Underviser. Bjarne Aalbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underviser. Bjarne Aalbæk"

Transkript

1 Sæson kickoff

2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk Tlf

3 Program Hvad er interessant for revisors hverdag i klasse B? (Berøring alle emner, derfor overblik, ikke detaljerne) 1. Regnskab 2. Skat 3. Moms 4. Revision 5. Selskabsret 6. Assistance 7. Uddannelse 8. Revisorlovgivning 9. Kvalitetsstyring 3

4 Regnskab 4

5 115 % skattemæssige afskrivninger Mulighed for afskrivning på 115 % af kostpris på fabriksnye driftsmidler Anskaffet Særskilt skattemæssig saldo. Forskellen DRØ/SKM er opstået ved første indregning Påvirker ikke udskudt skat (IAS12.15b) Kostpris kr. Regnskabsmæssig værdi kr. Skattemæssig værdi kr. Forskel kr. 5

6 115 % skattemæssige afskrivninger Købt og afskrevet i 2012 Køb kr. Ekstra afskrivning kr. Afskrivning i alt 25% = (3.750 ekstra). Afskrivning % af = (2.812 ekstra) udgør 3,26 % af saldo før afskrivning og 4,34 % af saldo efter afskrivning (kr ). Beløbet kommer til at differere i skatteafstemning. 6

7 115 % skattemæssige afskrivninger Købt og afskrevet i 2013 Køb i 2013: kr. Ekstra afskrivning kr. Afskrivning i alt 25% = (3.750 ekstra) udgør 3,26 % af saldo før afskrivning (kr ) og 4,34 % af saldo efter afskrivning (kr ). 7

8 IFRS standarder Vedtaget af EU ultimo 2012 IFRS 10, Koncernregnskaber - i kraft (enkelte ændringer dog i 2013) IFRS 11, Fælles ordninger ("Joint Arrangements") - i kraft Ændringer til IAS 12 fsva. udskudt skat: Genindvinding af 2014 underliggende aktiver - i kraft 2013 IFRS 12, Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder - i kraft 2014 IFRS 13, Dagsværdimåling - i kraft 2013 IAS 27 (revised), Separate regnskaber - i kraft 2014 IAS 28 (revised), Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures - i kraft 2014 IFRIC-fortolkningsbidrag 20, Strippingomkostninger i produktionsfasen i åbne miner - i kraft Omhandler aktivering af udgifter (såkaldte "stripping assets", der indregnes som anlægsaktiv) i forbindelse med minedrift i åbne minebrud, hvor det (ikke kun i udviklingsfasen, men også i den efterfølgende produktionsfase) kan være nødvendigt for mineselskaber at fjerne mineaffald ("overjord") for at få adgang til mineralmalmforekomster Ændringer til IFRS 1 fsva. kraftig hyperinflation og afskaffelse af faste datoer for førstegangsanvendere - i kraft 2013 Ændringer til IFRS 7 og til IAS 32 fsva. modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser - i kraft 8

9 Regnskabskontrollen i Fondsrådet? : Fondsrådet 2013: Det finansielle råd : Det finansielle råd nedlægges (Finansrådet får bestyrelse i stedet) : Erst udsender julebrev og påtager sig ansvaret. 9

10 Årsrapport på engelsk 10

11 Årsrapport på engelsk Lov vedtaget Beslutning kan træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Skal skrives ind i vedtægter (simpelt flertal). Træder i kraft 1. januar Første år: Beslutningen træffes af ordinær generalforsamling som godkender regnskabet. Kan skrives ind i stiftelsesdokument og gælde fra stiftelsen. 11

12 Hæftelse i sambeskatning Hæftelse for sambeskatning Indkomstskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties Hæftelse 100% hvis helejede ved indkomstsårets udløb Hæftelse subsidiært og pro rata hvis % Timing Kildeskatter der forfalder til betaling fra og frem Indkomstskatter for indkomstår der begynder og frem Oplyses som eventualforpligtelse (i alle sambeskattede selskaber) Hensat forpligtelse hvis betaling sandsynlig (50%) Tilgodehavende fra det selskab som ikke kan betale (50% i ÅRL, 90% i IAS 37 og tilgodehavendet skal kunne måles pålideligt) 12

13 Hæftelse i sambeskatning Eksempel administrationsselskab regnskabsår 2013 Koncernens (danske) selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. 13

14 Hæftelse i sambeskatning Eksempel helejet datterselskab regnskabsår 2013 Koncernens (danske) selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. Den samlede skyldige (danske) selskabsskat fremgår af årsrapporten for "Selskab B A/S", der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 14

15 Hæftelse i sambeskatning Eksempel delejet datterselskab 2013 regnskab Selskabet er sambeskattet med øvrige (danske) selskaber i koncernen. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet fra og med 1. juli 2012 begrænset og subsidiært for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 begrænset og subsidiært for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. 15

16 Hæftelse i sambeskatning Eksempel ændringer sambeskatningsindkomst (kan medtages, ikke et krav) Eventuelle senere korrektioner af den (danske) skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 16

17 Skatteændring 25 % 22 % vedtaget Indkomstår Selskabsskat ,0 % ,5 % ,5 % ,0% Skat og udskudt skal indregnes med den på balancetidspunktet vedtagne procent. Udskudt skal indregnet med 25%. Skal nu indregnes, efter hvilket år skatten forventes realiseret. Indregnes i resultatopgørelsen på nær udskudt skat som kommer fra egenkapitalposter. Disse indregnes på egenkapitalen. Forventer en Klasse B virksomhed først at realisere hovedparten af de materielle anlægsaktiver i 2016 eller senere, er det Faglig Afdelings vurdering, at det i praksis vil være acceptabelt allerede her og nu blot at opgøre den udskudte skat som 22% af de midlertidige forskelle. 17

18 Fravalg af revision og oplysninger Klasse B små År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Virksomheden opfylder betingelser for fravalg Nej Omfattet af revisionspligt Nej Nej Regnskabet er revideret Nej Nej Oplysning om at GFS har besluttet at regnskabet næste år ikke skal videres (kun hvis regnskabet er revideret) Oplysning om at årsregnskabet ikke er revideret, og at ledelsen erklærer at betingelser er opfyldt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 18

19 Regnskabsvejledning B og C fra FSR Klasse B Regnskabsvejledningen Årsregnskabsloven Udviklingsomkostninger Skal resultatføres Kan aktiveres Finansiel leasing Skal aktiveres Kan omkostningsføres eller aktiveres (husk periodisering) Datter-/associerede virksomhed Indre værdi anbefales Valgmulighed kost mv. Igangværende arbejder Produktionsmetoden Valgmulighed salg-/kostpris Varebeholdninger Ingen opskrivninger Valgfri opskrivning Hensættelser (ej skat) Diskonterede værdier Mulighed for ingen diskontering Nettoomsætning Vises Valgfrihed bruttofortjeneste Værdiregulering ejendomme Særskilt post Ikke krav om særskilt post. Kort/lang gæld Skal opdeles i balance Kan opdeles i noter Egenkapitalopgørelse Note fuldstændig opgørelse Valgfri summarisk Ledelsesberetning Ja Muligt fravalg under betingelser 19

20 Regnskabsvejledning B og C fra FSR Klasse B (fortsat) Regnskabsvejledningen Årsregnskabsloven Anlægsnote Krav Kan fravælges Ledelsesvederlag Skal oplyses Skal ikke oplyses i klasse B Antal beskæftigede Skal oplyses Skal ikke oplyses i klasse B Nærtstående parter Krav om oplysning af NP med bestemmende indflydelse, samt transaktioner med NP. Ingen krav om oplysning Ændring af regnskabsklasse Tilpasning af sammenligningstal Visse undtagelsesmuligheder Pengestrømsopgørelse Anbefales Ingen krav. Sammenlignelige noter Krav Visse krav 20

21 Store C Ledelsesberetning: Kønssammensætning Hvis et køn udgør < 40% i øverste ledelsesorgan (kun gfs-valgt) skal fastsættes måltal. Skal tilpasses virksomhed (branche, intern pipeline, rekrutteringspotentialet, sektor). Opstilling af måltal gælder Rapportering om måltal gælder årsrapporter der starter eller senere. Store virksomheder med > 50 medarbejdere skal udarbejde politik for at øge det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Februar 2013: Vejledning udgivet af Erhvervsstyrelsen. 21

22 Store C Kønssammensætning. Eksempel på kvantitative mål: Vi vil øge andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 50 pct. inden år (bør højst være 4 år) Eller: Vi vil øge andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 33 pct. inden år

23 Store C Kønssammensætning. Eksempel på kvalitative mål: Virksomhedens kvindelige medarbejdere oplever, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger som de mandlige medarbejdere. Medarbejderne oplever, at virksomheden har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. 23

24 Store C Kønssammensætning. Årsregnskabsloven 99b: Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for 1) opfyldelsen af måltallene og en redegørelse for 2) politikken Foreligger der ikke underrepræsentation i 1) øverste ledelsesorgan eller 2) øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse dette. 24

25 Konkurskarantæne (vedtaget ) Konkurslovens 157: Konkurskarantæne (udgangspunkt 3 år) kan efter kurators begæring pålægges ledelsen hvis man via groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Kurator skal fremlægge sagen for skifteretten Den, der i strid med en pålagt konkurskarantæne har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hæfter for den del af skyldnerens gæld, som ikke dækkes af konkursmassen, hvis fristdagen ligger inden konkurskarantænens udløb. Ikrafttræden forventedes inden 2013 s udgang, men afventer IT systemer. 25

26 Flere regnskaber for samme kunde for samme år Indberetning af flere årsrapporter på samme dag (inden kl ) Indberetning af flere årsrapporter på forskellige dage Regnskab Basis Regnskab Speciel System til system Muligt. Er ikke en omgørelse. Derfor er redegørelse for omgørelsen ikke påkrævet. Automatisk offentliggørelse af den senest modtagne årsrapport. Muligt. Redegørelse for omgørelsen er påkrævet. Styrelsen tager stilling til anmodningen. Ikke muligt. Virksomheden skal i stedet manuelt uploade årsrapporten i Regnskab Special. 26

27 Skat 27

28 Boligjobordningen Ophørte Genindført 2013 og Nu også fradrag for arbejde på fritidshuse. Kun fradrag fra 22. april 2013 og frem. 1 Virksomheder eller privatperson udfører arbejdet 2 Skattepligtige privatpersone r udfylder serviceattest Virksomheder sender faktura 4 Betaling sker elektronisk 3 Køber indberetter oplysningerne på TastSelv 28

29 Beløb Topskat årlig kr kr. Topskat månedlig (før amb) kr kr. Positiv kapitalindkomst indgår i topskatten over kr kr. Aktieindkomst progressionsgrænse kr kr. Ratepensioner indskud kr kr. Maksimalt beskæftigelsesfradrag kr kr. Gaver til børn mv kr kr. Gaver til svigerbørn mv kr kr. Småaktiver kr kr. Restskat, indregning kr kr. VSO kapitalafkast til pers.indkomst kr kr. 29

30 Boligudlejning af fritidshuse Fritidsboligudlejning fradrag i bruttolejeindtægten, LL 15 O ved selvangivelse af lejeindtægt ved indberetning via bureau

31 Arbejdsgivere og rejse Bagatelgrænse (beskatning) Julegave Arbejdsrelaterede goder Fri telefon Rejsefradrag Småfornødenheder Tillæg, særlig lande Logi

32 Udbytte og acontoskat Udbytte frister (fra ): Store virksomheder: Sidste dag i måneden. Små virksomheder: 10 i måneden efter (17. januar). Fra skal frivillige aconto skatter også indberettes via TastSelv. Fra skal man også begrunde hvorfor der i forbindelse med udbytte ikke indeholdes kildeskat. 32

33 Fakturering aconto overskudsandel SKM-nummer SKM SR Revisionsfirma A spørger Revisionssel skab B Aconto fra P/S til A er uden konsekvens for kapitalejerne i A. Revisionssel skab A Revisionssel skab C Overskudsandel kan faktureres fra A til P/S uden skattemæssige konsekvenser for A. Revisionsfir ma P/S 33

34 Afgørelse sorte lønninger SKM-nummer SKM ØLR A havde i en årrække drevet taxavirksomhed og havde i indkomståret ni vogne. SKAT tilsidesatte virksomhedens regnskabsgrundlag og forhøjede skønsmæssigt virksomhedens overskud med kr ,-, idet skatteforvaltningen vurderede, at 50 % af de udeholdte indtægter var tilgået chaufførerne. Skatteankenævnet fastsatte forhøjelsen til kr Byretten fandt ikke, at han havde godtgjort, at de udeholdte indtægter ikke var tilgået ham. Retten udtalte, at As anbringende om, at han havde betalt løn m.v. til chaufførerne af de udeholdte indtægter, måtte "tilsidesættes som helt udokumenteret". På den baggrund blev ministeriet frifundet i byretten. Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til samme grunde. 34

35 Afgørelse gulpladebil ØL. Kurefirma. Driftsleder/medejer taget i kontrol for privatbrug af gulpladebil. SKAT kunne konstatere, at bilen indeholdt varer, som skulle leveres til en kunde, men derudover indeholdt bilen også, hvad der blev betegnet som indkøb til den private husstand. Derfor konkluderede SKAT og domstolene, at bilen havde været anvendt privat. Østre Landsret fandt samtidig, at det var brugeren af bilen, der selv skulle bevise, at han ikke havde haft fri bil til rådighed, siden bilen blev anskaffet 1 år forinden og da føreren ikke kunne dokumentere, at bilen ikke var anvendt privat, blev han beskattet af fri bil siden bilens anskaffelse. Der gælder således en formodning for, at bilen har stået til rådighed for brugeren til privat brug siden anskaffelsen også selvom brugeren aldrig før er blevet taget i at benytte bilen privat. Er brugeren ansat senere end anskaffelsen af bilen, skal beviset løftes for perioden fra ansættelsen blev påbegyndt. Ikke tilstrækkeligt at hævde, at bilen aldrig før er anvendt privat, eller at dokumentere, at brugeren allerede har en privatbil i husstanden. Eneste konkrete bevis, som domstolene i praksis anerkender, er kørebog. Domstolene anerkender kun yderst sjældent rekonstruerede kørebøger som bevis. 35

36 SKM BR Prostitution Klageren har ikke indsendt regnskab vedrørende erhvervsvirksomheden, idet der kun er indsendt en uspecificeret oplysning om, at hun har tjent kr. i 2011, hvilken under hensyntagen til de mange annoncer i Ekstra Bladet ikke virker sandsynligt. Klagerens resultater ved prostitution er anslået til 5 arbejdsdage pr. 14. dage, svarende til ca. 130 dage om året. Omsætningen pr. arbejdsdag er ansat til ca kr. i gennemsnit. Den samlede omsætning er ansat til kr. gange 130 svarende til kr. Under hensyntagen til, at der kan være perioder, hvor der har været afholdt ferier mv., samt at det er antaget, at der er udgifter forbundet med erhvervet, et nettoresultatet pr. år skønsmæssigt ansat til kr. Der er ikke lagt vægt på det beregnede privatforbrug, idet der er lagt på vægt på det resultat, der er beregnet ud fra ovenstående oplysninger sammenholdt med, at det er konstateret, at klageren har arbejdet som selvstændig. SKAT frifindes. A skal betale sagsomkostninger kr. 36

37 SKM ØLR Hvidplade bil beskatning Hovedaktionær beskattet af fri bil. Delte adresse med selskabet. Havde underskrevet en erklæringer om ikke-brug. Havde privat bil. Havde IKKE ført køreregnskab SKAT frikendt. 37

38 Byretten Aktiver ej afskrivningsret Skatteyder drev rengøringsvi rksomhed i ApS Købte lyd-, videoanlæg, havetraktor, løvsuger og bil. SKAT nægter moms- og afskrivningsr et. Aktiver ikke til stede ved kontrolbesø g. Byretten giver SKAT medhold. Hvad med revision? 38

39 Arbejde udført i DK Fotomodel havde bopæl i DK Påstod ikke at have taget ophold i DK Udførte visse arbejdsopgaver i DK SKAT: Fuld skattepligt. Landsret: SKM ØLR frifundet for straf LSR ny afgørelse Nu genoptagelse SKM SKAT Udgangspunkt max 10 dage på et år. Et møde er en dag. 39

40 Genoptagelse Camilla Vest Personer kan anmode om genoptagelse af afgørelser om skattepligtsforhold vedrørende indkomståret 2001 og senere indkomstår, der på grund af arbejde har ført til fuld skattepligt til Danmark efter reglerne i KSL 1, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med KSL 7, stk. 1. En anmodning om genoptagelse skal være begrundet med, at følgende tre kriterier alle er opfyldt: 1. Den pågældende har ikke arbejdet i Danmark i mere end 10 dage inden for en 12-måneders periode. Har den pågældende arbejdet eller udført erhvervsmæssige aktiviteter i videre omfang, vil arbejdet/aktiviteterne kun under særlige omstændigheder kunne anses for at have en sådan enkeltstående karakter, at genoptagelse kan kræves. Såfremt 10 dages grænsen er overskredet, bør det i genoptagelsesanmodningen angives, hvorfor arbejdet/aktiviteterne alligevel bør anses for at være af enkeltstående karakter. 2. Arbejdet i dette omfang er ikke - over en længere årrække - udtryk for et fast mønster, hvorved arbejdet mister sin karakter af "enkeltstående" arbejdsopgaver/erhvervsaktiviteter her i landet. Der vil f.eks. være tale om et sådant fast mønster, hvis arbejdsopgaverne/aktiviteterne over en længere årrække udøves for den samme eller ganske få arbejds- eller hvervgivere. 3. Den pågældende persons arbejde/aktiviteter - i forhold til dennes øvrige arbejds- eller erhvervssituation - hverken specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark. Det gælder fx, når arbejdet ikke sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark. En genoptagelse er betinget af, at skattepligten for den pågældende person ikke er indtrådt ud fra anden praksis, der følger af KSL 7, stk. 1, herunder 180-dages-reglen. 40

41 Arbejdsudleje Ikke arbejdsudleje i SKM SR. Udenlandske arbejdere udfører montage og svejsearbejde Spørger kan ikke instruere udenlandske arbejdere. Dansk virksomhed udfører ikke svejsning. Det er SKATs opfattelse, at i dette tilfælde, hvor en udenlandsk virksomhed leverer ydelser i form af montage og svejsearbejde vedrørende spørgers produktionsapparat er der ikke er tale om levering af arbejdsydelser, som er omfattet af reglerne om arbejdsudleje i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3. Der er ved vurderingen henset til at arbejdsopgaven ikke er en integreret del af spørgers virksomhed, da spørger ikke driver virksomhed med produktion, montage, svejsning og vedligeholdelse af de omhandlede produktionsapparater. Se i øvrigt SKM SR. Ikke arbejdsudleje i SKM SKAT Entreprisekontrakten mellem A A/S (spørger) og B GmbH (underleverandøren) om opførelse og montering af spørgers forlystelse. Henset til, at spørgers kerneydelser ikke består i at opføre og montere forlystelser, er ikke en integreret del af spørgers virksomhed. Ikke entreprise hvis integreret del af arbejdet i den danske virksomhed Virkning i Eksisterende aftaler = stadig entreprise frem til Opkræv arbejdsudlejeskat på 30% + 8% amb (35,6%) Hvis ikke tilbageholdt: Evt. skat af hele entreprisesummen 41

42 Arbejdsudleje Arbejdsudleje Den juridiske vejledning , C.F "Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje) nye regler" Hvis et gartneri indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke 100 tons tomater, fordi tomatplukningen udgør en integreret del af gartneriets virksomhed. Et selskab, der beskæftigede sig med fremstilling af bestemte filtreringsanlæg inden for industrien, besluttede fra opgave til omgave om selskabet selv ville udføre opgaven eller om opgaven skulle udføres af en polsk underentreprenør. Da opgaven således ikke var udlagt på mere permanent basis, var arbejdet fortsat integreret i den danske virksomhed. Se SKM SR. Hvis en dansk plantage hvert år aftaler med et eller flere udenlandske firmaer, at der for et bestemt vederlag skal fældes et antal juletræer i november måned, er denne opgave ikke udlagt permanent. Derfor er de udenlandske skovarbejdere i denne situation omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Ikke arbejdsudleje Et landbrug, der får bygget en ny stald af en udenlandsk byggevirksomhed. Da landbrugsvirksomheder ikke beskæftiger sig med byggeri, er byggeriet således ikke integreret i landbrugsvirksomheden. Derfor foreligger der ikke arbejdsudleje. Hvis et selskab, der er beliggende i udlandet og specialiseret i computersoftware, indgår en kontrakt med et dansk firma om nærmere definerede instruktioner i brugen af software i det danske firma, og disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danske firmas forretningsområde, kan ydelserne i det danske selskab ikke anses for omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Hvis et moderselskab, der er hjemmehørende i udlandet, skal implementere en markedsstrategi i et dansk datterselskab, der ikke som sin opgave har markedsstrategi som en del af selskabets virksomhed, er serviceydelserne, som moderselskabet yder over for det danske datterselskab, ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirma om at få ombygget hotellets køkken, vil aftalen ikke anses for arbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som forretningsområde beskæftiger sig med at ombygge køkkener. 42

43 SA Pro Muligt at trække R75 oplysninger og indberette selvangivelse elektronisk Log på SKAT som administrator og tilknyt medarbejdere til løsningen. Kan hente R75 og sende via wiki og SA pro Underskriv abbonementsaftale manuelt og scan denne og send den som PDF. Du får nyt registreringsbevis. Borger skal give revisor fuldmagt til 'Adgang via webservice 43

44 Skat klagesystem før og nu ( ) Personligt ejet virksomhed Selskab Personligt ejet virksomhed Selskab Skatteankeforvaltning Skatteankenævn Personer hvis sag ikke principiel Selskaber: altid Personer: Kun hvis sag principiel Eller valg hvis skatteankenævn visiterer til landsskatteret (frist 4 uger) Anke Landsskatteret Skatteankenævn Landsskatteret Anke Anke Anke Domstole Domstole 44

45 Mellemregning moder- og datterselskab Selskab mente at lån var på markedsvilkår. Dansk M/S låner 25 mio. kr. til D/S Skat uenig. Spansk datterselskab D/S Rente Euribor + 2,375 hvis overskud Spanien mente at lån var på markedsvilkår Landsskatteret: Markedsvilkår og rente = kursgevinst. 45

46 Offentlige ejendomsvurdering (lovforslag nov 2013) SKAT's arbejde med ejendomsvurderinger i 2013 og 2014 droppes. Ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 videreføres automatisk fra 2011 og 2012, dog med et nedslag på 2,5 % for ejerboliger. Næste vurderingstermin for alle landets ejendomme er 1. oktober Der er generelt ingen klagemuligheder før foråret Ingen automatisk tilbagebetalingsordning fra SKAT. Nyopførte ejendomme og lignende i perioden vurderes, men uden klagemulighed før Mulighed for omvurdering efter Vurderingslovens 4 fjernes midlertidigt. 46

47 Procenter 2013 Dag til dag rente 6,2 procent (rettet til 3,0 %) Procenttillæg 8,2 procent Overskydende skat 2,2 procent 47

48 Procenter Dag-til-dag rente 6,2 % 3,0 % Procenttillæg 8,2 % 5,0 % Godtgørelse 2,2 % 0,5 % 48

49 Moms og afgifter 49

50 Kontroller udenlandske momsnumre Log ind med digital signatur på https://idepweb.dst.dk/idepweb/sso Under Værktøjer + Momsnummervalidering kan uploades fil med alle kunder. Kontroller momsnummer til navn og adresse. Skal lages i debitorkartoteket (lagres elektronisk eller udskrift). Mindst en gang i kvartalet. Spanien og Tyskland: Systemet kunne i august ikke verificere navn og adresse. Virksomheden eller SKAT. 50

51 Momsindberetning og betaling Nu Fra mio. omsætning Indberetning halvårligt 1-15 mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Betaling 40 dage >15 mio. omsætning Indberetning månedsvist 0-5 mio. omsætning Indberetning halvårligt 5-15 mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Indberetning og betaling 60 dage mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Indberetning og betaling 60 dage Første kvartalsindberetning er 1. kvt

52 Solceller og vindmøller Kilde: PwC Krav om afregistrering af mindre VE anlæg (solceller højst 6 kw og husstandsvindmøller højst 25 kw) desuagtet at der sker salg til elnettet. Og regulering af købsmoms. EU-dom udtaler at et solcelleanlæg til en beboelsesejendom blev anset for momspligtig virksomhed. SKAT har sat kravet om afregistrering i bero indtil videre. Skatterådet anerkender momsfradrag Det bindende svar vedrører købet af to husstandsvindmøller på 25 kw til en landbrugsejendom. Den ene producerer strøm til stuehusets private elforbrug, og den forventede overskudsproduktion sælges til elnettet. Den anden anvendes til ejendommens bedrift. Denne forventes at dække cirka halvdelen af det årlige elforbrug. Skatterådet anerkender momsfradrag for anskaffelsen af begge vindmøller. 52

53 Solceller og vindmøller EU domstolens sag C-219/12, Fuchs Husstandsvindmøller og solcelleanlæg skal alligevel ikke af-registreres. Deres levering af el til elnettet anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven. Hvis afmelding skal de momsregistreres igen, hvis omsætningen overstiger kr. årligt, ellers valg. Ved gen-registrering kan den reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, der er indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt. Virksomheder der indbetalt reguleringsforpligtelse uden samtidig at blive afmeldt, kan få den indbetalte reguleringsforpligtelse tilbagebetalt. Genoptagelse, dokumentation og forrentning Mulig genoptagelse, hvis inden 3 år efter angivelsesfristens udløb. 53

54 Fagforening ikke en virksomhed SKM SR: Skatterådet bekræfter, at spørger som køber ikke er at betragte som "virksomheder og institutioner m.v.", som dette er anvendt i momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum. Skatterådet bekræfter, at spørger ikke driver momspligtig kursusvirksomhed, jf. momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum, når spørger over for sine medlemmer - som er fysiske personer - mod kontingent eller mod særskilt vederlag afholder kurser, og undervisningen på disse kurser er omfattet af momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. 54

55 Afhentningskøb Styresignal fra 18. marts 2013: skærpede krav. Sikre at varen er bragt ud af DK + ID Skulle træde i kraft 1. august 2013 Ændret til 1. november 2013 (SKM SKAT) Tilbagekaldt (SKM SKAT) Afvent nyt styresignal 1. halvår

56 Eksportmomsordningen Virksomhed (hovedregistrering) Eksportenhed (delregistrering) Udenlandsk afgiftspligtig kunde Sælger vare eller ydelse til eksportenhed på faktura inkl. moms. Angiver moms senest muligt Sælger vare eller ydelse til udenlandsk køber uden moms (omvendt betalingspligt) Angiver moms tidligst muligt 56

57 Eksportmomsordningen Kan registreres hver for sig Virksomheden på halvårsmoms eller kvartal Skat styresignal SKM SKAT. skat.dk/skat.aspx?oid= Derudover forskudsudbetaling 3/52 af eksportenhedens (negative) moms de seneste 12 måneder. Omsætning fx Moms Lån = 3/52 x = kr. Eksport på månedsmoms 57

58 Lønsumsafgift Metode Stigning Metode 1 5,33% 6,37% 19,51% Metode 2 10,50% 10,90% 3,81% Metode 3 2,50% 3,54% 41,60% Metode 4 3,08% 4,12% 33,77% Lønsumsafgift ændret af flere omgange. Taberen bliver størst hos udgivere og importører af blade mv. Metode 1+2: Lønsummen Metode 3: Omsætning fra salg af aviser Metode 4: Lønsum +/- over/-underskud 58

59 El afgift angivet i forkert periode SKM LSR: En virksomhed bad om tilbagebetaling af afgift. Afgiften var angivet for sent i en periode som man godt kunne søge om tilbagebetaling for (indenfor 3 års frist). Anmodning afslået. Fristen på 3 år var forløbet (afgiften var angivet januar 2009, skulle have været angivet dec 2008), anmodning om tilbagebetaling skete i januar

60 20 % eller 25 % af sorte indtægter? Det lægges til grund, at der har været momspligtige leverancer i virksomheden, uden at der har været afregnet moms. Idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at leverancerne er foretaget inkl. moms, lægger Landsskatteretten til grund, at beløbene er ekskl. moms. Indsætningerne på virksomhedsindehaverens bankkonto er opgjort til i alt kr. Dette beløb udgør herefter afgiftsgrundlaget. Momsbeløbet skal derfor beregnes som 25 % af det fulde beløb, eller kr Sorte indtægter Moms Beløb 60

61 Moms 25 % Kilde: PwC I den konkrete sag forudsatte parterne, at leverancen var momsfritaget. Det viste sig efterfølgende, at leverancen var momspligtig. EU-Domstolen: Momsen skal anses for indeholdt i den aftalte pris, således at momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Danske virksomheder bør kunne få momsen tilbage til 2007, som er den periode, EU-sagen drejede sig om. 61

62 Foreninger mv. alligevel ikke skattepligtige L47 fremsat Erhvervsråd m.fl. er kun skattepligtige af overskud af erhvervsmæssige aktiviteter, men ikke af kontingenter og af omsætning med medlemmer. Mulighed for tilbagevirkende kraft til den 1. januar Fordrer at foreningen positivt giver besked til SKAT herom. Både hvis indtægter har været skattepligtige og hvis man ikke har foretaget sig noget. Ingen besked til SKAT = skattepligtigt af alle kontingentindtægter m.v

63 Moms af mobiltelefoner mv. L47 fremsat Omvendt betalingspligt ved B2B salg fra DK til DK af mobiltelefoner, computerchips, spillekonsoller og bærbare computere, herunder tablets. Detailleddet undtaget hvis mere end 50% af salg sker til private. Formålet er at forebygge og mindske momskarruseller. De nye regler hvis vedtaget i uændret form - får virkning fra den 1. juli 2014 (var meningen ) 63

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere