Underviser. Bjarne Aalbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underviser. Bjarne Aalbæk"

Transkript

1 Sæson kickoff

2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk Tlf

3 Program Hvad er interessant for revisors hverdag i klasse B? (Berøring alle emner, derfor overblik, ikke detaljerne) 1. Regnskab 2. Skat 3. Moms 4. Revision 5. Selskabsret 6. Assistance 7. Uddannelse 8. Revisorlovgivning 9. Kvalitetsstyring 3

4 Regnskab 4

5 115 % skattemæssige afskrivninger Mulighed for afskrivning på 115 % af kostpris på fabriksnye driftsmidler Anskaffet Særskilt skattemæssig saldo. Forskellen DRØ/SKM er opstået ved første indregning Påvirker ikke udskudt skat (IAS12.15b) Kostpris kr. Regnskabsmæssig værdi kr. Skattemæssig værdi kr. Forskel kr. 5

6 115 % skattemæssige afskrivninger Købt og afskrevet i 2012 Køb kr. Ekstra afskrivning kr. Afskrivning i alt 25% = (3.750 ekstra). Afskrivning % af = (2.812 ekstra) udgør 3,26 % af saldo før afskrivning og 4,34 % af saldo efter afskrivning (kr ). Beløbet kommer til at differere i skatteafstemning. 6

7 115 % skattemæssige afskrivninger Købt og afskrevet i 2013 Køb i 2013: kr. Ekstra afskrivning kr. Afskrivning i alt 25% = (3.750 ekstra) udgør 3,26 % af saldo før afskrivning (kr ) og 4,34 % af saldo efter afskrivning (kr ). 7

8 IFRS standarder Vedtaget af EU ultimo 2012 IFRS 10, Koncernregnskaber - i kraft (enkelte ændringer dog i 2013) IFRS 11, Fælles ordninger ("Joint Arrangements") - i kraft Ændringer til IAS 12 fsva. udskudt skat: Genindvinding af 2014 underliggende aktiver - i kraft 2013 IFRS 12, Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder - i kraft 2014 IFRS 13, Dagsværdimåling - i kraft 2013 IAS 27 (revised), Separate regnskaber - i kraft 2014 IAS 28 (revised), Investeringer i associerede virksomheder og joint ventures - i kraft 2014 IFRIC-fortolkningsbidrag 20, Strippingomkostninger i produktionsfasen i åbne miner - i kraft Omhandler aktivering af udgifter (såkaldte "stripping assets", der indregnes som anlægsaktiv) i forbindelse med minedrift i åbne minebrud, hvor det (ikke kun i udviklingsfasen, men også i den efterfølgende produktionsfase) kan være nødvendigt for mineselskaber at fjerne mineaffald ("overjord") for at få adgang til mineralmalmforekomster Ændringer til IFRS 1 fsva. kraftig hyperinflation og afskaffelse af faste datoer for førstegangsanvendere - i kraft 2013 Ændringer til IFRS 7 og til IAS 32 fsva. modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser - i kraft 8

9 Regnskabskontrollen i Fondsrådet? : Fondsrådet 2013: Det finansielle råd : Det finansielle råd nedlægges (Finansrådet får bestyrelse i stedet) : Erst udsender julebrev og påtager sig ansvaret. 9

10 Årsrapport på engelsk 10

11 Årsrapport på engelsk Lov vedtaget Beslutning kan træffes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Skal skrives ind i vedtægter (simpelt flertal). Træder i kraft 1. januar Første år: Beslutningen træffes af ordinær generalforsamling som godkender regnskabet. Kan skrives ind i stiftelsesdokument og gælde fra stiftelsen. 11

12 Hæftelse i sambeskatning Hæftelse for sambeskatning Indkomstskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties Hæftelse 100% hvis helejede ved indkomstsårets udløb Hæftelse subsidiært og pro rata hvis % Timing Kildeskatter der forfalder til betaling fra og frem Indkomstskatter for indkomstår der begynder og frem Oplyses som eventualforpligtelse (i alle sambeskattede selskaber) Hensat forpligtelse hvis betaling sandsynlig (50%) Tilgodehavende fra det selskab som ikke kan betale (50% i ÅRL, 90% i IAS 37 og tilgodehavendet skal kunne måles pålideligt) 12

13 Hæftelse i sambeskatning Eksempel administrationsselskab regnskabsår 2013 Koncernens (danske) selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. 13

14 Hæftelse i sambeskatning Eksempel helejet datterselskab regnskabsår 2013 Koncernens (danske) selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. Den samlede skyldige (danske) selskabsskat fremgår af årsrapporten for "Selskab B A/S", der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 14

15 Hæftelse i sambeskatning Eksempel delejet datterselskab 2013 regnskab Selskabet er sambeskattet med øvrige (danske) selskaber i koncernen. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet fra og med 1. juli 2012 begrænset og subsidiært for (danske) kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 begrænset og subsidiært for selskabsskatten af koncernens sambeskattede (danske) indkomst. 15

16 Hæftelse i sambeskatning Eksempel ændringer sambeskatningsindkomst (kan medtages, ikke et krav) Eventuelle senere korrektioner af den (danske) skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb. 16

17 Skatteændring 25 % 22 % vedtaget Indkomstår Selskabsskat ,0 % ,5 % ,5 % ,0% Skat og udskudt skal indregnes med den på balancetidspunktet vedtagne procent. Udskudt skal indregnet med 25%. Skal nu indregnes, efter hvilket år skatten forventes realiseret. Indregnes i resultatopgørelsen på nær udskudt skat som kommer fra egenkapitalposter. Disse indregnes på egenkapitalen. Forventer en Klasse B virksomhed først at realisere hovedparten af de materielle anlægsaktiver i 2016 eller senere, er det Faglig Afdelings vurdering, at det i praksis vil være acceptabelt allerede her og nu blot at opgøre den udskudte skat som 22% af de midlertidige forskelle. 17

18 Fravalg af revision og oplysninger Klasse B små År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Virksomheden opfylder betingelser for fravalg Nej Omfattet af revisionspligt Nej Nej Regnskabet er revideret Nej Nej Oplysning om at GFS har besluttet at regnskabet næste år ikke skal videres (kun hvis regnskabet er revideret) Oplysning om at årsregnskabet ikke er revideret, og at ledelsen erklærer at betingelser er opfyldt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 18

19 Regnskabsvejledning B og C fra FSR Klasse B Regnskabsvejledningen Årsregnskabsloven Udviklingsomkostninger Skal resultatføres Kan aktiveres Finansiel leasing Skal aktiveres Kan omkostningsføres eller aktiveres (husk periodisering) Datter-/associerede virksomhed Indre værdi anbefales Valgmulighed kost mv. Igangværende arbejder Produktionsmetoden Valgmulighed salg-/kostpris Varebeholdninger Ingen opskrivninger Valgfri opskrivning Hensættelser (ej skat) Diskonterede værdier Mulighed for ingen diskontering Nettoomsætning Vises Valgfrihed bruttofortjeneste Værdiregulering ejendomme Særskilt post Ikke krav om særskilt post. Kort/lang gæld Skal opdeles i balance Kan opdeles i noter Egenkapitalopgørelse Note fuldstændig opgørelse Valgfri summarisk Ledelsesberetning Ja Muligt fravalg under betingelser 19

20 Regnskabsvejledning B og C fra FSR Klasse B (fortsat) Regnskabsvejledningen Årsregnskabsloven Anlægsnote Krav Kan fravælges Ledelsesvederlag Skal oplyses Skal ikke oplyses i klasse B Antal beskæftigede Skal oplyses Skal ikke oplyses i klasse B Nærtstående parter Krav om oplysning af NP med bestemmende indflydelse, samt transaktioner med NP. Ingen krav om oplysning Ændring af regnskabsklasse Tilpasning af sammenligningstal Visse undtagelsesmuligheder Pengestrømsopgørelse Anbefales Ingen krav. Sammenlignelige noter Krav Visse krav 20

21 Store C Ledelsesberetning: Kønssammensætning Hvis et køn udgør < 40% i øverste ledelsesorgan (kun gfs-valgt) skal fastsættes måltal. Skal tilpasses virksomhed (branche, intern pipeline, rekrutteringspotentialet, sektor). Opstilling af måltal gælder Rapportering om måltal gælder årsrapporter der starter eller senere. Store virksomheder med > 50 medarbejdere skal udarbejde politik for at øge det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Februar 2013: Vejledning udgivet af Erhvervsstyrelsen. 21

22 Store C Kønssammensætning. Eksempel på kvantitative mål: Vi vil øge andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 50 pct. inden år (bør højst være 4 år) Eller: Vi vil øge andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 33 pct. inden år

23 Store C Kønssammensætning. Eksempel på kvalitative mål: Virksomhedens kvindelige medarbejdere oplever, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger som de mandlige medarbejdere. Medarbejderne oplever, at virksomheden har en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn. 23

24 Store C Kønssammensætning. Årsregnskabsloven 99b: Ledelsesberetningen skal indeholde en redegørelse for 1) opfyldelsen af måltallene og en redegørelse for 2) politikken Foreligger der ikke underrepræsentation i 1) øverste ledelsesorgan eller 2) øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse dette. 24

25 Konkurskarantæne (vedtaget ) Konkurslovens 157: Konkurskarantæne (udgangspunkt 3 år) kan efter kurators begæring pålægges ledelsen hvis man via groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Kurator skal fremlægge sagen for skifteretten Den, der i strid med en pålagt konkurskarantæne har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hæfter for den del af skyldnerens gæld, som ikke dækkes af konkursmassen, hvis fristdagen ligger inden konkurskarantænens udløb. Ikrafttræden forventedes inden 2013 s udgang, men afventer IT systemer. 25

26 Flere regnskaber for samme kunde for samme år Indberetning af flere årsrapporter på samme dag (inden kl ) Indberetning af flere årsrapporter på forskellige dage Regnskab Basis Regnskab Speciel System til system Muligt. Er ikke en omgørelse. Derfor er redegørelse for omgørelsen ikke påkrævet. Automatisk offentliggørelse af den senest modtagne årsrapport. Muligt. Redegørelse for omgørelsen er påkrævet. Styrelsen tager stilling til anmodningen. Ikke muligt. Virksomheden skal i stedet manuelt uploade årsrapporten i Regnskab Special. 26

27 Skat 27

28 Boligjobordningen Ophørte Genindført 2013 og Nu også fradrag for arbejde på fritidshuse. Kun fradrag fra 22. april 2013 og frem. 1 Virksomheder eller privatperson udfører arbejdet 2 Skattepligtige privatpersone r udfylder serviceattest Virksomheder sender faktura 4 Betaling sker elektronisk 3 Køber indberetter oplysningerne på TastSelv 28

29 Beløb Topskat årlig kr kr. Topskat månedlig (før amb) kr kr. Positiv kapitalindkomst indgår i topskatten over kr kr. Aktieindkomst progressionsgrænse kr kr. Ratepensioner indskud kr kr. Maksimalt beskæftigelsesfradrag kr kr. Gaver til børn mv kr kr. Gaver til svigerbørn mv kr kr. Småaktiver kr kr. Restskat, indregning kr kr. VSO kapitalafkast til pers.indkomst kr kr. 29

30 Boligudlejning af fritidshuse Fritidsboligudlejning fradrag i bruttolejeindtægten, LL 15 O ved selvangivelse af lejeindtægt ved indberetning via bureau

31 Arbejdsgivere og rejse Bagatelgrænse (beskatning) Julegave Arbejdsrelaterede goder Fri telefon Rejsefradrag Småfornødenheder Tillæg, særlig lande Logi

32 Udbytte og acontoskat Udbytte frister (fra ): Store virksomheder: Sidste dag i måneden. Små virksomheder: 10 i måneden efter (17. januar). Fra skal frivillige aconto skatter også indberettes via TastSelv. Fra skal man også begrunde hvorfor der i forbindelse med udbytte ikke indeholdes kildeskat. 32

33 Fakturering aconto overskudsandel SKM-nummer SKM SR Revisionsfirma A spørger Revisionssel skab B Aconto fra P/S til A er uden konsekvens for kapitalejerne i A. Revisionssel skab A Revisionssel skab C Overskudsandel kan faktureres fra A til P/S uden skattemæssige konsekvenser for A. Revisionsfir ma P/S 33

34 Afgørelse sorte lønninger SKM-nummer SKM ØLR A havde i en årrække drevet taxavirksomhed og havde i indkomståret ni vogne. SKAT tilsidesatte virksomhedens regnskabsgrundlag og forhøjede skønsmæssigt virksomhedens overskud med kr ,-, idet skatteforvaltningen vurderede, at 50 % af de udeholdte indtægter var tilgået chaufførerne. Skatteankenævnet fastsatte forhøjelsen til kr Byretten fandt ikke, at han havde godtgjort, at de udeholdte indtægter ikke var tilgået ham. Retten udtalte, at As anbringende om, at han havde betalt løn m.v. til chaufførerne af de udeholdte indtægter, måtte "tilsidesættes som helt udokumenteret". På den baggrund blev ministeriet frifundet i byretten. Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til samme grunde. 34

35 Afgørelse gulpladebil ØL. Kurefirma. Driftsleder/medejer taget i kontrol for privatbrug af gulpladebil. SKAT kunne konstatere, at bilen indeholdt varer, som skulle leveres til en kunde, men derudover indeholdt bilen også, hvad der blev betegnet som indkøb til den private husstand. Derfor konkluderede SKAT og domstolene, at bilen havde været anvendt privat. Østre Landsret fandt samtidig, at det var brugeren af bilen, der selv skulle bevise, at han ikke havde haft fri bil til rådighed, siden bilen blev anskaffet 1 år forinden og da føreren ikke kunne dokumentere, at bilen ikke var anvendt privat, blev han beskattet af fri bil siden bilens anskaffelse. Der gælder således en formodning for, at bilen har stået til rådighed for brugeren til privat brug siden anskaffelsen også selvom brugeren aldrig før er blevet taget i at benytte bilen privat. Er brugeren ansat senere end anskaffelsen af bilen, skal beviset løftes for perioden fra ansættelsen blev påbegyndt. Ikke tilstrækkeligt at hævde, at bilen aldrig før er anvendt privat, eller at dokumentere, at brugeren allerede har en privatbil i husstanden. Eneste konkrete bevis, som domstolene i praksis anerkender, er kørebog. Domstolene anerkender kun yderst sjældent rekonstruerede kørebøger som bevis. 35

36 SKM BR Prostitution Klageren har ikke indsendt regnskab vedrørende erhvervsvirksomheden, idet der kun er indsendt en uspecificeret oplysning om, at hun har tjent kr. i 2011, hvilken under hensyntagen til de mange annoncer i Ekstra Bladet ikke virker sandsynligt. Klagerens resultater ved prostitution er anslået til 5 arbejdsdage pr. 14. dage, svarende til ca. 130 dage om året. Omsætningen pr. arbejdsdag er ansat til ca kr. i gennemsnit. Den samlede omsætning er ansat til kr. gange 130 svarende til kr. Under hensyntagen til, at der kan være perioder, hvor der har været afholdt ferier mv., samt at det er antaget, at der er udgifter forbundet med erhvervet, et nettoresultatet pr. år skønsmæssigt ansat til kr. Der er ikke lagt vægt på det beregnede privatforbrug, idet der er lagt på vægt på det resultat, der er beregnet ud fra ovenstående oplysninger sammenholdt med, at det er konstateret, at klageren har arbejdet som selvstændig. SKAT frifindes. A skal betale sagsomkostninger kr. 36

37 SKM ØLR Hvidplade bil beskatning Hovedaktionær beskattet af fri bil. Delte adresse med selskabet. Havde underskrevet en erklæringer om ikke-brug. Havde privat bil. Havde IKKE ført køreregnskab SKAT frikendt. 37

38 Byretten Aktiver ej afskrivningsret Skatteyder drev rengøringsvi rksomhed i ApS Købte lyd-, videoanlæg, havetraktor, løvsuger og bil. SKAT nægter moms- og afskrivningsr et. Aktiver ikke til stede ved kontrolbesø g. Byretten giver SKAT medhold. Hvad med revision? 38

39 Arbejde udført i DK Fotomodel havde bopæl i DK Påstod ikke at have taget ophold i DK Udførte visse arbejdsopgaver i DK SKAT: Fuld skattepligt. Landsret: SKM ØLR frifundet for straf LSR ny afgørelse Nu genoptagelse SKM SKAT Udgangspunkt max 10 dage på et år. Et møde er en dag. 39

40 Genoptagelse Camilla Vest Personer kan anmode om genoptagelse af afgørelser om skattepligtsforhold vedrørende indkomståret 2001 og senere indkomstår, der på grund af arbejde har ført til fuld skattepligt til Danmark efter reglerne i KSL 1, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med KSL 7, stk. 1. En anmodning om genoptagelse skal være begrundet med, at følgende tre kriterier alle er opfyldt: 1. Den pågældende har ikke arbejdet i Danmark i mere end 10 dage inden for en 12-måneders periode. Har den pågældende arbejdet eller udført erhvervsmæssige aktiviteter i videre omfang, vil arbejdet/aktiviteterne kun under særlige omstændigheder kunne anses for at have en sådan enkeltstående karakter, at genoptagelse kan kræves. Såfremt 10 dages grænsen er overskredet, bør det i genoptagelsesanmodningen angives, hvorfor arbejdet/aktiviteterne alligevel bør anses for at være af enkeltstående karakter. 2. Arbejdet i dette omfang er ikke - over en længere årrække - udtryk for et fast mønster, hvorved arbejdet mister sin karakter af "enkeltstående" arbejdsopgaver/erhvervsaktiviteter her i landet. Der vil f.eks. være tale om et sådant fast mønster, hvis arbejdsopgaverne/aktiviteterne over en længere årrække udøves for den samme eller ganske få arbejds- eller hvervgivere. 3. Den pågældende persons arbejde/aktiviteter - i forhold til dennes øvrige arbejds- eller erhvervssituation - hverken specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark. Det gælder fx, når arbejdet ikke sker som led i en jævnligt tilbagevendende varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark. En genoptagelse er betinget af, at skattepligten for den pågældende person ikke er indtrådt ud fra anden praksis, der følger af KSL 7, stk. 1, herunder 180-dages-reglen. 40

41 Arbejdsudleje Ikke arbejdsudleje i SKM SR. Udenlandske arbejdere udfører montage og svejsearbejde Spørger kan ikke instruere udenlandske arbejdere. Dansk virksomhed udfører ikke svejsning. Det er SKATs opfattelse, at i dette tilfælde, hvor en udenlandsk virksomhed leverer ydelser i form af montage og svejsearbejde vedrørende spørgers produktionsapparat er der ikke er tale om levering af arbejdsydelser, som er omfattet af reglerne om arbejdsudleje i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3. Der er ved vurderingen henset til at arbejdsopgaven ikke er en integreret del af spørgers virksomhed, da spørger ikke driver virksomhed med produktion, montage, svejsning og vedligeholdelse af de omhandlede produktionsapparater. Se i øvrigt SKM SR. Ikke arbejdsudleje i SKM SKAT Entreprisekontrakten mellem A A/S (spørger) og B GmbH (underleverandøren) om opførelse og montering af spørgers forlystelse. Henset til, at spørgers kerneydelser ikke består i at opføre og montere forlystelser, er ikke en integreret del af spørgers virksomhed. Ikke entreprise hvis integreret del af arbejdet i den danske virksomhed Virkning i Eksisterende aftaler = stadig entreprise frem til Opkræv arbejdsudlejeskat på 30% + 8% amb (35,6%) Hvis ikke tilbageholdt: Evt. skat af hele entreprisesummen 41

42 Arbejdsudleje Arbejdsudleje Den juridiske vejledning , C.F "Udlejning af arbejdskraft (arbejdsudleje) nye regler" Hvis et gartneri indgår en kontrakt med et udenlandsk firma om at plukke 100 tons tomater, fordi tomatplukningen udgør en integreret del af gartneriets virksomhed. Et selskab, der beskæftigede sig med fremstilling af bestemte filtreringsanlæg inden for industrien, besluttede fra opgave til omgave om selskabet selv ville udføre opgaven eller om opgaven skulle udføres af en polsk underentreprenør. Da opgaven således ikke var udlagt på mere permanent basis, var arbejdet fortsat integreret i den danske virksomhed. Se SKM SR. Hvis en dansk plantage hvert år aftaler med et eller flere udenlandske firmaer, at der for et bestemt vederlag skal fældes et antal juletræer i november måned, er denne opgave ikke udlagt permanent. Derfor er de udenlandske skovarbejdere i denne situation omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Ikke arbejdsudleje Et landbrug, der får bygget en ny stald af en udenlandsk byggevirksomhed. Da landbrugsvirksomheder ikke beskæftiger sig med byggeri, er byggeriet således ikke integreret i landbrugsvirksomheden. Derfor foreligger der ikke arbejdsudleje. Hvis et selskab, der er beliggende i udlandet og specialiseret i computersoftware, indgår en kontrakt med et dansk firma om nærmere definerede instruktioner i brugen af software i det danske firma, og disse tjenesteydelser ikke er en integreret del af det danske firmas forretningsområde, kan ydelserne i det danske selskab ikke anses for omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Hvis et moderselskab, der er hjemmehørende i udlandet, skal implementere en markedsstrategi i et dansk datterselskab, der ikke som sin opgave har markedsstrategi som en del af selskabets virksomhed, er serviceydelserne, som moderselskabet yder over for det danske datterselskab, ikke omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirma om at få ombygget hotellets køkken, vil aftalen ikke anses for arbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som forretningsområde beskæftiger sig med at ombygge køkkener. 42

43 SA Pro Muligt at trække R75 oplysninger og indberette selvangivelse elektronisk Log på SKAT som administrator og tilknyt medarbejdere til løsningen. Kan hente R75 og sende via wiki og SA pro Underskriv abbonementsaftale manuelt og scan denne og send den som PDF. Du får nyt registreringsbevis. Borger skal give revisor fuldmagt til 'Adgang via webservice 43

44 Skat klagesystem før og nu ( ) Personligt ejet virksomhed Selskab Personligt ejet virksomhed Selskab Skatteankeforvaltning Skatteankenævn Personer hvis sag ikke principiel Selskaber: altid Personer: Kun hvis sag principiel Eller valg hvis skatteankenævn visiterer til landsskatteret (frist 4 uger) Anke Landsskatteret Skatteankenævn Landsskatteret Anke Anke Anke Domstole Domstole 44

45 Mellemregning moder- og datterselskab Selskab mente at lån var på markedsvilkår. Dansk M/S låner 25 mio. kr. til D/S Skat uenig. Spansk datterselskab D/S Rente Euribor + 2,375 hvis overskud Spanien mente at lån var på markedsvilkår Landsskatteret: Markedsvilkår og rente = kursgevinst. 45

46 Offentlige ejendomsvurdering (lovforslag nov 2013) SKAT's arbejde med ejendomsvurderinger i 2013 og 2014 droppes. Ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 videreføres automatisk fra 2011 og 2012, dog med et nedslag på 2,5 % for ejerboliger. Næste vurderingstermin for alle landets ejendomme er 1. oktober Der er generelt ingen klagemuligheder før foråret Ingen automatisk tilbagebetalingsordning fra SKAT. Nyopførte ejendomme og lignende i perioden vurderes, men uden klagemulighed før Mulighed for omvurdering efter Vurderingslovens 4 fjernes midlertidigt. 46

47 Procenter 2013 Dag til dag rente 6,2 procent (rettet til 3,0 %) Procenttillæg 8,2 procent Overskydende skat 2,2 procent 47

48 Procenter Dag-til-dag rente 6,2 % 3,0 % Procenttillæg 8,2 % 5,0 % Godtgørelse 2,2 % 0,5 % 48

49 Moms og afgifter 49

50 Kontroller udenlandske momsnumre Log ind med digital signatur på https://idepweb.dst.dk/idepweb/sso Under Værktøjer + Momsnummervalidering kan uploades fil med alle kunder. Kontroller momsnummer til navn og adresse. Skal lages i debitorkartoteket (lagres elektronisk eller udskrift). Mindst en gang i kvartalet. Spanien og Tyskland: Systemet kunne i august ikke verificere navn og adresse. Virksomheden eller SKAT. 50

51 Momsindberetning og betaling Nu Fra mio. omsætning Indberetning halvårligt 1-15 mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Betaling 40 dage >15 mio. omsætning Indberetning månedsvist 0-5 mio. omsætning Indberetning halvårligt 5-15 mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Indberetning og betaling 60 dage mio. omsætning Indberetning kvartalsvist Indberetning og betaling 60 dage Første kvartalsindberetning er 1. kvt

52 Solceller og vindmøller Kilde: PwC Krav om afregistrering af mindre VE anlæg (solceller højst 6 kw og husstandsvindmøller højst 25 kw) desuagtet at der sker salg til elnettet. Og regulering af købsmoms. EU-dom udtaler at et solcelleanlæg til en beboelsesejendom blev anset for momspligtig virksomhed. SKAT har sat kravet om afregistrering i bero indtil videre. Skatterådet anerkender momsfradrag Det bindende svar vedrører købet af to husstandsvindmøller på 25 kw til en landbrugsejendom. Den ene producerer strøm til stuehusets private elforbrug, og den forventede overskudsproduktion sælges til elnettet. Den anden anvendes til ejendommens bedrift. Denne forventes at dække cirka halvdelen af det årlige elforbrug. Skatterådet anerkender momsfradrag for anskaffelsen af begge vindmøller. 52

53 Solceller og vindmøller EU domstolens sag C-219/12, Fuchs Husstandsvindmøller og solcelleanlæg skal alligevel ikke af-registreres. Deres levering af el til elnettet anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven. Hvis afmelding skal de momsregistreres igen, hvis omsætningen overstiger kr. årligt, ellers valg. Ved gen-registrering kan den reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, der er indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt. Virksomheder der indbetalt reguleringsforpligtelse uden samtidig at blive afmeldt, kan få den indbetalte reguleringsforpligtelse tilbagebetalt. Genoptagelse, dokumentation og forrentning Mulig genoptagelse, hvis inden 3 år efter angivelsesfristens udløb. 53

54 Fagforening ikke en virksomhed SKM SR: Skatterådet bekræfter, at spørger som køber ikke er at betragte som "virksomheder og institutioner m.v.", som dette er anvendt i momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum. Skatterådet bekræfter, at spørger ikke driver momspligtig kursusvirksomhed, jf. momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum, når spørger over for sine medlemmer - som er fysiske personer - mod kontingent eller mod særskilt vederlag afholder kurser, og undervisningen på disse kurser er omfattet af momsloven 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. 54

55 Afhentningskøb Styresignal fra 18. marts 2013: skærpede krav. Sikre at varen er bragt ud af DK + ID Skulle træde i kraft 1. august 2013 Ændret til 1. november 2013 (SKM SKAT) Tilbagekaldt (SKM SKAT) Afvent nyt styresignal 1. halvår

56 Eksportmomsordningen Virksomhed (hovedregistrering) Eksportenhed (delregistrering) Udenlandsk afgiftspligtig kunde Sælger vare eller ydelse til eksportenhed på faktura inkl. moms. Angiver moms senest muligt Sælger vare eller ydelse til udenlandsk køber uden moms (omvendt betalingspligt) Angiver moms tidligst muligt 56

57 Eksportmomsordningen Kan registreres hver for sig Virksomheden på halvårsmoms eller kvartal Skat styresignal SKM SKAT. skat.dk/skat.aspx?oid= Derudover forskudsudbetaling 3/52 af eksportenhedens (negative) moms de seneste 12 måneder. Omsætning fx Moms Lån = 3/52 x = kr. Eksport på månedsmoms 57

58 Lønsumsafgift Metode Stigning Metode 1 5,33% 6,37% 19,51% Metode 2 10,50% 10,90% 3,81% Metode 3 2,50% 3,54% 41,60% Metode 4 3,08% 4,12% 33,77% Lønsumsafgift ændret af flere omgange. Taberen bliver størst hos udgivere og importører af blade mv. Metode 1+2: Lønsummen Metode 3: Omsætning fra salg af aviser Metode 4: Lønsum +/- over/-underskud 58

59 El afgift angivet i forkert periode SKM LSR: En virksomhed bad om tilbagebetaling af afgift. Afgiften var angivet for sent i en periode som man godt kunne søge om tilbagebetaling for (indenfor 3 års frist). Anmodning afslået. Fristen på 3 år var forløbet (afgiften var angivet januar 2009, skulle have været angivet dec 2008), anmodning om tilbagebetaling skete i januar

60 20 % eller 25 % af sorte indtægter? Det lægges til grund, at der har været momspligtige leverancer i virksomheden, uden at der har været afregnet moms. Idet der ikke er fremlagt dokumentation for, at leverancerne er foretaget inkl. moms, lægger Landsskatteretten til grund, at beløbene er ekskl. moms. Indsætningerne på virksomhedsindehaverens bankkonto er opgjort til i alt kr. Dette beløb udgør herefter afgiftsgrundlaget. Momsbeløbet skal derfor beregnes som 25 % af det fulde beløb, eller kr Sorte indtægter Moms Beløb 60

61 Moms 25 % Kilde: PwC I den konkrete sag forudsatte parterne, at leverancen var momsfritaget. Det viste sig efterfølgende, at leverancen var momspligtig. EU-Domstolen: Momsen skal anses for indeholdt i den aftalte pris, således at momsen udgør 20 % af den aftalte pris. Danske virksomheder bør kunne få momsen tilbage til 2007, som er den periode, EU-sagen drejede sig om. 61

62 Foreninger mv. alligevel ikke skattepligtige L47 fremsat Erhvervsråd m.fl. er kun skattepligtige af overskud af erhvervsmæssige aktiviteter, men ikke af kontingenter og af omsætning med medlemmer. Mulighed for tilbagevirkende kraft til den 1. januar Fordrer at foreningen positivt giver besked til SKAT herom. Både hvis indtægter har været skattepligtige og hvis man ikke har foretaget sig noget. Ingen besked til SKAT = skattepligtigt af alle kontingentindtægter m.v

63 Moms af mobiltelefoner mv. L47 fremsat Omvendt betalingspligt ved B2B salg fra DK til DK af mobiltelefoner, computerchips, spillekonsoller og bærbare computere, herunder tablets. Detailleddet undtaget hvis mere end 50% af salg sker til private. Formålet er at forebygge og mindske momskarruseller. De nye regler hvis vedtaget i uændret form - får virkning fra den 1. juli 2014 (var meningen ) 63

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2013/14

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2013/14 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2013/14 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov

AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov AHK Service & Support ApS Nøkkerosevej 6, 8240 Risskov CVR-nr. 10 05 47 61 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CARNORDIC HOLDING ApS

CARNORDIC HOLDING ApS CARNORDIC HOLDING ApS Tåstruphøj 4 4300 Holbæk Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/12/2015 Tony Norman Sørensen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S

NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S NORDISK FILM BRIDGE FINANCE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2014 Lisbeth Krener Dirigent Side 2 af

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

HOLMEGAARD EJENDOMME APS

HOLMEGAARD EJENDOMME APS Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLMEGAARD EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere