RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3-4 Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6-7 Ledelsesberetning 8-11 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 15 Balance 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter Særlige specifikationer 27 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og forstanderen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2014 for Ranum Efterskole College. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Ranum, den 29. april 2015 Forstander: Olav Storm Johannsen Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 7, stk. 2 og 3, i lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler nr. 916 af 13. august Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Jens Olfert Andreasen Formand Lars Lawrence Preben Nielsen Karsten Niss Arly Møller Badstue

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen af Ranum Efterskole College PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Ranum Efterskole College for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om frie kostskoler nr. 916 af 13. august 2014 og bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie kostskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie kostskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Skolen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2014 og Resultatbudgetterne for 2014 og 2015 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Herning, den 29. april 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Klaus Grønbæk Jakobsen Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Ranum Efterskole College Seminarievej Ranum Telefon: Hjemmeside: Skolekode CVR-nr Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Løgstør Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 1): Institutionens formål er at drive efterskole inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: Natursport og imagination. Natursport er en sammenkædning af naturoplevelser og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, som sætter samtiden i relief. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner. Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. Bestyrelse Formand, Jens Olfert Andreasen, Tranebærvej 23, 9440 Aabybro Lars Lawrence, Rønbjergvej 156, Rønbjerg, 9681 Ranum Preben Nielsen, Limfjordsvej 10, 9670 Løgstør Karsten Niss, Aspedalen 2 H, 9260 Gistrup Arly Møller Badstue, Åboulevarden 53, Aarhus C Forstander Olav Storm Johannsen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark Herning Pengeinstitut Jutlander Bank A/S Løgstør afdeling Østerbrogade Løgstør

7 6 HOVED- OG NØGLETAL Resultatopgørelse (i hele kr.) Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance (i hele kr.) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse (i hele kr.) Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad -1,0 5,7 3,6 5,1 3,8 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad 42,2 50,6 40,9 53,3 37,7 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld) Soliditetsgrad 17,9 21,9 16,2 15,4 9,7 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad 58,5 55,9 60,8 64,4 56,5 (langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) Samlet elevbetaling pr. årselev (i hele kr.) Antal årselever i regnskabsåret 356,5 304,8 276,3 245,9 218,2 Antal årselever i kostafdelingen 356,5 304,8 276,3 245,9 218,2 Årselever i skoleåret (inden for loven) 310,3 302,4 256,8 235,4 203,5 Antal lærerårsværk 47,9 34,6 32,9 30,5 31,0 Antal årsværk for øvrigt personale 26,1 28,1 30,1 22,9 15,8 Antal årsværk i alt 74,0 62,7 63,0 53,4 46,8 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Flexjob 7,3 14,0 13,6 20,6 15,0 Årselever pr. lærerårsværk 7,4 8,8 8,4 8,1 7,0

8 7 HOVED- OG NØGLETAL Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Kostafdelingsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Ranum Efterskoles primære aktivitet er med udgangspunkt i værdigrundlaget at drive efterskolevirksomhed med hovedsigte på uddannelse til folkeskolens afgangsprøver og i særdeleshed almen livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Vi har fokus på den enkelte elev og dennes udvikling i respekt for det fællesskab, som udgør rammen for samvær, aktivitet og uddannelse på skolen. Undervisningen er niveaudelt i alle fag og hver elev har sit eget unikke skema. Skolens værdigrundlag sigter mod mangfoldighed og i skoleåret 2014 er andelen af elever fra forskellige dele af verden steget betydeligt, ligesom vi i forbindelse med en udvidelse af lærerstaben i august 2014 har ansat 14 lærere fra mere end 7 nationaliteter. Vi ønsker at danne den enkelte til at kunne begå sig i en kompleks, foranderlig og global verden. Med dette mål for øje, udvikles og formes skolens hverdag og profilfag i et interessebaseret samarbejde mellem elever og ansatte op til 4 gange i løbet af skoleåret. Det globale fokus betyder, at skolens elever og ansatte rejser i op til 28 døgn i løbet af skoleåret. Ranum Efterskole College har en stærk international profil og et stort udbud af engelsksprogede fag under Cambridge University College på IGSCE og A- AS level. Disse fag udbydes både i 9. og 10. klasse. Vi har desuden et kulturelt udvekslingssamarbejde med bl.a. AFS Danmark. Skolen modtager 5-6 gange årligt ca. 20 gæsteelever fra bl.a. Italien, Malaysia, Thailand og USA samt Kina. Disse elever er gæster på skolen i 2-4 uger ad gangen og tælles ikke med i årselevtallet. I 2014 har skolen udvidet sit samarbejde med eksterne netværk. Og udover medlemskab af UNESCOs Associated Project Network og European Council of International Schools, ECIS, så er skolen blevet medlem af Nordic Network of International Schools, NNIS. Endelig er skolen blevet certificeret til optagelse i The Duke of Edinburgh Award, et prestigefyldt internationalt anerkendt awardsystem for unge, som laver frivilligt arbejde for andre. Ranum Efterskole fyldte 10 år i april 2014 og det blev fejret med deltagelse af skolekreds, elever og personale samt venner af huset. Vi indviede ved den lejlighed en mærkesten, som angiver midten af Ranum Efterskole College. Ved samme lejlighed blev navnet college tilføjet skolens navn og vi lancerede fik et nyt logo efter lang og demokratisk værdi- og designafklaringsproces. Det nye logo sætter livstræet i centrum og symboliserer skolens internationale udsyn. Usikkerhed ved indregning og måling Debatten om 10. klasse i folkeskolen og på efterskoler forventes igen at blive aktuel efter folketingsvalget. Skolens strategi om at sprede elevoptaget til hele verden og på sigt etablere et 3. skoletilbud betyder, at vi minimerer denne usikkerhed. Usædvanlige forhold Skolen fik i 2014 efterbetalt statstilskud fra 2013 på ca kr., hvilket har påvirket årets resultat positiv ift. rentebelastning og likviditet. Efterreguleringen er anvendt til investeringer i anlæg og udvikling af nye aktiviteter samt udgifter til øgede lærerlønninger.

10 9 LEDELSESBERETNING Redegørelse for skolens økonomiske udvikling 2014 har betydet markante forandringer på skoleområdet og ikke mindst for Ranum Efterskole College. Vi har implementeret en ny arbejdstidsaftale, fået nye prøvefag og i august blev elevtallet udvidet fra 305 til 405 elever, og vi har ansat i alt 17 nye medarbejdere. Lærergruppen talte i august mere end 51 ansatte, da 4 lærere var på barselsorlov. Der har været stor søgning til de nye lærerstillinger, og samtidig har der været stor stabilitet i lærergruppen. Elevudvidelsen betyder, at tilskuddet for disse elever først udbetales i Det har naturligvis stor betydning for resultatet for 2014, da der i årsregnskabet ikke medtages tilgodehavende statsstøtte for de ekstra 100 elever fra august til december. Dette beløb vil i overensstemmelse med den gældende regnskabspraksis først blive indregnet i skolens drift, når tilskudsreguleringen kommer til udbetaling i september Årselevtallet pr. lærerårsværk faldt fra 8,8 til 7,4, hvilket først og fremmest skyldes en forskydning ved det øgede elevtal. Vi havde i første halvår af 2014 ca. 300 elever og 35 lærere i gennemsnit og efter sommerferien ca. 400 elever og 48 lærere i gennemsnit. Teknisk set giver det et middeltal på ca. 350 årselever i 2. halvår og dermed kun ca. 7,2 årselever pr. lærerårsværk. Elevtallet er den vigtigste faktor i skolens udvikling økonomisk. Årselevtallet steg grundet udvidelsen fra 304,8 i regnskabsåret 2013 til 356,5 årselever i regnskabsåret En stigning på hele 51,7 årselever. Frafaldet var på 15 elever og tilgangen på 6 elever. Det betyder, at vi øgede fastholdelsesprocenten fra 94,2% til 96,3%. Dette giver en suppleringsevne på 40%. Det må siges at være særdeles tilfredsstillende i en periode med lavkonjunktur og ustabilitet på skoleområdet. Resultatet kan desuden ses som et særdeles flot vidnesbyrd på, at skolen tager et socialt ansvar og særligt gennem ansættelsen af 3 husfeer har formået at fastholde og udvikle de unge over skoleåret. Strategien om et øget internationalt sigte og samarbejde betød, at vi i 2014 startede et nyt engelsksproget forløb under Cambridge, som giver internationale elever mulighed for at tage et AS- og A-Level forløb, som kvalificerer dem til at søge optagelse på universiteter i hele verden. Det nye tiltag udvikles gradvist over de kommende år og giver særligt gruppen af unge fra skoler i hele verden mulighed for at tage et skoleår på en dansk efterskole, uden at skulle tage året om, når de vender tilbage til deres hjemland. Bestyrelse og ledelsen har i 2014 fortsat arbejdet med at udvikle kvantitative mål for skolens drift og har integreret BDO OfficeLink som et nyt analyse- og rapporteringsværktøj. Målene omfatter bl.a. parametrene: ansatte pr. elev, fastholdelse af elever, egenbetaling pr. elev ved rejser. Årets resultat blev et underskud på kr. mod budgetteret kr. Resultatet er således kr. under det budgetterede resultat. Resultatet er i høj grad påvirket af få enkelte meromkostninger. Merforbruget på undervisning har været kr. Det skyldes først og fremmest, at vi har ansat flere lærere og lærere med en højere anciennitet i forbindelse med elevudvidelsen. Vi har endvidere haft 4 medarbejdere på barselsorlov over året, hvor vi har prioriteret, at der har været overlap på ansættelserne af undervisnings- og pædagogiske hensyn. Resultatet afspejler desuden, at vi har udvidet de internationale aktiviteter og foretaget investeringer i tid til læreruddannelse og kursusaktiviteter. Vi har igen i 2014 haft en rekordstor rejseaktivitet i profilfagene og særligt lanceringen af nye kulturfag til bl.a. Sydkorea, Marokko, USA og flere destinationer i Nepal i vintersemesteret har betydet ekstra udgifter til særligt lærernes rejser og overtid. Det er igen blevet prioriteret at give nye ansatte mulighed for oplæring i den særlige efterskole-rejseform, og det har også haft stor indflydelse på timeforbruget samlet set.

11 10 LEDELSESBERETNING Redegørelse for skolens økonomiske udvikling (fortsat) Processen med at udvikle en ny profil, nyt logo og en designmanual i et tæt samspil med tidligere og nuværende elever og ansatte har samlet betydet ekstra investeringer på ca kr. Rekrutteringen af de ekstra 100 elever har betydet en stigning i PR og markedsføringsudgifterne samt administrationsudgifter på samlet kr., som er holdt omtrent på samme niveau pr. elevplads. Udgifterne til klargøring, ombygning og drift af tilkøbet Ranum Hus har betydet en ekstra udgift til lønninger i teknik på i alt kr. Kærhusbygningerne har fået renoveret 2/3-del af alle badeværelserne med bl.a. nye faldstammer. Vi har ligeledes opdateret skolens it-løsninger til en terminalløsning med adgang for alle ved alle tavler og arbejdsstationer. Vi har udskiftet det trådløse netværk i flere afdelinger, og investeret i flere digitale tavler, så vi kan præstere den til nyeste standard i undervisningen. I løbet af efteråret har vi indviet to spændende faglokaler,i form af et unikt gastronomilokale og en professionelt udstyret biograf. Ligeledes har vi etableret et bageri og næsten fordoblet ovnkapaciteten på skolen. Skolens målsætning om at styrke den internationale profil er blevet en succes, og den internationale afdeling er øget fra 45 til godt 100 elever, som har fulgt Cambridge forløbet. Processen med at implementere engelsk som undervisningsfag på den internationale linje styrker generelt skolens boglige og faglige sigte, samt skolens sigte om at øge den kulturelle mangfoldighed. Prioriteringen af investeringer i bygningsforbedringer, opkvalificering af undervisere og it-systemer er et led i skolens strategi om at kvalitetssikre og forbedre ansattes og elevers vilkår og udbytte af et skoleår på Ranum Efterskole College. Redegørelse for modtaget inklusionstilskud og anvendelsen heraf Skolen har ikke modtaget tilskud til inklusion. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Ranum Efterskole lejer sportsfaciliteter af den selvejende institution Ranum Multikulturhus, som modtager driftstilskud fra Vesthimmerlands Kommune. Den årlige lejeudgift er kr. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Rejseaktiviteterne i januar 2015 har igen overgået enhver forventning, og det betyder øgede udgifter til ansattes rejser, og den øgede rejseaktivitet har også medført, at vi har måttet kalkulere med en væsentlig overtidsbetaling til lærere. Vi har primo april påbegyndt en sammenbygning af bygningerne på Ranumvej 95 og 97. Skolens forventninger til fremtiden Skolen har i løbet af efteråret oplevet en markant øget elevtilgang både fra danske og udenlandske elever, og de 417 elevsenge var optaget inden årsskiftet Usikkerheden, om vi kunne fylde den store skole, er dermed reduceret betydeligt, og forventningerne til de kommende år ser positive ud. Vi udvider til august 2015 med yderligere 12 elevsengepladser til i alt 417 faste elevsengepladser og 20 gæstesengepladser til internationale elever på korte 2-4 ugers besøg. Udvidelsen sker ved en sammenbygning af bygningerne på Ranumvej 95 og 97. På den jord, der forbinder Ranum Hus og hovedbygningen på Seminarievej 23, etableres en Tippie Camp til ca. 20 egne- og gæsteelever med fokus på natursport og udeliv. Projektet har opnået tilskud fra Friluftsrådet. Ligeledes etableres på de grønne områder en række skolehaver. De nye tiltag betyder, at skolens område samlet opleves mere som en samlet geografisk enhed.

12 11 LEDELSESBERETNING Resultat og underskudsdisponering Årets resultat blev et underskud på kr. Hvilket er tilfredsstillende, når der tages højde for de mange ekstraordinære tiltag, som har været foretaget i regnskabsåret, samt de afledte driftsmæssige konsekvenser, der er ved et øget statstilskud afledt af skolens vækst afregnes tidsmæssigt forskudt til september Bestyrelsen foreslår, at årets underskuddet overføres til næste år: Overført til næste år

13 12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet for Ranum Efterskole College for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie kostskoler. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet taxametertilskud udløst af gennemførte ugeelever i skoleåret, der afslutter i finansåret. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et årselevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsuger. Andre indtægter Andre indtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til skolens undervisningsaktivitet. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Kostafdeling. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

14 13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Restværdi Ejendomme år 25-50% af kostpris Inventar, undervisning 3-10 år 0% Inventar, kostafdeling 5-10 år 0% Inventar, administration 3-10 år 0% Bil, trailer mv. 3-5 år 0% Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

15 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på langfristet gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 16. december 2013 for frie kostskoler. Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for beregning af de enkelte nøgletal.

16 15 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Er ikke underlagt revision Er ikke underlagt revision Regnskab Budget Budget Regnskab Note Årselever 356,5 356,2 425,1 304,8 Statstilskud Skolepenge m.m Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. kostafdeling Kostafdeling Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere