ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 GRØN, UAFHÆNGIG OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI

2 04 DONG Energy KORT FORTALT 9.3 MILJØ FORTSAT 48 KONCERN- REGNSKAB 11 THE DONG Energy WAY 12 FREMDRIFT PÅ 2020 STRATEGIEN INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord og kort fortalt 3 Beretning fra formanden 4 Kort fortalt 9 Beretning fra koncernchefen Strategi og bæredygtighed 11 The DONG Energy way 12 Strategi 14 Strategiske mål 16 Interessentdialog og de fem prioriteter Resultater og forventninger 23 5 års oversigt 24 Finansielle resultater 28 Forretningsområdernes resultater 32 Markedspriser 33 Forventninger 34 Finansiering og likviditet 35 Risiko og risikostyring Ledelsesinformation 40 God selskabsledelse 44 Interne kontroller 45 Koncernledelsen 46 Bestyrelsen FINANSIELT OG IKKE-FINANSIELT REGNSKAB FOR KONCERNEN 48 Finansielt regnskab for koncernen 114 Ikke-finansielt regnskab for koncernen FINANSIELT REGNSKAB FOR MODERSELSKABET 123 Finansielt regnskab for moderselskabet LEDELSENS PÅTEGNING OG REVISORS PÅTEGNINGER 139 Ledelelsens påtegning 140 Den uafhængige revisors påtegninger SUPPLERENDE INFORMATION 142 Koncernmeddelelser offentliggjort i Ordliste KONTAKTINFORMATION Media Relations Ulrik Frøhlke Investor Relations Allan Bødskov Andersen DONG Energy A/S CVR nr Kraftværksvej Fredericia Danmark Sprog Denne rapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende.

3 BERETNING FRA FORMANDEN FORORD OG KORT FORTALT DONG Energy er blandt de energiselskaber i Europa, som går forrest i omstillingen til vedvarende energi. PÅ BESTYRELSENS VEGNE VIL JEG TAKKE DONG ENERGY S DYGTIGE MEDARBEJDERE OG LEDELSE FOR DE FLOTTE RESULTATER, DER ER OPNÅET I Den europæiske energisektor er i gang med en langsigtet omstilling til stadigt mere vedvarende energi. I 2000 var blot 2% af Europas elproduktion baseret på vedvarende energi, mens tallet er vokset til 15% i dag. Frem mod 2030 forventes andelen at stige til en tredjedel. DONG Energy er blandt de energiselskaber i Europa, som går forrest i omstillingen til vedvarende energi. I 2014 udgjorde den således 46% af koncernens samlede el- og varmeproduktion. Vores primære styrkepositioner er inden for havvind og biomassefyrede kraftværker, og på begge områder er DONG Energy verdensledende. Vi er det selskab i verden, der har opført flest havmølleparker, og vores portefølje af producerende og planlagte biomassefyrede kraftværker overgås heller ikke af nogen andre. Det giver os den fornødne ekspertise og skalafordele til at realisere vores forretningsmæssige mål. DONG Energy driver en effektiv forsyningsforretning med distribution og salg af energi og serviceydelser. Vi er førende i Danmark og har også væsentlige aktiviteter i Storbritannien, Tyskland og Sverige. Vi ønsker at benytte denne position til at tilbyde vores kunder en pålidelig og konkurrencedygtig energiforsyning, til aktivt at hjælpe dem til at reducere deres energiforbrug og til at udnytte de muligheder, som den grønne omstilling af energisystemet giver. DONG Energy bidrager også til Europas forsyning af olie og gas. Vi driver en regional E&P-forretning i landene omkring Nordsøen, hvor vi dagligt producerer mere end tønder olie og gas. Derved medvirker vi til den fortsatte udnyttelse af Nordvesteuropas olie- og gasressourcer, som er nødvendig for, at samfundet kan fungere. Samtidig bidrager udvindingen af de lokale ressourcer til at styrke landenes forsyningssikkerhed og begrænse afhængigheden af importeret olie og gas. Som energiselskab er DONG Energy blandt de mest progressive i Europa, når det drejer sig om at tilpasse sin forretningsplatform til fremtidens krav. Vores mission er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige. Det er aktionærernes og bestyrelsens mål at fortsætte omstillingen af DONG Energy i denne retning og at fastholde og udbygge de stærke markedspositioner, som koncernen bygger på. Det markante fald i olieprisen i andet halvår af 2014 vidner om, at energiselskaber opererer i et omskifteligt og krævende marked. Det ændrer ikke ved vores strategi, men vi tager naturligvis de ændrede markedsforhold med i vores betragtninger, når vi vurderer værdien af såvel eksisterende produktionsaktiver som igangværende og potentielle projekter. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at medarbejderne hos DONG Energy og de virksomheder, som vi samarbejder med, arbejder under forsvarlige og sikre forhold. Derfor glæder vi os over, at vi i 2014 har set en yderligere nedgang i antallet af arbejdsulykker, ligesom vi for andet år i træk har undgået ulykker med fatale følger. Der er dog stadig mere at gøre for at styrke sikkerhedskulturen yderligere, både internt og hos vores leverandører. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke DONG Energy s dygtige medarbejdere og ledelse for de flotte resultater, der er opnået i Med undtagelse af de primært markedsprisafledte nedskrivninger, vi måtte tage i vores E&P-forretning, er udviklingen i koncernens resultater for 2014 tilfredsstillende. Den vidner om, at DONG Energy er på rette vej i sine bestræbelser på at indfri sin ambition om at blive en vinder i den europæiske energibranche. 5. februar 2015 Thomas Thune Andersen Bestyrelsesformand 3 LEDELSESBERETNING

4 VORES FORRETNINGSMODEL FORORD OG KORT FORTALT DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og arbejder med at efterforske og producere olie og gas, udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker og levere energi til privat- og erhvervskunder. EXPLORATION & PRODUCTION DONG ENERGY AFDÆKNING AF 10,6 MIO. BOE 86,9 TWh BØRSER/HUBS BILATERALE PARTER 31,2 MIO. BOE (57,2 TWh) CUSTOMERS & MARKETS BØRSER/3. PARTS PRODUCENTER WIND POWER 5,0 TWh OPTIMERING AFDÆKNING SALG DISTRIBUTION SALG 30,8 TWh DISTRIBUTION 8,4 TWh 32,7 TWh 8,2 TWh PRIVAT- OG ERHVERVSKUNDER 0,1 TWh 5,3 TWh LEVERANDØRER THERMAL POWER 31,4 PJ (8,7 TWh) REGIONALE/LOKALE VARMESELSKABER BIO- MASSE GAS VARME OLIE KUL AFFALD EL 8,7 TWh Forretningsmodellen viser det energimæssige flow, som det afspejles i koncernens finansielle resultater. Risikostyringsmæssigt overføres alle energieksponeringer til Customers & Markets, hvor de konsolideres inden afdækning i markedet - læs mere på side 38. Læs mere om vores udledninger og resultater inden for miljø på side LEDELSESBERETNING

5 VORES FORRETNINGSOMRÅDER FORORD OG KORT FORTALT EXPLORATION & PRODUCTION WIND POWER THERMAL POWER CUSTOMERS & MARKETS HOVEDTAL 2014* Omsætning: 14,0 mia. kr. EBITDA: 8,6 mia. kr. Bruttoinvesteringer: 5,0 mia. kr. ROCE: Negativ Justeret ROCE**: 3,9% LTIF: 1,2 Omsætning: 9,7 mia. kr. EBITDA: 6,1 mia. kr. Bruttoinvesteringer: 7,8 mia. kr. ROCE: 8,6% Justeret ROCE: 8,6% LTIF: 2,1 Omsætning: EBITDA: Bruttoinvesteringer: FCF: LTIF: 3,8 6,3 mia. kr. 0,4 mia. kr. 0,7 mia. kr. Negativ Omsætning: 48,1 mia. kr. EBITDA: 1,4 mia. kr. Bruttoinvesteringer: 1,7 mia. kr. ROCE: Negativ Justeret ROCE: Negativ LTIF: 2,3 KERNEFORRETNING Efterforskning og produktion af olie og gas Udvikling, opførelse og drift af havmølleparker Produktion af el og varme fra kraftværker Salg og distribution af el og gas på engros- og detailmarkederne samt optimering og afdækning af koncernens samlede energiportefølje MARKEDSPOSITION Stærk markedsposition i Nordvesteuropa og blandt de største E&P selskaber i Danmark opgjort på reserver Kompetencer som operatør på tværs af hele E&P værdikæden 4-5 nye felter i produktion inden 2020 Global markedsleder inden for havvind Opført en tredjedel af Europas havvind-kapacitet 4 projekter under opførelse og en håndfuld projekter under udvikling frem mod centrale kraftværker i Danmark Producerer omkring en tredjedel af det danske fjernvarmeforbrug og en fjerdedel af den samlede danske elproduktion (knap halvdelen af den danske elproduktion fra termiske anlæg) Største danske distributør af el med en markedsandel på 26% og næststørste danske distributør af gas med en markedsandel på 29% Aktiv deltager i engros- og tradingmarkedet for energi i Nordvesteuropa Detailsalg i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien BUSINESS DRIVERS Succesrate for fund af olie og gas ved efterforskning Oppetid på anlæg Olie- og gaspriser Eksekvering af investeringsprojekter Vindenergiindhold og rådighed/oppetid på anlæg Regulatoriske rammebetingelser Nedbringelse af havvinds cost of electricity Partnerskaber med investorer Eksekvering af investeringsprojekter Udvikling i priser på el, brændsler og CO 2 samt vejr og vindforhold Interkonnektorer til udlandet Fleksibilitetsydelser til markedet Regulatoriske rammebetingelser Langsigtede varmeaftaler Eksekvering af biomassekonverteringer Regulatoriske rammebetingelser Genforhandling af langsigtede gaskontrakter Udvikling i energipriser Kundetilfredshed og loyalitet Markedslikviditet FINANSIELLE MÅL ROCE: gns. 12% ( ) ROCE: 6-8% (2016) 12-14% (2020) FCF: Positivt fra 2018 ROCE: >8% (2016) >10% (2020) * Andre aktiviteter og elimineringer medfører, at forretningsområdernes hovedtal for 2014 sammenlagt ikke giver koncernens hovedtal - læs mere på side **ROCE justeret for nedskrivninger (alle år) samt hensættelse på gaslagerkontrakter og LNG-kapacitet i Se definition på side LEDELSESBERETNING

6 VORES AKTIVITETER Ormen Lange FORORD OG KORT FORTALT DONG Energy medarbejdere Hovedsæde i Danmark Den danske stat som hovedaktionær Tobermory Cragganmore Rosebank Cambo Laggan-Tormore Tornado Edradour Glenlivet Marulk Alve Eldistribution Gasdistribution Leaset gaslager Modtagefacilitet til gas Varme- og elproduktion* Elproduktion, gasfyret kraftværk Vindkraft i drift Ormen Lange Vindprojekt under opførelse DONG Energy kontor; med salg af gas og/eller el GATE terminal. Liquefied natural gas (LNG) terminal, import kapacitet West of Duddon Sands Burbo Bank Extension Walney 1+2 Barrow Burbo Bank Easington Lincs Oselvar Westermost Rough Ula Tambar Gyda Mjølner Hejre Den Helder Trym Solsort Syd Arne Siri area Horns Rev 1+2 Gode Wind 1+2 Borkum Riffgrund 1 Emden Etzel Göteborg Anholt København Nysted Hamburg * Producerende olie-/gasfelt. DONG Energy er licensoperatør Producerende olie-/gasfelt. DONG Energy er licenspartner Olie-/gasfelt under opførelse Olie-/gasfelt under vurdering Gasledning ejet af DONG Energy Gasledning delvis ejet af DONG Energy Gasledning ejet af andre Gassled, gas-transmissionssystem, delvis ejet af DONG Energy Olieledning ejet af DONG Energy Ni centrale kraftværker og et affaldsfyret værk i Danmark Gunfleet Sands 1+2 Enecogen Gunfleet Sands Demo London London Array 1 GATE terminal Zeebrugge 6 LEDELSESBERETNING

7 FINANSIELLE NØGLETAL FORORD OG KORT FORTALT HØJERE DRIFTSINDTJENING EBITDA, mia. kr. NEGATIVT RESULTAT PGA. NEDSKRIVNINGER RESULTAT EFTER SKAT, mia. kr. REDUCERET AFKAST PGA. HØJERE SKAT JUSTERET ROCE, % 15,0 +1,4 16,4-4,3 6,8-2,7-1,0 4,1 8,6-4,0-0,9-5, FORTSAT STORE INVESTERINGER BRUTTOINVESTERINGER, mia. kr. LAVERE GÆLD RENTEBÆRENDE NETTOGÆLD, mia. kr. FORBEDRET KAPITALSTRUKTUR FFO/JUSTERET NETTOGÆLD, % 21,2-5,8 32,0-21,8 +13,0 36,1 17,7 15,4 25,8 23,1 4,0 7, LEDELSESBERETNING

8 UDVALGTE BEGIVENHEDER I 2014 FORORD OG KORT FORTALT 31. JANUAR DONG Energy frasælger 50% af sin andel i havmølleparken London Array 1 til Caisse de dépôt et placement du Québec 31. MARTS Marubeni Corporation og UK Green Investment Bank bliver medejere af DONG Energy s Westermost Rough havmøllepark 17. JULI DONG Energy sælger halvdelen af det tyske havmølleprojekt Gode Wind 2 til et konsortium af danske pensionsinvestorer 20. OKTOBER DONG Energy frasælger Stenlille gaslager til Energinet.dk 26. NOVEMBER Endelig godkendelse af reparationen af Siri platformen 20. FEBRUAR Kapitaludvidelse godkendt på ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 6. JUNI/25. JUNI DONG Energy beslutter at omlægge kraftværkerne i Studstrup og Skærbæk til biomasse 7. AUGUST Thomas Thune Andersen bliver ny bestyrelsesformand i DONG Energy 30. OKTOBER DONG Energy og Total beslutter at udbygge Glenlivet og Edradourgasfelterne/DONG Energy frasælger 5% af Edradour-feltet i området vest for Shetlandsøerne til Total 19. DECEMBER DONG Energy beslutter at opføre Burbo Bank Extension havmøllepark i Storbritannien 8 LEDELSESBERETNING

9 BERETNING FRA KONCERNCHEFEN FORORD OG KORT FORTALT DONG Energy gjorde betydelige fremskridt i 2014 hvad angår udvikling i driftsindtjening, operationel performance, konkurrenceevne, sikkerhed og klimaindsats. DEN STIGENDE DRIFTSINDTJENING KOM FRA KONCERNENS MARKEDSLEDENDE POSITION INDEN FOR HAVVIND OG EN REKORDHØJ PRODUKTION AF OLIE OG GAS. Driftsindtjeningen (EBITDA) steg med 9% til 16,4 mia. kr. trods en betydelig negativ effekt fra faldet i olie- og gaspriserne. Den stigende indtjening kom fra koncernens markedsledende position inden for havvind og en rekordhøj produktion af olie og gas. Vores primære nøgletal for kapitalstrukturen, FFO/nettogæld, blev væsentligt forbedret og endte på 36%, hvilket understøtter vores kreditvurderinger. Kapitaltilførslen og frasalgene var vigtige led i styrkelsen af den finansielle platform og var også afgørende for, at Standard & Poor s og Fitch i foråret ændrede outlook for vores BBB+ kreditvurdering fra negativ til stabil. Årets resultat efter skat blev et tab på 5,3 mia. kr. og var påvirket af nedskrivninger på 6,6 mia. kr. efter skat på en række af vores olie- og gasfelter, primært som følge af et fald i olie- og gaspriserne. Nedskrivningerne afledt af faldet i olie- og gaspriserne førte til et negativt afkast af den investerede kapital på -8%. Justeret for nedskrivninger var afkastet af den investerede kapital 4%. Udover effekten af nedskrivningerne er afkastet fortsat præget af vores omfattende investeringer i fremtidig indtjening. Vi investerede således 15 mia. kr. i nye aktiver i Et markant investeringsniveau, som vi forventer at fastholde over de kommende år. Til trods for de markant forringede markedspriser for vores E&Pforretning, fastholder vi målet om at levere et afkast af den investerede kapital på 10% og en driftsindtjening (EBITDA) i niveauet 20 mia. kr. i CO 2 -udledningen pr. produceret kwh el faldt med 16% fra 2013 til 374 gram i 2014 det laveste niveau i koncernens historie. Den lavere udledning skyldes øget brug af biomasse på kraftværkerne og at elproduktion fra vind udgjorde en højere andel af koncernens samlede elproduktion. Sikkerhed og arbejdsglæde er afgørende Sikkerhed er en topprioritet i DONG Energy. I 2014 tog frekvensen af ulykker med efterfølgende fravær (LTIF) endnu et skridt nedad til 2,4 fra 3,2 i Det stadigt stærkere fokus på sikkerhed hos ledere, medarbejdere og leverandører bærer således frugt. Herunder fik vi et godt udbytte af det koncernomspændende program Safety Through the Line, som havde fokus på at styrke sikkerhedskulturen overalt i DONG Energy. Men der er meget mere at gøre. Vi fortsætter derfor med at forebygge uheld og har skærpet vores mål for 2016 til en ulykkesfrekvens på højst 2,0. Vi lægger vægt på at sikre en høj tilfredshed og motivation blandt vores medarbejdere. I 2014 deltog 94% af medarbejderne i klimamålingen, der viste, at arbejdsglæde og motivation generelt er på et højt niveau i forhold til benchmark. Målingen vidnede også om høj loyalitet over for DONG Energy og dermed engagement i det daglige arbejde. Forhold som er helt afgørende for koncernens succes. Wind Power 2014 blev et gennembrud for Wind Power i forhold til at sikre den pipeline, der skal føre frem til forretningsområdets mål om en samlet installeret havvindkapacitet på 6,5 GW i Det skete med tildelingen af støtte til de tre britiske havvindprojekter Burbo Bank Extension, Walney Extension og Hornsea. I december besluttede bestyrelsen på denne baggrund at opføre Burbo Bank Extension. Den britiske havmøllepark West of Duddon Sands gik i fuld produktion, og den britiske park Westermost Rough producerede den første strøm. De delvise frasalg af parkerne London Array, Westermost Rough og Gode Wind 2 bekræfter en fortsat stærk interesse i markedet for at investere i DONG Energy s havmølleparker gennem vores førende partnerskabsmodel. Endelig har Wind Power taget væsentlige initiativer til at nedbringe omkostningerne ved produktion af el fra havvind gennem standardisering af moduler, komponenter og processer i et tæt samarbejde med leverandørerne. 9 LEDELSESBERETNING

10 FORORD OG KORT FORTALT Exploration & Production Olie- og gasproduktionen satte rekord i 2014 med en gennemsnitlig produktion på tønder pr. dag. Den høje produktion skyldtes dels et helt år med højere ejerandel af Ormen Lange feltet, dels en høj oppetid på felterne. Reparationen af Siri blev afsluttet efter næsten fire års arbejde, og platformen gik igen i normal produktion. Samtidig nåede Hejre-projektet en vigtig milepæl med installationen af platformens fundament i Nordsøen, ligesom den første produktionsbrønd blev boret. Arbejdet med den øvre del af Hejreplatformen var imidlertid udfordret af forsinkelser hos vores leverandører. Den forventede produktionsstart blev derfor udskudt til Herudover meddelte operatøren af Laggan-Tormore-feltet, at der var forsinkelser på opførelsen af gasbehandlingsanlægget på Shetlandsøerne. Forventet produktionsstart blev derfor udskudt fra slutningen af 2014 til Sammen med operatøren Total blev det besluttet at lave en fælles udbygning af Glenlivet og Edradour gasfelterne med tilkobling til Laggan-Tormores infrastruktur. I forbindelse med aftalen reducerede DONG Energy sin ejerandel til 20%. Total ejer de resterende 80%. De seneste års efterforskningsresultater har ikke levet op til forventningerne. Det førte sammen med lavere olie- og gaspriser, forsinkede udviklingsprojekter samt ændringer i nationale skatteregler til, at ROCE-målet for E&P-forretningen i august 2014 blev nedjusteret fra 20% til 12% i gennemsnit for perioden En ny strategi for løbende genskabelse af de langsigtede reserver er under implementering. Fokus er på at fastholde en sund og værdiskabende forretning i et krævende marked. Thermal Power Markedsvilkårene for el- og varmeproduktion var vanskelige i I Danmark var gennemsnitstemperaturen den højeste, der hidtil er målt, og derfor udviklede varmebehovet og elpriserne sig ugunstigt. Det førte til væsentlige fald i de producerede mængder. I 2014 blev det besluttet at omlægge kraftværkerne i Studstrup og Skærbæk fra kul og gas til bæredygtig biomasse. Investeringerne er et vigtigt skridt i retning af en øget andel af biomasse i den danske el- og varmeproduktion. Koncernens mål er, at mindst halvdelen af den danske produktion skal være baseret på bæredygtig biomasse i Bioteknologierne Inbicon og REnescience gør fremskridt mod kommercialisering. Vi håber at kunne indgå de første kontrakter i 2015 og Customers & Markets Vores kunder giver os positiv feedback på den direkte kontakt med servicemedarbejderne i vores salgs- og distributionsforretninger. På omdømme scorer vi til gengæld lavt blandt vores danske privatkunder. Det skyldes til dels den massive pressedækning af DONG Energy over de seneste år, men vi tager responsen fra vores kunder meget alvorligt. Derfor investerer vi i systemer, processer, produkter og kommunikation med henblik på yderligere at styrke kundernes oplevelse af vores virksomhed. I Danmark fortsatte vi forberedelserne af implementeringen af den nye engrosmodel for den danske elforsyning, der forventes at træde i kraft i foråret Modellen sikrer blandt andet, at kunderne kun modtager én regning, fra salgsselskabet, der således fremover udover strøm skal fakturere for ydelser leveret af distributionsvirksomheder og Energinet.dk samt afgifter på vegne af SKAT var også året, hvor vi færdiggjorde det store kabellægningsprojekt. Et projekt, hvor vi har erstattet kilometer luftledning og elmaster med kilometer jordkabler. Dette har væsentligt reduceret risikoen for strømafbrydelser under storme. Der var ligeledes fokus på genforhandling af koncernens langsigtede gaskøbskontrakter. Der blev afsluttet én genforhandling i 2014 med et resultat i overensstemmelse med vores forventninger. Som led i genforhandlingerne blev der indledt voldgiftssager mod flere af vores leverandører. Vi forventer fortsat at afslutte yderligere en række genforhandlinger i 2015 og I modsætning til de foregående år udviste energimarkederne store prisudsving i På trods heraf forvaltede vores markedsforretning koncernens eksponeringer mod markedspriser på særdeles tilfredsstillende vis med relativt små værdiudsving og skabte samtidig et godt resultat for året. The DONG Energy Way Efter en grundig proces, som involverede medarbejderrepræsentanter, de øverste ledelsesniveauer, bestyrelsen og input fra kunder og eksterne interessenter, kunne koncernledelsen i september 2014 præsentere The DONG Energy Way. En enkelt side som sammenfatter det, vi i DONG Energy gerne vil bidrage med til samfundet og måden, hvorpå vi vil gøre det. Det er vores mission at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige. Vi tror på, at DONG Energy herigennem vil bidrage til en mere bæredygtig udvikling i de lande, hvor vi arbejder, samtidig med, at missionen indeholder et godt potentiale for fortsat lønsom vækst i vores forretning. Gennem arbejdet med The DONG Energy Way har vi desuden fastlagt de principper, som skal guide os i udviklingen af virksomheden og det daglige samarbejde, både internt og i forhold til vores samarbejdspartnere var et godt år for DONG Energy. Vi gjorde markante fremskridt i omstillingen af koncernens forretningsplatform med henblik på at sikre dens langsigtede, lønsomme vækst og konkurrenceevne. Vi agerer i et uforudsigeligt energimarked og har fortsat mange slag, som skal vindes. Men takket være vores dygtige og engagerede medarbejdere er vi godt på vej. 5. februar 2015 Henrik Poulsen Adm. direktør og koncernchef 10 LEDELSESBERETNING

11 THE DONG ENERGY WAY A L L E S A M F U N D H A R B R U G F O R E N E R G I F O R AT U DV I K L E S I G DONG Energy skaber værdi ved at give hver enkelt kunde og samfundet som helhed den energi de har brug for. Det gør vi ved at omdanne naturens ressourcer til produkter og løsninger, der imødekommer kundernes behov. Vores mål er at tilbyde pålidelige, energieffektive og konkurrencedygtige løsninger, så vi er kundernes foretrukne leverandør. Den måde, vi producerer energi på, er under hastig forandring. På mindre end et årti er DONG Energy gået fra at være en af de mest kul-intensive forsyningsvirksomheder i Europa til at være global leder inden for vedvarende energi. I dag er vi verdens førende inden for havvind og bidrager til at nedbringe CO 2 -udledningen og udnytte Europas egne energiressourcer. Vi går også forrest, når det handler om at omstille kul- og gasfyrede kraftværker til bæredygtig biomasse, så varme- og strømforsyningen bliver stadigt mere miljøvenlig og fleksibel. Samtidig med at vi udbygger den vedvarende energi, ved vi, at verden stadig har behov for olie og gas. Derfor investerer vi i at udnytte de knappe europæiske olie og gasressourcer for at holde samfundet i gang, forbedre den europæiske forsyningssikkerhed og gøre samfundet mindre afhængigt af importerede fossile brændsler. Vores mission er at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og økonomisk bæredygtige. Vores fortsatte fremgang afhænger af, at vi er dygtige til at tilpasse os til forandringerne i energisektoren. Vores vision er at gå forrest i energiomstillingen. Vi ønsker, at DONG Energy anerkendes som en vinder inden for europæisk energi. Vi arbejder efter fem styrende principper: Integritet: Vi er åbne, troværdige og har en høj etik Passion: Vi brænder for vores arbejde og er stolte af det, vi opnår Team: Vi viser hinanden tillid og respekt, arbejder uformelt sammen og sætter pris på mangfoldighed Resultater: Vi sætter overliggeren højt, tager ansvar og får de rigtige ting gennemført Sikkerhed: Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden. Integritet er vores kerne. Passion er vores brændstof. Team er vores styrke. Resultater giver os frihed. Altid med sikkerheden for øje.

12 FOKUSERET STRATEGI STYRER DONG ENERGY S OMSTILLING STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED DONG Energy s 2020-strategi bygger på en mission om at understøtte udviklingen af et grønt, uafhængigt og økonomisk bæredygtigt europæisk energisystem. Strategien styrer omstillingen af koncernen mod Målene er: At omstille forretningen fra en klassisk forsyningsforretning med drift af store, centrale kraftværker og engroshandel med energi til en energivirksomhed i profitabel vækst At udbygge positionen som globalt førende operatør inden for havvind At fastholde en stærk regional E&P-forretning med en sund langsigtet platform At gennemføre et teknologiskifte inden for termisk el- og varmeproduktion, fra kul og gas til bæredygtig biomasse, med henblik på at reducere CO 2 -udledningen markant At fastholde en fortsat stærk forankring på det danske energimarked inden for effektiv og fleksibel kraftværksdrift, drift af distributionsnet med høj forsyningssikkerhed samt en kundeorienteret og konkurrencedygtig salgsforretning At sikre høj tilfredshed blandt kunderne At være et godt, udviklende og sikkert sted at arbejde At skabe finansiel værdi med et mål om et afkast af den investerede kapital på 10% i 2016 og 12% i brug for. Det har udfordret rollen som engroshandler. Samtidig er der opstået en selvstændig prisdannelse på gas baseret på markedets udbud og efterspørgsel, så prisen på olie og gas ikke længere følges ad. For at manøvrere i dette marked har DONG Energy restruktureret den oprindelige kerneforretning og opbygget en ny forretningsplatform. Restrukturering af kerneforretningen I 2008 var 60-70% af DONG Energy s indtjening baseret på en klassisk forsyningsforretning med drift af store, centrale kraftværker og engroshandel med energi, herunder ikke mindst gas. For at tilpasse den oprindelige kerneforretning til de nye mar- STRATEGISKE PRIORITETER EXPLORATION & PRODUCTION WIND POWER kedsvilkår har DONG Energy siden 2008 reduceret den samlede kraftværkskapacitet med mere end 40%, restruktureret aktiviteterne inden for handel med energi for at genskabe deres lønsomhed og reduceret omkostningsbasen i salgs- og distributionsforretningerne med mere end 30% for at styrke konkurrenceevnen. Opbygning af ny forretningsplatform Parallelt med omstruktureringen af den klassiske forsyningsforretning har koncernen haft fokus på at opbygge en ny forretningsplatform for at udnytte de muligheder, som også er opstået i kølvandet på de omfattende forandringer i det europæiske energimarked. THERMAL POWER CUSTOMERS & MARKETS BAGGRUND FOR STRATEGIEN Omfattende forandringer i energibranchen Den europæiske energibranche har siden 1990 erne gennemgået omfattende forandringer med en fundamental omstilling af produktionsapparatet. Produktion fra vedvarende energikilder er steget fra at udgøre 2% af den europæiske elforsyning i 2000 til 15% i 2013, og den forventes at udgøre omkring en tredjedel i Væksten i den vedvarende energi har skabt et pres på de konventionelle kraftværker. Den europæiske elproduktion baseret på kul og olie udgjorde 37% i 2000, men forventes at falde til 14% i Samtidig er efterspørgslen efter el stagneret pga. energieffektiviseringer og makroøkonomisk afmatning. Parallelt hermed er de europæiske energimarkeder blevet mere forbundne, likvide og konkurrenceprægede. Denne udvikling har betydet, at markedsaktørerne til enhver tid kan købe den energi, de har Optimere indvinding og Sikre effektiv drift og høj oppetid sikre effektiv drift og høj oppetid på produktionsaktiver fra producerende felter Gennemføre igangsatte Gennemføre udbygningen investeringsprojekter* af Hejre, Laggan-Tormore, Modne pipeline projekter** Glenlivet og Edradour Udvikle pipeline til efter felterne 2020 Modne projekter i pipeline Reducere omkostninger for i Nordsøen og vest for produktion af el fra havvind Shetlandsøerne Sikre medfinansiering via Investere i fokuserede partnerskabsmodellen efterforskningsaktiviteter Screene markedet for værdiskabende akkvisitioner * Borkum Riffgrund 1, Westermost Rough, Gode Wind 1+2, Burbo Bank Extension ** Race Bank, Walney Extension og Hornsea Gennemføre igangsatte biomassekonverteringer (Studstrup og Skærbæk) Modne pipeline af biomasseprojekter Fortsætte operationel effektivisering Forøge fleksibiliteten på kraftværkerne Kommercialisere bioteknologierne i New Bio Solutions Øge kundetilfredsheden Reducere omkostningerne i salgs- og distributionsforretningerne Genforhandle langsigtede gaskøbskontrakter Optimere LNG forretningen Afdække og optimere koncernens samlede energi-flow 12 LEDELSESBERETNING

13 FOKUSERET STRATEGI STYRER DONG ENERGY S OMSTILLING FORTSAT STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED FORDELING AF EBITDA OG 2014, % 13,4 mia. kr. 36% 64% ,4 mia. kr. 2,2 89% 3,1 11% 2014 Forsyningsforretning og drift af centrale kraftværker Havvind, olie og gas værksselskaber til at være blandt de førende i verden inden for vedvarende energi. Strategisk omstilling under pres I 2012 kom den strategiske omstilling af DONG Energy under pres. En række strukturelle ændringer i det europæiske gasmarked resulterede i, at koncernen i 2012 realiserede store tab på langsigtede gaslagerkontrakter, LNG-kapacitet og gasfyrede kraftværker. Sammen med en høj investeringsintensitet i Wind Power og Exploration & Production betød det, at forholdet mellem indtjening og gæld blev kraftigt forværret og faldt langt under koncernens målsætning. I oktober 2012 blev DONG Energy s kreditvurdering nedgraderet af Standard & Poor s og samtidigt sat på negativt outlook. Hvis omstillingen af DONG Energy skulle fortsætte, var det nødvendigt at genskabe koncernens finansielle grundlag. I februar 2013 blev der derfor lanceret en finansiel handlingsplan for at genoprette koncernens finansielle fundament samt en strategi, der skulle styre omstillingen af DONG Energy frem mod Som led i denne blev det besluttet at fokusere investeringerne inden for havvind, olie og gas samt biomassekonverteringer af kraftvarmeværker og desuden at fortsætte investeringerne i koncernens danske net til distribution af el og gas. Finansiel handlingsplan Den finansielle handlingsplan inkluderede et program for omfattende frasalg af ikke-kerneaktiver og reduktion af ejerandele i kerneaktiver, der i alt er løbet op i 23 mia. kr. i perioden Den kapital, der er blevet frigivet ved frasalgene, er anvendt til at nedbringe koncernens gæld og til investeringer inden for fokusområderne. Ud over frasalgene var det nødvendigt at få tilført yderligere egenkapital for at styrke koncernens kapitalstruktur og grundlaget for den fortsatte vækst. I februar 2014 blev der gennemført en kapitaludvidelse på 13 mia. kr., hvor investeringsbanken Goldman Sachs samt de danske pensionsfonde ATP og PFA opnåede en ejerandel på tilsammen 25%. Frasalgene og kapitaludvidelsen indebar tilsammen, at DONG Energy s kapitalgrundlag er styrket med 36 mia. kr. i perioden Parallelt hermed har ledelsen haft fokus på at styrke koncernens operationelle effektivitet. Der er gennemført omkostningsreduktioner på Siden 2008 har DONG Energy opført 1,9 GW havvindkapacitet og har dermed i alt opført 2,5 GW ved udgangen af Derigennem har koncernen opnået en verdensledende position inden for denne hurtigt voksende energiteknologi. Samtidig er den daglige produktion af olie og gas øget fra tønder til tønder inden for koncernens geografiske fokusområde i den danske, norske og engelske del af Nordsøen. Elproduktion fra havvind samt olie- og gasproduktion udgjorde 36% af koncernens samlede indtjening (EBITDA) i 2008 og er steget til 89% i Tilpasningen af koncernens danske kraftværksportefølje bestod i første fase i at reducere kapaciteten til markedets behov og at nedbringe omkostningerne med henblik på at fastholde lønsomheden. Anden fase er begyndt nu og omfatter en ambitiøs omstilling af kraftværkerne til at bruge bæredygtig biomasse som brændsel. Frem mod 2020 er det DONG Energy s mål at konvertere flere af de eksisterende danske centrale kraftværker, således at mindst halvdelen af varmeproduktionen bliver baseret på bæredygtig biomasse. Omfanget af konverteringsprogrammet indebærer, at DONG Energy udbygger sin førende europæiske position inden for konvertering af konventionelle kraftværker til biomasse. Den markante omstilling af DONG Energy s el- og varmeproduktion til havvind og biomasse betyder, at koncernen på mindre end 10 år er gået fra at være et af Europas mest kulintensive kraftmere end 1,4 mia. kr. svarende til 12% af omkostningsbasen i 2012, og samtidig er den tabsgivende gasforretning blevet restruktureret. Gennemførelsen af den finansielle handlingsplan har betydet, at DONG Energy igen overholder målet for kapitalstrukturnøgletallet, FFO/justeret nettogæld, på omkring 30%. 13 LEDELSESBERETNING

14 STRATEGISKE MÅL STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED EBITDA, mia. kr. JUSTERET ROCE, % FFO/JUSTERET NETTOGÆLD, % ,0 16, , , ,8 4, , ,9 10 7, Væksten i EBITDA frem mod 2016 vil blive drevet af nye aktiver, som går i drift, bortfald af omkostninger vedrørende reparationen af Siri-platformen samt genforhandlinger af gaskontrakter Forbedringen af ROCE frem mod 2016 vil primært blive drevet af forbedringen i EBITDA Det langsigtede mål er, at FFO i forhold til justeret nettogæld skal udgøre omkring 30% med henblik på at fastholde koncernens kreditværdighed KREDITVURDERING, kategori SIKKERHED, LTIF* pr. mio. arbejdstimer ARBEJDSGLÆDE, skala (0-100) A-/A3 BBB+/ Baa1 BBB/ Baa2 BBB-/ Baa3 S&P Moody s Fitch Finansiel målsætning ,6 3,2 2,4 2,0 <1, jan dec *Lost Time Injury Frequency. Frekvens af ulykker med fravær Standard & Poor s og Fitch ændrede i første halvår 2014 DONG Energy s BBB+ kreditvurdering outlook fra negativ til stabil. Kreditvurderingen fra alle tre bureauer er i overensstemmelse med DONG Energy s mål om en kreditvurdering på minimum BBB+/ Baa1 Målene for 2016 og 2020 skal opfyldes ved at fastholde det konstante fokus på sikkerhed og inddrage leverandører i arbejdet med at bidrage til et sikkert arbejdsmiljø i hele DONG Energy. Koncernens stadigt større fokus på sikkerhed og de opnåede forbedringer i 2013 og 2014 har bevirket, at målet for 2016 er skærpet fra 2,5 til 2,0 Der bliver løbende fulgt op på den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse for at skabe de bedste rammer for medarbejdernes fortsatte udvikling og trivsel 14 LEDELSESBERETNING

15 STRATEGISKE MÅL FORTSAT OPFØRT HAVVINDKAPACITET, GW HAVVIND COST OF ELECTRICITY, EUR/MWh STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED BIOMASSEANDEL AF DANSK KRAFTVARMEPRODUKTION, % 8 6 6, % >40 > ,7 2,1 2,5 3, DONG Energy har fire havmølleparker under opførelse med samlet kapacitet på knap 1,4 GW, som vil opfylde målet for 2016 på 3,5 GW. Målet for 2020 er tæt på at kunne opfyldes alene ved konstruktion af besluttede projekter samt Walney Extension, Race Bank og Hornsea Opfyldelse af målet for 2020 kræver fortsat tæt samarbejde med leverandører og et fortsat fokus på at standardisere design, konstruktion og komponenter under koncernens Develop Standard Wind Farm -program Målet for 2016 og 2020 forventes opfyldt ved fortsatte investeringer i konvertering af eksisterende kraftværker til biomasse, herunder de allerede godkendte konverteringsprojekter Skærbæk og Studstrup CO 2 -UDLEDNING, g/kwh OLIE OG GAS R/P RATIO, gange KUNDETILFREDSHED, skala (1-100) >10 > Erhvervskunder Privatkunder Reduktionen af CO 2 -udledning i 2016 og 2020 forventes opnået ved en stadig højere andel af koncernens elproduktion fra havvind samt ved konverteringer af eksisterende kul- og gasfyrede kraftværker til biomasse Det langsigtede mål er at fastholde en ratio for reserver (2P) i forhold til produktion (R/P) på mindst 10. Faldet fra 2013 til 2014 skyldtes den rekordhøje produktion i 2014 som følge af generelt høje oppetider i produktionen og et helt års effekt af den højere ejerandel i Ormen Lange DONG Energy arbejder konstant på at forbedre kundernes oplevelser med salgsforretningen. I 2015 vil der blandt andet blive lanceret et projekt, der skal hjælpe privatkunderne med at få reduceret deres samlede elregning 15 LEDELSESBERETNING

16 INTERESSENTDIALOG ER VIGTIG FOR DONG ENERGY STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED Energiforsyningen spiller en afgørende rolle for, at hverdagen fungerer, men den har også stor betydning for virksomheders produktion og konkurrenceevne, for miljø og klima, og for geopolitiske forhold. Derfor er kunder, politikere, myndigheder, brancheorganisationer, NGO er, forskere og mange andre interessenter optagede af energi. I DONG Energy er dialog med vores interessenter afgørende for den måde, vi driver og udvikler vores forretning på. Dialogen er vigtig for at forstå, hvilke forventninger vores interessenter har til os som virksomhed og den måde, vi udvikler energiforsyningen på. Gennem dialogen identificerer vi de spørgsmål og udfordringer, der har stor betydning for vores interessenter. Denne viden indgår som et vigtigt element i den løbende udvikling af DONG Energy s forretnings- og bæredygtighedsstrategi. På baggrund af dialogen med vores interessenter har vi identificeret fem overordnede prioriteter, der både optager vores interessenter og har betydning for vores forretning. Ved at forfølge prioriteterne gennem den måde vi driver vores forretning på, skaber vi værdi for vores interessenter og for DONG Energy. På de næste sider er det beskrevet, hvordan vi konkret arbejder med de fem prioriteter. Stabil og uafhængig energi: Hvordan fornyer vi løbende energiforsyningen? Omkostningseffektiv energi: Hvordan leverer vi omkostningseffektiv energi og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Grøn energi: Hvordan producerer vi grønnere energi? Mennesker i centrum: Hvordan fremmer vi sikkerhed, de rigtige kompetencer og et motiverende arbejdsmiljø? Virksomhedsintegritet: Hvordan sikrer vi, at vi driver vores forretning med høj integritet? Læs mere om prioriteterne og vores aktiviteter i DONG Energy s bæredygtighedsrapport og rapport til FNs Global Compact DONG Energy i samfundet (http://www.dongenergy.com/baeredygtighed 2014), der udgør vores rapportering i henhold til Årsregnskabslovens 99a om rapportering af samfundsansvar. INTERESSENTDIALOG PRIORITERING HANDLING KOMMUNIKATION Løbende og systematisk dialog med vores interessenter, herunder: Fokus på de emner, der har stor betydning, både for vores interessenter og for DONG Energy. Tilpasning af forretningsstrategi og fastlæggelse af programmer, der understøtter realisering af strategien. Kommunikation af mål, indsatser, resultater, udfordringer og fremtidige planer gennem forskellige kommunikationskanaler såsom: LOKALSAMFUND INVESTORER LANGT SIGT STRATEGI ÅRSRAPPORT INTERESSEORGANISATIONER BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT UNIVERSITETER KUNDER MELLEMLANGT SIGT PROGRAMMER OG MÅL INTERESSENTMØDER EJERE NGO er ANALYTIKERE KORT SIGT FREMDRIFT MEDIER MEDARBEJDERE MYNDIGHEDER WEB POLITIKERE LEVERANDØRER INTRANET 16 LEDELSESBERETNING

17 STABIL OG UAFHÆNGIG ENERGI BEHOV FOR FORTSATTE INVESTERINGER I ENERGIFORSYNINGEN Europa har behov for energi for at fungere og udvikle sig. Efterspørgslen efter energi forventes at være stabil frem mod 2035, men der er alligevel behov for at foretage store investeringer i energisystemet. Det skyldes dels, at aktiverne løbende skal fornys i takt med, at de når slutningen af deres tekniske levetid, dels at el kommer til at udgøre en større andel af det samlede energiforbrug, da energiforsyningen i stigende grad baseres på el. Frem mod 2035 skal EU-landene udskifte og opføre, hvad der svarer til mere end 80% af den nuværende elkapacitet. Det store udskiftningsbehov er en enestående mulighed for at erstatte fossilt baserede kraftværker med nye vedvarende energiteknologier, der sikrer en mere miljø- og klimavenlig energiforsyning. Mens Europa omstiller sin el- og varmeproduktion til mere vedvarende energi, er der fortsat brug for olie og gas mange år endnu ikke DONG Energy medvirker til at udbygge vedvarende energi i Europa mindst til transport. Selv i et scenarie, hvor de globale temperaturstigninger begrænses til 2 C det mål, som forskere har fastsat for at massive, ødelæggende forandringer i det globale klima kan undgås vil olie og gas fortsat udgøre knap 50% af EUs samlede primære energiforbrug i Det fortsatte behov for olie og gas skal ses i lyset af, at EUs egenproduktion af olie og gas er faldende, og at EU bliver stadig mere afhængig af importeret olie og gas. Både det at skabe en grønnere el- og varmeforsyning og det at opretholde forsyningssikkerheden af olie og gas kræver store investeringer i den europæiske energiforsyning i de kommende år. IEA anslår således, at Europa frem til 2035 skal investere knap mia. euro i at forny energiforsyningen. DONG Energy investerer i omstillingen Med sin tilstedeværelse i Nordvesteuropa og et ambitiøst investeringsprogram frem mod 2020 medvirker DONG Energy til at udvikle den europæiske energikapacitet. Samlet forventer DONG Energy netto at investere mia. kr. i I perioden forventes omkring 60% af investeringerne at gå til havvind og 30% til olie- og gasaktiviteter, mens de resterende 10% forventes at gå til kraftværkerne og distributionsnettene. Investeringsprogrammet skal skabe vækst inden for DONG Energy s styrkepositioner havvind og olie- og gasindvinding, bidrage til den fortsatte udvikling af Europas energiforsyning og skabe værdi for koncernens ejere. DET STORE UDSKIFTNINGSBEHOV ER EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT ERSTATTE FOSSILT BASEREDE KRAFTVÆRKER MED NYE VEDVARENDE ENERGITEKNOLOGIER, DER SIKRER EN MERE MILJØ- OG KLIMAVENLIG ENERGIFORSYNING 2014 Strøm nok til millioner europæere mål Strøm nok til millioner europæere 16 Udvikling af havvind DONG Energy har installeret mere havvindkapacitet end nogen anden aktør i verden. Koncernen adskiller sig ved dels at have kompetencer til at drive alle faser i opførelsen af en havmøllepark fra den tidlige udviklingsfase over konstruktionsfasen til drift og vedligeholdelse af parkerne dels sin unikke model for partnerskaber med finansielle investorer. DONG Energy har udviklet havmølleparker i Danmark, Storbritannien og Tyskland. Med indvielsen af West of Duddon Sands i Storbritannien i oktober 2014 har DONG Energy opført mere end 15 havmølleparker med en samlet kapacitet på 2,5 GW, nok til at dække 6 millioner europæeres årlige forbrug af el. Målet er 6,5 GW i I 2014 sikrede Wind Power størstedelen af sin pipeline frem mod 17 LEDELSESBERETNING

18 STABIL OG UAFHÆNGIG ENERGI BEHOV FOR FORTSATTE INVESTERINGER I ENERGIFORSYNINGEN FORTSAT 2020-målet med tildelingen af støtte til de tre parker Burbo Bank Extension, Walney Extension og Hornsea. Der er fire havmølleparker under opførelse med en samlet kapacitet på knap 1,4 GW, hvoraf Westermost Rough i Storbritannien og Borkum Riffgrund 1 i Tyskland er de mest fremskredne. De forventes indviet i andet halvår I 2014 investerede DONG Energy samlet 7,8 mia. kr. i udbygning af vindaktiviteter. I 2015 forventes investeringerne ligeledes at ligge på et højt niveau med konstruktion af Gode Wind havmølleparkerne, færdiggørelse af Borkum Riffgrund 1 og Westermost Rough samt forberedelse af Burbo Bank Extension til byggefasen og udvikling af nye pipeline-projekter. Olie- og gasproduktion DONG Energy producerer olie og gas i Danmark og Norge og efterforsker efter nye olie- og gasfelter i farvandene omkring Danmark, Norge og Storbritannien. DONG Energy har i alt ejerandele i 66 licenser. 13 felter er i produktion og fire er under udbygning. De øvrige licenser er på forskellige stadier af efterforskning, herunder indsamling af seismik, evaluering af geologiske data, analyse af økonomisk potentiale m.m. Vi forventer at være i mål med udbygning af gasfelterne Laggan- Tormore i løbet af 2015 og har derudover en række olie- og gasfund i pipeline i området. I oktober solgte DONG Energy 5% af Edradourlicensen, og tidligere på året 60% af Glenlivet-licensen, til Total og besluttede samtidigt at udbygge begge områder med Total som operatør. DONG Energy ejer nu 20% i hver af de britiske felter Laggan- Tormore, Edradour og Glenlivet i området vest for Shetlandsøerne. Edradour og Glenlivet skal tilkobles den eksisterende infrastruktur på Laggan-Tormore, og felterne forventes at være i produktion i Ligeledes fortsætter arbejdet på Hejre-platformen i den danske Nordsø, hvor produktionsstart forventes i I 2014 investerede DONG Energy 5,0 mia. kr. i udbygning af olie- og gasfelter, herunder de britiske gasfelter Laggan-Tormore samt de danske felter Hejre og Syd Arne. I 2015 forventes yderligere store investeringer i udviklingen af Hejre-platformen og infrastruktur til Laggan-Tormore. I 2014 udgjorde produktionen boe om dagen. Olie- og gasreserverne (2P) udgjorde 391 millioner boe ved udgangen af året, svarende til ni års produktion med det nuværende produktionsniveau. I 2014 INVESTEREDE DONG ENERGY 5,0 MIA. KR. I UDBYGNING AF OLIE- OG GASFELTER, HERUNDER DE BRITISKE GASFELTER LAGGAN-TORMORE SAMT DE DANSKE FELTER HEJRE OG SYD ARNE FORVENTET UDVIKLING I OPFØRT HAVVINDKAPACITET, GW Kapacitet 31/ Ny kapacitet Forventet kapacitet 2,5 0,5 Borkum Riffgrund 1 (312 MW) Westermost Rough (210 MW) Gode Wind 1 og 2 (582 MW) 0,6 3,6* Burbo Bank Extension (258 MW) 0,3 Race Bank** Walney Extension** 1,2 Hornsea** 1,2 0,2 6, Opført kapacitet er angivet brutto, dvs. før eventuelle frasalg. Parker, der opføres over flere år, er kun vist i det år, hvor parken er i fuld produktion *Med de igangværende konstruktioner forventes den opførte kapacitet i 2016 at blive 3,6 GW i forhold til målet på 3,5 GW **Planlagte men endnu ikke besluttede projekter 18 LEDELSESBERETNING

19 OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGI VEDVARENDE ENERGI SKAL VÆRE BILLIGERE STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED I dag er traditionelle energiformer som kul og gas billigere end vedvarende energiformer som havvind og solenergi. Det skyldes, at de traditionelle energiformer har haft længere tid på markedet og til at blive modnet. For de vedvarende energiteknologier er det nødvendigt at fortsætte omkostningsreduktionerne frem mod målet om, at vedvarende energi bliver konkurrencedygtigt med de konventionelle energiformer. Det er allerede sket for landvind, hvor man i mere end 30 år har investeret i teknologien, bl.a. støttet af tilskudsordninger. På vindstærke steder er landvind i dag den billigste vedvarende energiteknologi og fuldt konkurrencedygtig med fossile brændsler. Nedbringelsen af omkostningerne til vedvarende energi sker ikke i et laboratorium. Mange energiteknologier ser lovende ud i laboratoriet, men den helt store udfordring er at bringe dem op i en industriel skala og samtidig at få nedbragt omkostningerne til et niveau, der er konkurrencedygtigt med konventionelle energiformer. Det kan kun ske ved at investere i nye anlæg og opnå erfaringer. For kun godt ti år siden opførte DONG Energy verdens første større kommercielle havmøllepark, Horns Rev 1, på den jyske vestkyst. I dag gennemgår havvind den samme udvikling, som landvind har været igennem, drevet af at havvind er den mest kraftfulde og skalerbare vedvarende energiteknologi på markedet. Den kraftige vind på havet betyder, at havvind kan producere omtrent 50% mere elektricitet end med samme kapacitet på land. Derfor er havvind en af de mest attraktive vedvarende energiteknologier, der i industriel skala vil kunne levere grøn, uafhængig og omkostningseffektiv energi. Investeringer og en målrettet indsats kan reducere prisen på vedvarende energi DONG Energy og den øvrige del af industrien for havvind arbejder målrettet på at nedbringe omkostningerne ved at opføre vindparker. DONG Energy s mål er at reducere omkostningerne med 35-40%, så prisen per produceret megawatt-time på et standardprojekt i Storbritannien, hvor der træffes investeringsbeslutning i 2020, bliver 100 EUR/MWh sammenlignet med 160 EUR/MWh i Reduktionen tager havvind tættere på at være konkurrencedygtig med konventionelle energiteknologier. Omkostningerne for hvert enkelt projekt vil altid variere med forholdene for projektet parkens størrelse, havdybde og havbund, afstand til kysten og vindstyrke men det er DONG Energy s forventning, at arbejdet gradvis vil afspejle sig i generelt lavere omkostninger for havvind over de kommende år. DE HAVVINDINVESTERINGER DONG ENERGY TRÆFFER BESLUTNING OM I 2020, OG SOM PRODUCERER STRØM FRA 2023, SKAL VÆRE 35-40% BILLIGERE SAMMENLIGNET MED Gennemsnitlig omkostning for projekter indviet i 2023, sammenlignet med 2012, EUR/MWh i 2012-priser. En standard havmøllepark DONG Energy s strategi for omkostningsreduktioner bygger på standardisering. DONG Energy udvikler et koncept for en havmøllepark, der bygger på et standardiseret design, standardkomponenter og opførelse i områder, der har de mest optimale forhold hvad angår vind, afstand fra kysten, havdybde og havbund. Konceptet gør det muligt at reducere prisen på havvind betydeligt. I en branche med store investeringer, specielt i konstruktionsfasen, er det naturligt, at det største potentiale ligger i at reducere disse. Centraliseret proces for design og indkøb Med henblik på at fremme standardiseringen har DONG Energy identificeret en række standardmoduler, som er delt op i fire produktlinjer: møller, fundamenter, transformerstationer og elektriske systemer. For hver produktlinje og hvert modul er der udviklet et omkostningsmål og en plan for at nå målet, så DONG Energy kan følge udviklingen mod 2020-målet. Standardisering gør det også muligt at indgå rammeaftaler med leverandører og at samle ordrer og udsende udbudsmaterialer for flere projekter på en gang. Gennem indgåelse af større ramme-aftaler forventer DONG Energy at opnå betydelige omkostningsreduktioner. Det kræver tæt samarbejde med leverandørerne, så de kan levere et produkt, der svarer til de krævede specifikationer og den ønskede kvalitet og pris. Kun leverandører med detaljerede programmer for reduktion af prisen og styring af kvaliteten kommer i betragtning Havvind Havvind Biomassekonvertering med kraftvarme Biomassekonvertering Gas Kul Atomkraft Landvind Sol Kilde: Modellering baseret på IEAs 'World Energy Outlook 2014' brændsels- og CO2 2priser fra New Policies Scenario, s. 45, 48. Modellering af teknologiomkostninger er baseret på Energistyrelsens 'Technology Data for Energy Plants 2014'', IEAs 'Energy Technology Perspectives 2014', og DECC's 'Electricity Generation Costs 2013'. 19 LEDELSESBERETNING

20 STRATEGI OG BÆREDYGTIGHED GRØN ENERGI BIOMASSE GIVER GRØN, STABIL OG EFFEKTIV FORSYNING Den globale udledning af CO 2 skal nedbringes, hvis det skal undgås, at den globale middeltemperatur stiger med mere end 2 C. Produktion af energi står for en væsentlig del af de samlede CO 2 - udledninger, og energisektoren har derfor en vigtig rolle at spille. Med sol, vind og vand kan man producere el baseret på vedvarende kilder. Men der er fortsat brug for kraftværkerne i fremtidens energiforsyning. De sikrer, at der altid er el i stikkontakten, præcis når der er brug for det, også selvom der ikke er el i nettet fra de vedvarende energikilder. Samtidig er kraftvarmeværkerne også garant for fjernvarme til de fleste danskere. I dag fyrer langt størstedelen af de europæiske kraftværker dog fortsat med fossile brændsler. Reduceret CO 2 -udledning fra vores el- og varmeproduktion i 2014 Sammenlignet med 2006 har DONG Energy reduceret samme mængde CO 2 som mere end 6 millioner biler udleder på et år. Det svarer til at fjerne alle biler fra gaderne i både London og Berlin i halvandet år. DONG Energy har sat fart i omstillingen Bæredygtig biomasse sikrer væsentlige CO 2 -reduktioner til biomassebaseret el- og varmeproduktion DONG Energy bruger kun bæredygtig biomasse. Det sikrer os en DONG Energy har besluttet at konvertere sine danske centrale CO 2 -reduktion på 80-90% set over hele biomassens livscyklus inklusiv kraftvarmeværker fra kul og gas til bæredygtige træpiller og træflis, forarbejdning af biomasse og transport til kraftværkerne. så mindst halvdelen af produktionen fra de centrale danske kraftvarmeværker Sammen med produktion fra havvind bidrager anvendelsen af er baseret på biomasse i Konverteringerne er biomasse til vores samlede mål om at reducere CO 2 -udledningen en samfundsøkonomisk billig og effektiv måde at reducere CO 2 på, fra vores el- og varmeproduktion med 60% fra 2006 til I der kan bidrage markant til den grønne omstilling. Med konverteringerne 2014 havde vi reduceret udledningen med 41%. udnytter vi den eksisterende fleksible kapacitet, der er afgørende for at integrere variabel vedvarende energi i det samlede elsystem. På den måde bidrager biomassekonverteringer omkostningseffektivt til stabil, grøn energi. I DONG Energy har vi sat fart på omstillingen til bæredygtige træpiller og træflis, så vores kraftværker kan levere grøn el og varme. Siden 2006 har vi langt mere end halveret vores forbrug af kul, mens andelen af biomasse stiger. I 2014 var 28% af produktionen Bæredygtig biomasse fra de danske centrale kraftvarmeværker således baseret på De træpiller og den træflis, DONG Energy bruger, kommer fra bæ- biomasse. I 2020 ON skal THE andelen RIGHT være PATH mindst STILL 50%. A WAY TO GO redygtige skovbrug, der baserer deres produktion på resttræ og træ fra udtynding af skove. For DONG Energy er det ikke til diskussion, Konvertering til The bæredygtig energy industry biomasse still accounts for a large part of EU's at biomasse CO 2 skal være bæredygtig, så den sikrer en væsentlig og For at nå målet omstiller emissions. DONG Energy flere af sine ni centrale reel CO 2 -reduktion. danske kraftvarmeværker fra kul og gas til bæredygtige træpiller, Da der endnu ikke eksisterer bredt anerkendte internationale 11.8 tonnes træflis og halm. Avedøreværkets blok per European 2, Studstrupværkets blok 3 politiske retningslinjer for bæredygtig biomasse, har DONG Energy og Herningværket har i flere år delvist fyret med biomasse. I 2014 udviklet Programme for Sustainable Biomass Sourcing. Programmet blev Avedøreværkets blok 2 ombygget til at kunne fyre med % tonnes bygger på det certificeringssystem for bæredygtig biomasse, biomasse, og desuden blev det besluttet at investere i at per ombygge European som DONG Energy har udviklet i Sustainable Biomass Partnership Studstrupværkets blok 3 og Skærbækværkets blok 3 til bæredygtig sammen med en række europæiske energiselskaber, der anvender biomasse. Ombygningen blev indledt i sommeren 2014, og værkerne biomasse til energiproduktion. forventes at producere den første biomassebaserede energi omkring Når programmet er fuldt implementeret, vil DONG Energy kun anvende årsskiftet 2016/2017. leverandører, der har dokumenteret over for tredjepartsauditører, Samlet har DONG Energy påbegyndt ombygninger for mere end at de lever op til en række bæredygtighedskriterier. Blandt andet skal 4 mia. kr. De vil gøre koncernen til en af verdens førende aktører der være løbende genplantning, så den CO 2, der udledes til atmosfæren ved afbrænding af biomassen kan blive absorberet af en inden for biomassebaseret el- og varmeproduktion. 30% konstant eller stigende mængde skov. Samtidig skal biomasseproduktionen beskytte skovenes bio-diversitet og økosystemer. 25% Kriterierne sikrer, at DONG Energy efterlever den danske brancheaftale for bæredygtig biomasse, der blev lanceret i december Energy industry share Other emissions FARVEHIERAKI 20 BAGGRUNDSFARVE LEDELSESBERETNING

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014. Protokol DONG Energy A/S Generalforsamling 2015 Den 4. marts 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia kommune, i MESSE C, Konferencecenter,

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM

EXPLORATION & PRODUCTION 36% UNDERSØISK PLATFORM UNDERSØISK PLATFORM DONG Energy benytter identiske undersøiske produktionsenheder, der placeres direkte på havbunden, i forbindelse med udbygningen af Trym- og Oselvar-felterne i Norge. DONG Energy er

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011

ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 ENERGI I FORANDRING KONCERNÅRSRAPPORT 2011 kort fortalt resultater 2011 MArkedsAndele En af Nordeuropas førende energikoncerner DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 FINANSIEL KALENDER LEDELSESBERETNING ÅRSRAPPORT 2009 LÆS MERE INDHOLD LEDELSESBERETNING Forord 1 Udvalgte vigtige begivenheder 2 Hoved- og nøgletal, finansielle 4 Hoved- og nøgletal, ikke-finansielle 5 Marked og strategi 6 Samfundsansvar

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling

Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Dansk gasproduktion - potentiale og markedsudvikling Oliver Vindex Nielsen, Senior Commercial Advisor Gastekniske Dage, Middelfart, 13. maj 2013 Dagens hovedbudskaber Der er store mængder gas (og olie)

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28.

Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger. Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. Økonomiske rammebetingelser og anlægsomkostninger Henriette Holm Mørch NVEs og Enovas vindkraftseminar 2007 Oscarsborg festning den 28. juni Præsentationen gennemgår følgende 3 emner 1. Kort oversigt over

Læs mere