Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015"

Transkript

1 Uddrag på dansk Årsrapport februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse af side 3-8 fra årsrapporten.

2 Auriga Industries A/S Resumé / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 2 of 7 Hovedpunkter i 2014 Auriga havde et tilfredsstillende år, hvor frasalget af Cheminova var den største begivenhed. 5% organisk vækst løftede den rapporterede omsætning til 6,8 milliarder kroner med forbedrede driftsresultater i Cheminova. Pengestrømmen var påvirket af en væsentlig reduktion i factoring/ securitization, hvilket medførte et forøget gældsniveau var påvirket af frasalget af Cheminova, som nu afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder, for at transaktionen kan blive endeligt gennemført. Frem til effektuering af frasalget vil Cheminova være indregnet i Auriga s regnskab som ophørende aktivitet, mens Auriga er præsenteret som den fortsættende aktivitet. Årets resultat for den fortsættende aktivitet (Auriga) blev -61 mio. kr. Administrationsomkostninger steg 32 mio. kr. til 49 mio. kr. som følge af omkostninger i forbindelse med salgsprocessen. De ophørende aktiviteter (Cheminova) havde et tilfredsstillende år med 5% organisk vækst, der løftede den rapporterede omsætning med 2% til mio. kr. Dækningsgraden blev forbedret med 0,8 procentpoint til 30,8% og medførte en stigning i resultatet af primær drift (EBIT) på 9%, når der korrigeres for omkostninger relateret til frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Omsætning og indtjening blev forbedret i de ophørende aktiviteter på trods af en negativ indvirkning fra tørke og udfordrende markedsforhold i Brasilien, som reducerede resultaterne væsentligt i fjerde kvartal. Den negative pengestrøm var påvirket af såvel en væsentlig reduktion af factoring/securitization-aktiviteterne som større lagre, hvilket medførte en højere gæld ved udgangen af året. Frasalget af Cheminova forventes endeligt gennemført i marts eller april måned. Den mest effektive udlodningsmetode undersøges stadig, og udfaldet vil blive kommunikeret på et senere tidspunkt. Den ordinære generalforsamling afholdes den 30. april 2015, hvor Auriga forventer at kunne redegøre nærmere for den forventede udlodning af provenuet fra salget. Der forventes fortsat et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie til udlodning til aktionærerne i Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Forventet tidsplan for frasalget 2015 Gennemførelse af frasalget (forventes i marts eller april) 2015 Indkaldelse til (ordinær eller ekstraordinær) generalforsamling for at godkende udlodning og metode 2015 Udlodning af overskydende provenu til Aurigas aktionærer Afnotering og likvidation af Auriga Den forventede tidsplan skal betragtes som en indikation af faserne i processen, der er betinget af den endelige gennemførelse af frasalget. Forsinkes den endelige gennemførelse, vil de efterfølgende faser blive tilsvarende forskudt. Forventninger fastholdes Når frasalget er endeligt gennemført, er det Aurigas hensigt at udlodde det overskydende kontantprovenu på ca. 8,5 mia. kr. fra salget af Cheminova til aktionærerne. Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr. Forventningerne er baseret på den forudsætning, at frasalget bliver endelig gennemført, og Cheminova dermed sælges fra Auriga-koncernen. Frasalget forventes effektueret i marts eller april måned og er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Yderligere oplysninger om risici og udsagn om fremtidige forhold er omtalt på side 6 i dette uddrag på dansk fra årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk.

3 Auriga Industries A/S Hovedtal / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 3 of 7 Hovedtal og aktiedata DKK mio. EUR mio Resultatopgørelse: Administrationsomkostninger * Resultat af primær drift, EBIT * (49) (17) (10) (12) (13) (7) (2) Finansielle poster * (1) (1) (1) (1) (2) (0) (0) Resultat før skat * (50) (18) (26) (13) (7) (7) (2) Resultat efter skat fra fortsættende aktiviteter * (61) (20) (18) (11) (4) (8) (3) Resultat efter skat fra ophørende aktiviteter * (4) Resultat efter skat og minoriteter (15) Balance: Balancesum Aktiver bestemt for salg Passiver bestemt for salg Aktiekapital Egenkapital Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet (657) (88) 69 Pengestrøm fra investeringsaktivitet (345) (180) (204) (293) (327) (46) (24) heraf investeret i materielle anlægsaktiver (130) (82) (117) (116) (109) (18) (11) Fri pengestrøm (1.002) (86) 10 (135) 45 Aktiedata: EPS, Resultat pr. aktie i kr. 6,60 11,44 4,81 (0,60) 1,51 0,89 1,53 Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. (25,9) 20,4 20,2 8,2 13,5 (3,5) 2,7 Indre værdi pr. aktie i kr. 94,0 88,9 80,6 75,8 85,5 12,6 11,9 Udbytte pr. aktie i kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 Aktiekurs ultimo året i kr. 307,5 185,5 87,5 74,5 92,0 41,3 24,9 Price/Earnings (124) Børskurs/Indre værdi 3,27 2,09 1,09 0,98 1,08 3,27 2,09 Antal aktier, mio. 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Markedsværdi, ultimo året I resultatopgørelsen er hovedtal i EUR omregnet efter gennemsnitskursen 745,47 (2013: 745,80), mens balanceposter er omregnet til ultimokursen 744,36 (2013: 746,03). Nøgletal er udregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der er korrigeret for beholdningen af egne aktier ved udregning af nøgletal. * Sammenligningstal for er korrigeret, da Cheminova A/S er præsenteret som ophørende aktivitet i årsrapporten for Definitioner på aktiedata EPS, Resultat pr. aktie i kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet pr. aktie i kr. Indre værdi pr. aktie i kr. Udbytte pr. aktie i kr. Price/Earnings Børskurs/Indre værdi Årets resultat efter skat : Gennemsnitligt antal aktier Pengestrøm fra driftsaktivitet : Gennemsnitligt antal aktier Egenkapital : Gennemsnitligt antal aktier Udbytte : Gennemsnitligt antal aktier Aktiekurs : Resultat pr. aktie Aktiekurs : Egenkapital

4 Auriga Industries A/S Brev til aktionærerne / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 4 of 7 Auriga på rette vej til at gennemføre frasalget af Cheminova Salgstransaktionen afventer godkendelse fra relevante konkurrencemyndigheder. Den største begivenhed i 2014 har været frasalget af Cheminova, som havde en betydelig indflydelse på såvel udviklingen i aktiekursen som strukturen i Auriga-koncernen. Dette er afspejlet i regnskaberne, hvor Auriga rapporteres som fortsættende aktivitet og Cheminova som ophørende aktivitet. Det næste skridt er at gennemføre salget og modtage kontantbetalingen. Frasalget er endnu ikke endeligt gennemført, men det forventes at ske i marts eller april måned, når alle salgsbetingelser er opfyldt. Nu afventer vi de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvilket baner vejen for, at frasalget kan endeligt gennemføres. Når frasalget er effektueret, er næste skridt at indlede og gennemføre udlodningen af salgsprovenuet så hurtigt som muligt, hvilket fortsat forventes at ske i Udlodning af salgsprovenu i 2015 Udlodningsmetoden skal godkendes af generalforsamlingen. Afhængigt af, hvornår frasalget bliver endeligt gennemført, forventes udlodningsmetoden at blive foreslået på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 30. april 2015, eller på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Når udlodningen af salgsprovenuet er afsluttet, vil Auriga efterfølgende søge om at blive afnoteret på fondsbørsen, NASDAQ i København, og indlede likvidation. Frem til denne fase er Aurigaaktien fortsat noteret og kan handles af investorerne. Tilfredsstillende år Auriga (fortsættende aktivitet) har udviklet sig som forventet med stigende administrative omkostninger relateret til salgsprocessen. Cheminova (ophørende aktivitet) har generelt haft et tilfredsstillende 2014 med 5% organisk vækst. Såvel den underliggende dækningsgrad som driftsresultatet er forbedret, fordi vi har været i stand til at øge marginerne på produkterne. Forventninger fastholdes Udlodningen forventes fortsat at ske i En sådan udlodning kan først ske, når Auriga har betalt transaktionsomkostninger, gæld og øvrige omkostninger, hvilket fører til et forventet nettoprovenu pr. aktie på mellem 323 kr. til 325 kr., som tidligere udmeldt. Der er stadig en vis usikkerhed om intervallet. Oprindeligt havde vi forventet, at frasalget kunne afsluttes i begyndelsen af Vi afventer imidlertid stadig godkendelser fra konkurrencemyndigheder, hvorfor handlen nu forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for handlens gennemførelse er opfyldt, og når frasalget er effektueret. Jens Due Olsen Bestyrelsesformand Cheminova havde en god start på 2014 med yderst tilfredsstillende resultater i første og andet kvartal, primært på grund af stærke resultater i region Europa. I tredje og særligt fjerde kvartal har resultaterne imidlertid været påvirket af udfordrende markedsforhold i Latinamerika. Som følge heraf blev regionens resultater mindre positive end forventet, hvilket har reduceret omsætningen og indtjeningen betydeligt mod slutningen af I 2014 er hovedparten af vores factoring/securitization-aktiviteter og andre alternative finansieringsformer ophørt. Dette har haft en betydelig, negativ indvirkning på pengestrømmen. Endvidere har det udfordrende fjerde kvartal i Latinamerika resulteret i større lagre end forventet ved udgangen af året, hvilket generelt har resulteret i en højere gæld ved årets afslutning.

5 Auriga Industries A/S Fakta om salget af Cheminova / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 5 of 7 Primære fakta om frasalget af Cheminova Primære fakta om salgsaftale Køber af Cheminova Salgspris Betaling af kontantprisen Aftalt pris i danske kroner Købers finansiering Betingelser for gennemførelse af frasalget Auriga offentliggjorde den 8. september 2014, at det 100% ejede datterselskab Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga, var blevet solgt til kemi-virksomheden FMC Corporation. FMC er noteret på børsen i New York. Salgsprisen udgør ,0 mio. kr. på en gældsfri basis, hvilket svarer til 8.542,5 mio. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Hele kontantprisen på ca. 8,5 mia. kr. skal betales til Auriga på den dag, hvor frasalget bliver endeligt gennemført. Salgsprisen er fast i danske kroner og påvirkes dermed ikke af ændringer i valutakurser. Køber har oplyst Auriga, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger. Effektuering af frasalget er underlagt sædvanlige betingelser, herunder: At transaktionen godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Udløb eller ophør af venteperioder under relevante jurisdiktioners regler om fusions-kontrol. At der ikke har været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Status på betingelser for gennemførelse af frasalget Transaktionen godkendt Afventer godkendelser fra konkurrencemyndigheder Cheminovas forretning Den 7. oktober 2014 blev salget af Cheminova godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga. Frasalgets endelige gennemførelse afventer de sidste godkendelser fra konkurrencemyndigheder. Effektuering af frasalget forventes i marts eller april måned. Der har ikke været en væsentlig forværring af Cheminovas forretning. Næste skridt Auriga holder dig underrettet Aurigas aktiviteter efter frasalget Provenu pr. aktie Udlodning af provenu Aurigas aktiviteter efter udlodning Auriga vil offentliggøre selskabsmeddelelser, når alle betingelser for frasalget er opfyldt, og når handlen er effektueret. Det er Aurigas hensigt at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne så hurtigt, det kan lade sig gøre. Der forventes udloddet et nettoprovenu på mellem kr. pr. aktie i Intervallet er behæftet med usikkerhed. Den mest effektive distributionsmetode og tidshorisont vurderes fortsat. Auriga vil udsende selskabsmeddelelser herom, når det er relevant. Når udlodningen er afsluttet, vil Auriga søge om at blive afnoteret på NASDAQ København og indlede likvidation. Indtil afnotering er Auriga-aktien noteret og kan dermed handles af investorerne. Yderligere oplysninger om forskellige aspekter af frasalget af Cheminova kan findes i noterne 1, 6, 20, 21, 26 og 32 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 12/2014 af 8. september 2014, hvori det blev offentliggjort, at salgsaftalen var blevet underskrevet. De primære salgsbetingelser fremgår af det bilag, som blev offentliggjort i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2014.

6 Auriga Industries A/S Risikostyring og interne kontroller / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 6 of 7 Risici og udsagn om fremtidige forhold Nedenstående faktorer repræsenterer Aurigas primære risici, som kan reducere det overskydende nettoprovenu fra salget af Cheminova. Frasalget af Cheminova, der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga-koncernen, ændrer Aurigas risikoeksponering væsentligt. Som følge heraf er Auriga ikke længere påvirket af de risici, der relaterer sig til det globale agrokemiske marked og virksomhedsdriften i forbindelse med de ophørende aktiviteter (Cheminova). De primære risikofaktorer for de ophørende aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for Frasalget af Cheminova er endnu ikke afsluttet, men handlen forventes at blive endeligt gennemført i marts eller april måned. Effektuering af salget er betinget af, at de sidste godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder opnås. Skulle handlen mod alle forventninger ikke blive gennemført vil Auriga fortsat være ejer af virksomheden Cheminova. Salgsprisen på ca. 10,5 mia. kr. på en gældsfri basis svarer til ca. 8,5 mia. kr. kontant, når der korrigeres for nettogæld. Salgsprisen er fast i danske kroner og dermed ikke valutakursfølsom. Auriga modtager først kontantbetalingen på den dag, hvor handlen endeligt gennemføres. Hele betalingen skal falde på én gang, hvorfor der er en kreditrisiko i forhold til køber. Køber har oplyst, at købesummen vil blive finansieret af en blanding af committede lånefaciliteter og eksisterende kontante beholdninger, hvilket reducerer Aurigas kreditrisiko væsentligt. Når handlen er endeligt gennemført, er Aurigas eneste tilbageværende formål at udlodde det overskydende provenu fra salget til aktionærerne. Før en sådan udlodning kan ske, skal Auriga betale transaktionsomkostninger, gæld og afholde øvrige omkostninger, hvilket medfører et forventet nettoprovenu i intervallet kr. pr. aktie. Udlodningsmetoden skal vedtages på en generalforsamling. Perioden fra afslutning af handlen, hvor salgsprisen modtages kontant, og frem til udlodning af det overskydende nettoprovenu indebærer en finansiel risiko, der har medført et øget fokus på styring af likvide beholdninger. Bestyrelsen har vedtaget et regelsæt for Aurigas styring af likvide beholdninger og værdipapirer. Regelsættet har til formål at bevare den nominelle værdi af salgsprovenuet. Bestyrelsen vil regelmæssigt behandle regelsættet for at sikre, at der er overensstemmelse med Aurigas tilbageværende forretningsformål. Der henvises til note 20 og 21 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed kun er offentliggjort på engelsk, for yderligere information om finansielle risici. Interne kontroller Auriga har besluttet at offentliggøre hovedelementerne af de interne kontroller og risikostyring relateret til regnskabsaflæggelsen på > Regnskaber (http://www.cheminova.com/ dk/investor/regnskaber/regnskabsaflaeggelse_og_interne_ kontroller/). Samfundsansvar og mangfoldighed Den fortsættende aktivitet, Auriga, rapporterer nu kun om samfundsansvar i denne årsrapport. Auriga har ikke længere politikker for corporate social responsibility (CSR), klima, menneskerettigheder eller mangfoldighed. Auriga støtter ikke længere FNs Global Compact og følger ikke længere anbefalingen om at offentliggøre en rapport om fremdriften på CSR. Når frasalget af Cheminova er endeligt gennemført, vil der kun være to personer ansat i Auriga. Med henblik på Aurigas fremtidige størrelse, hvor selskabets eneste formål er udlodning, afnotering og likvidation, har Aurigas bestyrelse besluttet, at det ikke længere er relevant at definere nye mål for CSR, måltal for mangfoldighed i bestyrelsen og andre ledelsesniveauer eller igangsætte nye medarbejderundersøgelser mm. I 2013 blev der vedtaget en mangfoldighedspolitik for at øge diversiteten i bestyrelsen over en fireårig periode. Målet var en andel af kvinder i bestyrelsen, som afspejler andelen af kvinder i den danske organisation, som på det tidspunkt var ca. 24%. Et medlem af bestyrelsen er kvinde, hvilket svarer til 17% og er uændret i forhold til foregående år. Tidligere har Auriga valgt at anvende muligheden for at opfylde årsregnskabslovens 99a vedrørende store virksomheders pligt til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar ved at henvise til Cheminovas CSR-rapport. Som tidligere har Cheminova udarbejdet og offentliggjort en CSR-rapport for 2014, der repræsenterer de ophørende aktiviteter. Cheminovas CSR-rapport kan læses på > Regnskaber (http://www.cheminova.com/dk/ investor/regnskaber/). Selvom den fortsættende aktivitet (Auriga) ikke længere udfører adskillige CSR-aktiviteter på grund af frasalget af Cheminova, så er det Aurigas hensigt at behandle sine to medarbejdere og andre interessenter på en fair og respektfuld måde og sikre, at den fortsættende aktivitet bliver drevet professionelt og i overensstemmelse med god praksis frem til afviklingen af selskabet.

7 Auriga Industries A/S Regnskabsberetning / Uddrag på dansk fra Årsrapport 2014 / 7 of 7 Regnskabsberetning Generelt tilfredsstillende udvikling med forbedrede underliggende resultater i forretningen. I overensstemmelse med IFRS 5, Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørende aktiviteter, er Cheminova præsenteret som ophørende aktivitet i resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen, og alle aktiver og forpligtelser er klassificeret som bestemt for salg pr. 31. december 2014 i balancen. Auriga er præsenteret som fortsættende aktivitet, og sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Den fortsættende aktivitet (Auriga) har ingen driftsmæssige aktiviteter eller omsætning. Efter den endelige gennemførelse af frasalget af Cheminova, vil salgsprovenuet blive indregnet som resultat fra ophørte aktiviteter i Aurigas resultatopgørelse. Fortsættende aktivitet (Auriga) I 2014 blev årets resultat efter skat fra den fortsættende aktivitet -61 mio. kr. (-20 mio. kr.). Resultatet er negativt påvirket af stigningen i de administrative omkostninger på 32 mio. kr. til 49 mio. kr. (17 mio. kr.) som følge af engangsomkostninger relateret til salgsprocessen. Ophørende aktivitet (Cheminova) I 2014 blev den organiske vækst 5%, hvilket løftede omsætningen med 157 mio. kr. til mio. kr. (6.598 mio. kr.) svarende til en rapporteret vækst i omsætningen på 2%. Væksten var drevet af stærke resultater i region Europa, der oplevede en tidlig start på sæsonen som følge af den milde vinter i Region Europa opnåede en organisk vækst på 6% og repræsenterede 40% af den samlede omsætning. Region Latinamerika opnåede også en organisk vækst på 6% og repræsenterede 30% af den samlede omsætning. Resultaterne i region Latinamerika blev imidlertid reduceret af udfordrende markedsforhold, der påvirkede omsætning og indtjening negativt i fjerde kvartal Region International opnåede en organisk vækst på 10% og repræsenterede 17% af den samlede omsætning. Region Nordamerika havde en negativ organisk vækst på 6% og repræsenterede 8% af den samlede omsætning. Her oplevede man en forsinket og svag sæson som følge af en lang vinter i Bruttoresultatet steg 5% til mio. kr. (1.976 mio. kr.) og resulterede i en højere dækningsgrad på 30,8% (30,0%). Resultat af primær drift (EBIT) steg 9%, når der korrigeres for engangsomkostninger i forbindelse med frasalget af Cheminova i 2014 samt frasalget af Stähler Schweiz i Det rapporterede resultat af primær drift blev 650 mio. kr. (656 mio. kr.), hvilket svarer til en EBIT-margin på 9,6% (9,9%). Årets resultat efter skat fra ophørende aktiviteter faldt til 229 mio. kr. (311 mio. kr.) primært på grund af stigende finansielle omkostninger. Udviklingen var særligt drevet af valutakursændringer og ekstraordinære omkostninger relateret til factoring/securitization. Den rentebærende gæld steg med 822 mio. kr. til mio. kr. (1.905 mio. kr.). Der henvises til note 6, Ophørende aktiviteter, i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Koncern Resultatopgørelse Årets resultat efter skat for koncernen blev 167 mio. kr. (291 mio. kr.), primært påvirket af det lavere resultat fra de ophørende aktiviteter samt øgede administrative omkostninger. Balancen Ved udgangen af året var balancesummen mio. kr. (6.341 mio. kr.). Den rentebærende gæld udgjorde 73 mio. kr. mod mio. kr. året før, idet den rentebærende gæld i Cheminova er blevet reklassificeret til forpligtelser bestemt for salg. Egenkapitalen ultimo året steg 130 mio. kr. til mio. kr. (2.255 mio. kr.), hvilket svarer til en egenkapitalandel på 33% (36%). Ved udgangen af året udgjorde koncernens utrukne kreditfaciliteter mio. kr. (1.932 mio. kr.). Pengestrømsopgørelse Den fri pengestrøm var påvirket af en negativ udvikling i arbejdskapitalen som følge af en væsentlig reduktion af factoring/ securitization-aktiviteterne samt større lagre, hvilket har resulteret i en fri pengestrøm på mio. kr. (338 mio. kr.) ultimo året. Der henvises til note 8, Pengestrøm, Ændring i arbejdskapital. Der har ikke været væsentlige ændringer i koncernens debitorer, der nu er reklassificeret til aktiver bestemt for salg, jf. note 16 i årsrapporten for 2014, der i sin helhed er offentliggjort på engelsk. Endvidere havde salget af Stähler Schweiz en positiv effekt på pengestrømmen på ca. 100 mio. kr. ultimo I 2014 udgjorde investeringerne 345 mio. kr. (180 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 68 mio. kr., når der korrigeres for indtægterne på 97 mio. kr. fra salget af Stähler Schweiz i 2013.

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014

Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Freja ejendomme A/S Årsrapport 2014 FREJA EJENDOMME A/S GAMMEL KONGEVEJ 60, 6. SAL 1850 FREDERIKSBERG C TELEFON +45 3373 0800 MAIL FREJA@FREJA.BIZ WEB FREJA.BIZ ENEAKTIONÆR DEN DANSKE STAT

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere