Årsrapport 2010/2011 CVR Siemens A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S"

Transkript

1 Årsrapport 2010/2011 CVR Siemens A/S

2 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen

3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen Organisation Siemens A/S er per 1. januar 2011 fusioneret med Siemens Turbomachinery Equipment A/S. Fusionen er gennemført med regnskabsmæssig virkning fra 1. oktober Aktierne i datterselskabet Siemens Høreapparater A/S er per 1. oktober 2010 overdraget til Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. i Singapore. I forbindelse med fusionen med Siemens Flow Instruments A/S, som blev gennemført i forretningsåret 2009/2010, overtog Siemens A/S aktierne i Siemens Flow Instruments Ltd. Produktionen i det engelske datterselskab er i forretningsåret 2010/2011 overført til Siemens S.A.S. fabrik for Sensors & Communication i Hagenau i Frankrig, og selskabet er på generalforsamlingen den 30. september 2011 begæret opløst. Per 1. oktober 2010 er der i Siemens A/S foretaget en sammenlægning af Human Resources funktionen for alle danske Siemens selskaber undtagen Siemens Industry Software A/S. Sammenlægningen af funktionen har medført, at ca. 75 medarbejdere er overført til Siemens A/S fra øvrige Siemens selskaber i Danmark. Drift Omsætningen for Siemens A/S koncernen er faldet med 14 % i forhold til forretningsåret 2009/2010. Tilbagegangen skyldes primært en markant nedgang i markedet for to forretningsområder, Turbomachinery Solutions og Healthcare. Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på 152 mio. kr., hvilket er en nedgang på 223 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultatet i 2009/2010 var influeret af gevinst ved salg af aktiviteter og IPR-rettigheder med 300 mio. kr. Resultatet for 2010/2011 indeholder avance fra salget af domicilbygningen på Borupvang 3, Ballerup med 33 mio. kr. Årets resultat indeholder et tab i et enkelt forretningsområde som følge af manglende ordrer. De øvrige divisioner har leveret resultater på niveau med det forventede eller derover. Samlet set er resultatet for 2010/2011 under niveau af det forventede ved aflæggelsen af årsrapporten for 2009/2010. Særlige begivenheder i året Den 5. august 2011 underskrev Siemens A/S en ordre om levering af et nyt tog-kontrolsystem til S-banen til en samlet værdi af 1,9 mia. kr. Det er den første ordre, der er afgivet under rammerne af Signalprogrammet i Danmark, og projektet har en løbetid frem til I forbindelse med dette store projekt vil der blive opbygget yderligere kompetencer og kompetencecentre i Danmark. Fremtiden Siemens A/S har indgået aftale om opførelse og leje af nyt domicil i Ballerup med adresse ved siden af det nuværende hovedsæde. Det nye domicil vil blive certificeret i henhold til LEED Gold standarden (international miljøcertificering) og vil i vid udstrækning indeholde Siemens teknologier med henblik på blandt andet at sikre et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Jukka Pertola Administrerende direktør, Siemens A/S 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 3

4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 4 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten og ledelsesberetningen for 2010/2011 for Siemens A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september Ledelseberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 8. december 2011 Direktion: Jukka Pertola (adm. direktør) Jürgen Lippert Bestyrelse: Peter Højland Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn (formand) Antonis Eleftheriou Andreas Josef Goss Mads Ørsøe Mortensen Jukka Pertola Alexander von Thielmann 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 5

6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Siemens A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Siemens A/S for regnskabsåret 1. oktober september 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og i koncernregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ledelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 8. december 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Mark Leerdrup Darnell Wagnild statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 6 3 A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 7

8 C.1 Selskabsoplysninger Siemens A/S Borupvang Ballerup CVR: Stiftet: 1993 Hjemsted: Ballerup Bestyrelse Peter Højland, formand Torkil Bentzen Ann Hald Delcomyn Antonis Eleftheriou Andreas Josef Goss Mads Ørsøe Mortensen Jukka Pertola Alexander von Thielmann Direktion Jukka Pertola Jürgen Lippert Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Mark Leerdrup Darnell Wagnild Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 8. december A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

9 C.2 Koncernoversigt Siemens A/S Industry Sector Energy Sector Healthcare Sector Industry Technologies Building Technologies Energy Power A/S Healthcare Høreapparater A/S Mobility Datterselskaber Siemens Industry Software A/S Siemens Flow Instruments Limited Øvrige Siemens aktiviteter i Danmark Selskaberne er søsterselskaber til Siemens A/S og indgår ikke i konsolideringen af Siemens A/S OSRAM A/S Siemens Finans Danmark filial af Siemens Finans AB Siemens Healthcare Diagnostics ApS Siemens Høreapparater A/S Siemens Wind Power A/S Joint ventures A2Sea A/S BSH Hvidevarer A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Enterprise Communications A/S Omsætning (koncern) Gennemsnitligt antal ansatte (koncern) Energy Sector Key Support Functions Energy Sector Industry Sector Industry Sector Healthcare Sector Healthcare Sector 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 9

10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 5 års hovedtal for koncernen mio.kr. 2010/ / / / /07 Omsætning Resultat af primær drift Finansielle poster Årets resultat Udbytte Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investeringer Heraf investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra finansiering Heraf nettoudbyttebetalinger Pengestrøm i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktivers omsætningshastighed 1,5 1,7 2,0 2,0 1,9 Egenkapitalforrentning 16,3 40,2 6,4 18,7 15,6 Overskudsgrad 5,8 9,3 3,2 5,3 4,7 Afkastningsgrad 9,0 15,7 6,4 10,7 9,0 Soliditetsgrad 39,0 48,9 35,6 32,1 40,5 Sammenligningstal er korrigeret for ændringer i anvendt regnskabspraksis. Sammenligningstal er korrigeret for afspaltninger og fusioner. Sammenligningstal er ikke korrigeret for køb/salg af forretningsområder. Nøgletalsdefinitioner ifølge Den Danske Finansanalytikerforening: Aktivers omsætningshastighed Årets omsætning i forhold til gennemsnitlige operative aktiver. Afkastningsgrad Driftsresultat før renter i procent af gennemsnitlige operative aktiver. Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Overskudsgrad Driftsresultat før renter i procent af nettoomsætningen A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

11 C.4 Medarbejdere og videndeling Medarbejdere Siemens er en af Danmarks største teknologikoncerner. I det afsluttede forretningsår var der i gennemsnit ansat medarbejdere i Siemens A/S koncernen omregnet til fuldtidsstillinger. Det er et mindre fald set i forhold til sidste forretningsår. Medarbejderengagement i top Siemens koncernen foretager årligt en global måling af medarbejdertilfredshed. Resultatet af målingen viser, at de danske medarbejderes engagement og vurdering af en række vigtige indsatsområder, herunder blandt andet compliance, lederskab, samarbejde og mangfoldighedsledelse (diversity) er helt i top, både sammenlignet med andre danske virksomheder og internt i koncernen. Siemens A/S er således godt rustet til at løfte koncernens krav om at kunne levere forretningsmæssige resultater baseret på høje etiske standarder. Trivsel og personlig udvikling Siemens har stort fokus på ledelse og arbejder strategisk med udvikling af medarbejderne. Kursus- og uddannelsesportalen Siemens Value-based Training bygger på Siemens tre værdier: Responsible, Excellent og Innovative og tilbyder ledere og medarbejdere et bredt udsnit af kurser og tilbud med fokus på faglighed, trivsel og personlig udvikling. Certificering af projektledere Siemens har sin egen projektlederuddannelse, der har til formål at sikre en høj kvalitet i virksomhedens projekter. Der gennemføres løbende uddannelse og certificering af projektlederne, hvilket giver medarbejderne mulighed for at arbejde i alle divisioner i Siemens globalt. Sundhed I Siemens A/S koncernen prioriteres trivsel og sundhed højt. Det kommer til udtryk i kantinerne, hvor maden tilberedes med fokus på sund og fiberrig kost. Udvalgte lokationer har egne fitnesscentre til brug for medarbejderne, ligesom Siemens tilbyder kurser for medarbejdere, der ønsker at gå ned i vægt eller stoppe med at ryge. Alle medarbejdere er omfattet af en obligatorisk forsikring ved kritisk sygdom samt en generel helbredssikring. Herudover er alle funktionærer omfattet af en forebyggelsesordning med mulighed for behandling af arbejdsrelaterede skader i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør. Endvidere kan den enkelte via forebyggelsesordningen bestille et helbredstjek. Kompetenceudvikling Udvikling af medarbejderne har høj prioritet i Siemens. Performance Management Process (PMP) er et ledelseskoncept, som er implementeret globalt i Siemens. Formålet med PMP er at give hver enkelt medarbejder værktøjer og motivation til at yde sit bedste i overensstemmelse med virksomhedens langsigtede strategier. 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 11

12 C.5 Samfundsansvar Samarbejde med uddannelsesinstitutioner Med ønske om at rekruttere fordomsfrie og nysgerrige medarbejdere, der stiller spørgsmål om tidens største udfordringer for at løse disse, har Siemens værdifulde traditioner for samarbejde med de bedste uddannelsesinstitutioner, herunder de højere læreanstalter og universiteter. Formålet med samarbejdet er at skabe en direkte kontakt til talentfulde elever og studerende, som måske en dag ønsker at blive en del af virksomhedens innovative medarbejderstab. Siemens A/S og Siemens AG har derfor etableret et nordisk Center for Knowledge Interchange på Danmarks Tekniske Universitet. Samarbejdet giver mulighed for faglig erfaringsudveksling og et praktisk indblik i industrien. Samtidig skaber aktiviteterne langvarige relationer mellem Siemens, de studerende og forskerne. På 11. år har Siemens en adoptionsordning med Grantofteskolen i Ballerup. Samarbejdet begynder, når eleverne starter i 8. klasse, og fortsætter til afslutningen af 10. klasse. Siemens følger den samme klasse, og børnene kommer på virksomhedsbesøg og har gæstelærere med emner som eksempelvis ny teknologi. Ordningen giver børnene faglige og sociale oplevelser, som de kan bruge i deres voksenliv. Internationalt er Siemens partner for det såkaldte CEMS-program (Cooperation of European Management Schools). I Danmark er Siemens blandt andet med til at udvælge de studerende, som får adgang til programmet. Endvidere deltager Siemens i såkaldte skills seminars med henblik på at koble undervisning og teori tættere sammen. Over for studerende udfolder Siemens i øvrigt en række employer branding-aktiviteter såsom foredrag, virksomhedspræsentationer, deltagelse på karrieremesser, studieprojekter, praktikordninger og studiejob. Siemens tilbyder mentorordning for studerende ved Københavns Universitet, hvor udvalgte Siemens medarbejdere giver de studerende sparring på uddannelse og erhvervsplaner samt hjælp til at danne værdifulde faglige netværk. Studerende med opfindergener støttes af Siemens ved sponsorering af RoboCup på Danmarks Tekniske Universitet. Her udvikler de studerende selvkørende robotter, som konkurrerer indbyrdes, og deltagerne gør dermed erfaringer med at kombinere lyse idéer med anvendelige produkter. Gennem Siemensfonden doneres midler til forsknings- og uddannelsesprojekter primært inden for det naturvidenskabelige område. Klima Siemens fokuserer på de fire megatrends: Urbanisering, demografisk udvikling, globalisering og klimaændringer. Koncernen har løsninger på de udfordringer, som følger med disse megatrends, specielt inden for klimaområdet. Siemens miljøportefølje gør virksomheden til en af verdens største udbydere med en bred vifte af løsninger til at øge energieffektiviteten i produktionen samt reducere CO 2 -udledningen. Miljøporteføljen udgør i dag på verdensplan godt 40 % af koncernens samlede omsætning, og forventningen er, at denne andel vil vokse i de kommende år. På folkeskoleområdet er Siemens meget aktiv for at anspore unge til at gå den naturvidenskabelige vej i deres uddannelsesvalg. Samarbejdspartnere er Ballerup Kommune og Ingeniørhøjskolen i København, hvor naturvidenskaben bliver sat på dagsordenen for elever i klasse med undervisningsprojektet FIRST LEGO League. 500 elever fra otte kommuner i hovedstadsområdet deltager i projektet og får derigennem indblik i ny teknologi. Siemens ønsker at bidrage til, at flere piger bliver interesserede i de naturvidenskabelige og tekniske fag, og har derfor valgt at støtte initiativet I praktik som problemknuser piger i naturvidenskab og teknologi. Pigerne, der deltager i praktikken, går i 8. klasse. Initiativet er igangsat af Ingeniørforeningen IDA, Undervisningsministeriet, Danmarks Tekniske Universitet, DI og Experimentarium. Siemens har i samarbejde med Siemens Wind Power A/S uddelt Siemens Klimapris til en forsker på DTU Risø. Klimaprisen har til formål at støtte forskning i teknologier, der kan reducere udledningen af drivhusgasser. Siemens har en overordnet målsætning på miljøområdet, hvor selskabet forpligter sig til at skåne miljøet og spare på naturens ressourcer. Allerede ved planlægningen af leverancer og indkøb af produkter tages der hensyn til mulige konsekvenser for miljøet. Siemens A/S koncernen har gennemført en re-certificering i henhold til ISO 9001 og ISO Således opretholdes kvalitets- og miljøcertifikatet i yderligere tre år A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

13 C.5 Samfundsansvar Siemens deltager i Cleantech Partnerskabet, som er et initiativ under Væksthus Hovedstadsregionen. Partnerskabet har til formål at hjælpe og udvikle små virksomheder og iværksættere inden for miljøområdet. Siemens har indgået en aftale med Copenhagen Cleantech Cluster, som er et netværk af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige samarbejdspartnere, med henblik på at udvikle kompetencer og produkter inden for miljøområdet. Projektet er blandt andet drevet af midler fra EU. Siemens er hovedsponsor for DiamantEnsemblet på Det Kongelige Bibliotek i København. Ensemblet opfører klassisk musik og er internationalt anerkendt. Støtten fra Siemens gør det blandt andet muligt løbende at tiltrække en perlerække af kendte udenlandske musikere til gæsteoptræden i Dronningesalen i Den Sorte Diamant. ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj modtager gennem et sponsorat støtte fra Siemens til gennemførelse af en række koncerter i sammenhæng med museets aktiviteter. Der er i årets løb arbejdet på at begrænse firmabilernes CO 2 - udledning. Således er grænsen for CO 2 -udledning fra 1. maj 2011 reduceret fra 170 gram per kilometer til 160 gram per kilometer. Det forventes at kunne reduceres til 140 gram per kilometer i På firmabiler, der blev udskiftet i 2010 frem til 1. maj 2011 er udledningen reduceret med 14 %. I løbet af de næste fire år er målsætningen at bringe firmabilernes CO 2 udledning ned til 120 gram per kilometer, hvilket sker i takt med bilindustriens udvikling af mere effektive køretøjer. Der er i slutningen af forretningsåret indgået aftale med ChoosEV om deltagelse i test af elbil-konceptet. Siemens tester fem elbiler igennem to år. Yderligere 144 elbiler skal testes af andre virksomheder i Danmark i samme periode. Målet er at drage erfaringer ved kørsel i, samt opladning af, elbiler. Herudover er det planlagt, at Siemens over de kommende år leverer et større antal ladestandere til infrastruktur af el til elbiler i hele Danmark. Velgørenhed Siemens deltager aktivt i det danske samfund med støtte til en række sociale og kulturelle aktiviteter. Siemens har blandt andet valgt ikke at give julegaver til kunder og samarbejdspartnere. I stedet for donerer virksomheden et beløb eller et produkt til et velgørende formål. I forretningsåret har Siemens således doneret en ultralydscanner til Børnecancerfonden. Gaven er efterfølgende givet videre til Rigshospitalet, hvor den skal være omdrejningspunkt for verdens hidtil største forskningsprojekt på området. Endvidere har en del af Siemens medarbejdere valgt at donere værdien af deres tiltænkte firmajulegave til Børnecancerfonden. Compliance At overholde gældende lov og ret er et grundlæggende princip i Siemens forretningsmæssige værdier og er derfor også en integreret del af selskabets forretningsprocesser. Selskabet forventer, at alle medarbejdere lever op til dette princip, og alle medarbejdere underskriver koncernens standarder, kaldet Business Conduct Guidelines, ligesom medarbejderne skal gennemføre et uddannelsesprogram, der giver indblik i, hvilke regler og værdier, der er gældende. Til at understøtte ledere og medarbejdere i overholdelsen af Siemens værdier og regler har selskabet implementeret et Compliance System, som med udgangspunkt i ledelsens ansvar indeholder både forebyggende aktiviteter og interne kontroller, der kan sikre, at lovgivning og interne regler overholdes. Siemens har et bredt samarbejde med andre virksomheder og organisationer om udbredelse af integritet og høj forretningsmæssig etik. Leverandørforhold Siemens har en fælles interesse med sine leverandører i at leve op til aktuelle og kommende krav fra markedet og samfundet. Dette sikres ved den højeste forretningsetik samt ansvarlighed over for de mennesker, som medvirker til fremstilling af produkter eller serviceydelser. For at tydeliggøre Siemens principper for forretningsførelse er der udfærdiget et Code of Conduct, som udvalgte af selskabets leverandører skriftligt forpligter sig til at overholde. I forbindelse med jordskælvet og tsunamien i Japan samlede Siemens ind blandt medarbejderne til Røde Kors nødhjælpsarbejde i landet. Det indsamlede beløb blev fordoblet fra Siemens side. 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 13

14 C.6 Industry Sector Industry Sector repræsenterer koncernens forretningsområder Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Building Technologies og Mobility. Endvidere er Siemens produktionsfaciliteter inden for Flow Instruments i Danmark, som blev integreret i Siemens A/S i løbet af forretningsåret 2009/2010, en del af Industry Sector. Aktiviteter inden for industriel software varetages af datterselskabet Siemens Industry Software A/S. Markedet for bygningsteknologi har i 2010/2011 haft en stagnerende tendens, og omsætningen for divisionen har i et vist omfang afspejlet dette. Indtjeningsniveauet er fastholdt, blandt andet i kraft af proceseffektiviseringer og forbedret projektledelse. I 2010/2011 har Building Technologies oplevet en stigende interesse for energibesparelser både blandt private og offentlige kunder. Industry Technologies Med de tre hovedområder drevteknologi, automation og procesinstrumentering tilbyder Siemens division Industry en af markedets bredeste produktpaletter samt serviceydelser og certificerede partnere. På trods af et marked præget af beskeden vækst, har divisionen oplevet en markant vækst i ordreindgangen i forretningsåret 2010/2011. Væksten har primært været drevet af kunder i vindsektoren samt vandrensningsprodukter og -systemer. Siemens konsekvente satsning på energieffektivisering har medvirket til fremgangen og vil fortsat være et stort fokusområde i de kommende år. En voksende andel af de leverede Siemens motorer er således energisparemotorer, der opfylder det høje niveau i den nye europæiske standard. Potentialet for energibesparelser i bygninger er stort, eftersom bygninger står for ca. 40 % af det samlede energiforbrug. Siemens tilbyder i den forbindelse at finansiere de nødvendige investeringer mod at få andel i de opnåede besparelser, som på forhånd er garanteret ( ESCO model Energy Service Company). Udbredelsen af ESCO-modellen er imidlertid fortsat begrænset trods det store potentiale og de åbenlyse fordele. Mobility Mobility leverer løsninger inden for transport og logistik med henblik på at sikre en pålidelig og miljøvenlig infrastruktur til jernbaner, havne og lufthavne mv. samt løsninger, der kan håndtere udfordringerne fra den øgede trafik i byerne som følge af den stigende urbanisering. Divisionen beskæftiger et stort antal specialister, som arbejder med IT- og kommunikationsløsninger til den danske transportsektor. Siemens understøtter trenden mod også at gøre automationsog drevteknologiløsninger mere energioptimerede. Fremover vil automationsløsningen kunne tilpasse sin driftstilstand og dermed spare helt op til 80 % i pause og stilstandsperioder. Generelt har året været præget af de meget store tilbudsaktiviteter i relation til Signalprogrammet, som indebærer en komplet udskiftning af det samlede signalsystem til fjernbanen inklusive S-banen i København. Siemens er ligeledes trendsætter og markedsleder inden for industriel automation med udgangspunkt i konceptet Totally Integrated Automation (TIA). I årets løb blev den største software innovation igennem mange år TIA-portalen V11 lanceret, og portalen er blevet godt modtaget af kunderne. Building Technologies Building Technologies leverer produkter og løsninger til bygninger, som derved sparer energi, øger komforten og giver sikkerhed ved at beskytte mennesker og værdier. Løsningerne kan leveres som totalløsninger, omfattende styring af lys, varme og ventilation samt overvågning, adgangssikring, branddetektering og brandslukning. Den 5. august 2011 underskrev Siemens således en ordre om levering af et nyt togkontrolsystem til S-banen til en samlet værdi af 1,9 mia. kr. Det er den første ordre, der er afgivet under rammerne af Signalprogrammet, og projektet har en løbetid frem til 2018 opdelt i 6 etaper, hvoraf den første skal være i drift inden udgangen af I forbindelse med dette store projekt vil der blive opbygget yderligere kompetencer og kompetencecentre i Danmark. Som led i Signalprogrammet har Siemens også afgivet bud på et nyt togkontrolsystem til fjernbanen. Dette er opdelt i en øst- og en vestpakke. Endvidere har Siemens A/S afgivet tilbud på alt udstyret, der skal installeres i det rullende materiel A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

15 C.6 Industry Sector Ud over ordren til S-banen modtog Siemens i starten af året en større ordre på levering af en række postsorteringsmaskiner. Siemens Industry Software A/S Siemens Industry Software A/S leverer software-løsninger til design af produkter (Product Lifecycle Management) og fabrikker (Plant Lifecycle Management). Siemens Industry Software A/S har mere end fordoblet sin omsætning i forretningsåret 2010/2011 som følge af en ekstraordinær tilgang af flere nye store kunder, særligt inden for området fabriksautomation. Siemens Flow Instruments Siemens Flow Instruments med hovedkvarter i Nordborg oplevede i det forgangne forretningsår en stigende global omsætning, hvor samtlige produktlinjer udviste tocifrede vækstrater. I løbet af året har Siemens Flow Instruments lanceret en række nye produkter, blandt andet målere til det hastigt voksende gasdispensermarked og MAG8000 Irrigation til afregningsbrug for vanding samt overrisling af afgrøder. Det største igangværende produktudviklingsprojekt MASS Digital til den kemiske industri følger den planlagte tidsplan. Produktionsudstyret er etableret, og produktet lanceres i foråret Siemens Flow Instruments har i 2011, som led i en global optimering af produktionen med henblik på at forbedre konkurrenceevnen, flyttet to produktionslinjer fra Nordborg til Frankrig. Samtidig er den sidste produktionslinje fra Stonehouse i Storbritannien ligeledes flyttet til Frankrig. Projektet afsluttes i marts 2012, hvor yderligere en produktionslinje flyttes fra Nordborg til henholdsvis Kina og Frankrig. 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 15

16 C.7 Energy Sector Energy Sector repræsenterer koncernens forretningsområder Fossil Power Generation, Oil & Gas, Power Transmission og Power Distribution samt Energy Service og Renewable Energy. Turbomachinery Solutions Turbomachinery Solutions producerer turbokompressorer til det globale marked. Per 1. oktober 2010 blev Siemens Turbomachinery Equipment A/S fusioneret ind i Siemens A/S og ændrede navn til Turbomachinery Solutions. Aktiviteterne inden for Renewable Energy er i Danmark hovedsagelig repræsenteret ved Siemens Wind Power A/S med hovedkvarter i Brande. Turbomachinery Solutions oplevede i kølvandet på den globale krise i 2008/2009 et markant tilbageslag på markedet i 2009/2010, hvilket har reduceret volumen i produktionen i forretningsåret 2010/2011 med over 30 %. Som følge heraf har det desværre været nødvendigt at foretage afskedigelser på fabrikken i Helsingør. Energy Energy består af forretningsområderne Transmission og Distribution, Power Generation samt Oil & Gas, som tilsammen leverer løsninger til hele værdikæden inden for energi fra udvinding og transport af olie og gas via produktion af el og varme til transmission og distribution af elektricitet. Divisionen har i forretningsåret 2010/2011 oplevet en mindre tilbagegang i omsætningen i forhold til året før grundet lavere investeringsniveau på kraftværkerne. Den manglende omsætning er delvist blevet kompenseret af øget omsætning inden for andre områder, herunder blandt andet olie- og gas-aktiviteterne samt vindsektoren. I 2011/2012 forventes en række investeringer i udbygning af transmissionsnettet, hvor Siemens i 2010 færdiggjorde HVDCforbindelsen over Storebælt. Udbygningen af transmissionsnettet er en vigtig del af det kommende intelligente elnet (Smart Grid), som skal sikre en stabil strømforsyning i en situation med en væsentlig større andel vedvarende energi fra eksempelvis vindmøller. Som led heri er Siemens aktiv i en række udviklingsprojekter, herunder blandt andet Edison-projektet samt EcoGrid Bornholm, der har til formål at teste en prototype på et Smart Grid. I forlængelse heraf indgik Siemens i september måned en rammeaftale med ChoosEV om levering af ladestandere til elbiler. I forbindelse med aftalen indgår Siemens også i projektet test en elbil, og derfor har Siemens 5 elbiler til test blandt medarbejderne i en 2-årig periode. Projektet skal tilvejebringe viden og erfaringer om brug og drift af elbiler A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

17 C.8 Healthcare Sector Healthcare Sector repræsenterer koncernens forretningsområder Imaging and Therapy Solutions, Clinical Products, Customer Solutions, Audiology og Diagnostics. Per 1. oktober 2010 blev aktierne i Siemens Høreapparater A/S overført til Siemens Medical Instruments Pte. Ltd. i Singapore, hvorfor Siemens aktiviteter inden for Audiology ikke længere er en del af Siemens A/S. Aktiviteterne inden for Diagnostics er placeret i et selvstændigt selskab, Siemens Healthcare Diagnostics ApS, som er ejet af Siemens Diagnostics Holding II B.V. Den Haag, Holland. Healthcare Siemens Healthcare leverer en bred portefølje af medicoteknisk udstyr til danske offentlige og private hospitaler baseret på Siemens state-of-the-art -teknologi med Siemens MR- og CT-scannere som absolut førende i verden. Markedet for medicoteknisk udstyr har i forretningsåret 2010/2011 været præget af en nedgang i investeringerne som følge af de gennemførte besparelser i hospitalssektoren, hvilket har haft en negativ indflydelse på omsætningen. Siemens har imidlertid haft en stigende ordreindgang sammenlignet med året før, hvilket er meget tilfredsstillende, og Siemens har dermed øget sin markedsandel markant. Tidligere på året vandt Siemens således 4 ud af 5 SPECT-scanner-udbud, og i september måned har Siemens skrevet kontrakt på leverance af en avanceret MR-scanner. Den positive udvikling forventes at fortsætte i det kommende år, hvor omsætningen vil blive øget som følge af den store ordrebeholdning ved årets begyndelse. Healthcare IT er et område i vækst, og Siemens satser i de kommende år på at øge sin andel af dette marked. På området Particle Therapy har Siemens Healthcare i Jyllinge afsluttet leverancerne til et projekt i Kiel og forventer i efteråret 2011 at afslutte leverancerne til et projekt i Shanghai. Da koncernen imidlertid har besluttet at stoppe for yderligere salg af projekter inden for dette område, har det været nødvendigt at tilpasse kapaciteten i 2010/ C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 17

18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen

19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen Resultatopgørelsen Siemens A/S koncernens omsætning er i regnskabsåret reduceret med 505 mio. kr. fra mio. kr. sidste år til mio. kr. i indeværende år. Omsætningsreduktionen er fordelt på to forretningsområder. Siemens A/S koncernen opnåede i regnskabsåret et resultat på 152 mio. kr., hvilket er en nedgang på 223 mio. kr. i forhold til sidste år. Resultatet i 2009/2010 var influeret af gevinst ved salg af aktiviteter og IPR-rettigheder med 300 mio. kr. Resultatet for 2010/2011 indeholder avance fra salget af domicilbygningen på Borupvang 3, Ballerup med 33 mio. kr. Der forventes udloddet 151 mio. kr. i udbytte til moderselskabet, Siemens International Holding B.V., Den Haag, Holland. Balance Den samlede balancesum er reduceret med 551 mio. kr. i forhold til sidste år. Reduktionen skyldes fald i tilgodehavender primært fra tilknyttede virksomheder. Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er reduceret fra 283 mio. kr. til 70 mio. kr., hvilket skyldes et fald i pengestrømmen af primær drift, en stigning i arbejdskapitalen samt afregning af selskabsskatter. Investeringer Der er i årets løb investeret i materielle anlægsaktiver for 21 mio. kr. Dette er under sidste års niveau. Årets investeringer omfatter primært driftsmateriel og inventar. Fremtiden Der forventes i det kommende år en vækst i omsætningen. Væksten forventes at ske på de pr. 30. september 2011 eksisterende forretningsområder. Resultatet af den ordinære drift for koncernen forventes at ligge på niveau med 2010/2011. Forretningsenhederne Drive Technologies, Industry Automation og Industry Solutions er i Siemens A/S organiseret i divisionen Industry Technologies, der per 1. oktober 2011 har ændret navn til Industry som følge af ændringer i koncernstrukturen. Samtidigt har koncernen per 1. oktober 2011 etableret en ny sektor, Infrastructure & Cities, som består af forretningsområderne Building Technologies og Mobility fra den tidligere Industry Sector samt forretningsområdet Power Distribution fra Energy Sector. Ejerforhold Siemens A/S er et 100 % ejet datterselskab af Siemens International Holding B.V., Den Haag, Holland. Særlige risici Generelle risici Siemens A/S koncernens væsentligste driftsrisici er knyttet til evnen til at håndtere større, komplicerede projekter og anlægsopgaver i henhold til aftalte kravspecifikationer og tidsterminer. Finansielle risici Siemens A/S koncernen er som følge af sin drift og finansiering relativt lidt eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici. Valutarisici Siemens A/S koncernens aktiviteter påvirkes af valutakursændringer, idet omsætningen i al væsentlighed genereres i danske kroner, mens køb af produkter primært er i udenlandsk valuta. Koncernens valutarisici afdækkes primært ved brug af afledte, finansielle instrumenter. Det er koncernens valutapolitik at afdække minimum 75 % af nettovalutapositioner. Nettopositioner under 1 år og under 15 mio. sikres ikke. Ultimo regnskabsåret var kontraktværdien af koncernens valutaterminsforretninger til imødegåelse af fremtidige valutarisici 58 mio. kr. Renterisici Siemens A/S koncernens rentebærende nettogæld er primært finansiel gæld til tilknyttede virksomheder. Det er ikke Siemens koncernens politik at afdække renterisici på koncernmellemværender. En stigning på 1 % -point i det generelle renteniveau vil ikke medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger. Kreditrisici Siemens A/S koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse af kreditter medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. 7 C. Ledelsesberetning fortsat 18 D. Koncern- og årsregnskab 1. oktober september 19 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen 19

20 D.1 Regnskabsberetning Siemens A/S koncernen Incitamentsprogrammer I den internationale Siemens koncern eksisterer der en stock award-ordning, hvor ledere i nøglestillinger kan få tildelt stock awards i Siemens AG. Afregning sker ved udnyttelse. I tilknytning hertil er der ikke udgiftsført beløb i resultatopgørelsen i moderselskabet og i Siemens A/S koncernen. Siemens A/S koncernen har tillige et program for alle medarbejdere, hvor de tilmeldte medarbejdere køber aktier med mulighed for at modtage ekstraaktier efter 3 års ejerskab. Der er i tilknytning hertil udgiftsført 11 mio. kr. i resultatopgørelsen i Siemens A/S for 2010/2011. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet væsentlige begivenheder af betydning for koncernregnskabet 2010/ A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 4 B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den uafhængige revisors påtegning 7 C. Ledelsesberetning 8 C.1 Selskabsoplysninger 9 C.2 Koncernoversigt 10 C.3 5 års hovedtal for koncernen 11 C.4 Medarbejdere og videndeling 12 C.5 Samfundsansvar

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2012/2013 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com

DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com DELTA årsrapport 2011 We help ideas meet the real world madebydelta.com DELTA hvem er delta Danmark nr.1 i verden inden for high-tech produktudvikling DELTA er en privat, selvejende, almennyttig virksomhed,

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød

Årsrapport 2011/2012. IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08. Åbning af IDEmøbler i Hillerød Årsrapport 2011/2012 IDdesign a/s CVR-nr. 28 50 51 08 Åbning af IDEmøbler i Hillerød virksomhedsinformation Selskab IDdesign a/s, Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 BESTYRELSE Søren Perschardt Olesen,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere