Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013"

Transkript

1 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr Gymnasievej Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 7 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar december 14 Balance 31. december 15 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 16 Noter 17 Særlige specifikationer 21 Påtegninger Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Egedal Gymnasium & HF Gymnasievej Stenløse Telefonnummer CVR-nummer Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Egedal Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Svend Kjærgaard Jensen (formand) Vibeke Willumsen (næstformand) Hans Schjær-Jacobsen Ebbe Lindemann Christian Pedersen Daglig ledelse Henrik Madsen Institutionens formål Institutionens formål er at tilbyde undervisning inden for uddannelse til studentereksamen og til højere forberedelseseksamen. Desuden udbyder institutionen uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne Bankforbindelse Danske Bank, og Nordea Bank Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup 1

4 Præsentation af institutionen Hovedaktivitet, mission, vision og opgaver Egedal Gymnasium & HF udbyder uddannelser i stx og hf. Skolens mission er at uddanne, studieforberede og danne unge mennesker i enten gymnasiet (stx) eller HF. Skolens primære elevgrundlag er unge i Egedal kommune. Skolens vision har fokus på den enkelte elev, der optages på uddannelserne. Visionen er besluttet på skolen i Vi får det ypperste ud af den enkeltes potentialer Vi er synlige og attraktive over for områdets unge Vi styrker kommunens ungdomsuddannelser I gymnasiet (stx) tilbyder skolen en bred vifte af studieretninger inden for de fire hovedområder (naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kultur) med etablering af 10 studieretninger i 1.g i 2013 i 10 klasseer og et udbud på 12 studieretninger i I HF tilbyder vi en uddannelse med de obligatoriske fag og valgfag, der matcher elevernes muligheder for at fortsætte i en videregående uddannelse. Skolen har i 2013 udbudt fem toninger i engelsk (B), matematik (B), billedkunst (B), idræt (B) og en voksenklasse. Ingen af toningerne blev oprettet, og derfor er udbuddet i 2014 uden fagtoninger Skolen har i skoleåret klasser fordelt som: 1.g: 10 klasser 2.g: 8 klasser 3.g: 7 klasser 1.hf: 3 klasser 2.hf: 4 klasser Skolens kapacitet er i skoleåret på 34 klasser. Skolens forventning er, at vi i 2014 vil oprette en klasse mere end vi afgiver, og således have 33 klasser. Vi forventer, at klassetallet fremover vil stabilisere sig omkring klasser, men med en lidt anderledes fordeling mellem stx og hf. Fra 2014 har Frederikssund Gymnasium fået tilladelse til at oprette hf. Vi forventer derfor, at antallet af hf-klasser på Egedal Gymnasium & HF vil blive formindsket til 2 hf-klasser allerede fra Vi forventer samtidig, at vi er i stand til at fastholde 9 10 stx-klasser i årene fremover. Herved kan vi fastholde et samlet klassetal på klasser. Skolen har fra skoleåret indregnet det af ministeriet fastlagte loft på 28 elever i gennemsnit i hver klasse på hver årgang. Fordelingen har delvist indsnævret skolens handlemuligheder for fordeling af elever. Gennemsnittet for 1.g og 1.hf er henholdsvis 28 og 27 elever. Loftet på 28 elever har endvidere medført et pres på skolens økonomi, der vil øges frem til 2014, hvor det er gennemført for alle klasser. 2

5 Årets faglige resultater Udvikling i aktiviteter Det samlede eksamens karaktergennemsnit for afgangselever blev i 2013 for stx på 7.3 og for hf på 6.4. Resultatet forhøjer skolens gennemsnit for de sidste 4 år, og svarer til gennemsnittet på landsplan. Det er et tilfredsstillende resultat, hvor det fremtidige arbejde vil fokusere på at fastholde niveauet og forsøge at forbedre det. Skolen har en handlingsplan for at løfte karakterniveauet, hvor vi har fokus på skriftlighed for alle elever og støtte til elever med faglige problemer. Vi forventer dermed at kunne fastholde og formodentlig løfte niveauet for både svage og stærke elever. 3

6 Året økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 70,9 67,5 61,9 59,0 51,2 Omkostninger -68,5-62,1-57,4-56,4-49,3 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 2,5 5,5 4,4 2,6 1,9 Finansielle poster i alt -1,8-1,8-1,4-1,1 0,2 Resultat før ekstraordinære poster 0,7 3,7 3,0 1,4 2,1 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,7 3,7 3,0 1,4 2,1 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 52,3 46,2 41,2 38,2 2,6 Omsætningsaktiver 19,9 23,9 15,5 15,6 14,7 Balancesum 72,2 70,1 56,7 53,8 17,3 Egenkapital ultimo 9,6 7,4 4,4 3,8 2,7 Langfristede gældsforpligtelser 39,5 41,9 35,3 33,5 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 23,1 20,7 16,9 16,5 14,6 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 6,1 7,3 4,6 4,5 3,0 Investeringsaktivitet -7,8-6,5-4,6-36,9-1,0 Finansieringsaktivitet -1,0 6,1-0,7 33,5 0,0 Nettopengestrøm, netto -2,6 6,9-0,7 1,1 2,0 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 1,0 5,4 4,9 2,4 4,1 Likviditetsgrad (%) 86,0 115,1 91,2 94,4 100,9 Soliditetsgrad (%) 13,3 10,6 7,8 7,0 15,7 Finansieringsgrad (%) 75,5 90,7 85,7 87,7 0,0 Årselevtal Årselever 830,9 798,7 747,4 699,2 653,5 Specificeret på hovedområder: STX 628,0 586,4 565,0 538,5 511,5 HF 202,9 212,4 182,4 160,7 142,0 4

7 Årets økonomiske resultat Årets resultat Skolens resultat for 2013 udviser et overskud på TDKK 683, og balancen pr udviser en egenkapital på TDKK Egenkapitalen udgjorde TDKK pr Egenkapitalen er påvirket af en positiv værdiregulering af renteswap i 2013 på TDKK 1.463, mens den akkumulerede effekt er negativ med TDKK pr. 31. december Skolens økonomi følger de planlagte mål, hvor vi har budgetteret med et fortsat mindre overskud. Budgetmålene er i 2013 påvirket af især skolens udbygning med KREA-huset både af betalinger, men også af 2. tilskud fra Undervisningsministeriet (UVM) til etablering af yderligere 6 klasselokaler på TDKK Årets resultat hænger endvidere sammen med, at skolen har fået flere elever og dermed har øget den samlede aktivitet. Overenskomst 2013 (OK13) gav skolen en ekstra lønudgift til lærerne på 6% i ni måneder i 2013, der betød en øget ikke planlagt lønudgift. Ud over de i OK13 planlagte lønstigninger giver dette en øget lønudgift i 2014, hvor stigningen slår fuldt igennem. Samlet set giver det anledning til at vurdere skolens udnyttelse af lærerressourcerne i forhold til arbejdets samlede omfang. Bestræbelsen er at budgettere mere præcist for Tilbygningen af fællesarealer, modernisering af kantinen, udbygning af lærerfløjen (A-fløj stuen) og ombygning af varmecentral til fjernvarme vil være i fokus. Resultatet ved OK13 og elevloftet på 28 i hver klasse i gennemsnit pr. årgang medfører yderligere en tæt opfølgning. Målet er at se den økonomiske sikkerhed i lyset af en samtidig effektivitet i driften og fokus på skolens produktivitet i forhold til uddannelserne. Vi kan konstatere, at omkostningerne pr. elev i store træk er på samme niveau som de foregående år, at fastholdelsesevnen stort set er uændret, og at anlægsaktiviteterne ikke har ændret de planlagte budgetter for vedligeholdelse. Vi forventer i 2014, at fokus vil være på skolens byggeprojekter og implementering af OK13. Hertil skal skolen etablere et økonomisk overblik med muligheder og begrænsninger og regnskabsmæssige rutiner til at understøtte skolens visioner og mål. Nybyggeri og moderniseringer Skolen færdiggjorde i 2013 en afdeling for de kreative fag (KREA-huset) på 1070 m2, og en ombygning til fire klasserum og to naturvidenskabeligt faglokaler i de tidligere kreative lokaler. I 2014 udbygger skolen fællesarealet med 190 m2 og kantinen renoveres og udbygges med 25 m2. Endvidere udbygges lærerområdet i stuen i A-fløjen med knap 50 m2 og varmecentralen ombygges til fjernvarme. Vi forventer, at skolen håndterer byggeprojekterne inden for de etablerede rammer for drift og likviditet. Den samlede udgift forventes at være 9.5 mio. kr., der afskrives efter gældende praksis. Begivenheder efter årsregnskabets afslutning Efter årsregnskabets afslutning har der ikke været begivenheder, der har haft indflydelse på resultatet for 2013 og den finansielle stilling pr. 31. december Vi kan konstatere, at ministeriet tilbageførte en forventet besparelse på 2% til mulige omstillinger, hvilket giver et større spillerum i 2014 i forhold til effektiviseringer. 5

8 Årets økonomiske resultat Forventningerne til det kommende år Skolen har i 2014 budgetteret med et over skud på kr. Baggrunden for det budgetterede overskud skal findes i den øgede elevtilgang, fortsatte fastholdelsesinitiativer og en stram styring af driftsaktiviteterne. Efter bestyrelsens godkendelse af budget 2014 besluttede UVM at tilbageføre omstillingspuljen på 2% af indtægterne. Det betyder, at der bliver et større råderum i 2014 i forhold til byggeri og planlagte effektiviseringer. Vi forventer i skoleåret en elevtilgang, der forøger klassetallet til 33 klasser. Med elevloftet på 28 kan vi ikke forvente en øget elevmængde i hver klasse, men skal arbejde på at mindske frafaldet så meget som muligt. Den øgede elevaktivitet forventes at vedblive med at stige svagt frem til 2015 med et klassetal på klasser for derefter at stabilisere sig frem til I prognoserne indgår hf med 2 klasser pr. årgang. Skolen overtog i 2010 selv ejerskabet af bygningerne. Frem til 2014 planlægger og gennemfører vi forskellige moderniseringer af og tilbygninger til den eksisterende bygningsmasse. I 2011 færdiggjorde vi moderniseringen af naturfagslokalerne. I færdiggjorde vi en nybygning til de kreative fag og en ombygning af de tidligere kreative områder. I 2014 vil skolen fokusere på moderniseringer af fællesområder, kantine og lærerområde. Vi vil i de kommende år endvidere nytænke skolens lyssætning og energiforbrug. De kommende moderniseringer vil især påvirke likviditeten, og kun i mindre grad driften. Vi forventer i årene fremover at skulle løfte en del besparelser især i forbindelse med besparelser i den offentlige sektor, der allerede nu er udmeldt frem til Skolen skal derfor samlet set forholde sig til et mindre økonomisk råderum i de kommende år. 6

9 Målrapportering Elevprognoser og kapacitet Skolen har siden 2005 jævnt stigende forøget det samlede elevtal fra 490 elever til 858 elever i september Vi forventer, at elevtallet i september 2014 vil være omkring 860 elever fordelt på 33 klasser, bestående af 28 stx og 5 hf klasser. UVM har rammesat den fremtidige klassedannelse med 28 i hver klasse som gennemsnit på hver årgang med start i august 2012 og fuldt implementeret i august 2014 i stx og 2013 i hf. Elevloftet på 28 vil stille øgede krav til kapacitet og udgifter til lærerløn. Begge forhold vil sammen med et forventet øget krav om effektiviseringer og besparelser stille krav til skolen om en fokuseret økonomistyring i de kommende år. Ser vi på prognoserne frem til 2020, forventer vi et årselevtal på omkring 850 elever hvert år. Næste skoleårs kapacitet på 34 klasser er således udtryk for, at vi nu er oppe på den kapacitet, som vi forventer, vil være gældende frem til Fastholdelse Skolen har pr elever i stx og 173 elever i hf. I alt 838 elever. Siden skoleårets start (taxametertælledag d. 6. september) har der været et frafald på 1,2% i stx og 5,5% i hf. For skoleåret forventer vi et frafald på 3% i stx og 7,0% i hf. Det svarer samlet set til de forventninger, vi har haft for frafaldet i begge uddannelser. Vi kan i forhold til skoleåret konstatere, at vi har fastholdt et relativt lavt frafald på stx, hvor 89% gennemførte uddannelsen og fastholdt sidste års relativt lave frafald på hf, hvor 86% gennemførte uddannelsen. Vores mål for de næste år er at bringe frafaldet endnu længere ned og dermed øge elevernes fastholdelse i uddannelserne. Vi må samtidig erkende, at jo bedre vi fastholder eleverne, jo mindre mulighed er der for forbedringer på området. Konkret vil vi søge at fastholde eleverne gennem en bred palet af indsatsområder, bl.a. en tættere kontakt mellem den enkelte elev og teamlærerne, en indsats i forhold til skriftligt fravær og en forbedret anvendelse af lektiecafé og lektiemodul for hf. 7

10 Målrapportering Elevoverblik Fuldførelsesprocent: Uddannelse 2007 / / / / /1 2 HF STX Årselev er Antal årselev er i finansåret

11 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afskrivninger mv. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån og andre langfristede gældsforpligtelser, der måles til amortiseret kostpris. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 10

13 Anvendt regnskabspraksis Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter i kostprisen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og grundværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger erhvervet før 1. januar 2011 Nybyggeri og bygningstilgang efter 1. januar 2011 Bygningsinstallationer Særlige installationer Udstyr og inventar 30 år 50 år år år 3-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under DKK eksklusive moms omkostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår som eksempelvis forudbetalt løn, energi, abonnementer mv. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år og består primært af forudbetalt statstilskud. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investeringsog finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 12

15 Anvendt regnskabspraksis Definitioner og opgørelsesmetoder, nøgletal Overskudsgrad = Resultat før ekstraordinære poster x100 Omsætning i alt Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x100 Samlede aktiver Finansieringsgrad = Langfriste de gældsforpl igtelser x100 Materielle anlægsakti ver Årselever = Gennemsnitligt antal årselever. En årselev modtager 40 ugers fuldtidsundervisning. Årsværk = Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inklusive deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er timer. 13

16 Resultatopgørelse 1. januar december Note Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

17 Balance 31. december Aktiver Note Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Mellemregning med Undervisningsministeriet Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital 1. januar Overført resultat Egenkapital Realkreditgæld Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Skyldig løn Feriepengeforpligtelse Mellemregning med Undervisningsministeriet Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Andre forpligtelser 14 15

18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Årets resultat Reguleringer af pengestrømsforhold: Afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Tilbagebetaling af gæld Optagelse af lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Værdipapirer Kapitalberedskab Likvide beholdninger Uudnyttet trækningsret på prioritetslån I alt

19 Noter Statstilskud Undervisningstaxameter Tillæg for A-niveau Fællesudgiftstaxameter Bygningstaxameter Taxameter vedr. elevstigninger Grundtilskud Færdiggørelsestaxameter Brobygning og introkurser Pædagogikumtaxameter Skriftlig censur 0 0 Særlige tilskud Dispositionsbegrænsning I alt Deltagerbetaling og andre indtægter Bogerstatninger Andre indtægter I alt Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger I alt Markedsføring Løn og lønafhængige omkostninger 0 0 Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger I alt

20 Noter Ledelse og administration Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger I alt Bygningsdrift Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger Øvrige omkostninger til bygningsdrift I alt Aktiviteter med særlige tilskud Løn og lønafhængige omkostninger Afskrivninger 0 0 Øvrige omkostninger vedrørende særlige tilskud I alt Finansielle indtægter Renteindtægter og andre finansielle indtægter Kursgevinster på værdipapirer 0 0 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger og andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Kurstab på værdipapirer 0 0 I alt

21 Noter 10 Materielle anlægsaktiver Grunde og Udstyr og bygninger inventar I alt Anskaffelsespris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsespris 31. december Akkumulerede af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Den senest offentlige ejendomsværdi udgør I grunde og bygninger indgår grundværdi DKK 7 mio. og scrapværdi på DKK 10,0 mio., som der ikke afskrives på. 11 Egenkapital Egenkapital Overført 1. januar 2007 resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Dagsværdiregulering af renteswap 1. januar tilbageført Dagsværdiregulering af renteswap 31. december Egenkapital 31. december Realkreditgæld Nordea fastforrentet 4% kontantlån Nordea Cibor 6 med renteswap 3,92% Nordea fastforrentet 3,5% kontantlån Renteswap Afdrag, der forfalder inden 1 år Afdrag, der forfalder mellem 1 og 5 år Afdrag, der forfalder efter 5 år

22 Noter Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for prioritetslån: Grunde og bygninger med en samlet regnskabsmæssig værdi på: Andre forpligtelser Institutionen har indgået aftale om resultatløn med den daglige ledelse og aftale lønadministration mv. Den årlige omkostninger hertil udgør ca. DKK 1 mio. Institutionen har herudover ikke indgået andre væsentlige kontraktslige forpligtelser 20

23 Særlige specifikationer Personaleomkostninger Løn Pensioner Andre omkostninger til social sikring Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere inklusive ansatte på sociale vilkår 101,1 91,0 Andel i procent ansat på sociale vilkår 3,0 3,3 16 Honorar til revisor Honorar for lovpligtig revision af regnskabet Honorar for revision af lovpligtige erklæringer Honorar for andre ydelser end revision Finansielle sikringsinstrumenter Årets regulering på egenkapitalen Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen

24 Påtegninger Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2013 for Egedal Gymnasium & HF. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskab mv. samt bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. I henhold til 39, stk. 4, i regnskabsbekendtgørelsen tilkendegives det hermed: At årsrapporten er rigtig, det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten Stenløse, den 18. marts 2014 Daglig ledelse Henrik Madsen rektor Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at opfylde habilitetskravene i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Bestyrelse Svend Kjærgaard Jensen formand Vibeke Willumsen næstformand Hans Schjær-Jacobsen Ebbe Lindemann Christian Pedersen 1 ) Revisionen omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring 22

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere