Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Statens Scenekunstskole Dok. nr

2 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysning Målrapportering Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Forventninger til kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Obligatoriskes noter... 46

3 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Tabel 4A: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5: Årets målopfyldelse Tabel 6: Reservation Regnskabstabeller Tabel 7: Resultatopgørelse Tabel 8: Resultatdisponering Tabel 9: Balancen Tabel 10: Egenkapitalforklaring Tabel 11: Udnyttelse af låneramme Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 13: Bevillingsregnskab Tabel 14: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97)

4 Side 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Statens Scenekunstskole, cvr , er ansvarlig for Statens Scenekunstskole herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Underskrift Sted, dato Underskrift Konst. rektor Sverre Rødahl Departementschef Marie Hansen

5 Side 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Statens Scenekunstskole (SSKS) er en statsinstitution under Kulturministeriet. Statens Scenekunstskole arbejder aktivt for at skabe et inkluderende, kreativt og innovativt læringsmiljø præget af målrettethed og åbenhed. Skolen bestræber sig på at være en attraktiv arbejdsplads med kvalificerede, motiverede og udviklingsorienterede medarbejdere i såvel pædagogiske som ikke-pædagogiske funktioner. Årsrapporten aflægges for hovedkonto Statens Scenekunstskole (driftsbev.). Mission Statens Scenekunstskoles opgaver var fastlagt i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december Statens Scenekunstskole: Tilbyder grunduddannelser, overbygningsuddannelser, videreuddannelser samt efteruddannelse inden for scenekunst. Bidrager væsentligt til et højt professionelt niveau inden for scenekunst og til en videreudvikling og fornyelse af teater og den moderne dans som kunstarter. Bidrager væsentligt til at fremme kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden om uddannelse på scenekunstområdet. Vision Er blandt Europas førende uddannelsesinstitutioner inden for scenekunst. Uddanner samfundsbevidste, kreative, innovative og selvstændige scenekunstnere, som bidrager aktivt til videreudviklingen og fornyelsen af dansk og international scenekunst. Skaber de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis. Hovedopgaver Skolens hovedopgaver på finansloven er: Uddannelse og efteruddannelse Almen kulturel virksomhed Rammeaftalen I Statens Scenekunstskoles Rammeaftale ( ) er der aftalt følgende mål for skolens opgaver: Uddannelserne er i verdensklasse. Styrkelse af dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring. Styrkelse af rollen som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark. Udvikling af viden fra kunstnerisk udviklingsvirksomhed som bidrag til den moderne scenekunst. Styrkelse af sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten.

6 Side Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 51,6 51,8 Indtægter 2,0 1,8 Regnskabstallet er lidt højere end bevillingen, da skolen har budgetteret med et forbrug af sin opsparing på 0,3 mio. kr Årets resultater Som det fremgår nedenfor, vurderes Statens Scenekunstskoles faglige resultater i 2014 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. De faglige og økonomiske resultater for hele rammeaftaleperioden vurderes også tilfredsstillende Årets faglige resultater 2014 var sidste år i Statens Scenekunstskoles fireårige rammeaftaleperiode. Året var også skolens sidste som selvstændig skole med egen status, eget navn og egen ledelse. En ny lov om de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet blev vedtaget sidst i 2014, og denne lov etablerede Den Danske Scenekunstskole som en højere videregående uddannelsesinstitution. Fra 1. januar 2015 er den tidligere Statens Scenekunstskole en København-afdeling under den nyetablerede Den Danske Scenekunstskole (DDSKS). Forberedelses- og tilpasningsprocessen frem til sammenlægningen af seks danske scenekunstskoler fra 2015 har på en lang række områder præget Samtidig er den selvstændige udvikling af Statens Scenekunstskoles faglige profil ført videre gennem hele 2014 med sigte på etableringen af bacheloruddannelser i 2016, akkreditering i 2017 og et kandidatniveau fra Den strategi, som skolen udarbejdede i forbindelse med rammeaftalen , har også i 2014 fungeret som et overordnet planlægningsværktøj for udviklingen af skolens faglige virksomhed. Forberedelse til sammenlægning Kulturministeriet nedsatte i foråret 2014 to arbejdsgrupper på henholdsvis det faglige og det administrative område, som skulle planlægge og forberede sammenlægningen. Statens Scenekunstskoles rektor og administrationschef ledte og koordinerede arbejdet i hver sin arbejdsgruppe, som bestod af de fem ledere/rektorer og centrale administrative medarbejdere i de institutioner, der skulle sammenlægges. Den faglige arbejdsgruppe fremlægger sin rapport i januar Arbejdsgruppen har i løbet af en række konstruktive møder i 2014 arbejdet sig frem til en forståelse af det

7 Side 7 faglige grundlag for sammenlægningen og fremkommer i rapporten med et stort antal anbefalinger og forslag til den nye ledelse for Den Danske Scenekunstskole. Den administrative gruppe planlagde og gennemførte i løbet af 2014 en lang række tiltag, der forberedte de seks skolers overgang til en sammenlagt statslig uddannelsesinstitution på det økonomiske, administrative og personalemæssige område. I efteråret fremlagde ministeriet en interimsledelsesplan i tre faser frem til tidspunktet for en ny ledelses tiltræden og denne ledelses organisering af skolen. Slutningen af 2014 omfattede første fase i denne plan. Som en del af denne plan blev SSKS administrationschef ansat som administrationschef for DDSKS, og rektor for SSKS blev af ministeriet konstitueret som rektor for DDSKS gældende fra 1. januar Omorganisering Statens Scenekunstskole besluttede i 2014 at omorganisere det faste pædagogiske personale for at understøtte skolens vision om at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis. Fra 1. august 2014 blev alle fastansatte undervisere flyttet fra de respektive uddannelser til et af de tre uddannelsescentre. Samtidig blev to til fire kompetenceområder etablerede i hvert af de tre centre som faglige hjemsteder for underviserne. Ved at samle underviserne i centrene og knytte dem til kompetenceområder blev grundlaget lagt for de større læringsmiljøer, der skal sætte skolen i stand til at udbyde bachelor- og kandidatuddannelser. Udviklingsaktiviteterne i de nye kompetenceområder og den faglige virksomhed knyttet til centrene er langsomt begyndt at tage form, men det vil endnu tage tid, før man kan se omfattende faglige resultater af omorganiseringen. En væsentligt forudsætning for opbyggelsen af større læringsmiljøer i centrene er et større antal fastansatte undervisere. Derfor besluttede skolen i 2014 at frigøre undervisningsmidler fra timelærerbudgettet for at etablere et antal nye faste underviserstillinger. To nye stillinger blev opslået og besat i Center for skuespil og dans i slutningen af De uddannelsesansvarlige og en ny undervisningsplanlægning De uddannelsesansvarliges råd (DUR) består af de ansvarlige for skolens elleve uddannelser samt centerlederne. Den vigtigste milepæl for DUR har i 2014 har været udviklingen af en ny helhedsplan og samarbejdsstruktur for uddannelserne, som bliver gjort gældende inden for rammerne af den nye institution fra studieåret 2015/16. Strukturen giver bedre muligheder for fællesundervisning og undervisningssamarbejder på tværs, ligesom selvstændigt projektarbejde og refleksionspraksis får yderligere fokus. Kvalitetssikring Skolen har i 2014 fokuseret på kvalitetsudvikling inden for et antal områder - som led i forberedelserne til akkreditering og de generelle bestræbelser på at understøtte skolens vision om at være blandt Europas førende uddannelsesinstitutioner inden for scenekunst. I 2014 blev der udarbejdet en helt ny kvalitetssikringsstrategi for Statens Scenekunstskole. Strategien bygger på den kvalitetssikringspolitik, som skolen udarbejde-

8 Side 8 de i 2012 og Strategien vil blive fulgt op med en handlingsplan i 2015 inden for rammen af den samlede institution. I foråret 2014 godkendte Samarbejdsudvalget en ny og omfattende kompetenceudviklingsstrategi. Yderligere et vigtigt kvalitetssikringsprojekt blev igangsat i 2014 ved etableringen af en arbejdsgruppe, der skal udforme rammer og strukturer for systematisk undervisningsevaluering. Denne arbejdsgruppes indstilling vil blive fremlagt i starten af 2015 og danne udgangspunkt for det videre arbejde med en systematisk undervisningsevaluering for den samlede institution. Strategiske indsatsområder entreprenørskab og innovation. Skolen fik i 2013 bevilget ekstra midler fra Kulturministeriet til tre strategiske indsatsområder, som skulle realiseres i 2014 og videre frem. Et af disse indsatsområder blev realiseret i Med midler fra KUM fuldførte skolen i 2014 udviklingen af en webbaseret Guide til kunstnerisk entreprenørskab, som har vundet stor anerkendelse også uden for skolens egne rækker. Guiden henvender sig både til undervisere og studerende, og er taget i brug som værktøj og idégenerator for entreprenørskabsundervisning og praksis på Statens Scenekunstskole og ventes at have stor betydning for udviklingen af dette område i de nærmeste år, både på scenekunstuddannelserne og de øvrige kunstuddannelser. Digitalisering og kommunikation Skolens it-udvalg har iværksat og gennemført en række mindre og mellemstore projekter og tiltag inden for digitaliseringsområdet - blandt andet på baggrund af Kulturministeriets digitaliseringsstrategi. Studiekatalog og guide Mange af disse initiativer støtter op under skolens kommunikations- og arbejdsplatforme, hvor både website, sociale medier, intranet og andre digitale (sam)arbejdsplatforme er blevet vigtige komponenter i skolens interne og eksterne kommunikation og administration. Det scenetekniske område Skolen gik i 2014 i gang med at søge støtte gennem fonde til en oprustning af det scenetekniske område, som er stærkt underfinansieret. Til trods for indsatsen er det i løbet af året ikke lykkes at skaffe eksterne midler til disse investeringer. Indsatsen på dette område fortsætter inden for rammerne af den nye institution. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed For yderligere at understøtte skolens vision om at skabe de nødvendige forudsætninger for at kunne tilbyde højere videregående uddannelse inden for scenekunst, baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed og viden fra faglig praksis har skolen i 2014 videreført indsatsen på KUV-området. Det har været muligt at støtte og gennemføre i alt fire kunstneriske udviklingsprojekter, alle med skolens fastansatte eller fasttilknyttede undervisere. Projekterne har været fremlagt offentligt og præsenteres på skolens website.

9 Side 9 Samtidig blev to større KUV-projekter igangsat med støtte fra Kulturministeriets KUVpulje: Louise Becks Looking for Courage og Anders Paulins Towards a non-mimetic performativity. Disse to projekter følges i 2015 op af yderligere et KUV-projekt støttet af Kulturministeriets KUV-pulje: Joachim Hamous UIP 27. Et nyt KUV-udvalg med eksterne og interne medlemmer har i 2014 fremlagt en ny KUV-strategi for skolen og har gennem hele året haft ansvar for ansøgningsbehandling og opfølgning af projekter. I løbet af rammeaftaleperioden er Statens Scenekunstskole lykkedes med at etablere, drive og udvikle kunstnerisk udviklingsvirksomhed i skolens eget regi. Dermed har et stort antal undervisere fået erfaring med og indsigt i kunstnerisk udviklingsvirksomhed som en aktivitet med relevans for en underviser. Næste fase i skolens KUV-arbejde vil især handle om at konsolidere og professionalisere refleksions- og dokumentationsaspektet i KUV. Konklusion vedrørende året 2014 Statens Scenekunstskole har i 2014 haft et usædvanligt højt aktivitetsniveau på de fleste virksomhedsområder. De studerende og underviserne har også i 2014 forholdt sig konstruktivt til mange nye udfordringer blandt andet i form af reviderede uddannelsesplaner og organisatoriske ændringer. Det administrative og tekniske personale har gennem hele året bidraget aktivt og har selvstændigt støttet op om skolens drift og udvikling. Forberedelserne til sammenlægningen har yderligere lagt beslag på, men også inspireret, medarbejdernes indsats og kompetence. Skolens ledergruppe, mellemlederne og medarbejdere på det pædagogiske, tekniske og administrative område har ydet en uvurderlig indsats i den pågående forandrings- og udviklingsproces. De budgetansvarlige har gennem loyalitet og skarp budgetdisciplin sørget for, at skolen har en sund økonomi inden for den budgetmæssige ramme. Skolen har forholdt sig aktivt til samtlige af rammeaftalens målsætninger og strategiens indsatsområder. Det faglige resultat for 2014 må anses som tilfredsstillende. Konklusion vedrørende rammeaftaleperioden Statens Scenekunstskole har gennem hele rammeaftaleperioden forholdt sig aktivt til rammeaftalens mål og intentioner. I løbet af de fire år har skolen været igennem en organisationsreform og en uddannelsesreform, der til sammen har haft som formål at ruste skolen til akkreditering og til status som højere videregående uddannelsesinstitution. Gennem en række omfattende forandringsprocesser har skolen i rammeaftaleperioden haft fokus på kvalitetssikring af den faglige, administrative og økonomiske virksomhed og ligeledes haft opmærksomhed på kvalitetssikring af skolens personale. Ved afslutning af rammeaftaleperioden ophører Statens Scenekunstskole som egen institution og indgår som en del af den nyetablerede Den Danske Scenekunstskole.

10 Side 10 Det faglige og økonomiske resultat for rammeaftaleperioden må anses som tilfredsstillende Årets økonomiske resultat Af tabel 3 fremgår skolens økonomiske hoved- og nøgletal. Her fremgår det, at skolen går ud med et underskud på 0,260 mio. kr. Underskuddet finansieres af skolens opsparede midler. Indtil medio oktober 2014 budgetterede skolen med at gå ud med et underskud på 0,4 mio. kr. Som følge af en tilpasning af de nuværende uddannelsesplaner til en kommende bachelorstruktur blev det sent i 2014 besluttet, at afgangsprojektet for de studerende fra og med skoleåret 2015/16 skulle være todelt: Én del i efteråret 2015 (traditionelt afgangsprojekt) og én del i foråret 2016 (afgangsprojekt med fokus på kunstnerisk udviklingsarbejde). Som et engangsfænomen ville dette føre til, at skolen i budgetåret 2015 ville få en ekstra udgift, ved at der ville opstå flere afgangsprojekter end normalt. Skolen ønskede derfor et mindre forbrug af sine opsparede midler for at kunne finansiere denne engangsudgift, som der ikke var taget højde for i budgettet for Skolen budgetterede derfor med et underskud på 0,1 mio. kr. Det er ikke lykkedes fuldstændigt at ramme det ønskede resultat, hovedsagligt grundet at opbremsningen kom sent på året. At skolen får et resultat, som ligger 0,16 mio. kr. fra det ønskede resultat, må betragtes som tilfredsstillende, da det er under en to-procents afvigelse i forhold til udgiftsopfølgningen. Skolens budgetværktøj til uddannelsesbudgetterne vurderes til stadig at være et fornuftigt værktøj, da de budgetansvarlige har et rigtig godt overblik over deres dispositioner og derfor rammer meget præcist i deres forbrug. Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,4 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,5 - Heraf eksterne indtægter , , ,0 Ordinære driftsomkostninger , , ,2 - Heraf løn , , ,3 - Heraf afskrivninger 885,2 829,2 661,2 - Heraf øvrige omkostninger , , ,0 Resultat af ordinær drift 630, ,6 127,8 Resultat før finansielle poster 213, ,6 168,8 Årets resultat 297, ,0 260,9 Balance Anlægsaktiver 2.953, , ,0 Omsætningsaktiver 9.746, , ,7

11 Side 11 Egenkapital 3.314, , ,8 Langfristet gæld 1.887, , ,4 Kortfristet gæld 6.952, , ,0 Lånerammen 2.600, , ,0 Træk på lånerammen 2.015, , ,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,5% 58,5% 56,4% Negativ udsvingsrate 253,4% 111,8% 84,0% Overskudsgrad -0,6% -2,6% -0,5% Bevillingsandel 97,3% 97,6% 97,5% Personaleoplysninger Antal årsværk 66,1 67,7 64,5 Årsværkspris 449,3 447,6 477,0 Lønomkostningsandel 58,6% 59,4% 60,3% Lønsumsloft , , ,0 Lønforbrug , , ,5 Skolen fik en ekstrabevilling på tillægsbevillingsloven på 0,4 mio. kr. til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de seks scenekunstskoler. Skolen fik endvidere en ekstra bevilling på 0,2 mio. kr. til strategiske projekter samt 0,1 mio. kr. i besparelse. Dvs. en finanslovsbevilling på i alt 49,6 mio. kr. hertil kommer en nettoreservationsbevilling på 0,135 mio. kr. Indtægterne ligger stabilt sammenlignet med Afskrivningerne i 2014 er lavere end i Det skyldes, at skolen sparer op til medfinansiering af et større sceneteknisk investeringsprojekt i scenetårn og teatersal og derfor har været tilbageholdende med investeringer i øvrigt. Der er et fald i de øvrige omkostninger i forhold til 2013, hvor skolen anvendte 1,3 mio. kr. til et større ombygningsprojekt. Egenkapitalen er faldende, hvilket skyldes, at skolen de sidste tre år bruger af det opsparede overskud, bl.a. til implementering af skolens organisationsreform (herunder ombygningen). Andel af årsværk er faldende, da der ikke i 2014 har været barselsvikarer. Dog har der været vikardækning pga. langtidssygdom, hvilket også har påvirket årsværksprisen, som er steget Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

12 Side 12 Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration 8.832,9 13, ,4-151% Uddannelse og efteruddannelse , , ,4 121% Almen kulturel virksomhed 6.018, ,1 130% I alt , , ,9 100% Skolen har opgaveopdelt kontering på generel ledelse og administration, uddannelse og efteruddannelse, men ikke på almen kulturel virksomhed. Dette område er defineret som skolens udadvendte aktiviteter som skolens produktioner, hvor der inviteres publikum til (primært produktioner til tredje- og fjerdeåret) samt markedsføringsudgifter for skolens udadvendte aktiviteter (udgifter til kommunikationsområdet). Udgifter til bygningsdriften og hjælpefunktioner (f.eks. it, reception og kantinen) er forholdsmæssigt på de tre opgaver. Fordelingen af den indtægtsføre bevilling er sket med udgangspunkt i finanslovsbevillingens fordeling for Fordelingsmetoden viser, at vi har brugt 15,9 % af omkostninger på generel ledelse og administration, 71,5 % på kerneydelsen uddannelse og efteruddannelse og 12,6 % på almen kulturel virksomhed. På finansloven budgetterede skolen med en fordelingsnøgle på 15 % til generel ledelse og administration, 75 % på kerneydelsen og 11 % på almen kulturel virksomhed Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysning Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede Antal ansøgere Antal optagne pr. 1. oktober Optagne i % ansøgere Færdiguddannede kandidater Antallet af ansøgere varierer fra år til år, fordi der på danseuddannelsen kun er optag hvert andet år. Antallet af ansøgere i 2014 er lavere end i 2013, da der ikke var optagelse til danseuddannelsen. Der er normalt omkring 200 ansøgere til dans. Der er optaget en lille årgang (ikke dansestuderende) i 2014 med 20 studerende på teateruddannelserne, fire på forsøgsuddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans og fem på uddannelsen i danseformidling. Ligeledes var det en lille årgang, som blev færdig i 2014: 20 teaterstuderende, fem danseformidlingsstuderende og fire musikalsk akkompagnement til dans-studerende. Aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid

13 Side a. Antal aktive finansstuderende inden 128,9 127,1 126,1 127,1 form normeret studietid b. Hertil kommer studerende på forsøgsuddannelsen 5 4,5 4,5 3,5 MAD c. I alt studerende på Statens Scenekunstskole 133,9 131,6 130,6 130,6 (a+b) d.- heraf konverteret til efter- og videreuddannelse 8,4 8,8 7,6 8,6 Aktive F-studerende forudsat i forbindelse med rammeaftalen Afvigelse 8,9 7,1 6,1 7,1 I antallet af aktive finansstuderende er tallet for konverterede studerende til efter- og videreuddannelse inkluderet. Skolen har i 2014 derfor 127,1 aktive studerende en lille stigning fra 2013, da aktiviteten på efteruddannelsesområdet er steget. Forsøgsuddannelsen i musikalsk akkompagnement til dans gennemfører sin fjerde forsøgsperiode for perioden Der er optaget tre deltidsstuderende på uddannelsen. Efteruddannelsesaktiviteter Kurser Antal udbudte kurser Antal gennemførte kurser Antal gennemførte kurser i pct. af udbudte Deltagere Deltagerbetaling (kr. årets priser) Antal kursister Antal gennemførte kursustimer (totaltimer) Antal årskursister 8,4 8,8 7,6 8,6 Antallet af udbudte efteruddannelseskurser er forøget i forhold til 2012 og Ligeledes er antallet af kursustimer forøget siden Produktiviteten er således forsøget siden 2013.

14 Side Målrapportering Nedenfor gennemgås mål og resultater for MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT HOVEDFORMÅL 1: UDDANNELSE OG EFTERUDDANNELSE MÅL a. Statens Scenekunstskoles uddannelser er i verdensklasse RESULTAT 2014 Opfyldt Nye studieordninger inkl. fremdriftskravene Færdiggøre studiekatalog Kvalitetssikringspolitik og strategi Rammer for undervisningsevaluering Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber ved en sprogpolitik og mobilitetsvinduer i skemaet, internationale workshops og redegørelse af data. b. Statens Scenekunstskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring Opfyldt Færdiggøre projekt om kunstnerisk entreprenørskab Studerendes selvvalgte projektarbejde (SPA-projekter) Efteruddannelsens høje aktivitetsniveau c. Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som centralt kompetencecenter for scenekunstuddannelse i Danmark d. Statens Scenekunstskole udvikler viden fra kunstnerisk udviklings- Opfyldt Redegøre for udviklingen af kompetenceområder og læringsmiljøer Udvikling af den nye institution/sammenlægning af de danske scenekunstskoler (faglige udvalgsarbejde og administrative udvalgsarbejde) Redegørelse for skemalagte aktiviteter inden for tværkunstnerisk arbejde Synliggørelse af udadvendte udviklingsaktiviteter Opfyldt Redegørelse for KUM s finansierede KUV-projekter Redegørelse for KUV-projekter

15 Side 15 virksomhed som bidrag til den moderne scenekunst som et formelt satsningsområde Redegørelse for interne aktiviteter på KUV-området Strategi på KUV-området HOVEDFORMÅL 2: ALMEN KULTUREL VIRKSOMHED MÅL a. Statens Scenekunstskole styrker sin rolle som kunstnerisk og kulturelt mødested for scenekunsten RESULTAT 2014 Opfyldt Redegørelse for antal publikum/deltagere til forestillinger mv. Redegørelse for aktiviteter på website og på sociale medier Analyse af presseklip Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger MÅL 1.A: Statens Scenekunstskole udbyder uddannelser i verdensklasse Statens Scenekunstskole ser vigtigheden af, at uddannelserne kvalitetsudvikles kontinuerligt dels for at kunne udbyde de bedste uddannelser på området og dels for at være forberedt til akkreditering. For at opfylde ovenstående mål i 2014 har Statens Scenekunstskole udpeget følgende indsatsområder: 1. Strukturere uddannelsers curriculum til indplacering i kvalifikationsrammen 2. Videreudvikle det interne kvalitetssikringssystem 3. Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber 4. Dokumentere kvaliteten på dimittendniveau 1: Strukturere uddannelsers curriculum til indplacering i kvalifikationsrammen Målemetode: Redegørelse Som følge af ændringer i uddannelsernes curriculum og struktur har en revision af studieordningerne været nødvendig i de seneste år. Læringsmålene i studieordningerne forholder sig nu direkte til kravsspecifikationerne i gradstypebeskrivelsen for de kunstneriske bacheloruddannelser. I 2013 blev uddannelserne i skuespil, forestillingsledelse og rekvisit, sceneproduktion og koreografisk specialisering revideret, og i 2014 er nye studieordninger for de resterende fireårige uddannelser ligeledes blevet godkendt. Det drejer sig om uddannelserne i dans, scenografi, sceneinstruktion, lys og lyd.

16 Side 16 Endelig blev fremdriftskravene som f.eks. merit og studieaktivitet indskrevet i alle studieordninger og godkendt på et skolerådsmøde i juni. 2: Videreudvikle det interne kvalitetssikringssystem Målemetode: Redegørelse I 2014 har skolen udviklet en kvalitetssikringsstrategi. Strategien tager udgangspunkt i kriterierne for institutionsakkreditering og vil være retningsgivende for de kommende års arbejde frem mod akkreditering, inden for rammen af den nye sammenlagte institution. Strategiens primære formål er at: Identificere et prioriteret udvalg af processer, procedurer og systematikker og standarder, som på forskellig vis vedrører kvalitetssikring og peger ind i skolens kerneområde: Uddannelsernes kvalitet og relevans. Identificere forbedringspunkter i de valgte procedurer og systematikker med henblik på udarbejdelse af specifikke handlingsplaner med udgangspunkt i Excellencemodellen. Være et langsigtet værktøj, der skaber forbindelse mellem politik for kvalitetssikring, strategi for kvalitetssikring og handlingsplaner for kvalitetssikring. Strategien godkendes primo 2015, og planen har været, at man herefter kan påbegynde næste fase i den nye institution: Udvælgelse af årets indsatsområder, nedsættelse af projektgrupper og udarbejdelse af handlingsplaner på de respektive indsatsområder. Sammenlægningen med de øvrige fem uddannelsessteder vil dog kunne indvirke på den videre udviklingsproces for kvalitetssikringsarbejdet. Indsatsområderne i 2014 har fulgt ovennævnte procedure. Indsatserne har primært fokuseret på evalueringer. Dels fortsat arbejde med kvalitetssikring af evaluering og bedømmelse af den enkelte studerende og dels udvikling af formater til systematisk undervisningsevaluering. Det vigtigste indsatsområde i 2014 har været udvikling af formater til systematisk undervisningsevaluering. Projektgruppen har bestået af repræsentanter for indsatsens primære interessentgrupper, og med udgangspunkt i EVA s vejledning til undervisningsevaluering er der udarbejdet udkast til forskellige typer undervisningsevaluering til forskellige typer undervisningsformater. I 2014 blev det nye digitale studiekatalog færdiggjort. Kataloget er forbindelsesleddet mellem studieordningsniveauet og de studerendes daglige skema og udfolder de respektive modulers pædagogiske intentioner og indholdsmæssige fokusområder. Studiekataloget skaber gennemsigtighed og sammenhæng for såvel studerende som undervisere og planlæggere og kan i næste fase kobles tæt til den systematiske undervisningsevaluering. Dette felt vil der blive arbejdet videre med i 2015, inden for rammen af den sammenlagte skole. 3: Konsolidere, kvalificere og udbygge internationale partnerskaber Metode: Redegørelse og nøgletal

17 Side 17 Tabel A: Nøgletal over internationale aktiviteter Aktivitet Udgående udvekslingsstuderende (3 måneder eller mere) Indgående udvekslingsstuderende (fuldt semester og korterevarende ophold) Korterevarende udlandsophold for studerende (undervisning, praktik, studieture under 3 måneder) Internationale udenlandsophold for undervisere og ansatte (studieture, seminarer, konferencer, besøg på partnerinstitutioner m.m.) Antal kurser, arrangementer, symposier m.m. med internationale kunstnere på skolen arrangeret af Efteruddannelsen Deltagelse i internationale netværksmøder (EdE, Norteas, ELIA) Internationale gæsteundervisere på skolen (kortere eller længerevarende ophold)* Skolens udgifter til internationalisering EU-midler til internationalisering i euro** ,79 *Målt på antal udenlandske udbetalinger i lønsystemet. ** Data ikke registeret i

18 Side 18 Som det fremgår af tabel A, var kun to studerende på udveksling i 2014: to dansestuderende på The Place i London. Dette lavere tal skyldes, at de dansestuderende fortsat er de mest aktive i forhold til udgående studentermobilitet, og da skolen kun optager dansere hvert andet år, vil mobilitetstallene afspejle dette. Til sammenligning var syv dansere på udveksling efteråret Denne udvikling forventes dog at vende i det kommende studieår 2015/16, hvor skolen i forbindelse med ny uddannelsesplanlægning har indført et mobilitetsvindue på 12 uger for alle studerende. Det er placeret i femte semester og giver de studerende mulighed for udvekslingsophold på andre uddannelsesinstitutioner inden for rammerne af ERASMUS, praktikophold i udlandet eller i Danmark. Denne mulighed indføres for første gang for de kommende tredjeårsstuderende og vil blive videreført ind i de treårige bacheloruddannelser fra I 2014 modtog Statens Scenekunstskole ni udvekslingsstuderende fra partnerinstitutioner i London, Barcelona, Berlin, Stockholm og Oslo. Gæsterne studerede på følgende uddannelser: koreografisk specialisering, dans, musikalsk akkompagnement til dans og instruktion. Der ses således her en udvidelse i bredden af uddannelser, der modtager gæstestuderende i forhold til tidligere år, hvor de udvekslingsstuderende primært fulgte danseuddannelsen. I det kommende studieår forventes denne udvikling også at fortsætte som følge af satsningen på det 12-ugers mobilitetsvindue. Tallene viser også en stor stigning i antallet af korterevarende udlandsophold. De 116 udlandsophold dækker alt fra studieture af et par dages varighed, studieophold på Kunsthøgskolen i Oslo i seks uger og praktikophold i Toronto i to måneder. Men den kraftige stigning i antallet af ophold (116) dækker hovedsageligt studieture af ca. en uges varighed inden for Europa. Tendensen er, at stort set samtlige studerende har været på et eller flere studierelaterede udlandsophold i Kategorien internationale udlandsophold for undervisere og ansatte dækker hovedsageligt undervisere og øvrige ansattes Erasmus- og Grundtvig finansierede udlandsophold. Statens Scenekunstskoles personale har i 2014 bl.a. deltaget i underviserseminarer i Madrid, Strasbourg, Vilnius og været på studieture i Reykjavik, Hildesheim, Leipzig, London, Zürich, Mannheim og Stockholm. Parallelt med dette har skolen sendt repræsentanter til netværksmøder i Norteas, ELIA og École des Écoles i Stockholm, Amsterdam, Strasbourg, Vilnius, Glasgow, Zürich og Reykjavik. Endelig har Statens Scenekunstskole haft besøg af 69 internationale gæsteundervisere. En del af disse har modtaget tilskud fra EU-programmet Erasmus. Gæsteunderviserne har undervist på følgende uddannelser: dans, koreografisk specialisering, MAD, DAF, scenografi, lys, lyd, efteruddannelsen, og kommer fra bl.a.: Sverige, Tyskland, Holland, Kroatien, Belgien, Storbritannien, Slovenien og Frankrig, Skolen udarbejdede i 2014 en sprogpolitik, som blev drøftet bl.a. i De studerendes Råd. Sprogpolitikken kommer som følge af et stigende antal udenlandske ikke-dansktalende studerende, og behovet for at melde klart ud, hvilke forventninger de udenlandske studerende kan have til skolens brug af engelsk som undervisnings- og informationssprog.

19 Side 19 Statens Scenekunstskole havde oprindelig som et nøgletal ønsket at indhente en udtalelse fra en international ekspert om skolens internationale og faglige niveau. Skolen har dog valgt ikke at forfølge den indsats, da skolen vurderer, at sådan en udtalelse ikke dokumenterer skolens internationale niveau. 4: Dokumentere kvaliteten på dimittendniveau I 2013 udarbejdede Statens Scenekunstskole en kvalitativ beskæftigelsesundersøgelse (udarbejdes hvert tredje år), der konkluderede, at 100 % af dimittenderne fra Statens Scenekunstskole arbejder inden for det fagområde, de er uddannede til, og at 94 % af dimittenderne inden for en periode på tre måneder efter endt uddannelse finder beskæftigelse inden for eget fagområde. Samtidig viste undersøgelsen, at dimittenderne i højere og højere grad finder beskæftigelse via netværk/praktik etc., og at de i overvejende grad er freelancere (71%). Andelen af indtjening, der vedrører deres specifikke fagområde, er stigende 61 % af dimittenderne oppebærer 75 % af deres indtægt via det fag, de er uddannet i. Endelig var det markant, at en stor del af dimittenderne efterspurgte undervisning i entreprenørskab, projektstyring og fundraising. Den seneste kvantitative beskæftigelsesundersøgelse blev udarbejdet i juni 2014 af Danmarks Statistik. Den undersøgelse viser, at ledighedsprocenten blandt dimittender fra Statens Scenekunstskole i 2013 var på 13 % et fald fra 2012, hvor ledighedsprocenten var 15,9 %. Ledighedsprocenten er dog væsentlig højere end dimittender uddannet fra musikkonservatorierne, hvor ledighedsprocenten i gennemsnit er på 6,7 % i Det er et velkendt fænomen, at der er en del sæsonarbejde i scenekunstbranchen, og at mange dimittender er arbejdsløse mellem forskellige projekter. Trods arbejdsløse perioder har dimittender fra Statens Scenekunstskole en relativ høj gennemsnitlig personlig indkomst (2012) sammenlignet med de øvrige dimittender fra Kulturministeriets område. Dimittender fra SSKS havde en gennemsnitlig indkomst på kr., hvor gennemsnittet for en konservatorieuddannet var på kr. Tallene indikerer, enten at jobbene er velbetalte, eller at få tjener meget. En vigtig dialogpartner i arbejdet med at dokumentere og udvikle kvaliteten på dimittendniveau har været skolens aftagerpanel. Aftagerpanelet har imidlertid ikke været funktionelt i Da perioden for det forrige panel udløb i 2013, var det ministeriets plan at nedsætte et nyt hurtigst muligt. Med beslutningen om en ny sammenlagt institution blev det imidlertid besluttet at udsætte udpegningen af et nyt panel, indtil Den Danske Scenekunstskole var en realitet. Derfor indeholder denne rapport ikke den årlige redegørelse fra aftagerpanelet. Aftagerpanelet har dog afgivet udtalelser om kvaliteten i 2011, 2012 og Samlet vurdering af opfyldelsen af målet Processen med at udvikle uddannelser i verdensklasse er en balanceakt mellem på den ene side at fastholde uddannelsernes særkende og på den anden side tilføre dem nye didaktiske og kunstneriske perspektiver. Parallelt med de stærke faglige traditioner eksi-

20 Side 20 sterer der i dag en stor entusiasme blandt ansatte og studerende for at udvikle uddannelsernes indhold og internationale dimension. Uddannelsernes tilpasning til kvalifikationsrammen på såvel studieordnings- som studiekatalogniveau, en række tværgående kvalitetssikringsprocesser og strukturelle ændringer, der i højere grad gør international udveksling mulig, er indsatser, der i 2014 har bidraget til skolens overordnede kvalitetsniveau. Da ovenstående aktiviteter og resultater understøtter såvel Statens Scenekunstskoles mission som vision, vurderer skolen målet som opfyldt. MÅL 1.B: Statens Scenekunstskole styrker dimittendernes beskæftigelsesmuligheder på et arbejdsmarked i forandring Statens Scenekunstskole lægger vægt på at uddanne de studerende til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet: Skolen søger derfor at være på forkant med kunstartens udvikling, så de studerende bliver bedst muligt rustet til at kunne arbejde inden for eget fagområde. For at opfylde ovenstående mål i 2014 har Statens Scenekunstskole i strategien udpeget følgende indsatsområder: 1. Videreudvikle den kunstneriske kernekompetence og styrke fokus på innovation og entreprenørskab. 2. Fokus på det teknologiske område. 3. Styrke indsatsen for efteruddannelse af scenekunstens professionelle. 1: Videreudvikle den kunstneriske kernekompetence og styrke fokus på innovation og entreprenørskab Målemetode: Redegørelse I 2013 fik Statens Scenekunstskole tildelt midler af Kulturministeriet til projektet: Strategisk innovation og entreprenørskab. Skolen valgte at udvikle et anvendeligt værktøj, der kunne bruges i konkretisering af entreprenørskabsfeltet. Projektet udmøntede sig i sommeren 2014 i en digital guide til kunstnerisk entreprenørskab. Den digitale guide til kunstnerisk entreprenørskab blev offentliggjort på skolens hjemmeside i august 2014 og er i løbet af efteråret blevet præsenteret og diskuteret i en lang række interne og eksterne sammenhænge (seminarer, møder, konferencer). Ligeledes har guiden afstedkommet stor interesse fra øvrige kunstskoler som f.eks. Rytmisk Musikkonservatorium og Syddansk Musikkonservatorium samt fra organisationer, der beskæftiger sig med entreprenørskab som eksempelvis CAKI. Indsatsen på dette felt har i 2014 været præget af en bevægelse fra teori til praksis fra strategi til implementering. Det strategiske arbejde har dannet grundlag for et undervisersamarbejde og en vidensdeling på tværs af institutionen med fokus på entreprenørskab i undervisningssituationen. Dette arbejde vil udvikles yderligere i 2015.

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE

STUDIEORDNING: UDDANNELSEN I DANS MED SPECIALE I KOREOGRAFI STATENS SCENEKUNSTSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 2 1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk s. 2 2: ECTS normering s. 2 3: Adgangskrav og optagelsesprocedure s. 2 3.1. Adgangskrav 3.2. Optagelsesprocedure 4: Uddannelsens

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018

Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 Strategi for Den Danske Filmskole 2015-2018 1. indledning Vores kultur er under forandring fra en tekstkultur til en billedkultur. Den brede befolkning bruger i højere og højere grad de billedbårne medier

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

International strategi

International strategi INTERNATIONALISERING International strategi 2015-2020 Pædagoguddannelserne Odense, Svendborg og Jelling Muligheder og udfordringer i det multikulturelle samfund! Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision...

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r S t a t e n s T e a t e r s k o l e -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet

Spørgsmål til besvarelse. Kompetencer og scenekunstområdet Spørgsmål til besvarelse Kompetencer og scenekunstområdet Hvilke konkrete scenekunstneriske uddannelsesprogrammer og /eller kompetencer mangler i særlig grad inden for det danske uddannelsessystem? Som

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere