Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge"

Transkript

1 Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Til orientering Kvartalrapport 4 kv Redningsberedskab i Lejre Kommune Eventuelt...8

3 Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/5887 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt

4 Side 2 2. Til orientering Sagsnr.: 11/5877 Resumé: A. Årsopgørelse af brandsyn i Lejre Kommune 2010 Beredskabschefen har udarbejdet den årlige indberetning for 2010 til Beredskabsstyrelsen over gennemførte brandsyn i Lejre Kommune. Der blev i alt gennemført 147 brandsyn i 2010, ud af i alt 238 brandsynsobjekter i kommunen. Beredskabsstyrelsen har noteret sig, at der er gennemført de brandsyn, der er lovpligtige for Lejre kommune i B. Nye biler til Brandvæsenet (små-biler) Lejre Brandvæsen har i 2011 indsat tre nye køretøjer i forbindelse med varetagelse af opgaver i Lejre Kommune, jf. Lejre Brandvæsens udskiftningsplan for brandvæsenets "små" køretøjer. De tre små køretøjer er til service- og operative opgaver. Operative opgaver dækker generelt over brand- og redningsudrykninger. Serviceopgaver dække ex. over tilkaldelse til løft af borgere, automatiske indbrudsalarmer, opsætning af nødkald o.lign. Servicevagtbil (Toyota Van) til Station Syd (Hvalsø) er købt i budgetår Station Syd har hidtil ingen servicevagtbil haft med afgift. Den nye bil er købt med afgifter, da den primært benyttes til servicevagtopgaver. Bilen er samtidig indregistreret med udrykningssignaler, da den således også med fordel kan bruges i Brandvæsenets udrykninger i det omfang, dette måtte være nødvendigt. Stationsbil/bagvagt (Skoda) er købt i budgetår 2010 og afløser den gamle Mazda fra 2003, som efter planen skulle udskiftes (Mazda var rusten i bunden og vi blev ligeledes rådgivet om at komme af med denne bil. Bilen er allerede solgt for kr ,00 og afhentet). Bilen benyttes til dagligt som stationsbil (herunder indsatsleder bagvagt, NBE bagvagt, brandsyn, undervisning, miljøvagt o. lign.). Indsatsledervagtbilen (Totota Rav) er indkøbt i budgetår 2011 grundet større og større reparationer på den gamle Toyota Rav 4x4, som efter planen skulle være udskiftet i Planen var at lease en ny indsatslederbil i 2012, men brandvæsenets vurdering var, at omkostningerne på reparationer på indsatslederbilen kunne blive betydelige, hvis den fortsatte i denne indsatsledervagt. Derfor besluttede beredskabschefen efter rådgivning at fremskynde udskiften til denne indsatslederbil. Alle investeringer er fortaget jf. investeringsplan for små køretøjer. C. Nødbehandlerenhed i samarbejde med Region Sjælland Resumé Beredskabschefen fremlagde på Beredskabskommissionsmødet den 9. december 2010 til orientering (10/9109) Regions Sjællands ønske om at indgå i tæt samarbejde med Lejre kommune (sammentyggeaftale) om oprettelse af Nødbehandlerenhed udstationeret og betjent af personale fra Lejre Brandvæsen. På møde den 16. marts 2011 mellem Region Sjælland og Beredskabscheferne fra de udpegede kommuner, som skal betjene disse nødbehandlerenheder, blev det oplyst, at regeringen har ønsket at give puljemidler til Region Sjælland til dette projekt, dog uden de 2 års driftmidler som projektet skal køre. Region Sjælland oplyste, at Regionen selv har skaffet de økonomiske midler til at drifte enhederne i den 2 årig periode. På mødet blev der nedsat faggrupper, der skulle arbejde videre med forskellige emner inden for aftale området. Region Sjælland satser på at oprette den første nødbehandlerenhed pr. 1. september 2011 og resten inden udgangen af 2011.

5 Side 3 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Årsopgørelse af brandsyn i Lejre Kommune - Til BRS 2. Plan for udskiftning af små biler Beslutning den : Til efterretning

6 Side 4 3. Kvartalrapport 4 kv 2010 Sagsnr.: 11/5870 Resumé: Lejre Kommunes Beredskabschef har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 4. kvartal 2010 i overensstemmelse med s beslutning. Sagsfremstilling: Lejre Kommunes Beredskabschef har udarbejdet en kvartalsrapport over udrykninger i 4. kvartal 2010 i overensstemmelse med s beslutning den 16. marts Oversigten (bilag ODIN Responstider over Lejre Brandvæsen) indeholder oversigt over udrykninger foretaget af henholdsvis Station Nord i Kr. Hyllinge og Station Syd i Hvalsø i Lejre Beredskab samt Station Øst ved Roskilde Brandvæsen i Lejre Kommunes østlige del (Roskilde brandvæsens dækningsområde jf. gældende redningsberedskabsaftale). Administrationens vurdering: Det fremgår af kvartalsrapporten, at der i 4. kvartal 2010 har været 39 udrykninger i Lejre Kommune. Administrationen vurderer, at antallet af udrykninger er normalt for Lejre brandvæsens gennemsnitsudrykninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kvartalsrapporterne for 4. kvartal 2010 tages til efterretning Bilag: 1. BILAG Responstid OdinWebReport 2. BILAG ODIN responstid 1,2,3, og 4 kv 2010 Beslutning den : Tiltrådt

7 Side 5 4. Redningsberedskab i Lejre Kommune Sagsnr.: 11/6261 Resumé: Med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning d. 21. juni 2010 om revision af redningsberedskabet i Lejre kommune har administrationen forhandlet med Roskilde Kommune om en revideret redningberedskabsaftale. Administrationen ønsker Kommunalbestyrelsens stillingtagen til det fremadrettede redningsberedskab i Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Den 21. juni 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til ny plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, i daglig tale kaldt Redningsberedskabsplanen. Årsagen hertil var ønsket om at undersøge mulighederne for, at Lejre Brandvæsen selv varetog redningsberedskabet i Lejre kommune. I sagsnr. 10/25422 behandles tre scenarier (dagsordenspunkt fra ØU d. 14. december 2010 med bilag er vedlagt som bilag): Scenarie 1: Lejre Brandvæsen dækker hele Lejre Kommune - aftalen med Roskilde Brandvæsen opsiges Scenarie 2: Nuværende aftale med Roskilde Brandvæsen fastholdes, men Lejre Kommunes serviceniveau håndhæves ved eksplicit aftale om et minuts udrykning fra Roskilde Brandvæsen - aftalen med Roskilde Brandvæsen revideres Scenarie 3: Redningsberedskabet konkurrenceudsættes - estimeres til at vare minimum et år før redningsberedskabet i givet fald kan konkurrenceudsættes Administrationen er efterfølgende på Økonomiudvalgsmødet d. 14. december 2010 (sagsnr. 10/25422) blevet bedt om; at der inden, der træffes afgørelse om ændring af redningsberedskabet i Lejre kommune, optages forhandlinger med Roskilde Kommune. Administrationen har som instrueret forhandlet med Roskilde Kommune om en revideret redningsberedskabsaftale (scenarie 2) dækkende den østlige del af Lejre Kommune. Administrationen har ved forhandlingerne taget udgangspunkt i nærhedsprincippet (nærmeste slukningsenhed til skadested), en et minuts udrykning samt økonomi. Forholdene ved de to andre scenarier er uændret. Resultatet af forhandlingerne med Roskilde Kommune er en redningsberedskabsaftale, der indebærer, at: Roskilde Brandvæsen ved melding om brand og/eller redningsopgaver i Lejre Kommune øjeblikkeligt (note) fremsender en automobilsprøjte med mindst en holdleder og tre brandfolk inden for det i bilag 3 til redningsberedskabsaftalen viste geografiske dækningsområde (se bilag) Lejre Brandvæsen samtidig alarmeres, og fremsender supplerende styrker til skadestedet for at overtage indsatsområdet. Roskilde Brandvæsen efter melding fra indsatslederen frigives og afgår til egen kommune. Indsatsledelsen varetages i alle tilfælde af Lejre Brandvæsen. Ved reduceret udrykning via eller Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) afgår Roskilde brandvæsen og ind-

8 Side 6 satslederen alene uden tilkaldelse af styrker fra Lejre Brandvæsen. Udgiften til Roskilde Brandvæsen halveres og omkostninger til Lejre Brandvæsen forøges med ekstra driftsudgifter jf. også nedenfor Økonomi og Finansiering Note: Øjeblikkeligt defineres i aftalens sammenhæng som udrykning inden for 60 sekunder i 90% af udrykningerne og 90 sekunder i 98% af udrykningerne. Redningsberedskabsaftalen med tilhørende tre bilag samt notat fra Roskilde Brandvæsen er vedhæftet denne sag. Udtalelser: udtalelser vedlægges til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer ikke, at der er omstændigheder, som ændrer ved de i sagsnr. 10/25422 beskrevne scenarier 1 og 3. Administrationen vurderer således vedrørende scenarie 1, at det stadig vil være acceptabelt at hjemtage redningsberedskabet og samtidig justere serviceniveauet fra 99% til 95% for så vidt angår borgere i Lejre Kommune, der nås inden for 15 minutter. Scenarie 3 kræver som også nævnt i sagsnr. 10/25422 en større foranalyse og opsætning af en række kravspecifikationer, hvorfor administrationen ikke har iværksat en sådan. I forhold til scenarie 2 har administrationen søgt en løsning, der optimerer det samlede redningsberedskab i Lejre Kommune og ikke går på kompromis med det nuværende serviceniveau. Administrationen vurderer, at den forhandlede redningsberedskabsaftale tilsikrer, at Lejre Kommune kan opretholde det nuværende serviceniveau (58% af borgerne nås inden for 10 min. / 99% af borgerne nås inden for 15 min. / 100% nås inden for 20 min.) på forsvarlig vis. Aftalens fordele er, at der ved fremsendelse af redningskøretøjer til skadesteder i det aftalte område i Lejre Kommune fremsendes både en hurtig enhed fra nærmeste brandstation og en slagkraftig brand- og redningsstyrke fra Lejre Brandvæsen. Det aftalte dækningsområde er tilpasset til netop den nævnte sammensætning. Tilsammen sikrer kombinationen af hurtighed og slagkraftighed en optimal indsats på skadestedet. Administrationen vurderer endvidere, at aftalen er økonomisk attraktiv for Lejre Kommune, da den reducerer den nuværende udgift væsentlig, og at Lejre Kommune får en god ydelse for vederlaget. Administrationen vurderer samlet set, at den reviderede redningsberedskabsaftale (scenarie 2) er den bedste løsning for Lejre Kommune for nuværende, da den indfrier ønsket om nærhedsprincippet og opfylder det eksisterende serviceniveau samt er mindre omkostningstung. Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser for scenarie 1 og 3 er uændret. Den nuværende aftale med Roskilde kommune koster kr ,00 (2010-priser) p.a.. Den reviderede redningsberedskabsaftale med Roskilde kommune koster kr ,00 (2011-priser) p.a. Ved indgåelse af redningsberedskabsaftalen estimerer administrationen, at Lejre Brandvæsens driftsomkostninger vil øges med ca. kr ,00 (2010-priser) jf. også dagsordenspunkt af 14. december 2010, bilag 1, pkt Estimatet er fastsat ud fra 30 udrykninger i 2010 til kr ,00 (2010-priser) pr. udrykning, hvortil tillægges en udgift på drift af vognpark på kr ,00 (2010-priser).

9 Side 7 Den samlede besparelse ved indgåelse af den forhandlede redningberedskabsaftale vil herefter udgøre ca. kr ,00 (2011-priser) p.a. fra Ved ændring af aftalen inden årets (2011) udgang forventes en forholdsmæssig afregning af ydelse til Roskilde Brandvæsen i forhold til tidspunktet for ikrafttrædelse af revideret aftale. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at samarbejdet med Roskilde Kommune fortsætter og den reviderede redningsberedskabsaftale godkendes, 2. at redningsberedskabsaftalen fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse og 3. at redningsberedskabsaftalen indarbejdes i den planlagte revision af Lejre Kommunes redningsberedskabsplan, som forlægges senere til godkendelse. Bilag: 1. Notat Lejre doc 2. Redningsberedskabsaftale mellem Roskilde og Lejre kommuner_mar2011.doc 3. Bilag 1 til Redningsberedskabsaftale mellem Roskilde og Lejre kommuner_mar2011.doc 4. Bilag 2 til Redningsberedskabsaftale mellem Roskilde og Lejre kommuner_mar2011.doc 5. Bilag 3 - Roskilde Brandvæsens dækningsområder Dagsorden fra ØU med bilag Beslutning den : Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at administrationen undersøger forhold vedrørende ændring af ABA-anlæg i Osted-området.

10 Side 8 5. Eventuelt Sagsnr.: 11/5889 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : A: Formanden informerede Beredsskabskommissionen om et anonymt brev tilsendt formanden vedrørende visse personalemæssige forhold i Lejre Brandvæsen. B: Spørgsmål til budgetposten vedrørende indkøb af SINE-radioer og -systemet.

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010

Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 BilagKB_110426_pkt.18_01 Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere