Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysning Målrapportering Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Obligatoriskes noter... 46

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5: Årets målopfyldelse Tabel 6: Reservation Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Scenekunstskole, cvr , er ansvarlig for Statens Scenekunstskole herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Underskrift Sted, dato Underskrift Konst. rektor Sverre Rødahl Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Statens Scenekunstskole (SSKS) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Statens Scenekunstskole arbejder aktivt for at skabe et inkluderende, kreativt og innovativt læringsmiljø præget af målrettethed og åbenhed. Skolen bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads med kvalificerede, motiverede og udviklingsorienterede medarbejdere i såvel pædagogiske som ikke-pædagogiske funktioner. Årsrapporten aflægges for hovedkonto Statens Scenekunstskole (driftsbev.). Mission Statens Scenekunstskoles opgaver var fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december Statens Scenekunstskole: Tilbyder grunduddannelser, overbygningsuddannelser, videreuddannelser samt efteruddannelse inden for scenekunst. Bidrager væsentligt til et højt professionelt niveau inden for scenekunst og til en videreudvikling og fornyelse af teater og den moderne dans som kunstarter. Bidrager væsentligt til at fremme kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden om uddannelse på scenekunstområdet. Vision Er blandt Europas førende uddannelsesinstitutioner inden for scenekunst. Uddanner samfundsbevidste, kreative, innovative og selvstændige scenekunstnere, som bidrager aktivt til videreudviklingen og fornyelsen af dansk og international scenekunst. Skaber de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis. Hovedopgaver Skolens hovedopgaver på finansloven er: Uddannelse og efteruddannelse Almen kulturel virksomhed Rammeaftalen I Statens Scenekunstskoles Rammeaftale ( ) er der aftalt følgende mål for skolens opgaver: Uddannelserne er i verdensklasse. Styrkelse af dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Styrkelse af rollen som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Udvikling af viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst. Styrkelse af sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

6 Side Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 51,6 51,8 Indtægter 2,0 1,8 Regnskabstallet er lidt højere end bevillingen, da skolen har budgetteret med et forbrug af sin opsparing på 0,3 mio. kr Årets resultater Som det fremgår nedenfor, vurderes Statens Scenekunstskoles faglige resultater i 2014 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. De faglige og økonomiske resultater for hele rammeaftaleperioden vurderes også tilfredsstillende Årets faglige resultater 2014 var sidste år i Statens Scenekunstskoles fireårige rammeaftaleperiode. Året var også skolens sidste som selvstændig skole med egen status, eget navn og egen ledelse. En ny lov om de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet blev vedtaget sidst i 2014, og denne lov etablerede Den Danske Scenekunstskole som en højere videregående uddannelsesinstitution. Fra 1. januar 2015 er den tidligere Statens Scenekunstskole en København-afdeling under den nyetablerede Den Danske Scenekunstskole (DDSKS). Forberedelses- og tilpasningsprocessen frem til sammenlægningen af seks danske scenekunstskoler fra 2015 har på en lang række områder præget Samtidig er den selvstændige udvikling af Statens Scenekunstskoles faglige profil ført videre gennem hele 2014 med sigte på etableringen af bacheloruddannelser i 2016, akkreditering i 2017 og et kandidatniveau fra Den strategi, som skolen udarbejdede i forbindelse med rammeaftalen , har også i 2014 fungeret som et overordnet planlægningsværktøj for udviklingen af skolens faglige virksomhed. Forberedelse til sammenlægning Kulturministeriet nedsatte i foråret 2014 to arbejdsgrupper på henholdsvis det faglige og det administrative område, som skulle planlægge og forberede sammenlægningen. Statens Scenekunstskoles rektor og administrationschef ledte og koordinerede arbejdet i hver sin arbejdsgruppe, som bestod af de fem ledere/rektorer og centrale administrative medarbejdere i de institutioner, der skulle sammenlægges. Den faglige arbejdsgruppe fremlægger sin rapport i januar Arbejdsgruppen har i løbet af en række konstruktive møder i 2014 arbejdet sig frem til en forståelse af det

7 Side 7 faglige grundlag for sammenlægningen og fremkommer i rapporten med et stort antal anbefalinger og forslag til den nye ledelse for Den Danske Scenekunstskole. Den administrative gruppe planlagde og gennemførte i løbet af 2014 en lang række tiltag, der forberedte de seks skolers overgang til en sammenlagt statslig uddannelsesinstitution på det økonomiske, administrative og personalemæssige område. I efteråret fremlagde ministeriet en interimsledelsesplan i tre faser frem til tidspunktet for en ny ledelses tiltræden og denne ledelses organisering af skolen. Slutningen af 2014 omfattede første fase i denne plan. Som en del af denne plan blev SSKS administrationschef ansat som administrationschef for DDSKS, og rektor for SSKS blev af ministeriet konstitueret som rektor for DDSKS gældende fra 1. januar Omorganisering Statens Scenekunstskole besluttede i 2014 at omorganisere det faste pædagogiske personale for at understøtte skolens vision om at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis. Fra 1. august 2014 blev alle fastansatte undervisere flyttet fra de respektive uddannelser til et af de tre uddannelsescentre. Samtidig blev to til fire kompetenceområder etablerede i hvert af de tre centre som faglige hjemsteder for underviserne. Ved at samle underviserne i centrene og knytte dem til kompetenceområder blev grundlaget lagt for de større læringsmiljøer, der skal sætte skolen i stand til at udbyde bachelor- og kandidatuddannelser. Udviklingsaktiviteterne i de nye kompetenceområder og den faglige virksomhed knyttet til centrene er langsomt begyndt at tage form, men det vil endnu tage tid, før man kan se omfattende faglige resultater af omorganiseringen. En væsentligt forudsætning for opbyggelsen af større læringsmiljøer i centrene er et større antal fastansatte undervisere. Derfor besluttede skolen i 2014 at frigøre undervisningsmidler fra timelærerbudgettet for at etablere et antal nye faste underviserstillinger. To nye stillinger blev opslået og besat i Center for skuespil og dans i slutningen af De uddannelsesansvarlige og en ny undervisningsplanlægning De uddannelsesansvarliges råd (DUR) består af de ansvarlige for skolens elleve uddannelser samt centerlederne. Den vigtigste milepæl for DUR har i 2014 har været udviklingen af en ny helhedsplan og samarbejdsstruktur for uddannelserne, som bliver gjort gældende inden for rammerne af den nye institution fra studieåret 2015/16. Strukturen giver bedre muligheder for fællesundervisning og undervisningssamarbejder på tværs, ligesom selvstændigt projektarbejde og refleksionspraksis får yderligere fokus. Kvalitetssikring Skolen har i 2014 fokuseret på kvalitetsudvikling inden for et antal områder - som led i forberedelserne til akkreditering og de generelle bestræbelser på at understøtte skolens vision om at være blandt Europas førende uddannelsesinstitutioner inden for scenekunst. I 2014 blev der udarbejdet en helt ny kvalitetssikringsstrategi for Statens Scenekunstskole. Strategien bygger på den kvalitetssikringspolitik, som skolen udarbejde-

8 Side 8 de i 2012 og Strategien vil blive fulgt op med en handlingsplan i 2015 inden for rammen af den samlede institution. I foråret 2014 godkendte Samarbejdsudvalget en ny og omfattende kompetenceudviklingsstrategi. Yderligere et vigtigt kvalitetssikringsprojekt blev igangsat i 2014 ved etableringen af en arbejdsgruppe, der skal udforme rammer og strukturer for systematisk undervisningsevaluering. Denne arbejdsgruppes indstilling vil blive fremlagt i starten af 2015 og danne udgangspunkt for det videre arbejde med en systematisk undervisningsevaluering for den samlede institution. Strategiske indsatsområder entreprenørskab og innovation. Skolen fik i 2013 bevilget ekstra midler fra Kulturministeriet til tre strategiske indsatsområder, som skulle realiseres i 2014 og videre frem. Et af disse indsatsområder blev realiseret i Med midler fra KUM fuldførte skolen i 2014 udviklingen af en webbaseret Guide til kunstnerisk entreprenørskab, som har vundet stor anerkendelse også uden for skolens egne rækker. Guiden henvender sig både til undervisere og studerende, og er taget i brug som værktøj og idégenerator for entreprenørskabsundervisning og praksis på Statens Scenekunstskole og ventes at have stor betydning for udviklingen af dette område i de nærmeste år, både på scenekunstuddannelserne og de øvrige kunstuddannelser. Digitalisering og kommunikation Skolens it-udvalg har iværksat og gennemført en række mindre og mellemstore projekter og tiltag inden for digitaliseringsområdet - blandt andet på baggrund af Kulturministeriets digitaliseringsstrategi. Studiekatalog og guide Mange af disse initiativer støtter op under skolens kommunikations- og arbejdsplatforme, hvor både website, sociale medier, intranet og andre digitale (sam)arbejdsplatforme er blevet vigtige komponenter i skolens interne og eksterne kommunikation og administration. Det scenetekniske område Skolen gik i 2014 i gang med at søge støtte gennem fonde til en oprustning af det scenetekniske område, som er stærkt underfinansieret. Til trods for indsatsen er det i løbet af året ikke lykkes at skaffe eksterne midler til disse investeringer. Indsatsen på dette område fortsætter inden for rammerne af den nye institution. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed For yderligere at understøtte skolens vision om at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis har skolen i 2014 videreført indsatsen på KUV-området. Det har været muligt at støtte og gennemføre i alt fire kunstneriske udviklingsprojekter, alle med skolens fastansatte eller fasttilknyttede undervisere. Projekterne har været fremlagt offentligt og præsenteres på skolens website.

9 Side 9 Samtidig blev to større KUV-projekter igangsat med støtte fra Kulturministeriets KUVpulje: Louise Becks Looking for Courage og Anders Paulins Towards a non-mimetic performativity. Disse to projekter følges i 2015 op af yderligere et KUV-projekt støttet af Kulturministeriets KUV-pulje: Joachim Hamous UIP 27. Et nyt KUV-udvalg med eksterne og interne medlemmer har i 2014 fremlagt en ny KUV-strategi for skolen og har gennem hele året haft ansvar for ansøgningsbehandling og opfølgning af projekter. I løbet af rammeaftaleperioden er Statens Scenekunstskole lykkedes med at etablere, drive og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed i skolens eget regi. Dermed har et stort antal undervisere fået erfaring med og indsigt i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en aktivitet med relevans for en underviser. Næste fase i skolens KUV-arbejde vil især handle om at konsolidere og professionalisere refleksions- og dokumentationsaspektet i KUV. Konklusion vedrørende året 2014 Statens Scenekunstskole har i 2014 haft et usædvanligt højt aktivitetsniveau på de fleste virksomhedsområder. De studerende og underviserne har også i 2014 forholdt sig konstruktivt til mange nye udfordringer blandt andet i form af reviderede uddannelsesplaner og organisatoriske ændringer. Det administrative og tekniske personale har gennem hele året bidraget aktivt og har selvstændigt støttet op om skolens drift og udvikling. Forberedelserne til sammenlægningen har yderligere lagt beslag på, men også inspireret, medarbejdernes indsats og kompetence. Skolens ledergruppe, mellemlederne og medarbejdere på det pædagogiske, tekniske og administrative område har ydet en uvurderlig indsats i den pågående forandrings- og udviklingsproces. De budgetansvarlige har gennem loyalitet og skarp budgetdisciplin sørget for, at skolen har en sund økonomi inden for den budgetmæssige ramme. Skolen har forholdt sig aktivt til samtlige af rammeaftalens målsætninger og strategiens indsatsområder. Det faglige resultat for 2014 må anses som tilfredsstillende. Konklusion vedrørende rammeaftaleperioden Statens Scenekunstskole har gennem hele rammeaftaleperioden forholdt sig aktivt til rammeaftalens mål og intentioner. I løbet af de fire år har skolen været igennem en organisationsreform og en uddannelsesreform, der til sammen har haft som formål at ruste skolen til akkreditering og til status som højere videregående uddannelsesinstitution. Gennem en række omfattende forandringsprocesser har skolen i rammeaftaleperioden haft fokus på kvalitetssikring af den faglige, administrative og økonomiske virksomhed og ligeledes haft opmærksomhed på kvalitetssikring af skolens personale. Ved afslutning af rammeaftaleperioden ophører Statens Scenekunstskole som egen institution og indgår som en del af den nyetablerede Den Danske Scenekunstskole.

10 Side 10 Det faglige og økonomiske resultat for rammeaftaleperioden må anses som tilfredsstillende Årets økonomiske resultat Af tabel 3 fremgår skolens økonomiske hoved- og nøgletal. Her fremgår det, at skolen går ud med et underskud på 0,260 mio. kr. Underskuddet finansieres af skolens opsparede midler. Indtil medio oktober 2014 budgetterede skolen med at gå ud med et underskud på 0,4 mio. kr. Som følge af en tilpasning af de nuværende uddannelsesplaner til en kommende bachelorstruktur blev det sent i 2014 besluttet, at afgangsprojektet for de studerende fra og med skoleåret 2015/16 skulle være todelt: Én del i efteråret 2015 (traditionelt afgangsprojekt) og én del i foråret 2016 (afgangsprojekt med fokus på kunstnerisk udviklingsarbejde). Som et engangsfænomen ville dette føre til, at skolen i budgetåret 2015 ville få en ekstra udgift, ved at der ville opstå flere afgangsprojekter end normalt. Skolen ønskede derfor et mindre forbrug af sine opsparede midler for at kunne finansiere denne engangsudgift, som der ikke var taget højde for i budgettet for Skolen budgetterede derfor med et underskud på 0,1 mio. kr. Det er ikke lykkedes fuldstændigt at ramme det ønskede resultat, hovedsagligt grundet at opbremsningen kom sent på året. At skolen får et resultat, som ligger 0,16 mio. kr. fra det ønskede resultat, må betragtes som tilfredsstillende, da det er under en to-procents afvigelse i forhold til udgiftsopfølgningen. Skolens budgetværktøj til uddannelsesbudgetterne vurderes til stadig at være et fornuftigt værktøj, da de budgetansvarlige har et rigtig godt overblik over deres dispositioner og derfor rammer meget præcist i deres forbrug. Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,4 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,5 - Heraf eksterne indtægter , , ,0 Ordinære driftsomkostninger , , ,2 - Heraf løn , , ,3 - Heraf afskrivninger 885,2 829,2 661,2 - Heraf øvrige omkostninger , , ,0 Resultat af ordinær drift 630, ,6 127,8 Resultat før finansielle poster 213, ,6 168,8 Årets resultat 297, ,0 260,9 Balance Anlægsaktiver 2.953, , ,0 Omsætningsaktiver 9.746, , ,7

11 Side 11 Egenkapital 3.314, , ,8 Langfristet gæld 1.887, , ,4 Kortfristet gæld 6.952, , ,0 Lånerammen 2.600, , ,0 Træk på lånerammen 2.015, , ,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,5% 58,5% 56,4% Negativ udsvingsrate 253,4% 111,8% 84,0% Overskudsgrad -0,6% -2,6% -0,5% Bevillingsandel 97,3% 97,6% 97,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 66,1 67,7 64,5 Årsværkspris 449,3 447,6 477,0 Lønomkostningsandel 58,6% 59,4% 60,3% Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,5 Skolen fik en ekstrabevilling på tillægsbevillingsloven på 0,4 mio. kr. til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de seks scenekunstskoler. Skolen fik endvidere en ekstra bevilling på 0,2 mio. kr. til strategiske projekter samt 0,1 mio. kr. i besparelse. Dvs. en finanslovsbevilling på i alt 49,6 mio. kr. hertil kommer en nettoreservationsbevilling på 0,135 mio. kr. Indtægterne ligger stabilt sammenlignet med Afskrivningerne i 2014 er lavere end i Det skyldes, at skolen sparer op til medfinansiering af et større sceneteknisk investeringsprojekt i scenetårn og teatersal og derfor har været tilbageholdende med investeringer i øvrigt. Der er et fald i de øvrige omkostninger i forhold til 2013, hvor skolen anvendte 1,3 mio. kr. til et større ombygningsprojekt. Egenkapitalen er faldende, hvilket skyldes, at skolen de sidste tre år bruger af det opsparede overskud, bl.a. til implementering af skolens organisationsreform (herunder ombygningen). Andel af årsværk er faldende, da der ikke i 2014 har været barselsvikarer. Dog har der været vikardækning pga. langtidssygdom, hvilket også har påvirket årsværksprisen, som er steget Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

12 Side 12 Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 8.832,9 13, ,4-151% Uddannelse og efteruddannelse , , ,4 121% Almen kulturel virksomhed 6.018, ,1 130% I alt , , ,9 100% Skolen har opgaveopdelt kontering på generel ledelse og administration, uddannelse og efteruddannelse, men ikke på almen kulturel virksomhed. Dette område er defineret som skolens udadvendte aktiviteter som skolens produktioner, hvor der inviteres publikum til (primært produktioner til tredje- og fjerdeåret) samt markedsføringsudgifter for skolens udadvendte aktiviteter (udgifter til kommunikationsområdet). Udgifter til bygningsdriften og hjælpefunktioner (f.eks. it, reception og kantinen) er forholdsmæssigt på de tre opgaver. Fordelingen af den indtægtsføre bevilling er sket med udgangspunkt i finanslovsbevillingens fordeling for Fordelingsmetoden viser, at vi har brugt 15,9 % af omkostninger på generel ledelse og administration, 71,5 % på kerneydelsen uddannelse og efteruddannelse og 12,6 % på almen kulturel virksomhed. På finansloven budgetterede skolen med en fordelingsnøgle på 15 % til generel ledelse og administration, 75 % på kerneydelsen og 11 % på almen kulturel virksomhed Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysning Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % ansøgere Færdiguddannede kandidater Antallet af ansøgere varierer fra år til år, fordi der på danseuddannelsen kun er optag hvert andet år. Antallet af ansøgere i 2014 er lavere end i 2013, da der ikke var optagelse til danseuddannelsen. Der er normalt omkring 200 ansøgere til dans. Der er optaget en lille årgang (ikke dansestuderende) i 2014 med 20 studerende på teateruddannelserne, fire på forsøgsuddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans og fem på uddannelsen i danseformidling. Ligeledes var det en lille årgang, som blev færdig i 2014: 20 teaterstuderende, fem danseformidlingsstuderende og fire musikalsk akkompagnement til dans-studerende. Aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid

13 Side a. Antal aktive finansstuderende inden 128,9 127,1 126,1 127,1 form normeret studietid b. Hertil kommer studerende på forsøgsuddannelsen 5 4,5 4,5 3,5 MAD c. I alt studerende på Statens Scenekunstskole 133,9 131,6 130,6 130,6 (a+b) d.- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse 8,4 8,8 7,6 8,6 Aktive F-studerende forudsat i forbindelse med rammeaftalen Afvigelse 8,9 7,1 6,1 7,1 I antallet af aktive finansstuderende er tallet for konverterede studerende til efter- og videreuddannelse inkluderet. Skolen har i 2014 derfor 127,1 aktive studerende en lille stigning fra 2013, da aktiviteten på efteruddannelsesområdet er steget. Forsøgsuddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans gennemfører sin fjerde forsøgsperiode for perioden Der er optaget tre deltidsstuderende på uddannelsen. Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte Deltagere Deltagerbetaling (kr. årets priser) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 8,4 8,8 7,6 8,6 Antallet af udbudte efteruddannelseskurser er forøget i forhold til 2012 og Ligeledes er antallet af kursustimer forøget siden Produktiviteten er således forsøget siden 2013.

14 Side Målrapportering Nedenfor gennemgås mål og resultater for MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT HOVEDFORMÅL 1: UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE MÅL a. Statens Scenekunstskoles uddannelser er i verdensklasse RESULTAT 2014 Opfyldt Nye studieordninger inkl. fremdriftskravene Færdiggøre studiekatalog Kvalitetssikringspolitik og strategi Rammer for undervisningsevaluering Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber ved en sprogpolitik og mobilitetsvinduer i skemaet, internationale workshops og redegørelse af data. b. Statens Scenekunstskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring Opfyldt Færdiggøre projekt om kunstnerisk entreprenørskab Studerendes selvvalgte projektarbejde (SPA-projekter) Efteruddannelsens høje aktivitetsniveau c. Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark d. Statens Scenekunstskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklings- Opfyldt Redegøre for udviklingen af kompetenceområder og læringsmiljøer Udvikling af den nye institution/sammenlægning af de danske scenekunstskoler (faglige udvalgsarbejde og administrative udvalgsarbejde) Redegørelse for skemalagte aktiviteter inden for tværkunstnerisk arbejde Synliggørelse af udadvendte udviklingsaktiviteter Opfyldt Redegørelse for KUM s finansierede KUV-projekter Redegørelse for KUV-projekter

15 Side 15 virksomhed som bidrag til den moderne scenekunst som et formelt satsningsområde Redegørelse for interne aktiviteter på KUV-området Strategi på KUV-området HOVEDFORMÅL 2: ALMEN KULTUREL VIRKSOMHED MÅL a. Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten RESULTAT 2014 Opfyldt Redegørelse for antal publikum/deltagere til forestillinger mv. Redegørelse for aktiviteter på website og på sociale medier Analyse af presseklip Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger MÅL 1.A: Statens Scenekunstskole udbyder uddannelser i verdensklasse Statens Scenekunstskole ser vigtigheden af, at uddannelserne kvalitetsudvikles kontinuerligt dels for at kunne udbyde de bedste uddannelser på området og dels for at være forberedt til akkreditering. For at opfylde ovenstående mål i 2014 har Statens Scenekunstskole udpeget følgende indsatsområder: 1. Strukturere uddannelsers curriculum til indplacering i kvalifikationsrammen 2. Videreudvikle det interne kvalitetssikringssystem 3. Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber 4. Dokumentere kvaliteten på dimittendniveau 1: Strukturere uddannelsers curriculum til indplacering i kvalifikationsrammen Målemetode: Redegørelse Som følge af ændringer i uddannelsernes curriculum og struktur har en revision af studieordningerne været nødvendig i de seneste år. Læringsmålene i studieordningerne forholder sig nu direkte til kravsspecifikationerne i gradstypebeskrivelsen for de kunstneriske bacheloruddannelser. I 2013 blev uddannelserne i skuespil, forestillingsledelse og rekvisit, sceneproduktion og koreografisk specialisering revideret, og i 2014 er nye studieordninger for de resterende fireårige uddannelser ligeledes blevet godkendt. Det drejer sig om uddannelserne i dans, scenografi, sceneinstruktion, lys og lyd.

16 Side 16 Endelig blev fremdriftskravene som f.eks. merit og studieaktivitet indskrevet i alle studieordninger og godkendt på et skolerådsmøde i juni. 2: Videreudvikle det interne kvalitetssikringssystem Målemetode: Redegørelse I 2014 har skolen udviklet en kvalitetssikringsstrategi. Strategien tager udgangspunkt i kriterierne for institutionsakkreditering og vil være retningsgivende for de kommende års arbejde frem mod akkreditering, inden for rammen af den nye sammenlagte institution. Strategiens primære formål er at: Identificere et prioriteret udvalg af processer, procedurer og systematikker og standarder, som på forskellig vis vedrører kvalitetssikring og peger ind i skolens kerneområde: Uddannelsernes kvalitet og relevans. Identificere forbedringspunkter i de valgte procedurer og systematikker med henblik på udarbejdelse af specifikke handlingsplaner med udgangspunkt i Excellencemodellen. Være et langsigtet værktøj, der skaber forbindelse mellem politik for kvalitetssikring, strategi for kvalitetssikring og handlingsplaner for kvalitetssikring. Strategien godkendes primo 2015, og planen har været, at man herefter kan påbegynde næste fase i den nye institution: Udvælgelse af årets indsatsområder, nedsættelse af projektgrupper og udarbejdelse af handlingsplaner på de respektive indsatsområder. Sammenlægningen med de øvrige fem uddannelsessteder vil dog kunne indvirke på den videre udviklingsproces for kvalitetssikringsarbejdet. Indsatsområderne i 2014 har fulgt ovennævnte procedure. Indsatserne har primært fokuseret på evalueringer. Dels fortsat arbejde med kvalitetssikring af evaluering og bedømmelse af den enkelte studerende og dels udvikling af formater til systematisk undervisningsevaluering. Det vigtigste indsatsområde i 2014 har været udvikling af formater til systematisk undervisningsevaluering. Projektgruppen har bestået af repræsentanter for indsatsens primære interessentgrupper, og med udgangspunkt i EVA s vejledning til undervisningsevaluering er der udarbejdet udkast til forskellige typer undervisningsevaluering til forskellige typer undervisningsformater. I 2014 blev det nye digitale studiekatalog færdiggjort. Kataloget er forbindelsesleddet mellem studieordningsniveauet og de studerendes daglige skema og udfolder de respektive modulers pædagogiske intentioner og indholdsmæssige fokusområder. Studiekataloget skaber gennemsigtighed og sammenhæng for såvel studerende som undervisere og planlæggere og kan i næste fase kobles tæt til den systematiske undervisningsevaluering. Dette felt vil der blive arbejdet videre med i 2015, inden for rammen af den sammenlagte skole. 3: Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber Metode: Redegørelse og nøgletal

17 Side 17 Tabel A: Nøgletal over internationale aktiviteter Aktivitet Udgående udvekslingsstuderende (3 måneder eller mere) Indgående udvekslingsstuderende (fuldt semester og korterevarende ophold) Korterevarende udlandsophold for studerende (undervisning, praktik, studieture under 3 måneder) Internationale udenlandsophold for undervisere og ansatte (studieture, seminarer, konferencer, besøg på partnerinstitutioner m.m.) Antal kurser, arrangementer, symposier m.m. med internationale kunstnere på skolen arrangeret af Efteruddannelsen Deltagelse i internationale netværksmøder (EdE, Norteas, ELIA) Internationale gæsteundervisere på skolen (kortere eller længerevarende ophold)* Skolens udgifter til internationalisering EU-midler til internationalisering i euro** ,79 *Målt på antal udenlandske udbetalinger i lønsystemet. ** Data ikke registeret i

18 Side 18 Som det fremgår af tabel A, var kun to studerende på udveksling i 2014: to dansestuderende på The Place i London. Dette lavere tal skyldes, at de dansestuderende fortsat er de mest aktive i forhold til udgående studentermobilitet, og da skolen kun optager dansere hvert andet år, vil mobilitetstallene afspejle dette. Til sammenligning var syv dansere på udveksling efteråret Denne udvikling forventes dog at vende i det kommende studieår 2015/16, hvor skolen i forbindelse med ny uddannelsesplanlægning har indført et mobilitetsvindue på 12 uger for alle studerende. Det er placeret i femte semester og giver de studerende mulighed for udvekslingsophold på andre uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af ERASMUS, praktikophold i udlandet eller i Danmark. Denne mulighed indføres for første gang for de kommende tredjeårsstuderende og vil blive videreført ind i de treårige bacheloruddannelser fra I 2014 modtog Statens Scenekunstskole ni udvekslingsstuderende fra partnerinstitutioner i London, Barcelona, Berlin, Stockholm og Oslo. Gæsterne studerede på følgende uddannelser: koreografisk specialisering, dans, musikalsk akkompagnement til dans og instruktion. Der ses således her en udvidelse i bredden af uddannelser, der modtager gæstestuderende i forhold til tidligere år, hvor de udvekslingsstuderende primært fulgte danseuddannelsen. I det kommende studieår forventes denne udvikling også at fortsætte som følge af satsningen på det 12-ugers mobilitetsvindue. Tallene viser også en stor stigning i antallet af korterevarende udlandsophold. De 116 udlandsophold dækker alt fra studieture af et par dages varighed, studieophold på Kunsthøgskolen i Oslo i seks uger og praktikophold i Toronto i to måneder. Men den kraftige stigning i antallet af ophold (116) dækker hovedsageligt studieture af ca. en uges varighed inden for Europa. Tendensen er, at stort set samtlige studerende har været på et eller flere studierelaterede udlandsophold i Kategorien internationale udlandsophold for undervisere og ansatte dækker hovedsageligt undervisere og øvrige ansattes Erasmus- og Grundtvig finansierede udlandsophold. Statens Scenekunstskoles personale har i 2014 bl.a. deltaget i underviserseminarer i Madrid, Strasbourg, Vilnius og været på studieture i Reykjavik, Hildesheim, Leipzig, London, Zürich, Mannheim og Stockholm. Parallelt med dette har skolen sendt repræsentanter til netværksmøder i Norteas, ELIA og École des Écoles i Stockholm, Amsterdam, Strasbourg, Vilnius, Glasgow, Zürich og Reykjavik. Endelig har Statens Scenekunstskole haft besøg af 69 internationale gæsteundervisere. En del af disse har modtaget tilskud fra EU-programmet Erasmus. Gæsteunderviserne har undervist på følgende uddannelser: dans, koreografisk specialisering, MAD, DAF, scenografi, lys, lyd, efteruddannelsen, og kommer fra bl.a.: Sverige, Tyskland, Holland, Kroatien, Belgien, Storbritannien, Slovenien og Frankrig, Skolen udarbejdede i 2014 en sprogpolitik, som blev drøftet bl.a. i De studerendes Råd. Sprogpolitikken kommer som følge af et stigende antal udenlandske ikke-dansktalende studerende, og behovet for at melde klart ud, hvilke forventninger de udenlandske studerende kan have til skolens brug af engelsk som undervisnings- og informationssprog.

19 Side 19 Statens Scenekunstskole havde oprindelig som et nøgletal ønsket at indhente en udtalelse fra en international ekspert om skolens internationale og faglige niveau. Skolen har dog valgt ikke at forfølge den indsats, da skolen vurderer, at sådan en udtalelse ikke dokumenterer skolens internationale niveau. 4: Dokumentere kvaliteten på dimittendniveau I 2013 udarbejdede Statens Scenekunstskole en kvalitativ beskæftigelsesundersøgelse (udarbejdes hvert tredje år), der konkluderede, at 100 % af dimittenderne fra Statens Scenekunstskole arbejder inden for det fagområde, de er uddannede til, og at 94 % af dimittenderne inden for en periode på tre måneder efter endt uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde. Samtidig viste undersøgelsen, at dimittenderne i højere og højere grad finder beskæftigelse via netværk/praktik etc., og at de i overvejende grad er freelancere (71%). Andelen af indtjening, der vedrører deres specifikke fagområde, er stigende 61 % af dimittenderne oppebærer 75 % af deres indtægt via det fag, de er uddannet i. Endelig var det markant, at en stor del af dimittenderne efterspurgte undervisning i entreprenørskab, projektstyring og fundraising. Den seneste kvantitative beskæftigelsesundersøgelse blev udarbejdet i juni 2014 af Danmarks Statistik. Den undersøgelse viser, at ledighedsprocenten blandt dimittender fra Statens Scenekunstskole i 2013 var på 13 % et fald fra 2012, hvor ledighedsprocenten var 15,9 %. Ledighedsprocenten er dog væsentlig højere end dimittender uddannet fra musikkonservatorierne, hvor ledighedsprocenten i gennemsnit er på 6,7 % i Det er et velkendt fænomen, at der er en del sæsonarbejde i scenekunstbranchen, og at mange dimittender er arbejdsløse mellem forskellige projekter. Trods arbejdsløse perioder har dimittender fra Statens Scenekunstskole en relativ høj gennemsnitlig personlig indkomst (2012) sammenlignet med de øvrige dimittender fra Kulturministeriets område. Dimittender fra SSKS havde en gennemsnitlig indkomst på kr., hvor gennemsnittet for en konservatorieuddannet var på kr. Tallene indikerer, enten at jobbene er velbetalte, eller at få tjener meget. En vigtig dialogpartner i arbejdet med at dokumentere og udvikle kvaliteten på dimittendniveau har været skolens aftagerpanel. Aftagerpanelet har imidlertid ikke været funktionelt i Da perioden for det forrige panel udløb i 2013, var det ministeriets plan at nedsætte et nyt hurtigst muligt. Med beslutningen om en ny sammenlagt institution blev det imidlertid besluttet at udsætte udpegningen af et nyt panel, indtil Den Danske Scenekunstskole var en realitet. Derfor indeholder denne rapport ikke den årlige redegørelse fra aftagerpanelet. Aftagerpanelet har dog afgivet udtalelser om kvaliteten i 2011, 2012 og Samlet vurdering af opfyldelsen af målet Processen med at udvikle uddannelser i verdensklasse er en balanceakt mellem på den ene side at fastholde uddannelsernes særkende og på den anden side tilføre dem nye didaktiske og kunstneriske perspektiver. Parallelt med de stærke faglige traditioner eksi-

20 Side 20 sterer der i dag en stor entusiasme blandt ansatte og studerende for at udvikle uddannelsernes indhold og internationale dimension. Uddannelsernes tilpasning til kvalifikationsrammen på såvel studieordnings- som studiekatalogniveau, en række tværgående kvalitetssikringsprocesser og strukturelle ændringer, der i højere grad gør international udveksling mulig, er indsatser, der i 2014 har bidraget til skolens overordnede kvalitetsniveau. Da ovenstående aktiviteter og resultater understøtter såvel Statens Scenekunstskoles mission som vision, vurderer skolen målet som opfyldt. MÅL 1.B: Statens Scenekunstskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring Statens Scenekunstskole lægger vægt på at uddanne de studerende til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet: Skolen søger derfor at være på forkant med kunstartens udvikling, så de studerende bliver bedst muligt rustet til at kunne arbejde inden for eget fagområde. For at opfylde ovenstående mål i 2014 har Statens Scenekunstskole i strategien udpeget følgende indsatsområder: 1. Videreudvikle den kunstneriske kernekompetence og styrke fokus på innovation og entreprenørskab. 2. Fokus på det teknologiske område. 3. Styrke indsatsen for efteruddannelse af scenekunstens professionelle. 1: Videreudvikle den kunstneriske kernekompetence og styrke fokus på innovation og entreprenørskab Målemetode: Redegørelse I 2013 fik Statens Scenekunstskole tildelt midler af Kulturministeriet til projektet: Strategisk innovation og entreprenørskab. Skolen valgte at udvikle et anvendeligt værktøj, der kunne bruges i konkretisering af entreprenørskabsfeltet. Projektet udmøntede sig i sommeren 2014 i en digital guide til kunstnerisk entreprenørskab. Den digitale guide til kunstnerisk entreprenørskab blev offentliggjort på skolens hjemmeside i august 2014 og er i løbet af efteråret blevet præsenteret og diskuteret i en lang række interne og eksterne sammenhænge (seminarer, møder, konferencer). Ligeledes har guiden afstedkommet stor interesse fra øvrige kunstskoler som f.eks. Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium samt fra organisationer, der beskæftiger sig med entreprenørskab som eksempelvis CAKI. Indsatsen på dette felt har i 2014 været præget af en bevægelse fra teori til praksis fra strategi til implementering. Det strategiske arbejde har dannet grundlag for et undervisersamarbejde og en vidensdeling på tværs af institutionen med fokus på entreprenørskab i undervisningssituationen. Dette arbejde vil udvikles yderligere i 2015.

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark

ÅRSRAPPORT 2014. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark ÅRSRAPPORT 2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gode boliger, bedre byer, udvikling og vækst i hele Danmark Udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere