Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11"

Transkript

1

2 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resumé 3 1. Indledning Formandskabet for HD-censorkorpset Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet 5 3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 7 4. Grundlaget for eksamen Fagligt niveau Udvalgte fagområder Prøveformer Ensartet og retfærdig behandling 9 5. Klager og ankesager 9 6. Årets temaer 9 7. Evaluering af skabelonen 10 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 2

3 Beretningen dækker perioden Uddannelsernes faglige niveau vurderes på baggrund af de modtagne censorrapporter at være tilfredsstillende, dog skal der fortsat arbejdes på forbedringer inden for områderne videnskabsteori og metode. Gruppeeksamen er endnu ikke fuldt genimplementeret på alle deltagende universiteter, men overvejes implementeret, hvor den endnu ikke er det. Prøveformer og eksaminernes relevans findes at opfylde studiernes målbeskrivelser, og prøvernes afvikling forløber generelt tilfredsstillende, ligesom det generelt opleves, at de studerende modtager ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. Vedr. årets temaer tværfaglighed og internationalisering er disse ikke belyst særskilt, da de generelt er indarbejdet i uddannelserne, hvor det er meningsfuldt. 3

4 HD-uddannelserne udbydes på fire danske universiteter, idet RUC ikke udbyder uddannelsen. Der eksisterer ud over otte uddannelsesretninger, hvoraf kun CBS udbyder alle retninger. HD-censorformandsskabet er ifølge bekendtgørelse nr af , 10, sammensat af én formand, en formand for samt en formand for hver af de otte retninger dog således at to retninger er slået sammen på grund af deres størrelser. Heraf fremkommer formandskabets ene formand og syv næstformænd, idet formanden også bestrider én af næstformandsposterne. Censorformand Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD 1.del Mads Bjerre, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Afsætning/Marketing Management Erik Hjortkær Andersen, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for Mikael Vest, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiering Teddy K. cobsen, direktør, cand.polit. Censornæstformand/kontaktcensor for Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for Annette Bang Andersen, planlægningschef, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Regnskab Flemming Adamsen, statsaut. revisor, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Supply Chain Management/Logistik samt HD Økonomi- og Processtyring Thomas Asger Hansen, civilingeniør, ph.d. 4

5 Censorkorpset for HD-uddannelserne har pr censorer. Heraf er godt 79 % aftagercensorer. Det er fortsat formandskabets mål HD-uddannelsernes sigte taget i betragtning at holde andelen af aftagercensorer så høj som muligt. Hovedparten af censorerne er samtidig medlemmer af Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (bekendtgørelse nr. 714 af ) er der ingen specifikke eller formelle uddannelseskrav til censorerne i HD-censorkorpset. Censorerne rekrutteres til HD-korpset primært ud fra deres erhvervserfaring, men en stor del af censorerne har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller højere. Kønsfordelingen i censorkorpset er skæv. Kvinder udgør 20 % af korpsets censorer, og der arbejdes løbende i rekrutteringen med at sikre flere kvindelige censorer til korpset. Som det kan ses af figuren herunder er godt halvdelen af censorkorpsets medlemmer under 55 år, og der observeres generelt en god spredning i aldersfordelingen. I beretningsåret har allokering af censorerne jf. hidtidig praksis været delegeret til institutionerne. Der er samtidig arbejdet på at implementere et nyt allokeringssystem, udviklet af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Systemet ventes implementeret i oktober

6 Vedr. akkrediteringsloven afgav censorformanden sammen med censorformanden for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på vegne af censorkorpsene høringssvar I høringssvaret fokuseredes på censorinstitutionens funktion som kvalitetssikring og anbefalede en tydeligere kobling til akkrediteringsinstitutionen, således at censorinstitutionen involveres i vurdering af universiteter og uddannelser, samt at de repræsenteres i Akkrediteringsrådet. Vedr. SU-loven afgav censorformanden høringssvar og henviste til, at der i det foreliggende høringsmateriale ikke umiddelbart var elementer med adresse til HDuddannelsernes interesseområder. Der har været afholdt følgende møder med ministeriet/styrelsen: : Gensidig præsentation efter valg af Peter Carøe som ny formand for HDcensorkorpset. - Det forventes at censorerne maksimalt har 125 timers censur pr. semester, hvilket af formandskabet tolkes som 250 timer pr. år, pr. censorkorps, dvs. i alt maksimum 500 timer for censorer, der er tilknyttet begge korpsene. - Formanden fremførte problemer med HD 2. dels-studerende, der kommer med en anden baggrund end. Der er dog ikke fra ministeriets side planer om ændringer p.t., men det vil blive håndteret, hvis tilgangen til HD falder pga. dette. - Vigtigheden af at HD-uddannelserne er tilknyttet universiteterne blev understreget fra formandskabets side : Orientering fra de erhvervsøkonomiske censorformandskaber vedr. udvikling og implementering af Censor IT. - Ministeriet udtrykte interesse for et bredere perspektiv på Censor IT eller lignende i forhold til censorkorpsene generelt : Censorformand og sekretariatsleder deltager i det årlige censorformandsmøde arrangeret af VUS. Der er afholdt møder med censorerne på de fire universiteter, der udbyder HDuddannelser, i efteråret 2012, hvor samlet ca. en femtedel af censorerne deltog. På møderne drøftedes bl.a.: kvalitet og vedligehold i uddannelserne habilitet og gentagen censur mål- og fagbeskrivelser ved bedømmelse ministerielle og lovgivningsmæssige forhold 6

7 Som nævnt ovenfor er der i beretningsåret arbejdet med at implementere nyt allokeringssystem, Censor IT. Systemet sikrer at bekendtgørelsens bestemmelser vedr. allokering af censorer til censuropgaver overholdes. Systemet er udviklet og anvendes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Der er foretaget tilpasninger af systemet til anvendelse for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Endvidere har der været foretaget en undersøgelse blandt censorerne for at undersøge omfanget af institutionernes fremsendelse af eksamensopgaver (besvarelser) i elektronisk form frem for i print, samt hvordan censorerne håndterer elektroniske materialer i forbindelse med bedømmelse. Desuden blev censorernes syn på kommunikation, åbenhed og demokrati internt i korpsene undersøgt. Der er etableret dialog med i første omgang CBS om samarbejde med censorerne vedr. censorindberetningerne. Med indførelsen af ovennævnte allokeringssystem vil censorindberetningerne fremover være digitale, hvilket giver en langt mere systematisk og sikker indsamling af data fra censorerne, ligesom der er mulighed for at tilpasse indberetningerne så de samtidig indsamler data til institutionernes kvalitetssikring af uddannelserne. Der har været afholdt tre møder i censorformandskabet, helt eller delvist som fællesmøder med censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Temaer, der er behandlet på møderne har bl.a. været gentagen censur censorernes timenormer på institutionerne fag- og målbeskrivelser god censorskik (best practice) afbeskikkelseskriterier beskikkelses- og valgprocedurer implementering af Censor IT arbejdsbeskrivelser for næstformændene formalisering af aftaler med censorkorpset for bachelor-, kandidat og masteruddannelserne vedr. indstilling af nye censorer samt ankesager Generelt er der en god dialog mellem institutionerne og censorformandskabet om uddannelsernes udvikling, prøveformer og opfølgning/evaluering af disse. Samarbejdet er 7

8 noget påvirket af at de fire universiteter ikke altid er enige og ikke har et naturligt forum på beslutningsniveau at opnå enighed i, hvilket påvirker fremdrift når dette er påkrævet. Der opstår naturligvis situationer, hvor der ikke er konsensus mellem institutionerne og censorformandskabet, men uoverensstemmelser løses som regel gennem konstruktiv dialog. Censorformanden og censorformanden for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat og masteruddannelser stiller gerne op til møder med universiteterne med selv kort varsel, hvorfor formandskaberne er skuffet over at et enkelt universitet ikke fandt det betimeligt at sende en beslutningstager til et dekanmøde med de danske universiteter i sensommeren 2013 det første sådant møde i 4 år. Censorformandskaberne har fået tilsagn fra de fremmødte universiteter i Danmark om, at der herefter vil blive arrangeret et dekanmøde årligt for at koordinere dialogen mellem universiteterne indbyrdes og censorformandskaberne så censorkorpsenes indsats på de danske universiteter effektiviseres. De af formanden og næstformændene modtagne indberetninger fra censorerne giver anledning til at være tilfreds med det faglige niveau på uddannelserne. Der har tidligere været nogen diskussion om niveauet på, men dette har bedret sig markant over de seneste år. Det skal dog bemærkes, at der på tværs af 2. dels-fagretningerne fra censorerne indberettes en manglende forståelse og anvendelse af videnskabsteori og metode. Da HDuddannelserne alle udbydes på forskningsbaserede universiteter bør der fortsat ske forbedringer på dette område, og det har allerede i flere år været et fast tema i drøftelserne med fællesudvalget og faglederne. Universiteterne er opmærksomme på problematikken, men der er fortsat et godt stykke vej at gå, idet det afsluttende projekt på der skulle afhjælpe dette forhold har en meget varieret udformning, eftersom ikke alle vejledere har tilstrækkeligt fokus på metode-delen. Næstformanden med ansvar for har derfor fortsat emnet i fokus i de kommende år. Udover ovenstående udfordringer vedr. videnskabsteori og metode er der ikke identificeret særlige problemer vedr. fagområderne. 8

9 Universiteterne anvender en bred vifte af prøveformer. Den igen tilladte gruppeeksamen er kun (gen-)indført på nogle universiteter, men vi forstår at alle ikke-deltagende universiteter overvejer dette. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der kan begrunde en mistanke om særlige relationer mellem prøveformer på den ene side og karakterniveau og omfang af snyd på den anden side. Der foreligger ingen indberetninger fra censorer, der finder at prøveformerne og eksaminernes relevans ikke er velegnede til at opfylde studiernes målbeskrivelser. HD-censorkorpset deltager i tværgående censur på de fire danske universiteter, som udbyder HD-linjer. Selvom der kan være praktiske og faglige vægtningsforskelle mellem de fire universiteter, har denne tværgående censur ikke afdækket væsentlige problemer hverken i forhold til retfærdig behandling eller faglige uhensigtsmæssigheder Der foreligger ikke indberetninger om at de studerende ikke har modtaget ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. I perioden har der på HD-uddannelserne samlet i alt været 73 klagesager 11 ankesager Årets temaer er belyst ved at næstformændene for de ni HD-linjer samt deltagerne i den tværfaglige censur sommeren 2013 er blevet bedt om at udfylde de fremsendte skemaer fra VUS, jf. bilag 1. Tværfaglighed og internationalisering er kernekompetencer for de erhvervsmæssige uddannelser, og temaerne er derfor ikke fundet relevant at belyse særskilt, da de som hovedregel allerede er integrerede i uddannelserne, hvor det er meningsfuldt. Samtidig er det uklart, hvornår skemaets spørgsmål relaterer sig til en prøve, og hvornår spørgsmålene omhandler uddannelsen som sådan. 9

10 Skabelonen fungerer som et godt oplæg til arbejdet med årsberetningen, mens arbejdet med årets temaer har været mindre enkelt at implementere, bl.a. på grund af vinklingen af spørgsmålene i styrelsens skabelon, der ikke i alle tilfælde lader sig overføre til de konkrete uddannelser. Det har dog været nødvendigt at tilpasse skabelonen ud fra hvilke data, der har været tilgængelige. 10

11 Generelt er det nuværende system med papirbaserede censorindberetninger både for sårbart med flere mulige fejlkilder, og for resursekrævende at behandle, til at kunne udgøre et relevant statistisk grundlag for en større dokumentation af uddannelserne. Censorformandskabet ser derfor frem til, at censorindberetningerne senest fra sommereksamen 2014 alle vil være elektroniske, jf. ovenstående vedr. nyt allokeringssystem. Dette giver mulighed for en langt mere systematisk indsamling af data i forhold til fx universiteternes forberedelse af censor (studieordninger, fag- og målbeskrivelser, pensumlister, rettevejledninger etc.), fagets faglige niveau, metodebevidsthed, eksamensspørgsmålenes forhold til målbeskrivelsen mv. Endvidere vil universiteterne have mulighed for gennem tillæg af spørgsmål til censorindberetningen at få belyst særlige forhold af relevans for kvalitetssikringen. Ligeledes er der mulighed for at udvide dataindsamlingen med eksaminatorindberetninger, der vil kunne medvirke til at kvalitetssikre censorernes arbejde. 11

12 Uddannelsesministeriets temaer for 2013 er Tværfaglighed og Internationalisering, som for HD-uddannelserne udmønter sig som nedenstående. 1. Kommer tværfaglighed til udtryk i prøverne?, ved det afsluttende projekt, der i sin natur er tværfagligt. HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering Nej HD Regnskab Nej. HD-R lægger ikke op til tværfaglighed. HD Supply Chain Management/Logistik 2. I hvilke fag og hvordan kommer tværfaglighed til udtryk i prøverne? I det afsluttende projekt. Men i de enkelte fagdiscipliner tages der også i nogen grad hensyn til tværfaglighed. HD Afsætning / Marketing Management Stort set i alle fag, idet undervisningen i det enkelte fag bygger på indlæring fra andre fag tidligere på studiet. HD-FR har primært sin tværfaglighed i kombinationen af regnskabsmæssige og regulatoriske forhold på den ene side og ledelsesforhold på den anden side. Samtidig er fokus på praktiske forhold. HD-IB er i sig selv tværdisciplinært, idet studiet beskæftiger sig med de erhvervsøkonomiske fagområder set med et internationaliseringsperspektiv HD-O er i sin struktur rettet mod at sikre anvendelsen af tværfaglig viden for at kunne give et sammenhængende grundlag for beslutninger og planlægning. Tværfagligheden ligger således i helheden og ikke nødvendigvis i det enkelte fag. Bemærk, at uddannelsen giver mulighed for valgfag af tværfaglig karakter. HD Supply Chain Management/Logistik Organisation og Ledelse er ofte nødvendige komponenter for en fyldestgørende løsning. Organisation og Logistik indgår ofte i mindre grad.

13 3. Er der er prøver, der indgår som et element i flere forskellige uddannelser? Nej HD Afsætning / Marketing Management Nej Det er ikke oplevelsen Nej Da nogle af valgfagene indgår i andre HD-retninger og der afvikles prøver i de enkelte valgfag, vil prøverne i disse valgfag være at finde i forskellige HD-retninger. HD Supply Chain Management/Logistik Nogle valgfag kan indgå I andre retninger. Nogle valgfag kan indgå I andre retninger. 4. Er der prøver, der er tilrettelagt med henblik på at eksaminere i samarbejdsevne på tværs af fagligheder?, den afsluttende opgave på lægger op til anvendelse af tværfaglighed samt inddragelse af metode. HD Afsætning / Marketing Management HD Supply Chain Management/Logistik - - Der er ingen prøver, der har som fokus at afprøve tværfaglighed, men da organisation er selve kernen i erhvervsøkonomiske problemstillinger vil en afprøvning i organisation oftest berøre andre fag fx økonomi og afsætning. 5. Kommer tværfaglighed til udtryk i prøver, hvor det ikke er et krav til prøven og i så fald hvordan? Det kan der ikke svares entydigt på. De fleste gange vil prøverne være strengt rettet mod fagets faglighed, ved mundtlige prøver kan der opstå situationer, hvor en faglighed bedst forstås eller forklares ved dens samspil med andre fag. HD Afsætning / Marketing Management Spørgsmålet er ikke forstået Det fremgår af fagbeskrivelsen, at tværfagligheden skal være i fokus HD Supply Chain Management/Logistik Det kan ske. Det kan ske. Spørgsmålet er ikke forstået Det er vanskeligt at tale om "organisation" uden at berøre andre erhvervsøkonomiske temaer. Ergo er det krav, at der udvises en vis portion tværfaglighed. 2

14 6. Bidrager tværfaglighed til at styrke kvaliteten i prøven?, for så vidt angår den afsluttende opgave HD Afsætning / Marketing Management HD Supply Chain Management/Logistik Ofte Ofte 7. Kunne tværfaglighed med fordel anvendes til at styrke kvaliteten i prøven? Jf. ovenfor HD Afsætning / Marketing Management Jf. ovenfor Det afhænger af prøvens indhold og fagets karakter HD Finansiering Nogle opgaver:, andre opgaver: Nej Jf. ovenstående svar Indgår allerede omfanget bør kun være sporadisk større, evt. en fordel med lidt mere fokus på cost/benefit. HD Regnskab Det er ikke vurderingen HD Supply Chain Management/Logistik Ikke definitivt Ikke definitivt 8. Kommer internationalisering til udtryk i prøverne? HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering HD Regnskab HD Supply Chain Management/Logistik Den afsluttende opgave er case-baseret. Da de studerende ofte skriver med udgangspunkt i egen virksomhed, vil det være afhængigt af denne, om internationalisering inddrages. Der er således intet krav om dette på studiet. Ikke eksplicit, men undervisningen har et internationalt perspektiv, som ikke mindst kommer til udtryk i valgfag. Det er i meget begrænset omfang, grænsende til, at det ikke er tilfældet Nej, men sædvanligvis indirekte. Pensums internationale karakter i de fleste af fagene medvirker typisk til at dette også kommer til udtryk i prøverne. HD-R er i grundsubstansen ikke international 3

15 9. I hvilke fag og hvordan kommer internationalisering til udtryk i prøverne? Ingen HD Afsætning / Marketing Management - - Alle fag, jf. svar til spørgsmål 1 Alle fag HD Supply Chain Management/Logistik Bidrager internationalisering til at styrke kvaliteten i prøven? Se ovenfor HD Afsætning / Marketing Management - - Irrelevant spørgsmål, jf. svar til spørgsmål 1 HD Supply Chain Management/Logistik, ofte, ofte 11. Hvor mange prøver afholdes der på engelsk eller andre fremmedsprog? Ingen HD Afsætning / Marketing Management - Et valgfag inklusiv prøven køres på engelsk. Prøver i mange andre fag indeholder ofte case-materiale eller anden tekst på engelsk Den studerende kan vælge at skrive på engelsk Studieordningerne indeholder som udgangspunkt, at prøver aflægges på dansk, men der kan dispenseres, hvilket der også bliver. HD Supply Chain Management/Logistik Den studerende kan vælge at skrive på engelsk Den studerende kan vælge at skrive på engelsk 12. Hvor mange prøver afholdes der, hvor pensum indeholder litteratur på engelsk eller andre fremmedsprog? De fleste fag indeholder pensum på engelsk HD Afsætning / Marketing Management En betydelig del af pensum er engelsksproget. Jf. ovenstående Alle prøver indeholder pensum på engelsk Mange prøver indeholder pensum på engelsk. HD Supply Chain Management/Logistik 80 % 80 % 4

16 13. Kommer internationalisering til udtryk i prøver, hvor det ikke er et krav til prøven og i så fald hvordan? Der er ikke krav om internationale aspekter HD Afsætning / Marketing Management - Stærkt begrænset Det er et krav til prøven, at den indeholder internationale aspekter Oftest indirekte ad den globale tilgang. Mange opgaver laves med afsæt i en case eller egen virksomhed, hvor det globale element jo oftest findes direkte eller indirekte. HD Supply Chain Management/Logistik Der skrives ofte på Engelsk Der skrives ofte på Engelsk 14. Kunne internationalisering med fordel anvendes til at styrke kvaliteten i prøven? HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering HD Regnskab HD Supply Chain Management/Logistik er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der fokuserer på de basale, principielle temaer i de udbudte fag. Der anvendes hyppigt engelsksproget litteratur, men internationaliseringen har ikke plads med et selvstændigt fokus. Det sker først på studiets overbygningsmoduler (HD 2. del). En yderligere internationalisering kunne øge de studerendes kompetencer.. Eksempelvis ved at inddrage eksempler fra udlandet og/eller sammenligne med udenlandske forhold. Fx anvendelse af bankpakker på tværs af europæiske lande. I nogle opgaver kunne det have været relevant. Irrelevant spørgsmål Indgår allerede. Det giver ingen mening at tvinge et internationalt aspekt ind i en opgave, hvor udgangspunktet er en fuldstændig national kontekst (der findes organisationer, der sjældent skæver til udlandet). Der er i disse år en stærk påvirkning af international regnskabsudvikling, der med fordel kunne indarbejdes i prøverne/uddannelsen. Indgår allerede. Globale forsyningskæder er mere reglen end undtagelsen. Indgår allerede ofte. Skal afhænge af opgave. 5

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele.

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele. Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 Formandskabets sammensætning i beretningsåret: Censorformand: Direktør, Mads Bjerre,

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning, 2007-2009

Årsberetning, 2007-2009 Årsberetning, IIM, 2007-2009 1. april 2009 Årsberetning, 2007-2009 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Censor-IT Et system til censorallokering

Censor-IT Et system til censorallokering Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere