Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1

2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR

3 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede regnskab Beretning Virksomhedens samlede aktivitet Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Redegørelse for reservationer Forventninger til kommende år Målrapportering Målrapportering 2. del (beskrivelse af manglende målopfyldelse) Uddybende beskrivelse af udvalgte aktiviteter i Regnskab Anvendt regnskabspraksis Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på låneramme Opfølgning på øvrige likviditetsregler Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet ikke virksomhedsbærende hovedkonti Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

4 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for finansåret 2014 for den virksomhedsbærende hovedkonto Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt følgende ikke-virksomhedsbærende hovedkonti: Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Almen voksenuddannelse og prøver mv Forberedende voksenundervisning, prøver mv Undervisning i dansk som andetsprog og prøver m.v. for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 4

5 1. Beretning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er en styrelse under Undervisningsministeriet og udgør dermed en del af ministeriets samlede koncern. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens primære ansvarsområder er kvalitetsudvikling, test, prøver og eksamen kvalitetstilsyn tilskud og controlling, herunder specialpædagogiske støtteordninger (SPS) Kvalitetsudvikling, test, prøver og eksamen vedrører på folkeskoleområdet drift og udvikling af folkeskolens afsluttende prøver samt arbejdet med de nationale test, herunder fortsat udvikling af de nationale test og formidling af information om test, evaluering og kvalitetsudvikling til aktørerne i og omkring folkeskolen. Endvidere varetages udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering inden for de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er endvidere ansvarlig for gennemførelse af internationale undersøgelser, som tilvejebringer data om kvaliteten af uddannelserne. Endelig varetages også statsborgerskabsprøven, indvandringsprøven og Danskprøve A1 og A2 for voksne udlændinge. Kvalitetstilsyn omfatter tilsynsopgaver for uddannelsesområder under Undervisningsministeriets ressort i forhold til blandt andet a) indholdsmæssigt og fagligt tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med vedtægter, c) økonomisk tilsyn, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn. Kvalitetstilsynet gennemføres inden for den samlede ramme af den overordnede strategi for tilsynsarbejdet Dialogbaseret Kvalitetstilsyn, der udmøntes gennem løbende tilsynsplaner. Fokus for kvalitetstilsynet er bl.a. målrettet risikobaseret kvalitetsovervågning og dialog om lokal kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Samtidig skal kvalitetstilsynet være proaktivt og gennemsigtigt, så skoler og institutioner kender valgte kvalitetsindikatorer, opfølgningsmuligheder og sanktioner samt regelgrundlaget. Det skal i forbindelse med den løbende gennemførelse af det dialogbaserede kvalitetstilsyn sikres, at tilsynet sker i sammenhæng med ministeriets øvrige arbejde med kvalitetsudvikling, herunder læringskonsulenternes arbejde. Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskudsudbetaling, økonomisk tilsyn, herunder gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater, samt opgaver i relation til statens selvforsikring. Specialpædagogiske støtteordninger (SPS) vedrører tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand til frie grund- og kostskoler samt specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne. Desuden administreres efter driftsoverenskomst med Uddannelses- og Forskningsministeriet den specialpædagogiske støtteordning for de videregående uddannelser. Herudover varetages opgaver i forbindelse med VEUgodtgørelse og befordring for de ikke-arbejdsløshedsforsikrede. Endelig varetager Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er med sin opgaveportefølje og kerneområder en vigtig aktør i forhold til opfyldelsen af koncernens samlede målsætninger, som bl.a. kommer til udtryk i Handlingsplan for Undervisningsministeriet

6 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af tre centre (Center for Prøver, Eksamen og Test, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn, Økonomisk-Administrativt Center) samt et direktionssekretariat. Hovedkonti under styrelsen omfatter: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Almen voksenuddannelse og prøver mv Forberedende voksenundervisning, prøver mv Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. inden for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven 1.2 Virksomhedens samlede aktivitet Af tabel 1 fremgår Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samlede aktiviteter fordelt på styrelsens egen driftsbevilling og administrerede ordninger (driftsbevillinger vedrørende eksamenskonti). Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet, 2014 mio. kr. Drift Administrerede ordninger (driftsbevillinger, eksamenskonti) Anlæg Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 62,5 64,2 Indtægter 0 0,1 Udgifter 76,6 72,6 Indtægter 0,0 0,5 Udgifter 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 1.3 Årets faglige resultater Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i 2014 haft fokus på følgende opgaver: Prøver, Test og Eksaminer Et oplæg om opfølgning på redegørelsen til Folketinget om de nationale test er forelagt folkeskoleforligskredsen i september 2014, og implementeringen af oplæggets initiativer er påbegyndt. Oplægget følger op på den redegørelse om de nationale test, som undervisningsministeren afgav til Folketinget i december Der er endvidere opnået enighed i folkeskoleforligskredsen om at igangsætte en række initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver med fokus på bl.a. de prøver, der tidligere er gennemført forsøg med, og med fokus på prøver med brug af it. Udviklingen af folkeskolens prøver gennemføres som led i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. 6

7 Herudover har der været fokus på arbejdet med en detaljeret planlægning af udbud og forelæggelse for statens it-råd af den centrale løsning for digital prøveafvikling (XIT), der skal implementeres på gymnasieområdet. Endelig har der været fokus på sikker drift og gennemførelse af sommer- og vinterprøveterminer på uddannelser under Undervisningsministeriet. Kvalitetstilsyn Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggjorde i foråret 2014 sin nye tilsynsstrategi Dialogbaseret kvalitetstilsyn, der danner den overordnede ramme for styrelsens tilsyn. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i 2014 haft fokus på at videreudvikle tilsynet med fokus på bl.a. gennemsigtighed og dialog. Styrelsen offentliggjorde i forlængelse af strategien en tilsynsplan for med styrelsens samlede planlagte tilsynsaktiviteter. Tilsynsforum, der er et dialogforum med repræsentanter for de centrale interessentorganisationer, er blevet etableret, og to møder er afholdt. Der er udarbejdet en samlet model for styrelsens digitale kommunikation om tilsynsaktiviteter, en ny tværgående hjemmesidevejledning for de regulerede institutioner, og indholdet til tilsynssiderne på ktst.dk er næsten færdiggjort. På folkeskoleområdet blev der i 2014 arbejdet med udvikling af det dialogbaserede kvalitetstilsyn som led i folkeskolereformen, der trådte i kraft 1. august Arbejdet er sket i tæt dialog med Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og Kommunernes Landsforening (KL). En endelig model for det dialogbaserede kvalitetstilsyn på folkeskoleområdet forventes at foreligge primo På området for de frie grundskoler og frie kostskoler har der, i lighed med tidligere år, været gennemført tematiske tilsyn og enkeltsagstilsyn, herunder skærpet tilsyn. I 2014 er der endvidere blevet arbejdet med udviklingen af det dialogbaserede kvalitetstilsyn, og der er gennemført et risikobaseret tilsyn, hvor resultater ved folkeskolens afsluttende prøver og overgangsfrekvens fra grundskole til ungdomsuddannelse har været anvendt som indikatorer. Styrelsen har været i tæt dialog med de frie skolers foreninger for at sikre kendskab til og accept af tilsynsindsatsen. Foreningerne har været med til at kvalitetssikre denne indsats, og dialogen og den deraf følgende fælles kapacitetsopbygning har styrket muligheden for at forebygge fremtidige tilsyn. På AMU-området er der i 2014 gennemført 50 tilsynsbesøg. Tilsynet har endvidere haft fokus på fortsat opfølgning på og afslutning af tilsynssager, herunder opfølgning i forhold til kritikpunkter fra Rigsrevisionens beretning om utilsigtet anvendelse af AMU. På erhvervsuddannelsesområdet har styrelsen i 2014 igangsat et arbejde med at udvikle en ny model for det risikobaserede tilsyn med skolernes faglige resultater. Det risikobaserede tilsyn med faglige resultater skal understøtte alle erhvervsskolers arbejde med at bidrage til opfyldelsen af de fire klare mål i aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. I 2014 har styrelsen desuden fulgt op på og afsluttet det risikobaserede tilsyn med faglige resultater, som blev indledt i Endelig har styrelsen behandlet og afsluttet to enkeltsager. På det gymnasiale område er der i 2014, i forlængelse af tilsynet i 2013 med skolernes resultater med stx, foretaget tre tilsynsbesøg på skoler med stx, og for én af disse skoler er tilsynet afsluttet. Tre andre stx- 7

8 skoler har indsendt opfølgningsplaner, som er blevet godkendt. Der er endvidere foretaget screeninger af skolers resultater med 2-årigt hf og afholdt møder med tre af disse skoler. Yderligere 8 skoler har udarbejdet redegørelser for analyser, evalueringer og mål med indsatser i forhold til de resultater, der har været i fokus, og styrelsen har godkendt disse. Tilskud og controlling På det økonomiske område har styrelsen udarbejdet en strategi for det økonomiske tilsyn, som udmønter tilsynsstrategien Dialogbaseret kvalitetstilsyn på det økonomiske område. Der er desuden udarbejdet et koncept for systematisk intern ledelsesinformation på det økonomiske område. Styrelsen har i 2014 endvidere igangsat et udviklingsarbejde med henblik på udarbejdelse af forslag til mere tidstro data i det økonomiske tilsyn, herunder udvikling af indikatorer for god økonomistyring på institutionerne, der kan supplere de nuværende indikatorer, som anvendes i det økonomiske tilsyn. Styrelsen vil fortsætte arbejdet i Herudover har styrelsen i 2014 haft fokus på de institutioner, som er økonomisk udfordrede. Ved udgangen af året er der i alt 7 institutioner på det regulerede område og 12 institutioner på det frie område, der er under skærpet økonomisk tilsyn. Endelig har arbejdet med revisorkvalitet været et indsatsområde, som styrelsen har haft fokus på i 2014 med henblik på at sikre høj kvalitet i revisorernes arbejde. I forbindelse hermed har styrelsen bl.a. søgt at styrke uddannelse og kompetenceudvikling af revisorer samt arbejdet med at standardisere revisors protokollater og udarbejde opdaterede revisortjeklister. Arbejdet er sket i samarbejde med FSR danske revisorer og Rigsrevisionen. Specialpædagogisk støtte (SPS) Ud over fokus på den daglige sagsbehandling af ansøgninger om specialpædagogisk støtte til elever og studerende med funktionsnedsættelse på de frie grundskoler og kostskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser har der været fokus på en række initiativer som led i implementeringen af regeringens handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle fra oktober Tvistighedsnævnet På nævnsområdet var der i 2014 fokus på fortsat nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Tvistighedsnævnet, herunder implementering af tiltag i sekretariatets sagsforberedende arbejde. Sagsbehandlingstiden blev nedbragt til knap 6 måneder i 2014 (målet var 8 måneder). Internationale undersøgelser Seks større undersøgelser blev i løbet af 2014 offentliggjort: PISA Etnisk, PISA Problemløsning, den internationale TALIS-rapport, PISA/PIAAC, den danske TALIS-undersøgelse og ICILS. Undersøgelserne har bidraget til både intern og ekstern kvalitetsudvikling af uddannelser bl.a. gennemførelse af aktiviteter som gå-hjem-møder om undersøgelserne, oplæg for læringskonsulenter om resultaterne, konference om TALIS, datavejledning til brug af data fra storskalaundersøgelser og formidlingsaktiviteter på bl.a. hjemmesiden. 8

9 1.4 Årets økonomiske resultat Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal på den virksomhedsbærende hovedkonto og de ikke-virksomhedsbærende konti for de seneste tre år fremgår af tabel 2. Tabellens brug af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Indtægter og passiver er med negativt fortegn, omkostninger og aktiver er med positivt fortegn. Overskud angives ved brug af negativt fortegn og underskud ved brug af positivt fortegn. Der er foretaget afrundinger af tallene i tabellen. Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal (årets priser, mio.kr.) Hovedtal Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -150,3-149,2-139,9 - Heraf indtægtsført bevilling -150,3-149,2-139,9 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 153,1 130,7 136,8 - Heraf personaleomkostninger 109,1 101,8 102,0 - Heraf afskrivninger 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige omkostninger 44,0 28,9 34,7 Resultat af ordinær drift 2,8-18,5-3,1 Resultat før finansielle poster 3,6-18,0-3,1 Årets resultat 4,1-9,9-3,7 Balance Mat. og immat. Anlægsaktiver 5,4 0,0 1,8 Omsætningsaktiver (ekskl likv. beholdn) 0,0 3,0 2,4 Egenkapital -1,5-11,4-15,1 Langfristet gæld -0,0-0,0-0,0 Kortfristet gæld -16,2-36,0-36,7 Låneramme 1,5 1,5 1,5 Træk på lånerammen 0,0 0,0 0,0 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 0,0 0,0 0,0 Negativ udsvingsrate (ikke i pct.) -0,1 5,3 7,3 Overskudsgrad -2,7 6,6 2,6 Bevillingsandel 100,0 100,0 100,0 Personale oplysninger for Antal årsværk* Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.)* Lønomkostningsandel (pct.)* Lønsumsloft (mio. kr.)* 76,7 53,2 60,6 Lønsumsforbrug (mio. kr.)* 69,2 59,0 60,2 Note: * Opgjort eksklusiv årsværk og lønforbrug på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti. 9

10 Styrelsens indtægtsførte bevilling var i 2014 på 139,9 mio. kr., hvilket i forhold til året før er en reduktion på 9,3 mio. kr. Årsagen hertil er dels et fald i den indtægtsførte bevilling i 2014 på den virksomhedsbærende hovedkonto , idet der som følge af justeret beregning af styrelsens bevilling og opsparing mv. er overført bevilling til Departementet, dels et fald i den indtægtsførte bevilling i 2014 på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti primært som følge af ekstrabevilling i 2013 vedr. meraktivitet i forbindelse med eksaminer. Personaleomkostninger er stort set uændret fra 101,8 mio. kr. i 2013 til 102,0 mio. kr. i Ordinære driftsomkostninger er i 2014 på 34,7 mio. kr., mens det tilsvarende tal i 2014 var 28,9 mio. kr. Forskellen begrunder sig primært i, at der i 2013 er indtægtsført en hensættelse på 6,0 mio. kr. til erstatning, procesrente og sagsomkostninger vedr. Klagenævnet for Udbuds afsagte kendelse af 6. december 2012 (Den endelig udgift vedr. klagenævnssagen på i alt 8,0 mio. kr. er i 2013 registreret som en ekstraordinær omkostning). Styrelsens samlede resultat i 2014 kan opgøres til et overskud på 3,7 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med underskud på 0,8 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto , jf. merforbrug på øvrig drift. overskud på 4,5 mio. kr. på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti, jf. mindreforbrug på øvrig drift. Styrelsens egenkapital, der ultimo 2013 var på 11,4 mio. kr., er som følge af årets resultat på 3,7 mio. kr. forøget til 15,1 mio. kr. ultimo Negativ udsvingsrate er ændret fra 5,3 i 2013 til 7,3 i Da den negative udsvingsrate viser overført overskud i forhold til startkapitalen, er ændringen i den negative udsvingsrate fra 2013 til 2014 en afspejling af årets resultat i Overskudsgraden, der viser årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter i alt, er ændret fra 6,6 i 2013 til 2,6 i Ændringen skyldes primært, at årets resultat er ændret fra 9,9 mio. kr. i 2013 til 3,7 mio. kr. i Antallet af årsværk er nogenlunde uændret med et lille fald fra 2013 til 2014, og det samlede lønforbrug er steget, hvilket giver anledning til en stigning i den gennemsnitlige årsværkspris fra til kr. Det vurderes, at hovedårsagen til stigningen er, at styrelsen i 2013 havde vakante kontorchefstillinger af længere varighed.. De pågældende stillinger er alle besat i slutningen af Lønsumsloftet på falder fra 76,7 mio. kr. i 2012 til 53,2 mio. kr. i Årsagen til det store fald er dels at der at der som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet i 2013 er flyttet opgaver, årsværk og bevilling fra styrelsen til Departementet, dels at en del af styrelsens lønsumsopsparing på TB13 er overført til Departementet i forbindelse med, at styrelsen pr ikke længere har fælles internt budget med departementet. På er lønsumsforbruget i 2014 på 60,2 mio. kr., hvilket ca. svarer til årets lønsumsloft på 60,6 mio. kr. 10

11 1.5 Opgaver og ressourcer Afsnittet beskriver styrelsens opgaver og ressourceforbruget på disse Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af styrelsens økonomi fordelt på opgaver 2014 Hovedopgaver (mio. kr.) Indtægtsført Øvrige Omkost- Andel af bevil- indtægter ninger årets over- ling skud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 4,7 0,0 4,8-0,1 1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen 16,1 0,0 16,3-0,2 2. Kvalitetstilsyn 24,9 0,0 25,3-0,3 3. Tilskud og controlling 11,4 0,0 11,6-0,1 4. Internationale undersøgelser 1,1 0,0 1,1 0,0 5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger 4,7 0,0 4,7-0,1 6. Sekretariatsbetjening 0,3 0,0 0,3-0,0 I alt 63,3 0,1 64,2 0,8 Note 1: Der skal tages højde for afrunding i tabellen. Note 2: Sammenfatningen i tabel 1.2. omfatter styrelsens økonomi på jf. tabel 3.8. Note 3: Fordelingen af styrelsens indtægtsførte bevilling er sket manuelt ved proportional tilpasning af de på FL2014 givne bevillingsskøn til den faktiske bevilling i Fordelingen af omkostningerne er ligeledes sket manuelt ved proportional tilpasning af de faktiske omkostninger. Note 4: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personaleadministration og kommunikation for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse Redegørelse for reservationer Der videreføres i alt 19,8 mio. kr. reserveret til bestemte formål ultimo De konkrete reservationer fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Reservationer Opgave (Beløb i mio. kr.) Opgavekommissioner - de nationale test Initiativer som opfølgning på redegørelse til Folketinget om nationale test Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven Reserveret år Reservation primo 2014 Forbrug 2014 Nye reservationer i 2014 I alt ultimo 2014 Forventet afslutning ,4 0,0-0, ,3 0,7-3, , , , , Opgavekommissioner - de nationale test Reservationen på 0,3 mio. til opgavekommissioner ved de nationale test vedrører udgifter til rejser, møder grafik mv. vedr. opgaver, der var planlagt i 2011, og som ikke blev afsluttet i finansåret

12 Initiativer som følge af opfølgning på redegørelse til Folketinget om de nationale test Det fremgår af lovgrundlaget for de nationale test i folkeskolen, at undervisningsministeren tre år efter ikrafttrædelsen af de første nationale test skulle afgive en redegørelse til Folketinget om virkningerne af indførelsen af testene med en vurdering af behovet for eventuelle ændringer. Redegørelsen blev givet i december 2013 og debatteret i Folketinget den 29. januar De nationale test er blevet evalueret i perioden november 2012 til september 2013 af Rambøll Management Consulting. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2013, og dens resultater har dannet grundlag for redegørelsen til Folketinget. Redegørelsen omhandler en række forhold om testene, som skal drøftes i folkeskoleforligskredsen i Ved udgangen af 2013 blev der reserveret bevilling på 4,3 mio. kr. til initiativer som opfølgning på redegørelse til Folketinget om de nationale test. I 2014 blev der anvendt 0,7 mio. kr. af reservationen, der således udgør 3,6 mio kr. ultimo Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. I forbindelse med ressortændring er der overført reservation fra Integrationsministeriet til Undervisningsministeriet vedrørende opgaver på hovedkonto Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. Reservationen udgør 6,6 mio. kr. ultimo 2014 Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven I forbindelse med ressortændring er der overført reservation fra Integrationsministeriet til Undervisningsministeriet vedrørende opgaver på hovedkonto Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven. Reservationen udgør 9,2 mio. kr. ultimo Forventninger til kommende år Indenfor prøver, eksaminer og test forventes de primære opgaver i 2015 at være: Arbejdet med implementering af de initiativer, der indgår i oplægget om opfølgning på redegørelsen om de nationale test, herunder initiativer til at forbedre den statistiske sikkerhed i testene og initiativer, der bidrager til at fremme den formative anvendelse af testresultaterne. Arbejdet med implementering af 12 overordnede initiativer som en del af udmøntningen af den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen, herunder bl.a. implementering af en bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi og initiativ om adgang til internettet ved prøveaflæggelse (dansk, skriftlig fremstilling). Udarbejdelse af samlet plan for digitalisering af prøverne på de gymnasiale uddannelser. Videreudvikling af systemet til digital prøveafvikling på gymnasieområdet samt udvikling af system til central prøveafvikling på grundskoleområdet (XIT). I relation til kvalitetstilsynet forventes der i 2015 særligt fokus på Fortsættelse af arbejdet med implementering af de tre tilsynsspor risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn inden for de forskellige uddannelsesområder med særligt fokus på tilsynets rolle i implementeringen af folkeskolereformen og EUD-reformen. Videreudvikling af styrelsens digitale kommunikation med henblik på styrkelse af styrelsens proaktive tilsynsaktiviteter. Hvad angår tilskud og controlling forventes der bl.a. at blive arbejdet med 12

13 Idriftsættelse af ny database vedrørende udbetaling af VEU-godtgørelse, hvilket vil give grundlag for at gennemføre risikobaseret tilsyn på dette område. Analyse og afdækning af muligheder for mere styringsrelevant og tidstro data til brug for det økonomiske tilsyn, bl.a. ved gennemførelse af erfaringsbesøg på en række institutioner. Implementering af anbefalingerne i styrelsens analyse af institutionernes anvendelse af finansielle instrumenter. Implementering af initiativerne i revisorkvalitetsprojektet Implementering af EUD-reformen, herunder tilskudsforvaltning i forhold til den nye kombinerede ungdomsuddannelse. På området vedr. SPS-støtteordninger forventes der i 2015 blandt andet at blive arbejdet med Styrket handicapfaglig vejledning til uddannelsesinstitutionerne, herunder via hjemmesiden spsu-net (spsu-net.spsu.dk). Gennemførelse af fire udbud af rammeaftaler med henblik på at etablere et konsolideret aftalegrundlag vedrørende levering af forskellige SPS-støtteformer. Med henblik på at forberede den planlagte samling af de udgående enheder, der p.t. er forankret i Undervisningsministeriets departement, i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest pr. 1. januar 2016 igangsættes endelig et arbejde, som skal forberede samlingen af de udgående enheder i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og skabe de bedste rammer for arbejdet fremadrettet i Undervisningsministeriet om understøttelse af den lokale kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. 2. Målrapportering KTS s resultatkontrakt for 2014 tager udgangspunkt i fokusområderne i Undervisningsministeriets handlingsplan for 2013 til Under hvert fokusområde (initiativer), der angiver de overordnede målsætninger for ministeriet i perioden, er der anført et resultatkrav, som er udmøntet i et til flere delmål. 13

14 Initiativ 1: Styrket økonomisk tilsyn og god økonomistyring (Vægt 25 pct.) Resultatkrav Delmål i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 1.1. Strategi for et refokuseret økonomisk tilsyn Opfyldt 1.2. Justering af rammerne for institutionernes anvendelse af finansielle instrumenter mv. Der udarbejdes en strategi for et refokuseret økonomisk tilsyn, der bl.a. skal fremme, at økonomiske problemer på institutioner afdækkes og håndteres på et tidligere tidspunkt. Interessenter inddrages i udarbejdelsen af strategien. Der udarbejdes et beslutningsoplæg for en eventuel justering af rammerne for institutionernes anvendelse af finansielle instrumenter samt ensartede vilkår for forelæggelse af bygningsmæssige dispositioner. Strategi for økonomisk tilsyn er udarbejdet og offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Relevante interessenter er blevet inddraget. Der er udarbejdet en analyse af institutionernes anvendelse af finansielle instrumenter med anbefalinger til styrkelse af området. Analysen, herunder anbefalingerne, er offentliggjort på styrelsens hjemmeside. Der er endvidere truffet beslutning om harmonisering af forelæggelsesgrænser på bygningsområdet med virkning fra 1. januar Opfyldt 1.3. Digitalisering af papirbaserede indberetninger Ledelses- og revisorerklæringer samt øvrige papirbaserede indberetninger analyseres med henblik på at tilvejebringe beslutningsoplæg om etablering af digitale løsninger eller anden håndtering. It-projekt vedr. digitalisering af erklæringer og indberetninger er optaget på ministeriets itportefølje og forventes igangsat i Delvist opfyldt. Initiativ 2: Udvikling af specialpædagogiske støtteordninger (SPS) (Vægt 10 pct.) Resultatkrav Delmål i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 2.1. Gennemførelse af regeringens handicappolitiske handlingsplan Opfyldt Tiltagene i den handicappolitiske handlingsplan på SPS-området, herunder i relation til smidige overgange, gennemføres som forudsat eller følger Nedenfor er anført status for de projekter, der er offentliggjort i regeringens handicappolitiske handlingsplan. Overvågning af udvikling i beskæftigelses- og uddannelsesniveauet 14

15 tidsplanen fra handlingsplanen. KTS gennemfører ved SFI en analyse af udviklingen i beskæftigelses og uddannelsesgraden for mennesker med handicap og fokuserer på uddannelses betydning for beskæftigelse. Analyse af voksen- og efteruddannelsesområdet Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af UVM (sekretariat), FIVU, SM, BM og FM. Arbejdsgruppen har fået gennemført en kortlægning af, hvordan personer med handicap, der deltager i voksen og efteruddannelse, kompenseres. Arbejdsgruppen skal afrapportere til regeringen i 1. kvartal af Nye støtteformer for uddannelsessørgende med psykiske vanskeligheder KTS gennemfører et projekt, der skal sikre udvikling af støtteformerne til elever eller studerende med psykiske vanskeligheder under SPSordningerne. Projekterne forløber planmæssigt, og endelig rapportering vil foreligge i juni Tekster til alle KTS har fået gennemført et arbejde, hvor et konsulentfirma har besøgt et antal uddannelsesinstitutioner og har analyseret institutionernes brug af institutionernes brug af tekster til undervisningsbrug. Rapport og vejledning til uddannelsesinstitutionerne om, hvordan tekster kan gøres tilgængelige, er færdiggjort og lagt på SPSordningens hjemmeside i Smidige overgange mellem uddannelser KTS og Undervisningsministeriets departement har i samarbejde etableret en fremrykket 15

16 2.2. Beslutningsoplæg om produktionsskolers status ift it-rygsække Der gennemføres en udredning af, hvordan produktionsskoler i dag kompenserer ordblindes behov. På baggrund heraf udarbejdes politisk oplæg om, hvorvidt der skal etableres en form for it-rygsækordning. screening for ordblindhed ved optagelse på ungdomsuddannelsesinstitutionerne og systematisk videregivelse af oplysninger ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bekendtgørelsesændring er gennemført i 2014 med ikrafttrædelse januar Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på samtlige produktionsskoler. Der er på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet en rapport, som danner grundlag for et beslutningsoplæg omkring it-støtte til ordlinde på produktionsskoler. Opfyldt Initiativ 3: Dialogbaseret kvalitetstilsyn (Vægt 25 pct.) Resultatkrav Delmål i aftaleperiode Opnåede resultater 3.1 Udvikling og Udvikle og implementere ny model af det nye dialogbaserede kvali- Der er arbejdet med udvikling implementering af for kvalitetstilsynet. tetstilsyn i lyset af folkeskolereformen, som trådte i kraft den kvalitetstilsynet med Det sker gennem folkeskolen dialog med relevante 1. august 2014, herunder med interessenter og fastlæggelse af model for kvali- på baggrund af tetstilsynet i folkeskolen. vedtaget lovgivning herom. Grad af målopfyldelse Delvist opfyldt 3.2 Udvikling og implementering af dialogbaseret kvalitetstilsyn med øvrige uddannelser under Undervisningsministeriet Gennemførelse af screeningsfase og kontakt til berørte kommuner efter den nye model. Udvikle og implementere tilsynet med vægt på dialog med skoler/institutioner. Dialog med interessenter sker bl.a. gennem etablering af et tilsynsforum. Det skal sikres, at institutioner er Der er arbejdet med udvikling og implementering af ny model for kvalitetstilsyn med erhvervsuddannelserne i lyset af aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, som træder i kraft fra skoleåret Tilsvarende er der arbejdet med udvikling af dialogbaseret kvalitetstilsyn med øvrige uddannelser. Delvist opfyldt 16

17 bekendt med grundlaget for tilsynet, både regelgrundlaget og indikatorer. Åbenhed om tilsynet sikres bl.a. gennem etablering af tilsynsportal. Der er etableret et Tilsynsforum med deltagelse af de centrale interessentorganisationer mhp. gensidig orientering og vidensdeling om gennemførte og planlagte tilsynsaktiviteter. Der er arbejdet på etablering af en tilsynsportal på styrelsens hjemmeside med information om regelgrundlag, planlagte og faktisk gennemførte tilsynsaktiviteter. Initiativ 4: Udvikling af og kvalitet i prøver, eksamen og test (Vægt 25 pct.) Resultatkrav Delmål i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 4.1 Opfølgning på redegørelse til Folketinget om de nationale test Opfyldt 4.2 Udvikling af folkeskolens afgangsprøver som led i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Oplæg til regeringen og forligskredsen om opfølgning på redegørelsen samt implementering af evt. tiltag, der besluttes politisk. Aftaleparterne forelægges 1. kvartal 2014 oplæg om videreudvikling af folkeskolens prøver med fokus på de prøveformer, der er gennemført forsøg med, og prøver med brug af it. Initiativerne i oplægget blev offentliggjort i september 2014 efter drøftelser i folkeskoleforligskredsen. De to oplæg blev samlet i ét oplæg, der blev drøftet i folkeskoleforligskredsen i efteråret Oplægget omfatter 12 overordnede initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver, og initiativerne blev offentliggjort i november Delvist opfyldt 4.3 Digitalisering af prøver og eksamen på folkeskoleområdet Bl.a. på baggrund af en udredning af prøverne med henblik på bedre og mere effektivt prøvesystem forelægges i 2. halvår 2014 endnu et oplæg for aftaleparterne om udvikling af prøverne. Folkeskoleområdet: Selvrettende digitale prøve i matematiske færdigheder lanceres i pilotfor- Den selvrettende digitale prøve i matematiske færdigheder blev afholdt i et pilotforløb i sommeren 2014 og afholdes som frivillig prøveform ved som- Opfyldt 17

18 løb. merprøveterminen Styrket kvalitet og effektivitet i drift af eksamen Gennemførelse af detaljeret planlægning, forelæggelse for statens it-råd og udbud for XIT. Systemet til digital prøveafvikling er forelagt for statens itprojektråd, der er udarbejdet kravsspecifikation, og udbuddet er annonceret. Opfyldt Initiativ 5: Styrket ledelse, attraktiv arbejdsplads og bedre ressourcestyring (Vægtning 15 pct.) Resultatkrav Delmål i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 5.1 Styrket ledelse Ledelsesevaluering Ledelsesevaluering blev gennemført Opfyldt gennemføres. efteråret Attraktiv arbejdsplads Trivselsmålingen Trivselsmåling er udskudt til Ikke opfyldt gennemføres Bedre ressourcestyring Opfyldt Implementering af tidsregistrering og lønsumsstyring. Tidsregistrering og lønsumsstyring er implementeret per hhv. 1. april 2014 og 1. januar Målrapportering 2. del (beskrivelse af manglende målopfyldelse) Afsnit 2.1 indeholder 14 resultatkrav, hvoraf 9 vurderes opfyldt, 4 som værende delvist opfyldt og 1 som værende ikke opfyldt. I det følgende redegøres nærmere for de resultatkrav, der er vurderet som værende delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Delvist opfyldt Resultatkrav 1.3 om digitalisering af papirbaserede indberetninger o Et it-projekt om digitalisering af ledelses- og revisorerklæringer samt øvrige papirbaserede indberetninger er i efteråret 2014 blevet optaget på ministeriets it-portefølje. Projektet forventes konkretiseret og igangsat i 2015, herunder ved udarbejdelse af et mere udførligt oplæg til den konkrete udformning af den digitale løsning. Resultatkrav 3.1 om udvikling og implementering af kvalitetstilsynet med folkeskolen o Den endelige fastlæggelse af kvalitetstilsynet for folkeskolen og gennemførelse af første screeningsfase forventes foretaget primo o Opgørelsen og kriteriebaseringen af de nationale test fra foråret 2014 har været forsinket ift. den oprindelige planlægning. Indikatorer til tilsynet på baggrund af de nationale test fastlægges derfor først primo 2015 og ikke med udgangen af 2014 som oprindeligt forventet. Den samlede model for tilsynet fastlægges umiddelbart herefter. o Det første tilsyn efter den nye model påbegyndes i 1. kvartal Trivselsmålingen gennemføres i foråret 2015, og resultaterne herfra indgår derfor først i tilsynet fra efteråret 2015 og frem. Resultatkrav 3.2 om udvikling og implementering af dialogbaseret kvalitetstilsyn med øvrige uddannelser under Undervisningsministeriet 18

19 o For så vidt angår erhvervsuddannelsesområdet har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i 2014 som led i implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, der træder i kraft fra skoleåret 2015/2016, igangsat et arbejde med at udvikle en ny model for det statslige kvalitetstilsyn med erhvervsskolerne, der skal understøtte alle erhvervsskolers arbejde med at bidrage til at opfylde reformens fire klare mål og dertilhørende resultatmål. Dette arbejde fortsætter i o For så vidt angår øvrige uddannelsesområder har styrelsen haft fokus på at afdække mulighederne for at etablere bedre dataunderstøttelse og kvalitetsindikatorer. Dette arbejde vil fortsætte i Resultatkrav 4.2 om udvikling af folkeskolens afgangsprøver som led i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen. o Resultatkravet vurderes som værende delvist gennemført, idet det blev besluttet at samle de i resultatkravet anførte 2 oplæg i ét oplæg, der blev forelagt aftaleparterne i efteråret Ikke opfyldt Resultatkrav 5.2 om gennemførelse af en trivselsmåling o Gennemførelse af en trivselsmåling er blevet udskudt til 2015 som følge af interne prioriteringer Uddybende beskrivelse af udvalgte aktiviteter i 2014 Udarbejdelse af strategi for det økonomiske tilsyn (resultatkrav 1.1) Styrelsen har i foråret 2014 udarbejdet en strategi for det økonomiske tilsyn. Strategien redegør for rammer, formål og metoder for det økonomiske tilsyn og fastlægger de fremtidige strategiske indsatsområder for det økonomiske tilsyn. Der er fire indsatsområder: Mere tidstro data. Det er hensigten at arbejde med at etablere og anvende et mere tidstro datagrundlag med henblik på at kunne identificere eventuelle udfordringer på et tidligere tidspunkt end i dag. Målrettet anvendelse af tilsynsværktøjer. Anvendelse af tilsynsværktøjer skal skærpes, så de er målrettet de konkrete udfordringer og har et proaktivt sigte. God økonomistyring. Det er et indsatsområde at afsøge og udvikle supplerende indikatorer for god økonomistyring, hvilket kan medvirke til at understøtte, at det økonomiske tilsyn i højere grad kan reagere tidligere. Revisorkvalitet. Revisorkvalitet er vigtigt med henblik på at sikre et solidt grundlag for det økonomiske tilsyn, og indsatsområdet vil omfatte øget tilsyn med revisors arbejde, også med henblik på fremadrettet vejledning af institutioner og revisorer om forståelse af regelgrundlaget. Strategien er blevet præsenteret for Tilsynsforum og er offentliggjort på styrelsens hjemmeside Justering af rammerne for institutionernes anvendelse af finansielle instrumenter (resultatkrav 1.2) På tværs af institutioner på det regulerede område har styrelsen i 2014 gennemført en analyse af de regulerede institutioners anvendelse af finansielle instrumenter. Det omfatter renteswap, renteloft, af- 19

20 dragsfrie lån og lån i udenlandsk valuta. Analysen viste, at der er en bred anvendelse af finansielle instrumenter på uddannelsesinstitutionerne. Instrumenterne er typisk anvendt for at nedbringe finansielle udgifter (renter mv.) og dermed prioritere ressourcer til undervisningsopgaven. Institutioner, der har benyttet sig af finansielle instrumenter, har som hovedregel sparet penge ved at kunne opnå en lavere rente i forhold til et fastforrentet lån samtidig med, at instrumenterne har beskyttet dem mod pludselige renteudsving. Nogle instrumenter har dog samtidig som konsekvens, at de kan være dyre at opsige igen i perioder med faldende renter. Det kan begrænse institutionernes økonomiske handlerum. På baggrund af analysen har styrelsen anbefalet, at der fremadrettet stilles krav om, at institutionerne skal udarbejde en strategi for deres låntagning og anvendelse af finansielle instrumenter, og at de fremover skal indhente uafhængig ekstern rådgivning ved indgåelse af nye aftaler om finansielle instrumenter. Samtidig vil styrelsen styrke vejledningen til institutionerne, så risici mv. ved anvendelsen af finansielle instrumenter i højere grad tydeliggøres. Der er igangsat et arbejde med henblik på at gennemføre analysens anbefalinger i Herudover er der foretaget en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at institutioner for erhvervsrettet uddannelse ikke har haft samme regler for at forelægge byggeprojekter for Finansudvalget som andre uddannelsesinstitutioner. På baggrund heraf er der pr. 1. januar 2015 sket en harmonisering af forelæggelsesgrænser for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almene gymnasier og VUC. Udvikling og implementering af kvalitetstilsynet med folkeskolen (resultatkrav 3.1) Det fremgår af aftalen af 7. juni 2013 om et fagligt løft af folkeskolen, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte måltal og kvalitetsindikatorer. Tilsynet tilrettelægges med udgangspunkt i det kommunale ansvar for folkeskolens kvalitet. Tilsynet skal således fremover primært have fokus på at skabe grundlag for kvalitetsudviklingen lokalt på skolerne, og kommunernes og skolernes vurdering af situationen og refleksioner over opnåede resultater vil være en væsentlig del af tilsynet og den dialog, der vil være mellem styrelsen og de respektive kommuner/skoler. Det fremtidige kvalitetstilsyn med folkeskolen vil som hidtil fokusere på skoler med de største og mest alvorlige udfordringer. Tilsynet skal ses i sammenhæng med læringskonsulenternes arbejde. Den endelige model for kvalitetstilsynet på folkeskoleområdet forventes at foreligge primo 2015, hvor den første screening på baggrund af modellen vil blive foretaget. De relevante parter på folkeskoleområdet har løbende været inddraget i udviklingen af kvalitetstilsynet. Opfølgning på redegørelsen til Folketinget om de nationale test (resultatkrav 4.1) I september 2014 offentliggjorde Undervisningsministeriet en række initiativer, der har til formål at forbedre de nationale test i folkeskolen. Initiativerne blev forud for offentliggørelsen drøftet med folkeskoleforligskredsen og følger op på den redegørelse, som undervisningsministeren afgav i december 2013 om de nationale test til Folketinget Oplægget indeholder bl.a. en ekstra test i matematik og engelsk, initiativer til at forbedre den statistiske sikkerhed i testene og en række initiativer, der skal forbedre indholdet i testene og styrke den formative anvendelse af testresultaterne. 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2015 for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Årsrapport 2015 for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Årsrapport 2015 for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 DK 1220 København K CVR 29634750 http://www.stukuvm.dk 1 Indhold 1 Påtegning af

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

1.1 Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 1. Beretning I årsrapporten redegøres for de økonomiske og faglige resultater, som Forbrugerstyrelsen har opnået i perioden januar til december 2009. Årsrapporten afdækker primært de resultater, som er

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves.

Styrelsen indskærper, at formalia i forbindelse med indberetningen for 2012 efterleves. Til bestyrelsen for: Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere