Indhold. Selskabsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Selskabsoplysninger"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning i Grønland 10 Baffin Bugt 11 Disko Vest 12 Nuuk Vest 13 Kap Farvel 14 Grønlandshavet 15 Risikostyring 16 Selskabsledelse 17 Retningslinjer og politikker 18 Ledelsespåtegning 20 Revisionspåtegning 21 Regnskab 22 Licenshavere i Grønland 30 Selskabsoplysninger Selskab NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Telefon: Internet: Følg NUNAOIL på LinkedIn CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Frank Dinhoff Pedersen, formand Olav Boye Sivertsen, næstformand Lida Skifte Lennert Tine Pars Peter Helmer Steen Direktion Hans Kristian Olsen Revision Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer Generalforsamling Ordinær generalforsamling torsdag den 29. april 2014 kl Forside: Kort over licenser og efterforskningsbrønde i Grønland Redaktion: Nunaoil A/S Layout & produktion: icicero, Nuuk Tryk: Johnsen.dk offentliggørelse: April 2014

3 Hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i % * Overskudsgrad - - 5,0 47,3 - Soliditetsgrad 65,5 68,7 80,1 69,6 86,2 Forrentning af egenkapitalen - - 2,0 25,6 - * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Definitioner af nøgletallene fremgår af side 24 i afsnittet om anvendt regn skabs praksis. Redegørelse til Inatsisartut Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Grønland, og udgør samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Naalakkersuisut. Årsrapporten er udarbejdet på dansk, grønlandsk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2013 Hoved- og nøgletal NUNAOIL A/S 3

4 Kulbrintehistorik i Grønland Grønlands Hjemmestyre indføres Fællesrådet for Mineralske Råstoffer i Grønland etableres (nedlægges i 2009) KANUMAS-gruppen tildeles forundersøgelsestilladelse med særlige præferentielle rettigheder GEUS dokumenterer et aktivt petroleumssystem onshore i Disko- Nuussuaq-området NUNAOIL s kontor flyttes fra Danmark til Grønland Offshore-områder syd for N i Vestgrønland samt Ja meson Land i Østgrønland omfattes af en åben dør -procedure Statoil tildeles Fylla-licensen i åben dør - området i Vestgrønland GrønArctic Energy borer GRO-3 brønden på Nuussuaq-halvøen licenser tildeles til seks forskellige konsortier offshore i Vestgrønland Fem boringer ARCO tildeles en efterforskningslicens til Jameson Land i Østgrønland NUNAOIL A/S stiftes KANUMAS indsamler seismik i Baffin Bugt og Grønlandshavet Licensrunde i Vestgrønland: Ingen licensansøgninger GrønArctic Energy får tildelt en onshore licens på Nuus suaqhalvøen ifbm. åben dør -procedure NUNAOIL og Nuna- Minerals opsplittes Phillips tildeles Sisimiut Vest-licensen i åben dør -området i Vestgrønland Råstofforvaltningen flyttes til Grønland 4 Årsrapport 2013 Kulbrintehistorik i Grønland NUNAOIL A/S

5 Status i Grønland Aktive licenser: 19 Udstedte licenser: 41 Efterforskningsboringer: 15 Baffin Bugt-udbudsrunde: Syv licenser tildeles Statoil borer Qul leq-1 brønden i Fylla-licensen Udbudsrunde i Nuuk Vest-regionen Én licens tildeles til Encana KANUMAS-gruppen udfører stratigrafiske boringer i Grønlandshavet Fire licenser tildeles i Kap Farvel-området ifbm. åben dør -procedure Cairn borer tre brønde i Sigguk -licensen GOIA, Greenland Oil Industry Association, stiftes Grønland overtager råstofområdet Stratigrafisk borekampagne i Baffin Bugt Udbudsrunde i Nuuk Vest-regionen: Én licens tildeles til Encana Disko Vest-udbudsrunden: Syv licenser tildeles Grønlands Selvstyre indføres Cairn borer i alt fem brønde i Napariaq-, Eqqua-, Atammik- og Lady Franklin-licensen i Vestgrønland Fire nye licenser tildeles i Grønlandshavet (præ-runde) Åbning af udbudsrunde i Grønlandshavet Årsrapport 2013 Kulbrintehistorik i Grønland NUNAOIL A/S 5

6 Bestyrelsesformandens forord NUNAOIL A/S og vores partnere, de internationale olieselskaber, som er aktive i olieefterforskningen i de grønlandske hav områder, har i 2013 bragt arbejdet for at undersøge og udnytte potentialet af kulbrinter i den grønlandske undergrund et skridt videre. Potentialet for fund af kulbrinter i Grønland anses i flere fagmiljøer for at være betydeligt, men til forskel fra andre lande, hvor der gennem en lang årrække er foretaget olieboringer og udvundet kulbrinter, er olieindustrien i Grønland i en tidlig fase. Selv om der indtil videre ikke er gjort kommercielle fund af kulbrinter i Grønland er potentialet for oliefund stadig til stede, da der indtil nu kun er foretaget få efterforskningsboringer og undergrunden derfor må siges at være forholdsvis uudforsket. En eventuel fremtidig udvikling af potentielle kommercielle fund i Grønland vil blive både tidsog ressourcekrævende, da forholdene i det arktiske område er anderledes end mange andre kulbrinte-producerende regioner. Natur-, samfunds- og miljøovervejelser kommer derfor til at spille en stor rolle ved potentiel fremtidig udnyttelse af kulbrinter i Grønland. Siden 1985 har NUNAOIL A/S bidraget med teknisk-geologisk viden til efterforskningen af licenserne i Grønland. Denne viden skal sammen med kommercielle vurderinger fremover muliggøre udvikling af en bæredygtig og forsvarlig udnyttelse af landets potentielle olie- og gaspotentiale til samfundsøkonomisk gavn for Grønland efter at kommercielle fund er gjort. Dette efterforskningsarbejde fortsætter i 2014 og fremover via NUNAOIL s aktive deltagelse som partner i samtlige kulbrintelicenser, der udstedes i Grønland. Bestyrelsesformand Frank D. Pedersen De røde prikker på kortet viser efterforsknings- og produktionsboringer i Nordatlanten 6 Årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens forord NUNAOIL A/S

7 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S er Grønlands nationale olieselskab (NOC) og er aktiv partner i samtlige efterforsknings- og udnyttelseslicenser i Grønland. Selskabet har derfor en stor indsigt i olieefter forskningen i havområderne ud for Grønland. NUNAOIL deltager i efterforskningslicenserne på vegne af Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, og samarbejder med adskillige internationale olieselskaber for at finde kommercielle forekomster af olie og gas i Grønland. Som båren partner i efterforskningsfasen i samtlige kulbrintelicenser i Grønland deltager NUNAOIL på lige fod med de andre partnere i licenserne. Bæringen af NUNAOIL betyder, at de øvrige selskaber betaler selskabets omkostninger i efterforskningsfasen. Selskabets licensandel varierer fra 8 % i åben dør -områderne til 12,5 % i de øvrige licenser. Den økonomiske risiko, også kaldet eksponeringen, minimeres dermed i efterforskningsfasen. Engagementet i licenserne ligger på linje med de øvrige partnere, de store internationale olieselskaber, og selskabet arbejder derfor for at forankre viden og knowhow i Grønland indenfor teknik og geologi, jura og kommercielle discipliner. NUNAOIL er det eneste selskab i Grønland, der har en detaljeret viden og indsigt om forholdene i alle licenserne, hvilket er et stort ansvar og en vigtig fordel for selskabet og dermed det grønlandske samfund. Viden om geologien lokalt og regionalt er essentielt for at forstå undergrunden og mulighederne for at finde potentielle kulbrinteforekomster i fremtiden. NUNAOIL lægger stor vægt på at motivere unge grønlandske studerende til at læse indenfor naturvidenskabelige fag, f.eks. geologi og geotekniske fagområder, da der i takt med den igangværende og fremtidige olie- og mineralefterforskningsaktivitet i Grønland er en stigende efterspørgsel for arbejdskraft med naturvidenskabelig baggrund. Selskabet har i 2013 sponsoreret otte grønlandske gymnasieelevers deltagelse i Talent Camp i Grønland og Danmark samt fire grønlandske gymnasieelevers deltagelse i Oil Sim-konkurrencen i London. Udover disse tiltag deltager NUNAOIL også i informationskampagner om olieindustrien i Grønland for grønlandske studerende i Grønland og Danmark gennem årlige jobmesser samt foredrag og fagdage i forskellige studenterfora. I 2013 fastslog NUNAOIL s ejer, Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, at det strategiske fokus i selskabet skulle ændres i tilfælde af kommercielle kulbrintefund i Grønland. Tidligere var strategien at NUNAOIL over tid skulle udvikle sig til at være et fuldt udbygget operationelt olieselskab. Fremadrettet vil en eventuel udbygning af organisationen ikke automatisk have det mål. Såfremt et kommercielt kulbrintefund gøres, er strategien at selskabet udvikles langs de linier der er lagt for det norske statsselskab Petoro og den danske stats olieselskab Nordsøfonden. NUNAOIL er det nationale olieselskab i Grønland og er partner og aktiv i samtlige efterforskningslicenser i Grønland. Selskabet har derfor en stor indsigt i kulbrinteefterforskningen i farvandet ud for Grønland NUNAOIL samarbejder med internationale partnere for at udnytte potentialet af kulbrinter i den grønlandske undergrund Årsrapport 2013 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S 7

8 Resultat Årets resultat blev et forventet underskud på 8,8 mio. kr. Selskabet har haft en væsentlig omsætning ved salg af seismik i de senere år, men der forventes faldende salg af seismiske data i de kommende år. Indtil der gøres et kommercielt fund af olie og dette sættes i produktion, forventer NUNAOIL underskud i selskabet. I tilknytning til hver udstedt licens i Grønland er der afsat midler til kompetenceopbygning af NUNAOIL s personale. Disse kaldes bilag 4-midler. De samlede udgifter til denne refundérbare kompetenceopbygning udgjorde i t.kr. (2012: t.kr.). Bestyrelse og direktion følger udviklingen i brugen af midlerne tæt, så der sikres størst mulig kompetenceudvikling. NUNAOIL s aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2013 udgjorde 36 mio. kr. Selskabets samlede pengestrøm var negativ med 2,6 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på regnskabet. Finansielle mål og forventninger NUNAOIL forventer ikke at give store samfundsændrende overskud før en egentlig olieproduktion påbegyndes i Grønland, hvilket er et scenarie som ligger flere år frem. Status som båren partner i efterforskningsfasen begrænser i væsentlig grad den økonomiske eksponering indtil dette sker. I 2014 bugetteres med et underskud på 8,9 mio. kr. Et niveau som forventes fastholdt i de kommende år. Salg af seismiske data i NUNAOIL er faldende og denne tendens forventes at fortsætte indtil salget ophører inden for en kort årrække. Eventuelt salg vil påvirke resultatet positivt, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der ikke med yderligere salg af seismisk data fremover. NUNAOIL har besluttet at udskyde omlægningen af regnskabspraksis til IFRS. Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, har i februar 2014 udsendt en ny Olie- og Mineralstrategi for Det er endnu uafklaret hvad denne strategi eventuelt vil medføre af ændringer for NUNAOIL. 8 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S

9 Olieindustriens faser NUNAOIL er Grønlands nationale olieselskab og er specialiseret i Arktis. Selskabet er aktiv partner i alle efterforskningslicenser tildelt i Grønland, hvilket giver et unikt afsæt til indsigt i den igangværende kulbrinteefterforskning og en særlig kompetence inden for arktiske operationer. Det specielle ved efterforskningsfasen er, at den fortsætter efter et kommercielt fund. Det skyldes, at et olie- eller gasfund ansporer til yderligere undersøgelser, da områdets prospektivitet ved et fund dermed vil være påvist. Kulbrinte efterforskning er meget dyrt. At olieindustrien alligevel har investeret kraftigt i Grønland viser, at selskaberne har tiltro til prospektiviteten i Grønland. Tiltroen testes ved forskellige former for dataindsamling, som danner grundlag for en eventuel efterforskningsboring. NUNAOIL s ansvar er at hjælpe efterforskningen på vej via den viden, der er indsamlet i selskabet om Grønlands geologi. Det overordnede mål for NUNAOIL er, at udnyttelse af Grønlands naturgivne ressourcer finder sted på en sådan måde, at det kommer Grønland mest muligt til gavn. Licens Efterforskning Udbygning Produktion Nedlukning NUNAOIL s aktiviteter i forbindelse med efterforskningslicenserne i Grønland: 1) Interaktion med lokalsamfund og myndigheder - deltagelse i borgermøder i Grønland i forbindelse med kulbrinteefterforskning. - Videreformidling af NUNAOIL s faglige indsigt til det grønlandske samfund, f.eks. gennem foredrag for uddannelsesinstitutioner, politiske beslutningstagere, industriaktører og internationale aktører. 2) Teknisk indsats - Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie til gavn for det grønlandske samfund. - Opbygning af kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licenshøringsrunder. - Udbredelse af viden om Grønlands oliepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge interessen for Grønland. - Opbygning af databaser af geologisk og anden olierelevant information. - Bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. - Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til kulbrinteaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici. 3) Kommerciel og juridisk indsats - Forhandling af samarbejdsaftaler med øvrige partnere. - udvikling af finansieringsscenarier ved kommercielle fund i nært samarbejde med myndighederne. - deltagelse i styringskomitémøder i de enkelte licenser. - indgåelse af serviceaftaler og servicering af partnerne. - deltagelse i møder i Greenland Oil Industry Association (GOIA). Årsrapport 2013 Olieindustriens faser Nunaoil A/S 9

10 Efterforskning i Grønland Siden 1970 erne har myndighederne tildelt kulbrintelicenser til olieselskaber i forskellige områder i Grønland og siden 2002 har licensrunderne været systematisk afholdt i fem udbudsrunder i designerede regioner. Ved de seneste fem udbudsrunder er der blevet tildelt licenser, og disse er i dag i forskellige stadier i efterforskningsforløbet. NUNAOIL er partner i samtlige kulbrintelicenser i Grønland og deltager som båren partner i efterforskningsfasen. Bæringen af NUNAOIL betyder, at de øvrige selskaber betaler selskabets omkostninger i efterforskningsfasen indtil et olie- eller gasfund erklæres kommercielt. Selskabets licensandel varierer fra 8-12,5 % i de forskellige områder. I slutningen af 2013 var NUNAOIL aktiv i 19 licenser, der dækkede et areal på km 2. Der har i de seneste år været stor opmærksomhed omkring kulbrinteefterforskning i Grønland og i 2013 tildelte de grønlandske myndigheder fire nye licenser i et nyt område i Grønlandshavet i Nordøstgrønland. Forud for åbningen af området indsamlede industrien seismiske data samt andre former for data for at modne området. Det er forbundet med høje omkostninger at lede efter olie og derfor indsamler selskaberne viden om de forskellige områder før der eventuelt tages en beslutning om gennemførelse af en efterforskningsboring. Efterforskningsboringer er med til at afdække områdernes kulbrintepotentiale, men inden man tager dette skridt, er det nødvendigt at kortlægge geologien under havbunden ved at indsamle geofysiske data. Den mest almindelige indsamlingsmetode er seismik (2D og 3D), der i offshore-områder indsamles med skib. Seismiske undersøgelser på havet foregår ved, at et skib slæber en eller flere lydkilder efter sig og lydmålingerne fra refleksionerne fra lydkilden kan dermed anvendes til kortlægning af geologien. Store mængder seismik er nødvendig for at give en god kortlægning, der kan ligge til grund for identifikationen af potentielle borelokaliteter. Indsamling af seismiske data er af miljømæssige årsager omdiskuteret, men nødvendigt i industrien, og de grønlandske myndigheder stiller derfor miljøkrav til de selskaber, der ønsker at indsamle seismik i Grønland. I Baffin Bugt-licenserne er der i øjeblikket intensiv efter forskningsaktivitet, og der er indsamlet store mængder data, som er ved at blive analyseret. Disse data er med til at danne grundlag for evalueringen af blokkenes prospektivitet, dvs. områdets kulbrintepotentiale, og de videre efterforskningsforløb. Vulkanske bjergarter i den østlige del af Disko Vest-området, har givet tekniske udfordringer, hvilket har resulteret i ansøgninger om tilbagelevering af licenser. I 2013 blev der tilbageleveret to licenser i Disko Vest-området. I 2011 blev der boret i de to licensområder i Nuuk Vest provinsen. Informationer fra boringerne er stadig under evaluering og vil ligge til grund for det videre arbejde i licenserne. I åben dør -området i Sydgrønland er to licensansøgninger under behandling hos de grønlandske myndigheder og samtidig er der søgt om tilbagelevering af to licenser i området. Ved årets udgang blev fire licenser tildelt i en præ-runde i Grønlandshavet og i den efterfølgende ordinære runde er yderligere tre licensansøgninger i dette område fremsendt til behandling hos myndighederne. Fakta Grønland Aktive licenser 19 Licenseret areal km 2 Provinser 5 Efterforskningsboringer 15 3D seismik ca km 2 2D seismik ca km 10 Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland Nunaoil A/S

11 Baffin Bugt Baffin Bugt-licensområdet ligger nord for 71 N, og er dermed det nordligste licensområde offshore i Vestgrønland. I 1992 blev de første seismiske data indsamlet i området af det såkaldte KANUMAS-konsortium, hvori NUNAOIL var operatør med BP, Exxon, Chevron, Shell, Statoil og JOGMEC som partnere. Siden er der i optakten til Baffin Bugt-udbudsrunden i 2010 indsamlet store mængder 2D seismiske data. 14 licensområder var udbudt i Baffin Bugt, hvilket førte til syv licenstildelinger. Som led i disse licensers arbejdsforpligtigelser er der indsamlet store mængder 2D og 3D seismiske data, gennemført et større stratigrafisk boreprogram samt boret én efterforskningsboring. Disse forskellige data er ved at blive evalueret af NUNAOIL og partnerne. Den endelige evaluering ligger til grund for beslutninger om, hvorvidt der skal gennemføres nye efterforskningsboringer i området, om der er behov for andre data eller om licenserne skal tilbageleveres. Licenser 2011/11 Qamut : ConocoPhillips er operatør i licensen og indsamlede i km 2D seismiske data sammen med selskabets licenspartnere, DONG Energy og NUNAOIL. De 2D seismiske data blev færdigprocesseret i starten af 2. kvartal 2013, og dette datasæt har siden dannet grundlag for licensgruppens tekniske arbejde med fokus på evaluering af licensområdets prospektivitet. 2011/12 Anu & 2011/14 Napu : Som operatør for licenserne har Shell sammen med licenspartnerne Statoil, GDF Suez og NUNAOIL fra august til oktober foretaget adskillige borelokalitetsundersøgelser som forberedelse til fremtidige stratigrafiske kerneboringer samt efterforskningsboringer. Områder, der har en størrelse på 2 km 2-12 km 2, er nu kortlagt med højtopløselige seismiske data samt bathymetriske data. Borelokalitetsundersøgelserne har til hensigt at dokumentere havbundsforholdene og geologien umiddelbart herunder på og omkring borelokaliteterne for at sikre at kommende boreprogrammer kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med størst mulig hensyntagen til den arktiske natur. I forbindelse med borelokalitetsundersøgelserne er der også foretaget dataindsamlinger, der dokumenterer de oceanografiske forhold i området samt miljøforhold i området. Siden licensgruppen i 2012 indsamlede km 2 3D seismiske data i de to licensområder er der løbende pågået teknisk arbejde på dette omfattende datasæt. 2011/13 Pitu : Cairn Energy er operatør sammen med Statoil og NUNAOIL. Hovedfokus i 2013 har været at vurdere og evaluere licensområdets prospektivitet på baggrund af tidligere indsamlede geologiske og geofysiske data. I tillæg til dette er der i 2013 indsamlet både miljødata og geokemiske data ved potentielle fremtidige borelokaliteter. 2011/15 Tooq : Mærsk Oil, som er operatør, har i samarbejde med licenspartnerne Tullow Oil og NUNAOIL i løbet af 2013 fået færdigprocesseret km 2 3D seismiske data, som blev indsamlet i Nu pågår et omfattende tolknings- og evalueringsarbejde med henblik på at vurdere licensområdets prospektivitet. 2011/16 Napariaq & 2011/17 Ingoraq : Licenserne, som ligger i den sydlige del af Baffin Bugt, opereres begge af skotske Cairn Energy med NUNAOIL som licenspartner. I forbindelse med Cairns borekampagne i 2011, blev der boret en tør efterforskningsboring i Napariaq-licensen. I løbet af 2013 fortsatte licensgruppen sit arbejde med at forbedre den geologiske forståelse af området med henblik på at vurdere de to områders prospektvitet. Fakta Baffin Bugt Aktive licenser 7 Licenseret areal km 2 Provins km 2 Efterforskningsboringer 1 3D seismik km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland - Baffin Bugt Nunaoil A/S 11

12 Disko Vest Disko Vest-licensområdet ligger i Davis Strædet mellem 67 N og 71 N i Vestgrønland. Udbudsrunderne i 2006 og 2007 førte til tildeling af syv licenser og i perioden herefter er der blevet indsamlet store mængder data. Store lagmægtigheder af vulkanske bjergarter i området har dog givet udfordringer for den seismiske kortlægning især i de nordøstlige licenser, og det har vist sig at være vanskeligt at vurdere prospektiviteten i disse områder. Af denne grund blev tre licenser tilbageleveret i 2013, hvorfor der er fire aktive licenser tilbage i Disko Vest-licensområdet. Borekampagner i 2010 i Cairn Energy s to licenser, Sigguk og Eqqua, har dokumenteret et fungerende kulbrintesystem i området. Licenser 2008/10 Sigguk & 2008/11 Eqqua : Cairn Energy er operatør med NUNAOIL som partner. I 2013 fokuserede licensgruppen på at integrere seismiske data og boringsdata fra 2010 og 2011 med henblik på at få en bedre forståelse for licensområdets prospektivitet og geologiske opbygning. Efterforskningsbrøndene T8-1 og Alpha-1, som blev boret i 2010, blev i 2013 permanent nedlukket. 2007/22 Kangerluk & 2007/24 Ikermiut : Licenserne er begge opereret af canadiske Husky Oil med NUNa oil som licenspartner. Siden licenserne blev tildelt i forbindelse med Disko Vest-udbudsrunden i 2007 har licensgruppen stået for indsamling af både 2D og 3D seismiske data samt luftbårne gravimetriske og magnetiske data. Der pågår en løbende evaluering af dette omfattende datasæt med henblik på at identificere eventuelle fremtidige borelokaliteter. 2007/26 Puilasoq : Licensen blev tilbageleveret i 2013 og blev opereret af danske Dong Energy med Chevron, Exxon og NUNAOIL som licenspartnere. Siden 2012 var fokus for licensgruppens arbejde reprocessering af det 2D seismiske datasæt, som blev indsamlet i 2010 for at forbedre afbildningen af de seismiske data. En forbedret afbildning af de seismiske data var nødvendig for at kunne tolke områdets dybereliggende geologi og definere eventuelle boremål. Det var ikke muligt at opnå den nødvendige kvalitet på det reprocesserede 2D seismiske datasæt ved brug af eksisterende teknologi, og i 2012 besluttede licensgruppen at tilbagelevere hele licensområdet. Tilbageleveringen blev godkendt i 2013 efter alle arbejdsforpligtelser var opfyldt. 2007/27 Orsivik : Licensen blev tilbageleveret i 2013 og blev opereret af ExxonMobil med Husky Oil og NUNAOIL som øvrige licenspartnere. Som med Puilasoq-licensen var fokus for licensgruppen at forbedre afbildningen af de seismiske data, hvilket viste sig udfordrende med eksisterende teknologi. Licensgruppen vurderede at en væsentlig forbedring i afbildningen af de seismiske data var nødvendig for at kunne øge den geologiske forståelse af licensområdet med henblik på at kunne vurdere områdets prospektivitet. Dette viste sig ikke at være muligt og i 2012 besluttede licensgruppen at tilbagelevere licensområdet. Denne tilbagelevering blev endelig godkendt af de grønlandske myndigheder i 2013 efter at alle arbejdsforpligtelser var blevet opfyldt. 2008/17 Naternaq : Svenske PA Resources har siden 2007 været operatør med NUNAOIL som partner i denne licens. I 2013 var fokus for licensgruppen at fortsætte evalueringen af de data, som blev indsamlet i I sommeren 2013 blev licensen opgivet og en ansøgning om tilbagelevering var ved udgangen af 2013 under behandling hos de grønlandske myndigheder. Fakta Disko Vest Aktive licenser 4 Licenseret areal km 2 Provins km 2 Efterforskningsboringer 5 3D seismik ca km 2 2D seismik ca km 12 Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland - Disko Vest Nunaoil A/S

13 Nuuk Vest Nuuk Vest-området er beliggende offshore Vestgrønland mellem 63 N og 67 N. Fra en operationel synsvinkel er området det lettest tilgængelige af de grønlandske licensområder, da det er beliggende ved gode havnefaciliteter og har gunstige isforhold, der tillader offshore-operationer en stor del af året. Allerede i midten af 1970 erne blev der gennemført efterforskningsboringer i området og Statoil gennemførte ligeledes en efterforskningsboring i Boringerne resulterede dog ikke i kommercielle fund. Atammikog Lady Franklin-licenserne er tildelt i forbindelse med udbudsrunderne i 2002 og 2004 og i de følgende 4-6 år er en omfattende mængde geofysiske data blevet indsamlet. I 2011 blev en borekampagne foretaget, hvori der blev fundet spor af olie og gas. Operatøren overvejer nu muligheden for nye tiltag. Licenser 2002/15 Atammik : Licensen blev tildelt Encana og NUNAOIL i Cairn Energy indtrådte i licensen i 2007, mens Encana opgav sine aktiviteter i Grønland i Herefter havde Cairn Energy en andel på 87,5 % med NUNAOIL som partner med de resterende 12,5 %, hvilket også er gældende i dag. På basis af 2D seismiske data indsamlet i 2003 og elektromagnetiske data indsamlet i 2008 er der identificeret en række prospekter, der kunne udgøre mål for fremtidige efterforskningsboringer. I sommeren 2011 gennemførte Cairn Energy og NUNAOIL to boringer i licensen. AT-2 i den sydlige del af licensen var tør og blev permanent lukket og forladt samme år. Der var lovende spor af kulbrinter i AT-7 (nordlig boring), men en tryktest indikerede at bevægelige kulbrinter ikke var tilstede i det potentielle reservoir. AT-7 blev permanent lukket og forladt i 2013, hvilket var den eneste operation i licensen i indeværende år. 2005/06 Lady Franklin : Licensen blev tildelt Encana og NUNAOIL i januar 2005 i forbindelse med udbudsrunden i området i Cairn Energy trådte ind i licensen i 2007, hvorefter aktiviteterne forløb parallelt med Atammik-licensen. Efter Encana i 2011 opgav licensen havde Cairn Energy og NUNAOIL en andel på henholdsvis 87,5 og 12,5 %, som også er gældende i dag. På basis af de 2D seismiske data, der blev indsamlet i 2003 og elektromagnetiske data indsamlet i 2008, blev en række prospekter, der kunne udgøre mål for fremtidige efterforskningsboringer, identificeret. Derfor blev efterforskningsboringen LF- 7 gennemført i sommeren Heri blev der observeret spor af kulbrinter under gennemboring af en skifersektion, men et egentligt reservoir blev ikke fundet. LF-7 blev permanent lukket og forladt i 2013, hvilket var eneste operation i licensen i løbet af året. Fakta NUUK Vest Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Provins km 2 Efterforskningsboringer 8 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland - Nuuk Vest Nunaoil A/S 13

14 Kap Farvel Et område på mere end km 2 ud for Sydvestgrønland, syd for 63 N, reguleres af myndighederne i en åben dør -procedure. Dette giver mulighed for at selskaber, med interesse for kulbrinteefterforskning i Grønland, kan ansøge myndighederne om licenser i området uden en forudgående licensrunde. Der er to aktive licenser i området og der er ansøgt om yderligere to licenser. To licenser er i proces for tilbagelevering. Området ved Kap Farvel er et havareal på km 2, åbent for licensansøgninger i en åben dør -procedure, der giver løbende mulighed for at selskaber kan søge licenser under fastlagte rammer. Denne procedure er anderledes end resten af Grønland, hvor der kun tildeles licenser i forbindelse med en udbudsrunde. Store dele af åben dør -området er uudforsket og den geologiske viden om kulbrintepotentialet er derfor tilsvarende mangelfuld. Olieselskaber vil kunne tildeles licenser mod til gengæld at indsamle geofysiske og geologiske data, der er vigtige for at opnå en forståelse for prospektiviteten i området og mulighederne for olie- eller gasfund i fremtiden. Denne viden er med til at danne baggrund for fremtidige strategier for området. Licenser 2008/13 Saqqamiut & 2009/11 Salliit : Cairn Energy er operatør på disse to licenser med NUNAOIL som partner. 2008/14/ Kingittoq & 2009/10 Uummannarsuaq : Disse to licenser opereres af Cairn Energy med NUNAOIL som partner. Cairn Energy søgte ved udgangen af 2011 om tilbagelevering af disse licenser. I 2010 blev der ansøgt om to licenser med et samlet areal på cirka km 2 i området syd for de to aktive licenser, Kingittoq og Uummannarsuaq. Ved udgangen af 2013 var disse ansøgninger under behandling hos myndighederne. I åben dør -licenserne er NUNAOIL båren partner med 8 %. Der er flere grunde til at området reguleres under en åben dør - procedure. Området er præget af vanddybder på over meter og sådanne dybder vil give operationelle udfordringer ved efterforskningsboringer samt ved en eventuel produktion. Den eksisterende datadækning er mange steder begrænset og et fungerende kulbrinte system er endnu ikke påvist i dette område. Fakta KAP FARVEL Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Ansøgte licenser 2 Åben dør areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik ca km 2 2D seismik ca km 14 Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland - Kap Farvel Nunaoil A/S

15 Grønlandshavet I 1989 blev der tildelt en forundersøgelsestilladelse til KANUMAS-konsortiet bestående af seks internationale olieselskaber med NUNAOIL som operatør. Gruppens dataindsamling i Grønlandshavet var banebrydende for forståelsen af områdets geologi og prospektivitet. I de senere år har intensiv seismisk dataindsamling i området været med til at modne området yderligere forud for udbudsrunden, der åbnede 15. december licensblokke, med et samlet areal på ca km 2, blev udbudt og i december 2013 meddelte myndighederne tildeling af fire efterforsknings- og udnyttelsestilladelser fra en særlig præ-licensrunde, hvor KANUMAS-selskaberne havde eneret til at ansøge. I den efterfølgende ordinære fase af udbudsrunden har alle interesserede selskaber kunnet søge. Den ordinære udbudsrunde sluttede 15. oktober 2013 med yderligere tre licensansøgninger, der nu er under behandling hos myndighederne. Licenser I 2013 blev fire nye licenser tildelt i forbindelse med den indledende licensrunde, præ-runden. Licenserne har en gennemsnitlig størrelse på km /40 Amaroq : Det italienske olieselskab Eni er operatør i denne blok med BP, DONG og NUNAOIL som partnere. 2013/41 Avinngaq : Den nordligste ansøgte blok blev tildelt norske Statoil med ConocoPhillips og NUNAOIL som partnere. 2013/45 Umimmak & 2013/46 Nerieq : Amerikanske Chevron er operatør i disse to blokke med japanske GreenPex, Shell og NUNAOIL som partnere. NUNAOIL varetager Grønlands Selvstyres interesser i licenserne og er båren partner i dem alle med en andel på 12,5 %. I henhold til modeltilladelsen er det forventeligt at efterforskningsforløbene i disse licenser vil have 16 års varighed mod 10 år for en licens i Vestgrønland. Dette skyldes til dels at området efterforskningsmæssigt er umodent. Derudover er natur- og vejrforholdene mere vanskelige i dette område end på den grønlandske vestkyst og nye miljø- og tekniske studier skal derfor også være med til at sikre, at efterforskningen drives på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. Det indledende arbejde i licenserne vil primært bestå af anskaffelse af eksisterende data samt yderligere modning af området ved ny seismisk dataindsamling. Ligeledes vil der være stor fokus på at indsamle informationer og skabe en bedre forståelse for miljø- og isforholdene i og omkring de licensbelagte områder. Fakta GRØNLANDSHAVET Antal licensblokke udbud 19 Udbudt areal ca km 2 Tildelte licenser (præ-runde) 4 Licenseret areal km 2 Ansøgte licenser (ordinær runde) 3 Efterforskningsboringer 0 3D seismik 0 km 2 2D seismik (Østgrønland) ca km Årsrapport 2013 Efterforskning i Grønland - Grønlandshavet Nunaoil A/S 15

16 Risikostyring Risikostyring er centralt for ethvert olieselskab. NUNAOIL s risici er på nuværende tidspunkt mindre i forhold til andre olieselskaber, da risiciene alene er begrænset til driften af sel skabet og de nuværende aktiver og forpligtelser. Dette skyl des at NUNAOIL er båren partner i licenserne i Grønland og derfor ikke bærer sin andel af omkostningerne i den igang værende efterforskningsfase. Selskabets status som båren part ner ophæves først når der gøres et kommercielt olie- eller gasfund i Grøn land og dette ligger en del år ude i fremtiden. De væsentligste risikofaktorer for selskabet på nuværende tidspunkt er: Medarbejdere NUNAOIL s medarbejdere er selskabets vigtigste ressource og udvikling af olieefterforskningsaktiviteterne i NUNAOIL og opbygning af ekspertise og knowhow afhænger af bidrag fra selskabets ansatte. Derfor prioriteres fastholdelse og udvikling af medarbejderne højt i NUNAOIL. Dokumentationskrav og procesbeskrivelser skal mindske selskabets sårbarhed og sikre kontinuitet ved udskiftninger i selskabets forholdsvis begrænsede medarbejderstab. Finansiering NUNAOIL vil have behov for tilførsel af kapital i fremtiden og i den forbindelse er der risiko for følgende: NUNAOIL kan ikke opretholde sin stab, NUNAOIL kan ikke udvikle eksisterende eller nye projekter i det ønskede tempo, NUNAOIL s andel i projekter med partnere udvandes eller ophører. Samarbejde og partnere Såfremt NUNAOIL ikke kan opnå tilfredsstillende finansieringsmuligheder kan NUNAOIL ikke bidrage i forhold til aftalte ideelle andele i etablerede eller fremtidige partnerskaber. Selskabets andele i sådanne projekter vil derfor blive udvandet og eventuelt ophøre, ligesom NUNAOIL risikerer at miste indflydelse og andre rettigheder i sådanne samarbejder. Valuta NUNAOIL har placeret en andel af sine likvider i amerikanske dollars, men da selskabet har afbalanceret tilgodehavender og forpligtelser i den samme valuta er valutakursrisikoen delvist minimeret. 16 Årsrapport 2013 Risikostyring Nunaoil A/S

17 Selskabsledelse Det er en højt prioriteret opgave for NUNAOIL, at selskabet drives i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. NUNAOIL har derfor en fuld redegørelse vedrørende retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber liggende på sin hjemmeside. Denne redegørelse er en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger efter følg eller forklar -princippet for hver enkelt anbefaling. Hensigten med den samlede oversigt er at lette tilgængelighed og overskuelighed for selskabets interessenter. Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar på kroner om året. Formanden modtager dobbelthonorar. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med NUNAOIL. Bestyrelsens medlemmer er desuden omfattet af selskabets sundhedsforsikring. Der er i øjeblikket ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for NUNAOIL afholder fire ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering med bistand fra en ekstern konsulent, og meddeler aktionæren, Grønlands Selvstyre, resultat og indstillinger. Direktionen i NUNAOIL NUNAOIL s direktør, Hans Kristian Olsen, er geolog og tiltrådte i Direktionen modtager en fast årlig løn inklusiv pension på 1,8 mio. kr. Udgifter til telekommunikation dækkes af NUNAOIL efter almindelige regler herfor. Opsigelsesvarsel for direktøren er 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side. Der er ikke aftalt bonusordninger eller aldersgrænse. Frank D. Pedersen Formand Tidligere direktør i Norsk Hydro Formand for bestyrelsen i Pedco Næstformand i PetroNor Olav Boye Sivertsen Næstformand Juridisk direktør i norske Petoro AS Lida Skifte Lennert Repræsentationschef ved Grønlands Repræsentation i Bruxelles Tine Pars Rektor ved Ilisimatusarfik Bestyrelsesmedlem i Grønlandsbankens Erhvervsfond Grønlands observatør i Nordforsks bestyrelse Bestyrelsesmedlem i Grønlands Miljøfond Bestyrelsesmedlem i Dudo og Poul Brandt Fond Peter Helmer Steen Direktør i Nordsøfonden Bestyrelsesmedlem i Energimuseet Udpeget af den danske stat til hvervet i NUNAOIL Årsrapport 2013 Selskabsledelse Nunaoil A/S 17

18 Retningslinjer og politikker NUNAOIL har udarbejdet en række retningslinjer og politikker, der gælder for selskabet og dets medarbejdere og som er med til at sikre, at NUNAOIL tilgodeser sine interessenter og samfundet på den bedst mulige måde. I årsrapporten gengives retningslinjerne og de forskellige politikker i resumé, men de kan findes og downloades i sin fulde længe på selskabets hjemmeside. Corporate Social Responsibility (CSR) - NUNAOILs samfundsansvar CSR-politikken er et styringsværktøj for direktionen og bestyrelsen, som løbende og mindst en gang årligt har CSR på dagsordenen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. NUNAOIL s CSR-politik er en integreret del af selskabets personalehåndbog, og forpligter derfor alle medarbejdere i selskabet. NUNAOIL s overordnede mål som selvstyreejet grønlandsk olieselskab er at bidrage til at det grønlandske samfund gennem NUNAOIL får bedst muligt udbytte og udnyttelse af landets potentielle olie- og gasressourcer inden for en forsvarlig og bæredygtig ramme. NUNAOIL arbejder for denne målsætning gennem et forsvarligt og tillidsskabende samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere, ejere, myndigheder, licenspartnere, forretningsforbindelser og det samfund vi arbejder i. Vi forpligter os til at gennemføre vores forretning på en etisk, bæredygtig og ansvarlig måde i henhold til grønlandsk og anden lovgivning, tildelte licenser, samarbejdsaftaler med licenspartnere og forretningsforbindelser, samt Naalakkersuisuts Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Forholdet til forretningsforbindelser Vi arbejder på at synliggøre CSR-området over for vores licenspartnere og forretningsforbindelser med henblik på at sikre Grønland en forsvarlig forvaltning af CSR-forpligtelserne fra vores samarbejdspartnere, retvisende afrapporteringer og risikovurderinger. Inden for selskabets påvirkningsramme er det målet at påvirke licenspartnere og forretningsforbindelser, samt drive NUNAOIL s forretning på en bæredygtig måde, der minimerer skadelige virkninger på miljøet. NUNAOIL s rolle i samfundet NUNAOIL varetager Grønlands Selvstyres interesser i alle licenser i Grønland i den nuværende efterforskningsfase efter kulbrinter i Grønland. NUNAOIL skal i sin nuværende organi- NUNAOIL s mission er at deltage i efterforskning og udvinding af kulbrinter i Grønland som partner i samtlige kulbrintelicenser, for at sikre størst muligt samfundsøkonomisk udbytte til Grønland 18 Årsrapport 2013 Retningslinjer og politikker Nunaoil A/S

19 sation opbygge viden og knowhow i forhold til kulbrinteefterforskning i Grønland, specielt med fokus på kommerciel, juridisk og geo teknisk viden. Selskabets videre udvikling vil være knyttet til at optimere en eventuel udnyttelse af Grønlands olie- og gasressourcer når der bliver gjort kommercielle fund, til gavn for det grønlandske samfund. Målene i efterforskningsfasen er: Udbredelse af viden om Grønlands kulbrintepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge industriens interesse for Grønland Opbygning af databaser af geologisk og anden relevant information og kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licens-høringsrunder Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie og gas til gavn for det grønlandske samfund Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til kulbrinteaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici Vi forpligter os til kontinuerligt at bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. Sundhed, Miljø og Sikkerhed - SMS-politik i NUNAOIL NUNAOIL s virksomhed tager udgangspunkt i sundhed, miljø, og sikkerhed og betragter SMS som en prioriteret og integreret del af selskabets virksomhed og kultur. Efterlevelse af de forpligtelser, der påhviler selskabet ved love, bestemmelser og licensaftaler i den grønlandske olieindustri, er med til at drive NUNAOIL s virksomhed på en bæredygtig måde, der tager sigte på at minimere skadelige virkninger på miljøet og tager vare på de ansattes sikkerhed og helse. Alle ansatte i NUNAOIL har medansvar for at arbejdet i selskabet sker under trygge forhold og på en måde som varetager og fremmer helse hos det enkelte menneske og tager vare på miljøet. Fundamentet for NUNAOIL s SMS-politik er den grønlandske råstoflovgivning. Råstoflovens sigte er at sikre at kulbrinteaktiviteterne i Grønland sker på en forsvarlig måde med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed, ressourceudnyttelse, social indvirkning og ellers i henhold til anerkendte og bedste internationale standarder for olie- og gasindustrien. Disse standarder skal følges både inden for den tekniske arena og i forhold til den sociale indvirkning. Råstofloven specificerer kravene til licenshaveren om i videst muligt omfang at sikre at aktiviteter i forbindelse med kulbrinteaktiviteter finder sted i forhold til kontrol, risikoidentifikation, risikovurdering og risikominimering. Lovgivningen understreger at det endelige ansvar ved offshore-aktiviteter påhviler operatøren i licensen. Som licensdeltager følger NUNAOIL aktivt operatørernes SMS-arbejde op med henblik på at give indspil til operatører og licensdeltagere, hvor det anses som påkrævet i forhold til gældende love og regler. Råstofstyrelsen og Miljøstyrelsen for Råstofområdet skal sikre at selskaberne efterlever alle SMS-krav, der stilles i forhold til ansatte og i relation til offentligheden og miljøet i den udstrækning de er påvirket af beslutninger inden for design, konstruktion, den operative gennemførelse, vedligeholdelse og opgivelse af aktiviteter eller faciliteter. NUNAOIL arbejder for at påvirke operatørerne og partnerne i licenserne så de systemer og løsninger, der vælges, er de mest optimale i forhold til myndighedernes SMS-krav. Forretningsetiske retningslinjer i NUNAOIL Formålet med NUNAOIL s forretningsetiske retningslinjer er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd i samspil med øvrige politikker og personalehåndbog. Retningslinjerne indeholder emner som arbejdsmiljø, ansvarlig adfærd, sprogpolitik, interessekonflikter og fortrolighed, etik og bestikkelse, kommunikation, IT, klager og bekymringsmeldinger. Hele politikken kan læses eller downloades på selskabets hjemmeside. Årsrapport 2013 Retningslinjer og politikker Nunaoil A/S 19

20 Ledelsespåtegning Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for NUNAOIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 18. februar 2014 Direktion Hans Kristian Olsen Bestyrelse Frank Dinhoff Pedersen Formand olav Boye Sivertsen Næstformand Lida Skifte Lennert Tine Pars peter Helmer Steen 20 Årsrapport 2013 Ledelsespåtegning NUNAOIL A/S

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg

Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg Redoffice A/S Kvaglundvej 89, 6705 Esbjerg CVR-nr. 27 96 66 59 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

# - 4' Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 212 KEM-OFFSHORE ApS Boven 4 67 Esbjerg CVR nr. 197559 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV

Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Få Det Gjort.dk ApS Nattergalevej 6, 1., 2400 København

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr

HNJ Entreprenør A/S CVR-nr CVR-nr. 24 22 09 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2013. Henrik Neergaard Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr

Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab CVR-nr. 35 40 74 48 Årsrapport 1. juli 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. februar 2015.

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NEHM VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NEHM VVS ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2014 Poul Neumeyer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere