Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørselsanalyse i Ishøj Kommune"

Transkript

1 Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET Servicebus/ Bycenterbussen Madudbringning Lokale buslinjer (154E og 128) Nedlæggelse af linje 154E Ændring af linje Kørselsgodtgørelse Lav takst Fælles bilpark og bookingsystem Øvrige elementer Fælles cykelpark Movia lukket kørsel Anbefaling vedrørende Moviakontrakt om lukket kørsel

3 1 Indledning I forbindelse med behandlingen af sparekataloget til budget 2011, besluttede Byrådet på budgetseminaret den 13. september 2010 at igangsætte en kørselsanalyse. Målet med analysen skulle være et besparelses- og effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio.kr. årligt, af en samlet driftsramme på anslået 17,2 mio.kr. i Driftsrammen til befordring på 17,2 mio. kroner årligt fordelte sig som følger: Lukket / visiteret kørsel med borgere (inkl. servicebussen) 11,4 mio. kr. Offentlig transport / kontrakt med Movia 5.2 mio. kr. Udbetaling af kørselsgodtgørelse 0.6 mio. kr. Anskaffelse og drift af bilpark ude på driftsstederne, som beløber sig til ca. 1.8 mio. kr. årligt, er ikke omfattet af denne afrapportering. Visiteret kørsel på børne- og ungeområdet, kørsel til Dagcentret og kørsel til genoptræning samt kørsel på socialområdet er medtaget i den samlede økonomi i denne afrapportering men undergår i øjeblikket en nærmere granskning i regi af den fælleskommunale kørselsanalyse, som Ishøj Kommune gennemfører i samarbejde med fire andre kommuner på Vestegnen. Formålet med den tværkommunale kørselsanalyse er bl.a. at kortlægge om kommunerne med fordel kunne samarbejde om selve kørslen. I den fælles kommunale kørselsanalyse gennemgås al visiteret kørsel i de fem kommuner således både økonomi og serviceniveauer i forbindelse med afviklingen af kørslen. De fem kommuner samarbejder også med Finn Frogne A/S der på vegne af de fem kommuner udfører kørselssimuleringer med henblik på at effektivisere ruteplanlægningen i forbindelse med afviklingen af den visiterede kørsel. Det er forventningen, at Frogne systemet vil kunne rationalisere arbejdsgangene omkring tilrettelæggelse af kørslerne og føre til en mere effektiv udnyttelse af bilparken særligt hvis Ishøj Kommune vælger at gå i samarbejde med andre kommuner omkring selve kørselsafviklingen. Siden igangsætningen af herværende Kørselsanalyse, er der gennemført flere initiativer i tilknytning til kørselsområdet, herunder en hjemtagning af Servicebussen og omlægning af kørslens organisering. I den følgende gennemgang vil fokus være rettet på de enkelte sammenhængende initiativer, herunder initiativer som allerede er gennemført. Effekten vil desuden blive forsøgt opgjort på budgetårene 2012, 2013 og 2014, idet der indgår elementer med såvel varig som engangsvirkning i årene. Budgettet for bl.a. kørselsafdelingen og de andre involverede enheder anskues i denne fremstilling som en ren teknikalitet, idet hovedfokus vil være på effekten af de gennemførte eller planlagt gennemførte omlægninger af driften. 3

4 2 Kørselsanalysen - Overordnede resultater og sammenfatning Kørselsanalysen er kort beskrevet opdelt i initiativer, som knytter sig til følgende syv hovedaktiviteter: 1. Servicebus/ Bycenterbussen 2. Madudbringning 3. Lokale buslinjer (154E og 128) 4. Fælles bilpark og bookingsystem 5. Øvrige elementer Besparelserne i den følgende beskrivelse af Kørselsområdet som helhed, omfatter besparelser, som er en følge af allerede politisk besluttede initiativer, Som det fremgår nedenfor, kan det opgøres, at der er hentet besparelser hjem i størrelsesordenen 1,1 mio.kr. i 2012 stigende til cirka 1,9 mio.kr i Tabel 1. Oversigt over realiserede og forventede besparelser på kørselsområdet (2012-priser) Aktivitet kr. 1. Servicebus/ Bycenterbussen Madudbringning Lokale buslinjer (154E og 128) Fælles bilpark TOTALT, BESPARELSER Sammenfattende kan konkluderes, at Kørselsanalysen og de aktiviteter, der er gennemført i kølvandet på igangsættelsen af analysen på den ene side fuldt ud har opfyldt det ønskede mål om besparelser på ca. 1,0 mio.kr. På den anden side har analysen henledt opmærksomheden på områder, der i realiteten kan medvirke til yderligere besparelser. Til at kortlægge disse evt. besparelsesmuligheder gennemfører Ishøj Kommune i samarbejde med fire andre kommuner på Vestegnen en fælles tværkommunal kørselsanalyse med henblik på at identificere evt. besparelsesmuligheder. Samtidigt gennemfører Finn Frogne A/S kørselssimuleringer for de fem kommuner med henblik på en mere effektiv kørselsplanlægning i kommunerne evt. via tværkommunal kørsel. 4

5 3 Kørselsanalysen Mere detaljeret 3.1 Servicebus/ Bycenterbussen Byrådet besluttede den 12. oktober 2010, at Servicebussen (linje 857) skal opsiges, som beskrevet i sparekataloget for budget 2011 og overslagsårene Efter høring og afholdt borgermøde i februar 2011 blev det reviderede forslag til kommunal overtagelse af Servicebussens opgaver vedtaget på Byrådets møde den 1. marts Den nye kørselsordning under navnet Bycenterbussen trådte i kraft den 18. april Med beslutningen om nedlæggelse af Servicebussen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011, blev afsat kr. i 2012 under Kørselsafdelingen til varetagelse af en fortsat kørsel i eget regi. Med Byrådsbeslutning den 1. marts 2011, blev det vedtaget at igangsætte den nye kørselsordning pr. 18. april 2011 under betegnelsen Bycenterbussen. Med beslutningen fulgte en tillægsbevilling på kr. Herefter udgjorde driften samlet kr. i For 2012 er driften budgetlagt til kr. Hertil kommer tillægsbevilling på kr. prisreguleret til 2012-priser, i alt kr. Den forudsatte helårsbesparelse udgør således ca kr., idet der oprindeligt i budget 2010 er budgetteret med kr. 1 til Servicebus. I forbindelse med regnskab 2012 vil det blive opgjort om den forudsatte besparelse er opnået. 3.2 Madudbringning Ishøj Byråd besluttede den 7. december 2011, at ændre madudbringning til pensionister med henblik på en besparelse på kørslen. Den nye løsning omlægger produktionen på Kærbo til køle-vakuumproduktion. Herved gøres det muligt, at begrænse kørselsbehovet til udbringning af mad 2 gange ugentligt, transporteret i kølebil. I den hidtidige ordning, har betjentstuen (nu Kørselsafdelingen) dagligt kørt ud til cirka 85 kunder pr. dag. Det oprindeligt budgetterede beløb til kørslen ( kr.) er omplaceret fra Kørselsafdelingen til Kærbo. Kærbo har meddelt Direktionscenter Økonomi, at transporten under den nye madordning kan gennemføres for kr. mindre end det omplacerede budget. Fra og med budgetopfølgningen i maj 2012, reduceres Kærbo s budget til aktiviteten derfor årligt med kr. I forbindelse med regnskab 2012 vil det blive opgjort om den forudsatte besparelse er opnået. 1 Det anførte beløb er opgjort i 2010-prisniveau 5

6 3.3 Lokale buslinjer (154E og 128) NEDLÆGGELSE AF LINJE 154E Byrådet besluttede 8. maj 2012, at linje 154E nedlægges pr. 1. januar 2013 og at en del af den samlede besparelse på anvendes til omlægning/udvidelse af linje ÆNDRING AF LINJE 128 Byrådet besluttede 8. maj 2012, at linje 128 udvides med et stoppested på Ishøj Havn, samt mandags- og aftenkørsel i sommerperioden. Det anslås, at den samlede udgift hertil vil være en engangsudgift til stoppested på kr. samt en varig udgift på kr. De kr. finansieres af besparelsen på linje 154E i første år, herefter kr. i de følgende år. Samlet nettobesparelse ved nedlæggelse og ændring af de to busruter er således på i første år, og herefter kr. i følgende år. 3.4 Kørselsgodtgørelse Lav takst I oktober 2012 trådte nye administrative retningslinjer for arbejdsmæssigt transport og kørselsgodtgørelse for alle ansatte i Ishøj Kommune i kraft. Således er rådhusansatte såvel som ikke rådhusansatte omfattet. Fremover vil kørselsgodtgørelse kun blive givet efter den såkaldt lave takst. I 2011 blev der udbetalt kr. i kørselsgodtgørelse til rådhusansatte. Ved at vælge den lave kørselstakst er der en besparelse på kr. (45 %) at hente, hvis kørselsadfærdsmønstret forbliver uændret. Endvidere er der indhentet besparelser på befordring ( kr.) og på de driftsbudgetter til køretøjer, som centrer og stabe ikke har længere har ( kr.). Alt i alt bliver det til kr. Halvdelen af beløbet (0,3 mio. kr.) bruges til drift af fælles bilpark (jf. næste afsnit) og den anden halvdel (0,3 mio. kr.) er ren nettoeffektiviseringsgevinst - ved at bruge de fælles biler frem for medarbejderes egne biler eller taxa - og er tilføjet kommunekassen i forbindelse med budgetlægning Fælles bilpark og bookingsystem HovedMED vedtog i december 2010 en samlet kørselspolitik for Ishøj Kommune med ikrafttrædelse i januar 2011, herunder at der gives mulighed for at samle en del af kommunens biler i en central vognpark med fælles bookingsystem. Der er således nu gennemført en rationalisering og centralisering af ressourcer på området. 6

7 Der er udarbejdet et samlet driftsbudget, som dækkes kollektivt af centrene / stabene på rådhuset Den nye fælles bilpark består af 8 biler (mod tidligere 13), heraf 5 nyindkøbte. 4 biler er forhåndsreserverede, udnyttelsen af de resterende 4 biler optimeres via central booking på Uglen, så alle rådhusets ansatte kan udnytte muligheden for lån af bil til tjenstlig kørsel. Tabel 2. På baggrund af budgettet og forbruget i 2011, er der opstillet beregning på, hvor meget de forskellige centre og stabe bidrager med. Center / stab Samlet udgift Direktionssekretariat Økonomi PU Plan, Byg og Miljø Kultur og fritid Sundhed / Ældre PPR CBU Familiecenter CKE Turist & Erhverv Borgerservice TV-Ishøj IT I alt Det samlede køb af nye biler til bilparken er foretaget som kontantbeløb på ca. 1,1 million. Finansieringen er gennemført via overførte midler fra 2011, jf. driftsoverførselssagen på Byrådets møde den 8. maj, pkt Mht. vedligeholdelse af den fælles bilpark, skal der hvert år (først fra 2017) afsættes midler til køb af én ny bil. 3.6 Øvrige elementer FÆLLES CYKELPARK Som en udløber af etablering af den fælles bilpark, arbejdes der på at etablere en lignende ordning for booking af cykler. Perspektivet i denne opgave indbefatter muligheden for at etablere en job- og løntilskudsstilling, hvor servicering og vedligehold af en kommunal cykelpark kunne indgå. Hertil kommer, at opgaven åbner en mulighed for at afprøve el-cykler for en gruppe af kommunens ansatte. En besparelse på området vurderes at være minimal, men ordningen kan ses i forhold til at fremme en mere miljøvenlig og sund transportform. 7

8 3.6.2 MOVIA LUKKET KØRSEL Den såkaldt lukkede kørsel (betegnes sådan fordi man skal være visiteret til ordningen) omfatter kørsel på børne- og undervisningsområdet, samt socialområdet. I henhold til lov om specialundervisning skal kommunen tilbyde kørsel til og fra undervisningsstedet. For de vidtgående specialundervisningstilbud gælder, at de er omfattet af kommunernes aftale med Movia. Movia har derfor forhandlet kørselsordninger for (de fleste af) de vidtgående specialundervisningstilbud i Region Hovedstaden. Det betyder, at de elever fra Ishøj Kommune, der visiteres til et vidtgående tilbud i en anden kommune også skal tilbydes kørsel. Dette afregnes med Movia via sekretariatet i PPR. Rent principielt er situationen, at Ishøj og de øvrige kommuner de næstkommende 3 år er juridisk forpligtet til at fortsætte i de øvrige kontraktkørselsordninger, som Movia har indgået. Alle kommuner har skrevet under på en tidsubestemt kontrakt med Movia, der dog kan opsiges med mindst et ½ års varsel til den 1. august ANBEFALING VEDRØRENDE MOVIAKONTRAKT OM LUKKET KØRSEL Et af formålene med at gennemføre en tværkommunal kørselsanalyse på den visiterede kørsel er, at kunne skabe et gennemarbejdet beslutningsgrundlag i relation til Movia-kontrakterne således at der kan træffes afgørelse om Ishøj Kommune skal genudbyde den visiterede kørsel via Movia eller hjemtage kørslen og selv gennemføre udbud eller alternativt lade Kørselsafdelingen overtage kørslen. Flere af de kontrakter som Ishøj Kommune har indgået med Movia udløber i Analyserne skal derfor foretages med henblik at indgå i budgetoplægget for budget 2014, hvilket sker i foråret Eventuelle besparelser kan derimod først indregnes med fuld virkning fra 1/

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet

Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet Kortlægning og analyse af befordringsordninger. Finansministeriet 12. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Sammenfatning... 7 2. Udgifter på landsplan...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere