projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold"

Transkript

1 projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen? side 2 4. Når pengene er bevilliget side Aftaler med Projektrådgivningen og partneren 4.2. Udbetaling af pengene 4.3. Krav til konto, bogføring og revision 5. Forvaltning af bevillingen side Budgetændringer 5.2. Brug af budgetmarginen 5.3. Dansk administration 6. Deadlines: Rapportering, regnskab og revision side Statusrapport deadline: 1. marts 6.2. Foreningsregnskab deadline: 1. juli 6.3. Erfaringsudvekslings-workshop 6.4. Afsluttende rapport 6.5. Afsluttende regnskab 7. Indberetning af problemer og uregelmæssigheder side 8 1

2 1. VEJLEDNINGEN GÆLDER BÅDE FOR NYE OG FOR GAMLE BEVILLINGER 3. HVEM HAR ANSVARET FOR BEVILLINGEN? Denne vejledning gælder for: Nye bevillinger givet gennem Projektpuljen efter ansøg- ningsrunden 15. april Tidligere bevillinger givet gennem Minipuljen og Projektpuljen. Bemærk: Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Bestyrelsen i den danske forening har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. I kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES? Når I får en bevilling i Projektpuljen, forpligter I jer samtidig til at overholde en række betingelser og krav til den måde, I forvalter pengene på. I denne vejledning kan I læse: Om de forpligtelser I har i forhold til regnskab, monitorering og afrapportering. Hvordan I skal forvalte bevillingen i praksis. Bevillingen fra Projektpuljen bliver givet til den danske forening, der står som ansøger. Den danske forenings bestyrelse har det fulde ansvar for, at pengene fra Projektpuljen bliver forvaltet efter reglerne og i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilliget på. Det vil bl.a. sige, at bestyrelsen har ansvaret for: At pengene bliver brugt til de formål, der er beskrevet i ansøgningen. At I skal sørge for at forebygge korruption og misbrug af midlerne. At de økonomiske forretningsgange er betryggende, at der er en forsvarlig intern kontrol, og at bogføring og regnskab er i overensstemmelse med god bogføringsog regnskabsskik. Det indebærer, at både projektet og jeres egen forening skal underkastes ekstern revision. At ingen af de organisationer, som er får del i pengene, er opført på FN s eller EU s terrorlister. Listerne kan ses på At I indberetter væsentlige problemer og uregelmæssigheder i projekter så hurtigt som muligt. At I indsender statusrapporter, afsluttende rapport og regnskaber for projektet til tiden. Det er vigtigt, at I læser denne vejledning grundigt igennem, og at I undervejs i projektforløbet er opmærksomme på, om I overholder reglerne. Hvis I ikke forvalter pengene korrekt, kan I i værste fald blive nødt til at betale dem tilbage. Hvis I senere vil søge penge i Projektpuljen til et andet projekt, vil ansøgningen bl.a. blive bedømt på jeres track record, altså hvordan I har forvaltet og afrapporteret tidligere projekter. 2

3 4. Når pengene er bevilliget Der er ingen faste frister for indsendelse af udbetalingsanmodninger, som kan indsendes året rundt. Normal behandlingstid er ca. en uge, med mindre anmodningen indsendes lige op til en ferie, hvilket kan forlænge behandlingstiden Aftaler med Projektrådgivningen og partneren Når man har fået bevilliget et Projektpuljeprojekt, sender Projektrådgivningen en underskrevet aftale i to eksemplarer. I aftalen forpligter man sig bl.a. til at overholde de krav og vilkår, som er beskrevet i denne vejledning. Likviditetsskøn Det bevilgede tilskud udbetales i rater på grundlag af udbetalingsanmodninger fra den danske organisation. Størrelsen af første rate og efterfølgende rater fastsættes på grundlag af en likviditetsoversigt. Den skal I udarbejde i forbindelse med ansøgningen, og den skal vise det løbende behov for midler. I skal også meddele, hvem der er bemyndiget til at underskrive på betalingsanmodninger. Den ene aftale skal underskrives og returneres til Projektrådgivningen, før man går i gang med projektet. Først når vi har modtaget en underskrevet aftale, vil den første udbetaling til projektet kunne finde sted. Hvis I har ændringer i forhold til den indsendte likviditetsoversigt, skal I indsende et nyt skøn over udbetalingerne fra Projektrådgivningen (et såkaldt likviditetsskøn). Skemaet findes på vores hjemmeside. PDB-Skema Når et projekt eller en partnerskabsaktivitet er bevilliget, skal man indsende et dansk resumé, et såkaldt PDB-skema. Projektrådgivningen sender jer en mail med skema og vejledning til udfyldelse. Samarbejdsaftale Det er et krav for bevillinger på kr. eller derover, at der skal laves en samarbejdsaftale mellem den danske organisation og den/de lokale samarbejdspartnere. For bevillinger over kr. er det desuden et krav, at der indsendes en kopi af underskrevet samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen skal som udgangspunkt være indsendt, før anden rate af midlerne kan udbetales. Særligt for Afsluttende projektformulering For Afsluttende projektformulering vil det bevilligede beløb blive udbetalt på én gang på baggrund af en indsendt udbetalingsanmodning Krav til konto, bogføring og revision Krav til bankkonto Midlerne fra Projektpuljen skal indsættes på en separat bankkonto, adskilt fra NGO ens egne midler. Dette gælder både i Danmark og hos partneren i Syd. Hvis en organisation har flere Danida-bevillinger, kan den samme konto dog anvendes Udbetaling af pengene Udbetalingsanmodning Sammen med aftalen vedlægges en udbetalingsanmodning. En sådan anmodning skal I underskrive og indsende, hver gang I ønsker at få udbetalt en del af bevillingen. Vær opmærksom på, at man normalt højst kan anmode om udbetalinger til 6 måneder ad gangen. Når I opretter den separate bankkonto i Danmark, skal I indgå en skriftlig aftale med banken om, at de indestående, ubrugte tilskudsmidler tilhører Projektrådgivningen, og at banken ikke er berettiget til at modregne NGO ens eventuelle gæld til banken. Optjente renter skal indtægtsføres særskilt og ved projektets afslutning tilbagebetales til Projektrådgivningen. Renterne må derfor ikke anvendes til projektaktiviteter. 3

4 Krav til bogføring Jeres bogføring skal løbende ajourføres og dokumenteres med bilag og være i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. NGO en skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav og opbevare det i fem år efter indsatsens afslutning. Krav til revisor og revision Når I har en Projektpuljebevilling, er det et krav, at foreningens årsregnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. I skal derfor have valgt en revisor. revisionen er foretaget i overensstemmelse med ovennævnte revisionsinstruks. Revisor skal desuden afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Det kan i særlige tilfælde accepteres, at en organisation foretager revisionen af et projekt til under kr. i samarbejdslandet, men det skal på forhånd være nævnt i ansøgningen. Vælges den fremgangsmåde, gælder proceduren for bevillinger på over kr (se ovenfor). Revisoren skal desuden revidere jeres afsluttende projektregnskab, hvis bevillingen er på over kr. samt have det overordnede tilsyn med den lokale revision af jeres projekter i Syd. Det er derfor vigtigt, at jeres danske revisor kan godkende den lokale revisor, som skal revidere efter internationale revisionsstandarder. Ved bevillinger under kr. revideres det afsluttende regnskab af Projektrådgivningens revisor (se kontaktoplysninger på www. prngo.dk). Kravene til revision og til den danske revisor er forskellige, alt efter om jeres bevilling er på under eller over kr. Kravene er beskrevet i den revisionsinstruks, som er sendt ud til foreningen sammen med aftalebrevet, umiddelbart efter at ansøgningen er blevet godkendt. Se mere om kravene til udformning af det afsluttende regnskab under punkt 6.5. De penge, I får udbetalt fra Projektpuljen, skal bruges i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne, dvs. den godkendte ansøgning med budget samt øvrige dokumenter, der lå til grund for bevillingen. Bevillingen skal som udgangspunkt anvendes inden for den tidsperiode, I har skrevet i ansøgningen. Ændring af projektperioden skal godkendes af Projektrådgivningen, og anmodningen skal indsendes inden udløbet af den godkendte projektperiode. Revisionsinstruksen findes i to udgaver: Bilag 3 (bevillinger under kr.) og Bilag 4 (bevillinger over kr.). I kan altid hente den nyeste version af de to revisionsinstrukser på vores hjemmeside Revisionen af indsatsen skal ske efter principperne for god, offentlig revisionsskik og i øvrigt gennemføres af NGO ens revisor i henhold til revisionsinstruksen. Det påhviler NGO en at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville udføre sit revisionshverv i overensstemmelse med instruksens bestemmelser. I forbindelse med revision af afsluttende regnskab skal revisor nævne, at 4

5 5. Forvaltning af bevillingen 5.1. Budgetændringer 5.3. Dansk administration Projektet skal som udgangspunkt gennemføres inden for de godkendte budgetrammer. Omfordeling mellem det godkendte budgets hovedposter kan ske uden forudgående forelæggelse for Projektrådgivningen, hvis omfordelingen: Ikke overstiger 10 % af den mindste budgetpost, der omfordeles til eller fra Ikke vedrører budgettet for lønomkostninger, personaleydelser og revision og begrundes i efterfølgende statusrapport og -regnskab Overstiger ændringen derimod 10%-reglen eller vedrører én af ovennævnte budgetlinier, skal I have en forhåndsgodkendelse fra Projektrådgivningen, før I kan foretage budgetændringen. Dette kan ske ved at sende en mail med et nyt budget samt en begrundelse for de ønskede ændringer Brug af budgetmarginen I budgettet har I afsat et beløb under budgetlinjen Budgetmargin. Reglen er, at der skal afsættes min. 6% til denne budgetlinie og max. 10%. I kan overføre penge fra budgetmarginen til en eller flere af de øvrige hovedposter i budgettet, hvis der opstår behov for flere midler på den pågældende post. Budgetmarginen skal fx dække stigninger i priser, lønninger og vekselkurser. Overførslen fra budgetmarginen skal normalt ikke godkendes af Projektrådgivningen. I skal dog have en skriftlig godkendelse hvis: I vil bruge budgetmarginen til at udvide eller omformulere indsatsen. I vil bruge budgetmarginen på lønomkostninger, pers naleydelser eller revision. I budgettet har I afsat op til 7% af projektomkostningerne som bidrag til administrationen i Danmark. I regnskabet skal administrationsbidraget altid beregnes af det faktiske forbrug på bevillingen. Hvis I bruger færre penge end budgetteret, vil I derfor have et mindre beløb til rådighed til dansk administration. Administrationsbidraget skal dække de generelle, administrative merudgifter for jeres forening i forbindelse med bevillingen. Det kan være svært at skelne mellem generelle administrationsomkostninger og de direkte udgifter til projektet, men følgende udgifter i foreningen vil kun kunne dækkes af administrationsbidraget: Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter). Udgifter til personale på hovedkontor (og evt. landekontor), der udfører almindelig sagsbehandling, herunder: ~~ Udarbejdelse af ansøgninger og andre oplæg. ~~ Udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering. ~~ Rekruttering og udvælgelse af ikke-projektspecifikt personale, mødevirksomhed og kontakt med Projektrådgivningen og Udenrigsministeriet. ~~ Rapporteringsopgaver. ~~ Generelle budget- og regnskabsopgaver. Foreningsledelsens deltagelse i samarbejdet (ved ledelsen forstås medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). Bemærk, at I IKKE skal aflægge regnskab for, hvordan I bruger administrationsbidraget. Bemærk: Alle omfordelinger af budgetmarginen skal oplyses og begrundes i førstkommende statusrapport (med revideret budget) og i det afsluttende regnskab. Omfordelinger og anvendelse af budgetmarginen skal altid finde sted inden for projektets overordnede formål. 5

6 6. Deadlines: Rapportering, regnskab og revision Når I har fået bevilliget et Projektpuljeprojekt, forpligter I jer til at overholde en række deadlines: 6.1. Statusrapport deadline: 1. marts Denne deadline gælder for projekter, hvor den samlede periode for indsatsen er på 12 måneder eller derover, og som er startet senest 1. december året før. I statusrapporten skal der redegøres for følgende punkter: Aktiviteter og tilsyn Status på mål og indikatorer Problemer og/eller nye muligheder Ændringer og justeringer Status på forbrug Evt. justeringer af budget Budgetændringer skal fremgå af rapporten. Skemaet, som skal bruges til statusrapporten, findes på hjemmesiden (= Bilag 9), og rapporten må maksimalt fylde 5 sider. Rapporten skal skrives på enten dansk eller engelsk. Mellemregnskab (se bilag 12): For de aktiviteter, der finansieres af Projektpuljen, skal årsregnskabet specificere årets aktivitetsudgifter/-overførsler samt en afstemt oversigt over mellemregnskabet med Projektrådgivningen, herunder en beregning af den danske administration og en redegørelse for beholdning af ubrugte tilskudsmidler. Vær opmærksom på, at mellemregnskabet enten skal indgå som en note i det reviderede foreningsregnskab, eller revideres separat. Foreningsregnskab inklusiv årsberetning, revisionsprotokollat og mellemregnskab indsendes til Projektrådgivningen Erfaringsudvekslings-workshop Projektrådgivningen arrangerer hvert år erfaringsudvekslings-workshops for alle organisationer, der har modtaget bevilling fra Projektpuljen. Her skal organisationen stå for et kort, mundtligt oplæg om indsatsens gennemførelse med fokus på de erfaringer, der er opnået, set i forhold til et fagligt eller projektteknisk emne, som meldes ud fra Projektrådgivningen i god tid før workshoppen. Statusrapporten indsendes til Projektrådgivningen i en underskrevet version enten pr. post eller indscannet som en pdf-fil. Hvis statusrapporten sendes pr. post, skal den desuden indsendes i en elektronisk udgave til adressen: 6.2. Foreningsregnskab deadline: 1. juli Denne deadline gælder for bevillinger over kr. Foreningsregnskabet skal indsendes, hvis man har fået udbetalt midler før 1. december i det forgangne kalenderår. Følgende skal indsendes i forbindelse med foreningsregnskabet: Organisationens reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår Årsberetning Revisionsprotokollat 6 Der afholdes hvert år minimum to forårs- og to efterårsworkshops: En lørdagsworkshop skiftevis i København og Århus, samt en fyraftensworkshop i København. I kan frit vælge, hvilken af de to workshops der passer jeres planlægning bedst. Det eller de medlemmer af den danske organisation, der deltager i en workshop, forventes at have et tæt kendskab til projektet. Krav til deltagelse For et projekt på max. 2 år: Deltagelse mindst én gang i projektperioden. For et projekt på mere end 2 år: Deltagelse mindst to gange i projektperioden.

7 6.4. Afsluttende rapport Ved Projekter og Partnerskabsaktiviteter Når indsatsen er afsluttet, skal der indsendes en afsluttende rapport, som beskriver, hvordan indsatsen er blevet gennemført, og hvordan den har levet op til de målsætninger, som blev beskrevet i ansøgningen. Bevilling under kr : Den afsluttende rapport skal indsendes senest to måneder efter projektets afslutning. Bevillingen over kr : Den afsluttende rapport indsendes senest seks måneder efter projektets afslutning. Den afsluttende rapport skal udfyldes ud fra et bestemt format (Bilag 10), der findes på Rapporten må maksimalt fylde 8 sider og skal skrives på enten dansk eller engelsk. Ved Afsluttende projektformuleringer Rapporten skal indsendes senest en måned efter undersøgelsens/indsatsens afslutning, dog senest sammen med projektansøgningen. Der redegøres for den Afsluttende projektformulerings karakter, forløbet, arbejdsmetode og opnåede resultater. Rapporten skal udfyldes ud fra et bestemt format (Bilag 11), der findes på Rapporten bør ikke overstige 4 sider og skal skrives på enten dansk eller engelsk. Afsluttende rapport indsendes til Projektrådgivningen i en underskrevet version samt i elektronisk udgave til adressen: 6.5. Afsluttende regnskab Bevilling under kr : Regnskab for bevilling under kr. skal jeres forening selv udarbejde. Regnskabet skal indeholde en specifikation af modtagne tilskudsmidler til bevillingen, både bidrag modtaget fra Projektrådgivningens Projektpulje og finansielle bidrag fra andre bidragydere, herunder organisationen selv. Regnskabet skal indeholde en overskuelig fremstil- ling af afholdte udgifter. Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med det senest godkendte budget, og der skal være en klar henvisning til de originale bilag for hver udgiftspost, og bilagene skal vedlægges regnskabet. Regnskabet skal desuden indeholde en regnskabsberetning. Revisionen foretages af en af Projektrådgivningen udpeget revisor (PR betaler revisors honorar). Regnskabet skal indsendes til revisor, inklusiv alle bilag og kopi af jeres afsluttende rapport, senest 2 måneder efter projektets afslutning. Oplysninger vedr. den udpegede revisor kan findes på vores hjemmeside: Rapporteringen forudsætter, at NGO en på baggrund af den Afsluttende projektformulering vil udarbejde og indsende en projektansøgning. Det skal derfor fremgå, hvornår ansøgningen forventes indsendt, og hvorvidt den indsendes til Projektrådgivningens Projektpulje eller til Danidas bevilling til enkeltaktiviteter. Såfremt den Afsluttende projektformulering viser, at et projekt ikke kan gennemføres, skal ansøgeren aflevere en udvidet rapport om den Afsluttende projektformulerings resultat til Projektrådgivningen. Rapporten skal ud over de normale punkter redegøre for de vurderinger, som har ført til beslutning om ikke at gennemføre projektet. Revisor returnerer det reviderede regnskab og bilagene til jeres organisation og sender samtidig en kopi af det reviderede regnskab til Projektrådgivningen. Det er organisationens ansvar at opbevare de originale bilag. Bevilling på over kr : Regnskabet skal indeholde en specifikation af modtag- ne tilskudsmidler til bevillingen, både bidrag modtaget fra Projektrådgivningens Projektpulje og finansielle bidrag fra andre bidragydere, herunder organisationen selv. Regnskabet skal indeholde en overskuelig fremstilling af afholdte udgifter. Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget. 7

8 Regnskabet skal desuden indeholde en regnskabsberetning. Regnskabet skal være revideret af foreningens revisor, der også skal have det overordnede tilsyn med revisionen i udlandet. Revisoren skal være statsautoriseret eller registeret revisor. Revisor skal lave en revisionspåtegning samt en revisionsberetning/ -protokollat. Efter endt revision skal det reviderede regnskab sendes til Projektrådgivningen. Projektrådgivningen skal modtage det afsluttende regnskab senest 6 måneder efter den planlagte afslutning på indsatsen. Vægtet gennemsnitskurs I forbindelse med det afsluttende regnskab skal omregning af regnskaber ført i udenlandsk valuta ske til den kurs, som overførslerne har fundet sted til (vægtet gennemsnitskurs). Den vægtede gennemsnitskurs udregnes ved at lave en opstilling af alle foretagne overførsler i projektet. Det samlede beløb overført i danske kr. divideres derefter med det samlede modtagne beløb i lokal valuta, hvorefter man har den vægtede gennemsnitskurs. I bilag 13 (Eksempel: Opstilling af afsluttende regnskab), som findes på www. prngo.dk, kan I se et eksempel på en udregning. Overdragelse af projektudstyr Såfremt I ved indsatsens afslutning overdrager projektudstyr, inventar mv. til partnere eller myndigheder i modtagerlandet, skal det afsluttende regnskab være bilagt et underskrevet overdragelsesdokument (se eksempel bilag 14). Ubrugte tilskudsmidler samt optjente renter skal tilbagebetales til Projektrådgivningen. 7. Indberetning af problemer og uregelmæssigheder Den danske forenings bestyrelse har pligt til straks at give Projektrådgivningen besked: Hvis der opstår væsentlige vanskeligheder med at gennemføre indsatsen, herunder med at overholde det godkendte budget Hvis der opstår væsentlige problemer i NGO ens forhold til modtagerlandets myndigheder, partnerorganisationer eller udsendte medarbejdere Hvis I får begrundet mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder Rapporteringen skal være skriftlig, og I skal oplyse, hvordan I agter at løse og følge op på de rapporterede vanskeligheder og/eller uregelmæssigheder. I er meget velkomne til at ringe til os, hvis der opstår problemer i projektet, så vi kan vejlede jer i, hvordan I indberetter problemerne, og hvordan I kan forsøge at løse dem. Konstaterede sager om uregelmæssigheder vil blive offentliggjort på Projektrådgivningens hjemmeside, samtidigt med indberetning til Udenrigsministeriet. OM FORVALTNINGSVEJLEDNINGEN Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen er gælder for: Nye bevillinger givet gennem Projektpuljen efter ansøgningsrunden 15. april Tidligere bevillinger givet gennem Minipuljen frem til januar Vejledningen vil løbende blive revideret, hvis der sker ændringer i reglerne, eller hvis der har vist sig at være uklarheder i teksten. Bestyrelsen i den danske forening har selv ansvaret for at tjekke, om der er sket ændringer i reglerne. I kan altid hente den nyeste version af denne vejledning på 8 Projektrådgivningen Klosterport 4 A, 3 sal 8000 Århus C T: Kontoret er åbent alle hverdage Telefontid: Kl

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Økonomistyringsmanual Projektpuljen og Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere