Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting"

Transkript

1 Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday, 26 april i Aabenraa, i Sydbank, 6200 Aabenraa april in Aabenraa at Sydbank, 6200 Aabenraa Tilstedeværende: Attendance: Poul Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy Ongue, Hans Jørgen Christensen og Hans J. Nielsen (referent) Poul Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy Ongue, Hans Jørgen Christensen and Hans J. Nielsen (referent) Pkt. 1 Valg af dirigent Item 1 Election of Chairman Poul Thomsen blev foreslået og enstemmigt valgt og konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Poul Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting lawfully convened and constituted a quorum. Pkt. 2 Bestyrelsen aflægger beretning. Item 2 Board report. Formanden, Hans J. Nielsen gav følgende beretning: President, Hans J.

2 Nielsen gave the following report: 2011 havde været et forholdsvis roligt år had been a relatively quiet year. Sendt 1 container til Afrika og 1 container til Filippinerne. Posted 1 container to Africa and a container to the Philippines. I samarbejde med Hertz Schoolfoundation 1 container til Senegal. In cooperation with Hertz Schoolfoundation 1 container to Senegal. Dette er nok det maksimale som vor forening kan klare i øjeblikket. This is probably the maximum that our association can do at the moment. Foreningen har pt. The association currently has. 2 hovedopgaver at løse. 2 main tasks to solve. Den ene er at finde nye lagerlokaler, som er meget påtrængende. One is to find new storage rooms, which are very intrusive. Det an det er spørgsmålet om Mellemfolkelig Samvirkes støtteprogram Genbrug til Syd som har været underkastet et review af Danida. It is an issue between people MS support program "Recycling the South" has undergone a review by Danida. Fremtiden for programmen er uvis. The future of prog frame is uncertain. Samarbejdet med Danphil blev omtalt, idet modtaget materiel fra denne organisation fremover oplagres og distrubueres af AAE. Cooperation with Danphil was reported as received material from this organization now stored and distrubueres of AAE. Samarbejdet indebærer f.eks. The cooperation involves for example. også at de to foreninger i fællesskab har sikret et offentligt bibliotek i Puerto Galera internetforsyning 1 år frem. also that the two organizations have jointly secured a public

3 library in Puerto Galera internet supply 1 years. Musik- og Kulturfesten i 2011 havde været en succes, selvom overskuddet i forhold til de mange frivillige gratis arbejdstimer ikke helt levede op til forventninger. Music and Cultural Festival in 2011 had been a success although the profits in proportion to the many volunteers working for free does not quite live up to expectations. Overskuddet til hver forening blev kr. The surplus for each association was DKK 7,500 Formandes ophold i Filippinerne fra december marts 2012 blev omtalt. Form Andes stay in the Philippines from December to March 2012 was discussed. Af overskuddet fra Musik- og Kulturfesten blev 3 portioner a pesos (ca. 600 kr.) blev uddelt til Elementary School, Puerto Galera National High School samt det føromtalte nystartede offentlige bibliotek. Of the profits from the Music and Cultural Festival was 3 servings a 5,000 pesos (about 600 million) was distributed to Elementary School, Puerto Galera National High School and the aforementioned startups public library. Det blev oplyst, at der havde været en lille medlemstilgang og at Musikog Kulturfesten samt medieomtale har medført, at vi er blevet kontaktet af nogle individuelle personer, som har effekter de vil sponsorere. It was reported that there had been a small member approach and Music and Cultural Festival as well as media coverage has meant that we have been contacted by some individuals that have effects they will sponsor. Dette

4 er en meget positiv udvikling. This is a very positive development. Det blev oplyst at alt for mange af de nuværende medlemmer ikke betaler medlemskontingent. It was reported that too many of the current members do not pay membership fees. Dette spørgsmål vil blive taget op i bestyrelsen. This issue will be addressed by the Board. Formanden appellerede til, at vi alle gør en ekstra indsats for at skaffe nogle flere medlemmer. The President appealed to all of us make an extra effort to get some more members. Hvis hvert bestyrelsesmedlem, suppleanter og volonteers kunne finde 2-3 nye medlemmer i 2012/13 ville vores situation og økonomi være betydelig forbedret. If each board member, alternates and volonteers could find 2-3 new members in 2012/13 would our situation and the economy will be significantly improved. Formanden afsluttede beretningen med at takke alle som virker for foreningens ve og vel - især bestyrelsen, suppleanter og volunteers. The chairman closed the report by thanking everyone who works for the Association's welfare - particularly the Board, alternate members and volunteers. Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Item 3 The audited accounts submitted for approval. Poul Thomsen forelagde og gennemgik det reviderede regnskab. Poul Thomsen presented and reviewed the audited financial statements.

5 Overskuddet er kr ,40 og formuen er kr ,71. The surplus is $ 11, and assets is $ 21, Under dette punkt blev budget-2012 behandlet. At this point, the "budget-2012" treated. Enighed og uændret medlemsgebyr kr. 250 og for par kr Consensus and stable membership fee 250 and for couples DKK 350 Regnskabet og budget-2012 blev enstemmigt godkendt. Accounts and Budget-2012 was unanimously approved. Pkt. 4 Valg af revisor Item 4 Appointment of Auditor Svend Erik Christensen blev enstemmigt genvalgt Svend Erik Christensen was unanimously re-elected Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Item 5 Election of Board members and alternates Formanden takkede Poul Thomsen for god og konstruktiv arbejde i foreningen helt siden starten og udtrykte forståelse for Pouls ønsker om nu at udtræde. The Chairman thanked Poul Thomsen for good and constructive work of the association ever since the beginning and expressed understanding for Pouls desire now to withdraw.

6 Som nye medlemmer blev foreslået og nyvalgt Hans Jørgen Christensen, Sønderborg og Jan Samuelsson, Haderslev. As new members were proposed and elected Hans Jørgen Christensen, Sønderborg and Jan Samuelsson, Haderslev. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev alle genvalgt. The other directors were re-elected. Pkt. 6 Indkomne forslag Item 6 Proposals received Der forelå ikke forslag til behandling There were no proposals for consideration Pkt. 7 Eventuelt Item 7 Any other business Intet. Nothing. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og afluttede generalforsamlingen. President thanked the conductor for a job well done and afluttede meeting. Aabenraa, den 10. Aabenraa, 10 maj 2012 May

7 Poul Thomsen, dirigent (sign.) Hans J. Nielsen, referent (sign.) Poul Thomsen, conductor (Signed) Hans J. Nielsen, secretary (s.) Oprindelig Dansk tekst: Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Foreslå en bedre oversættelse

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2009 Kjaer Group Head Office CONTENTS Ledelsens beretning Kjaer Group kort fortalt Kjaer Group s forretningsmodel Langsigtede finansielle mål 5 års nøgletal Udviklingen i 2009

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa

Læs mere

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust

Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007. The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007. Baltic Property Trust Investeringsforeningen BPT Nordic Årsrapport 2007 Annual Report 2007 The Investment Fund BPT Nordic Annual Report 2007 Baltic Property Trust 1 Hjemstedsadresse Registered address Investeringsforeningen

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Fokus: JCI International I dette nummer: Formandens ord Referat afdelingsaften Invitation til afdelingsaften JCI Int. fra spæd idé til etableret afdeling JCI Int. my experience as project leader Being

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001

Magasinet. Årsberetning 2000 06.2001 Magasinet Årsberetning 2000 06.2001 Experimentariums Magasin Årsberetning / Annual Report Juni / June 2001 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editors Oversættelse / Translation Grafisk design /

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere