. De generiske regler: Den generelle gruppefritagelsesforordning for vertikale aftaler (EU) nr. 330/2010. De generelle retningslinjer om vertikale aftaler. Gruppefritagelserne Gruppefritagelsesforordninger fritager en hel kategori af aftaler fra den normale anvendelse af konkurrencereglerne. Baseret på en forudsætning om, at markedsandelen for en leverandør eller en køber ikke overstiger 30 procent, giver gruppefritagelsen en sikker havn, inden for hvilken virksomheder kan være forvisset om, at deres aftaler opfylder kravene i konkurrenceretten. Selvfølgelig er modtagerne af fritagelsen samtidig underlagt de særlige bestemmelser, der er udstukket i forordningerne. Artikel 101 i TEUF* (tidl. art 81 i TEF) Generel gruppefritagelse (EU) nr. 330/2010 med tilhørende retningslinier Retningslinier for den automotive sektor Sektorspecifi k gruppefritagelse (EU) nr. 461/2010 Dette gælder især for de såkaldte hardcore restriktioner eller black clauses. Disse alvorlige begrænsninger skal respekteres uanset markedsandel, og afvigelser kan kun forsvares under helt ekstraordinære omstændigheder. For autobranchen er de to gruppefritagelser komplementære. Virksomheder, som vil drage fordel af den sikre havn bliver nødt til at overholde kravene i de generelle regler om vertikale begrænsninger samt de sektorspecifikke regler. Dette gælder aftaler indgået med bilfabrikanter samt distributionsaftaler på eftermarkedet. De generelle regler for vertikale begrænsninger Den generelle vertikale gruppefritagelse indeholder nøgleregler, som skal tages hensyn til af alle, der handler med varer eller tjenesteydelser. Reglerne fastsætter alvorlige begrænsninger, herunder klausuler, som bør undgås i salgsaftaler, idet de vil give anledning til problemer i relation til konkurrencelovgivningen. En bilfabrikant, der sælger reservedele til mærkeværkstederne skal overholde disse begrænsninger såvel som en reservedelsfabrikant, der sælger sine produkter til en uafhængig grossist. Mest kendt er det, at den generelle vertikale gruppefritagelse siger, at en leverandør ikke kan pålægge sin kunde at videresælge en vare til en fast pris eller til en mindstepris. Som en generel regel (hvor kun ganske få undtagelser finder anvendelse), skal kunden selv kunne bestemme prisen ved videresalg uden pres fra leverandøren. Leverandøren kan dog give uforpligtende anbefalinger. Tilsvarende beskriver den generelle vertikale gruppefritagelse grænserne for tildeling af kunder og territorier samt muligheden for at pålægge forhandleren at drive virksomhed på et aftalt sted. Den indeholder også regler om retten til indbyrdes salg for deltagerne i et distributionssystem. *Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

5 De sektorspecifi kke retningslinjer Styrken af retningslinjerne Som supplement til de generelle retningslinjer for vertikale begrænsninger, tjener de sektorspecifi kke retningslinjer til at forklare den automotive gruppefritagelse og videreformidle Kommissionens syn på konkurrencelovene i relation til markedet for salg af nye biler, distribution af reservedele og reparation af biler. Men retningslinierne er mere end blot forklaringer til indholdet af den automotive gruppefritagelse og langt vigtigere end den hidtil kendte forklarende brochure om anvendelsen af den forudgående gruppefritagelse (1400/2002). I praksis er retningslinjerne et meget vigtigt nyt instrument, selv om de teknisk set kun er bindende for Kommissionen (og de nationale konkurrencemyndigheder). Ingen virksomhed kan tillade sig at ignorere dem: de tolker, forklarer og udvider for så vidt bestemmelserne i forordningerne. I tilfælde af tvister vil domstolene tage hensyn til dem. Den Europæiske Domstol har ved talrige lejligheder understreget vigtigheden af retningslinjer: de er en del af acquis communautaire, dvs. Unionens samlede regelsæt, de former væsentlige EUpolitikker og dermed udviklingen af Den Europæiske Union. Retningslinjer gældende for det automotive eftermarked For eftermarkedet forklarer retningslinierne i detaljer 1) hvordan man kan forstå bestemmelserne i gruppefritagelsesforordningerne og 2) hvordan man sikrer en effektiv konkurrence i situationer, der falder uden for gruppefritagelserne, navnlig i lyset af den nævnte 30 procents tærskel, hvorover der ikke gives en fritagelse.

6 6 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 2/ Handel med reservedele og udstyr Originale dele og dele af tilsvarende kvalitet Defi nitioner At sikre en effektiv konkurrence på markedet for reservedele, er det primære mål med defi nitionerne af originale reservedele og dele af tilsvarende kvalitet, som er indeholdt i retningslinjerne. Ifølge ordlyden vedtaget af Kommissionen, er originale dele fremstillet efter de specifi kationer og produktionsstandarder, som bilfabrikanten anvender i sin produktion af nye biler. Det betyder, at originale dele kan være: - dele fremstillet in-house på bilfabrikkerne; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til bilfabrikken til førstegangsmontering eller som reservedele, der leveres til medlemmerne af bilfabrikantens forhandlernet; - dele fremstillet af en uafhængig producent og leveret til det uafhængige eftermarked, forudsat at delene er fremstillet i overensstemmelse med bilfabrikantens specifikationer. Det sidstnævnte kan være tilfældet, når en uafhængig producent er eller har været leverandør til bilfabrikken af de pågældende dele. Bilfabrikanterne leverer reservedele til egne forhandlere og mærkeværksteder under egne varemærker, selv om de fl este dele er fremstillet af uafhængige leverandører. Omkring 75 procent af en bil er fremstillet uden for bilfabrikkerne. På disse originale dele - fremstillet uden for bilfabrikkerne - må bilfabrikanten ikke hindre producenten i også at anbringe sit eget varemærke på delene (enten udelukkende eller parallelt med bilfabrikantens varemærke som dobbelt branding ). For at en reservedel kan blive betragtet som værende af tilsvarende kvalitet, må delen være af en tilstrækkelig god kvalitet til, at brugen - ifølge Kommissionens formulering - ikke bringer det pågældende autoriserede nets omdømme i fare. Bevisbyrden for at en reservedel ikke opfylder dette krav ligger hos bilfabrikanten, som skal dokumentere berettigelsen af en sådan påstand, hvis hensigten er at afskære bilfabrikkens mærkeværksteder fra at anvende sådanne dele. Efter den nye defi nition af en del af tilsvarende kvalitet, refererer den ikke nødvendigvis til kvaliteten af den del, der oprindelig blev monteret i bilen. Men den kan svare til kvaliteten af de reservedele bilfabrikanten leverer til eget net af værksteder, herunder også reservedele fra et eventuelt økonomiprogram. Krav til certificering Medlemmerne af bilfabrikkernes netværk er normalt kontraktligt forpligtet til at bruge dele, som er mindst af tilsvarende kvalitet. Det er værd at bemærke, at uafhængige værksteder, som ikke er en del af bilfabrikkernes netværk, naturligvis ikke er underlagt en sådan forpligtelse. Hvis en bilfabrikant, som beskrevet ovenfor, ønsker at udelukke anvendelsen af en bestemt reservedel skal det først bevises, at den pågældende del ikke opfylder kravene i definitionen af originale dele eller dele af tilsvarende kvalitet. Selv om bilfabrikanten bærer bevisbyrden, kan producenten af disse dele udstede et certifi kat for kvaliteten af delene (f.eks. på virksomhedens hjemmeside, på produktets emballage/katalog - eller blot som en skrivelse on demand ). En sådan selvcertificering fra producentens side kan lette salget fra den uafhængige grossist til medlemmerne af bilfabrikkens netværk og kan reducere muligheden for juridiske udfordringer fra bilfabrikanterne.

7 Frihed til at levere reservedele og udstyr til eftermarkedet Begrebet Nøjagtigt som i den tidligere gruppefritagelse fastslår den nye, at bilfabrikanten ikke kan hindre sine leverandører af originaldele i også at levere deres produkter som reservedele til uafhængige distributører eller direkte til uafhængige værksteder og bilfabrikkens mærkeværksteder. For at tilfredsstille forbrugernes efterspørgsel forsyner producenterne af bildele også eftermarkedet med reservedele af højere kvalitet end originale dele og med dele, der er tilpasset bilens restlevetid. Disse dele skal - uanset kvalitetsniveauet i øvrigt - naturligvis opfylde alle tekniske krav til den lovmæssige godkendelse, herunder produktsikkerheds- og miljømæssige krav. Den nye ordning om produktionsværktøjer Under evalueringen af den tidligere gruppefritagelse, konstaterede Kommissionen, at fl ere bilfabrikanter misbrugte deres forhandlingsposition til at begrænse muligheden for deres leverandører af originale dele til at sælge de samme dele på det uafhængige reparationsmarked. Når visse dele er utilgængelige for det uafhængige marked medfører det en alvorlig konkurrenceforvridning. Misforholdet opstår, når bilfabrikanten forpligter sin leverandør til at overføre industrielle ejendomsrettigheder eller ejendomsretten for produktionsværktøjer til bilfabrikanten. Når disse rettigheder tilhører bilfabrikken er leverandøren ude af stand til at producere de pågældende dele, som ellers kunne have været solgt direkte til eftermarkedet. På dette område indeholder de nye retningslinjer vigtige præciseringer. For det første har Kommissionen fastslået, at en aftale mellem en fabrikant af biler og en underleverandør normalt er underlagt konkurrenceretten. Producenter af bilkomponenter har sædvanligvis egen ekspertise og den kapacitet, der er nødvendig for at udvikle og fremstille komponenter. Komponentproducenterne udfører ikke blot lønarbejde eller agerer som udvidet produktionshal for bilfabrikken. Tvært imod er de potentielle konkurrenter for bilfabrikken på eftermarkedet og som sådan kan bilfabrikanten kun begrænse deres adgang til eftermarkedet i undtagelsestilfælde. Hvis bilfabrikken stiller et produktionsværktøj til rådighed, eller betaler for det, kan leverandøren være afskåret fra at benytte dette værktøj til fremstilling af dele til tredjemand (eftermarkedet eller andre kunder blandt bilfabrikkerne). I disse tilfælde vil leverandøren være nødt til at betale en royalty til bilfabrikken eller købe et andet sæt af værktøjer til produktion af dele beregnet til andre kunder. Hvis en bilfabrikant forpligter en leverandør af originale dele til at overføre ejerskabet af et værktøj, intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) eller know-how til bilfabrikken, eller hvis bilfabrikanten kun bærer en ubetydelig del af omkostninger til produktudviklingen, eller ikke bidrager til de nødvendige værktøjer 1 eller know-how, vil aftalen ikke blive anset for at være en ægte underleveranceaftale. Som følge heraf vil bilfabrikanten ikke kunne forbyde leverandøren at sælge reservedele direkte på eftermarkedet. Frihed til at købe reservedele og udstyr Uafhængige værksteder Da de uafhængige værksteder pr. defi nition ikke har nogen tilknytning til bilfabrikkerne, kan de frit anvende og benytte dele eller udstyr til reparation og vedligeholdelse af biler, så længe disse dele opfylder retlige krav, navnlig dem, der er indeholdt i produktsikkerheds- og miljømæssige love. Uafhængige værksteder kan derfor frit købe originale dele, dele af tilsvarende kvalitet og alle andre kvaliteter af reservedele fra uafhængige leverandører. Mærkeværksteder I praksis køber bilfabrikkernes mærkeværksteder reservedele fra bilfabrikanterne, med hvem de har en kontrakt. Ikke desto mindre - og for at stimulere konkurrencen på markedet for reservedele - giver de nye lovgivningsmæssige rammer fortsat mulighed for, at mærkeværksteder kan købe originale dele 7 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 1 I retningslinjerne fremgår det klart, at hvis bilfabrikanten stiller et værktøj, IPR eller know-how til rådighed for en leverandør, vil dette arrangement ikke blive anerkendt som en ægte underleveranceaftale, hvis leverandøren allerede har et tilsvarende værktøj, IPR eller know-how til disposition, eller med rimelighed ville kunne fremskaffe en sådan, da disse under sådanne omstændigheder ikke vil være et nødvendigt bidrag.

8 8 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked eller dele af tilsvarende kvalitet fra uafhængige producenter eller distributører. Denne frihed kan være underlagt en forpligtelse til at købe en minimumsmængde af reservedele fra bilfabrikanten. Forpligtelsen er ikke desto mindre begrænset. Som påpeget af Kommissionen vil bilfabrikken i de fleste tilfælde nyde en sådan position på markedet, at denne købsforpligtelse bør være så lav, at den ikke udgør en trussel for konkurrencen på markedet. Ifølge den tidligere gruppefritagelse (1400/2002), kunne bilfabrikanterne kræve at deres mærkeværksteder købte 30 procent af deres forbrug af reservedele fra bilfabrikanten. Denne tærskel er ikke længere præciseret i de nye juridiske tekster. Men et generelt princip i konkurrenceretten er fortsat: Jo højere markedsandel bilfabrikanten har på markedet for reservedele til egne mærker, jo lavere købsforpligtelse vil det være tilladt at pålægge mærkeværkstederne. Da mærkeværksteder også har interesse i at udføre reparationer eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjer af andre mærker, er de nødt til at købe dele fra andre kilder. I disse situationer skal de betragtes som uafhængige eller multibrand reparatører og kan derfor uden begrænsning købe alle nødvendige reservedele fra uafhængige leverandører. Adgang til bilproducenternes monopoldele For uafhængige værksteder Nogle bildele fremstilles fortrinsvis eller udelukkende af bilfabrikkerne selv (f.eks. chassis, motorblokke eller visse karrosseridele) eller er dele, som bilfabrikanterne har en særlig industriel ejendomsret til (en design- eller patentbeskyttet del). Disse dele kan kun leveres til eftermarkedet af bilfabrikkerne selv. Adgangen til disse dele er imidlertid nødvendig for at give uafhængige reparatører reelle muligheder for at vedligeholde og reparere biler og for at være i stand til at konkurrere med bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder. Derfor er den retlige ramme fortsat, at en bilfabrikant ikke kan forhindre sine forhandlere i at videresælge reservedele til en uafhængig reparatør, der har brug for disse dele til reparation eller vedligeholdelse af en bestemt kundes køretøj. Denne løsning er ikke ideel, idet den uafhængige reparatør ikke er garanteret en købsmulighed fra sin normale lokale grossist, men kan være tvungen til at købe en monopoldel fra sin direkte konkurrent på det lokale mærkeværksted. For uafhængige distributører Den ny gruppefritagelse følger samme spor som den forudgående. Der skelnes mellem salgskanaler for biler, for handel med reservedele og for reparation og vedligeholdelse. Som en konsekvens heraf har bilfabrikkerne mulighed for at tilbyde medlemmerne af deres netværk tre separate kontrakter, hvorved deres kontraktlige partner kan udføre alle tre funktioner, to funktioner eller blot en af de tre funktioner: - Distributionskontrakt for nye køretøjer (officiel forhandler) - Distributionskontrakt for reservedele ( autoriseret reservedelsdistributør) - Aftale om service, vedligeholdelse og reparation ( autoriseret reparatør). Hvad angår distributionen af bilfabrikkernes originale reservedele vil bilfabrikanterne normalt vælge et distributionssystem med klare kvalitative udvælgelseskriterier. Hvis en uafhængig reservedelsgrossist opfylder bilfabrikantens kvalitative kriterier (med hensyn til f.eks. lagerstørrelse eller kvalifikationer hos personalet), kan grossisten være kandidat til en distributionskontrakt for reservedele.

9

10 10 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 3/ Service, vedligeholdelse og reparation i garantiperioden Det centrale begreb I sin forklarende brochure til den forudgående gruppefritagelse (1400/2002) indførte Kommissionen den vigtige præcisering, at uafhængige værksteder kan udføre regelmæssig vedligeholdelse og reparation af biler i garantiperioden. På trods af denne præcisering har fl ere bilfabrikanter uretmæssigt fortsat med at gøre garantier til bilejerne universelt afhængige af, at alle tjenester og reparationer bliver foretaget på bilfabrikkens mærkeværksteder og udelukkende med brug af reservedele leveret af bilfabrikken. En af de vigtigste forbedringer, der er kommet i forbindelse med den nye gruppefritagelse, er Kommissionens mere omfattende præcisering af, at bilfabrikanterne ikke kan gøre deres garantier betinget af, at reparation og udførelse af service sker på deres mærkeværksteder eller med brug af bilfabrikkernes egne reservedelsmærker. Ifølge de nye regelsæt, har forbrugerne ret til at bruge et værksted efter eget valg til ethvert ikke-garantiarbejde - både under den lovpligtige garantiperiode og under en eventuel udvidet garantiperiode. Forbrugeren bliver ikke ringere stillet ved et frit valg. Enhver erhvervsdrivende har et produktansvar og værksteder kan gøres ansvarlig for skader på et køretøj, som følge af uagtsomt arbejde eller brug af defekte reservedele. Tilbagekaldelser, gratis service og garantiarbejde Inden for garantiperioden skal enhver mangel, der stammer fra bilens fremstillingsproces, korrigeres af bilfabrikanten. Normalt vil netværket af mærkeværksteder udføre arbejdet på vegne af fabrikanten og for dennes regning. Sådanne tilfælde, dvs. tilbagekaldelser, gratis service eller garantireparationer, betales af bilfabrikanten og arbejdet udføres efter bilfabrikantens ønske. I disse situationer afgør bilfabrikanten også, hvilke dele der skal anvendes. Forsikringspolicer og garantikontrakter Rettighederne til frit at vælge værksted og reservedele i garantiperioden gælder under garantier, der er en integreret del af købet af køretøjet. Men garantier, som reelt er forsikringspolicer og købt separat, er ikke omfattet. Leasing eller finansieringskontrakter kan også give mulighed for begrænsninger.

11

12 12 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked 4/ Adgang til tekniske informationer Med indførelsen af de sektorspecifi kke retningslinjer, har Kommissionen fremhævet betydningen af uafhængige operatører. Det uafhængige eftermarked øger valgfriheden for forbrugerne og holder prisen på reparationer nede ved at lægge pres på bilfabrikkerne og mærkeværkstederne. 2 For at opnå effektiv konkurrence på reparationsmarkedet, er det vigtigt, at alle operatører kan få de nødvendige tekniske informationer til at udføre reparationer og vedligeholdelse på de stadig mere avancerede biler. Med henblik herpå er hjørnestenen i de nye regler, at tilbageholdelse af tekniske oplysninger vil blive behandlet direkte under traktatens bestemmelser om begrænsninger af konkurrencen. Sammenlignet med den tidligere gruppefritagelse, så bliver adgang til tekniske oplysninger ikke længere betragtet som en simpel forudsætning for bilfabrikanterne, der ønsker at nyde en fritagelse fra de normale konkurrenceregler. De nye konkurrenceregler anerkender, at adgangen til tekniske oplysninger, værktøjer og uddannelse er en fundamental forudsætning for en effektiv konkurrence på eftermarkedet. Omfanget af den tekniske information På spørgsmålet om adgang til tekniske oplysninger, er der allerede flere tekniske typegodkendelsesforskrifter, der indeholder vigtige bestemmelser om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer for uafhængige operatører. 4 Nyheden fra Kommissionen i de nye konkurrencerammer er krydsreferencer mellem typegodkendelseslovgivningen og de konkurrenceretlige regler. For at vide om en oplysning skal stilles til rådighed for de uafhængige operatører på eftermarkedet, kan der henvises til bestemmelserne om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer i typegodkendelsesreglerne. Alle oplysninger som gives til bilfabrikkernes netværk af mærkeværksteder skal også være til rådighed for uafhængige aktører. Dette gælder for hele bilparken. Forordning (EF) nr. 715/2007 indeholder en generisk definition af tekniske informationer, som giver en god oversigt over, hvorledes tekniske informationer til reparation og vedligeholdelse af køretøjer forstås. Den siger: Nøgledefi nitioner Uafhængige aktører Defi nitionen af uafhængige operatører er baseret på den defi nition, som allerede fi ndes i Euro 5 og 6 typegodkendelseslovgivning. 3 Den omfatter uafhængige værksteder, reservedelsproducenter og distributører, producenter af reparationsudstyr og værktøjer, tekniske forlag, automobilklubber, redningsvirksomheder, synshaller og virksomheder, der tilbyder undervisning af reparatører. Listen er ikke udtømmende. alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller reinitialisering af køretøjet, og som fabrikanterne stiller til rådighed for deres autoriserede forhandlere og reparatører, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne oplysninger. Disse informationer omfatter alle de oplysninger, der er nødvendige til indsætning af dele og anordninger i køretøjer. For at skabe klarhed om dette spørgsmål, påpeger Kommissionen, at listerne over punkter, der er omhandlet i artikel 6(2) i forordning (EF) nr. 715/2007 og forordning (EF) nr. 595/2009 også bør anvendes, som en guide til at vurdere, 2 Europa-Kommissionens Memo nr. 10/217 af 27/05/ Konkurrence: Kommissionen vedtager reviderede konkurrenceregler for bilindustrien: hyppigt stillede spørgsmål. 3 Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. 4 Disse er: - Forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation. - Forordning (EF) nr. 692/2008, der gennemfører og ændrer forordning (EF) nr. 715/ Forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge køretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformation - De efterfølgende gennemførelsesforanstaltninger til forordning 595/2009 endnu ikke vedtaget.

13 hvad der kan betragtes som teknisk information i forbindelse med konkurrencelovgivningen. Denne liste indeholder: - en utvetydig køretøjsidentifi kation - servicehåndbøger - tekniske vejledninger - komponent- og diagnoseinformationer - kredsløbsdiagrammer - diagnosefejlkoder - softwarekalibreringsidentifi kationsnummer - oplysninger, som vedrører og leveres ved hjælp af proprietære (lukkede/låste) værktøjer og udstyr, - dataregistreringsinformation og bidirektionelle (tovejs) overvågnings- og prøvningsdata. I forlængelse af den tydelige henvisning til lovgivningen om typegodkendelse indeholder de nye rammer yderligere konkrete eksempler: software, fejlkoder og andre parametre samt opdateringer, som bruges på elektroniske kontrolenheder til at etablere eller genetablere de af leverandøren anbefalede indstillinger, identifi kationsnumre for motorkøretøjer eller andre identifikationsmidler for motorkøretøjer, reservedelskataloger, problemløsningsmetoder baseret på praktiske erfaringer i relation til problemer, som typisk opstår i en bestemt model eller batch, samt tilbagekaldelsesmeddelelser og andre meddelelser om reparationer, som vil blive foretaget uden beregning inden for det autoriserede reparationsnet. Reservedelskoder og enhver anden information, der er nødvendig for at kunne identificere den korrekte reservedel af motorkøretøjsproducentens mærke, der passer til et bestemt motorkøretøj (altså den reservedel, som motorkøretøjsproducenten normalt leverer til medlemmerne af sit reparationsnet til reparation af det pågældende motorkøretøj), er også teknisk information. For identifikation af reservedele siger Kommissionens retningslinjer med andre ord, at koder, varenumre og andre nødvendige oplysninger til at identificere den korrekte reservedel skal stilles til rådighed for uafhængige operatører, hvis de stilles til rådighed for bilfabrikkens netværk af mærkeværksteder. Begrebet tekniske informationer udsat for prøvning Baggrund Det overordnede princip i de nye konkurrenceregler er, at alle de oplysninger om reparation og vedligeholdelse af køretøjer, der stilles til rådighed for mærkeværkstederne også skal være til rådighed for de uafhængige operatører. Selv om Kommissionens lister og eksempler i retningslinjerne kan skabe klarhed om, hvad der kan betragtes som tekniske informationer om reparation og vedligeholdelse af biler, er de ikke udtømmende. Hvis en oplysning ikke er udtrykkeligt nævnt i retningslinierne betyder det ikke, at en bilfabrikant kan tilbageholde denne oplysning. Kommissionen har påpeget, at teknologiske fremskridt i bilerne og i fremstillingen af dele indebærer, at begrebet teknisk information er flydende. Hvis fremskridt med hensyn til køretøjernes teknologi skaber nye teknikker til reparation og vedligeholdelse af køretøjer eller kræver nye tekniske oplysninger, skal der gives adgang til disse oplysninger til uafhængige operatører. 13 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked

14 14 Nye konkurrencevilkår for det automotive eftermarked Testen og begrænsninger Kommissionen har opstillet en prøve med henblik på at vurdere om en bestemt information skal stilles til rådighed for uafhængige operatører. Nogle oplysninger, der videregives til bilfabrikkernes netværk kan ikke betragtes som reelle tekniske oplysninger for reparation og vedligeholdelse af køretøjer og kan derfor tilbageholdes af bilfabrikkerne. Disse begrænsninger dækker rent kommercielle oplysninger (f.eks. timelønstakster for mærkeværksteder) eller data, som er nødvendige for fremstilling af reservedele eller værktøjer, såsom information om design, produktionsproces eller materialer, der anvendes til fremstilling af en reservedel. Men Kommissionen bemærker, at i tilfælde, hvor oplysningerne kan bruges til et dobbelt formål - f.eks. oplysninger, der viser sammenkoblingen af dele - skal oplysningerne stilles til rådighed, hvis det er en nødvendig oplysning for at vedligeholde og reparere en bil. En vigtig pointe er, at tilbageholdte oplysninger ikke må have en mærkbar indvirkning på uafhængige aktørers evne til at udføre deres rolle på markedet. Det er også værd at bemærke, at i modsætning til den tidligere gruppefritagelse, så indeholder de nye regler ingen henvisning til bilfabrikanternes mulighed for at tilbageholde oplysninger ved f.eks. blot at referere til hensynet til beskyttelse af køretøjets anti-tyverisystem eller til intellektuelle ejendomsrettigheder. Tilgængeligheden af oplysninger Måden de tekniske informationer leveres på er også vigtig. Kommissionen har understreget, at der skal gives adgang efter anmodning og uden unødig forsinkelse. Informationerne skal leveres i en brugbar form og prisen må ikke være afskrækkende for adgangen ved at undlade at tage hensyn til, i hvilket omfang den uafhængige operatør benytter informationerne. 5 Når nye bilmodeller kommer på markedet, skal bilfabrikanterne sørge for at give uafhængige operatører adgang til tekniske informationer på samme tid som til mærkeværksteder og de bør ikke forpligte uafhængige operatører til at købe mere end de nødvendige oplysninger. 5 Det er vigtigt at understrege, at for køretøjer, der typegodkendes i henhold til Euro 5 eller Euro VI forordningerne, skal de oplysninger, der er indeholdt i disse respektive lovgivninger (herunder specifi kke OBD-oplysninger til fremstilling af dele og værktøjer) gives til uafhængige operatører selv om disse oplysninger eventuelt ikke meddeles til bilfabrikkens egne mærkeværksteder.

15

16 Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark Autobranchens Hus Kirkevej 1-3, 2630 Taastrup Tlf. : Fax: Disclaimer AUTIG har bearbejdet konkurrencereglernes tekster omhyggeligt og indestår for rigtigheden af de givne oplysninger. Det skal dog bemærkes, at forklaringerne i brochuren er af generel karakter. Enkeltsager kan indebære forhold, der afviger fra den vinkel, som er lagt i forklaringerne. Oplysningerne er derfor ikke beregnet til at erstatte specifi k juridisk rådgivning. Brochuren indeholder illustrationer med videre, som er udarbejdet af FIGIEFA under Right-to-Repair kampagnen. November 2010 Autig / Krogager Reklame

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure.

Se også svar på spørgsmål 34 i den forklarende brochure. Hyppigt besvarede spørgsmål I den overgangsperiode 1, der er fastlagt i artikel 10 i forordning 1400/2002, modtog Kommissionen en række spørgsmål om anvendelsen af forordningen. Hvis disse spørgsmål er

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER FORHANDLING, REPARATION OG EFTERSYN AF MOTORKØRETØJER I EU KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1400/2002 af 31. juli 2002 1 OM ANVENDELSE AF TRAKTATENS ARTIKEL 81, STK. 3, PÅ KATEGORIER AF VERTIKALE AFTALER

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2006-03-16: Toyota A/S mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2006 i sag 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014

SAMMEN GØR VI DIG BEDRE. Jura Konkurrenceret. Afsætningsstrategi Efterår 2014 SAMMEN GØR VI DIG BEDRE Jura Konkurrenceret Afsætningsstrategi Efterår 2014 Marketingsprocessen Mission og vision Analyse af virksomhedens interne forhold Analyse af distributions-forhold Analyse af efterspørgsels-forhold

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S

VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S VW-Audi Forhandlerforening og Skandinavisk Motor Co. A/S Journal nr. 3:1120-0100-343/MVN/Industri Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. VW-Audi forhandlerforening klagede den 19. juli 2001 til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere