Standard for god Skatterevisionsskik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard for god Skatterevisionsskik"

Transkript

1 Standard for god Skatterevisionsskik September 2005

2 Forord Jeg er utrolig glad for at få lejlighed til at skrive forordet til dette debatoplæg fra Skatterevisorforeningen til en Standard for god skatterevisionsskik. Siden jeg i skatterevisoren nr. 5/1999 meldte mig som tilhænger af indførelsen af en god skik standard på skatteområdet har dette været en af mine kæpheste, som jeg ved enhver given lejlighed har forsøgt at sætte på dagsordenen. Heldigvis har flere skribenter siden også taget fat om emnet, og flere artikler har været bragt i Skatterevisoren. Man kan sige, at gennembruddet kom da professor Ole Bjørn reflekterede på en artikel i Skatterevisoren nr. 5/2003 forfattet af Jørn Dysted og Michael Koch Hansen. Professoren roste artiklen og opfordrede til, at der blev arbejdet videre med emnet. SRF tog denne opfordring op og satte emnet God skatterevisionsskik på sidste års landsmøde program med indlæg fra Ole Bjørn og formand for FSR s skatteudvalg John Bygholm. Begge fremhævede behovet for at udvikle og definere begrebet god skatterevisionsskik og udarbejde standarder for området. Hovedbestyrelsen vedtog herefter at nedsætte et udvalg, der skulle fremkomme med et oplæg til SRF s standard for god skatterevisionsskik. Oplægget skulle fremlægges på SRF s Landsmøde Det er herefter tanken, at oplægget skal til offentlig debat på SRF s hjemmeside. Det er ligeledes tanken, at nærværende standard for god skatterevisionsskik kan udbygges med en række forskellige vejledninger og skabeloner inden for de forskellige indsatsområder, som den nye skatte- og afgiftsforvaltning vil komme til at dække. Endelig er det tanken, at SRF tager initiativ til etableringen af et revisionsfagligt udvalg, hvis formål er at udarbejde vejledninger, som dækker kravene til god skatterevisionsskik. Repræsentanter til et sådant udvalg kan rekrutteres både internt og eksternt, herunder fra uddannelsessteder, rekursinstanser og erhvervskredse. Skatteminister Kristian Jensen har sat retssikkerheden på dagsordenen. Etik og etiske regler er i disse år endvidere brand aktuelle emner og flere og flere virksomheder og foreninger indfører etiske regler. Det kan derfor ikke være mere relevant og naturligt, at en faglig forening som Skatterevisorforeningen også har opstillet en standard og etiske regler for hvorledes en bonus pater skatterevisor arbejder. I hovedbestyrelsen anser vi først og fremmest dette som en kvalitetssikring af det arbejde som skatterevisor til en hver tid kan og skal stå inde for. Dette gælder både i relation til kontrolindsatsen samt i forhold til den hertil knyttede service- og vejledningsforpligtelse. Denne kvalitetssikring anser vi som nødvendigt for at sikre faget skatterevision og skatterevisors arbejde på længere sigt

3 Herudover finder hovedbestyrelsen tillige, i tilknytning til skatteministerens udmelding, at en god skik standard også er med til at sikre virksomhedernes og borgernes retssikkerhed, såvel den kollektive som den individuelle retssikkerhed. For hovedbestyrelsen er det således et helt centralt element i initiativet til at formulere en standard for god skatterevisionsskik, herunder etiske regler og revisionsfagligt udvalg, at faget skatterevision kvalitetssikres, synliggøres og ikke mindst fremtidssikres. Jeg vil dog gerne præcisere, at skatterevisorerne naturligvis altid haft fokus på etik og borgernes retssikkerhed i sagsbehandling, men hovedbestyrelsens pointe er, at det altid vil fremme formålet at have skrevne retningslinier. Jeg håber medlemmerne vil tage godt imod initiativet og er enige i perspektiverne. Jeg skal opfordre alle til, at tage aktiv del i debatten på hjemmesiden. Giv jeres mening til kende og kom med ris, ros og konstruktive forslag. På hovedbestyrelsens vegne Leo Holm Landsformand - 3 -

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 God skatterevision 3 Skatterevisionsprocessen 4 Afslutning 1. Indledning Skatterevisorforeningens Hovedbestyrelse vedtog på sit møde den 27. september 2004 at nedsætte et udvalg, der skulle udarbejde et oplæg til SRF s bud på standard for god skatterevisionsskik, således at dette oplæg kunne fremlægges på foreningens landsmøde i Udvalget har bestået af repræsentanter for de 6 kredse med Kim Tolstrup, ToldSkat Fyn (kreds 4) som formand. Foreningens kasser Niels Andersen, ToldSkat Selskabsrevisionen, har deltaget i udvalgets arbejde som hovedbestyrelsen repræsentant. Udvalgets øvrige medlemmer er: Nini Teisen, Aalborg kommune - Kreds 1 Frits Jensen, ToldSkat Vestjylland - Kreds 2 Jannie Høtoft, Skatteforvaltningen i Århus - Kreds 2 Christel B. Knudsen, ToldSkat Sydjylland - Kreds 3 Rene Fransson, Ringe kommune - Kreds 4 Maia Mortensen, Næstved kommune - Kreds 5 Bodil Egelund, ToldSkat Selskabsrevisionen - Kreds 6 Helle Svendsen, ToldSkat Selskabsrevisionen - Kreds 6 Udvalget påbegyndte sit arbejde med et opstartsmøde (brain-storming) den 22. november 2004 og har afleveret sit oplæg til hovedbestyrelsen den 5. april Hovedbestyrelsen præsenterede oplægget på landsmødet i maj I den forbindelse var der opponentindlæg fra: Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet, Departementet Registreret revisor Mogens Olsen, Formand for FRR Skatterevisor Bent Laugesen, Det Højfynske Skattesamarbejde Efter landsmødet har der været foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer omkring standarden og centrale områder i opponentindlæggene. 30 % af foreningens medlemmer har svaret og heraf er tæt på 85% af medlemmerne enten meget enige eller enige i det fremsatte udsagn. Det fulde resultat heraf kan ses på foreningens hjemmeside. På dette grundlag er det således hovedbestyrelsens opfattelse, at medlemmerne bakker klart op om standarden og dens indhold

5 2. God skatterevisionsskik Med udgangspunkt i efterfølgende definition af skatterevision og med henblik på at sikre og udbygge retssikkerheden for skatteyder (borgere og virksomheder), hvor der både skal være kvalitet i arbejdet, ensartethed i retsanvendelsen og en hurtig sagsbehandling, udarbejdes en generel standard for god skatterevisionsskik. Skatterevision er de revisionsmæssige undersøgelser, der, under hensyntagen til væsentlighed og risiko, er nødvendige for at erhverve en begrundet overbevisning om, at virksomhedens faktiske vare- og pengestrømme er korrekt registreret. Skatterevision omfatter endvidere gennemførelse af de nødvendige undersøgelser af, at virksomhedens skattepligtige indkomst er opgjort i overensstemmelse med de til enhver tid gældende skatteregler. Ved skatterevisionen skal skatterevisor sikre sig dokumentation for fejl og mangler. Med udgangspunkt i denne definition kan god skatterevisionsskik beskrives således: God skatterevisionsskik omfatter de arbejdshandlinger, undersøgelser, overvejelser og afrapporteringer en skatterevisor kan forudsættes at have foretaget under iagttagelse af væsentlighed og risiko i forhold til den konkrete virksomhed inden skatterevisor træffer en endelig afgørelse af den undersøgte virksomheds skatteansættelse. God skatterevisionsskik forudsætter tillige, at skatterevisor overholder gældende lovgivning og praksis, er opmærksom på skatteyderens retssikkerhed, arbejder i dialog med denne og dennes rådgivere, handler neutralt og tillige har fokus på information og service, herunder i særlig grad indholdet af den til enhver tid gældende centralt udmeldte strategiplan og informationsstrategi. Ved fokus på information og service forstås i denne sammenhæng, at skatterevisor på en og samme tid skal være bruger- og serviceorienteret og sikre en individuel betinget opgaveløsning samtidig med, at det sikres, at der sker en korrekt, ensartet og hurtig sagsbehandling. Skatterevisor bør altid handle i overensstemmelse med god skatterevisionsskik. Det gælder uanset virksomhedens størrelse, virksomhedens anvendelse af rådgiver og valg af kontrolform. God skatterevisionsskik kan anvendes bredt og i forbindelse med revision af alle former for skatter og afgifter. Den gode skatterevisionsskik bør altid tilpasses den konkrete sag og konkrete forhold i den enkelte sag eller undersøgelse. Som det fremgår af den anførte definition af skatterevisionen er det helt overordnede formål med skatterevision at sikre, at den skattepligtige betaler den skat, der i henhold til gældende lovgivning skal betales, hverken mere eller mindre herved sikres såvel fællesskabets som den enkeltes retssikkerhed. For at opnå dette forudsættes, at skatterevisor gennemfører sin revision af skatteansættelsen i overensstemmelse med god skatterevisionsskik; det vil sige under anvendelse af de principper og - 5 -

6 arbejdsmetoder som til enhver tid er accepterede og anvendt af kyndige og ansvarsbevidste skatterevisorer (bonus pater skatterevisor). Skatterevisors underskrift på de afsluttende dokumenter tages, hvis ikke andet er oplyst, som udtryk for at skatteansættelsen i et nærmere defineret omfang, for så vidt angår indkomstår og revisionsområder, er revideret i overensstemmelse med god skatterevisionsskik. 3. Skatterevisionsprocessen 3.1 Visitering Formålet med visiteringen er at udsøge relevante revisionsemner. Udsøgningen foretages under hensyn til risikoen for fejl i angivelser til det offentlige, samt væsentligheden af disse fejl, det vil sige de forventede beløbsmæssige reguleringer og/eller karakteren heraf. Visiteringen sker endvidere under hensyntagen til givne retningslinier, herunder ligningstemaer, særlige kontrolindsatsområder mv. Visiteringen omfatter arbejdshandlingerne gennemlæsning, foreløbig informationsindsamling og risikovurdering. Visiteringen kan ske maskinelt. Visiteringen afsluttes med en udsøgning eller henlæggelse, herunder fastlæggelse af en foreløbig kontrolgrad, ud fra de til enhver tid gældende retningslinier. De udvalgte revisionsemner prioriteres herefter under hensyn til de ressourcer, der er til rådighed. 3.2 Planlægning Formålet med planlægningsfasen er at sikre en effektiv revision. Planlægningen foretages under fornøden hensyntagen til den valgte kontrolgrad. Planlægningen har til formål at teste udsøgningen, tilskæring af sagen, målrette og styre revisionen effektivt gennem udførelsesfasen. Skatterevisor foretager i planlægningsfasens indledende del en udvidet informationsindsamling, og tager herunder evt. kontakt til andre myndigheder. Der bør under planlægningen udarbejdes detailanalyser o.l. Der udarbejdes et problemkatalog, der beskriver og præciserer de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger. Dette problemkatalog kan med fordel følge sagen gennem hele forløbet

7 Vurderingen af muligheden for brug af edb-værktøjer ved revisionens udførelse skal foretages så tidligt i forløbet som muligt. Skatterevisor opstiller en tids- og handlingsplan, herunder forventet tidslinie for revisionens afvikling, som afstemmes med den pågældende virksomhed på det indledende møde. Det indledende møde gennemføres som en del af planlægningsfasen og så vidt muligt på virksomhedens adresse. Virksomheden underrettes herom på normal vis ved åbningsskrivelse. Der kan i forbindelse med det indledende møde indhentes supplerende materiale til brug for endelig fastlæggelse af revisionsstrategien. Efter gennemførelsen af det indledende møde fastlægges revisionsstrategien. Afhængig af sagens kompleksitet foretages der efterfølgende en basiskontrol, hvor systemer, forretningsgange, instrukser, aftaler mv. vurderes og der foretages afstemninger af den indre sammenhæng. Endelig foretages der et valg af hovedområder ud fra en risiko- og væsentlighedsbetragtning. Vurderingen foretages med baggrund i risikoen for fejl i virksomhedens vare- og pengestrømme (transaktionsniveau), fejl i balanceposter og de tilhørende konverteringskonflikter, samt endelig i forhold til retsgrundlaget for virksomhedens skatte- og afgiftspligt. Risikovurderingen skal ligeledes foretages for de enkelte hovedposter og i forhold til revisionsmålene. Væsentlighedsbegrebet vurderes i forhold til de relative beløbsstørrelser og kan gælde for såvel den enkelte postering/transaktion som for de samlede beløbsstørrelser. Væsentlighedsbegrebet er i skatterevisionen særligt båret at hensynet til lønsomhed og tilstedeværende ressourcer. Der udarbejdes revisionsinstrukser for de valgte hovedområder. 3.3 Revisionens gennemførelse Revisionsplanen samt tids- og bemandingsplanen ajourføres, således at detailplanlægningen er på plads inden et eventuelt udgående virksomhedsbesøg. Planlægningen og styringen af revisionsbesøget skal sikre, at dette foregår struktureret og til mindst mulig gene for virksomheden. Tids- og bemandingsplanen justeres løbende under virksomhedsbesøget Skatterevisor sørger for at besøget gennemføres i dialog med virksomheden. Skatterevisionens gennemførelse, bemanding mv. foretages under hensyntagen til den valgte kontrolgrad og virksomhedens størrelse. Af praktiske grunde foretages gennemgangen af regnskabsmaterialet som oftest i virksomhedens lokaler. Det anbefales, at der altid deltager to medarbejdere fra den ansættende myndighed ved udgående virksomhedsbesøg

8 Virksomhedsbesøget tilrettelægges, så den tidsplan, der er oplyst til virksomheden så vidt muligt overholdes. Skatterevisor skal være opmærksom på sin tavshedspligt og skal sikre at modtagne oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kundskab. Der udføres de revisionshandlinger, som skønnes nødvendige for at skaffe sig en begrundet overbevisning om, at ansættelsen er opgjort korrekt på de udvalgte revisionsområder, hvad angår udeholdelse (fuldstændighed), værdiansættelse, tilstedeværelse, ejerforhold, periodisering, indkomstforvridning og skatteretlig kvalifikation (fradrag). Revisionshandlinger dokumenteres. Den udgående revision afsluttes med et orienterende møde, hvor virksomheden informeres om revisionsgennemgangen. Som afslutning på mødet orienteres virksomheden om, hvornår et eventuelt oplæg eller forslag til regulering af ansættelsen med tilhørende sagsfremstilling forventes fremsendt, og hvornår ansættelsen forventes endeligt færdigbehandlet af skattemyndigheden. 3.4 Afslutning af revisionen, herunder rapportering og dokumentation Omfang, indhold og resultat af enhver revision skal dokumenteres overfor virksomheden og dens rådgivere. Det skal i den forbindelse understreges, at det er vigtigt, at alle forslag til reguleringer er behørigt dokumenteret, primært med eksterne bilag. Ud over de dokumenter og sagsakter der skal udfærdiges i henhold til gældende lovgivning og god sagsbehandlingsskik, skal der som udgangspunkt altid udfærdiges en revisionsrapport, når kontrolgraden er revision. Denne bør indeholde følgende: 1. Indledning og identifikationsoplysninger 2. Årsag til kontrol og resultat heraf 3. Virksomhedsbeskrivelse 4. Tidligere kontroller 5. Kontrollens gennemførelse o o o Underoverskrift for hver hovedpost fx omkostninger Generel beskrivelse af formålet med kontrollen af dette område/punkt Bemærkninger til gennemgangen Revisionsrapporten tilpasses den skattepligtige og sagens omfang. 4. Afslutning - 8 -

9 Skatterevisorforeningen henstiller til sine medlemmer altid at efterleve den foran beskrevne standard for god skatterevisionsskik. Det sikrer, at revisionsarbejde udføres i dialog med og i respekt for virksomhedernes retssikkerhed og vil medvirke til at sikre standens gode omdømme også i fremtiden

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere