UDDRAG AF ÅRSRAPPORT Årsrapport H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12"

Transkript

1 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr

2 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste resultater og begivenheder 7 Vores virksomhed 10 Strategi og langsigtede finansielle mål 13 Regnskabsberetning og forventninger til Produktion 20 Risikostyring 22 Samfundsansvar 23 Corporate governance 25 Aktionærinformation 27 Bestyrelsen 29 Direktionen og organisation ÅRSREGNSKAB 30 Resultatopgørelse 31 Totalindkomstopgørelse 32 Balance 34 Pengestrømsopgørelse 35 H+H-adresser Dette dokument er en oversættelse af uddrag af den fulde årsrapport på engelsk. Det danske uddrag af årsrapporten er ikke revideret. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske tekst og denne danske oversættelse er den engelske tekst gældende H+H International A/S

3 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem "Markedsforholdene i 2013 viste sig at være nøjagtig lige så vanskelige, som vi havde forudset, men vi forventer en positiv udvikling og vækst i de kommende år." 2013 På trods af en meget hård vinter i hele Europa og fortsat uro i de europæiske økonomier med svag vækst på mange markeder var vores EBITDA-resultat for året på niveau med vores forventninger, selv om indtjeningen stadig ikke er tilfredsstillende. Kun Storbritannien opnåede markedsvækst i Ingen segmenter kunne udnytte deres potentiale fuldt ud, men når markederne vender, og efterspørgslen igen stiger, vil vi kunne håndtere den øgede volumen med vores nuværende produktionskapacitet og dermed øge rentabiliteten. Vi styrkede vores salgsorganisation i 2013 og vil fortsætte med at optimere denne gennem lederskab, videndeling på tværs af landegrænser og andre nye initiativer. Disse tiltag skal bidrage til, at vi kan levere en toppræstation inden for salg, bl.a. ved at opsøge nye segmenter og nye kunder med det formål at opnå rentabel vækst. Vi fortsatte implementeringen af vores excellence-program, som har medført besparelser i produktionen og har forbedret vores arbejdskapital, som også fremover vil være et vigtigt fokusområde. Kent Arentoft, formand. Strategiplan for Vi har udarbejdet en ny strategiplan for : Creating value through profitable growth. Målet er at forbedre indtjeningen og opnå en afkastningsgrad på minimum 10 %. Vi vil fokusere på vores kerneforretning, porebeton, øge vores markedspenetration og dermed styrke vores markedsposition. Gennem innovation vil vi gøre porebeton til et stærkere og mere konkurrencedygtigt produkt i forhold til andre byggematerialer. Målet er, at porebeton skal være en naturlig bestanddel i ethvert byggeri, og at H+H skal være kundens første valg. Vores varemærke er ved at blive moderniseret, så vores image bliver mere tidssvarende, og H+H's profil styrkes i både eksisterende og nye forretningssegmenter. Indikatorerne for de fleste markeder, hvor vi har aktiviteter, tyder på økonomisk vækst i de kommende år, men markedsvisibiliteten er fortsat begrænset. Vi er dog overbevist om, at når markederne vender tilbage til deres normale niveau, vil H+H igen øge omsætningen og rentabiliteten takket være de mange effektive strategiske og driftsmæssige tiltag, virksomheden har gennemført. Selv om vores fremtidige strategi nu er på plads, venter der os stadig en stor arbejdsindsats. Vi har fuld tillid til, at det vil lykkes for vores dygtige og engagerede medarbejdere at gennemføre den nye strategiplan og opfylde vores langsigtede mål.

4 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 4 Kapitalstruktur Ved udgangen af 2013 havde H+H en soliditetsgrad på 22,7 % og en nettorentebærende gæld på DKK 532 mio. Bestyrelsen foretager løbende en vurdering af kapitalstrukturen, og det er bestyrelsens opfattelse, at virksomheden har tilstrækkelig finansiering til at gennemføre den nye strategiplan, og at H+H bør stile efter en maksimal nettorentebærende gæld på to-tre gange EBITDA ved udgangen af strategiperioden i Liebhaverbolig bygget af massive blokke fra H+H. Udbytte Da resultatet efter skat for 2013 var negativt og med baggrund i usikkerheden om, hvornår og hvor hurtigt der igen vil kunne opnås stabil vækst i omsætning og indtjening, vil bestyrelsen indstille til den ordinære generalforsamling 10. april 2014, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret På vegne af bestyrelsen: Kent Arentoft Formand

5 ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 5 Nøgletal Koncern (DKK mio.) 2013* 2012* 2011* 2010** 2009** Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.260, , , , ,0 Bruttoresultat 261,5 272,3 283,4 237,6 247,7 Resultat før af- og nedskrivninger samt finansielle poster (EBITDA) 93,6 103,4 92,5-4,8 1,0 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 5,9 35,6-9,4-245,4-205,3 Resultat af finansielle poster -42,5-42,9-50,3-29,1-58,3 Resultat før skat -36,6-7,3-59,8-274,5-263,5 Årets resultat af fortsættende aktiviteter -40,1-36,8-75,8-262,9 - Årets resultat af ophørte aktiviteter -52,4-45,5-48,6-7,6 - Årets resultat -92,5-82,4-124,5-270,5-232,5 Balance Langfristede aktiver 962, , , , ,4 Kortfristede aktiver 330,5 343,8 407,5 294,9 359,6 Aktiverkapital 490,5 490,5 490,5 490,5 490,5 Egenkapital 293,9 417,9 472,7 670,7 958,20 Langfristede forpligtelser 750,1 746,5 840,0 818,5 749,5 Kortfristede forpligtelser 249,0 225,0 271,3 169,6 147,2 Passiver i alt 1.292, , , , ,0 Årets investeringer i matterielle og immaterielle aktiver 35,5 24,0 36,9 35,2 104,6 Rentebærende gæld (netto) 531,6 538,6 628,5 613,6 595,8 Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet 58,2 44,4 42,9 46,4-41,7 Pengestrøm fra investeringsaktivitet -30,1 104,1-32,2-31,8-119,4 Fri pengestrøm 28,1 148,5 10,8 14,6-161,1 Finansielle nøgletal Bruttomargin 20,8% 22,3% 21,6% 20,0% 23,2% Overskudsgrad (EBIT) 0,5% 2,9% -0,7% -20,7% -19,2% Afkastningsgrad (ROIC) 0,7% 3,8% -0,7% -16,2% -7,2% Egenkapitalforrentning -26,0-18,5% -19,5% -33,2% -27,3% Soliditetsgrad 22,7% 30,1 29,8% 40,4% 51,7% Nettorentebærende gæld/ebitda 5,7 5,2 6,8-127, Aktie og udbytte nøgletal Gns. antal udestående aktier Justeret gns. antal udestående aktier Børskurs ultimo, DKK 47,7 26,0 42,4 53,0 63,0 Indre værdi pr. aktie ultimo, DKK Kurs/Indre værdi (KI) 1,6 0,6 0,8 0,8 0,6 Price-earnings kvote (PE) -5,0-3,1-3,3-1,9 0,7 Resultat pr. aktie (justeret) -9,5-8,4-12,7-27,6-94,6 Udvandet resultat pr. aktie (justeret) -9,5-8,4-12,7-27,6-94,6 Udbytte pr. aktie (justeret) Medarbejdere Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * Tallene er korrigeret for ophørte aktiviteter. ** Nøgletal for 2010 og 2009 er endvidere korrigeret for overgang til IAS 19R (2011), hvad angår effekt på resultatopgørelsen. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 12). Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikersforenings Anbefalinger & Nøgletal 2010.

6 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 6 Væsentligste resultater og begivenheder Omsætning på DKK mio. og organisk vækst på 10 %. EBITDA på DKK 94 mio. på niveau med vores forventninger. Fri pengestrøm på DKK 28 mio. på niveau med vores opjusterede forventninger. Vores excellence-program var igen vellykket og har medført gennemsnitlige årlige besparelser i produktionen over de sidste tre år på ca. DKK 20 mio. For at forbedre indtjeningen blev fabrikken i Finland lukket i april 2013, og det blev besluttet at standse produktionen midlertidigt på fabrikken i Skawina, Polen. Xella fik forbud mod fusion med H+H på det tyske marked. Den nye organisation blev fuldt implementeret, og en ny strategiplan er på plads: Creating value through profitable growth. Forventninger til 2014: Der forventes en organisk vækst i omsætningen i niveauet 3-6 %. EBITDA forventes at blive i niveauet DKK mio. Investeringer forventes at blive i niveauet DKK 60 mio. Enfamiliehus bygget af massive blokke fra H+H.

7 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 7 Vores virksomhed "Vores one company-tilgang er altafgørende for at sikre og styrke vores markedsposition." BUILD WITH EASE H+H kan spore sine rødder tilbage til 1909, hvor det første selskab blev stiftet i Danmark for at drive stenog grusgravningsvirksomhed, og virksomheden begyndte i 1937 som en af de første at producere porebeton. I dag udvikler, producerer, sælger og distribuerer vi porebetonprodukter og -løsninger, primært til vægge i bolig-, industri- og erhvervsbyggeri. Michael Troensegaard Andersen, adm. direktør H+H har opbygget en meget stærk markedsposition og er i dag den næststørste producent af porebeton i Europa. Byggeteknikker kan variere meget fra land til land, men vores ekspertise er den samme overalt, og det kræver vision og innovativ tankegang at ændre mangeårige byggetraditioner. H+H tilbyder en lang række ydelser og løsninger, hvilket sikrer et højt niveau af kundetilfredshed. Værdiskabelse via vores Build with ease-tilgang er integreret i hele vores salgsorganisation og giver et stærkt signal om, hvordan vi arbejder, og hvor vi koncentrerer vores indsats. Build with ease sætter den overordnede standard for, hvordan vi står sammen om samarbejdet med vores kunder. VORES MARKEDER H+H er aktiv i en lang række lande i Vest- og Østeuropa. H+H's aktiviteter i Vesteuropa omfatter Benelux-landene, Danmark, Finland, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Efterspørgslen på det britiske marked vil på længere sigt være gunstigt påvirket af et demografisk pres fra nye husholdninger. På mellemlangt sigt vil efterspørgslen stige som følge af en række statslige programmer, som har til formål at stimulere nyt boligbyggeri. I Tyskland har vi set øget byggeaktivitet med den hurtigste vækst i etagebyggerisegmentet. I Danmark og Sverige nåede byggeaktiviteten det laveste niveau siden begyndelsen af den økonomiske krise, men menes nu at have nået bunden. Vores aktiviteter i Østeuropa omfatter Polen og det nordvestlige Rusland. Polen er det største marked for porebeton i Europa, men aktivitetsniveauet er faldet betydeligt i de seneste år på grund af en økonomisk opbremsning af markedet. Hård konkurrence og stor overkapacitet sætter priserne under pres. Markedet i det nordvestlige Rusland er stadig volatilt med lav visibilitet, men vores underliggende langsigtede positive forventninger om vækst er uændrede. Generelt var 2013 kendetegnet ved udbredt usikkerhed og hurtigt skiftende markedsforhold. OECD forventer en økonomisk vækst på vores markeder på ca. 2 % i 2014.

8 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 8 En generel markedstendens er øget fokus på urbanisering. Det medfører bygning af etageejendomme med boliger og enfamiliehuse i omegnen af de større byer. En anden generel tendens er det fortsat skarpe fokus på miljø- og energihensyn. VORES KUNDER Vores stærkeste kundegrupper er tømmerhandlere og boligbygherrer. Vi vil fortsætte vores tætte samarbejde med disse kundegrupper og tilbyde de bedst mulige løsninger til de lavest mulige priser og med de bedst mulige produkter. Kun gennem fælles succes vil vi kunne øge vores markedsandel og afsætning. Alle kundegrupper er blevet påvirket af de seneste års økonomiske uro, og aktiviteten og investeringerne har været lavere end normalt. Vi er overbevist om, at byggeaktiviteten vil tage fart igen, efterhånden som der kommer gang i det økonomiske opsving, og at afsætningen vil stige i forhold til det nuværende niveau. Vi møder kunderne med vores one company-tilgang og udnytter vores viden inden for salg og marketing. Med henblik på at styrke salgsindsatsen vil vi investere yderligere i videndeling på tværs af landegrænser, uddannelse og harmonisering af metoder. Det bliver et stærkt værktøj for vores salgsstyrke i det daglige arbejde på et konkurrencepræget marked, som vil bidrage til at sikre, at vi når vores strategiske mål.

9 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 9 Når H+H står over for nye udfordringer, foretages en individuel vurdering af de mulige konsekvenser, og vi reagerer på uforudsete markedsudfordringer med det formål at sikre vores markedsposition. Vi overvåger løbende den økonomiske og politiske udvikling og konkurrenterne på de markeder, hvor vi er aktive. VORES MEDARBEJDERE H+H International A/S i Danmark er moderselskab for H+H-koncernen, der består af ni aktive virksomheder, der opererer i ni lande og har i alt omkring 900 kompetente og engagerede medarbejdere. Det er når alt kommer til alt mennesker, der skaber værdi, ikke maskiner. H+H er rent funktionsmæssigt organiseret på en sådan måde, at der er mulighed for videndeling funktionerne imellem, og en stærk teamtilgang på tværs af funktioner sikrer lokal koordination på de enkelte geografiske markeder. Det er nødvendigt, at vi har dygtige medarbejdere på alle niveauer i organisationen, og vi vil arbejde på at sikre, at vi har de nødvendige undervisnings- og uddannelsesprogrammer til rådighed. Vi vil løbende udvikle vores organisation til det højest mulige konkurrenceniveau med et team af medarbejdere, som har en klar vinderholdning og et stærkt engagement. Når porebetonprodukterne kommer ud af autoklaven, bliver de nedkølet og pakket, så de er klar til at blive transporteret.

10 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 10 Strategi og langsigtede finansielle mål "Værdiskabelse gennem rentabel vækst er grundlaget for vores nye strategiplan. Vi stiller skarpt på optimering af forretningen og på nye initiativer, som samlet set kan gøre os til den førende leverandør af porebeton på vores udvalgte geografiske markeder." Efter en lang økonomisk krise begynder vi nu at se små tegn på opsving på de europæiske markeder. Vellykket gennemførelse af vores strategiplan for vil styrke H+H, forbedre vores gældsgearing og styrke vores markedsposition. Vi har fokus på at opnå en rimelig afkastningsgrad, der overstiger vores kapitalomkostninger. Vores mål er at konsolidere H+H's position som en af verdens førende leverandører af porebeton og samlet set blive førende på vores valgte geografiske område med hensyn til størrelse, indtjening og markedsandel. Vi stiler efter at opnå den højeste vækstrate i forhold til de vigtigste konkurrenter på markedet og overgå den underliggende markedsvækstrate. Michael Troensegaard Andersen, adm. direktør. Vi følger en one company-tilgang med det formål at forbedre rentabiliteten, opnå synergier og dele viden på tværs af vores organisation. Med fokus på vores kernekompetencer er vi fast besluttet på at tilbyde de mest attraktive porebetonløsninger generelt og opnå øget penetration i byggemarkedets hurtigt voksende segmenter. Strategiplanen indeholder en række nøgleinitiativer, som vil blive finansieret af vores egen pengestrøm og inden for vores aktuelle kreditfaciliteter. DE TRE KERNEELEMENTER I VORES STRATEGIPLAN One company-tilgang H+H anvender en one company-tilgang med henblik på at skabe størst værdi for aktionærerne. En af de vigtigste måder, hvorpå vi kan måle værdien af denne tilgang, er skalerbarhed vores evne til at skabe vækst i omsætningen uden tilsvarende stigning i de faste omkostninger. H+H vil fortsat udnytte synergier fra drift, salg og marketing for at øge værdien for aktionærerne. Fordelene ved one company-tilgangen overstiger langt omkostningerne ved at drive H+H som én koncern. H+H's stærke position på de vigtigste europæiske markeder er en stor fordel i forhold til de fleste af vores konkurrenter, som kun er aktive i et enkelt land. Vores grænseoverskridende position giver både stordriftsfordele og muligheder for videndeling.

11 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 11 H+H fortsætter opbygningen af sit paneuropæiske brand, og værdiskabelse via vores Build with easetilgang sikrer en stærk, ensartet og værdifuld service over for vores lokale og internationale kunder. Med udgangspunkt i en funktionel organisering med en salgs- og marketingorganisation samt en driftsorganisation på tværs af landegrænser har vi lanceret en række og vil lancere flere programmer med henblik på at øge vores markedsandel og rentabilitet. Inden for salg vil vi dele viden på tværs af landegrænser og udvikle fælles salgsundervisningskoncepter. Gennem fælles definitioner af markeds- og kundesegmenter identificerer vi de mest indbringende fokusområder og styrer organisationen i den retning. Kapacitetsudnyttelse er stadig et fokusområde og en vigtig vækstfaktor for rentabilitet. Gennem strukturelle ændringer og volumenvækst har H+H opfyldt sit oprindelige overordnede mål for kapacitetsudnyttelse på over 75 %. Via vores excellence-program, herunder videndeling mellem alle fabrikker, søger vi løbende at forbedre vores produktionseffektivitet. Programmet vil fortsætte i de kommende år med fokus på at opnå tilsvarende årlige besparelser. Samtidig vil programmet have som mål at øge kapacitetsudnyttelsen yderligere med henblik på at øge fabrikkernes mulige produktionsmængde. Vores mål i planlægningsperioden er, at omkostningsstigningerne skal være lavere end den generelle inflation, og at vi kan håndtere den planlagte volumenvækst med den aktuelle infrastruktur. Attraktive porebetonløsninger Byggetraditioner og -metoder varierer fra land til land, og det er lykkedes for H+H at tilpasse og udvikle løsninger til de lokale markeder. Vores Build with ease-tilgang vil fortsat drive vores udvikling af værdiskabende løsninger. Vi vil fokusere på yderligere at styrke og støtte både innovation på lokalt niveau og initiativer på koncernniveau. Produktinnovation bliver altafgørende, hvis vi skal opfylde den stigende efterspørgsel efter miljøvenlige og energibesparende produkter, samtidig med at vi opnår adgang til nye eller mindre udviklede segmenter.

12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 12 H+H er den eneste grænseoverskridende aktør i Europa, som er specialiseret udelukkende i porebeton. Sammenlignet med vores konkurrenter fokuserer vi på og/eller har et tilstrækkeligt stort marked til at opnå stordriftsfordele for centralt drevne innovationsaktiviteter. Vi vil koncentrere os om at forbedre miljøegenskaberne og udvikle stærke løsninger, som kan øge vores penetration i segmenter med højere vækst, herunder beboelseshøjhuse og erhvervsbygninger. Højeste vækstrate Vi fortsætter med at styrke vores markedsposition som nummer to i Europa, og vores langsigtede mål er samlet set at blive den førende leverandør af porebeton i vores valgte geografiske område. Vores store markedsandel på vækstmarkeder som Storbritannien og det nordvestlige Rusland, hvor vores vigtigste konkurrent ikke eller kun i begrænset omfang er til stede, er en fordel for os, og samtidig er det lykkedes os at vinde markedsandele fra andre vægbyggematerialer. For at opnå vores langsigtede mål er det dog nødvendigt, at vi opnår en højere vækstrate end vores konkurrenter, og at vores vækstrate overgår den generelle markedsvækst. LANGSIGTEDE FINANSIELLE MÅL

13 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 13 Regnskabsberetning og forventninger til 2014 "Vi opnåede resultater på niveau med vores forventninger for EBITDA og pengestrøm. Vi udnyttede 2013 til at optimere vores forretningsprocesser." RESULTATOPGØRELSE Omsætning Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i 2012, en stigning på DKK 36 mio., svarende til 3,0 %. Den organiske vækst var 10.0 %. Udtrykt i lokale valutaer steg omsætningen med 5,6 % i forhold til sidste år. Valutakurserne for GBP og RUB påvirkede omsætningen negativt med DKK 31,4 mio., mens kurserne for EUR og SEK havde en positiv virkning på DKK 0,6 mio. Produktionsomkostninger De gennemsnitlige produktionsomkostninger var lidt lavere end i Prisstigningerne på råvarer, især energi, og transport var som forventet. Højere salgsaktivitet øgede kapacitetsudnyttelsen på en række fabrikker, hvilket sammen med besparelser som følge af forbedringer i produktionen via excellence-programmet fuldt ud opvejede de højere udgifter til råvarer. Niels Eldrup Meidahl, CFO. I 2013 blev der gennemført en lang række omkostningsbesparelser som et led i excellence-programmet. Produktionsbesparelserne var højere end i Gennemsnitligt er der over de sidste tre år opnået årlige besparelser på ca. DKK 20 mio. Bruttoresultat Bruttomargin i alt i 2013 var 20,8 % mod 22,3 % i De gennemsnitlige salgspriser var lidt lavere end sidste års. Særlige poster Resultatet for 2013 omfatter udgifter til særlige poster for DKK 1,6 mio., som primært relaterer sig til advokathonorarer, omkostninger i forbindelse med implementering af sidste fase i den nye organisation samt omkostninger i forbindelse med den midlertidige lukning af en fabrik i Polen, Disse omkostninger er næsten fuldstændigt blevet opvejet af gevinsten fra salg af ubenyttet produktionsudstyr. Resultatet for 2012 omfattede udgifter til særlige poster for DKK 6,0 mio., som hovedsagelig vedrørte omkostninger i forbindelse med implementering af den nye organisation samt udgifter til rådgivere mv. i forbindelse med salget af H+H Česká republika s.r.o. DKK mio. Omsætning DKK mio. Bruttoresultat Bruttoresultat Bruttomargin 25% 20% 15% 10% 5% 0%

14 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 14 EBITDA EBITDA blev DKK 93,6 mio. mod DKK 103,4 mio. i Indtjeningen i H+H Česká og provenuet fra salget af H+H Česká i 2012 påvirkede indtjeningen med DKK10,4 mio. Eksklusive H+H Česká ville tallet have været DKK 93,0 mio. i Resultat af primær drift (EBIT) H+H nåede et resultat af primær drift på DKK 5,9 mio. i 2013 mod DKK 35,6 mio. i 2012, svarende til en tilbagegang på DKK 29,7 mio. Justeret for nedennævnte nedskrivninger i 2012 steg resultat af primær drift med DKK 4,3 mio. I 2012 blev der i Rusland tilbageført nedskrivninger på DKK 104 mio. som følge af forbedrede økonomiske markedsvilkår. I Tjekkiet blev der i forbindelse med frasalget af H+H Česká foretaget nedskrivning på fast ejendom på DKK 46 mio., og i Polen blev der nedskrevet goodwill for DKK 24 mio. som følge af fortsat anstrengte markedsvilkår. Samlet svarer det til en nettogevinst på DKK 34 mio. Resultat af fortsættende aktiviteter før skat H+H fik et negativt resultat før skat på DKK 36,6 mio. mod et negativt resultat på DKK 7,3 mio. i 2012, svarende til en tilbagegang på DKK 29,3 mio. Skat Skat af årets resultat udgjorde en udgift på DKK 3,5 mio. mod en udgift på DKK 29,6 mio. i Lukning af fabrikken i Finland og midlertidig lukning af fabrik i Polen Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2013 blev det besluttet at lukke H+H Finland Oy's fabrik i Ikaalinen, og produktionen standsede i april. Den finske aktivitet er derfor blevet omklassificeret som ophørt aktivitet i H+H's regnskabsaflæggelse. Resultat af ophørte aktiviteter udgjorde et tab på DKK 52,4 mio. i 2013 mod et tab på DKK 45,5 mio. i For at øge indtjeningen yderligere besluttede H+H at lukke produktionen midlertidigt på fabrikken i Skawina, Polen. Der har i de seneste år været overskudskapacitet på det polske marked, hvilket har medført en hård priskonkurrence og lav kapacitetsudnyttelse af de polske produktionsfaciliteter. Formålet med denne midlertidige lukning er at bidrage til at reducere overskudskapaciteten og øge kapacitetsudnyttelsen i virksomhedens øvrige produktionsfaciliteter i Polen. Ændringen medførte fratrædelsesomkostninger i 2013, som er indregnet under særlige poster. Vesteuropa Omsætningen i Vesteuropa blev DKK 936 mio., svarende til en stigning på DKK 76 mio. eller 8,8 % i forhold til Udtrykt i lokale valutaer steg omsætningen med 11,5 % i forhold til Omsætningen var væsentligt højere i Storbritannien og steg også i Tyskland og Benelux-landene, men var lavere i Danmark og Sverige. DKK mio. EBITDA DKK mio. 100 EBIT 5% % 8% 6% 4% 2% 0% -2% % -5% -10% -15% -20% EBITDA EBITDA-margin -300 EBIT EBIT-margin -25%

15 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 15 Det britiske marked blev især stimuleret af statslige initiativer, som bidrog til en mere generel forbedring. H+H's markedsandel i Storbritannien steg, primært som følge af konsolidering af boligbyggemarkedet, hvor H+H's kunder øgede deres markedsandel. Der er tydelige tegn på opsving i byggeaktiviteten i Storbritannien. I Tyskland var vejret meget dårligt i 1. kvartal, hvilket førte til uønsket lageropbygning hos vores konkurrenter og hård priskonkurrence. Derfor faldt de gennemsnitlige salgspriser i 2013 til under niveauet i 2012 trods større markedsaktivitet. Byggeaktiviteten på de andre vesteuropæiske markeder er stadig lav i forhold til tidligere år. Der var et kraftigt fald i byggeaktiviteten i Sverige i forhold til EBITDA blev DKK 67,4 mio. mod DKK 92,5 mio. i Tilbagegangen skyldes lavere eksportsalg til Afrika og pristryk i Tyskland og Skandinavien. Resultat før skat var et tab på DKK 11,0 mio. mod en gevinst på DKK 13,6 mio. i 2012, svarende til et fald på DKK 24,6 mio. Østeuropa Omsætningen i Østeuropa blev DKK 324 mio., svarende til et fald på DKK 39,6 mio. eller 10,9 % i forhold til Den organiske vækst var dog på 5,9 %. I 2013 var afsætningen i Rusland på niveau med 2012, mens omsætningen steg med mere end 10 % som følge af prisstigninger. I 2013 aftog markedet i en periode, før det igen steg. Visibiliteten på markedet er stadig meget lav. I Polen var efterspørgslen stadig lav, og det store antal konkurrenter og den betydelige overkapacitet medførte en fortsat priskrig mellem især de lokale producenter, som påvirkede det generelle prisniveau. EBITDA var DKK 35,7 mio. mod DKK 36,8 mio. i Der var forbedringer i både Rusland og Polen. De seneste kvartalers nedadgående tendens i Polen synes at være standset. Tallet for 2012 var påvirket af indtjeningen i H+H Česká med DKK 4,7 mio. Resultat før skat var et tab på DKK 15,4 mio. mod en gevinst på DKK 4,7 mio. i 2012, svarende til en tilbagegang på DKK 20,1 mio. Tallet for 2012 inkluderer nedskrivning af aktiverne i Tjekkiet på DKK 46 mio. og tilbageførsel af tidligere nedskrivninger i Rusland på DKK 104 mio. BALANCE Balancen pr. 31. december 2013 udgjorde DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december DKK mio. Omsætning Vesteuropa DKK mio. Omsætning Østeuropa

16 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 16 Frasalg af aktiver H+H har i juli 2013 indgået en aftale med CEMEX Kies & Splitt GmbH om, at dette selskab fremover overtager rettighederne til udvinding af råstoffer i H+H's sandgrav i Nordtyskland. Aftalen indebærer, at H+H over de næste 12 år vil modtage betaling for udvinding af råstoffer i sandgraven for i alt DKK 40 mio. Aftalen påvirkede EBITDA positivt i 2013 med DKK 3,5 mio. I januar 2013 solgte vi det ubenyttede produktionsudstyr i Storbritannien for DKK 5,5 mio. Salget havde en positiv effekt på indtjeningen på DKK 3,7 mio. Investeringer I 2013 blev der foretaget investeringer for i alt DKK 35,9 mio. mod DKK 24,7 mio. i Finansiering Den nettorentebærende gæld udgjorde ultimo 2013 i alt DKK 532 mio., svarende til et fald tilbagegang på DKK 7 mio. siden årets begyndelse på grund af forbedringer af arbejdskapitalen. Der forhandles om en ny bankaftale til erstatning for den nuværende, før denne udløber i februar Nettoarbejdskapital i forhold til afsætning blev forbedret fra 9 % pr. 31. december 2012 til 7 % pr. 31. december Finansieringsomkostningerne blev i alt DKK 42,8 mio. i 2013 mod DKK 44,5 mio. i Pengestrøm Den frie pengestrøm fra den fortsættende forretning blev DKK 28,1 mio. mod DKK 148,5 mio. i 2012, hvilket var på niveau med vores opjusterede forventninger for fri pengestrøm for 2013 på ca. DKK 20 mio. Pengestrøm fra ophørte aktiviteter var negativ med DKK 28,8 mio., primært som følge af lukningen af fabrikken og afslutning af husbyggeriprojekterne i Finland. Egenkapital Egenkapitalen faldt med DKK 124 mio. i Årets resultat efter skat påvirkede egenkapitalen negativt med DKK 92,5 mio., mens valutakursreguleringer af kapitalandele mv. påvirkede egenkapitalen negativt med DKK 27,0 mio. Efterfølgende begivenheder Efter regnskabsårets udløb er et grundstykke i Storbritannien blevet frasolgt til en bogført værdi på DKK 9 mio. Derudover er der ikke indtruffet væsentlige hændelser efter 31. december Den nuværende politiske situation i Ukraine og Rusland kan få en negativ effekt på vores forretning i Rusland, for eksempel som følge af potentielle udsving i RUB-kursen eller højere energiudgifter. DKK mio. Fri pengestrøm DKK mio. Egenkapital Egenkapital Soliditetsgrad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

17 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 17 ANDET Interesse for at overtage H+H International A/S Xella International Holdings S.à.r.l. fik i 2013 forbud mod en mulig fusion med H+H International A/S på det tyske marked. Yderligere oplysninger fremgår af selskabsmeddelelser for på FORVENTNINGER TIL 2014 Der forventes en organisk vækst i omsætningen i niveauet 3-6 %. EBITDA forventes at blive i niveauet DKK mio. Investeringer forventes at blive i niveauet DKK 60 mio. H+H-koncernens resultatforventninger for regnskabsåret 2014 er bl.a. baseret på følgende specifikke forudsætninger: Økonomisk vækst på ca. 2 % i vores valgte geografiske områder. Operational excellence-programmet fortsætter og reducerer produktionsomkostningerne yderligere. Valutakurser primært for GBP, EUR, PLN og RUB på niveau med valutakurserne medio marts 2014, hvilket for RUB er lavere end i Alene inflationsstigende energi- og råvarepriser i forhold til medio marts Den nuværende politiske situation i Rusland og Ukraine medfører ikke ændrede markedsforhold i Rusland. VEDRØRENDE FORVENTNINGER TIL 2014 De økonomiske forventninger er baseret på nogle generelle forudsætninger. Det er ledelsens vurdering, at de væsentligste forudsætninger for koncernens forventninger relaterer sig til: Salgsvolumener og produktmiks Priskonkurrence på en række af koncernens markeder Markedsudviklingen inden for byggematerialer Distributionsforhold Vejrlig H+H International A/S vil opdatere og justere de anførte forventninger, såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven mv., eller af reglerne for udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen. ANSVARSFRASKRIVELSE Denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for H+H International A/S' kontrol, kan medføre, at udvikling og resultater afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten.

18 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 18 Produktion "Vores operational excellence-program styrker vores konkurrenceevne på et udfordrende marked. Vi vil fortsætte dette vigtige arbejde og fastholde vores fokus på produktinnovation i de kommende år." Produktionsfaciliteter H+H fremstiller porebeton på 11 fabrikker i Polen, Rusland, Storbritannien og Tyskland med en samlet årlig produktion på over 2,5 mio. m 3. I investerede vi over DKK 1 mia. i opgradering og etablering af nye produktionsfaciliteter, men i de seneste år har vi begrænset vores investeringer til DKK mio. om året. Organisation I 2013 implementerede vi en ny organisationsstruktur, hvor koncernen blev ændret fra en national struktur til en funktionel struktur med en chief operating officer med globalt ansvar for supply chain. Koncernens konkurrencefordele er blevet øget gennem: Udnyttelse af driftssynergier Effektiv videndeling Forenkling af og ensartethed i produktporteføljen Optimal produktionsallokering og øget kapacitetsudnyttelse Strømlining af driftspolitikker Ensartet performance management-system Fremtidige fokusområder: Bjørn Rici Andersen, Chief Operating Officer. Arbejdsmiljøstyring Arbejdsmiljøstyring har høj prioritet for vores produktionsteam. I 2013 gennemførte vi en række initiativer med det formål at forbedre sikkerhedskulturen på vores fabrikker, herunder oprettelse af funktionen som rådgiver for sikkerhed i koncernen, tydelig rapportering og opfølgning af arbejdsulykker med fravær, implementering af nye arbejdsmiljøpolitikker og initiativer, der gør ledelsens forpligtelse på arbejdsmiljøområdet synlig i organisationen. Arbejdsmiljøindsatsen er endnu ikke afsluttet, men i 2013 blev grundlaget lagt for at sikre vellykket implementering af en proaktiv arbejdsmiljøkultur i hele organisationen.

19 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 19 Operational excellence-program Vores vellykkede operational excellence-program blev lanceret i 2011 og har til formål at forbedre H+H's konkurrenceevne gennem reduktioner i produktionsomkostningerne. Programmet omfatter tre dele: Forbedring af produktions- og energieffektiviteten Maksimering af indkøbskraften ved at samle råvarer i hele koncernen, hvor det er fordelagtigt Videndeling på tværs af koncernen Disse initiativer medførte en gennemsnitlig årlig besparelse på DKK 20 mio. i Vi vil fortsætte operational excellence-programmet og stile mod en årlig besparelse på ca. 2 % af de samlede produktionsomkostninger. Supply chain-platform For at sikre en rentabel forretning har vi tilpasset virksomheden til de nuværende noget ustabile markedsforhold ved at have skarpt fokus på udbyttet og potentialet i vores produktionsfaciliteter og gennemføre eventuelle nødvendige ændringer. I 2013 havde H+H planer om at investere DKK 40 mio. i en betydelig kapacitetsudvidelse i fabrikken i Kikerino, Rusland. En detaljeret analyse og en koncentreret indsats for at øge kapacitetsudnyttelsen gjorde det dog muligt at reducere investeringen og alligevel opnå en betydelig forøgelse af den årlige produktion. Vores fabrik i Skawina, som er en af fem fabrikker i Polen, blev midlertidigt lukket i slutningen af 2013, indtil det lokale marked bedres så meget, at produktionen ikke kan varetages af en af de andre polske fabrikker. Vi har endvidere i april 2013 lukket H+H Finland Oy's fabrik i Ikaalinen permanent. Det blev konkluderet, at disse fabrikker ikke ville kunne opfylde koncernens strategiske mål for markedspositionering og produktionskapacitet inden for en rimelig tidsperiode. Produktinnovation Det er vores mål gennem innovation at gøre porebeton til et stærkere og mere konkurrencedygtigt produkt sammenlignet med andre byggematerialer samt at gøre vores produkter konkurrencedygtige i forhold til produkter fra tilsvarende virksomheder på vores geografiske markeder. H+H har altid leveret innovative produkter og løsninger til porebetonmarkedet. For at sikre vores konkurrenceevne på længere sigt og for at kunne følge med efterspørgslen fra skiftende sociale og demografiske tendenser på vores markeder, herunder den konstant stigende efterspørgsel efter miljømæssigt bæredygtige løsninger, har H+H skærpet sit fokus på udveksling af ideer og viden på tværs af landegrænser samt på udvikling af innovative nye produkter og løsninger. Vi er i gang med at udvikle en struktureret, fælles platform for udveksling af ideer på tværs af geografiske markeder og udvikle nye, innovative løsninger med henblik på at udnytte vores intellektuelle og økonomiske potentiale fuldt ud. Denne platform vil sikre, at ideer udveksles systematisk for at imødegå behovet for produkter og løsninger på tværs af landegrænser.

20 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 20 Risikostyring Risikostyring er en igangværende proces i H+H, som omfatter identifikation af risici og vurdering af deres potentielle effekt på indtjeningen. Vi arbejder på at begrænse de risici, der identificeres via interne forretningsprocedurer, forsikring og/eller opfølgning. Der er udviklet procedurer, retningslinjer og forskellige kontrolsystemer med henblik på at overvåge og begrænse de identificerede risici og dermed sikre optimal styring af vigtige risici. H+H arbejder med langsigtede scenarier som en del af den årlige evaluering af muligheder og barrierer for fremtidig vækst, som gennemføres i forbindelse med strategiprocessen. Scenarierne anvendes til at evaluere betydningen af store beslutninger og vurdere den potentielle indvirkning fra store risici. Bestyrelsen har det ultimative ansvar for koncernens risikostyringsproces og fastsætter de overordnede rammer herfor, men det er CFO'ens ansvar at overvåge, at politikkerne følges. Risk Scenario Probability Impact factor Action Marked Med en væsentlig driftsmæssig gearing og faste omkostninger har efterspørgslen en mærkbar effekt på H+H's resultater. Udviklingen i den globale økonomi og især i byggesektoren samt politiske initiativer som skatter eller skattefradrag målrettet mod byggeindustrien eller boligejere eller ændringer i realkreditsystemer har betydelig direkte og indirekte effekt på H+H. Høj Høj Overvågning af den økonomiske og politiske udvikling på forskellige markeder samt effektiv ugentlig salgsopfølgning. Produktion Et større produktionsnedbrud eller brand på en fabrik kan medføre langvarigt produktionstab, som vil påvirke afsætningen, medmindre det opvejes af andre fabrikker. Lav Middel/ høj Der er udarbejdet planer for begrænsning af den medgåede tid til udbedring af produktionsrelaterede forstyrrelser. Driftsafbrydelse grundet naturkatastrofer, brand, eksplosioner mv. dækkes af forsikringen og omfatter yderligere omkostninger til servicering af markedet fra andre kilder. Råvarer og energi Produktionen er afhængig af råvareforsyning for at udføre og opfylde ordrer. Produktionsomkostninger påvirkes af højere energipriser til transport samt prisændringer på cement, sand og kalk. Høj Middel Alle kritiske råvarer kan leveres fra to leverandører, og det er relativt nemt at erstatte leverandører (om end det har sine omkostninger). Omkostninger til energiforbrug i produktionen svarer til 5-10 % af omsætningen, så priserne overvåges nøje.

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014. Årsrapport 2014. H+H International A/S. Build with ease. CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 H+H International A/S Build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 På rette spor trods usikre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 258, 2012 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com 23. marts 2012 Indkaldelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR nr. 49 61 98 12 23. marts 2015 Indkaldelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere