1 Generelt Varmes mission Varmes vision Varmes ydre vilkår Varmestrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt Varmes mission Varmes vision Varmes ydre vilkår Varmestrategi Investerings- og renoveringsplan for Dansk Fjernvarme standardkontoplan Afskrivninger Varmes takststruktur Udbygning af ledningsnettet Generelt Hovedledningsforlængelser Byggemodninger Fjernvarmeforsyning til det nye universitetshospital i Skejby, etape Etablering af nye stik Opdimensionering/omlægning Ændring af ledningstrace ift. gæsteprincippet Udbygning af SRO i ledningsnettet Udbygning af eksisterende SRO-anlæg i pumpebyværker Udbygning af målerparken Målerparken Fjernkommunikation med målerparken Målerudstyr til nye kunder Udbygning af varmevekslere Varmevekslere Etablering af varmeveksleranlæg, Stenvej Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) Transmissionsledning til Aarhus Ø Etablering af varmeveksleranlæg og pumpestation i Lisbjerg Udbygning af vekslerkapacitet: Udbygning af produktionsanlæg Omlægning til VE-produktion

3 6.1 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Mindre VE-demonstrationsanlæg Overtagelse af halmvarmeværker Udbygning af spids- og reservelastkapaciteten Spids- og reservelastanlæg Ny spids- og reservelastcentral i Solbjerg Nedlæggelse af spids- og reservelastanlæg Driftsoptimering af ledningsnettet Generelt Driftsoptimering Etablering af intelligente omløb READY-projektet Renovering af ledningsnettet Renovering af ledninger Renovering af bygværker Renovering af bygninger Varmes bygninger Øvrige budgetposter Afregnings- og administrationssystem Udskiftningsplan for bilparken

4 1 Generelt Varme er en selvstændig takstfinansieret virksomhed i AffaldVarme Aarhus. Varmes aktiviteter og handlinger reguleres af Varmeforsyningsloven og underlagt Energitilsynets tilsyn. 1.0 Varmes mission Varme har til opgave at sikre kunderne i Aarhus en stabil, sikker, effektiv og miljørigtig fjernvarmeforsyning. 1.1 Varmes vision Som en del af Teknik og Miljø er det Varmes vision af skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus markante vækstpotentiale. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, vidensinstitutioner, netværk og enkeltpersoner. Kort fortalt er Varmes vision; at Vi skaber løsninger sammen. 1.2 Varmes ydre vilkår Aarhus Kommune har en vision om at være CO2-neutral senest i En opgørelse fra 2008 viser, at omkring 15 % af den samlede CO2-udledning i Aarhus Kommune kan henføres til den kollektive varmeforsyning, hvorfor Varmes aktiviteter spiller en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Derudover er Varme i henhold til gældende lovgivning pålagt årligt at realisere og dokumentere energibesparelser hos kunden eller i ledningsnettet svarende til ca MWh. Overfor Aarhus Byråd er AffaldVarme Aarhus forpligtiget af følgende budgetmål: 1. AffaldVarme Aarhus er en dynamisk servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum 2. AffaldVarme Aarhus afvejer driftssikkerhed med miljøhensyn og økonomi 3. AffaldVarme Aarhus arbejder for et bedre miljø gennem energibesparelser og reduktion af drivhusgasser gennem I den sammenhæng bliver Varme målt på følgende effektmål Varme skal have omkostningsægte takster og gebyrer, der løbende benchmarkes i forhold til tilsvarende forsyningsvirksomheder. Varme skal sikre en tilstrækkelig, stabil og effektiv fjernvarmeforsyning, målt ved at varmebehovet skal være dækket, og der ikke må forekomme ikke-planlagte afbrydelser af en varighed over 12 timer. Varme skal sikre, at der realiseres energibesparelser svarende til MWh/år. Varme skal sikre, at varmetabet i ledningsnettet ikke overstiger 20 %. Varme skal sikre, at vandtabet i ledningsnettet ikke overstiger 50 m³/km ledning. 4

5 1.3 Varmestrategi I 2013 blev der udformet en varmestrategi for hele varmeområdet (Varme og VarmeTransmission). Varmestrategiens formål er at sikre, at AffaldVarme Aarhus er den åbenlyst foretrukne leverandør af miljørigtig varme og varmt brugsvand i alle potentielle forsyningsområder. I takt med at der ikke længere er tilslutningspligt i Aarhus, udfordres AffaldVarme Aarhus position som den foretrukne varmeleverandør. Op til 7 % af nye kunder vælger fjernvarmen fra, og vælger i stedet for individuelle varmeløsninger. For at sikre, at AffaldVarme Aarhus fortsat er konkurrencedygtig på prisen, er der med Varmestrategien iværksat en effektiviseringsproces, der skal reducere omkostningerne pr. solgt kwh på varmeområdet og på sigt reducerer de nuværende takster og bidrag. 1.4 Investerings- og renoveringsplan for Varme har planlagt en række aktiviteter, der skal sikre, at Varme kan udfylde de ydre vilkår, som Varme stilles over for i de kommende år. Kapitel 2-8 beskriver aktiviteter, der bevirker i en udbygning af Varmes nuværende varmeanlæg, hvilket vil sige en udvidelse af Varmes anlægsværdier. Kapitel 9-11 beskriver aktiviteter, der bevirker i en renovering af Varmes nuværende varmeanlæg, hvilket vil sige en fastholdelse af Varmes anlægsværdier. Øvrige driftsomkostninger reguleres i den ordinære budgetlægning, hvorfor disse ikke indgår i investeringsplanen. 1.5 Dansk Fjernvarme standardkontoplan I 2010 blev Varmes regnskab forberedt til også at følge Dansk Fjernvarmes Standardkontoplan. Derved sikres det, at Varme kan udtrække regnskabsposter til benchmarking, og i højere grad sammenligne Varmes omkostningsniveau med tilsvarende forsyningsselskaber. 1.6 Afskrivninger I henhold til Varmeforsyningsloven afskrives der efter følgende afskrivningsprofiler. IT afskrives over 5 år Værktøj afskrives over 5 år Biler afskrives over 10 år Inventar afskrives over 10 år Målere afskrives over 15 år Grunde og bygninger afskrives over 30 år Nye ledningsnet samt opdimensioneringer afskrives over 30 år Brønde afskrives over 30 år 5

6 Vekslere afskrives over 30 år Ledningsnet, der renoveres, driftsføres det år, renoveringen foretages, og indgår derfor ikke i afskrivningsgrundlaget. 1.7 Varmes takststruktur Varme drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, hvilket vil sige, at Varme ikke bevidst må oparbejde et overskud. Såfremt Varmes årsregnskab viser et overskud (overdækning) skal overskuddet tilbagebetales til kunderne det efterfølgende år over taksten. Hvis der optræder et underskud (underdækning), skal denne ligeledes opkræves over taksten det efterfølgende år. Varme får finansieret sine aktiviteter gennem Varmes takster. Varme har følgende tre primære varmetakster. 1. Abonnementsbidraget 2. Effektbidraget 3. Forbrugsbidraget Abonnementsbidraget opkræves som et fast beløb, og beregnes ud fra kundens varmemålers størrelse. Abonnementsbidraget dækker primært de administrative omkostninger, der er forbundet med at drive et varmeselskab. Effektbidraget opkræves som et fast beløb, og beregnes ud fra kundens effektbehov. På nuværende tidspunkt beregnes effekten ud fra kundens ejendoms BBR-arealer. Effektbidraget dækker primært de driftsmæssige omkostninger (ledningsnet og produktionsanlæg/vekslere), der er forbundet med at drive et varmeselskab. Forbrugsbidraget opkræves som et variabelt beløb, og beregnes ud fra kundens aktuelle varmeforbrug. Forbrugsbidraget dækker primært de omkostninger, som Varme har til varmeindkøb, varmetab, energispareforpligtigelsen samt elforbrug. 6

7 2 Udbygning af ledningsnettet 2.0 Generelt Aarhus Byråd har besluttet, at der i alle nye udstykningsområder skal være tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning. Dette gælder dog ikke, i de tilfælde hvor der opføres lavenergihuse. Aarhus Byråd besluttede i 2009, at alle nye boliger i nye byggemodningsområder skal opføres som lavenergiklasse 1 bygning, i henhold til definitionen i Bygningsreglementet Lavenergiboliger kan iht. Projektbekendtgørelsen fritages fra tilslutningspligt. Des mindre varmebehov fremtidens boliger har, des større udfordring er det for Varme at kunne etablere og driftsføre et ledningsnet, der både er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk forsvarligt. Før der etableres fjernvarme i et nyt udstykningsområde udarbejdes iht. gældende lovgivning et projektforslag, der vurderer om det er samfundsmæssigt forsvarligt at etablere et ledningsnet i området. Eneste alternativ til den kollektive varmeforsyning er individuelle løsninger såsom varmepumper eller solvarmeanlæg. 2.1 Hovedledningsforlængelser Udstykningsområder med fjernvarme, der ikke ligger umiddelbart i nærheden af Varmes eksisterende forsyningsområde, forbindes til eksisterende ledningsnet med en hovedledningsforlængelse. Varme afholder omkostningen til etablering af hovedledningsforlængelsen fra det eksisterende ledningsnet til første indkørselsvej til udstykningen. Erfaringsmæssigt er budgettet for hovedledningsforlængelser er sat til 5,7 mio. kr. pr. år. Budgettet er uændret i forhold til budget Budget ,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Budget ,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af, hvor stor efterspørgsel, der er på fjernvarme i de nye udstykningsområder. Varme har en KB-bevilling til området, hvorfor budgetposten (XA xx) bliver reguleret i forbindelse med den almindelige budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 7

8 2.2 Byggemodninger På nuværende tidspunkt etableres der som udgangspunkt fjernvarme i nye kommunale udstykningsområder. De private udstykkere vælger også fortsat at byggemodne med fjernvarme, men Varme modtager indimellem henvendelser fra private udstykkere, der overvejer andre opvarmningsmuligheder. I takt med at der Bygningsreglementet stiller skærpede krav til nye bygningers varmeforbrug ved lavenergi 2015 og lavenergi 2020, kan tendensen til at fravælge fjernvarme vokse. Varme følger byudviklingen i Aarhus. Især større byudviklingsområder kan få indflydelse på Varmes kapacitet. Varme arbejder med nytænkning af det kollektive varmesystem, således det fortsat både er samfunds- og selskabsøkonomisk forsvarligt at etablere fjernvarme i nye udstykningsområder på trods af det lavere varmebehov, der fremover vil være i områderne. Lisbjerg Lisbjerg Bygade var påtænkt etableret i 2014, men planen for bystrukturen skal gennemtænkes, og byggemodningen er derfor sat i bero. Det forventes, at Lisbjerg Bygade etableres i Da der vil være en forskydning mellem udgiften og indtægten, vil der i det år, hvor Lisbjerg Centervej etableres være et underskud. Når byggemodningsprojekterne opstartes i Lisbjerg Ny by, vil der efterfølgende optræde et overskud. DNU etape 2 Region Midtjylland har besluttet, at Psykiatrisk hospital skal flyttes til Skejby og være en del af Det Nye Universitetshospital. Byggemodningen for etape 2 forventes at andrage 15 mio. kr., og arbejdet forventes at pågå i perioden Budgetposten for byggemodning hæves derfor i 2015 med 10 mio.kr., i 2016 med 3 mio. kr. og 2017 med 2 mio. kr. Indtægt ,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,5 11,4 11,4 11,4 Udgift ,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Budget ,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-1,1 0,0 0,0 0,0 Indtægt ,9 14,9 13,9 11,9 11,9 11,9 12,5 11,4 11,4 11,4 Udgift ,4 14,4 13,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Budget ,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-1,1 0,0 0,0 0,0 Forskel indtægter 10,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel udgifter 10,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af, hvor stor efterspørgsel, der er på fjernvarme i de nye udstykningsområder. 8

9 Varme har en KB-bevilling til området, hvorfor budgetposten (XA xx) bliver reguleret i forbindelse med den almindelige budgetlægning. Byggemodningsomkostningerne afholdes af udstykkeren. 2.3 Fjernvarmeforsyning til det nye universitetshospital i Skejby, etape 1 1. etape af etablering af fjernvarme til Det nye universitetshospital i Skejby pågår og forventes afsluttet i Aarhus Byråd har bevilliget 49,8 mio. kr. til etableringen fordelt med en bevilling på 19,3 mio. kr. til etablering af veksleranlæg og transmissionsledninger samt 30,5 mio. kr. til distributionsledninger og tilslutnings af bygningsanlæg. Grundet ændringer i tidsplanen færdiggøres projektet først i 2015 Budget ,5 Budget ,5 Forskel 0,0 Region Midtjylland afholder samtlige omkostninger, men har indgået en særaftale med AffaldVarme Aarhus, således investeringen tilbagebetales over varmeprisen, hvilket Energitilsynet har godkendt. Budgetposterne (XA og XA ) fremgår af Varmes anlægsbudget. 2.4 Etablering af nye stik Hvis en udstykning bebygges i forbindelse med byggemodningen, er det udstykkeren, der afholder omkostningerne til stiktilslutningen til fjernvarme, jf. pkt. 2.2 Byggemodning. Hvis en udstykning efter byggemodningen sælges som individuelle grunde, eller hvis der er tale om eksisterende bygninger, der konverter til fjernvarme, så er det den enkelte kunde, der afholder omkostningen til stiktilslutningen. I gennemsnit er der forbundet anlægsomkostninger for et nyt stik i en byggemodning på omkring kr., mens den gennemsnitlige anlægsomkostning ved en konvertering er omkring kr. Stiktilslutningsprisen, der bliver opkrævet hos konverteringskunden dækker ikke samtlige omkostninger, der er forbundet med stiktilslutningen. Det er primært de omkostninger, der er forbundet med tilslutning til den eksisterende ledning i vejen, der ikke bliver dækket 100 %. I henhold til Varmeforsyningsloven er det lovligt ikke at få dækket samtlige tilslutningsomkostninger hos den nye kunde. 9

10 Der er således budgetteret med et negativt budget. Der budgetteres med en årlig kundetilgang på 500 kunder, hvor ca. 20 % af tilslutningerne etableres i byggemodningsområder. Der er dog en negativ trend i antallet af nye stik. Der er igangsat en række aktiviteter til at imødegå dette, som skal hjælpe med at opretholde kundetilgangen. Budgettet for stik til nye kunder er erfaringsmæssigt skønnet til 15,3 mio. kr. Indtægten er erfaringsmæssigt budgetteret til 12,6 mio. kr. Budgettet er uændret i forhold til budget Indtægt ,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Udgift ,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Budget ,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Indtægt ,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Udgift ,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 Budget ,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af kundetilgangen. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget, derved sikres der en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen finansieres dels af den nye kunde og dels af effektbidraget. Investeringen afskrives over 30 år. 2.5 Opdimensionering/omlægning Varme foretager løbende analyser for at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig varmekapacitet i ledningsnettet, samt at ledningsnettet har den korrekte dimension herunder med hensyntagen til varmetab og CO2 udledning. De faktorer, der indgår i vurdering af et ledningsnet er eksempelvis: Ledningsnettets tryk, temperatur og flow Forventninger til udbygning i området 10

11 Kundehenvendelse vedrørende manglende varmeleverancer På nuværende tidspunkt følger Varme udviklingen i følgende byprojekter, der kan betyde en nødvendig opdimensionering eller omlægning af ledningsnettet Aarhus Ø I forbindelse med etablering af kanaler på Nordhavnen skal der forventes en udgift svarende til omkring 8 mio. kr. til opdimensionering af Hjortholmsvej. Etableringstidspunktet er endnu ikke kendt. Helhedsplan Gellerup Som følge af Helhedsplanen for Gellerup vurderes det på nuværende tidspunkt, at helhedsplanen vil berøre ca. 4 km. fjernvarmeledninger svarende til ca. 34 mio. kr. Første del af projektet påbegyndes i Projektgrundlaget for Helhedsplanen er endnu på et meget overordnet stadie, hvorfor såvel budget som tidsplan er behæftet med stor usikkerhed. Da ledningsnettet i Gellerup er renoveringsmodne finansieres omkostningen af det ordinære renoveringsbudget. Godsbanearealerne Det forventes at ledningsnettet i området skal opdimensioneres eller omlægges i forbindelse med etableringen af Godsbanearealerne. Arealets anvendelse er dog ikke defineret og er stadig i idefasen. Onsholtgårdsvej Grundet byudvikling på Onsholtgårdsvej, er der behov for at lave ledningsændringer og indbygge en boosterpumper i området Optimeringen af området, der bør foretages i 2015, forventes at andrage 4 mio. kr. Det nuværende budget for mindre opdimensioneringer/omlægning på 3,4 mio. kr. fastholdes, dog øges budgettet med 4 mio. kr. på grund af Onsholtgårdsvej. Budget ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Budget ,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 Forskel 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af udbygning af ledningsnettet. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 11

12 2.6 Ændring af ledningstrace ift. gæsteprincippet Varmes ledninger betragtes som værende gæst i vejen, og hvis der foretages ændringer af vejtraceen, der gør, at fjernvarmeledningerne ikke længere kan fastholde sin placering, må Varme flytte sine ledninger og afholde de forbundne omkostninger. I de kommende år sker der mange ændringer i den nuværende infrastruktur som har afsmittende virkning på Varmes ledningsnet. På nuværende tidspunkt har Varme kendskab til følgende projekter. Letbaneprojektet Det foreløbige ledningsarbejde i forbindelse med letbanens etape 1 er forventet afsluttet først i Det forventes ikke, at der vil være omkostninger forbundet med færdiggørelsen, da det egentlige ledningsarbejde er færdiggjort inden Marselistunnellen 1. etape af marselis-projektet er udført. De næste etaper bliver mere omkostningstunge for Varme, da der ligger en del ledninger i det spor, hvor tunnelen planlægges. Projektmaterialet vedrørende tunnelen er på et meget overordnet stadie, men det foreløbige estimat for flytning af distributionsledninger anslås på nuværende tidspunkt til 45 mio. kr. Budgettet afhænger dog af, om der skal etableres midlertidige forsyningsledninger i anlægsprocessen. På nuværende tidspunkt ligger projektet i dvale, men medtages her, da det forventes at projektet skal i gang igen efter Erfaringer viser, at uanset hvor forberedt Varme er på ændringer i Aarhus Kommunes infrastruktur, kommer der altid et par projekter, der vil kræve, at Varme ændrer ledningstrace iht. regler omkring Gæsteprincippet, derfor afsættes 2,2 mio. kr. pr. år til uforudsete projekter. Budget ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Budget ,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af øvrige byprojekter. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 12

13 3 Udbygning af SRO i ledningsnettet 3.0 Udbygning af eksisterende SRO-anlæg i pumpebyværker I ledningsnettet findes i dag en række pumpebygværker, der drives uden eller med en begrænset form for styring og overvågning. For enkelte anlægs vedkommende sker overvågningen reelt ved, at kunderne ringer til Varme for at klage over manglende varmelevering. Dette er uhensigtsmæssigt for såvel kunderne som for ønsket om en optimal driftsovervågning/styring af ledningsnettet. Varme vil derfor over en årrække etablere SRO i de eksisterende pumpebygværker, hvor der kun er begrænset eller ingen overvågning, således Kontrolrummet til hver en tid har kendskab til driftsforholdene i ledningsnettet. I forbindelse med udbygning af det eksisterende SRO-anlæg i distributionsnettet renoveres pumpebygværkerne ligeledes, således de opfylder de nuværende arbejdsmiljømæssige lovkrav der findes bl.a. til underjordiske bygværker. På nuværende tidspunkt er følgende udbygninger af SRO og opgradering af bygværker planlagt: Fuglebakkevej Storhøj Højmarksvej Borum Silkeborgvej Det forventes, at de resterende pumpebygværker er ombygget ved udgangen af Det nuværende budget reguleres ned, da nogle af de planlagte bygværker enten er revet ned eller ombygget i forbindelse med den ordinære renovering. Budget ,1 12,7 6,1 5,1 Budget ,1 6,1 6,1 5,1 Forskel 0,0-6,6 0,0 0,0 Budgetposten er (XA ) styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over effektbidraget. 13

14 4 Udbygning af målerparken 4.0 Målerparken Varmes målerpark omfatter omkring varmemålere. Varmemålerne måler den forbrugte varme (kwh/mwh) hos kunderne. I 2012 godkendte Aarhus Byråd en totalrenovering af Varmes målerpark. I den forbindelse blev der ligeledes godkendt, at målerparken udbygges med lækageovervågning af kundernes varmeinstallation samt elektronisk driftsovervågning af målerparken. Hele udskiftningen er opdelt i 3 etaper, der er defineret ud fra el-selskaberne i Aarhus forsyningsområde. Målerparken i hhv. vestbyen og sydbyen har været udbudt, og forventes afsluttet ultimo Nordbyen udbydes i sidste halvår af Selve målerudskiftningen forventes på nuværende tidspunkt at ske i 2016 og 2017, men det afhænger af udbuddets resultat. 4.1 Fjernkommunikation med målerparken I 2015 påbegyndes renovering af målerparken i nordbyen. På nuværende tidspunkt forventes budgettet at holde, men det kan ændre sig, så resultatet fra EU-udbuddet kendes i efteråret Budgettet er sat ud fra byrådsindstillingen. Budget ,5 51,3 Budget ,5 51,3 Forskel 0,0 0,0 Budgetposten er delvis styrbar, da den afhænger af udbuddets resultat. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en anlægsbudgettet. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over abonnementsbidrag. 4.2 Målerudstyr til nye kunder Varme har en gennemsnitlig kundetilgang på omkring 500 stk. om året. 14

15 Før en ny kunde tilsluttes, monteres en varmemåler, således kundens varmeforbrug registreres. Samtlige nye målere etableres med såvel lækageovervågning som elektronisk driftsovervågning af måleren. Da målerudstyret fremover vil omfatte varmemåler, lækageovervågning samt elektronisk driftsovervågning omdøbes posten til Målerudstyr til nye kunder. Budgettet tilpasses til de ekstra komponenter, som målerudstyret udbygges med. Budgettet er sat ud fra tidligere års erfaringer samt erfaringer fra målerudskiftningsprojektet. Budget ,1 1,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Budget ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Forskel +1,9 +1,9 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 Budgetposten er ustyrbar, da den afhænger af kundetilgangen. På nuværende tidspunkt fremgår budgetposten (XD ) i Varmes driftsbudget. Det indstilles, at driftsbudgettet overgår til en KB-bevilling, således budgetposten fremadrettet vil fremgå af Varmes anlægsbudget. Derved sikres en bedre opdeling mellem drifts- og anlægsbudgetter, og afskrivningsgrundlaget bliver mere synligt. Investeringen afskrives over 15 år og finansieres over abonnementsbidraget. 15

16 5 Udbygning af varmevekslere 5.0 Varmevekslere I takt med at ledningsnettet udvides og varmebehovet i ledningsnettet øges er det nødvendigt at udbygge varmevekslerkapaciteten, således Varme til en hver tid kan sikre en tilstrækkelig varmeleverance til kunderne. Etableringstidspunktet for varmeveksleranlæggene er behæftet med en vis usikkerhed, da etableringstidspunktet til enhver tidspunkt afvejes med udbygningstakten og dermed varmebehovet lokalt i ledningsnettet. 5.1 Etablering af varmeveksleranlæg, Stenvej Hele Højbjerg området forsynes i dag fra varmeveksleranlægget på Kridthøj Torv. Afstanden fra Kridthøjveksleren til de yderste kunder i Skåde/Storhøjområdet er med tiden blevet uhensigtsmæssig lang. Dette i kombination med store topografiske forskelle har medført, at distributionsnettet har indbygget 4 boosterpumper, som i dag kører tæt på den driftsmæssige grænse, hvad angår temperatur og tryk i ledningsnettet. I længere perioder om året, er det nødvendigt, at hæve fremløbstemperaturen i området for at sikre alle kunder en tilfredsstillende varmeforsyning. Ligeledes er der fortsat et stort potentiale for flere storkunder i området, da flere større virksomheder endnu ikke er tilsluttet den kollektive varmeforsyning. For at kunne sikre en tilfredsstillende varmeforsyning i fremtiden forlænges transmissionsnettet, derudover etableres et varmeveksleranlæg på Stenvej. Derudover omlægges driften af ledningsnettet. 4 pumpebygværker nedlægges, og 1 pumpebygværk flyttes. Aarhus byråd godkendte i 2012 et anlægsbudget til i alt 49,5 mio. kr. og projektet var planlagt udført i 2014, Varmes andel af udgifterne andrager 13,9 mio. kr. fordelt på følgende budgetposter: Etablering af nyt veksleranlæg Ledningsarbejder (nyanlæg + omlægning) Nedlæggelse af 3 pumpebygværker På nuværende tidspunkt ses det, at budgettet på de 13,9 mio. kr. har været sat for lavt, det indstilles derfor at budget på distributionssiden øges med 5 mio. kr. Budget ,1 Budget ,1 Forskel 5,0*) *) 3,0 mio. kr. er overført fra budgetår 2014 Budgetposten (XA ) er styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. 16

17 Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.2 Ombygning af højtemperaturnettet (TN16) For et sikre en effektiv drift af det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg, er det nødvendigt at omlægge driften af det eksisterende højtemperaturledningsnet fra Skejbyvej til Vejlby og Risskov. Højtemperaturnettet, der i dag driftes med en fremløbstemperatur på ca. 90 C, ombygges således temperaturniveauet sænkes ned til C. Vekslerstationerne, der er koblet på nettet, udskiftes med boosterpumper dels for at kunne sænke temperaturniveauet, dels for at sikre forsyningen af de kunder, der i dag er koblet direkte på nettet. Posten dækker over følgende tiltag: Ombygning af veksleranlæg 161 og 164, 2 mio. kr. Etablering af nye pumpebygværker ved veksleranlæg 162 og 163, 7,5 mio. kr. Ombygning af TN16/TN10 veksler, 1,5 mio. kr. Ombygning af TN25/TN16 vekslerpumpe, 1,5 mio. kr. Omlægning af 3 kunder, 0,5 mio. kr. Olie til midlertidig drift, 0,5 mio. kr. Det indstilles, at der bevilliges en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til ombygning af højtemperaturnettet i 2015, 2016 og Budget ,0 0,0 0,0 Budget ,0 2,5 10,0 Forskel 1,0 2,5 10,0 Budgetposten er styrbar. Budgetposten (XA xxxx) er styrbar, og vil fremgå af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.3 Transmissionsledning til Aarhus Ø I takt med, at Aarhus Ø, Ceres-grunden, området omkring Værkmestergade samt øvrige byfortætninger udbygges viser de nuværende analyser, at effektbehovet i Midtbyen vokser markant mere end først antaget. 17

18 Særlig forsyningen til Aarhus Ø vil indenfor et år eller to være udfordret, hvis byudviklingen fortsætter med samme hastighed. I investeringsplan blev der bevilliget hhv. en anlægsbevilling på 4 mio. kr. samt et rådighedsbeløb på 19 mio. kr. til en nødvendig kapacitetsudvidelse i Midtbyen. I forbindelse med planlægningsfasen viste det imidlertid, at det ikke var muligt at forstærke det nuværende distributionsnet fra AarhusVærket frem til Aarhus Ø. Derfor blev der sadlet om, således det eksisterende transmissionsnet udbygges med en transmissionsledning fra Langelandsveksleren til Aarhus Ø. Transmissionsledningen kobles på det eksisterende system ved krydset Paludan Müllersvej/Langelandsgade og følger Kaserneboulevarden, Høegh-Gildbergsgade, Vennelyst Boulevard, under Nørrebrogade, Nørre Boulevard, Østboulevarden, Østbanetorvet, under Skovvejen, og langs Hjortholmsvej til Aarhus Ø. Transmissionsledningen vil ligge enten i vejareal eller cykelsti på strækningen. Trace og trafikafvikling fastlægges i tæt samarbejde med Center for Byens anvendelse. På nuværende tidspunkt forventes det, at trafikken kan opretholdes, dog kan Skovvejen være lukket op til 4 uger på grund af de underboringer/tunneller, der planlægges i området. Anlægsarbejdet omkring Kystvejen koordineres med Vejmyndigheden samt Aarhus Vands og øvrige ledningsejeres planlagte ledningsarbejder. På Aarhus Ø etableres et energianlæg indeholdende et traditionelt veksleranlæg. Derudover planlægges etablering af en varmepumpe jf. 6.0 omlægning til VE-produktion. Af det nye aftalegrundlag for Varmeplan Aarhus samarbejdet, der trådte i kraft 1. januar 2014, fremgår det, at det er enkelte forsyningsselskaber i Varmeplan Aarhus samarbejdet, der selv skal afholde omkostninger til udvidelse af transmissionsnet og udbygning af vekslerkapaciteten. Transmissionsanlægget inklusiv varmeveksleranlægget forventes på nuværende tidspunkt, hvor detailplanlægningen ikke er fortaget, at andrage 96 mio. kr. (44 mio. kr. til ledning og 52 til veksler). 18

19 Der fremsendes en byrådsindstilling før rådighedsbeløbet bevilliges. Budget ,4 0,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 13,0 Budget ,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskel 20,6* 52,0 0,0-14,2 0,0 0,0 0,0-13,0 *) Der er overført 23,4 mio. kr. fra budgetår 2014 til budget De 4,0 mio. kr. var en anlægsbevilling, som nu ændres til et rådighedsbeløb som en del af det nye budget på 44,0 mio. kr. Merudgiften er derfor på 20,6 mio. kr. Budgetposten (XA ) er delvis styrbar, da den afhænger af udbudsresultatet. Budgetposten fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 19

20 5.4 Etablering af varmeveksleranlæg og pumpestation i Lisbjerg. I takt med udbygning af Lisbjerg-området skal det nuværende varmeveksleranlæg i Lisbjerg udbygges. Varmeveksleranlægget har tidligere været planlagt i 2013, men da udviklingen omkring Lisbjerg Erhvervspark ikke forløber så hurtig som først antaget, er anlægstidspunktet udsat til 2015/2016. I forbindelse med etableringen af den nye Søften/Skødstrup motorvej forventes det, at efterspørgselen af erhvervsgrunde i Lisbjerg Erhvervspark vil vokse, samtidig vil den nye Lisbjerg Skole få en positiv effekt på efterspørgslen af byggegrunde i området. Endvidere er der i den langsigtede byplanlægning planlagt at etablere et helt nyt byområde mellem Ølsted, Lisbjerg og Trige. Projektet dækker over følgende opgaver, der vil optimere hele driften i Lisbjerg-området samt forsyningen nord for Aarhus (Trige, Spørring og Hårup). Etablering af veksleranlæg 137 ved forbrændingsanlægget, samt forsyning af dette. Tilkobling af Nordledningen på Lisbjergskinnen samt etablering af pumpestation 208. Etablering af Lisbjergledningen samt klokhøj pumpestation. Desuden nedtages den midlertidige satelitcentral. Fornødne tiltag hos kunder langs Randersvej nord for Aarhus I budget 2014 indgår et rådighedsbeløb på 8,8 mio. kr. til etablering af veksleranlæg ved forbrændingsanlægget, men da projektet er udvidet, indstilles det, at rådighedsbeløbet øges til 50 mio. kr. Der fremsendes en byrådsindstilling før rådighedsbeløbet bliver frigivet. Budget ,0 0,0 Budget ,0 30,0 Forskel 20,0* 30,0 *) Heraf overføres der 8,8 mio. kr. fra budgetår 2014 Budgetposten (XA ) er styrbar, og fremgår af anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet reguleres årligt i forbindelse med den ordinære budgetlægning. Investeringen afskrives over 30 år og finansieres over effektbidraget. 5.5 Udbygning af vekslerkapacitet: Hvis den forventede udbygning frem til 2030 finder sted, vil der være behov for at udvide vekslerkapaciteten med tiden. Den kendte udvidelse forventes at andrage 80 mio. kr. frem til 2030, der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at udvide vekslerkapaciteten i Der søges ikke om midler i investeringsplanen. 20

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger...

1 Generelt 3. 1.0 VarmeTransmission mission... 3. 1.1 VarmeTransmission vision... 3. 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3. 1.3 Afskrivninger... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 VarmeTransmission mission... 3 1.1 VarmeTransmission vision... 3 1.2 VarmeTransmission ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger... 4 1.4 VarmeTransmission takststruktur...

Læs mere

Investerings- og renoveringplan

Investerings- og renoveringplan Investerings- og renoveringplan VARME 2011-2020 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.0 Varmes mission... 4 1.1 Varmes vision... 4 1.2 Varmes ydre vilkår... 4 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2011

Læs mere

Investeringsplan , Varmeplan Aarhus samarbejdet 1

Investeringsplan , Varmeplan Aarhus samarbejdet 1 Investeringsplan 2016-2025, Varmeplan Aarhus samarbejdet 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Fjernvarmes mission... 3 1.1 Fjernvarmes vision... 3 1.2 Fjernvarmes ydre vilkår... 3 1.3 Varmestrategi 2014-2020...

Læs mere

Investeringsplan , Distributionsområdet 1

Investeringsplan , Distributionsområdet 1 Investeringsplan 2016-2025, Distributionsområdet 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.0 Fjernvarmes mission... 4 1.1 Fjernvarmes vision... 4 1.2 Fjernvarmes ydre vilkår... 4 1.3 Varmestrategi 2014-2020...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus. Den 27. juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus. Den 27. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fjernvarme Det Nye Universitetshospital 1. Resume Region Midtjylland har

Læs mere

INVESTERINGSPLAN. Varmeplan Aarhus

INVESTERINGSPLAN. Varmeplan Aarhus INVESTERINGSPLAN Varmeplan Aarhus 2011-2020 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsdiagram.... 3 2 Indledning... 4 3 Varmeplan Aarhus... 5 4 ANLÆGSARBEJDER 2011 til 2020... 7 4.0 Anlægsbevillinger... 7 4.0.1

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Transmissionsledning og varmeveksleranlæg til Skåde. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. november 2012 AffaldVarme Aarhus og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Projektgodkendelse og anlægsbevilling til fremtidssikring

Læs mere

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3

1. Generelt AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.0 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg mission... 3 1.1 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg vision... 3 1.2 AffaldsCenter, Forbrændingsanlæg ydre vilkår... 3 1.3 Afskrivninger...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø.

Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø. Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. april 2015 Udvidelse af fjernvarmeforsyning til Aarhus Ø Anlægsbevilling til udbygning af varmeforsyningen til Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Elfyret spids- og reservelastkedel. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Elfyret spids- og reservelastkedel 1. Resume Den nødvendige spids- og reservelast kapacitet

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. september 2006 Århus Kommune

Indstilling. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. september 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. september 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober 2006 1. Resume I forbindelse

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg

AffaldVarme Aarhus. Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg AffaldVarme Aarhus Varmeforsyningsprojekt for udnyttelse af varmen ved etablering af transmissionsledning fra det biomassefyrede anlæg i Lisbjerg Fase 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler

Læs mere

- 85 - AffaldVarme Århus. Sektoren er reguleret af Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Sektoren er takstfinansieret.

- 85 - AffaldVarme Århus. Sektoren er reguleret af Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Sektoren er takstfinansieret. - 85 - AffaldVarme Århus 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af Varmeforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Sektoren er takstfinansieret. De vigtigste byrådsbeslutninger vedr.

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2015 ------------------------------------------------------

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Beretning. Driftsåret 2016. 1. Nyudstykninger, nyanlæg, reparationer, ombygninger m.m. i 2016. Der var ingen byggeaktivitet i Golfparken i 2016. Der er bygget 2 huse på naboudstykningen. Området er udlagt

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Investeringer. Driftsøkonomien

Investeringer. Driftsøkonomien Beretning 2015 Nørre Snede Varmeværk har nu i 2 år haft samarbejde med Ejstrupholm Varmeværk. Et samarbejde, som har vist sig som en god løsning for begge værker, hvor vi især samarbejder om maskinerne

Læs mere

Strategiske energiplanlægning

Strategiske energiplanlægning Strategiske energiplanlægning Sønderborg Fjernvarme Lidt historie.. Grundlagt 26. februar 1963 som forbrugerejet selskab Første oliefyrede central i drift inden udgangen af året Flere fusioner undervejs

Læs mere

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Budget for regnskabsåret 2017 CVR-nr. 37 94 90 19 Indholdsfortegnelse Budget 2017: Budgetforudsætninger 3 Budget 5 Grøn statistik 6 2 Budgetforudsætninger for 2015/2016

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. januar 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. november 2014, varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2015 under

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. 11. juni 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Indstilling. Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i Affald- Varme Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i Affald- Varme Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. maj 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i Affald- Varme Århus 1. Resume

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne.

Referat. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186. Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne. Bornholms Varme A/S 06.09.2013 186 Referat Bestyrelsesmøde nr. 28 Den 06. september 2013 kl. 14.30 Mødested: Industrivej 1A, Rønne Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Carsten Scheibye - (næstformand)

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 10. november 2015 5. november 2015 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 188.505 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Lavenergi og fjernvarme

Lavenergi og fjernvarme Lavenergi og fjernvarme Hvorfor fjernvarme til lavenergibyggeri Hvad skal der til? Hvad betyder det for ejer? Hvad kan AVA/Århus Kommune gøre? Lavenergi og fjernvarme Lovgivning Paradokser Byggeteknik

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg.

Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012. Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Fjernvarme Fyn A/S. 20. 21. marts 2012 Fjernvarmeforsyning til Morud og Bredbjerg. Direktør Jan Strømvig. Distributionschef Jakob Rasmussen. Plan- og projektchef Peer Andersen. Program Velkomst. Generelt

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Generalforsamlingen den 8. november 2016 3. november 2016 1 2 Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! I det forløbne regnskabsår har vi købt 195.225 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt

Læs mere

Indstilling. Biomassefyret kraftvarmeværk, projektering. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15.

Indstilling. Biomassefyret kraftvarmeværk, projektering. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. oktober 2013 Anlægsbevilling til fase 2: Planlægning og projektering af et biomassefyret kraftvarmeværk samt tilhørende fjernvarmetransmissionsanlæg.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 8. april 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 20. marts 2013. Bestyrelsens beretning Indledning 2012 har ligesom 2011 har været et uforudsigeligt og udfordrende år for Hadsten Varmeværk.

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 17. januar 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 17. januar 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 17. januar 2014 Overtagelse af Østjydsk Halmvarmes halmvarmeværker AffaldVarme Aarhus overtager de halmfyrede varmeværker i Solbjerg,

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a.

Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Budget for regnskabsåret 2016/2017 CVR-nr. 37 94 90 19 Indholdsfortegnelse Budget 1/6.2016-31/5.2017 Budgetforudsætninger Driftsbudget Side 3 5 Anlægsbudget og grøn

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. august AffaldVarme Århus

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. august AffaldVarme Århus Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. august 2010 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der er behov for at ændre regnskabsprincipperne på varmeområdet.

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr

Fjernvarmepriser. Tarifblad nr Gældende pr Tarifblad nr. 142. Gældende pr. 11.07.2016 Fjernvarmepriser Forbrugsbidrag Pr. MWh-forbrug 375,00 468,75 Pr. kwh-forbrug 0,375 0,46875 Motivationstarif: Ved fremløbstemperatur over 65 C: For hver 1 C returløbstemperaturen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013. Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. Vallensbæk den 26. november 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2012/2013 Som formand for varmeværkets bestyrelse skal jeg hermed aflægge bestyrelsens beretning. REGNSKAB Årsregnskabet, som er det 48. regnskab,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral

Vedr. Projektforslag for biomassefyret varmecentral Skanderborg-Hørning Fjernvarme Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Sagsansvarlig Advokat, ph.d. Sagsbehandler Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Din opgaveportefølje kunne se sådan ud:

Din opgaveportefølje kunne se sådan ud: Indledning Aarhus Kommunes fjernvarmeselskab, Fjernvarme blev den 1. juni 2005 reorganiseret. Som en del af reorganiseringen etableredes afdelingen Forretningsudvikling, med et overordnet ansvar for organisationens

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt.

Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles. Pjecen er vedlagt. Bilag 5: Pjece - Dampbaseret fjernvarme afvikles Pjecen er vedlagt. Dampbaseret fjernvarme afvikles Fjernvarmen fra den ombyggede blok på Amagerværket vil føre til en markant reduktion af CO 2 -udslippet,

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2. Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Horsens Varmeværk A.m.b.a. Onsdag, den 29. april 2015 kl. 19:00 Hotel Opus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere