Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015"

Transkript

1 Uddrag på dansk Årsrapport februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse af side 3-8 fra årsrapporten.

2 Auriga Industries A/S Resumé / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 2 of 7 Hovedpunkter i 2014 Auriga havde et tilfredsstillende år, hvor frasalget af Cheminova var den største begivenhed. 5% organisk vækst løftede den rapporterede omsætning til 6,8 milliarder kroner med forbedrede driftsresultater i Cheminova. Pengestrømmen var påvirket af en væsentlig reduktion i factoring/ securitization, hvilket medførte et forøget gældsniveau var påvirket af frasalget af Cheminova, som nu afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder, for at transaktionen kan blive endeligt gennemført. Frem til effektuering af frasalget vil Cheminova være indregnet i Auriga s regnskab som ophørende aktivitet, mens Auriga er præsenteret som den fortsættende aktivitet. Årets resultat for den fortsættende aktivitet (Auriga) blev -61 mio. kr. Administrationsomkostninger steg 32 mio. kr. til 49 mio. kr. som følge af omkostninger i forbindelse med salgsprocessen. De ophørende aktiviteter (Cheminova) havde et tilfredsstillende år med 5% organisk vækst, der løftede den rapporterede omsætning med 2% til mio. kr. Dækningsgraden blev forbedret med 0,8 procentpoint til 30,8% og medførte en stigning i resultatet af primær drift (EBIT) på 9%, når der korrigeres for omkostninger relateret til frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Omsætning og indtjening blev forbedret i de ophørende aktiviteter på trods af en negativ indvirkning fra tørke og udfordrende markedsforhold i Brasilien, som reducerede resultaterne væsentligt i fjerde kvartal. Den negative pengestrøm var påvirket af såvel en væsentlig reduktion af factoring/securitization-aktiviteterne som større lagre, hvilket medførte en højere gæld ved udgangen af året. Frasalget af Cheminova forventes endeligt gennemført i marts eller april måned. Den mest effektive udlodningsmetode undersøges stadig, og udfaldet vil blive kommunikeret på et senere tidspunkt. Den ordinære generalforsamling afholdes den 30. april 2015, hvor Auriga forventer at kunne redegøre nærmere for den forventede udlodning af provenuet fra salget. Der forventes fortsat et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie til udlodning til aktionærerne i Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Forventet tidsplan for frasalget 2015 Gennemførelse af frasalget (forventes i marts eller april) 2015 Indkaldelse til (ordinær eller ekstraordinær) generalforsamling for at godkende udlodning og metode 2015 Udlodning af overskydende provenu til Aurigas aktionærer Afnotering og likvidation af Auriga Den forventede tidsplan skal betragtes som en indikation af faserne i processen, der er betinget af den endelige gennemførelse af frasalget. Forsinkes den endelige gennemførelse, vil de efterfølgende faser blive tilsvarende forskudt. Forventninger fastholdes Når frasalget er endeligt gennemført, er det Aurigas hensigt at udlodde det overskydende kontantprovenu på ca. 8,5 mia. kr. fra salget af Cheminova til aktionærerne. Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr. Forventningerne er baseret på den forudsætning, at frasalget bliver endelig gennemført, og Cheminova dermed sælges fra Auriga-koncernen. Frasalget forventes effektueret i marts eller april måned og er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Yderligere oplysninger om risici og udsagn om fremtidige forhold er omtalt på side 6 i dette uddrag på dansk fra årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk.

3 Auriga Industries A/S Hovedtal / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 3 of 7 Hovedtal og aktiedata DKK mio. EUR mio Resultatopgørelse: Administrationsomkostninger * Resultat af primær drift, EBIT * (49) (17) (10) (12) (13) (7) (2) Finansielle poster * (1) (1) (1) (1) (2) (0) (0) Resultat før skat * (50) (18) (26) (13) (7) (7) (2) Resultat efter skat fra fortsættende aktiviteter * (61) (20) (18) (11) (4) (8) (3) Resultat efter skat fra ophørende aktiviteter * (4) Resultat efter skat og minoriteter (15) Balance: Balancesum Aktiver bestemt for salg Passiver bestemt for salg Aktiekapital Egenkapital Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet (657) (88) 69 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (345) (180) (204) (293) (327) (46) (24) heraf investeret i materielle anlægsaktiver (130) (82) (117) (116) (109) (18) (11) Fri pengestrøm (1.002) (86) 10 (135) 45 Aktiedata: EPS, Resultat pr. aktie i kr. 6,60 11,44 4,81 (0,60) 1,51 0,89 1,53 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. (25,9) 20,4 20,2 8,2 13,5 (3,5) 2,7 Indre værdi pr. aktie i kr. 94,0 88,9 80,6 75,8 85,5 12,6 11,9 Udbytte pr. aktie i kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 Aktiekurs ultimo året i kr. 307,5 185,5 87,5 74,5 92,0 41,3 24,9 Price/Earnings (124) Børskurs/Indre værdi 3,27 2,09 1,09 0,98 1,08 3,27 2,09 Antal aktier, mio. 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Markedsværdi, ultimo året I resultatopgørelsen er hovedtal i EUR omregnet efter gennemsnitskursen 745,47 (2013: 745,80), mens balanceposter er omregnet til ultimokursen 744,36 (2013: 746,03). Nøgletal er udregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der er korrigeret for beholdningen af egne aktier ved udregning af nøgletal. * Sammenligningstal for er korrigeret, da Cheminova A/S er præsenteret som ophørende aktivitet i årsrapporten for Definitioner på aktiedata EPS, Resultat pr. aktie i kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. Indre værdi pr. aktie i kr. Udbytte pr. aktie i kr. Price/Earnings Børskurs/Indre værdi Årets resultat efter skat : Gennemsnitligt antal aktier Pengestrøm fra driftsaktivitet : Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital : Gennemsnitligt antal aktier Udbytte : Gennemsnitligt antal aktier Aktiekurs : Resultat pr. aktie Aktiekurs : Egenkapital

4 Auriga Industries A/S Brev til aktionærerne / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 4 of 7 Auriga på rette vej til at gennemføre frasalget af Cheminova Salgstransaktionen afventer godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Den største begivenhed i 2014 har været frasalget af Cheminova, som havde en betydelig indflydelse på såvel udviklingen i aktiekursen som strukturen i Auriga-koncernen. Dette er afspejlet i regnskaberne, hvor Auriga rapporteres som fortsættende aktivitet og Cheminova som ophørende aktivitet. Det næste skridt er at gennemføre salget og modtage kontantbetalingen. Frasalget er endnu ikke endeligt gennemført, men det forventes at ske i marts eller april måned, når alle salgsbetingelser er opfyldt. Nu afventer vi de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvilket baner vejen for, at frasalget kan endeligt gennemføres. Når frasalget er effektueret, er næste skridt at indlede og gennemføre udlodningen af salgsprovenuet så hurtigt som muligt, hvilket fortsat forventes at ske i Udlodning af salgsprovenu i 2015 Udlodningsmetoden skal godkendes af generalforsamlingen. Afhængigt af, hvornår frasalget bliver endeligt gennemført, forventes udlodningsmetoden at blive foreslået på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 30. april 2015, eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Når udlodningen af salgsprovenuet er afsluttet, vil Auriga efterfølgende søge om at blive afnoteret på fondsbørsen, NASDAQ i København, og indlede likvidation. Frem til denne fase er Aurigaaktien fortsat noteret og kan handles af investorerne. Tilfredsstillende år Auriga (fortsættende aktivitet) har udviklet sig som forventet med stigende administrative omkostninger relateret til salgsprocessen. Cheminova (ophørende aktivitet) har generelt haft et tilfredsstillende 2014 med 5% organisk vækst. Såvel den underliggende dækningsgrad som driftsresultatet er forbedret, fordi vi har været i stand til at øge marginerne på produkterne. Forventninger fastholdes Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr., som tidligere udmeldt. Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Oprindeligt havde vi forventet, at frasalget kunne afsluttes i begyndelsen af Vi afventer imidlertid stadig godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvorfor handlen nu forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for handlens gennemførelse er opfyldt, og når frasalget er effektueret. Jens Due Olsen Bestyrelsesformand Cheminova havde en god start på 2014 med yderst tilfredsstillende resultater i første og andet kvartal, primært på grund af stærke resultater i region Europa. I tredje og særligt fjerde kvartal har resultaterne imidlertid været påvirket af udfordrende markedsforhold i Latinamerika. Som følge heraf blev regionens resultater mindre positive end forventet, hvilket har reduceret omsætningen og indtjeningen betydeligt mod slutningen af I 2014 er hovedparten af vores factoring/securitization-aktiviteter og andre alternative finansieringsformer ophørt. Dette har haft en betydelig, negativ indvirkning på pengestrømmen. Endvidere har det udfordrende fjerde kvartal i Latinamerika resulteret i større lagre end forventet ved udgangen af året, hvilket generelt har resulteret i en højere gæld ved årets afslutning.

5 Auriga Industries A/S Fakta om salget af Cheminova / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 5 of 7 Primære fakta om frasalget af Cheminova Primære fakta om salgsaftale Køber af Cheminova Salgspris Betaling af kontantprisen Aftalt pris i danske kroner Købers finansiering Betingelser for gennemførelse af frasalget Auriga offentliggjorde den 8. september 2014, at det 100% ejede datterselskab Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga, var blevet solgt til kemi-virksomheden FMC Corporation. FMC er noteret på børsen i New York. Salgsprisen udgør ,0 mio. kr. på en gældsfri basis, hvilket svarer til 8.542,5 mio. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Hele kontantprisen på ca. 8,5 mia. kr. skal betales til Auriga på den dag, hvor frasalget bliver endeligt gennemført. Salgsprisen er fast i danske kroner og påvirkes dermed ikke af ændringer i valutakurser. Køber har oplyst Auriga, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger. Effektuering af frasalget er underlagt sædvanlige betingelser, herunder: At transaktionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Udløb eller ophør af venteperioder under relevante jurisdiktioners regler om fusions-kontrol. At der ikke har været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Status på betingelser for gennemførelse af frasalget Transaktionen godkendt Afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder Cheminovas forretning Den 7. oktober 2014 blev salget af Cheminova godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Frasalgets endelige gennemførelse afventer de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder. Effektuering af frasalget forventes i marts eller april måned. Der har ikke været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Næste skridt Auriga holder dig underrettet Aurigas aktiviteter efter frasalget Provenu pr. aktie Udlodning af provenu Aurigas aktiviteter efter udlodning Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for frasalget er opfyldt, og når handlen er effektueret. Det er Aurigas hensigt at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne så hurtigt, det kan lade sig gøre. Der forventes udloddet et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie i Intervallet er behæftet med usikkerhed. Den mest effektive distributionsmetode og tidshorisont vurderes fortsat. Auriga vil udsende selskabsmeddelelser herom, når det er relevant. Når udlodningen er afsluttet, vil Auriga søge om at blive afnoteret på NASDAQ København og indlede likvidation. Indtil afnotering er Auriga-aktien noteret og kan dermed handles af investorerne. Yderligere oplysninger om forskellige aspekter af frasalget af Cheminova kan findes i noterne 1, 6, 20, 21, 26 og 32 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 12/2014 af 8. september 2014, hvori det blev offentliggjort, at salgsaftalen var blevet underskrevet. De primære salgsbetingelser fremgår af det bilag, som blev offentliggjort i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014.

6 Auriga Industries A/S Risikostyring og interne kontroller / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 6 of 7 Risici og udsagn om fremtidige forhold Nedenstående faktorer repræsenterer Aurigas primære risici, som kan reducere det overskydende nettoprovenu fra salget af Cheminova. Frasalget af Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga-koncernen, ændrer Aurigas risikoeksponering væsentligt. Som følge heraf er Auriga ikke længere påvirket af de risici, der relaterer sig til det globale agrokemiske marked og virksomhedsdriften i forbindelse med de ophørende aktiviteter (Cheminova). De primære risikofaktorer for de ophørende aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for Frasalget af Cheminova er endnu ikke afsluttet, men handlen forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Effektuering af salget er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Skulle handlen mod alle forventninger ikke blive gennemført vil Auriga fortsat være ejer af virksomheden Cheminova. Salgsprisen på ca. 10,5 mia. kr. på en gældsfri basis svarer til ca. 8,5 mia. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Salgsprisen er fast i danske kroner og dermed ikke valutakursfølsom. Auriga modtager først kontantbetalingen på den dag, hvor handlen endeligt gennemføres. Hele betalingen skal falde på én gang, hvorfor der er en kreditrisiko i forhold til køber. Køber har oplyst, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af committede lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger, hvilket reducerer Aurigas kreditrisiko væsentligt. Når handlen er endeligt gennemført, er Aurigas eneste tilbageværende formål at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne. Før en sådan udlodning kan ske, skal Auriga betale transaktionsomkostninger, gæld og afholde øvrige omkostninger, hvilket medfører et forventet nettoprovenu i intervallet kr. pr. aktie. Udlodningsmetoden skal vedtages på en generalforsamling. Perioden fra afslutning af handlen, hvor salgsprisen modtages kontant, og frem til udlodning af det overskydende nettoprovenu indebærer en finansiel risiko, der har medført et øget fokus på styring af likvide beholdninger. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for Aurigas styring af likvide beholdninger og værdipapirer. Regelsættet har til formål at bevare den nominelle værdi af salgsprovenuet. Bestyrelsen vil regelmæssigt behandle regelsættet for at sikre, at der er overensstemmelse med Aurigas tilbageværende forretningsformål. Der henvises til note 20 og 21 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed kun er offentliggjort på engelsk, for yderligere information om finansielle risici. Interne kontroller Auriga har besluttet at offentliggøre hovedelementerne af de interne kontroller og risikostyring relateret til regnskabsaflæggelsen på > Regnskaber ( dk/investor/regnskaber/regnskabsaflaeggelse_og_interne_ kontroller/). Samfundsansvar og mangfoldighed Den fortsættende aktivitet, Auriga, rapporterer nu kun om samfundsansvar i denne årsrapport. Auriga har ikke længere politikker for corporate social responsibility (CSR), klima, menneskerettigheder eller mangfoldighed. Auriga støtter ikke længere FNs Global Compact og følger ikke længere anbefalingen om at offentliggøre en rapport om fremdriften på CSR. Når frasalget af Cheminova er endeligt gennemført, vil der kun være to personer ansat i Auriga. Med henblik på Aurigas fremtidige størrelse, hvor selskabets eneste formål er udlodning, afnotering og likvidation, har Aurigas bestyrelse besluttet, at det ikke længere er relevant at definere nye mål for CSR, måltal for mangfoldighed i bestyrelsen og andre ledelsesniveauer eller igangsætte nye medarbejderundersøgelser mm. I 2013 blev der vedtaget en mangfoldighedspolitik for at øge diversiteten i bestyrelsen over en fireårig periode. Målet var en andel af kvinder i bestyrelsen, som afspejler andelen af kvinder i den danske organisation, som på det tidspunkt var ca. 24%. Et medlem af bestyrelsen er kvinde, hvilket svarer til 17% og er uændret i forhold til foregående år. Tidligere har Auriga valgt at anvende muligheden for at opfylde årsregnskabslovens 99a vedrørende store virksomheders pligt til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar ved at henvise til Cheminovas CSR-rapport. Som tidligere har Cheminova udarbejdet og offentliggjort en CSR-rapport for 2014, der repræsenterer de ophørende aktiviteter. Cheminovas CSR-rapport kan læses på > Regnskaber ( investor/regnskaber/). Selvom den fortsættende aktivitet (Auriga) ikke længere udfører adskillige CSR-aktiviteter på grund af frasalget af Cheminova, så er det Aurigas hensigt at behandle sine to medarbejdere og andre interessenter på en fair og respektfuld måde og sikre, at den fortsættende aktivitet bliver drevet professionelt og i overensstemmelse med god praksis frem til afviklingen af selskabet.

7 Auriga Industries A/S Regnskabsberetning / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 7 of 7 Regnskabsberetning Generelt tilfredsstillende udvikling med forbedrede underliggende resultater i forretningen. I overensstemmelse med IFRS 5, Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørende aktiviteter, er Cheminova præsenteret som ophørende aktivitet i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, og alle aktiver og forpligtelser er klassificeret som bestemt for salg pr. 31. december 2014 i balancen. Auriga er præsenteret som fortsættende aktivitet, og sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Den fortsættende aktivitet (Auriga) har ingen driftsmæssige aktiviteter eller omsætning. Efter den endelige gennemførelse af frasalget af Cheminova, vil salgsprovenuet blive indregnet som resultat fra ophørte aktiviteter i Aurigas resultatopgørelse. Fortsættende aktivitet (Auriga) I 2014 blev årets resultat efter skat fra den fortsættende aktivitet -61 mio. kr. (-20 mio. kr.). Resultatet er negativt påvirket af stigningen i de administrative omkostninger på 32 mio. kr. til 49 mio. kr. (17 mio. kr.) som følge af engangsomkostninger relateret til salgsprocessen. Ophørende aktivitet (Cheminova) I 2014 blev den organiske vækst 5%, hvilket løftede omsætningen med 157 mio. kr. til mio. kr. (6.598 mio. kr.) svarende til en rapporteret vækst i omsætningen på 2%. Væksten var drevet af stærke resultater i region Europa, der oplevede en tidlig start på sæsonen som følge af den milde vinter i Region Europa opnåede en organisk vækst på 6% og repræsenterede 40% af den samlede omsætning. Region Latinamerika opnåede også en organisk vækst på 6% og repræsenterede 30% af den samlede omsætning. Resultaterne i region Latinamerika blev imidlertid reduceret af udfordrende markedsforhold, der påvirkede omsætning og indtjening negativt i fjerde kvartal Region International opnåede en organisk vækst på 10% og repræsenterede 17% af den samlede omsætning. Region Nordamerika havde en negativ organisk vækst på 6% og repræsenterede 8% af den samlede omsætning. Her oplevede man en forsinket og svag sæson som følge af en lang vinter i Bruttoresultatet steg 5% til mio. kr. (1.976 mio. kr.) og resulterede i en højere dækningsgrad på 30,8% (30,0%). Resultat af primær drift (EBIT) steg 9%, når der korrigeres for engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Det rapporterede resultat af primær drift blev 650 mio. kr. (656 mio. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin på 9,6% (9,9%). Årets resultat efter skat fra ophørende aktiviteter faldt til 229 mio. kr. (311 mio. kr.) primært på grund af stigende finansielle omkostninger. Udviklingen var særligt drevet af valutakursændringer og ekstraordinære omkostninger relateret til factoring/securitization. Den rentebærende gæld steg med 822 mio. kr. til mio. kr. (1.905 mio. kr.). Der henvises til note 6, Ophørende aktiviteter, i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Koncern Resultatopgørelse Årets resultat efter skat for koncernen blev 167 mio. kr. (291 mio. kr.), primært påvirket af det lavere resultat fra de ophørende aktiviteter samt øgede administrative omkostninger. Balancen Ved udgangen af året var balancesummen mio. kr. (6.341 mio. kr.). Den rentebærende gæld udgjorde 73 mio. kr. mod mio. kr. året før, idet den rentebærende gæld i Cheminova er blevet reklassificeret til forpligtelser bestemt for salg. Egenkapitalen ultimo året steg 130 mio. kr. til mio. kr. (2.255 mio. kr.), hvilket svarer til en egenkapitalandel på 33% (36%). Ved udgangen af året udgjorde koncernens utrukne kreditfaciliteter mio. kr. (1.932 mio. kr.). Pengestrømsopgørelse Den fri pengestrøm var påvirket af en negativ udvikling i arbejdskapitalen som følge af en væsentlig reduktion af factoring/ securitization-aktiviteterne samt større lagre, hvilket har resulteret i en fri pengestrøm på mio. kr. (338 mio. kr.) ultimo året. Der henvises til note 8, Pengestrøm, Ændring i arbejdskapital. Der har ikke været væsentlige ændringer i koncernens debitorer, der nu er reklassificeret til aktiver bestemt for salg, jf. note 16 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Endvidere havde salget af Stähler Schweiz en positiv effekt på pengestrømmen på ca. 100 mio. kr. ultimo I 2014 udgjorde investeringerne 345 mio. kr. (180 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 68 mio. kr., når der korrigeres for indtægterne på 97 mio. kr. fra salget af Stähler Schweiz i 2013.

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Sidste fase af afviklingen igangsat

Sidste fase af afviklingen igangsat DELÅRSRAPPORTEN ER UDARBEJDET, GODKENDT OG OFFENTLIGGJORT PÅ ENGELSK. I TVIVLSTILFÆLDE ER ORDLYDEN I DEN ENGELSKE VERSION GÆLDENDE. Sidste fase af afviklingen igangsat UDDRAG PÅ DANSK FRA DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Resultat som forventet efter udbetaling af udbytte

Resultat som forventet efter udbetaling af udbytte UDDRAG PÅ DANSK FRA DELÅRSRAPPORT 2. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 17/2015 / 18. august 2015 UDDRAG PÅ DANSK Resultat som forventet efter udbetaling af udbytte Delårsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere