1 Generelt Varmes mission Varmes vision Varmes ydre vilkår Varmestrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Varmes mission Varmes vision Varmes ydre vilkår Varmestrategi Investerings- og renoveringsplan for Dansk Fjernvarme standardkontoplan Afskrivninger Varmes takststruktur Udbygning af ledningsnettet Generelt Hovedledningsforlængelser Byggemodninger Fjernvarmeforsyning til det nye universitetshospital i Skejby, etape Etablering af nye stik Opdimensionering/omlægning Ændring af ledningstrace ift. gæsteprincippet Udbygning af SRO i ledningsnettet Udbygning af eksisterende SRO-anlæg i pumpebyværker Udbygning af målerparken Målerparken Fjernkommunikation med målerparken Målerudstyr til nye kunder Udbygning af varmevekslere Varmevekslere Etablering af varmeveksleranlæg, Stenvej Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) Transmissionsledning til Aarhus Ø Etablering af varmeveksleranlæg og pumpestation i Lisbjerg Udbygning af vekslerkapacitet: Udbygning af produktionsanlæg Omlægning til VE-produktion

3 6.1 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Mindre VE-demonstrationsanlæg Overtagelse af halmvarmeværker Udbygning af spids- og reservelastkapaciteten Spids- og reservelastanlæg Ny spids- og reservelastcentral i Solbjerg Nedlæggelse af spids- og reservelastanlæg Driftsoptimering af ledningsnettet Generelt Driftsoptimering Etablering af intelligente omløb READY-projektet Renovering af ledningsnettet Renovering af ledninger Renovering af bygværker Renovering af bygninger Varmes bygninger Øvrige budgetposter Afregnings- og administrationssystem Udskiftningsplan for bilparken

4 1 Generelt Varme er en selvstændig takstfinansieret virksomhed i AffaldVarme Aarhus. Varmes aktiviteter og handlinger reguleres af Varmeforsyningsloven og underlagt Energitilsynets tilsyn. 1.0 Varmes mission Varme har til opgave at sikre kunderne i Aarhus en stabil, sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarmeforsyning. 1.1 Varmes vision Som en del af Teknik og Miljø er det Varmes vision af skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus markante vækstpotentiale. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Kort fortalt er Varmes vision; at Vi skaber løsninger sammen. 1.2 Varmes ydre vilkår Aarhus Kommune har en vision om at være CO2-neutral senest i En opgørelse fra 2008 viser, at omkring 15 % af den samlede CO2-udledning i Aarhus Kommune kan henføres til den kollektive varmeforsyning, hvorfor Varmes aktiviteter spiller en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Derudover er Varme i henhold til gældende lovgivning pålagt årligt at realisere og dokumentere energibesparelser hos kunden eller i ledningsnettet svarende til ca MWh. Overfor Aarhus Byråd er AffaldVarme Aarhus forpligtiget af følgende budgetmål: 1. AffaldVarme Aarhus er en dynamisk servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum 2. AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi 3. AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser gennem I den sammenhæng bliver Varme målt på følgende effektmål Varme skal have omkostningsægte takster og gebyrer, der løbende benchmarkes i forhold til tilsvarende forsyningsvirksomheder. Varme skal sikre en tilstrækkelig, stabil og effektiv fjernvarmeforsyning, målt ved at varmebehovet skal være dækket, og der ikke må forekomme ikke-planlagte afbrydelser af en varighed over 12 timer. Varme skal sikre, at der realiseres energibesparelser svarende til MWh/år. Varme skal sikre, at varmetabet i ledningsnettet ikke overstiger 20 %. Varme skal sikre, at vandtabet i ledningsnettet ikke overstiger 50 m³/km ledning. 4

5 1.3 Varmestrategi I 2013 blev der udformet en varmestrategi for hele varmeområdet (Varme og VarmeTransmission). Varmestrategiens formål er at sikre, at AffaldVarme Aarhus er den åbenlyst foretrukne leverandør af miljørigtig varme og varmt brugsvand i alle potentielle forsyningsområder. I takt med at der ikke længere er tilslutningspligt i Aarhus, udfordres AffaldVarme Aarhus position som den foretrukne varmeleverandør. Op til 7 % af nye kunder vælger fjernvarmen fra, og vælger i stedet for individuelle varmeløsninger. For at sikre, at AffaldVarme Aarhus fortsat er konkurrencedygtig på prisen, er der med Varmestrategien iværksat en effektiviseringsproces, der skal reducere omkostningerne pr. solgt kwh på varmeområdet og på sigt reducerer de nuværende takster og bidrag. 1.4 Investerings- og renoveringsplan for Varme har planlagt en række aktiviteter, der skal sikre, at Varme kan udfylde de ydre vilkår, som Varme stilles over for i de kommende år. Kapitel 2-8 beskriver aktiviteter, der bevirker i en udbygning af Varmes nuværende varmeanlæg, hvilket vil sige en udvidelse af Varmes anlægsværdier. Kapitel 9-11 beskriver aktiviteter, der bevirker i en renovering af Varmes nuværende varmeanlæg, hvilket vil sige en fastholdelse af Varmes anlægsværdier. Øvrige driftsomkostninger reguleres i den ordinære budgetlægning, hvorfor disse ikke indgår i investeringsplanen. 1.5 Dansk Fjernvarme standardkontoplan I 2010 blev Varmes regnskab forberedt til også at følge Dansk Fjernvarmes Standardkontoplan. Derved sikres det, at Varme kan udtrække regnskabsposter til benchmarking, og i højere grad sammenligne Varmes omkostningsniveau med tilsvarende forsyningsselskaber. 1.6 Afskrivninger I henhold til Varmeforsyningsloven afskrives der efter følgende afskrivningsprofiler. IT afskrives over 5 år Værktøj afskrives over 5 år Biler afskrives over 10 år Inventar afskrives over 10 år Målere afskrives over 15 år Grunde og bygninger afskrives over 30 år Nye ledningsnet samt opdimensioneringer afskrives over 30 år Brønde afskrives over 30 år 5

6 Vekslere afskrives over 30 år Ledningsnet, der renoveres, driftsføres det år, renoveringen foretages, og indgår derfor ikke i afskrivningsgrundlaget. 1.7 Varmes takststruktur Varme drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, hvilket vil sige, at Varme ikke bevidst må oparbejde et overskud. Såfremt Varmes årsregnskab viser et overskud (overdækning) skal overskuddet tilbagebetales til kunderne det efterfølgende år over taksten. Hvis der optræder et underskud (underdækning), skal denne ligeledes opkræves over taksten det efterfølgende år. Varme får finansieret sine aktiviteter gennem Varmes takster. Varme har følgende tre primære varmetakster. 1. Abonnementsbidraget 2. Effektbidraget 3. Forbrugsbidraget Abonnementsbidraget opkræves som et fast beløb, og beregnes ud fra kundens varmemålers størrelse. Abonnementsbidraget dækker primært de administrative omkostninger, der er forbundet med at drive et varmeselskab. Effektbidraget opkræves som et fast beløb, og beregnes ud fra kundens effektbehov. På nuværende tidspunkt beregnes effekten ud fra kundens ejendoms BBR-arealer. Effektbidraget dækker primært de driftsmæssige omkostninger (ledningsnet og produktionsanlæg/vekslere), der er forbundet med at drive et varmeselskab. Forbrugsbidraget opkræves som et variabelt beløb, og beregnes ud fra kundens aktuelle varmeforbrug. Forbrugsbidraget dækker primært de omkostninger, som Varme har til varmeindkøb, varmetab, energispareforpligtigelsen samt elforbrug. 6

7 2 Udbygning af ledningsnettet 2.0 Generelt Aarhus Byråd har besluttet, at der i alle nye udstykningsområder skal være tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Dette gælder dog ikke, i de tilfælde hvor der opføres lavenergihuse. Aarhus Byråd besluttede i 2009, at alle nye boliger i nye byggemodningsområder skal opføres som lavenergiklasse 1 bygning, i henhold til definitionen i Bygningsreglementet Lavenergiboliger kan iht. Projektbekendtgørelsen fritages fra tilslutningspligt. Des mindre varmebehov fremtidens boliger har, des større udfordring er det for Varme at kunne etablere og driftsføre et ledningsnet, der både er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk forsvarligt. Før der etableres fjernvarme i et nyt udstykningsområde udarbejdes iht. gældende lovgivning et projektforslag, der vurderer om det er samfundsmæssigt forsvarligt at etablere et ledningsnet i området. Eneste alternativ til den kollektive varmeforsyning er individuelle løsninger såsom varmepumper eller solvarmeanlæg. 2.1 Hovedledningsforlængelser Udstykningsområder med fjernvarme, der ikke ligger umiddelbart i nærheden af Varmes eksisterende forsyningsområde, forbindes til eksisterende ledningsnet med en hovedledningsforlængelse. Varme afholder omkostningen til etablering af hovedledningsforlængelsen fra det eksisterende ledningsnet til første indkørselsvej til udstykningen. Erfaringsmæssigt er budgettet for hovedledningsforlængelser er sat til 5,7 mio. kr. pr. år. Budgettet er uændret i forhold til budget Budget ,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Budget ,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af, hvor stor efterspørgsel, der er på fjernvarme i de nye udstykningsområder. Varme har en KB-bevilling til området, hvorfor budgetposten (XA xx) bliver reguleret i forbindelse med den almindelige budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 7

8 2.2 Byggemodninger På nuværende tidspunkt etableres der som udgangspunkt fjernvarme i nye kommunale udstykningsområder. De private udstykkere vælger også fortsat at byggemodne med fjernvarme, men Varme modtager indimellem henvendelser fra private udstykkere, der overvejer andre opvarmningsmuligheder. I takt med at der Bygningsreglementet stiller skærpede krav til nye bygningers varmeforbrug ved lavenergi 2015 og lavenergi 2020, kan tendensen til at fravælge fjernvarme vokse. Varme følger byudviklingen i Aarhus. Især større byudviklingsområder kan få indflydelse på Varmes kapacitet. Varme arbejder med nytænkning af det kollektive varmesystem, således det fortsat både er samfunds- og selskabsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme i nye udstykningsområder på trods af det lavere varmebehov, der fremover vil være i områderne. Lisbjerg Lisbjerg Bygade var påtænkt etableret i 2014, men planen for bystrukturen skal gennemtænkes, og byggemodningen er derfor sat i bero. Det forventes, at Lisbjerg Bygade etableres i Da der vil være en forskydning mellem udgiften og indtægten, vil der i det år, hvor Lisbjerg Centervej etableres være et underskud. Når byggemodningsprojekterne opstartes i Lisbjerg Ny by, vil der efterfølgende optræde et overskud. DNU etape 2 Region Midtjylland har besluttet, at Psykiatrisk hospital skal flyttes til Skejby og være en del af Det Nye Universitetshospital. Byggemodningen for etape 2 forventes at andrage 15 mio. kr., og arbejdet forventes at pågå i perioden Budgetposten for byggemodning hæves derfor i 2015 med 10 mio.kr., i 2016 med 3 mio. kr. og 2017 med 2 mio. kr. Indtægt ,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,5 11,4 11,4 11,4 Udgift ,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Budget ,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-1,1 0,0 0,0 0,0 Indtægt ,9 14,9 13,9 11,9 11,9 11,9 12,5 11,4 11,4 11,4 Udgift ,4 14,4 13,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Budget ,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-1,1 0,0 0,0 0,0 Forskel indtægter 10,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel udgifter 10,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af, hvor stor efterspørgsel, der er på fjernvarme i de nye udstykningsområder. 8

9 Varme har en KB-bevilling til området, hvorfor budgetposten (XA xx) bliver reguleret i forbindelse med den almindelige budgetlægning. Byggemodningsomkostningerne afholdes af udstykkeren. 2.3 Fjernvarmeforsyning til det nye universitetshospital i Skejby, etape 1 1. etape af etablering af fjernvarme til Det nye universitetshospital i Skejby pågår og forventes afsluttet i Aarhus Byråd har bevilliget 49,8 mio. kr. til etableringen fordelt med en bevilling på 19,3 mio. kr. til etablering af veksleranlæg og transmissionsledninger samt 30,5 mio. kr. til distributionsledninger og tilslutnings af bygningsanlæg. Grundet ændringer i tidsplanen færdiggøres projektet først i 2015 Budget ,5 Budget ,5 Forskel 0,0 Region Midtjylland afholder samtlige omkostninger, men har indgået en særaftale med AffaldVarme Aarhus, således investeringen tilbagebetales over varmeprisen, hvilket Energitilsynet har godkendt. Budgetposterne (XA og XA ) fremgår af Varmes anlægsbudget. 2.4 Etablering af nye stik Hvis en udstykning bebygges i forbindelse med byggemodningen, er det udstykkeren, der afholder omkostningerne til stiktilslutningen til fjernvarme, jf. pkt. 2.2 Byggemodning. Hvis en udstykning efter byggemodningen sælges som individuelle grunde, eller hvis der er tale om eksisterende bygninger, der konverter til fjernvarme, så er det den enkelte kunde, der afholder omkostningen til stiktilslutningen. I gennemsnit er der forbundet anlægsomkostninger for et nyt stik i en byggemodning på omkring kr., mens den gennemsnitlige anlægsomkostning ved en konvertering er omkring kr. Stiktilslutningsprisen, der bliver opkrævet hos konverteringskunden dækker ikke samtlige omkostninger, der er forbundet med stiktilslutningen. Det er primært de omkostninger, der er forbundet med tilslutning til den eksisterende ledning i vejen, der ikke bliver dækket 100 %. I henhold til Varmeforsyningsloven er det lovligt ikke at få dækket samtlige tilslutningsomkostninger hos den nye kunde. 9

10 Der er således budgetteret med et negativt budget. Der budgetteres med en årlig kundetilgang på 500 kunder, hvor ca. 20 % af tilslutningerne etableres i byggemodningsområder. Der er dog en negativ trend i antallet af nye stik. Der er igangsat en række aktiviteter til at imødegå dette, som skal hjælpe med at opretholde kundetilgangen. Budgettet for stik til nye kunder er erfaringsmæssigt skønnet til 15,3 mio. kr. Indtægten er erfaringsmæssigt budgetteret til 12,6 mio. kr. Budgettet er uændret i forhold til budget Indtægt ,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Udgift ,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Budget ,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Indtægt ,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Udgift ,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Budget ,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af kundetilgangen. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget, derved sikres der en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen finansieres dels af den nye kunde og dels af effektbidraget. Investeringen afskrives over 30 år. 2.5 Opdimensionering/omlægning Varme foretager løbende analyser for at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig varmekapacitet i ledningsnettet, samt at ledningsnettet har den korrekte dimension herunder med hensyntagen til varmetab og CO2 udledning. De faktorer, der indgår i vurdering af et ledningsnet er eksempelvis: Ledningsnettets tryk, temperatur og flow Forventninger til udbygning i området 10

11 Kundehenvendelse vedrørende manglende varmeleverancer På nuværende tidspunkt følger Varme udviklingen i følgende byprojekter, der kan betyde en nødvendig opdimensionering eller omlægning af ledningsnettet Aarhus Ø I forbindelse med etablering af kanaler på Nordhavnen skal der forventes en udgift svarende til omkring 8 mio. kr. til opdimensionering af Hjortholmsvej. Etableringstidspunktet er endnu ikke kendt. Helhedsplan Gellerup Som følge af Helhedsplanen for Gellerup vurderes det på nuværende tidspunkt, at helhedsplanen vil berøre ca. 4 km. fjernvarmeledninger svarende til ca. 34 mio. kr. Første del af projektet påbegyndes i Projektgrundlaget for Helhedsplanen er endnu på et meget overordnet stadie, hvorfor såvel budget som tidsplan er behæftet med stor usikkerhed. Da ledningsnettet i Gellerup er renoveringsmodne finansieres omkostningen af det ordinære renoveringsbudget. Godsbanearealerne Det forventes at ledningsnettet i området skal opdimensioneres eller omlægges i forbindelse med etableringen af Godsbanearealerne. Arealets anvendelse er dog ikke defineret og er stadig i idefasen. Onsholtgårdsvej Grundet byudvikling på Onsholtgårdsvej, er der behov for at lave ledningsændringer og indbygge en boosterpumper i området Optimeringen af området, der bør foretages i 2015, forventes at andrage 4 mio. kr. Det nuværende budget for mindre opdimensioneringer/omlægning på 3,4 mio. kr. fastholdes, dog øges budgettet med 4 mio. kr. på grund af Onsholtgårdsvej. Budget ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Budget ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Forskel 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af udbygning af ledningsnettet. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 11

12 2.6 Ændring af ledningstrace ift. gæsteprincippet Varmes ledninger betragtes som værende gæst i vejen, og hvis der foretages ændringer af vejtraceen, der gør, at fjernvarmeledningerne ikke længere kan fastholde sin placering, må Varme flytte sine ledninger og afholde de forbundne omkostninger. I de kommende år sker der mange ændringer i den nuværende infrastruktur som har afsmittende virkning på Varmes ledningsnet. På nuværende tidspunkt har Varme kendskab til følgende projekter. Letbaneprojektet Det foreløbige ledningsarbejde i forbindelse med letbanens etape 1 er forventet afsluttet først i Det forventes ikke, at der vil være omkostninger forbundet med færdiggørelsen, da det egentlige ledningsarbejde er færdiggjort inden Marselistunnellen 1. etape af marselis-projektet er udført. De næste etaper bliver mere omkostningstunge for Varme, da der ligger en del ledninger i det spor, hvor tunnelen planlægges. Projektmaterialet vedrørende tunnelen er på et meget overordnet stadie, men det foreløbige estimat for flytning af distributionsledninger anslås på nuværende tidspunkt til 45 mio. kr. Budgettet afhænger dog af, om der skal etableres midlertidige forsyningsledninger i anlægsprocessen. På nuværende tidspunkt ligger projektet i dvale, men medtages her, da det forventes at projektet skal i gang igen efter Erfaringer viser, at uanset hvor forberedt Varme er på ændringer i Aarhus Kommunes infrastruktur, kommer der altid et par projekter, der vil kræve, at Varme ændrer ledningstrace iht. regler omkring Gæsteprincippet, derfor afsættes 2,2 mio. kr. pr. år til uforudsete projekter. Budget ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Budget ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af øvrige byprojekter. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 12

13 3 Udbygning af SRO i ledningsnettet 3.0 Udbygning af eksisterende SRO-anlæg i pumpebyværker I ledningsnettet findes i dag en række pumpebygværker, der drives uden eller med en begrænset form for styring og overvågning. For enkelte anlægs vedkommende sker overvågningen reelt ved, at kunderne ringer til Varme for at klage over manglende varmelevering. Dette er uhensigtsmæssigt for såvel kunderne som for ønsket om en optimal driftsovervågning/styring af ledningsnettet. Varme vil derfor over en årrække etablere SRO i de eksisterende pumpebygværker, hvor der kun er begrænset eller ingen overvågning, således Kontrolrummet til hver en tid har kendskab til driftsforholdene i ledningsnettet. I forbindelse med udbygning af det eksisterende SRO-anlæg i distributionsnettet renoveres pumpebygværkerne ligeledes, således de opfylder de nuværende arbejdsmiljømæssige lovkrav der findes bl.a. til underjordiske bygværker. På nuværende tidspunkt er følgende udbygninger af SRO og opgradering af bygværker planlagt: Fuglebakkevej Storhøj Højmarksvej Borum Silkeborgvej Det forventes, at de resterende pumpebygværker er ombygget ved udgangen af Det nuværende budget reguleres ned, da nogle af de planlagte bygværker enten er revet ned eller ombygget i forbindelse med den ordinære renovering. Budget ,1 12,7 6,1 5,1 Budget ,1 6,1 6,1 5,1 Forskel 0,0-6,6 0,0 0,0 Budgetposten er (XA ) styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over effektbidraget. 13

14 4 Udbygning af målerparken 4.0 Målerparken Varmes målerpark omfatter omkring varmemålere. Varmemålerne måler den forbrugte varme (kwh/mwh) hos kunderne. I 2012 godkendte Aarhus Byråd en totalrenovering af Varmes målerpark. I den forbindelse blev der ligeledes godkendt, at målerparken udbygges med lækageovervågning af kundernes varmeinstallation samt elektronisk driftsovervågning af målerparken. Hele udskiftningen er opdelt i 3 etaper, der er defineret ud fra el-selskaberne i Aarhus forsyningsområde. Målerparken i hhv. vestbyen og sydbyen har været udbudt, og forventes afsluttet ultimo Nordbyen udbydes i sidste halvår af Selve målerudskiftningen forventes på nuværende tidspunkt at ske i 2016 og 2017, men det afhænger af udbuddets resultat. 4.1 Fjernkommunikation med målerparken I 2015 påbegyndes renovering af målerparken i nordbyen. På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde, men det kan ændre sig, så resultatet fra EU-udbuddet kendes i efteråret Budgettet er sat ud fra byrådsindstillingen. Budget ,5 51,3 Budget ,5 51,3 Forskel 0,0 0,0 Budgetposten er delvis styrbar, da den afhænger af udbuddets resultat. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en anlægsbudgettet. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over abonnementsbidrag. 4.2 Målerudstyr til nye kunder Varme har en gennemsnitlig kundetilgang på omkring 500 stk. om året. 14

15 Før en ny kunde tilsluttes, monteres en varmemåler, således kundens varmeforbrug registreres. Samtlige nye målere etableres med såvel lækageovervågning som elektronisk driftsovervågning af måleren. Da målerudstyret fremover vil omfatte varmemåler, lækageovervågning samt elektronisk driftsovervågning omdøbes posten til Målerudstyr til nye kunder. Budgettet tilpasses til de ekstra komponenter, som målerudstyret udbygges med. Budgettet er sat ud fra tidligere års erfaringer samt erfaringer fra målerudskiftningsprojektet. Budget ,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Budget ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Forskel +1,9 +1,9 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af kundetilgangen. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over abonnementsbidraget. 15

16 5 Udbygning af varmevekslere 5.0 Varmevekslere I takt med at ledningsnettet udvides og varmebehovet i ledningsnettet øges er det nødvendigt at udbygge varmevekslerkapaciteten, således Varme til en hver tid kan sikre en tilstrækkelig varmeleverance til kunderne. Etableringstidspunktet for varmeveksleranlæggene er behæftet med en vis usikkerhed, da etableringstidspunktet til enhver tidspunkt afvejes med udbygningstakten og dermed varmebehovet lokalt i ledningsnettet. 5.1 Etablering af varmeveksleranlæg, Stenvej Hele Højbjerg området forsynes i dag fra varmeveksleranlægget på Kridthøj Torv. Afstanden fra Kridthøjveksleren til de yderste kunder i Skåde/Storhøjområdet er med tiden blevet uhensigtsmæssig lang. Dette i kombination med store topografiske forskelle har medført, at distributionsnettet har indbygget 4 boosterpumper, som i dag kører tæt på den driftsmæssige grænse, hvad angår temperatur og tryk i ledningsnettet. I længere perioder om året, er det nødvendigt, at hæve fremløbstemperaturen i området for at sikre alle kunder en tilfredsstillende varmeforsyning. Ligeledes er der fortsat et stort potentiale for flere storkunder i området, da flere større virksomheder endnu ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning. For at kunne sikre en tilfredsstillende varmeforsyning i fremtiden forlænges transmissionsnettet, derudover etableres et varmeveksleranlæg på Stenvej. Derudover omlægges driften af ledningsnettet. 4 pumpebygværker nedlægges, og 1 pumpebygværk flyttes. Aarhus byråd godkendte i 2012 et anlægsbudget til i alt 49,5 mio. kr. og projektet var planlagt udført i 2014, Varmes andel af udgifterne andrager 13,9 mio. kr. fordelt på følgende budgetposter: Etablering af nyt veksleranlæg Ledningsarbejder (nyanlæg + omlægning) Nedlæggelse af 3 pumpebygværker På nuværende tidspunkt ses det, at budgettet på de 13,9 mio. kr. har været sat for lavt, det indstilles derfor at budget på distributionssiden øges med 5 mio. kr. Budget ,1 Budget ,1 Forskel 5,0*) *) 3,0 mio. kr. er overført fra budgetår 2014 Budgetposten (XA ) er styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. 16

17 Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.2 Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) For et sikre en effektiv drift af det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, er det nødvendigt at omlægge driften af det eksisterende højtemperaturledningsnet fra Skejbyvej til Vejlby og Risskov. Højtemperaturnettet, der i dag driftes med en fremløbstemperatur på ca. 90 C, ombygges således temperaturniveauet sænkes ned til C. Vekslerstationerne, der er koblet på nettet, udskiftes med boosterpumper dels for at kunne sænke temperaturniveauet, dels for at sikre forsyningen af de kunder, der i dag er koblet direkte på nettet. Posten dækker over følgende tiltag: Ombygning af veksleranlæg 161 og 164, 2 mio. kr. Etablering af nye pumpebygværker ved veksleranlæg 162 og 163, 7,5 mio. kr. Ombygning af TN16/TN10 veksler, 1,5 mio. kr. Ombygning af TN25/TN16 vekslerpumpe, 1,5 mio. kr. Omlægning af 3 kunder, 0,5 mio. kr. Olie til midlertidig drift, 0,5 mio. kr. Det indstilles, at der bevilliges en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til ombygning af højtemperaturnettet i 2015, 2016 og Budget ,0 0,0 0,0 Budget ,0 2,5 10,0 Forskel 1,0 2,5 10,0 Budgetposten er styrbar. Budgetposten (XA xxxx) er styrbar, og vil fremgå af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.3 Transmissionsledning til Aarhus Ø I takt med, at Aarhus Ø, Ceres-grunden, området omkring Værkmestergade samt øvrige byfortætninger udbygges viser de nuværende analyser, at effektbehovet i Midtbyen vokser markant mere end først antaget. 17

18 Særlig forsyningen til Aarhus Ø vil indenfor et år eller to være udfordret, hvis byudviklingen fortsætter med samme hastighed. I investeringsplan blev der bevilliget hhv. en anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt et rådighedsbeløb på 19 mio. kr. til en nødvendig kapacitetsudvidelse i Midtbyen. I forbindelse med planlægningsfasen viste det imidlertid, at det ikke var muligt at forstærke det nuværende distributionsnet fra AarhusVærket frem til Aarhus Ø. Derfor blev der sadlet om, således det eksisterende transmissionsnet udbygges med en transmissionsledning fra Langelandsveksleren til Aarhus Ø. Transmissionsledningen kobles på det eksisterende system ved krydset Paludan Müllersvej/Langelandsgade og følger Kaserneboulevarden, Høegh-Gildbergsgade, Vennelyst Boulevard, under Nørrebrogade, Nørre Boulevard, Østboulevarden, Østbanetorvet, under Skovvejen, og langs Hjortholmsvej til Aarhus Ø. Transmissionsledningen vil ligge enten i vejareal eller cykelsti på strækningen. Trace og trafikafvikling fastlægges i tæt samarbejde med Center for Byens anvendelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at trafikken kan opretholdes, dog kan Skovvejen være lukket op til 4 uger på grund af de underboringer/tunneller, der planlægges i området. Anlægsarbejdet omkring Kystvejen koordineres med Vejmyndigheden samt Aarhus Vands og øvrige ledningsejeres planlagte ledningsarbejder. På Aarhus Ø etableres et energianlæg indeholdende et traditionelt veksleranlæg. Derudover planlægges etablering af en varmepumpe jf. 6.0 omlægning til VE-produktion. Af det nye aftalegrundlag for Varmeplan Aarhus samarbejdet, der trådte i kraft 1. januar 2014, fremgår det, at det er enkelte forsyningsselskaber i Varmeplan Aarhus samarbejdet, der selv skal afholde omkostninger til udvidelse af transmissionsnet og udbygning af vekslerkapaciteten. Transmissionsanlægget inklusiv varmeveksleranlægget forventes på nuværende tidspunkt, hvor detailplanlægningen ikke er fortaget, at andrage 96 mio. kr. (44 mio. kr. til ledning og 52 til veksler). 18

19 Der fremsendes en byrådsindstilling før rådighedsbeløbet bevilliges. Budget ,4 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 13,0 Budget ,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel 20,6* 52,0 0,0-14,2 0,0 0,0 0,0-13,0 *) Der er overført 23,4 mio. kr. fra budgetår 2014 til budget De 4,0 mio. kr. var en anlægsbevilling, som nu ændres til et rådighedsbeløb som en del af det nye budget på 44,0 mio. kr. Merudgiften er derfor på 20,6 mio. kr. Budgetposten (XA ) er delvis styrbar, da den afhænger af udbudsresultatet. Budgetposten fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 19

20 5.4 Etablering af varmeveksleranlæg og pumpestation i Lisbjerg. I takt med udbygning af Lisbjerg-området skal det nuværende varmeveksleranlæg i Lisbjerg udbygges. Varmeveksleranlægget har tidligere været planlagt i 2013, men da udviklingen omkring Lisbjerg Erhvervspark ikke forløber så hurtig som først antaget, er anlægstidspunktet udsat til 2015/2016. I forbindelse med etableringen af den nye Søften/Skødstrup motorvej forventes det, at efterspørgselen af erhvervsgrunde i Lisbjerg Erhvervspark vil vokse, samtidig vil den nye Lisbjerg Skole få en positiv effekt på efterspørgslen af byggegrunde i området. Endvidere er der i den langsigtede byplanlægning planlagt at etablere et helt nyt byområde mellem Ølsted, Lisbjerg og Trige. Projektet dækker over følgende opgaver, der vil optimere hele driften i Lisbjerg-området samt forsyningen nord for Aarhus (Trige, Spørring og Hårup). Etablering af veksleranlæg 137 ved forbrændingsanlægget, samt forsyning af dette. Tilkobling af Nordledningen på Lisbjergskinnen samt etablering af pumpestation 208. Etablering af Lisbjergledningen samt klokhøj pumpestation. Desuden nedtages den midlertidige satelitcentral. Fornødne tiltag hos kunder langs Randersvej nord for Aarhus I budget 2014 indgår et rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. til etablering af veksleranlæg ved forbrændingsanlægget, men da projektet er udvidet, indstilles det, at rådighedsbeløbet øges til 50 mio. kr. Der fremsendes en byrådsindstilling før rådighedsbeløbet bliver frigivet. Budget ,0 0,0 Budget ,0 30,0 Forskel 20,0* 30,0 *) Heraf overføres der 8,8 mio. kr. fra budgetår 2014 Budgetposten (XA ) er styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.5 Udbygning af vekslerkapacitet: Hvis den forventede udbygning frem til 2030 finder sted, vil der være behov for at udvide vekslerkapaciteten med tiden. Den kendte udvidelse forventes at andrage 80 mio. kr. frem til 2030, der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at udvide vekslerkapaciteten i Der søges ikke om midler i investeringsplanen. 20

Investerings- og renoveringplan

Investerings- og renoveringplan Investerings- og renoveringplan VARME 2011-2020 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.0 Varmes mission... 4 1.1 Varmes vision... 4 1.2 Varmes ydre vilkår... 4 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2011

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech

Referat. Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181. Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle. Medlemmer: Henry Bech Bornholms Varme A/S 31.05.2013 181 Referat Bestyrelsesmøde nr. 27 Den 31. maj 2013 kl. 14.30 Mødested: Toftelunden 1A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 27. november 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2011/2012 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Indstilling. Revidering af Fjernvarme Århus leveringsbestemmelser. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Revidering af Fjernvarme Århus leveringsbestemmelser. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Revidering af Fjernvarme Århus leveringsbestemmelser 1. Resume Aftalegrundlaget

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Næstved Varmeværk A.m.b.a. Nordre Strandvej 46 DK-8240 Risskov www.aaenas.dk Næstved Varmeværk A.m.b.a. Tracégennemgang og anlægsbudget Beslutningsnotat August 2013 Udarbejdet af Aaen Rådgivende Ingeniører A/S for Næstved Varmeværk

Læs mere

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk

Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner. www.energiogmiljo.dk Fjernvarmeværkers deltagelse i salg, service og kampagner 1 Salg, service og kampagner Det vil jeg tale om Muligheder for prisdifferentiering som led i kampagner Mulighed for ejerskab til units eller leje

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 17. februar 2015 kl. 17:00. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010

Stillings- og personprofil. Direktør. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Stillings- og personprofil Direktør Næstved Varmeværk A.m.b.A. Marts 2010 Opdragsgiver Bestyrelsen, Næstved Varmeværk A.m.b.A. Adresse Åderupvej 22-24 4700 Næstved Telefon: 55725665 www.naestved-varme.dk

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme CASE - Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme Theodor Møller Moos Seniorprojekt- og markedsleder, fjernvarme 1 Energirenovering af bygninger og fremtidens lavtemperaturfjernvarme

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014.

Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Tariffer og Takster for Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. gældende fra d. 1-10-2014. Side 1 af 3 Fjernvarmetarif. Ekskl. moms kr. Inkl. Moms kr. Forbrugsbidrag pr. MWh. 377,00 471,25 NOX afgift pr. MWh. (Statsafgift)

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Varme er godt fjernvarme er bedst.

Varme er godt fjernvarme er bedst. GILLELEJE FJERNVARME JUNI 2011 VÆRDIGRUNDLAG, STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR GILLELEJE FJERNVARME VÆRDIGRUNDLAG Gilleleje Fjernvarme arbejder efter mottoet: Varme er godt fjernvarme er bedst. Vore kerneværdier

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2014-2017. Disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014

Vedtægter for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Vedtægter 13. august 2014 Vedtægter 13. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshaverne 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5. Udtrædelsesvilkår 6. Generalforsamling

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013

Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Velkommen til Generalforsamling 2013 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 12. juni 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Tirsdag d. 8. april 2014 -kl. 18.00, Grønnegade 7, Nørre Aaby Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt. Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00

Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt. Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00 Velkommen til informationsmøde om fjernvarme i Saksild og Rørt Onsdag den 30. september 2015 kl. 19.00 Aftenens program: - Odder Varmeværk - Hvor kommer varmen fra - Odder Varmeværks nuværende forsyningsområde

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere