Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11"

Transkript

1

2 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resumé 3 1. Indledning Formandskabet for HD-censorkorpset Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet 5 3. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet 7 4. Grundlaget for eksamen Fagligt niveau Udvalgte fagområder Prøveformer Ensartet og retfærdig behandling 9 5. Klager og ankesager 9 6. Årets temaer 9 7. Evaluering af skabelonen 10 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 2

3 Beretningen dækker perioden Uddannelsernes faglige niveau vurderes på baggrund af de modtagne censorrapporter at være tilfredsstillende, dog skal der fortsat arbejdes på forbedringer inden for områderne videnskabsteori og metode. Gruppeeksamen er endnu ikke fuldt genimplementeret på alle deltagende universiteter, men overvejes implementeret, hvor den endnu ikke er det. Prøveformer og eksaminernes relevans findes at opfylde studiernes målbeskrivelser, og prøvernes afvikling forløber generelt tilfredsstillende, ligesom det generelt opleves, at de studerende modtager ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. Vedr. årets temaer tværfaglighed og internationalisering er disse ikke belyst særskilt, da de generelt er indarbejdet i uddannelserne, hvor det er meningsfuldt. 3

4 HD-uddannelserne udbydes på fire danske universiteter, idet RUC ikke udbyder uddannelsen. Der eksisterer ud over otte uddannelsesretninger, hvoraf kun CBS udbyder alle retninger. HD-censorformandsskabet er ifølge bekendtgørelse nr af , 10, sammensat af én formand, en formand for samt en formand for hver af de otte retninger dog således at to retninger er slået sammen på grund af deres størrelser. Heraf fremkommer formandskabets ene formand og syv næstformænd, idet formanden også bestrider én af næstformandsposterne. Censorformand Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD 1.del Mads Bjerre, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Afsætning/Marketing Management Erik Hjortkær Andersen, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for Mikael Vest, direktør, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Finansiering Teddy K. cobsen, direktør, cand.polit. Censornæstformand/kontaktcensor for Peter Carøe, direktør, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for Annette Bang Andersen, planlægningschef, cand.merc. Censornæstformand/kontaktcensor for HD Regnskab Flemming Adamsen, statsaut. revisor, HD Censornæstformand/kontaktcensor for HD Supply Chain Management/Logistik samt HD Økonomi- og Processtyring Thomas Asger Hansen, civilingeniør, ph.d. 4

5 Censorkorpset for HD-uddannelserne har pr censorer. Heraf er godt 79 % aftagercensorer. Det er fortsat formandskabets mål HD-uddannelsernes sigte taget i betragtning at holde andelen af aftagercensorer så høj som muligt. Hovedparten af censorerne er samtidig medlemmer af Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (bekendtgørelse nr. 714 af ) er der ingen specifikke eller formelle uddannelseskrav til censorerne i HD-censorkorpset. Censorerne rekrutteres til HD-korpset primært ud fra deres erhvervserfaring, men en stor del af censorerne har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller højere. Kønsfordelingen i censorkorpset er skæv. Kvinder udgør 20 % af korpsets censorer, og der arbejdes løbende i rekrutteringen med at sikre flere kvindelige censorer til korpset. Som det kan ses af figuren herunder er godt halvdelen af censorkorpsets medlemmer under 55 år, og der observeres generelt en god spredning i aldersfordelingen. I beretningsåret har allokering af censorerne jf. hidtidig praksis været delegeret til institutionerne. Der er samtidig arbejdet på at implementere et nyt allokeringssystem, udviklet af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Systemet ventes implementeret i oktober

6 Vedr. akkrediteringsloven afgav censorformanden sammen med censorformanden for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser på vegne af censorkorpsene høringssvar I høringssvaret fokuseredes på censorinstitutionens funktion som kvalitetssikring og anbefalede en tydeligere kobling til akkrediteringsinstitutionen, således at censorinstitutionen involveres i vurdering af universiteter og uddannelser, samt at de repræsenteres i Akkrediteringsrådet. Vedr. SU-loven afgav censorformanden høringssvar og henviste til, at der i det foreliggende høringsmateriale ikke umiddelbart var elementer med adresse til HDuddannelsernes interesseområder. Der har været afholdt følgende møder med ministeriet/styrelsen: : Gensidig præsentation efter valg af Peter Carøe som ny formand for HDcensorkorpset. - Det forventes at censorerne maksimalt har 125 timers censur pr. semester, hvilket af formandskabet tolkes som 250 timer pr. år, pr. censorkorps, dvs. i alt maksimum 500 timer for censorer, der er tilknyttet begge korpsene. - Formanden fremførte problemer med HD 2. dels-studerende, der kommer med en anden baggrund end. Der er dog ikke fra ministeriets side planer om ændringer p.t., men det vil blive håndteret, hvis tilgangen til HD falder pga. dette. - Vigtigheden af at HD-uddannelserne er tilknyttet universiteterne blev understreget fra formandskabets side : Orientering fra de erhvervsøkonomiske censorformandskaber vedr. udvikling og implementering af Censor IT. - Ministeriet udtrykte interesse for et bredere perspektiv på Censor IT eller lignende i forhold til censorkorpsene generelt : Censorformand og sekretariatsleder deltager i det årlige censorformandsmøde arrangeret af VUS. Der er afholdt møder med censorerne på de fire universiteter, der udbyder HDuddannelser, i efteråret 2012, hvor samlet ca. en femtedel af censorerne deltog. På møderne drøftedes bl.a.: kvalitet og vedligehold i uddannelserne habilitet og gentagen censur mål- og fagbeskrivelser ved bedømmelse ministerielle og lovgivningsmæssige forhold 6

7 Som nævnt ovenfor er der i beretningsåret arbejdet med at implementere nyt allokeringssystem, Censor IT. Systemet sikrer at bekendtgørelsens bestemmelser vedr. allokering af censorer til censuropgaver overholdes. Systemet er udviklet og anvendes af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Der er foretaget tilpasninger af systemet til anvendelse for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Endvidere har der været foretaget en undersøgelse blandt censorerne for at undersøge omfanget af institutionernes fremsendelse af eksamensopgaver (besvarelser) i elektronisk form frem for i print, samt hvordan censorerne håndterer elektroniske materialer i forbindelse med bedømmelse. Desuden blev censorernes syn på kommunikation, åbenhed og demokrati internt i korpsene undersøgt. Der er etableret dialog med i første omgang CBS om samarbejde med censorerne vedr. censorindberetningerne. Med indførelsen af ovennævnte allokeringssystem vil censorindberetningerne fremover være digitale, hvilket giver en langt mere systematisk og sikker indsamling af data fra censorerne, ligesom der er mulighed for at tilpasse indberetningerne så de samtidig indsamler data til institutionernes kvalitetssikring af uddannelserne. Der har været afholdt tre møder i censorformandskabet, helt eller delvist som fællesmøder med censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. Temaer, der er behandlet på møderne har bl.a. været gentagen censur censorernes timenormer på institutionerne fag- og målbeskrivelser god censorskik (best practice) afbeskikkelseskriterier beskikkelses- og valgprocedurer implementering af Censor IT arbejdsbeskrivelser for næstformændene formalisering af aftaler med censorkorpset for bachelor-, kandidat og masteruddannelserne vedr. indstilling af nye censorer samt ankesager Generelt er der en god dialog mellem institutionerne og censorformandskabet om uddannelsernes udvikling, prøveformer og opfølgning/evaluering af disse. Samarbejdet er 7

8 noget påvirket af at de fire universiteter ikke altid er enige og ikke har et naturligt forum på beslutningsniveau at opnå enighed i, hvilket påvirker fremdrift når dette er påkrævet. Der opstår naturligvis situationer, hvor der ikke er konsensus mellem institutionerne og censorformandskabet, men uoverensstemmelser løses som regel gennem konstruktiv dialog. Censorformanden og censorformanden for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat og masteruddannelser stiller gerne op til møder med universiteterne med selv kort varsel, hvorfor formandskaberne er skuffet over at et enkelt universitet ikke fandt det betimeligt at sende en beslutningstager til et dekanmøde med de danske universiteter i sensommeren 2013 det første sådant møde i 4 år. Censorformandskaberne har fået tilsagn fra de fremmødte universiteter i Danmark om, at der herefter vil blive arrangeret et dekanmøde årligt for at koordinere dialogen mellem universiteterne indbyrdes og censorformandskaberne så censorkorpsenes indsats på de danske universiteter effektiviseres. De af formanden og næstformændene modtagne indberetninger fra censorerne giver anledning til at være tilfreds med det faglige niveau på uddannelserne. Der har tidligere været nogen diskussion om niveauet på, men dette har bedret sig markant over de seneste år. Det skal dog bemærkes, at der på tværs af 2. dels-fagretningerne fra censorerne indberettes en manglende forståelse og anvendelse af videnskabsteori og metode. Da HDuddannelserne alle udbydes på forskningsbaserede universiteter bør der fortsat ske forbedringer på dette område, og det har allerede i flere år været et fast tema i drøftelserne med fællesudvalget og faglederne. Universiteterne er opmærksomme på problematikken, men der er fortsat et godt stykke vej at gå, idet det afsluttende projekt på der skulle afhjælpe dette forhold har en meget varieret udformning, eftersom ikke alle vejledere har tilstrækkeligt fokus på metode-delen. Næstformanden med ansvar for har derfor fortsat emnet i fokus i de kommende år. Udover ovenstående udfordringer vedr. videnskabsteori og metode er der ikke identificeret særlige problemer vedr. fagområderne. 8

9 Universiteterne anvender en bred vifte af prøveformer. Den igen tilladte gruppeeksamen er kun (gen-)indført på nogle universiteter, men vi forstår at alle ikke-deltagende universiteter overvejer dette. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der kan begrunde en mistanke om særlige relationer mellem prøveformer på den ene side og karakterniveau og omfang af snyd på den anden side. Der foreligger ingen indberetninger fra censorer, der finder at prøveformerne og eksaminernes relevans ikke er velegnede til at opfylde studiernes målbeskrivelser. HD-censorkorpset deltager i tværgående censur på de fire danske universiteter, som udbyder HD-linjer. Selvom der kan være praktiske og faglige vægtningsforskelle mellem de fire universiteter, har denne tværgående censur ikke afdækket væsentlige problemer hverken i forhold til retfærdig behandling eller faglige uhensigtsmæssigheder Der foreligger ikke indberetninger om at de studerende ikke har modtaget ensartet, pålidelig og retfærdig behandling. I perioden har der på HD-uddannelserne samlet i alt været 73 klagesager 11 ankesager Årets temaer er belyst ved at næstformændene for de ni HD-linjer samt deltagerne i den tværfaglige censur sommeren 2013 er blevet bedt om at udfylde de fremsendte skemaer fra VUS, jf. bilag 1. Tværfaglighed og internationalisering er kernekompetencer for de erhvervsmæssige uddannelser, og temaerne er derfor ikke fundet relevant at belyse særskilt, da de som hovedregel allerede er integrerede i uddannelserne, hvor det er meningsfuldt. Samtidig er det uklart, hvornår skemaets spørgsmål relaterer sig til en prøve, og hvornår spørgsmålene omhandler uddannelsen som sådan. 9

10 Skabelonen fungerer som et godt oplæg til arbejdet med årsberetningen, mens arbejdet med årets temaer har været mindre enkelt at implementere, bl.a. på grund af vinklingen af spørgsmålene i styrelsens skabelon, der ikke i alle tilfælde lader sig overføre til de konkrete uddannelser. Det har dog været nødvendigt at tilpasse skabelonen ud fra hvilke data, der har været tilgængelige. 10

11 Generelt er det nuværende system med papirbaserede censorindberetninger både for sårbart med flere mulige fejlkilder, og for resursekrævende at behandle, til at kunne udgøre et relevant statistisk grundlag for en større dokumentation af uddannelserne. Censorformandskabet ser derfor frem til, at censorindberetningerne senest fra sommereksamen 2014 alle vil være elektroniske, jf. ovenstående vedr. nyt allokeringssystem. Dette giver mulighed for en langt mere systematisk indsamling af data i forhold til fx universiteternes forberedelse af censor (studieordninger, fag- og målbeskrivelser, pensumlister, rettevejledninger etc.), fagets faglige niveau, metodebevidsthed, eksamensspørgsmålenes forhold til målbeskrivelsen mv. Endvidere vil universiteterne have mulighed for gennem tillæg af spørgsmål til censorindberetningen at få belyst særlige forhold af relevans for kvalitetssikringen. Ligeledes er der mulighed for at udvide dataindsamlingen med eksaminatorindberetninger, der vil kunne medvirke til at kvalitetssikre censorernes arbejde. 11

12 Uddannelsesministeriets temaer for 2013 er Tværfaglighed og Internationalisering, som for HD-uddannelserne udmønter sig som nedenstående. 1. Kommer tværfaglighed til udtryk i prøverne?, ved det afsluttende projekt, der i sin natur er tværfagligt. HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering Nej HD Regnskab Nej. HD-R lægger ikke op til tværfaglighed. HD Supply Chain Management/Logistik 2. I hvilke fag og hvordan kommer tværfaglighed til udtryk i prøverne? I det afsluttende projekt. Men i de enkelte fagdiscipliner tages der også i nogen grad hensyn til tværfaglighed. HD Afsætning / Marketing Management Stort set i alle fag, idet undervisningen i det enkelte fag bygger på indlæring fra andre fag tidligere på studiet. HD-FR har primært sin tværfaglighed i kombinationen af regnskabsmæssige og regulatoriske forhold på den ene side og ledelsesforhold på den anden side. Samtidig er fokus på praktiske forhold. HD-IB er i sig selv tværdisciplinært, idet studiet beskæftiger sig med de erhvervsøkonomiske fagområder set med et internationaliseringsperspektiv HD-O er i sin struktur rettet mod at sikre anvendelsen af tværfaglig viden for at kunne give et sammenhængende grundlag for beslutninger og planlægning. Tværfagligheden ligger således i helheden og ikke nødvendigvis i det enkelte fag. Bemærk, at uddannelsen giver mulighed for valgfag af tværfaglig karakter. HD Supply Chain Management/Logistik Organisation og Ledelse er ofte nødvendige komponenter for en fyldestgørende løsning. Organisation og Logistik indgår ofte i mindre grad.

13 3. Er der er prøver, der indgår som et element i flere forskellige uddannelser? Nej HD Afsætning / Marketing Management Nej Det er ikke oplevelsen Nej Da nogle af valgfagene indgår i andre HD-retninger og der afvikles prøver i de enkelte valgfag, vil prøverne i disse valgfag være at finde i forskellige HD-retninger. HD Supply Chain Management/Logistik Nogle valgfag kan indgå I andre retninger. Nogle valgfag kan indgå I andre retninger. 4. Er der prøver, der er tilrettelagt med henblik på at eksaminere i samarbejdsevne på tværs af fagligheder?, den afsluttende opgave på lægger op til anvendelse af tværfaglighed samt inddragelse af metode. HD Afsætning / Marketing Management HD Supply Chain Management/Logistik - - Der er ingen prøver, der har som fokus at afprøve tværfaglighed, men da organisation er selve kernen i erhvervsøkonomiske problemstillinger vil en afprøvning i organisation oftest berøre andre fag fx økonomi og afsætning. 5. Kommer tværfaglighed til udtryk i prøver, hvor det ikke er et krav til prøven og i så fald hvordan? Det kan der ikke svares entydigt på. De fleste gange vil prøverne være strengt rettet mod fagets faglighed, ved mundtlige prøver kan der opstå situationer, hvor en faglighed bedst forstås eller forklares ved dens samspil med andre fag. HD Afsætning / Marketing Management Spørgsmålet er ikke forstået Det fremgår af fagbeskrivelsen, at tværfagligheden skal være i fokus HD Supply Chain Management/Logistik Det kan ske. Det kan ske. Spørgsmålet er ikke forstået Det er vanskeligt at tale om "organisation" uden at berøre andre erhvervsøkonomiske temaer. Ergo er det krav, at der udvises en vis portion tværfaglighed. 2

14 6. Bidrager tværfaglighed til at styrke kvaliteten i prøven?, for så vidt angår den afsluttende opgave HD Afsætning / Marketing Management HD Supply Chain Management/Logistik Ofte Ofte 7. Kunne tværfaglighed med fordel anvendes til at styrke kvaliteten i prøven? Jf. ovenfor HD Afsætning / Marketing Management Jf. ovenfor Det afhænger af prøvens indhold og fagets karakter HD Finansiering Nogle opgaver:, andre opgaver: Nej Jf. ovenstående svar Indgår allerede omfanget bør kun være sporadisk større, evt. en fordel med lidt mere fokus på cost/benefit. HD Regnskab Det er ikke vurderingen HD Supply Chain Management/Logistik Ikke definitivt Ikke definitivt 8. Kommer internationalisering til udtryk i prøverne? HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering HD Regnskab HD Supply Chain Management/Logistik Den afsluttende opgave er case-baseret. Da de studerende ofte skriver med udgangspunkt i egen virksomhed, vil det være afhængigt af denne, om internationalisering inddrages. Der er således intet krav om dette på studiet. Ikke eksplicit, men undervisningen har et internationalt perspektiv, som ikke mindst kommer til udtryk i valgfag. Det er i meget begrænset omfang, grænsende til, at det ikke er tilfældet Nej, men sædvanligvis indirekte. Pensums internationale karakter i de fleste af fagene medvirker typisk til at dette også kommer til udtryk i prøverne. HD-R er i grundsubstansen ikke international 3

15 9. I hvilke fag og hvordan kommer internationalisering til udtryk i prøverne? Ingen HD Afsætning / Marketing Management - - Alle fag, jf. svar til spørgsmål 1 Alle fag HD Supply Chain Management/Logistik Bidrager internationalisering til at styrke kvaliteten i prøven? Se ovenfor HD Afsætning / Marketing Management - - Irrelevant spørgsmål, jf. svar til spørgsmål 1 HD Supply Chain Management/Logistik, ofte, ofte 11. Hvor mange prøver afholdes der på engelsk eller andre fremmedsprog? Ingen HD Afsætning / Marketing Management - Et valgfag inklusiv prøven køres på engelsk. Prøver i mange andre fag indeholder ofte case-materiale eller anden tekst på engelsk Den studerende kan vælge at skrive på engelsk Studieordningerne indeholder som udgangspunkt, at prøver aflægges på dansk, men der kan dispenseres, hvilket der også bliver. HD Supply Chain Management/Logistik Den studerende kan vælge at skrive på engelsk Den studerende kan vælge at skrive på engelsk 12. Hvor mange prøver afholdes der, hvor pensum indeholder litteratur på engelsk eller andre fremmedsprog? De fleste fag indeholder pensum på engelsk HD Afsætning / Marketing Management En betydelig del af pensum er engelsksproget. Jf. ovenstående Alle prøver indeholder pensum på engelsk Mange prøver indeholder pensum på engelsk. HD Supply Chain Management/Logistik 80 % 80 % 4

16 13. Kommer internationalisering til udtryk i prøver, hvor det ikke er et krav til prøven og i så fald hvordan? Der er ikke krav om internationale aspekter HD Afsætning / Marketing Management - Stærkt begrænset Det er et krav til prøven, at den indeholder internationale aspekter Oftest indirekte ad den globale tilgang. Mange opgaver laves med afsæt i en case eller egen virksomhed, hvor det globale element jo oftest findes direkte eller indirekte. HD Supply Chain Management/Logistik Der skrives ofte på Engelsk Der skrives ofte på Engelsk 14. Kunne internationalisering med fordel anvendes til at styrke kvaliteten i prøven? HD Afsætning / Marketing Management HD Finansiering HD Regnskab HD Supply Chain Management/Logistik er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der fokuserer på de basale, principielle temaer i de udbudte fag. Der anvendes hyppigt engelsksproget litteratur, men internationaliseringen har ikke plads med et selvstændigt fokus. Det sker først på studiets overbygningsmoduler (HD 2. del). En yderligere internationalisering kunne øge de studerendes kompetencer.. Eksempelvis ved at inddrage eksempler fra udlandet og/eller sammenligne med udenlandske forhold. Fx anvendelse af bankpakker på tværs af europæiske lande. I nogle opgaver kunne det have været relevant. Irrelevant spørgsmål Indgår allerede. Det giver ingen mening at tvinge et internationalt aspekt ind i en opgave, hvor udgangspunktet er en fuldstændig national kontekst (der findes organisationer, der sjældent skæver til udlandet). Der er i disse år en stærk påvirkning af international regnskabsudvikling, der med fordel kunne indarbejdes i prøverne/uddannelsen. Indgår allerede. Globale forsyningskæder er mere reglen end undtagelsen. Indgår allerede ofte. Skal afhænge af opgave. 5

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3

Indholdsfortegnelse 2. Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset Første del 3 Resume 3 Indholdsfortegnelse 2 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 204 3 Første del 3 Resume 3 Indledning 4 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 Formandskabet pr..5.204 4 Formandskabet frem til

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2013-2014 3 Censorformandskabet for de erhvervsøkonomiske bachelor-,

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE

CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE CENSORKORPSET FOR HD-UDDANNELSERNE ÅRSBERETNING206 Indholdsfortegnelse Første del... 3 Resumé... 3 Formandskabet for HD-censorkorpset... 4. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i Censorformandskabet...

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 205 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager uddannelsen 205... 3 Første del... 3 Resume...

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2014 2015 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS CENSORMØDE 2014-2015 CENSORMØDE 2014-2015 Præsentationsrunde PROGRAM Siden sidst, beskikkelser, formandskabsvalg, nye tiltag, nyt lovstof, censorskik, censor IT Dialog, forslag, spørgsmål og debat NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2008/09 Dækkende perioden 1. september 2008 til 31. august

Læs mere

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen

Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen Årsberetning for Katastrofe - og Risikomanageruddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Katastrofe og Risikomanager 2016... 3 Første del... 3 Resume... 3 1. Censorkorpset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Multiplatform, Storytelling and Production 2016/2017... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28,

Læs mere

Formandskabet for Produktion og Design

Formandskabet for Produktion og Design Formandskabet for Produktion og Design Censorformandskabet dækker følgende uddannelser: Autoteknolog Designteknolog E-designer Diplom i Design og Business PBA Design og Business PBA Smykker, Teknologi

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER

CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER CENSORKORPSET FOR DE ERHVERVSØKONOMISKE BACHELOR-, MASTER- OG KANDIDATUDDANNELSER ÅRSBERETNING2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2015... 3 Indledning... 3 1. Censorformandskabet... 3 2. Censorkorpset

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2010 Formandskabets sammensætning i beretningsåret: Censorformand: Direktør Mads Bjerre,

Læs mere

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser

Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2015 2016 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2

Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed. Første del Side 2. Resumé Side 2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for: Velfærd Undervisning Sundhed Første del Side 2 Resumé Side 2 1 Censorkorpsets sammensætning (Jf.Paragraf 22 og 28 stk.2.3 pkt.) Side 3 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... 2 Indledning... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.)

Læs mere

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret

Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret Til censorberetning 2016 fra tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2015-16 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet

Læs mere

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016

PBA Value Chain. Management. Censor Årsrapport 2016 29-10-2016 PBA Value Chain Management Censor Årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Årsberetning fra censorformandskabet for PBA uddannelsen i Value Chain Management for perioden september 2015 september

Læs mere

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015

29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne. Årsrapport 2015 29-09-2015 Ingeniørcensorformandskaberne Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne og Diplomuddannelserne for IT og Teknik september 2014 september

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5

Resumé Censorkorpsets sammensætning Årets arbejde i Censorformandskabet... 5 Årsberetning fra Censorformandskabet for de Samfundsfaglige, Økonomiske og Merkantile Diplomuddannelser 2016 2017 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 1. Censorkorpsets sammensætning... 4 2. Årets arbejde i

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Velfærd, Undervisning og Sundhed... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i året... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015

Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Beretning fra censorformandskabet for socialrådgiveruddannelsen 2015 Under hensyn til, at de sociale diplomuddannelser ikke længere er en del af formandskabets område, bør det tilbageblevne område ændre

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Talsmand Michael Vaag

Talsmand Michael Vaag Samlede data for alle 7 ingeniørretninger Ingeniørs Landsdækkende censorkorps Talsmand Michael Vaag Censorkorpsets sammensætning - 22. Antal mænd i censorkorpset 239.2 Antal kvinder i censorkorpset 443.3

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Årsberetning PBA Optometri

Årsberetning PBA Optometri 3. oktober 207 Steen Aalberg censorformand Vibeke Andersen næstformand Årsberetning PBA Optometri Med udgangspunkt i skabelonen aarsberetning-207-0-24 tilføjes følgende tekst. Det har været et turbulent

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9

6. Evaluering af skabelonen... 9 Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 9 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for tandplejeruddannelserne ved AU og KU og den kliniske tandteknikeruddannelse AU gældende for uddannelsesåret 2013-14... 2 Første del... 2 Resumé...

Læs mere

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015

Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 Censorformandskabet for Jura Årsberetning 2015 For perioden 1. april 2014 til den 31. marts 2015 1 Indhold 1. Indledning 2. Formandskabets sammensætning i beretningsåret 3. Antal studerende 4. Censorkorpset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13

Indholdsfortegnelse. Anden del... Bilag et faktaark pr. uddannelse... 13 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Administration og forvaltning... Forord. 2 Resume... 3 Censorformandskabets anbefalinger. Digitalisering af eksaminer...4. Censorkorpset sammensætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

1. Retsgrundlaget er først og fremmest eksamensbekendtgørelsens 1 6, der i sin helhed lyder:

1. Retsgrundlaget er først og fremmest eksamensbekendtgørelsens 1 6, der i sin helhed lyder: N O T A T Notat om undervisnings- og eksamenssprog (bachelor- og kandidatuddannelser) Foranlediget af en konkret sag og forskellige forespørgsler har jeg udarbejdet nedenstående notat om de gældende regler

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31.

Årsberetning. fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. Årsberetning fra censorformandskabet for Diplomuddannelserne inden for det sundhedsfaglige fagområde for perioden 1. august 2011-31. juli 2012 1 Censorformandskabets årsberetning Formålet med årsberetningen

Læs mere

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012

Censorformandskabet for Bioanalytikeruddannelsen September 2012 Årsberetning, 1. oktober 2011 30. september 2012 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning, 1. august 2008 31. juli 2012 Sys Johnsen, Uddannelseskoordinator, Bioanalytikeruddannelsen i Region

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne.

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bifalder flere af anbefalingerne, men har samtidig også bemærkninger til nogle af anbefalingerne. NOTAT Høringssvar vedr. Censorudvalgets anbefalinger 17. marts 2017 /KL Høringssvar fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps vedr. Censorudvalgets anbefalinger Censorformandskaberne for De Erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2010 til den 31. marts 2011. Det nye censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgningsprocessen... 2 Vejledning til beskikkelsesansøgning... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 7 Glemt at

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2005/06 Dækkende perioden 1. april 2005 til 31. marts 2006

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3

Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og

Læs mere

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE

BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE BERETNING FRA CENSORFORMANDSKABET FOR FYSIOTERAPEUTUDDANNELSERNE 2013-2014 Fysioterapeutuddannelsernes Censorformandskab September 2014 RESUME Censorkorpset har i det forløbne år medvirket ved 539 eksterne

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd

Rekruttering af nye censorer. Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd Rekruttering af nye censorer Tabelrapport fra spørgeskemaundersøgelse blandt censorformænd 2016 Rekruttering

Læs mere

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps.

1. del Fælles for Det Jordbrugsvidenskabelige, Det Veterinærvidenskabelige og Det Levnedsmiddelvidenskabelige Censorkorps. Beretning fra Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Det Jordbrugsvidenskabelige Censorkorps Docent dr. agro. Jens Dragsted (formand) Fuglebakkevej 34,

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2

Høringssvar til rapporten Censorinstitutionen under forandring. 1 Afsnit 2 Høringssvar til institutionen under forandring Nedenfor følger kommentarer til udvalgte afsnit i institutionen under forandring behøver justering 1 Afsnit 2 Side 6 anbefalinger 2 Afsnit 2/4 Side 6 og 14

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2012) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. 1 Marts 2013 Censorformandskabets beretning om virksomheden for 2011 og 2012 ved institutterne for statskundskab i Århus, København og Odense samt de til censorkorpset knyttede masteruddannelser. 1. Indledning

Læs mere

Censorformandskabet 15. november 2013

Censorformandskabet 15. november 2013 Censorformandskabet 15. november 2013 Beretning fra censorformandskabet for: Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed, Bachelor of Global Nutrition and Health Perioden 1.10.2012 30.9.2013.

Læs mere

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser:

Indledning Censorformandskaberne for Ingeniøruddannelserne har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: Rammer for gruppeeksamen Indledning har på baggrund af de reviderede eksamensbekendtgørelser: 1. BEK nr 714 af 27/06/2012 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Status 2013

Evaluering af censorordningen. Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 Evaluering af censorordningen Status 2013 2013 Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15

Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 2014 15 Beretning fra censorformandskabet for It, multimedie og webudvikling 24 5 Formelle del jf. Ministeriet Resume De vigtigste konklusioner: Uddannelserne har et niveau, der generelt er relevant i forhold

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere. Censorformandsskabets årsberetning 2009 1. Censorformandskabets sammensætning Censorformand: (genvalgt april 2006) Overtandlæge Ingelise Hansen Tapdrupvej 132 8800 Viborg ih@bu.aarhus.dk Censornæstformand: (valgt juni 2007) Overtandlæge Poul

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Linjebeskrivelse for International Business

Linjebeskrivelse for International Business Studienævn for Erhvervsøkonomi i Linjebeskrivelse for International Business Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 6 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Denne linjebeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere