Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015"

Transkript

1 Uddrag på dansk Årsrapport februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse af side 3-8 fra årsrapporten.

2 Auriga Industries A/S Resumé / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 2 of 7 Hovedpunkter i 2014 Auriga havde et tilfredsstillende år, hvor frasalget af Cheminova var den største begivenhed. 5% organisk vækst løftede den rapporterede omsætning til 6,8 milliarder kroner med forbedrede driftsresultater i Cheminova. Pengestrømmen var påvirket af en væsentlig reduktion i factoring/ securitization, hvilket medførte et forøget gældsniveau var påvirket af frasalget af Cheminova, som nu afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder, for at transaktionen kan blive endeligt gennemført. Frem til effektuering af frasalget vil Cheminova være indregnet i Auriga s regnskab som ophørende aktivitet, mens Auriga er præsenteret som den fortsættende aktivitet. Årets resultat for den fortsættende aktivitet (Auriga) blev -61 mio. kr. Administrationsomkostninger steg 32 mio. kr. til 49 mio. kr. som følge af omkostninger i forbindelse med salgsprocessen. De ophørende aktiviteter (Cheminova) havde et tilfredsstillende år med 5% organisk vækst, der løftede den rapporterede omsætning med 2% til mio. kr. Dækningsgraden blev forbedret med 0,8 procentpoint til 30,8% og medførte en stigning i resultatet af primær drift (EBIT) på 9%, når der korrigeres for omkostninger relateret til frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Omsætning og indtjening blev forbedret i de ophørende aktiviteter på trods af en negativ indvirkning fra tørke og udfordrende markedsforhold i Brasilien, som reducerede resultaterne væsentligt i fjerde kvartal. Den negative pengestrøm var påvirket af såvel en væsentlig reduktion af factoring/securitization-aktiviteterne som større lagre, hvilket medførte en højere gæld ved udgangen af året. Frasalget af Cheminova forventes endeligt gennemført i marts eller april måned. Den mest effektive udlodningsmetode undersøges stadig, og udfaldet vil blive kommunikeret på et senere tidspunkt. Den ordinære generalforsamling afholdes den 30. april 2015, hvor Auriga forventer at kunne redegøre nærmere for den forventede udlodning af provenuet fra salget. Der forventes fortsat et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie til udlodning til aktionærerne i Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Forventet tidsplan for frasalget 2015 Gennemførelse af frasalget (forventes i marts eller april) 2015 Indkaldelse til (ordinær eller ekstraordinær) generalforsamling for at godkende udlodning og metode 2015 Udlodning af overskydende provenu til Aurigas aktionærer Afnotering og likvidation af Auriga Den forventede tidsplan skal betragtes som en indikation af faserne i processen, der er betinget af den endelige gennemførelse af frasalget. Forsinkes den endelige gennemførelse, vil de efterfølgende faser blive tilsvarende forskudt. Forventninger fastholdes Når frasalget er endeligt gennemført, er det Aurigas hensigt at udlodde det overskydende kontantprovenu på ca. 8,5 mia. kr. fra salget af Cheminova til aktionærerne. Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr. Forventningerne er baseret på den forudsætning, at frasalget bliver endelig gennemført, og Cheminova dermed sælges fra Auriga-koncernen. Frasalget forventes effektueret i marts eller april måned og er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Yderligere oplysninger om risici og udsagn om fremtidige forhold er omtalt på side 6 i dette uddrag på dansk fra årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk.

3 Auriga Industries A/S Hovedtal / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 3 of 7 Hovedtal og aktiedata DKK mio. EUR mio Resultatopgørelse: Administrationsomkostninger * Resultat af primær drift, EBIT * (49) (17) (10) (12) (13) (7) (2) Finansielle poster * (1) (1) (1) (1) (2) (0) (0) Resultat før skat * (50) (18) (26) (13) (7) (7) (2) Resultat efter skat fra fortsættende aktiviteter * (61) (20) (18) (11) (4) (8) (3) Resultat efter skat fra ophørende aktiviteter * (4) Resultat efter skat og minoriteter (15) Balance: Balancesum Aktiver bestemt for salg Passiver bestemt for salg Aktiekapital Egenkapital Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet (657) (88) 69 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (345) (180) (204) (293) (327) (46) (24) heraf investeret i materielle anlægsaktiver (130) (82) (117) (116) (109) (18) (11) Fri pengestrøm (1.002) (86) 10 (135) 45 Aktiedata: EPS, Resultat pr. aktie i kr. 6,60 11,44 4,81 (0,60) 1,51 0,89 1,53 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. (25,9) 20,4 20,2 8,2 13,5 (3,5) 2,7 Indre værdi pr. aktie i kr. 94,0 88,9 80,6 75,8 85,5 12,6 11,9 Udbytte pr. aktie i kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 Aktiekurs ultimo året i kr. 307,5 185,5 87,5 74,5 92,0 41,3 24,9 Price/Earnings (124) Børskurs/Indre værdi 3,27 2,09 1,09 0,98 1,08 3,27 2,09 Antal aktier, mio. 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Markedsværdi, ultimo året I resultatopgørelsen er hovedtal i EUR omregnet efter gennemsnitskursen 745,47 (2013: 745,80), mens balanceposter er omregnet til ultimokursen 744,36 (2013: 746,03). Nøgletal er udregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der er korrigeret for beholdningen af egne aktier ved udregning af nøgletal. * Sammenligningstal for er korrigeret, da Cheminova A/S er præsenteret som ophørende aktivitet i årsrapporten for Definitioner på aktiedata EPS, Resultat pr. aktie i kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. Indre værdi pr. aktie i kr. Udbytte pr. aktie i kr. Price/Earnings Børskurs/Indre værdi Årets resultat efter skat : Gennemsnitligt antal aktier Pengestrøm fra driftsaktivitet : Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital : Gennemsnitligt antal aktier Udbytte : Gennemsnitligt antal aktier Aktiekurs : Resultat pr. aktie Aktiekurs : Egenkapital

4 Auriga Industries A/S Brev til aktionærerne / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 4 of 7 Auriga på rette vej til at gennemføre frasalget af Cheminova Salgstransaktionen afventer godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Den største begivenhed i 2014 har været frasalget af Cheminova, som havde en betydelig indflydelse på såvel udviklingen i aktiekursen som strukturen i Auriga-koncernen. Dette er afspejlet i regnskaberne, hvor Auriga rapporteres som fortsættende aktivitet og Cheminova som ophørende aktivitet. Det næste skridt er at gennemføre salget og modtage kontantbetalingen. Frasalget er endnu ikke endeligt gennemført, men det forventes at ske i marts eller april måned, når alle salgsbetingelser er opfyldt. Nu afventer vi de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvilket baner vejen for, at frasalget kan endeligt gennemføres. Når frasalget er effektueret, er næste skridt at indlede og gennemføre udlodningen af salgsprovenuet så hurtigt som muligt, hvilket fortsat forventes at ske i Udlodning af salgsprovenu i 2015 Udlodningsmetoden skal godkendes af generalforsamlingen. Afhængigt af, hvornår frasalget bliver endeligt gennemført, forventes udlodningsmetoden at blive foreslået på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 30. april 2015, eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Når udlodningen af salgsprovenuet er afsluttet, vil Auriga efterfølgende søge om at blive afnoteret på fondsbørsen, NASDAQ i København, og indlede likvidation. Frem til denne fase er Aurigaaktien fortsat noteret og kan handles af investorerne. Tilfredsstillende år Auriga (fortsættende aktivitet) har udviklet sig som forventet med stigende administrative omkostninger relateret til salgsprocessen. Cheminova (ophørende aktivitet) har generelt haft et tilfredsstillende 2014 med 5% organisk vækst. Såvel den underliggende dækningsgrad som driftsresultatet er forbedret, fordi vi har været i stand til at øge marginerne på produkterne. Forventninger fastholdes Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr., som tidligere udmeldt. Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Oprindeligt havde vi forventet, at frasalget kunne afsluttes i begyndelsen af Vi afventer imidlertid stadig godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvorfor handlen nu forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for handlens gennemførelse er opfyldt, og når frasalget er effektueret. Jens Due Olsen Bestyrelsesformand Cheminova havde en god start på 2014 med yderst tilfredsstillende resultater i første og andet kvartal, primært på grund af stærke resultater i region Europa. I tredje og særligt fjerde kvartal har resultaterne imidlertid været påvirket af udfordrende markedsforhold i Latinamerika. Som følge heraf blev regionens resultater mindre positive end forventet, hvilket har reduceret omsætningen og indtjeningen betydeligt mod slutningen af I 2014 er hovedparten af vores factoring/securitization-aktiviteter og andre alternative finansieringsformer ophørt. Dette har haft en betydelig, negativ indvirkning på pengestrømmen. Endvidere har det udfordrende fjerde kvartal i Latinamerika resulteret i større lagre end forventet ved udgangen af året, hvilket generelt har resulteret i en højere gæld ved årets afslutning.

5 Auriga Industries A/S Fakta om salget af Cheminova / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 5 of 7 Primære fakta om frasalget af Cheminova Primære fakta om salgsaftale Køber af Cheminova Salgspris Betaling af kontantprisen Aftalt pris i danske kroner Købers finansiering Betingelser for gennemførelse af frasalget Auriga offentliggjorde den 8. september 2014, at det 100% ejede datterselskab Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga, var blevet solgt til kemi-virksomheden FMC Corporation. FMC er noteret på børsen i New York. Salgsprisen udgør ,0 mio. kr. på en gældsfri basis, hvilket svarer til 8.542,5 mio. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Hele kontantprisen på ca. 8,5 mia. kr. skal betales til Auriga på den dag, hvor frasalget bliver endeligt gennemført. Salgsprisen er fast i danske kroner og påvirkes dermed ikke af ændringer i valutakurser. Køber har oplyst Auriga, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger. Effektuering af frasalget er underlagt sædvanlige betingelser, herunder: At transaktionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Udløb eller ophør af venteperioder under relevante jurisdiktioners regler om fusions-kontrol. At der ikke har været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Status på betingelser for gennemførelse af frasalget Transaktionen godkendt Afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder Cheminovas forretning Den 7. oktober 2014 blev salget af Cheminova godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Frasalgets endelige gennemførelse afventer de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder. Effektuering af frasalget forventes i marts eller april måned. Der har ikke været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Næste skridt Auriga holder dig underrettet Aurigas aktiviteter efter frasalget Provenu pr. aktie Udlodning af provenu Aurigas aktiviteter efter udlodning Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for frasalget er opfyldt, og når handlen er effektueret. Det er Aurigas hensigt at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne så hurtigt, det kan lade sig gøre. Der forventes udloddet et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie i Intervallet er behæftet med usikkerhed. Den mest effektive distributionsmetode og tidshorisont vurderes fortsat. Auriga vil udsende selskabsmeddelelser herom, når det er relevant. Når udlodningen er afsluttet, vil Auriga søge om at blive afnoteret på NASDAQ København og indlede likvidation. Indtil afnotering er Auriga-aktien noteret og kan dermed handles af investorerne. Yderligere oplysninger om forskellige aspekter af frasalget af Cheminova kan findes i noterne 1, 6, 20, 21, 26 og 32 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 12/2014 af 8. september 2014, hvori det blev offentliggjort, at salgsaftalen var blevet underskrevet. De primære salgsbetingelser fremgår af det bilag, som blev offentliggjort i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014.

6 Auriga Industries A/S Risikostyring og interne kontroller / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 6 of 7 Risici og udsagn om fremtidige forhold Nedenstående faktorer repræsenterer Aurigas primære risici, som kan reducere det overskydende nettoprovenu fra salget af Cheminova. Frasalget af Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga-koncernen, ændrer Aurigas risikoeksponering væsentligt. Som følge heraf er Auriga ikke længere påvirket af de risici, der relaterer sig til det globale agrokemiske marked og virksomhedsdriften i forbindelse med de ophørende aktiviteter (Cheminova). De primære risikofaktorer for de ophørende aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for Frasalget af Cheminova er endnu ikke afsluttet, men handlen forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Effektuering af salget er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Skulle handlen mod alle forventninger ikke blive gennemført vil Auriga fortsat være ejer af virksomheden Cheminova. Salgsprisen på ca. 10,5 mia. kr. på en gældsfri basis svarer til ca. 8,5 mia. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Salgsprisen er fast i danske kroner og dermed ikke valutakursfølsom. Auriga modtager først kontantbetalingen på den dag, hvor handlen endeligt gennemføres. Hele betalingen skal falde på én gang, hvorfor der er en kreditrisiko i forhold til køber. Køber har oplyst, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af committede lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger, hvilket reducerer Aurigas kreditrisiko væsentligt. Når handlen er endeligt gennemført, er Aurigas eneste tilbageværende formål at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne. Før en sådan udlodning kan ske, skal Auriga betale transaktionsomkostninger, gæld og afholde øvrige omkostninger, hvilket medfører et forventet nettoprovenu i intervallet kr. pr. aktie. Udlodningsmetoden skal vedtages på en generalforsamling. Perioden fra afslutning af handlen, hvor salgsprisen modtages kontant, og frem til udlodning af det overskydende nettoprovenu indebærer en finansiel risiko, der har medført et øget fokus på styring af likvide beholdninger. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for Aurigas styring af likvide beholdninger og værdipapirer. Regelsættet har til formål at bevare den nominelle værdi af salgsprovenuet. Bestyrelsen vil regelmæssigt behandle regelsættet for at sikre, at der er overensstemmelse med Aurigas tilbageværende forretningsformål. Der henvises til note 20 og 21 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed kun er offentliggjort på engelsk, for yderligere information om finansielle risici. Interne kontroller Auriga har besluttet at offentliggøre hovedelementerne af de interne kontroller og risikostyring relateret til regnskabsaflæggelsen på > Regnskaber (http://www.cheminova.com/ dk/investor/regnskaber/regnskabsaflaeggelse_og_interne_ kontroller/). Samfundsansvar og mangfoldighed Den fortsættende aktivitet, Auriga, rapporterer nu kun om samfundsansvar i denne årsrapport. Auriga har ikke længere politikker for corporate social responsibility (CSR), klima, menneskerettigheder eller mangfoldighed. Auriga støtter ikke længere FNs Global Compact og følger ikke længere anbefalingen om at offentliggøre en rapport om fremdriften på CSR. Når frasalget af Cheminova er endeligt gennemført, vil der kun være to personer ansat i Auriga. Med henblik på Aurigas fremtidige størrelse, hvor selskabets eneste formål er udlodning, afnotering og likvidation, har Aurigas bestyrelse besluttet, at det ikke længere er relevant at definere nye mål for CSR, måltal for mangfoldighed i bestyrelsen og andre ledelsesniveauer eller igangsætte nye medarbejderundersøgelser mm. I 2013 blev der vedtaget en mangfoldighedspolitik for at øge diversiteten i bestyrelsen over en fireårig periode. Målet var en andel af kvinder i bestyrelsen, som afspejler andelen af kvinder i den danske organisation, som på det tidspunkt var ca. 24%. Et medlem af bestyrelsen er kvinde, hvilket svarer til 17% og er uændret i forhold til foregående år. Tidligere har Auriga valgt at anvende muligheden for at opfylde årsregnskabslovens 99a vedrørende store virksomheders pligt til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar ved at henvise til Cheminovas CSR-rapport. Som tidligere har Cheminova udarbejdet og offentliggjort en CSR-rapport for 2014, der repræsenterer de ophørende aktiviteter. Cheminovas CSR-rapport kan læses på > Regnskaber (http://www.cheminova.com/dk/ investor/regnskaber/). Selvom den fortsættende aktivitet (Auriga) ikke længere udfører adskillige CSR-aktiviteter på grund af frasalget af Cheminova, så er det Aurigas hensigt at behandle sine to medarbejdere og andre interessenter på en fair og respektfuld måde og sikre, at den fortsættende aktivitet bliver drevet professionelt og i overensstemmelse med god praksis frem til afviklingen af selskabet.

7 Auriga Industries A/S Regnskabsberetning / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 7 of 7 Regnskabsberetning Generelt tilfredsstillende udvikling med forbedrede underliggende resultater i forretningen. I overensstemmelse med IFRS 5, Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørende aktiviteter, er Cheminova præsenteret som ophørende aktivitet i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, og alle aktiver og forpligtelser er klassificeret som bestemt for salg pr. 31. december 2014 i balancen. Auriga er præsenteret som fortsættende aktivitet, og sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Den fortsættende aktivitet (Auriga) har ingen driftsmæssige aktiviteter eller omsætning. Efter den endelige gennemførelse af frasalget af Cheminova, vil salgsprovenuet blive indregnet som resultat fra ophørte aktiviteter i Aurigas resultatopgørelse. Fortsættende aktivitet (Auriga) I 2014 blev årets resultat efter skat fra den fortsættende aktivitet -61 mio. kr. (-20 mio. kr.). Resultatet er negativt påvirket af stigningen i de administrative omkostninger på 32 mio. kr. til 49 mio. kr. (17 mio. kr.) som følge af engangsomkostninger relateret til salgsprocessen. Ophørende aktivitet (Cheminova) I 2014 blev den organiske vækst 5%, hvilket løftede omsætningen med 157 mio. kr. til mio. kr. (6.598 mio. kr.) svarende til en rapporteret vækst i omsætningen på 2%. Væksten var drevet af stærke resultater i region Europa, der oplevede en tidlig start på sæsonen som følge af den milde vinter i Region Europa opnåede en organisk vækst på 6% og repræsenterede 40% af den samlede omsætning. Region Latinamerika opnåede også en organisk vækst på 6% og repræsenterede 30% af den samlede omsætning. Resultaterne i region Latinamerika blev imidlertid reduceret af udfordrende markedsforhold, der påvirkede omsætning og indtjening negativt i fjerde kvartal Region International opnåede en organisk vækst på 10% og repræsenterede 17% af den samlede omsætning. Region Nordamerika havde en negativ organisk vækst på 6% og repræsenterede 8% af den samlede omsætning. Her oplevede man en forsinket og svag sæson som følge af en lang vinter i Bruttoresultatet steg 5% til mio. kr. (1.976 mio. kr.) og resulterede i en højere dækningsgrad på 30,8% (30,0%). Resultat af primær drift (EBIT) steg 9%, når der korrigeres for engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Det rapporterede resultat af primær drift blev 650 mio. kr. (656 mio. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin på 9,6% (9,9%). Årets resultat efter skat fra ophørende aktiviteter faldt til 229 mio. kr. (311 mio. kr.) primært på grund af stigende finansielle omkostninger. Udviklingen var særligt drevet af valutakursændringer og ekstraordinære omkostninger relateret til factoring/securitization. Den rentebærende gæld steg med 822 mio. kr. til mio. kr. (1.905 mio. kr.). Der henvises til note 6, Ophørende aktiviteter, i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Koncern Resultatopgørelse Årets resultat efter skat for koncernen blev 167 mio. kr. (291 mio. kr.), primært påvirket af det lavere resultat fra de ophørende aktiviteter samt øgede administrative omkostninger. Balancen Ved udgangen af året var balancesummen mio. kr. (6.341 mio. kr.). Den rentebærende gæld udgjorde 73 mio. kr. mod mio. kr. året før, idet den rentebærende gæld i Cheminova er blevet reklassificeret til forpligtelser bestemt for salg. Egenkapitalen ultimo året steg 130 mio. kr. til mio. kr. (2.255 mio. kr.), hvilket svarer til en egenkapitalandel på 33% (36%). Ved udgangen af året udgjorde koncernens utrukne kreditfaciliteter mio. kr. (1.932 mio. kr.). Pengestrømsopgørelse Den fri pengestrøm var påvirket af en negativ udvikling i arbejdskapitalen som følge af en væsentlig reduktion af factoring/ securitization-aktiviteterne samt større lagre, hvilket har resulteret i en fri pengestrøm på mio. kr. (338 mio. kr.) ultimo året. Der henvises til note 8, Pengestrøm, Ændring i arbejdskapital. Der har ikke været væsentlige ændringer i koncernens debitorer, der nu er reklassificeret til aktiver bestemt for salg, jf. note 16 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Endvidere havde salget af Stähler Schweiz en positiv effekt på pengestrømmen på ca. 100 mio. kr. ultimo I 2014 udgjorde investeringerne 345 mio. kr. (180 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 68 mio. kr., når der korrigeres for indtægterne på 97 mio. kr. fra salget af Stähler Schweiz i 2013.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2015 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Køb af ejerandele i selskab manglende oplysninger i meddelelse... 2 1.2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2013

Delårsrapport 2. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 22. august 2013 CVR nr. 34 62 92 18 Delårsrapport 2. kvartal 2013 Fortsat fremgang Helping you grow Ledelsens beretning 3 Hovedpunkter 4 Mål og strategi 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling Page 1 of 6 Referat af ekstraordinær generalforsamling Den 7. oktober 2014, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S, CVR-nr. 34 62 92 18. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere