Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten."

Transkript

1 hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1

2 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik... 4 Mainstreaming... 7 MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet... 7 Konkrete initiativer på ligestillingsområdet... 8 Lokal opfølgning på ligestillingsarbejdet... 9 Statistik om ligestilling Ligestilling og mangfoldighed - kort fortalt...12 Nyborg Kommune og verden udenfor...13 Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. Annoncer Nyborg Kommune ser mangfoldighed som en styrke 2

3 Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner Mindst hvert andet år skal kommunalbestyrelserne redegøre for ligestillingssituationen i kommunen. Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til ministeren for ligestilling. Der skal udarbejdes ligestillingsredegørelser i Formålet med ligestillingsredegørelserne Formålet med kommunerne og regionernes ligestillingsredegørelser 2011 er at gøre ligestillingsindsatsen synlig for borgerne, for myndighederne selv og for minister for ligestilling. Samtidig lægges der vægt på, at ligestillingsredegørelserne hjælper kommunerne og regionerne til at udvikle og fremme ligestillingsarbejdet. I offentliggørelsen af ligestillingsredegørelsernes resultater vil der derfor blive fremhævet eksempler på god praksis fra ligestillingsredegørelserne, som kan bidrage til fortsat inspiration og udvikling af kommunernes og regionernes ligestillingsarbejde. Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne vil blive offentliggjort i foråret 2012 på Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages af kommunalbestyrelsen inden den sendes til ministeren for ligestilling. Kommunens ligestillingsredegørelse skal beskrive perioden 1. november 2009 til 31. oktober Redegørelsen skal indeholde følgende: Har kommunen formuleret en ligestillingspolitik? Hvad er den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier? Er der andre forhold, som har betydning for kommunens indsats på ligestillingsområdet, herunder kommunens indsats på mainstreamingsområdet, jf. ligestillingslovens 4 (Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.) Den kønsmæssige sammensætning af udvalg, råd og nævn nedsat af kommunalbestyrelsen. Næste redegørelse skal sendes til ligestillingsministeren inden 1. november Annoncer 3

4 Ligestillingspolitik Ligestillingsudvalg i Nyborg Kommune og ligestillingspolitik Udvalgets sammensætning Udvalget er sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra kommunens Hovedudvalg samt medlemmer af Byrådet. Byrådsrepræsentanter: Vibeke Ejlertsen (formand) og Carsten Kudsk Ledelsesrepræsentant: Kjeld Outzen Medarbejderrepræsentant: Kirsten Pedersen Sekretær: Uffe Hvidkær Udvalgets arbejde Ligestillingspolitikken udtrykker de holdninger, som byrådet har vedtaget skal være retningsgivende for arbejdet i Nyborg Kommune på ligestillingsområdet. Ligestillingspolitikken omfatter holdninger til såvel de administrative det faglige som det politiske arbejde i kommunen Ligestillingsudvalget koordinerer arbejdet med at føre politikken ud i praksis gennem udarbejdelse af arbejdsprogrammer, handlingsplaner og anden vejledende indsats. I ligestillingspolitikken lægges der vægt på tre vigtige og forskellige sider af ligestilling. Ligestilling handler om både: Ligeberettigelse i kommunen: at stille lige Dvs. ligestilling betyder, at der skal være samme vilkår, rettigheder og muligheder i kommunen for begge køn. Ligeværd på arbejdspladsen: at være lige Dvs. ligestilling betyder, at begge køn oplever ligeværdighed på deres arbejdsplads, fordi alle arbejdsområder, arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver uanset om de udføres af kvinder eller mænd er lige værdsat. Ligestilling i arbejdet: at gøre lige Dvs. ligestilling betyder, at den kommunale service til borgere og brugere skal være præget af ligebehandling og ligeværd mellem kønnene og at politiske beslutninger skal kønsscreenes I ligestillingspolitikken er udtrykt nogle grundlæggende holdninger, der gælder for: - ansatte ledere og medarbejdere i kommunen, - de politisk valgte og udpegede i byråd, udvalg, styrelser og nævn, - de brugervalgte repræsentanter i råd og udvalg og - afdelingernes handlingsplaner 4

5 Ligestillingspolitikkens 5 søjler: Lige muligheder og lige rettigheder for begge køn Nyborg Kommune behandler kvindelige og mandlige ansatte på alle niveauer lige, således at begge køn er sikret de samme muligheder og vilkår for ansættelse, uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere, forfremmelse m.v. Medarbejdere og ledere af begge køn skal have gode muligheder for at forene familieliv og arbejdsliv. Nyborg Kommune vil ikke kun følge eksisterende lovgivning eller aftaler på disse områder, men sikre, at forhold der direkte eller indirekte diskriminerer det ene køn, fjernes. Det er målet, at samarbejdsudvalgene i deres handlingsplaner og personalepolitik sikrer lige muligheder og lige rettigheder. Charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune har i 2008 tilsluttet sig Charter for flere kvinder i ledelse. Målet er: At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer. Konkret er det målet at fastholde den høje andel af kvindelige ledere både på chefniveau og for øvrige ledere. Desuden er det målet, at der er kvalificerede ansøgere af begge køn til alle direktions-, chef- og lederstillinger. Det skal være muligt at forene ambitioner med livsbalance (privatliv) i Nyborg Kommune. Karrierebegrebet skal rumme flere veje, dvs. at det er lige så acceptabelt at gå fra at være leder til specialist/medarbejder som at gå efter avancementsstillinger eller sideordnede stillinger (altså at kunne gå både opad, sidelæns eller nedad i organisationen). Charter for flere kvinder i ledelse betyder fx: 1. At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse, eller fastholde en lige balance, samt igangsætte initiativer herfor. 2. At udvikle og opstille mål og/eller måltal for kvinder i ledelse og for andelen af kvinder på udvalgte ledelsesniveauer. 3. At sikre en personalepolitik som fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder. 4. At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering. 5. At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer. 6. At dele erfaringer og resultater fra den indsats som sker på baggrund af charteret, f.eks. ved at bidrage til ligestillingsministerens tema-side på internettet om kvinder og ledelse. Der vil løbende blive udarbejdet statistikker på antallet af kvindelige ledere på de 3 ledelsesniveauer. Der vil også blive lavet statistik over ansøgere til lederstillinger. Der skal ske en synliggørelse af tilbud til ledere om at deltage i kommunes ledernetværk og mentorordninger for ledere. Der skal ske en synliggørelse af Nyborg Kommunes guide om ligestilling og ansættelse. Nyborg Kommune vil deltage i netværk og møder med andre virksomheder for at opnå inspiration og erfaringsudveksling om charter for flere kvinder i ledelse. Mere lige kønsfordeling blandt de ansatte Nyborg Kommune ønsker mere lige kønsfordeling blandt de ansatte i kommunen, herunder specielt en mere lige blandt ledere og blandt de politiske og brugervalgte repræsentanter. Begge køn skal hvis det er muligt være repræsenteret inden for alle sektorer, arbejdsområder, i alle udvalg og grupper og på alle ledelsesniveauer. 5

6 Det er målet, at arbejdsområder, udvalg eller arbejdspladser med meget ulige kønsfordeling udarbejder retningslinjer eller handlingsplaner, der tilgodeser målsætningen om en mere lige kønsfordeling. Ligeværdighed mellem kønnene I Nyborg Kommune behandles og vurderes mandlige og kvindelige ansatte og politisk valgte ligeværdigt, således at begge køn i deres arbejde oplever respekt og ligeværd på arbejdet. Udvikling og understøtning af en ligeværdig arbejdspladskultur sker ud fra en forståelse af kønnenes forskellighed, men også på baggrund af værdsættelse af alle arbejdsopgaver i kommunen. Det er målet, at forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligeværdet mellem kønnene, skal drøftes nærmere på den enkelte arbejdsplads, udvalg eller gruppe. Forskellighed mellem kønnene Nyborg Kommune ønsker, at den enkelte arbejdsplads, udvalg eller gruppe tilrettelægger arbejdet således, at begge køns forskellige ressourcer, metoder og erfaring værdsættes, og at de udnyttes bedst muligt. Ved arbejdets tilrettelæggelse tages ud over faglige kvalifikationer udgangspunkt i den ansattes eller den valgtes behov og forudsætninger. Kønnenes forskellighed og mangfoldighed skaber udvikling og fornyelse. Det betyder en styrkelse af arbejdspladsen og er ofte en forudsætning for en udviklende og velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Der er både plads til og brug for kvinders og mænds ressourcer og egenskaber: Forskellighed tilfører arbejdet og den kommunale service flere kvaliteter og sikre bedre opgaveløsning. Forskellighed sikre flere vinkler/ideer i udvikling og problemløsning Forskellighed rummer mulighed for kompetenceudvikling Forskellighed er med til at sikre retfærdighed i behandling af borgere og sager Der er derfor brug for både kvinder og mænd både på den enkelte arbejdsplads og i alle grupper og udvalg. Det er målet, at denne holdning kommer til udtryk i handlingsplaner og personalepolitik. Serviceydelser til borgerne og brugerne med udgangspunkt i ligestilling og ligeværd mellem kønnene Nyborg Kommune arbejder for, at kommunale aktiviteter, ydelser og service i øvrigt hvad enten der er tale om skoleundervisning, børnepasning, ældreomsorg, sagsbehandling eller byplanlægning er præget at målsætningerne om ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Kunder, borgere og brugere skal mærke og have gavn af, at den kommunale service og aktivitet bygger på ligebehandling, ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Det opnås bl.a. ved, at de ansatte og det politiske system i deres daglige arbejde inddrager og indarbejder procedurer, der sikrer at kommunens ligestillingspolitik indtænkes. Konkrete opgaver At sikre, at der tilvejebringes datamateriale til belysning af lønudviklingen med henblik på at vurdere og hen ad vejen udligne lønforskelle mellem kvinder og mænd. At sikre, at der udarbejdes procedurer for hvorledes man i praksis er opmærksom på at kønsscreene forslag og beslutninger. At medvirke til at sikre, at de enkelte afdelinger lever op til Nyborg Kommunes politik på området. 6

7 Mainstreaming Nyborg Kommune arbejder med kønsmainstreaming. Området er beskrevet i ligestillingslovens 4: Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen indgår kønsopdelt statistik på følgende områder: Lønudvikling Kønsfordeling på arbejdsområder Kønsfordeling i udvalg, råd og nævn samt politiske udvalg og MED-hovedudvalg Kommunen vil også sætte fokus på følgende personalepolitiske emner i forhold til kønsmainstreaming, dvs. at have en særlig kønsopmærksomhed i forbindelse med rekruttering, herunder annoncering, samtaleudvalg og ansættelser. Nyborg Kommune har lavet 2 guider om ligestilling, ansættelse og kønsmainstreaming. Begge guider ligger på Nyborg Kommunes hjemmeside og på Nyborg Kommunes intranet for de ansatte. Desuden laver kommunen en henvisning til ligestillingsloven, når der indkaldes forslag fra andre myndigheder, organisationer, foreninger mv. om nedsættelse af råd, nævn eller udvalg. Nyborg Kommune har arbejdet med forskellige sundhedstilbud til de ansatte. Ofte er det kvinder, der benytter disse tilbud, så derfor har der været nogle særlige sundhedstilbud for mænd med kostråd, konditest og meget mere. MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet Referater fra ligestillingsudvalget sættes på dagsordenen i hovedudvalget til drøftelse. Referater fra Ligestillingsudvalget udsendes med dagsorden til Hovedudvalget, som lægges på intranettet, hvor alle har adgang. De lokale MED-udvalg er blevet opfordret til at komme med input til ligestillingsudvalg. MEDorganisationen vil også blive involveret i forhold til at arbejde aktivt med diverse indsatsområder. MED står for MEDbestemmelse og MEDindflydelse. Ligestilling og dialog om mangfoldighed er en del af MED-kurserne i Nyborg Kommune. Annoncer 7

8 Konkrete initiativer på ligestillingsområdet Her oplistes en række aktiviteter, som kommunen er i gang med på ligestillingsområdet: Rammer for en positiv sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv (politikker for ansatte og charter for flere kvinder i ledelse). Ansatte i kommunen bør afspejle befolkningens sammensætning i kommunen (Det sociale kapitel og etniske måltal for ansatte i kommunen). Rekruttering på områder med ulige kønsfordeling eller ulige etnisk fordeling. Markedsføring af kommunen som en god arbejdsplads, der aktivt arbejder for ligestilling og mangfoldighed, fx projekt for mænd i omsorgsjob, charter for flere kvinder i ledelse samt etnisk ligestilling. Antal mænd på SOSU-området er steget fra 31 i 2008 til 48 i I dagplejen er antal mænd steget fra 1 mand i 2008 til 5 mænd i Forskelligheden blandt kommunens ansatte betragtes som en styrke, der giver gode muligheder, fx har kommunen medvirket i udviklingen af et uddannelsesmodul om mangfoldighed til samarbejdsudvalg (MED-Udvalg) Ligestilling skal konkret fremmes i forbindelse med generelle ansættelsesvilkår, besættelse af stillinger og nedsættelse af udvalg etc. (lokale pjecer) Arbejdet med ligestilling skal være en naturlig del af ledelses- og personaleudviklingen samt indgå naturligt i kommunens beslutningsprocesser Ligestilling og mangfoldighed er et obligatorisk emne i MED-uddannelsen (MEDbestemmelse og MEDindflydelse) i Nyborg Kommune. KL har mangfoldiggjort Nyborg Kommunes guider om ligestilling via mail og internet. Minister for ligestilling har udsendt en Perspektiv- og handlingsplan Planen er gennemgået i ligestillingsudvalget og følges generelt. Nyborg Kommune har været foredragsholder om ligestilling i diverse fora Nyborg Kommune har udsendt lokalt materiale om ligestilling på forespørgsel fra andre kommuner. Denne pjece om ligestillingsredegørelsen drøftes i hovedudvalg, økonomiudvalg og byråd. Derefter lægges den på hjemmesiden og vores intranet. Nyborg Kommune har fået udarbejdet en Specialeopgave om Kvinder i ledelse, hvor 17 kvindelige ledere fra kommunen er interviewet Nyborg Kommune har bidraget med interviews i avis om kvinder og karriere Nyborg Kommune har haft besøg af delegation på 20 personer fra Jordan , hvor de hørte om praktisk ligestillingsarbejde i Nyborg (og Danmark). Desuden har formanden for ligestillingsudvalget holdt oplæg for en anden delegation fra Jordan den i København. Nyborg Kommune skal deltage i et projekt med KL og KTO, som har til formål at synliggøre charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune har lavet etniske måltal for de ansatte i kommunen. Samtidig er der lavet etnisk ligestillingspolitik, guide om etnisk ligestilling og ansættelse samt analyse og beslutningsoplæg vedr. etnisk ligestilling. Nyborg Kommune har haft fokus på det brede mangfoldighedsperspektiv fx. via mænd i omsorgsjob, kvinder i ledelse og etnisk ligestilling. Formålet er at bruge alle ressourcer. 8

9 Lokal opfølgning på ligestillingsarbejdet Arbejdet med ligestilling i Nyborg Kommune skal i høj grad forankres lokalt. Det betyder, at ligestilling også er et lokalt fokusområde for den enkelte afdeling og for det lokale MED-udvalg. De overordnede forhold drøftes i Hovedudvalg, Ligestillingsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. På baggrund af de overordnede målsætninger drøftes lokal status og mulige tiltag på de enkelte arbejdspladser, herunder i de respektive MED-udvalg. Inspirationsmateriale om ligestilling udsendes til lokal drøftelse, fx. praktiske guider om ligestilling, rapport om kvinder i ledelse og materiale om etnisk ligestilling. 9

10 Statistik om ligestilling I dette afsnit kan du se statistik om ligestilling i Nyborg Kommune. Kønsopdelt lønudvikling Hovedtal for Nyborg Kommune (februar 2011 sammenlignet med februar 2010) Medarbejdergruppe, fuldtidslønninger Gennemsnitsløn Kvinder februar 2011 Pr. måned Gennemsnitsløn Mænd februar 2011 Pr. måned Gennemsnitlig lønstigning i % Kvinder februar Gennemsnitlig lønstigning i % Mænd februar Alle ansatte kr kr. 3,3 % 0,9 % Akademikere kr kr. 1,1 % 4,4 % Chefer/direktion* kr kr. 1,8 % 1,2 % Dagplejere kr kr. -0,6 % 5,8 % Kontorpersonale kr kr. 0,6 % -0,2 % Lærere kr kr. 2,4 % 1,9 % Pædagoger kr kr. 2,2 % 1,4 % Pædagogmedhjælpere kr kr. 1,2 % 1,8 % Rengøringsassistenter kr kr. 2,1 % -2,2 % SOSU-personale kr kr. 6,0 % 9,0 % Socialrådgivere mv kr kr. 2,2 % 1,6 % Specialarbejdere kr kr. 1,7 % 1,0 % Syge- /sundhedsplejersker Kilde: FLD, Fælleskommunale Løndatakontor * november 2010 Kønsfordeling på arbejdsområder kr kr. 2,9 % 8,5 % Kønsfordelingen for kommunens ansatte Procentvis fordeling 2009 Procentvis fordeling 2010 Procentvis fordeling 2011 Fuldtidsstillinger Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Direktion % % % Chefer 41,7 % 58,3 % 41,7 % 58,3 % 40,0 % 60,0 % Administrative område 75,9 % 24,1 % 76,6 % 23,4 % 77,6 % 22,4 % Teknisk drift 28,8 % 71,2 % 35,3 % 64,7 % 33,7 % 66,3 % Skole og kultur 66,3 % 33,7 % 66,0 % 34,0 % 66,9 % 33,1 % Børn og unge 85,0 % 15,0 % 82,5 % 17,5 % 81,5 % 18,5 % Ældreområdet 95,1 % 4,9 % 92,2 % 7,8 % 91,6 % 8,4 % Ansatte total 77,3 % 22,7 % 77,7 % 22,3 % 77,0 % 23,0 % Kilde: FLD, Fælleskommunale Løndatakontor 10

11 Sammensætning af udvalg, råd og nævn nedsat af kommunalbestyrelsen Udvalg Antal mænd Antal kvinder Beredskabskommissionen 6 1 Børn og unge-udvalg 1 4 Grundlisteudvalg 5 0 Folkeoplysningsudvalg 13 3 Bevillingsnævn 5 2 Grønt Råd 14 3 Beboerklagenævn 1 2 Huslejenævn 2 1 Handicapråd 4 6 Beskæftigelsesråd 6 6 Ligestillingsudvalg 2 2 Ældreråd 7 4 Udsatteråd 4 3 Sammensætning af politiske udvalg og MED-hovedudvalg Udvalg Antal mænd Antal kvinder Byråd 18 7 Økonomiudvalg 8 1 Skole- og Dagtilbudsudvalg 5 2 Social- og Familieudvalg 3 4 Sundheds- og Ældreudvalg 4 3 Beskæftigelsesudvalg 3 2 Erhvervsudvalg 4 1 Teknik og Miljøudvalg 6 1 Kultur- og Fritidsudvalg 4 3 MED-Hovedudvalg Annoncer 11

12 Ligestilling og mangfoldighed kort fortalt Det vigtigste fokus i ligestillings- og mangfoldighedsarbejdet i Nyborg Kommune er kvalifikationer, kompetencer og talentpleje. Dvs. at der skal være lige og gode muligheder for alle uanset alder, køn, handicap, etnicitet, seksuel orientering eller religion. Når der ansættes, skal det afgørende kriterie fortsat være kvalifikationer. Det skal ske ved at bruge hele talentmassen og samtidig undgå barrierer for nogle grupper. Nyborg Kommune har både arbejdet med mænd i omsorgsjob, etnisk ligestilling og kvinder i ledelse. Alle disse aktiviteter har samme fokus. Nemlig et positivt syn på mangfoldigheden, hvor kommunen afspejler befolkningen og hvor samfundet bruger alle ressourcer. Samtidig ønskes løbende og naturligt fokus på ligestilling og mangfoldighed. Ligestilling handler også om kvalifikationer, kompetencer og talentpleje Nyborg Kommune har lavet etniske måltal for de ansatte i kommunen. 12

13 Nyborg Kommune og verden udenfor Besøg fra Jordan Fredag fik Nyborg Kommune besøg af en delegation på 20 personer fra Jordan. Deltagerne (17 kvinder og 3 mænd) kom fra diverse ministerier og organisationer i Jordan og de fik et oplæg om praktisk ligestillingsarbejde i Nyborg Kommune. Derover skal formanden for ligestillingsudvalget holde et oplæg for en anden delegation fra Jordan. Dette foregår i København Besøg fra Jordan på Nyborg Rådhus Projekt om synliggørelse af charter for flere kvinder i ledelse Nyborg Kommune deltager i et projekt med KL og KTO, som har til formål at synliggøre charteret. Projektet er aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2011 på det kommunale område. Avis om kvinder og karriere Nyborg Kommune medvirker i en avis om kvinder og karriere, som udkommer sammen med politikken

14 Annoncer Torvet Nyborg 14

Ligestillingsredegørelse

Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse Ligestillingsredegørelse 2009 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse for Nyborg Kommune 2009 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik...

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune

Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune Ligestillingsredegørelse 2013 for Nyborg Kommune 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser fra kommuner... 3 Ligestillingspolitik... 5 Mainstreaming... 9 MED-organisationens rolle i ligestillingsarbejdet...

Læs mere

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse

Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Bilag - Undersøgelse af sagen vedr. charter for flere kvinder i ledelse Formålet med Charter for flere kvinder i ledelse er: At sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Lyngby-Taarbaek Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Lyngby-Taarbaek Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Lyngby-Taarbaek Kommune Vores gode

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Høje-Taastrup Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Høje-Taastrup Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Høje-Taastrup Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Udfyldt af psl@faaborgmidtfyn.dk for Faaborg-Midtfyn Kommune 2013-09-26 13:51 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle kommuner

Læs mere

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017

Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Langeland Kommunes Ligestillingsudvalg 30. januar 2017 Udgangspunkt i Nyborg Ingen politik på området Ingen opmærksomhed fra hverken politikere, ledere eller medarbejdere Modstand Åbenhed Nysgerrighed

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ringsted Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Ringsted Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Ringsted Kommune Vores gode eksempler for Ringsted

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Køge Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Køge Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Køge Kommune Vores gode eksempler for Køge Kommune 6 P E

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af hban@langelandkommune.dk for Langeland Kommune 2013-10-28 16:30 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Albertslund Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Albertslund Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Albertslund Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aabenraa Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aabenraa Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aabenraa Kommune 5 Vores gode eksempler for Aabenraa

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdstilsynet 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdstilsynet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdstilsynet Vores gode eksempler for Arbejdstilsynet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Region Midtjylland 1 Indhold Status om ligestilling fra Region Midtjylland 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Region Midtjylland Vores gode eksempler for

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brøndby Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brøndby Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brøndby Kommune Vores gode eksempler for Brøndby Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Syddansk Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Syddansk Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Syddansk Universitet Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune udvikling Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 08-08-2008 Sagsnr.: 1849-49352 Referat

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering):

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (en fusion af det tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering): Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder,

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af omma@sa.dk for Statens Arkiver 2013-10-28 09:07 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Transportministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Transportministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Transportministeriets

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Dansk Røde Kors 1 Indhold Status om ligestilling fra Dansk Røde Kors 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Dansk Røde Kors 5 Vores gode eksempler for Dansk Røde

Læs mere

Ligestillingsredegørelser for kommuner, regioner og stat 2007. Hovedrapport. Ligestillingsafdelingen. 26. februar 2008

Ligestillingsredegørelser for kommuner, regioner og stat 2007. Hovedrapport. Ligestillingsafdelingen. 26. februar 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ++ Ligestillingsredegørelser

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Medie- og Journalisthøjskolen 1 Indhold Status om ligestilling fra Medie- og Journalisthøjskolen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Medie- og Journalisthøjskolen

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lo@ams.dk for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2013-11-10 23:25 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole 1 Indhold Status om ligestilling fra Syddansk Musikkonservatorium og Skuespilskole 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Roskilde Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Roskilde Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Roskilde Universitet Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 Y2RS-91RL-6FV5 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bygningsstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Bygningsstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bygningsstyrelsen Vores gode eksempler for Bygningsstyrelsen

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet

Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Departementet 6. november 2003 J.nr. 2003-010-0041 Personale og økonomi Ligestillingsrapport 2003 for Skatteministeriet Oktober 2003 P:\SurveyAndDataAnalysis\PLS Survey projekter\mainstreaming.dk\portal\ligestillingsrapporter\skat

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Nationalmuseet 1 Indhold Status om ligestilling fra Nationalmuseet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Nationalmuseet Vores gode eksempler for Nationalmuseet

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Dansk Institut for Internationale Studier 1 Indhold Status om ligestilling fra Dansk Institut for Internationale Studier 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for

Læs mere

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj 2011 1 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lyos@trafikstyrelsen.dk for Trafikstyrelsen 2013-09-26 09:48 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarskommandoen 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarskommandoen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarskommandoen Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arkitektskolen Aarhus 1 Indhold Status om ligestilling fra Arkitektskolen Aarhus 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arkitektskolen Aarhus 5 Vores gode eksempler

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Sjælland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ishøj Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 VIA University College 1 Indhold Status om ligestilling fra VIA University College 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for VIA University College 5 Vores gode

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Direktionen Fra: Mette Lunau Larsen Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2009 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af kvinder

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af spk@socialstyrelsen.dk for Socialstyrelsen 2013-09-27 11:56 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Esbjerg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Esbjerg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Esbjerg Kommune Vores gode eksempler for Esbjerg Kommune

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 1 Indhold Status om ligestilling fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 3

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Miljøstyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Miljøstyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Miljøstyrelsen Vores gode eksempler for Miljøstyrelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af ali@modst.dk for Digitaliseringsstyrelsen 2013-11-08 08:31 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 G5A4-12PQ-F9V2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005

Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter og kommuner 2005 YAX2-VQ3A-52P Skema til indberetning af ligestillingsredegørelser i stat, amter kommuner 2005 Vejledning: Kommuner, amter, statslige virksomheder institutioner, styrelser departementer kunne for første

Læs mere

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8

Punkt nr. 2 - Ligestillingsredegørelse 2015 for Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 - Side -1 af 8 Bilag 1 REGION HOVEDSTADENS INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Professionshøjskolen University College Lillebælt

Professionshøjskolen University College Lillebælt Professionshøjskolen University College Lillebælt Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013

LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR VARDE KOMMUNE 2013 Kilde: foodculture.dk/samfund_og_forbrug 1 Baggrund Formålet med de kommunale ligestillingsredegørelser 2013 er at gøre status for ligestillingsindsatsen

Læs mere