Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udstedere af obligationer NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-06-2013"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLERNES GYLDIGHED IKRAFTTRÆDELSE OG ÆNDRING AF REGLERNE BETINGELSER FOR OBLIGATIONERS OPTAGELSE TIL HANDEL BETINGELSER GENERELLE VILKÅR ANSØGNING MEDDELELSE OM UDBUDDETS FORLØB OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE AF OBLIGATIONER GENERELLE BESTEMMELSER Pligten til informationsgivning Højt informationsniveau Ligelig behandling OFFENTLIGGØRELSE Sprog Tidspunkt for offentliggørelse Offentliggørelse og offentliggørelsesmåde OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE DER IKKE ER OMFATTET AF OPLYSNINGSFORPLIGTELSERNE I PUNKT Meddelelsens form Meddelelsens indhold Kursrelevante forhold Ændringer i ledelse og revision Optagelse til handel på andre børser Finanskalender Regnskaber og regnskabsmeddelelser Revisionspåtegning Lukning af serier Cirkulerende beløb Opsigelser pr. termin Øvrige oplysninger Generalforsamling LØBENDE OPLYSNINGSFORPLIGTELSER FOR UDSTEDERE AF REALKREDITOBLIGATIONER, SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER, SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER OG OBLIGATIONER OMFATTET AF 33E I LOV OM REALKREDITLÅN OG REALKREDITOBLIGATIONER Anvendelsesområde Meddelelsens form Meddelelsens indhold Oplysningsforpligtelser Kursrelevante forhold Ekstraordinær lukning af serier Cirkulerende beløb Opsigelser pr. termin Ekstraordinære indfrielser Udtrækninger Debitormassens sammensætning...18

3 Ydelsesrækker Andre oplysninger, der skal offentliggøres Ændringer i ledelse og revision Optagelse til handel på andre børser Finanskalender Regnskaber og regnskabsmeddelelser Revisionspåtegning Udtrækninger Ydelsesrækker Generalforsamling Meddelelse til børsen OVERTRÆDELSE DISPENSATION...22 SKEMA A...23 SKEMA B

4 Indledning Det fremgår af værdipapirhandelslovens 21, at en operatør af et reguleret marked skal fastsætte klare og gennemsigtige regler for optagelse af værdipapirer til handel på det regulerede marked. Reglerne skal sikre, at værdipapirer, der optages til handel, kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, når værdipapirerne er frit omsættelige. I dette regelsæt opfylder NASDAQ OMX Copenhagen A/S (børsen) de vilkår, som fremgår af værdipapirhandelsloven. Regelsættet indeholder således de præciserede krav, som gælder for at en obligation kan optages til handel på børsen, samt de bestemmelser som regulerer udstedernes informationsgivning til markedet og børsen. Reglerne er tilpasset gældende EU-direktiver, såsom Markedsmisbrugsdirektivet, Transparensdirektivet og direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID). Reglerne for udstedere af obligationer indeholder indledningsvist bestemmelser om reglernes gyldighed samt ikrafttræden. I afsnit 2 findes betingelser for obligationers optagelse til handel, mens obligationsudstederes oplysningsforpligtelser reguleres i afsnit 3. Regler om overtrædelse og dispensation findes i henholdsvis afsnit 4 og 5. Selve regelteksten er skrevet med fed skrift. For at fremme anvendelsen af reglerne efterfølges regelteksten i en række tilfælde af en vejledende tekst. Den vejledende tekst er ikke bindende for udstederen, men udgør blot børsens fortolkning af gældende praksis. Den senest opdaterede version af regelsættet er tilgængelig på børsens hjemmeside 4

5 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Reglernes gyldighed Dette regelsæt omhandlende obligationer gælder fra og med den dag, hvor udstederens obligationer optages til handel på børsen, eller den dag udstederen søger om optagelse til handel, samt derefter i løbet af den tid udstederens obligationer er optaget til handel på børsen. 1.2 Ikrafttrædelse og ændring af reglerne Dette regelsæt træder i kraft den 1. juni Samtidig ophæves Regler for udstedere på NASDAQ OMX Copenhagen af 1. juli Betingelserne for optagelse til handel gælder fortløbende Betingelserne for optagelse til handel gælder fra det tidspunkt, hvor udstederens værdipapirer optages til handel samt så længe obligationerne er optaget til handel. 2. Betingelser for obligationers optagelse til handel 2.1 Betingelser For at obligationer kan optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S skal udstederen være retsmæssigt stiftet eller på anden måde gyldigt etableret ifølge gældende retsforskrifter på stiftelses- eller etableringsstedet. Udenlandske udstedere af obligationer skal drive virksomhed i overensstemmelse med den relevante lovgivning i hjemlandet Udsteders obligationer skal: (i) være i overensstemmelse med de retsforskrifter, der gælder på udstederens stiftelsessted, og (ii) have de nødvendige lovmæssige eller andre godkendelser Ansøgningen om optagelse til handel skal omfatte alle obligationer fra samme udstedelse Obligationerne skal være frit omsættelige Ved ansøgning om obligationers optagelse til handel på børsen, skal der udarbejdes og offentliggøres informationer, som kan danne grundlag for optagelsen til handel af obligationerne. Hvis et prospekt er påkrævet efter lovgivningen, vil dette danne grundlag for optagelse til handel. Hvor hensynet til investorerne tilsiger det, kan børsen kræve yderligere oplysninger offentliggjort udover hvad der er indeholdt i prospektet. 5

6 Yderligere påkrævede oplysninger kan indarbejdes i prospekt, endelige vilkår, informationsmateriale eller offentliggøres på anden måde Udstederens bestyrelse skal sammensættes på en sådan måde, at den afspejler den kompetence og erfaring, som kræves for at lede en udsteder, hvis værdipapirer er optaget til handel, og opfylde dens forpligtelser Udstederens direktion skal have tilstrækkelig kompetence og erfaring i at lede en udsteder, hvis værdipapirer er optaget til handel, og opfylde sådan en udsteders forpligtelser. Det er en forudsætning for at blive en udsteder, hvis værdipapirer er optaget til handel, at medlemmerne af bestyrelsen samt personer med ledelsesansvar i udstederen har en tilstrækkelig grad af erfaring og viden om de særlige krav, der stilles til sådanne udstedere. Det er desuden vigtigt, at disse personer forstår de krav og forventninger, der er til sådanne udstedere. Det kræves ikke, at samtlige medlemmer af bestyrelsen skal have en sådan erfaring eller kompetence, men bestyrelsen skal ud fra en overordnet betragtning være tilstrækkelig kvalificeret. Med hensyn til direktionen, skal som minimum den administrerende direktør og økonomidirektøren være kvalificerede på dette område. Når børsen vurderer de pågældende personers eller bestyrelsens kvalifikationer, tages tidligere erfaring fra stillinger i udstedere, hvis værdipapirer er eller her været optaget til handel på børsen, et andet reguleret marked eller en markedsplads med tilsvarende juridisk status med i overvejelserne. Anden relevant erfaring kan også være kvalificerende Udstederen skal i god tid før optagelsen til handel etablere og opretholde hensigtsmæssige procedurer, kontroller og systemer, herunder systemer og procedurer for regnskabsaflæggelse, for at kunne opfylde sine oplysningsforpligtelser og give markedet rettidige, pålidelige, nøjagtige og ajourførte oplysninger, som påkrævet af børsen Selvom alle betingelser er opfyldt, kan børsen afslå en ansøgning om optagelse til handel, såfremt den skønner, at optagelsen vil være i modstrid med værdipapirmarkedets og investorernes interesse. En udsteder, som ansøger om optagelse til handel, kan i særlige tilfælde anses for uegnet til optagelse til handel på trods af, at udstederen opfylder alle betingelserne herfor. Dette kan fx være tilfældet, hvor det vurderes, at optagelse til handel af udstederens værdipapirer vil være til skade for tilliden til værdipapirmarkedet generelt. Hvis en udsteders værdipapirer, som allerede er optaget til handel, på trods af at de opfylder alle gældende betingelser, anses for at skade tilliden til værdipapirmarkedet generelt på grund af sine aktiviteter eller sin organisation, kan børsen i særlige tilfælde overveje at overføre værdipapirerne til observationslisten eller at slette værdipapirerne fra handlen. 2.2 Generelle vilkår En udsteder skal acceptere og underskrive Generelle vilkår for optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. De generelle vilkår skal være børsen i hænde senest første handelsdag. 6

7 2.3 Ansøgning Udstederen skal fremsende en ansøgning om optagelse til handel og til officiel notering på børsen. Ansøgningen skal indeholde oplysning om: - almindelige oplysninger om udstederen og eventuelt baggrunden for ønsket om optagelse til handel og til officiel notering, - oplysninger om lånet og optagelsen til handel og - den eller de pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber eller andre, der på udstederens vegne forestår optagelsen til handel. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges: - udkast til de informationer, som skal danne grundlag for optagelsen til handel af obligationerne, jf. pkt , - tidsplan for optagelsens forløb, - kun såfremt stamdata ikke kan fremsendes via fondsportalen.dk, skal udfyldt Oplysningsskema til obligationer og eventuelt tillæg om debitorterminer vedlægges som bilag, og - eventuel tegningsblanket For udstedere, der ikke i forvejen har værdipapirer optaget til handel på børsen, skal endvidere medfølge regnskaber for de seneste to regnskabsår og udstederens senest registrerede vedtægter. Ved optagelse til handel af obligationer, som udstedes af Staten, skal der alene fremsendes stamdata via fondsportalen.dk. 2.4 Meddelelse om udbuddets forløb Når en udsteder har udbudt obligationer forud for optagelsen til handel, og udbuddet er afsluttet, skal der offentliggøres en meddelelse, hvoraf det fremgår, hvordan udbuddet er forløbet. 7

8 OPLYSNINGSSKEMA TIL OBLIGATIONER 1. ISIN - 2. Navn (kursliste) 3. Navn (handelssystem, max. 12 karakterer) 4. Første handelsdag Nominel rente (max. 3 decimaler), 6. Handelsvaluta 7. Udstedelsesvaluta 8. Fast / variabel rentesats (F/V) 9. Konverterbar / inkonverterbar (K/I) 10. Cirkulerende mængde ved optagelse til handel (mio.) 11. Indekslån (J/N) Hvis Ja: Indekstype (I / IE / IS / IJ / AI / SI) 12. Lånetype nominelle lån (fast, serie, annuitet) Lånetype gældende på debitor- eller kreditorside 13. Delydelser (J/N) (hvis ja, vedlæg bilag) 14. Andelsstørrelse 15. Åbningsdato (første emissionsdag) Lukningsdato (sidste emissionsdag) Første rentetermin Sidste kreditortermin (slutår) Debitorløbetid Første publiceringsdato Første udtrækningstermin Antal terminer pr. år (max. 4) 8

9 23. Antal åbne terminer 24. Beskatning (sort, blå) 25. Renteprincip: FAK/FAK (Obl. Markedskonvention) 30/360 FAK/360 (Pengemarkedskonvention) 26. Registreret VP (J/N) 27. Afdragsprocent (indekslån) - Pkt skal kun udfyldes ved optagelse af udenlandske obligationer samt ved optagelse af danske obligationer, hvis de afviger fra den danske standard (se vejledning). 28. Ex. kupon (dato / antal kalenderdage / børsdage) 29. Antal afviklingsdage (kalenderdage / børsdage) - - / - - / - - / Punkt skal kun udfyldes ved optagelse af nye lånetyper på børsen. 30. Dato Kurs Bruttorente, 33. Korrektionsfaktor, 34. Varighed, Undertegnede indestår for rigtigheden af ovenstående oplysninger, den 20 Stempel / Underskrift 9

10 TILLÆG DEBITORTERMINER Termin Åbningsdato Trækningsberegn.dato Lukningsdato 1. debitortermin Publiceringsdato

11 3. Oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer 3.1 Generelle bestemmelser Pligten til informationsgivning Udstedere, der har obligationer optaget til handel på børsen eller for hvilke, der er indgivet anmodning om optagelse til handel, skal overholde de forpligtelser, der følger af dette afsnit om Oplysningsforpligtelser for udstedere af obligationer Højt informationsniveau Udstederne skal i forbindelse med opfyldelsen af deres oplysningsforpligtelser sikre et højt informationsniveau Ligelig behandling Udstederne skal sikre, at alle får lige adgang til væsentlige oplysninger om udstederen, der kan antages at få betydning for kursdannelsen på udstederens obligationer, der er optaget til handel, og skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til sådan information, før den er offentliggjort. Udstederne skal tilrettelægge deres markedsførings- og informationsaktiviteter med respekt af gældende oplysningsforpligtelser og princippet om ligebehandling af investorer og skal ved tilrettelæggelsen og udøvelsen af disse aktiviteter opretholde en høj standard herfor. 11

12 3.2 Offentliggørelse Sprog Offentliggørelse af meddelelser skal for danske udstedere ske på dansk. Udenlandske udstedere kan vælge at offentliggøre meddelelser på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Børsen anbefaler, at alle danske udstedere også offentliggør meddelelser på engelsk. Den engelsksprogede meddelelse skal tilstræbes offentliggjort samtidig med den danske Tidspunkt for offentliggørelse Offentliggørelse af oplysninger omfattet af disse regler skal ske hurtigst muligt, medmindre andet er særligt bestemt. Såfremt kursrelevante oplysninger bevidst gives til en tredjemand, som ikke er pålagt tavshedspligt, skal sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Offentliggørelse af oplysninger kan udsættes i henhold til gældende national lovgivning. Væsentlige ændringer i allerede offentliggjorte oplysninger skal offentliggøres så hurtigt som muligt. Rettelser i oplysninger offentliggjort af udstederen skal offentliggøres, så snart fejlen er konstateret, medmindre den er ubetydelig. Formålet med dette krav er at sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til de samme oplysninger samtidigt. Kravet om hurtigst muligt at informere markedet betyder, at der kun må gå ganske kort tid fra en beslutning er taget eller en begivenhed er indtruffet og til offentliggørelse finder sted. Offentliggørelse må alene afvente den tid, der er nødvendig for at indsamle og offentliggøre oplysningerne. Oplysningerne skal samtidig være så gennemarbejdede, at de er tilstrækkeligt fyldestgørende. Selv om der normalt udarbejdes udkast til meddelelser forud for en planlagt beslutningstagning, kræver reglerne ikke, at der offentliggøres en meddelelse fx under et igangværende bestyrelsesmøde eller andre beslutningsprocesser. Offentliggørelse kan finde sted efter mødets afslutning. Ifølge disse regler er det ikke muligt at give kursrelevante oplysninger på fx generalforsamlinger eller analytikermøder, uden at sådanne oplysninger samtidig hermed offentliggøres. Såfremt udstederen planlægger at give sådanne oplysninger på sådan et møde, skal udstederen senest samtidig hermed offentliggøre oplysningerne i en meddelelse i overensstemmelse med pkt I henhold til national lovgivning er det i visse tilfælde muligt at udsætte offentliggørelse af kursrelevante oplysninger. I så fald skal udstederen sikre sig, at alle gældende nationale regler vedrørende udsættelse overholdes. Når en udsteder offentliggør væsentlige ændringer til allerede offentliggjorte oplysninger, skal sådanne ændringer offentliggøres gennem de samme distributionskanaler som tidligere. Hvis der er ændringer til oplysninger i en regnskabsmeddelelse eller en årsrapport, er det normalt ikke 12

13 nødvendigt at gentage hele regnskabsmeddelelsen eller årsrapporten, men ændringerne kan offentliggøres i en meddelelse, som distribueres på samme måde som regnskabsmeddelelsen eller årsrapporten blev distribueret Offentliggørelse og offentliggørelsesmåde Oplysninger, som skal offentliggøres på baggrund af dette regelsæt, skal offentliggøres på en sådan måde, at oplysningerne hurtigt bliver tilgængelige på et ikke-diskriminerende grundlag. Oplysninger, som skal offentliggøres, skal af overvågningshensyn desuden indsendes til børsen senest samtidig med offentliggørelsen på den af børsen anførte måde. Meddelelser skal indeholde oplysninger om tidspunkt og dato for offentliggørelse, udstederens navn og hjemmeside, kontaktperson samt telefonnummer. De vigtigste oplysninger i meddelelsen skal tydeligt fremgå i begyndelsen af meddelelsen. Alle meddelelser fra en udsteder skal i overskriften anføre, hvad meddelelsen handler om. Formålet med dette krav er at sikre, at alle markedsdeltagere har adgang til de samme oplysninger samtidigt. Oplysningerne skal indsendes elektronisk til børsen på den af børsen anførte måde. Hvis der er behov for hjælp med hensyn til praktik omkring offentliggørelse, kan udstederen kontakte børsen. Udstederne skal fremsende alle offentliggjorte oplysninger til børsen. Oplysningerne fremsendes til børsen via GlobeNewswire på https://cns.omxgroup.com eller via en service provider. 3.3 Oplysningsforpligtelser for udstedere der ikke er omfattet af oplysningsforpligtelserne i punkt Meddelelsens form I overskriften anføres, hvilken type meddelelse, der er tale om. Det skal af hver enkelt side fremgå, hvor mange sider meddelelsen omfatter, hvilken slags meddelelse det drejer sig om, og hvilken udsteder meddelelsen vedrører. Alle meddelelser skal, medmindre de er korte eller af teknisk karakter, indledes med et resumé, og væsentlige informationer skal altid gives først Meddelelsens indhold Meddelelser fra udstedere skal være nøjagtige, tydelige og fyldestgørende. De skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information. Hvor det er relevant skal meddelelsen indeholde udstederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information Kursrelevante forhold 13

14 En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. I dette regelsæt betyder kursrelevante oplysninger oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på udstederens værdipapirer i henhold til national lovgivning. Denne bestemmelse finder anvendelse i situationer, hvor der kræves offentliggørelse af oplysninger, som ikke er dækket af andre bestemmelser i dette regelsæt Ændringer i ledelse og revision Alle ændringer i udstederens bestyrelse og direktion, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet udstederen skal hurtigst muligt offentliggøres. Meddelelser om et nyt direktionsmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes tidligere beskæftigelse og eventuelle nuværende væsentlige bestyrelsesposter. Meddelelser om et nyt bestyrelsesmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes hovedbeskæftigelse og eventuelle andre nuværende væsentlige bestyrelsesposter Optagelse til handel på andre børser Søger en udsteder, hvis obligationer er optaget til handel på børsen, disse obligationer optaget til handel på et andet reguleret marked, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Det skal endvidere offentliggøres, om ansøgningen imødekommes eller afslås. Bliver en udsteder bekendt med, at dens obligationer optaget til handel på børsen ligeledes optages til handel og handles på et andet marked, skal udstederen hurtigst muligt offentliggøre meddelelse herom. Udstedere, hvis obligationer er optaget til handel på udenlandske regulerede markeder, skal offentliggøre de samme oplysninger, som skal offentliggøres ifølge de offentliggørelseskrav, der gælder for obligationer optaget til handel i det pågældende land, senest samtidig med offentliggørelsen af disse. Oplysningerne skal offentliggøres samtidig på alle markeder. De ovennævnte oplysninger samt oplysning om optagelse til handel på andre regulerede markeder skal medtages i årsrapporten Finanskalender En udsteder skal inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer, for hvornår i det pågældende regnskabsår udstederen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapport, samt for hvornår udstederen forventer at afholde ordinær generalforsamling. 14

15 Såfremt udstederen ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal udstederen senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Såfremt udstederen ændrer den i finanskalenderen offentliggjorte dato for afholdelse af ordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres Regnskaber og regnskabsmeddelelser Al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsrapport inden tre måneder efter regnskabsårets udløb, skal udstederen offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse. Såfremt årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et urevideret regnskab, skal den offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Alternativt, hvis årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et revideret regnskab, skal den offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsregnskabsmeddelelse, skal årsrapporten offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret. Delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede Revisionspåtegning Revisionspåtegningen er en del af årsrapporten. Udstederen skal dog hurtigst muligt offentliggøre enhver revisionspåtegning, som ikke er i standard format, eller som er modificeret. En revisionspåtegning skal i dette afsnit anses for modificeret eller ikke i et standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes Lukning af serier Når der træffes beslutning om hel eller delvis lukning af en serie, skal der hurtigst muligt offentliggøres en meddelelse herom Cirkulerende beløb Udstedere skal løbende offentliggøre det nominelle cirkulerende beløb pr. serie Opsigelser pr. termin Udstedere af CMO er skal i forbindelse med hver udtrækning offentliggøre størrelsen af de samlede udtrækninger. 15

16 Skema A indeholder de nærmere bestemmelser om indholdet af oplysninger om udtrækninger pr. termin i forbindelse med levering af disse til børsen Øvrige oplysninger Såfremt en udsteder bliver opmærksom på uoverensstemmelser mellem sine egne beregninger af effektive renter, varighed og lignende på sine egne serier og de beregninger, der foretages og offentliggøres af børsen, skal udstederen hurtigst muligt meddele dette til børsen. Udstedere af CMO er skal offentliggøre information om collateralsammensætningen på de samhørende CMO-trancher. Skema B indeholder de nærmere bestemmelser om indholdet af oplysningerne i forbindelse med levering heraf til børsen. Udstedere af CBO er skal ved optagelsen elektronisk levere information om collateralsammensætningen på de samhørende CBO-trancher til børsen Generalforsamling Senest ved indkaldelsen til en generalforsamling skal indkaldelsen med samtlige forslag offentliggøres. Når der er truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal årsagen hertil angives. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse skal der offentliggøres en meddelelse om forløbet heraf, indeholdende oplysning om trufne beslutninger. Fremkommer der på generalforsamlingen væsentlige oplysninger, som ikke i forvejen er offentliggjort, skal der hurtigst muligt offentliggøres meddelelse herom. Hvis udstederen på forhånd har kendskab til, at der på generalforsamlingen vil fremkomme oplysninger af betydning for kursdannelsen, eksempelvis oplysninger om ændrede forventninger til udviklingen for et regnskabsår eller oplysninger om udstederens økonomiske forhold i den forløbne del af regnskabsåret, skal en meddelelse indeholdende disse oplysninger offentliggøres senest samtidig med generalforsamlingens begyndelse. Udstederen kan i særlige tilfælde, herunder hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, tage kontakt til børsen med henblik på at tilrettelægge offentliggørelsen af meddelelsen. 3.4 Løbende oplysningsforpligtelser for udstedere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer 16

17 3.4.1 Anvendelsesområde Udstedere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. er ikke omfattet af oplysningsforpligtelserne i kapitel 3.3 i nærværende regelsæt. Udstedere af realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og obligationer omfattet af 33e i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer skal på dette område i stedet følge nærværende kapitel 3.4, der indeholder regler om sådanne udstederes oplysningsforpligtelser, andre oplysninger, der skal offentliggøres, og indberetninger til børsen. En oplysning, der skal offentliggøres efter afsnittet Oplysningsforpligtelser kan være omfattet af definitionen af kursrelevante forhold, mens oplysninger, der skal offentliggøres efter afsnittet Andre oplysninger, der skal offentliggøres, som udgangspunkt ikke vil være omfattet af definitionen af kursrelevante forhold for udstedere af realkreditobligationer, eks. finanskalenderen og oplysninger om ændringer i et realkreditinstituts ledelse Meddelelsens form I overskriften anføres, hvilken type meddelelse, der er tale om. Det skal af hver enkelt side fremgå, hvor mange sider meddelelsen omfatter, hvilken slags meddelelse det drejer sig om, og hvilken udsteder meddelelsen vedrører. Alle meddelelser skal, medmindre de er korte eller af teknisk karakter, indledes med et resumé, og væsentlige informationer skal altid gives først Meddelelsens indhold Meddelelser fra udstederne skal være nøjagtige, tydelige og fyldestgørende. De skal formuleres på en måde, der giver umiddelbart grundlag for at forstå indholdet og vurdere betydningen af den givne information. Hvor det er relevant skal meddelelsen indeholde udstederens egen vurdering af konsekvenserne af den givne information Oplysningsforpligtelser Kursrelevante forhold En udsteder skal hurtigst muligt offentliggøre oplysninger om beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante. I dette regelsæt betyder kursrelevante oplysninger oplysninger, som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen på udstederens værdipapirer i henhold til national lovgivning. Denne bestemmelse finder anvendelse på situationer, hvor der kræves offentliggørelse af oplysninger, som ikke er dækket af andre bestemmelser i dette regelsæt Ekstraordinær lukning af serier 17

18 Når der træffes beslutning om ekstraordinær lukning af en serie, skal der hurtigst muligt offentliggøres en meddelelse herom Cirkulerende beløb Udstedere skal løbende offentliggøre det nominelle cirkulerende beløb pr. serie Opsigelser pr. termin Udstedere skal offentliggøre oplysninger om opsigelser pr. termin for alle konverterbare obligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Ekstraordinære indfrielser Udstedere skal offentliggøre oplysninger om samlede ekstraordinære indfrielser for alle konverterbare obligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Udtrækninger Udstedere skal for alle konverterbare obligationsserier i forbindelse med hver udtrækning offentliggøre størrelsen af de samlede udtrækninger, herunder hvor stor en del af disse, der skyldes ekstraordinære indfrielser. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Debitormassens sammensætning Udstedere skal offentliggøre oplysninger om debitormassens sammensætning for alle konverterbare obligationsserier. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Ydelsesrækker Udstedere skal offentliggøre oplysninger om ydelsesrækker for alle konverterbare annuitets-, indeks- og serielån. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Andre oplysninger, der skal offentliggøres Ændringer i ledelse og revision Alle ændringer i udstederens bestyrelse og direktion, væsentlige ændringer i den ledende medarbejderstab, samt til- og fratræden af revisorer tilknyttet udstederen skal hurtigst muligt offentliggøres. Meddelelser om et nyt direktionsmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes tidligere beskæftigelse og eventuelle nuværende væsentlige bestyrelsesposter. 18

19 Meddelelser om et nyt bestyrelsesmedlem skal indeholde oplysninger om den pågældendes hovedbeskæftigelse og eventuelle andre nuværende væsentlige bestyrelsesposter Optagelse til handel på andre børser Søger en udsteder, hvis obligationer er optaget til handel på børsen, disse obligationer optaget til handel på et andet reguleret marked end børsen, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Det skal endvidere offentliggøres, om ansøgningen imødekommes eller afslås. Bliver en udsteder bekendt med, at dens obligationer optaget til handel på børsen ligeledes optages til handel og handles på et andet marked, skal udstederen hurtigst muligt offentliggøre meddelelse herom. Udstedere, hvis obligationer er optaget til handel på udenlandske regulerede markeder, skal offentliggøre de samme oplysninger, som skal offentliggøres ifølge de offentliggørelseskrav, der gælder for obligationer optaget til handel i det pågældende land, senest samtidig med offentliggørelsen af disse. Oplysningerne skal offentliggøres samtidig på alle markeder. De ovennævnte oplysninger samt oplysning om optagelse til handel på andre regulerede markeder skal medtages i årsrapporten Finanskalender En udsteder skal inden udgangen af første måned af hvert regnskabsår offentliggøre en finanskalender, der skal indeholde en angivelse af de forventede datoer, for hvornår i det pågældende regnskabsår udstederen forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelser og årsrapport, samt for hvornår udstederen forventer at afholde ordinær generalforsamling. Såfremt udstederen ændrer de i finanskalenderen offentliggjorte datoer for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser og årsrapport, skal udstederen senest en uge før den pågældende dag meddele hvilken dato, der nu forventes at ske offentliggørelse. Såfremt udstederen ændrer den i finanskalenderen offentliggjorte dato for afholdelse af ordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres Regnskaber og regnskabsmeddelelser Al regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til gældende regnskabslovgivning. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsrapport inden tre måneder efter regnskabsårets udløb, skal udstederen offentliggøre en årsregnskabsmeddelelse. Såfremt årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et urevideret regnskab, skal den offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Alternativt, hvis årsregnskabsmeddelelsen er baseret på et revideret regnskab, skal den offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden. Hvis udstederen ikke offentliggør en årsregn- 19

20 skabsmeddelelse, skal årsrapporten offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsåret. Delårsrapporter skal offentliggøres inden for to måneder efter udløbet af regnskabsperioden, og det skal oplyses, om de er reviderede, har været genstand for review, eller om de er ureviderede Revisionspåtegning Revisionspåtegningen er en del af årsrapporten. Udstederen skal dog hurtigst muligt offentliggøre enhver revisionspåtegning, som ikke er i standard format, eller som er modificeret. En revisionspåtegning skal i dette afsnit anses for modificeret eller ikke i et standardformat, hvis revisor har forsynet påtegningen med en supplerende oplysning, eller hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion uden forbehold, hvis der er tale om en afkræftende konklusion, eller hvis en konklusion ikke kan udtrykkes Udtrækninger Udstedere skal for alle inkonverterbare annuitets-, indeks- og serielån og indeksobligationer i forbindelse med hver udtrækning offentliggøre størrelsen af de samlede udtrækninger. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Ydelsesrækker Udstedere skal offentliggøre oplysninger om ydelsesrækker for alle konverterbare annuitets-, indeks- og serielån og indeksobligationer. Formatet af meddelelsen findes på børsens hjemmeside Generalforsamling Senest ved indkaldelsen til en generalforsamling skal indkaldelsen med samtlige forslag offentliggøres. Når der er truffet beslutning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal dette hurtigst muligt offentliggøres. Ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal årsagen hertil angives. Umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse skal der offentliggøres en meddelelse om forløbet heraf, indeholdende oplysning om trufne beslutninger. Hvis udstederen på forhånd har kendskab til, at der på generalforsamlingen vil fremkomme oplysninger af betydning for kursdannelsen, skal en meddelelse indeholdende disse oplysninger offentliggøres senest samtidig med generalforsamlingens begyndelse. Udstederen kan i særlige tilfælde, herunder hvis dette undtagelsesvis ikke er muligt, tage kontakt til børsen med henblik på at tilrettelægge offentliggørelsen af meddelelsen. 20

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013

NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2013 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 2 1.2 Offentliggørelse af forløb af generalforsamling...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen

Afgørelser og Udtalelser 2009. NASDAQ OMX Copenhagen NASDAQ OMX Copenhagen I. FORORD... 1 II. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER.... 2 1.1. Udtalelser i pressen om selskabets strategi forud for offentliggørelse... 2 1.2. Manglende offentliggørelse af informationer

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere