Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København"

Transkript

1 Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVR-nr.: Side 1/3 13. marts 2014 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes onsdag den 9. april 2014, kl i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Bemærk venligst, at tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 4. april 2014 enten via aktionærportalen på eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S. Aktionærer kan bestille en kopi af ROCKWOOL Rapporten 2013 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige regnskab) på vores hjemmeside. Se yderligere nedenfor. Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt wienerbrød. Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse. 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2014/ Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2013 på DKK 10,40 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 15. april 2014 efter generalforsamlingens godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens nuværende formand, Steen Riisgaard, har meddelt bestyrelsen, at han udtræder af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende medlemmer af bestyrelsen: Heinz-Jürgen Bertram, Carsten Bjerg, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler. Bestyrelsen foreslår derudover valg af Lars Frederiksen som nyt medlem af bestyrelsen.

2 Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVR-nr.: Side 2/3 En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, kan ses på selskabets hjemmeside, Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Bjørn Høi Jensen som ny formand og Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand. 7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor. 8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen: 8a. Aflæggelse af årsrapport på engelsk. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at selskabets årsrapport fremover udarbejdes og aflægges på engelsk. Som konsekvens af bestyrelsens forslag foreslås en tilpasning af vedtægternes 19, der herefter får følgende ordlyd: Årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk. Udarbejdelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. 8b. Bemyndigelse til køb af egne aktier. 9. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs. Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK heraf en A- aktiekapital på nominelt DKK (fordelt på aktier af nominelt DKK 10) og en B-aktiekapital på nominelt DKK (fordelt på aktier af nominelt DKK 10). Hver A-aktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver B-aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes 9.b. Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen onsdag den 2. april 2014 enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme. Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. Adgangskort Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 4. april Adgangskort kan rekvireres på følgende måder:

3 Meddelelse nr Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVR-nr.: Side 3/3 (a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID, eller (b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, Bemærk venligst, at adgangskort vil blive udsendt fra og med torsdag den 3. april Fuldmagt En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 4. april Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på Brevstemme En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, og kan desuden rekvireres hos selskabet eller Computershare A/S. Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 8. april Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på Offentliggørelse af dokumenter Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag med bilag 1, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen. En trykt kopi af ROCKWOOL Rapporten 2013 (og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2013) kan bestilles på vores hjemmeside senest søndag den 23. marts 2014 til modtagelse inden generalforsamlingen. Spørgsmål Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret. Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Med venlig hilsen ROCKWOOL International A/S På vegne af bestyrelsen Steen Riisgaard, bestyrelsesformand

4 Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet 2011-: Direktør i Zeno ApS : Medlem af investeringskomiteen i EQT : Partner i EQT : Investeringsrådgiver i København og London Andre poster relateret til selskabet Formand for revisionskomiteen. I overensstemmelse med dansk lovgivning om revisionskomiteer er Bjørn Høi Jensen det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængigt og besidder den påkrævede indsigt på revisions- og regnskabsområdet. Poster i andre danske aktieselskaber Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S. Andre poster Formand for bestyrelsen i CEPOS. Medlem af bestyrelsen i Bevica Fonden. Medlem af forretningsudvalget i Mars & Mercur. Begrundelse for genvalg Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity- og banksektorerne.

5 Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for Formand for revisionskomiteen DKK CARSTEN BJERG Første næstformand Fødselsdato: 12. november 1959 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk 1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet 1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi : Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen : Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S : Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S : Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S : Produktliniedirektør, Danfoss A/S : Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S : Projektleder, Danfoss A/S : Turnusingeniør, Danfoss A/S Andre poster relateret til selskabet Medlem af formandskabet Medlem af vederlagskomiteen Poster i andre danske aktieselskaber Medlem af bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S Andre poster Formand for bestyrelsen i Markedsmodningsfonden. Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og bestyrelsen for Provinsindustriens Arbejdsgiverforening.

6 Begrundelse for genvalg Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed. Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Næstformand for bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK THOMAS KÄHLER Anden næstformand Fødselsdato: 2. november 1970 Valgt til bestyrelsen: 2008 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk Adm. direktør for ROCKWOOL Scandinavia 2008: MBA, Copenhagen Business School 1998: HD 1. del, Copenhagen Business School 1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia : Administrerende direktør i ROCKDELTA : Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group) : Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group) : Regional Salgschef Howden Denmark A/S : Regional Salgschef Ametek Denmark A/S Andre poster relateret til selskabet Medlem af formandskabet. Medlem af revisionskomiteen. Medlem af Kähler-familiens møder. Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia.

7 Begrundelse for genvalg Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Næstformand for bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK HEINZ-JÜRGEN BERTRAM Fødselsdato: 18. september 1958 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: tysk Adm. direktør for Symrise AG 1987: PhD Kemi, Universitet i Hannover, Tyskland 1985: Civilingeniør, Universitet i Hannover, Tyskland : CEO, Symrise AG : Direktør, Flavour Division, Symrise AG : Chief Technology Officer & Global Head of Operations of Symrise AG : Chief Technology Officer & President, Aroma Chemicals Division, Symrise AG : Corporate VP, Corporate Research, Symrise AG : Corporate VP, R&D, Haarmann & Reimer : Corporate VP, R&D Flavors, H&R Holzminden, Haarmann & Reimer : VP, Technical Services, H&R Florasynth, Teterboro, NJ, USA : Direktør, Technical Services, H&R Corporation, Springfield, NJ, USA : Laboratorieleder, Flavour & Fragrance Research, Corporate Research, Haarmann & Reimer : Laboratorieleder, Landbrugskemisk & Farmaceutisk Forskning, Centralforskningsenhed, Bayer AG : Videnskabelig assistent, Instituttet for organisk kemi ved Leibniz Universitetet i Hannover

8 Andre poster relateret til selskabet Medlem af revisionskomiteen. Andre poster Medlem af bestyrelserne i Nord/LB - Region Holzminden, Deutsche Bank - Region Hannover og Indevex AB Stockholm. Begrundelse for genvalg Heinz-Jürgen Bertram har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern (Symrise AG) med hovedsæde i ROCKWOOL koncernens største enkeltmarked, Tyskland, samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer. Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK LARS FREDERIKSEN Fødselsdato: 9. september 1958 Opstillet til bestyrelsen: 2014 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk 2014: International Directors Program (bestyrelsesuddannelse), INSEAD, Frankrig 1998: Advanced Management Program, INSEAD, Frankrig 1983: Cand. Merc., Handelshøjskolen i København : CEO Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, International Operations, Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, Bio Ingredients Division, Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S : Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S : Corporate Strategic Planning, Chr. Hansen Holding A/S : Directeur Commercial, Chr. Hansen France SA

9 : Attache de Direction, Chr. Hansen France SA Andre poster relateret til selskabet - Poster i andre danske aktieselskaber Formand for bestyrelsen i Matas A/S. Medlem af bestyrelsen i Widex A/S. Medlem af bestyrelserne i Hedorf Holding A/S og Hedorf Fond. Medlem af bestyrelsen i Augustinus Industri A/S. Andre poster Medlem af bestyrelsen i Komiteen for God Selskabsledelse. Formand for Fødevareministeriets GUDP (Grønt udviklings- og demonstrationsprogram). Begrundelse for nyvalg Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lars Frederiksen på grund af hans omfattende erfaring i globale og teknologi intensive business-to-business-aktiviteter (Chr. Hansen Holding A/S). Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Ny kandidat har ikke modtaget vederlag for 2013/2014. SØREN KÄHLER Fødselsdato: 25. juli 1950 Valgt til bestyrelsen: 2013 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: dansk 1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet : Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S : Økonomidirektør i ROCKMENT A/S : Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark) : Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

10 : Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK) Andre poster relateret til selskabet Medlem af vederlagskomiteen. Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden. Medlem af Kähler-familiens møder. Poster i andre danske aktieselskaber Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre poster Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre. Begrundelse for genvalg Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. Honorar for 2013/2014 fastsat af generalforsamlingen april 2013 Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere