Ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling"

Transkript

1 GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl CVR-nr

2 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling fredag den 21. marts 2014, kl på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Bestilling af adgangskort og stemmesedler Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort, som kan bestilles på eller hos VP Investor Service på Adgangskort kan desuden rekvireres hos VP Investor Service A/S på telefon Det gælder også adgangskort til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort med stemmesedler er mandag den 17. marts 2014, kl Adgangskort og stemmesedler bliver sendt med posten fra VP Investor Service. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt (brevstemme) eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på Bestilling af adgangskort eller afgivelse af fuldmagt/brevstemme kan også ske ved indsendelse af fuldmagts/brevstemmeblanketten, der downloades fra Såfremt blanketten anvendes, skal den underskrives og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Brevstemmer og fuldmagter skal være selskabets bestyrelse i hænde senest torsdag den 20. marts 2014, kl Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes. Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsen foreslår, at beretningen på generalforsamlingen tages til efterretning. b) forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2013 side 45 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets overskud, således at der udbetales udbytte med kr. 0,84 pr. aktie à nominelt kr. 4. d) godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. I henhold til vedtægternes pkt foreslås bestyrelsens vederlag for 2014 fastsat til i alt kr , hvilket er kr højere end det vederlag, som selskabet betalte til bestyrelsen i Basisvederlaget foreslås således forhøjet fra kr til kr og således, at næstformanden modtager 2 gange basisvederlag, og formanden modtager 3 gange basisvederlag. Basisvederlag for bestyrelsesarbejdet i GN Netcom A/S og GN ReSound A/S foreslås uændret fastsat til kr med 1,75 gange basisvederlag til næstformanden og 2,5 gange basisvederlag til formanden. Basisvederlag for komitearbejdet i Revisionsudvalget, Vederlagsudvalget og Strategiudvalget foreslås uændret fastsat til kr med 2 gange basisvederlag til formanden. Basisvederlag for komitearbejdet i Nomineringsudvalget foreslås uændret fastsat til kr med 2 gange basisvederlag til formanden.

3 3 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 e) Valg af medlemmer til bestyrelsen. I henhold til vedtægternes pkt er hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Hele den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Per Wold-Olsen, William E. Hoover, Jr., René Svendsen- Tune, Carsten Krogsgaard Thomsen, Wolfgang Reim og Hélène Barnekow er derfor på valg og foreslås alle genvalgt. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseserhverv henvises til årsrapporten for f) Valg af én statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. I henhold til vedtægternes pkt skal der vælges en statsautoriseret revisor for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, cvr-nr.: g) Forslag fra bestyrelsen 1 Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at erhverve egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet og dets datterselskaber erhverve egne aktier i selskabet med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen i selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%, dog således at selskabets beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen i selskabet. 2 Bestyrelsens forslag om nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af egne aktier. Bestyrelsen foreslår, som led i selskabets aktietilbagekøbsprogrammer, jævnfør meddelelser nr. 8/2013 og nr. 40/2013, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt kr ved annullering af egne aktier à kr. 4, svarende til 3% af den samlede aktiekapital. Efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre kr Selskabets vedtægter foreslås som følge af kapitalnedsættelsen ændret, så vedtægternes pkt. 3.1 får følgende ordlyd efter nedsættelsens endelige gennemførelse: Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf. Det oplyses i medfør af selskabslovens 188, stk. 1, at formålet med kapitalnedsættelsen er at annullere ovennævnte egne aktier, hvilket efter Erhvervsstyrelsens praksis sidestilles med kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne i henhold til selskabslovens 188, stk. 1, nr. 2. Aktierne er opkøbt af selskabet for i alt kr , hvilket indebærer, at der til aktionærerne er udbetalt kr , udover den nominelle nedsættelse. 3 Bestyrelsens forslag om fornyelse af bemyndigelsen til forhøjelse af aktiekapitalen, jf. vedtægternes pkt. 5. Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i pkt. 5 om forhøjelse af aktiekapitalen ad én eller flere gange fornyes indtil den 30. april Det foreslås således, at de hidtidige bestemmelser i vedtægternes pkt. 5.1, 5.2 og 5.3. ændres til: 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr , jf. dog pkt Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2015, men kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. 5.2 Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt kr , jf. dog pkt Tegningskursen for de nye aktier skal svare til markedskursen. Bemyndigelsen gælder indtil den 30. april 2015, men kan herefter fornys for én eller flere perioder for ét til fem år ad gangen. 5.3 Bestyrelsens bemyndigelser efter pkt. 5.1 og 5.2 kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nominelt kr Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsaktier.

4 4 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsens forslag om at anvende Computershare A/S som ejerbogsfører og dermed konsekvensændre vedtægternes pkt Bestyrelsen foreslår, at selskabet ændrer ejerbogsfører fra VP Investor Services A/S (VP Services A/S) til Computershare A/S og dermed konsekvensændre vedtægternes pkt Forslaget er begrundet med, at selskabet kan opnå økonomiske besparelser, såfremt varetagelse af de pågældende opgaver overgår til Computershare A/S. Såfremt forslaget vedtages, foreslås pkt. 4.3 i selskabets vedtægter ændret til følgende: 4.3 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr Bestyrelsens forslag om fremadrettet kun at udarbejde og aflægge årsrapport på engelsk og dermed konsekvensændre vedtægternes pkt Bestyrelsen foreslår, at selskabet udnytter muligheden efter de seneste ændringer til selskabsloven om kun at udarbejde og aflægge årsrapport på engelsk. Forslaget har til hensigt at skabe besparelser for selskabet ved at reducere både omkostninger og tid. Selskabet har allerede i dag engelsk som koncernsprog. Såfremt bestyrelsens forslag vedtages, ændres pkt i selskabets vedtægter til følgende: 15.3 Selskabets koncernsprog er engelsk. Selskabet udarbejder og aflægger sin årsrapport på engelsk. 6 Bestyrelsens forslag om at tids- og stemmebegrænsningerne på generalforsamlings fuldmagter til selskabets ledelse i vedtægternes pkt slettes. Bestyrelsen foreslår at slette bestemmelsen om, at fuldmagt til selskabets ledelse ikke kan gives for længere tid end 12 måneder samt kravet om, at disse skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden, idet de pågældende begrænsninger er ophævet ved ikrafttrædelsen af de seneste ændringer til selskabsloven. Bestyrelsen foreslår således pkt i vedtægterne ændret til følgende: 10.4 Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning, at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort. Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel rekvirering af adgangskort, og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen, forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt, og kan ske ved henvendelse til selskabet. 7 Bestyrelsens forslag om at vedtægternes pkt. 5.4 slettes, samt at vedtægternes pkt. 22 og 23 konsekvensændres. Bestyrelsen foreslår, at pkt. 5.4 i selskabets vedtægter slettes, idet alle warrants udstedt af bestyrelsen under det pågældende warrantprogram i henhold til warrantbetingelserne er udnyttet eller bortfaldet. Som følge heraf ændres nuværende pkt. 5.5 til pkt. 5.4, pkt. 5.6 ændres til pkt. 5.5, og pkt. 5.7 ændres til pkt Vedtægternes pkt. 22 ændres som følge af ovennævnte til: Vedtægterne er tilgængelige på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den danske version forrang. Vedtægternes pkt. 23 bortfalder.

5 5 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 h) Forslag fra aktionærer. En aktionær, Kjeld Beyer, har fremsat følgende forslag blandt andet med den begrundelse, at selskabsloven ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser alle aktionærers behov for information forud for en ordinær generalforsamling: 1 Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelsen til generalforsamling Indkaldelsen til generalforsamling skal vedhæftes en sammenstillet kopi af følgende regnskabssider fra det reviderede regnskab: 5-års oversigt, herunder resultatopgørelse og balance med noter samt kapitalforklaring. Femårsoversigten skal desuden suppleres med oplysning om aktiekapitalen, aktiernes stykstørrelse, det samlede antal aktier, rentebærende gæld over 1 år, antal egne aktier samt optioner, warrants o.l. tildelt i det pågældende år og værdistigningen på tidligere tildelte optioner, warrants o.l. i forhold til tildelingskursen på regnskabstidspunktet. Krav til indkaldelsen skal optages i vedtægterne, og en vedtagelse af forslaget vil således indebære, at ovenstående indsættes som nyt pkt. 9.4 i selskabets vedtægter, idet det nuværende pkt. 9.4 herefter vil blive til pkt Det foreslås, at årsrapport, beretning og selskabsmeddelelser, herunder kvartalsmeddelelser, altid skal være tilgængelige på dansk og i mindst 5 år. 3 Det foreslås, at der højst må bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og at menuerne skal være let tilgængelige og på dansk. 4 Det foreslås, at servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal stå i forhold til det forventede resultat for det kommende år. Bestyrelsen støtter ikke de nævnte aktionærforslag. Vedr. punkt (1) bemærker bestyrelsen, at de pågældende oplysninger fremgår af årsrapporten, ligesom bestyrelsen er af den opfattelse, at disse oplysninger bør læses i den kontekst, hvori de indgår. Oplysningerne er let tilgængelige for selskabets aktionærer via hjemmesiden, hvor selskabets årsrapport ligger tilgængelig til gennemlæsning, herunder 5-årsoversigten med de nøgletal, som efter bestyrelsens opfattelse er de væsentligste for at forstå selskabets økonomiske stilling. Vedr. pkt. (2) bemærker bestyrelsen, at sproget for årsrapporten er et generalforsamlingsanliggende. Bestyrelsen har i dagsordenens pkt. 5 stillet forslag om fremadrettet at aflægge årsrapporten på engelsk, hvortil der henvises. Uanset aktionærernes valg af sprog, vil årsrapporter og selskabsmeddelelser altid være tilgængelige i 5 år. Vedr. pkt. (3) bemærker bestyrelsen, at selskabet løbende arbejder på at gøre hjemmesiden så brugervenlig som muligt. Som en global virksomhed, og ud fra hensynet til den spredte aktionærkreds med mange ikke-dansk talende aktionærer, har selskabet valgt at have hjemmesiden på engelsk. Vedr. pkt. (4) bemærker bestyrelsen, at selskabet allerede sørger for en passende servering efter endt generalforsamling. i) Eventuelt Der kan ikke fremsættes forslag eller træffes beslutninger under dagsordenens pkt. i). Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen om ethvert anliggende relateret til selskabet.

6 6 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Vedtagelseskrav Til vedtagelse af forslagene om ændring af selskabets vedtægter, pkt. g)2, g)3, g)4 g)6, g)7 og h)1 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet. Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret Selskabets aktiekapital på nominelt kr er fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. Aktionærer har ret til at deltage i samt afgive stemme på generalforsamlingen på de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdagen, som er fredag den 14. marts De aktier den enkelte aktionær besidder opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet forinden har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen På selskabets hjemmeside, findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, årsrapport for 2013, indkaldelse med dagsordensforlag samt fuldmagt/brevstemme-blanketten til brug for generalforsamlingen. På selskabets hjemmeside, vil generalforsamlingen igen i år blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk under generalforsamlingen. Ligeledes tilbyder selskabet simultantolkning fra dansk til engelsk under generalforsamlingen. Adgangen til generalforsamling på Radisson Blu Falconer Center åbner klokken 9.00, hvor der er mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil klokken Efter generalforsamlingen vil der være et lettere traktement. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsorden eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved henvendelse til GN Store Nord A/S på adressen: Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte GN Store Nord A/S på telefon Ballerup, den 27. februar 2014 GN Store Nord A/S Bestyrelsen

7 gn.com GN Store Nord A/S Lautrupbjerg Ballerup Danmark gn.com

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere