GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III"

Transkript

1 Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE III København 1978

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...19 Andre institutioner C...24 Erhvervsvirksomheder D...24 Privatpersoner m.v. E...27 Indholdsfortegnelse, alfabetisk ordnet...31 Guide til maritimt kildemateriale III 2/31

3 Forord Kontaktudvalget udsender hermed det tredie hefte i serien Guide til maritimt kildemateriale, der er tænkt som et hjælpemiddel for den interesserede til lettest muligt at kunne finde frem til relevant materiale. Det ville være praktisk at få udgivet en samlet udgave indeholdende alt, hvad hidtil er omtalt af arkivalier, fotos, genstande m.v. - man må håbe på tid, kræfter og penge ad åre. Indtil da må man nøjes med det register, som findes bag i dette hefte. Vi har ved indsamlingen af oplysninger til denne guide forsøgt at vise, at der ligger et stort og rigt materiale om maritime emner andre steder end på arkiver og museer. Erhvervsvirksomheder har fået en opfordring til at opgive, hvad de ligger inde med af arkivalier og andre ting. Skibsværfter og andre større virksomheder har ofte meget øldre materiale, man at få registreret private arkiver kræver en stor arbejdsindsats telefonopkald, rykkere så besvarelsesprocenten på de flere hundrede skriftlige henvendelser blev ikke særlig høj. Specielle omstændigheder gælder for de mindre skibs- og bådeværfter, der som oftest er enkeltmands eje, hvorfor korrespondance og regnskaber betragtes som personlige ting og ikke overlades efterfølgere. Men også her findes spændende ting, For at vise den store mængde håndgribelige udsagn fra en tidligere tid, har vi henvendt os til Træskibsejernes Sammenslutning for at få medlemmerne til at berette om deres skibe. Det store afsnit om Rigsarkivets 1. afdeling giver trods omfanget kun en nødtørftig oversigt udarbejdet på grundlag af foreliggende hjælpemidler og samtlige udvalgsmedlemmers kombinerede viden. Senere supplementer vil nok vise sig nødvendige og forslag til sådanne modtages med tak, Kontaktudvalget Guide til maritimt kildemateriale III 3/31

4 A 20 Dansk Folkemindesamling Birketinget Kbh. S Åbent hverdage kl Interviews på bånd: Særlig viser, anekdoter m.m., viser ombord. I alt ca. 100 bånd. Visebøger viser, skik og tro, organisation herom findes arkivalier. Protokol for Helsingør Kystdistrikt , (DFS 1935/8) S/S Nowhere eller søfolk spiller aldrig jazz (DFS 1956/2). En mindre samling af fotografier af personer i land eller ombord. Mindre samling bøger omhandlende maritim skik og brug, viser, overtro og andre traditioner. A 21 Haderslev Byhistorisk Arkiv Biblioteket Bispegade Haderslev Forhandlingsprotokol for Sønderjyllands Skibslaug, Haderslev fra oprettelsen 1971 til nedlæggelsen Søfartsbøger: H.C. Hermansen 1874, C.A. Brodersen 1923, H.M.F. Torp 1912, W.E.F. Kretzshmann 1928, C.P. Noissen 1884, H.J. Møller Fotografier: Gamle Haderslev sejlskibe, S/S Helene, skibe med tilknytning til Haderslev, fyrskibet Haderslev, fremmede skibe ved kaj i Haderslev, kongeskibet Dannebrog i Haderslev havn, skibe der losses og lastes i Haderslev havn. A 22 Historisk Arkiv, Danmarks Radio TV-byen 2860 Søborg lok I Historisk Arkiv findes en del optagelser med fartøjer og med maritime miljøer. Disse kan i begrænset omfang ses efter aftale. Med hensyn til udsendelser produceret af Danmarks Radio, er disse behæftet med ophavsret, og er således ikke umiddelbart tilgængelige. A 23 Det kgl. Biblioteks kort- og billedsamling Det kgl. Bibliotek Christians Brygge Kbh. K Kortsamlingen: Som hovedprincip gælder, at materialet er klassificeret topografisk, og undergrupperne enten kronologisk eller alfabetisk. Guide til maritimt kildemateriale III 4/31

5 A 23 Det kgl. Biblioteks kort- og billedsamling, fortsat Tidsmæssigt strækker kortsamlingen sig tilbage til 14/1500-tallets portolaner (ca. 5 stk.), videre over renaissancens engelske og hollandske søkortsamlinger til nyere tiders enkeltstående søkort; således kan fremvises en komplet dansk serie p.gr.a. Pligtafleveringen. De nordiske farvande er i øvrigt de talrigst repræsenterede de oversøiske farvande er mere tilfældigt dækket. De hele kortværker skal p.t. Søges i Ældre Samling's folieregister, nr. 9 p i Katalogværelset, men værkerne er under overførelse til kortsamlingen. De løse kort søges efter farvand og herunder kronologisk, dog er kort over nordiske farvande før 1677 inkorporeret i gruppen Danmark IIII 14, herunder også kronologisk. Gruppe 14, historiske blade afbilledende søslag m.m. Udgør en særlig gruppe. Tilgangen omfatter de ovenfor nævnte danske pligtafleveringer; desuden benyttes størsteparten af de til rådighed værende midler til faksimile optryk af kort-værker. Naturligvis omfatter samlingen alle typer kort, her er blot focuseret på kort i maritim sammenhæng. Billedsamlingen. Hovedprincippet ved benyttelse af K.B.'s omfattende billedsamling er den topografiske opdeling (f. eks. havne, skibsværfter søges under den pågældende lokalitet). Desuden kan der arbejdes emnemæssigt ud fra et stikords-seddelregister, der henviser til de respektive grupper (f. eks. Kompas, redningsvæsen, skibe). Endelig skal en ligeledes talrig samling personportrætter af bl.a. søofficerer; skibsredere søges alfabetisk. Hver af grupperne er opdelt efter følgende formater: folie, 4 O, 8 O samt en righoldig postkortsamling; således bør alle formaterne være gennemset, førend emnet er blevet udtømt. Desuden rummer billedsamlingen priva samlinger, hvis helhed er forblevet udelt. I denne sammenhæng bør Müller's Pinakotek nævnes. Det er blevet samlet i perioden 1740'erne til 90'erne. Et trebinds håndskrevet register opsummerer indholdet, her skal blot henvises til gruppe 7: Land- og søslag, og gruppe 21: Norge, Island, Grønland, Øst- og Vestindien (bl.a. rummende landtoning og stik af havne). End ikke et løst overslag over antallet af billeder i billedsamlingen tør gives. A 24 Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune Bryggergården Østergade 8 Boks Nørresundby man. - fre. kl Journal nr. 2: Inventarprotokol for havneudvalget i Nørresundby Nr. 3: Kopibog for havnefogeden i Nørresundby Nr. 5: Kort over Nørresundby havns dybdeforhold Nr. 75: Forhandlingsprotokol for Aalborg skipperliglaug, , kassebog , afskrift af lovene fra Nr. 36: Aalborg Værfts arkiv: kladde til udgiftsregnskab , 4 bd., kassekladde , p bd., kassebøger, 4 bd., alfabetisk fortegnelse over materialer, 1 bd., daglig opgørelse over mødte arbejdere, , 6 bd., register til hovedbog for bankkonto, 1 bd., kriseforordninger, , 1 pk., fotoalbum Guide til maritimt kildemateriale III 5/31

6 A 24 Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg kommune, fortsat med billeder af maskinproduktioner, kopitegninger af maskindele, 1 pk., , keddelprospekter, 1 pk., div. Korrespondance, kontrakter og specifikationer, 1 pk. Nr. 247: A/S De Smithske'2 arkiv: bl.a. beretning om skonnertbriggen Petrea Smith s forlis. Nr. 315: Dansk Andels Cementfabriks arkiv: bl.a. protokoller for skibe, fragter, bestemmelsessteder og afgifter, (44 stk.). Nr. 416: Driftskontobog for rederiet Limfjordens skibe Nr. 1: Journal for skonnerten Elise, ført af styrmand Thue Hansen ; journal for skibet Chr. Ludvig, ført af styrmand Thue Hansen 1848; kopibog for Thue Hansen Nr. 76: Hovedregnskabsbog for galeasen Fortuna af Samsø, Nr. 452: Skibstegninger: to underskrevet T.H. Springborg, en underskrevet Chr. Schmidt, tegning af skibet Jenny og af Indianeren. Desuden 26 tegninger fra ca tallet. Nr. 201: Dagbog for Jens herskind, ført under skibsrejse til København og Bornholm. Nr. 219: Søfartsbog 1863, eksamenspapirer, styrmandseksamen 1869, styrmandseksamen af 2. grad Nr. 395: Viggo Andreas Jacobsens private papirer, dåbsattest 1897, eksamensbevis som maskinist 1909, maskinmesterbevis af 1. klasse 1913, 2. klasse 1911, udskrift af søforhørsprotokollen ved Sø- og Handelsretten Nr. 562: Christian Terp, strandfoged i Hals: brev vedr. overbordskyllet styrmand. Nr. 617: Hans Christian Bruun, styrmand: brev med anbefaling for at have ført skibet Søløven til Island 1843, skibet Daisy til Vestindien 1849 og ikke navngivet skib til Malaga 1852, fragtkvittering fra England 1853, kvittering for kontingent til skipperlauget. Nr. 648: Hans Christian Bruun, kaptajn: tilladelse til at føre strandet Hollandsk skib fra Fjaltring til Aalborg for reparation Nr. 373: Journal for ind- og udgåede nederlandske skibe i Aalborg amt, ført af vicekonsul Carl Frode Obel Nr. 374: Journaler for af- og påmønstring af svenske sømænd, ført af vicekonsul Frederik Obel. Nr. 34: Konsul I. Stuhr's erindringer (17 maskinskrevne ark), nedskrevet i anledning af Aalborg Værfts 50 års jubilæum Fotografisamling samt film. Desuden en bogsamling på 1600 bind skønsmæssigt, som omfatter generel historisk litteratur samt særlig speciallitteratur fra Aalborg.området herunder jubilæumsskrifter fra institutioner og foreninger. A 25 Lokal-historisk arkiv for Gentofte kommune Jægersborg Alle 147, Gentofte Åbent: man.-fre. 9-13, lør Forhandlingsprotokol for komiteen for anlægget af en bådehavn i Skovshoved, (j.nr. A 16/76). Desuden har Gentofte kommune, teknisk forvaltning: sager vedr. Skovshoved havns opførelse og drift ca (både komiteens og kommunens,- arkivgruppe 152). Forhandlingsprotokol, korrespondance, beretninger, regnskaber for de enkelte indsamlingsbøsser, div. Tryksager for Foreningen til understøttelse for de på søens forulykkede fiskeres efterladte i Københavns amts nordre birk. ( , j.nr. A 35/76). Guide til maritimt kildemateriale III 6/31

7 A 25 Lokal-historisk arkiv for Gentofte kommune, fortsat Forhandlingsprotokoller, korrespondance, medlemsfortegnelser, love, regnskaber med bilag for Skovshoved fiskeriforening (j. nr. A 40/76). Strandfogedens journal (over strandinger) for Gentofte sogns strandfogeddistrikt (j. nr. A 41/76). Korrespondance, regnskabsbilag, love m.v. For fiskeriklubben og protokol over fiskeriet og lystsejladsen på Gentofte sø for Gentofte kommunal- og borgerforening og Enkelte fotografier af skibsfart på Øresund. Enkelte fotografier af fiskere (skovsere). A 26 Lokalhistorisk arkiv, Rødby bibliotek Biblioteket Havnegade 28 A 4970 Rødby Åbent: mandag kl Skibspapirer. Rederipapirer vedr. A/S Grethe Rødby Havn, partsrederi. Regnskaber for 3m/sk Grethe tidligere A.I. Ktomann. Desuden forskellige bilag for samme. Hyrebog for S/S Markersdal og S/S Bremersvold og S/S Alf (sidstnævnte identisk med Bremersvold) og Senegal, S/S Sceira Nevada. Fortegnelse over skibe hjemmehørende i Rødby Havn. Fotografier. En del billeder af skibe hjemmehørende i Rødby Havn. En del billeder af skibe under bygning ved Rødby Havn jernskibsværft, samt en del negativer af samme. A 27 Mariager By- og egnshistorisk arkiv Teglgade Mariager Åbent: fredag Et aktiebrev for Mariager Fjorddampbådsselskab af Brochure og fartplan for Jeppe Cimber, 1974 (nedlagt sejlads Hadsund Mariager Hadsund). Papirer vedr. den nedlagte færgefart Mariager Stinessminde 1904 og ca Fotografier af fjordbåden Freja på Mariager Fjord ca Guide til maritimt kildemateriale III 7/31

8 A 28 Marinens Bibliotek Overgaden oven Vandet 1414 Kbh. K Åbent: 9-15, torsdag 9-17 Hovedbibliotek for sømilitær, nautisk og arktisk litteratur. (særlig Grønland). For at give et indtryk af spændvidden af bibliotekets bind, gengives her de emnegrupperinger, som anvendes ved biblioteket: Katalog I Danske kolonier Færøerne Grønland Hval- og sælfangst Nordpolarområdet Polarrejseteknik Sørejser og verdensomsejlinger Personalhistorie Tidssktifter Katalog II Administration og organisation Andagtsbøger Artilleri Atomenergi og atomvåben Bjærgningsvæsen Diverse Dykning Efterretningsvæsen Elektroteknik Farvandsbeskrivelser og sejlanvisninger Fiskerivæsen Fjernkending Flagvæsen Flyvevæsen Forsvarsproblemet Fyr- og vagervæsen. Lodsvæsen Gaskrig Geografi Handel og søfart Havaritjeneste Heraldik Historie A. Verdenshistorie B. Enkelte landes historie C. Maritim historie D. Landkrig E. Pirater og slavehandel F. Kulturhistorie G. Sømilitær kulturhistorie H. Militærhistoriske serier I. Søkrigsmateriellets udvikling Historieforskning Guide til maritimt kildemateriale III 8/31

9 A 28 Marinens Bibliotek, fortsat Hjemmeværn og lign. Militære korps Idræt m.m. Intendanturvæsen Isforhold og isbrydning Journaler og dagbøder Kemi Krigshistorie Krigskunst Kystforsvar og flådebaser Lægevæsen Marineforeninger Marine- og sømandssange Maskinvæsen Matematik Minevæsen Museer Navigation Opmåling Politik Radiovæsen Retsvæsen Signalvæsen Skibbygning Sprog Sprængstoffer Sømandskab Sømilitære oplysninger og vejledning ang. Tjenesten Søtraditioner Søtransportvæsen Teknologi Tidevand og strøm Torpedovæsen U-bådsvæsen Undervisningsvæsen Uniformsvæsen Værnepligt Biblioteket udgiver kataloger over tilgangen af litteratur, det første udarbejdet , siden da med årlige tillæg til 1947, fra 1948 samlet i 5-årige tillæg. Sidste tillæg er fra Alle disse kataloger kan stadig fås på biblioteket til en overordentlig rimelig pris. Endelig oplyses i Tidsskrift for Søvæsen om bibliotekets nyanskaffelser. Disse opsamles og udsendes halvårligt. Bøgerne på biblioteket kan almindeligvis hjemlånes. A 29 Næstved By- og egnshistoriske arkiv Sct. Jørgens Park Næstved Lodsprotokoller & Åbent: 13-15, samt efter aftale. Guide til maritimt kildemateriale III 9/31

10 A 29 Næstved By- og egnshistoriske arkiv, fortsat Div. Foreningsprotokoller Skibslister i samlingens avisregistrering. Få private arkiver. Privat udarbejdede skibsfortegnelser. Kort over Karrebæk Fjord med alle stednavne ved fjorden. Film med Næstved kanals anlæggelse (fotografier befinder sig i Næstved Museum). A 30 Nørresundby Byhistoriske Samling Østergade Nørresundby En fotosamling på flere hundrede billeder af skibe i Aalborg-Nørresundby havn og på Limfjorden. En pengeblok fra en af de gamle rofærger med tre hængelåse. A 31 Udvandrerarkivet Konvalvej Aalborg Maleri af Thingvalla af Vilh.C.F. Arnesen (u.å.) Billeder fra Illustreret Tidende med motiver fra udvandrerskibe (fra med tallet). Båndoptagelser med en overlevende fra Norge s forlis. A 32 Landsarkivet for Fyn Jernbanegade Odense Åbent: man.-lør ekspedition til læsesal 9-12 og Generelt kan henvises til Anne Riising: Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt. Odense Af interesse indenfor de forskellige arkivaliegrupper kan nævnes: Retsbetjentarkiver før I flere byfoged- og herredsfogedarkiver fondes søruller fra det årh., sager vedr. priser, landeværn og kystmilits fra beg. Af det 19 årh. m.v. Under Ærø Stad- og Landret: fortegn. Over skibe hjemmehørende i Ærøskøbing , Marstal , færgefart , vedr. skibsfart i almindelighed , søruller m.v. Guide til maritimt kildemateriale III 10/31

11 A 32 Landsarkivet for Fyn, fortsat 3 Udskrivningskreds' arkiv. Heri materiale om søenrolleringen tilbage fra Kommunale arkiver. Fra købstæderne et righoldigt materiale vedr. havnevæsen og søfart, registreret i: Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn. Arkivregistratur udgivet af Landsarkivet for Fyn, Odense Lavsarkiver. Middelfart, Marsvinejægerlav. Lavsprotokoller , Love og vedtægter Nyborg, Nyborg og Korsør forenede Færgelav, Bl.a. Regnskaber , Inventarielister over Færgejagter Arkivalier vedr. erhvervsliv, samfærdsel o.l. Middelfart Dampskibsselskab Personalia. En del mindre arkiver efter efter købmænd fra årh. Toldarkiver. Uregistreret, men afleveringsdesignationer foreligger. Indeholder hovedsageligt korrespondance fra de fynske tolddistrikter fra slutningen af det 18 årh. og frem. I visse tilfælde også kopier af toldbøger fra første halvdel af det 19 årh. A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848) Rigsarkivet Rigsdagsgården Kbh. K Åbent man.-lør (1. maj-1. Okt. om lørdagen kun 9-14) Om lørdagen kan kun benyttes bestilte arkivalier eller selvbetjente film. Ekspeditionen til læsesalen man.-fre Rigsarkivets 1. afdeling indeholder centraladministrationens arkivalier indtil 1848, 2. afdeling tilsvarende efter 1848, 3. afdeling udgøres af Hærens Arkiv, men 4. afdeling indeholder private personers og institutioners arkiver. I det følgende gives kun en oversigt over 1. afdeling, hjælpemidler og litteratur med særligt henblik på stof af maritim interesse. Det siger sig selv, at Rigsarkivets samlinger er så omfattende, og de maritime aspekter så mange, at der kun kan peges på særligt væsentlige hovedgrupper. I denne sammenhæng bør det også understreges, at de bevarede arkivalier principielt er søgt anbragt i samme orden, som de i sin tid blev efterladt af pågældende myndighed proveniensprincippet. Benytteren kan derfor ikke vente at finde store materialesamlinger liggende parat ordnet lige specielt til hans/hendes brug. Oftest må man for at finde frem til det ønskede stof gøre sig klart, hvor det kan tænkes aflejret i fortidens administrative system. I registraturerne vil man af og til finde meget fristende grupper materiale nævnt under diverse el. lign. Blot må man være indstillet på i lige så høj grad at skulle søge sit stof i mere ordinære rækker af arkivalier: journaler med deres fortegnelse over indkomne breve, journalsager, som pakkevos indeholder de originale skrivelser og kopibøger med de enkelte kontorers udgående korrespondance. - Det følgende giver kun i meget grove træk oplysninger om hvilke sager, der behanledes i de enkelte grene af centraladministrationen. En del hjælpemidler forefindes umiddelbart tilgængelige i de to registraturrum i tilknytning til læsesalen. Guide til maritimt kildemateriale III 11/31

12 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat Det drejer sig om seddelregistraturer og folioregistraturer. I det følgende henvises der med: (Læsesal), hvorimod trykte hjælpemudler angives med trykkested og år. En moderne trykt oversigt over Rigsarkivets 1. afdeling findes ikke. Endnu må henvises til Kr. Erslev: Rigsarkivet og hjælpemidler til dets benyttelse, (Kbh. 1923). Hvad der er nævnt i denne, findes naturligvis stadig, om end ikke nødvendigvis ordnet på samme måde. Trykt i Rigsarkivets 1. afds. Interne skriftserie Primula er: H. Kargaard Thomsen: Foreløbig oversigt over 1. afdelings registraturer og hjælpemidler vedr. arkiver m.m. I Rigsarkivet. (Dupl. 1975, Læsesal), også udgivet på mikrofilmkort af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. (ISBN ) Endvidere findes en Generalregistratur for 1. afdeling fra 1974 (Læsesal). Denne fungerer som en art pladskatalog, idet arkivalierne er opregnet i den rækkefølge, de er placeret i magasinerne. ( - Som et kuriosum kan nævnes, at visse af 1. afdelings arkivalier for tiden faktisk er placeret i den tilsvarende generalregistratur for 2. afdeling se de sidste sider af denne). Generalregistraturen er således først og fremmest et hjælpemiddel til at finde frem til arkivalier, hvis eksistens man i forvejen er klar over. Kongehus- og hofarkiver nævnes traditionelt først. Her kan henvises til Vejledende Arkivregistraturer XV, München-samlingen, (Kbh. 1969), for Chr. II, dronning Elisabeth m.fl. Og Vejledende Arkivregistraturer XII, Kongehusarkivet, (Kbh. 1963) for kongerne Fr. VI, Chr. VIII og FR. VII. Endvidere seddelreg. Over de forskellige arkivfonds: A2, 7 og 8, samt folioreg. 101, 108 a og b, 114, 135 og 135 b (Læsesal). Danske Kancelli. Indtil 1660 var kancelliet ved siden af Tyske Kancelli eneste regeringskontor. Efter enevældens indførelse overgik sager til bl.a. de nyoprettede kollegier: Rentekammeret og Admiralitetet. (Se under disse). Da Danske Kancelli ophævedes i 1848 overgik dets sager til Justits- og kulturministerierne. Der henvises til Vejledende Arkivregistraturer I, (Kbh. 1943) samt til seddelreg (Læsesal). For tiden indtil 1660 rummer arkivet bl.a. materiale vedr. toldadministrationen i den såkaldte Rentekammer-afdeling (V.A. I, p ), som også rummer en særlig gruppe med bl.a. sager ang. Det ostindiske handelskompagni. Grundstammen i arkivet er dog registre og tegnelser, d.v.s. Centraladministrationens udgående skrivelser med påbud og bestemmelser til henholdsvis offentliheden og private i Kongeriet. Heri naturligvis mangt og meget af maritim interesse. - For tiden indtil 1645 er samtlige breve i registre og tegnelser gengivet i uddrag i Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold (Kbh uafsluttet) Efter 1660 vil man so oftest finde bestemmelser af generel karakter, gældende for hele landet i Sjællandske registre. Blandt rækken af institutioner knyttet til Danske Kancelli kan nævnes Kommissionerne i Raadstuen for Slottet , som for en stor del beskæftigede sig med handel og søfart (V. A. I, p ) Den Kgl. Karantænedirektion (V. A. I, p ) Kommissionen til understøttelse for kvæstede og faldnes efterladte , nedsat efter slaget på Rheden (V. A. I, p. 177) og Kommissionen for Københavns forsyning med Brændsel (V. A. I, p ). Tyske Kancelli indenrigske afdeling, i den sidste periode indtil 1849 kaldet Slesvig-Holsten- Lauenborgske Kancelli. Her blev varetaget den indenrigske styrelse af Hertugdømmerne. Svarende til Danske Kancellis registre og tegnelser finder man her henholdsvis Patenten og Inländische Registratur. En oversigt findes i Vejledende Arkivregistraturer VIII, Tyske Kancelli I og dermed beslægtede Institutioner. (Kbh. 1946). Arkivet har en del topografisk ordnede grupper, hvori bl.a. materiale om det nuværende Sønderjylland og Ærø. I øvrigt Seddelreg. 22 (Læsesal). Tyske Kancelli udenrigske afdeling til 1770, herefter Departementet for udenrigske anliggender frem til Guide til maritimt kildemateriale III 12/31

13 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat Som navnet antyder finder man her materiale om forholdet til udlandet. Vejledende Arkivregistraturer XI Tyske Kancelli II (Kbh. 1962) og Seddelreg dækker perioden indtil Den trykte registraturs specielle del (V. A. XI, p ) er ordnet land for land. Heri findes for f.eks. Sverige, Holland og England grupper af Akter og dokumenter vedr. Handel og Søfart. For tiden efter 1770 henvises til seddelreg (Læsesal). Rentekammeret tog sig af rigets indtægter og udgifter og forestod revisionen af en lang række regnskaber. (Jfr. Den senere nævnte gruppe: Reviderede Regnskaber) Indtil Generaltoldkammerets oprettelse (se dette) hørte toldvæsenet under Rentekammeret. Man finder derfor generelt sager vedr. told og søfart i de almindelige rækker arkivalier i Rentekammerets kontorer indtil Trykt: Vejledende Arkivregistraturer XII, Rentekammeret I, Danske og norske afdelinger (Kbh. 1964), svarene hertil Seddelreg og 51. (Læsesal) for tiden indtil 1660 henvises til Danske Kancelli. På selve Rigsarkivets Læsesal er opstillet: Fortegnelser over Kgl. Resolutioner og ekstrakter af Kgl. Resolutioner Af institutioner i tilknytning til Rentekammeret: General-Landets Havnekommission (V. A. XII, p. 257) Generaltoldkammeret, oprettet 1760 som øverste instans for told- og forbrugsafgifter. En forældet registratur foreligger: Vejledende Arkivregistraturer II, (Kbh. 1892) hvortil mere eller mindre svarer Seddelreg. 53 (Læsesal). Det egentlige navn var Det vestindiske Rente- og General-Toldkammer. (i øvrigt i 1816 sammensluttet med Kommercekollegiet, se nedenfpr) Man finder derfro ikke alene sager vedrørende told og konsumtion (forbrugsafgifter), skibsafgifter og skibsmåling, strandinger, havne- kanalog fyrvæsen, men også en samlet gruppe vestindiske og guinesiske sager vedrørende koloniernes økonomi i almindelighed. Det kan endvidere bemærkes, at Øresundstolden administreredes af et kontor under Generaltoldkammeret. Selve Øresundtoldkammerets arkiv er specificeret i Folioreg Af institutioner med tilknytning til Generaltoldkammeret: P. Løvenørns arkiv vedr. kanal-, havne-, fyr, og færgevæsen og Kanal-, havne- og fyrinspektionen Begge Seddelreg. 53. Kommercekollegiet oprettet (For de tidligere kommercekollegier fra og findes sparsomt bevarede arkiver på Københavns Stadsarkiv, se Guide I p. 8) En forældet registratur er: Vejledende Arkivregistraturer II (Kbh. 1892), mens tidsrummet er forbilledligt registreret for nylig i Folioreg. 215 (Læsesalen) også udgivet på mikrofilmkort (ISBN , Kildeskriftselskabet) Seddelreg. 53, delvis forældet. Kommercekollegiet arbejdede med industri, fiskeri, handel og konsulatsvæsen og havde endvidere en særlig Ostindisk afdeling (Se V. A. II, p ) Det er i Kommercekollegiets arkiv, man fonder så centrale kildegrupper som lister over hjemmehørende skibe, søpasprotokoller og konsulatsindberetninger. For en gruppe konsulatssager m.v. I øvrigt findes en duplikeret Foreløbig Arkivregistratur I nr. 1.: Udenrigsministeriet (Kommercekollegiet) Samlede sager (1762) Sager til konsulatsjournal. (Kbh. 1963) I denne findes et broget og fra et maritimt synspunkt meget interessant materiale. I tilknytning til Kommercekollegiet findes: Den kgl. Afrikanske Konsulatsdirektion Seddelreg. 53. Finansarkiverne især Finanskollegiet og Finansdeputationen havde den øverste finansielle ledelse. (For tiden før 1771 se Rentekammeret) Vejledende Arkivregistraturer III (Kbh. 1900) Blandt de tilknyttede institutioner var Overskattedirektionen, der fra 1774 stod for den islandske, grønlandske og finmarske handel, fra 1775 også den færøske handel og Altona Silde- og hvalfangst. Jfr. Guide til maritimt kildemateriale III 13/31

14 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat V. A. III og Seddelreg. 53 (Læsesal) Endvidere i tilknytning hertil Generalpostdirektionens arkiv , hvorunder også hørte telegrafvæsenet samt færgevæsenet. Alt registreret i V. A. III. Handelsselskaber vedrørende Finmarken, Færøerne, Grønland og Island. Finmarken , Færøerne , Grønland , Island (1688) , se Folioreg. 140 (Læsesal) og vedr. regnskaber se Generalregistratur. se Folioreg. 140 og vedr. regnskaber jfr. Generalregistratur. se Folioreg Grønlands Handel og styrelse se Folioreg. 189, Skibe i grønlandsfart Folioreg. 189 A. Regnskaber i Generalregistratur. (Vedrørende handelen på Grønland , se Søetatens arkiv, Seddelreg. 73.) Seddelreg. 55 og Folioreg regnskaber i Generalregistratur og i Seddelreg. 87. Handelsselskaber vedr. Ostindien, Vestindien og Guinea. Herover en meget detailleret trykt registratur: Vejledende Arkivregistraturer XIV, Asiatiske, vestindiske og guinesiske handelskompagnier (Kbh. 1969) Hertil svarer Folioreg. 190 og 197 og Seddelreg. 55 og 56. Hertil knytter sig Kay Larsen: Dansk-Ostindiske personalia og data, alfabetisk ordnet i 4 skuffer. Landetaten, herunder Krigskollegiet og Krigskancelliet , jfr. Seddelreg. 57. For arkivalier se Seddelreg. 57 og Folioreg. 91 B-D. I de perioder, hvor der eksisterede et kommissariat fælles for hær og flåde, er det i mange tilfælde muligt at finde maritime sager under Landetaten, skønt der i 1735 skete en arkivalsk udskillelse af sømilitære sager fra Landetatens arkiv. Opmærksomheden henledes på, at der i følgende grupper i Landetatens arkiv findes maritime oplysninger: Kronprinsens arkiv Den Højstkommanderendes arkiv og Sager vedr. Søetaten , jfr. Seddelreg. 57, 58 og 59. Søetaten. Set fra et civilt synspunkt indeholder Søetatens arkiv meget stof udover det rent sømilitære. Især Admiralitetets indkomne sager og indkomne søenrolleringssager indeholder værdifuldt stof om søfarende og skibe. Set fra et sømilitært synspunkt er dette simpelthen arkivet, idet man under Søetatens arkiv ikke alene finder centraladministrationens arkivalier, men også et væld af underordnede kontorer, hvis arkivalier er bevarede og afleveret til Rigsarkivet. Generelt kan det siges, at hovedrækkerne i arkivet er udmærket registreret, mens derimod mange mindre grupper især uden for den almindelige kontorordning er yderst dårligt registreret. Den bedste oversigt findes i Generalregistraturen (Læsesal). Endvidere kan henvises til Seddelreg samt Folioreg. 85 a-f og 154. På overledelsesplanet har søetatens styrelse undergået mange ændringer siden Admiralitetskollegiet blev oprettet i Heldigvis har dette dog ikke afspejlet sig i arkivdannelsen, idet hovedrækkerne for henholdsvis Admiralitetetskollegiet og Generalkommissariatet er blevet holdt adskilte på trods af, at disse to hovedorganer i perioder har haft samme ledelse. Groft taget kan man sige, at alle personel- og kommandosager hørte under Admiralitetet, mens Kommissariatet tog sig af materiel- og forsyningssager. I 1735 udskiltes fra Krigskancelliet, der havde været fælles for hær og flåde, Søkrigskancelliet (depechekontoret), som fungerede som bindeled mellem kongen og henholdsvis Admiralitetet og Kommissariatet. Arkivalierne under kontorordningen er inddelt i følgende hovedgrupper: (jfr. Seddelreg ) Guide til maritimt kildemateriale III 14/31

15 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat I. Søkrigskancelliet (alle arkivenheder har et SK-nr.) II. Admiralitetskollegiet (alle arkivenheder har et ADM-nr.) III. Kommissariatkollegiet (alle arkivenheder har et KOM-nr.) IV. Håndværkerstokkens mønsterskriverkontor (Flådens faste stok var inddelt i divisioner, hvis administration udførtes af såkaldte mønsterskrivere) V.-VII Mønsterskriverne ved de forskellige divisioner. VIII. Ekviperingssekretariatet IX. Ordonnationskontoret X. Bogholderiet XI. Kassererkontoret XII. Revisionskontorerne XIII. Arkivkontoret XIV. Admiralitetet som domstol, herunder skiftesager frem til 1770'erne og prisesager fra årh. XV. Holmens Chef, senere kaldt overekvipagemesteren XVI. Embeds- og kommissionssrkiver XVII. Søindrulleringen XVIII. Kommissioner XIX. Fabrikmesteren, hvorunder skibsbygningen hørte. (Er i virkeligheden identisk med papirer efterladt af H. gerner og Hohlenberg, såval af privat som af halv-tjenstlig art.) XX. Tryksager, bøger o. lign., der forefandtes i Admiralitetet meget tilfældig og ikke særlig omfattende. Uden for den almindelige ordning skal anføres afleveringerne fra Orlogsværftet, der dækker perioden fra I dette arkiv indgår bl.a. Konstruktionskommissionens forhandlings- og kopiprotokoller. Desuden en stor tegningssamling. (Se under Kortsamlingen nedenfor) Endvidere Søartilleriet , Opmudringsvæsenet , Gammelholms Hovedvagt , Søetatens kombinerede ret , Søkortarkivet fra 1784, Bremerholm Menighed (Holmens kirke), Kommandantskabet i Nyboder. Mens søenrolleringssagerne indgår i grupperne II og XVII (ovenfor) er de særlige søruller anbragt sammen med (land)lægdsrullerne i Udskrivningsvæsenets arkiv. Oversigt over lægdsinddelingen på Læsesalen. Endelig skal nævnes Søkadetakademiet Skibsjournaler fra Søetatens skibes togter findes bortset fra en enkelt fra 1650 ubrudt fra 1675 og op til i dag. De findes optegnet i en række Folioregistraturer og har hver et nr., som skal anvendes ved bestilling. Folioreg. 85. b. 1.: (1650) ; Folioreg. 85. b. 2.: ; Folioreg. 85. b. 3.: ; Seddelreg. 75: ; Folioreg. 85. d.: Skibslægejournaler for perioden findes optegnet i Folioreg.: 85. f. Søetatens regnskaber 1655-ca. 1870, se Seddelreg. 86. Søetatens kort og tegninger, se under kortsamlingen nedenfor. For skibstegningernes vedkommende er nu udarbejdet interne registraturer, som vil kunne benyttes ved henvendelse til arkivpersonalet. Denne omfatter en registratur over de enkelte skibes tegninger, en alfabetisk fortegnelse over de skibe, der er bevaret tegninger til, en registratur over typer af tegninger, samt en fortegnelse efter konstruktørens eller tegnerens navn. Københavns Havnevæsen (1652) Folioregistratur 216. Arkivet omfatter Havnekommissionen , afløst af den Kgl. Havneadministration I tilknytning hertil ligger følgende kommissionsarkiver: Kommissionen af 13/ ang. Havnens opmudring og Pramlavet, af 5/ til Undersøgelse af Manglen paa Losse- og Ladepladser i Guide til maritimt kildemateriale III 15/31

16 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat København, af 19/ for at besørge Kallebodsstrands opmudring, af 28/ ang. Ombygning af Landingstrapper m.v. Ved Kbh. Toldbod, og 21/ ang. Havnevæsenet. Endvidere arkivalier fra Kommandanten på Københavns Toldbod (Havnekaptajnen) og Havnevæsenets regnskaber til Reviderede Regnskaber I visse tilfælde ligger regnskaberne fra de enkelte myndigheder i disses eget arkiv, jfr. Ovenfor under Kongehus- og hofarkiver og Søetaten. Oftest er regnskaber revideret i centraladministrationen dog taget ud og danne en særlig række. Før 1660 Generelt kan kun henvises til Generalregistraturen for 1. afdeling. Det drejer sig bl.a. om Rentemesterregnskaber, Byfogedregnskaber og Toldregnskaber. Vedr. Øresundstold og Bælttold henvises til Folioreg efter 1660 Opregnet i Kr. Erslev: Rigsarkivet og Hjælpemidlerne til dets benyttelse. (Kbh. 1923) Ordningen her er stadigt gældende i daglig tale Erslev nr - - Særligt kan fremhæves: Erslev 1. Erslev 4. Erslev 5. Erslev 15. Erslev 18. Erslev 19. Erslev 20. Rigets Regnskaber, Sundtolden, særlige skatter, heri bl.a. Zahlkasseregnskaber (rentemestre) Øresundstold , Nyborg Strømtold og Fredericia og Nyborg Strømtold (jfr. Også Folioreg. 118) Faktorregnskaber: Hamborg jfr. også Lübeck Seddelreg. 87. Amsterdam Købstadsregnskaber (Kæmnerregnskaber), skatteregnskaber, byfogedregnskaber) gennemgående fra ca til Seddelreg Specielt er der grund til at fremhæve de heri forekommende regnskaber for den søværts accise, der for en del byers vedkommende er bevaret her frem til 1760'erne, uden at dette dog overalt er bemærket i seddelregistraturen. Sportelregnskaber, heri bl.a. for Overadmiralitetsretten , Københavns Priseret Aarhus Priseret , Rønne Priseret og Københavns Søret Kongeligt Gods. Heri bl.a. Fiskemestrene i Københavns, Frederiksborg og Kronborg Amter Told, Accise og Konsumtion. Består generelt af ekstrakter og oversigtregnskaber fra ca til 1836/37. Heri dog bevaret originale bind toldregnskaber, samt for visse købstæders vedkommende også acciseregnskaber fra 1760'erne frem til 1780'erne. En temmelig mangelfuld Seddelreg. nr. 85. Litt: Anders Monrad Møller: Kongerigske Toldregnskaber fra det 18 årh. i Fortid og Nutid, bd. XXVI, side , Kbh Her en oversigt over de bevarede toldregnskaber. Havneregnskaber. For en del købstæders vedkommende fra slutningen af det 18 årh. og frem, en del kun fra det 19 årh. Seddelreg. 87. Forstrandsregnskaber. De fleste fra 1. halvdel af det 19 årh. fra amter og herreder. Seddelreg. 87. Guide til maritimt kildemateriale III 16/31

17 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat Erslev 21. Erslev 22. Erslev 24. Erslev 25. Erslev 27. Handel og industrielle anlæg. Heri bl.a.: De kgl. Brænde-Transportskibe Kielvigs Handel i Finmarken Den færøske handel på Færøerne Den færøske handel i København Færøske Handel 1843-, Pakhus , Udredning De kgl. Plantager på St. Croix Kanaler o. lign. Kanalkassen Esrom Kanals Brændetransport Gudenaas Pramfart og Regulering Odense Kanal Pasregnskaber, heri bl.a. Algierske Søpasregnskaber Sundhedsvæsen heri bl.a. Karantæneregnskaber Her i princippet registreret al skibsfart fra udlandet. Forskellige regnskaber, heri bl.a. Fyr- og Vagervæsenet Øresunds Toldkammers reparation Kristianshavns Langebro Kalvebodløbets opmudring Slavekasseregnskaber aflagt af Kbh. Skipperlav Forskellige Grønlandske Regnskaber Hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Regnskaber herfra ligger i det såkaldte Kongens arkiv, Seddelreg Omfattende bl.a. Told-, licente m.fl. Regnskaber Slesvigske toldregnskaber, ordnet alfabetisk. Slesvigske byregnskaber. Slesvigske by-, told- m.fl. Regnskaber ca Regnskaber vedr. Ærø , heri By-, Bro- og havneregnskaber. Vestindiske lokalarkiver. Svarer i sit indhold til, hvad der for Danmarks vedkommende ville ligge på et landsarkiv. Seddelreg. 87 og 96. Store dele af det er i en meget dårlig forfatning på grund af ugunstige opbevaringsforhold på de vestindiske øer, dele derfor utilgængelige. Af mulig maritim interesse kan nævnes: Generalguvernørens arkiv ; Vestindiske Regering på St. Croix ; Hovedtoldregnskaber, herunder søpasregnskaber (Seddelreg. 87); St. Croix overret har certificater for skibe ; Christianssted byfoged (Seddelreg. 96); Frederikssted byfoged , (Seddelreg. 96); St. Thomas og St. Jan, gouvernementet (Seddelreg. 96); St. Thomas ordinære råd og ret; St. Croix byfoged; St. Thomas politikontor; St. Thomas Havnemester; Vestindiske reviderede regnskaber (Seddelreg. 87). Sønderjyske Fyrstearkiver, Vejledende Arkivregistraturer X, De Sønderjyske fyrstearkiver. (Kbh. 1959) Vedrører Fællesarkivet eller Gemeinschaftliches Archiv, Hansborgarkivet, Gottorparkivet og Glücksborg. Guide til maritimt kildemateriale III 17/31

18 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat Andre Samlinger i Rigsarkivet. Kortsamlingen Seddelreg 4-5 Rentekammerafdelingen gruppenr. 226 Søkort 227 Guinea 331 Danske købstæders og havneanlæg Ældre søkort Nyere søkort. Krydstoldvæsenet Indeholder tegninger af Krydstoldvæsenets skibe ca Søetatens Kort- og Tegningssamling. Litt: Hans Chr. Bjerg: Søetatens Kort- og Tegningssamling. En proveniensoversigt. Tidsskriftet ARKIV bd. 4 nr Samme artikel i Marinehistorisk Tidsskrift 1975 nr Der er i perioden gennemført en omfattende registrering af skibstegningerne i denne samling, til hvilke der findes specielle registre, som kan benyttes efter henvendelse til Rigsarkivets personale. Designation A (Folioreg. 137) Tegninger fra Admiralitetets arkiv ca (1812) Det skal bemærkes, at de tegninger, der i denne registratur er mærket med et rødt d er brændt ved branden Designation B (Folioreg. 138) Tegninger fra Admiralitetets arkiv ca Fortsættelse af Des. A. Designation C (Folioreg. 139) Tegninger fra Generakkommissariatets arkiv ca Designation D Designation E Designation F Designation G Designation H (Folioreg. 85c) Består af fabrikmestrene Henrik Gerner og F. Hohlenbergs halvofficielle samlinger. ca Består af en række mindre samlinger med forskellig, bl.a. privat proveniens. Især tekniske tegninger. Den Stiboltske Samling. Har tilhørt søofficererne E.W. Stibolt og J.P. Stibolt. Ca (Folioreg. 154a) Orlogsværftets aflevering Samlingen er grundlagt 1756 i forbindelse med den såkaldte Konstruktionsskole og optog ældre tegninger. Ca Indeholder også tegninger fra perioden efter Det nummersystem, der findes i reg. 154a, skal ved bestillinger konverteres til G-nr. Til dette brug findes den såkaldte G-nøgle i registraturværelset. (Folioreg. 85c) Ornamentstegninger fra , sandsynligvis fra Konstruktionsskolen. Indbunden i bog, fås ved henvendelse til arkivets personale. Designation I (Fotosaml.) Fotos af engelske tegninger af danske krigsskibe erobrede Orig. i National maritime Museum. Greenwich. Designation K (Folioreg. 198) Tegninger fra Søværnets Bygningsvæsen indtil Designation L Designation M Samling af tegninger fra Søartilleriet. Under aflevering fra Holmen. Endnu ikke færdigregistreret. I denne designation indgår tegninger, som findes blandt arkivalierne og som Guide til maritimt kildemateriale III 18/31

19 A 33 Rigsarkivets 1. Afdeling (før 1848), fortsat ikke tilhørsmæssigt kan indgå i de tidligere opstillede fortegnelser. Endnu ikke færdigetableret. Voksende. Henvendelse angående denne sker til arkivpersonalet. I forbindelse med kortsamlingen i Rigsarkivet findes en seddelregistratur (nr. 6) over Kort og tegninger uden for Kortsamlingen, som er en fortegnelse over kort og tegninger, der endnu befinder sig mellem arkivalierne. Registraturen har aldrig været ført systematisk, hvorfor dens oplysninger er meget tilfældigt udvalgt. I seddelregistratur 6 kan af en vis maritim interesse nævnes en registratur over Danske lokaliteter i udlandet, d.v.s. Kort over danske lokaliteter i udenlandske arkiver. Håndskriftssamlingen Rigsarkivetsw håndskriftssamling indeholder normalt ikke arkivalier i egentlig forstand, men er meget ofte bearbejdelser af kildemateriale eller optegnelser og notater efter arbejde med historisk materiale. Jfr. Seddelreg. 1. Samlingen er meget uensartet i kvalitet og er ordnet systematisk efter et nu forældet system. Kort sagt noget af en rodekasse. I gruppen V. findes undergrupperne E. Søkrigsvæsen, L. Handel og N. Samfærdsel. Gruppe VII. omfatter de danske bilande og kolonier og i XIV. Personalhistorie kan der også gøres maritime fund. Fotosamlingen Hertil er siden 1960 lukket for tilgang. Seddelreg. 3. Filmsamlingen Seddelreg. 3. Senere overgået til den såkaldte Danicasamling, d.v.s. Fotos af dokumenter i udenlandske arkiver, som vedrører eller som har interesse for dansk historie. For perioden før 1848 kan nævnes følgende grupper: Storbritannien: Norge: Østrig: Lübeck: (Public Record Office) State Papers , Foreign Office. Indberetninger fra ambassadører , High Court of Admiralty, Prisesager Litt: Jens Engberg: Kilder til dansk historie i engelske arkiver, udg. Rigsarkivet. Kbh og: Knud L. Jarnhus: Dansk-norske prisesager i Public Record Office. ARCHIV bd. 2. nr. 1. Journaler og sager vedrørende Tordenskiold og boet efter denne (Kgl. Norske videnskabernes Selskab i Trondheim) Indberetninger vedrørende slaget ved Helgoland 1864 og admiral Tegetthof, der var chef for de østrigsk-preussiske flådestyrker. (Krigsarkivet i Wien) Registrant for Archiv der Hansestadt. Biblioteket Rigsarkivet besidder et udmærket håndbibliotek, godt dækkende især for dansk historie og især, hvis der ligger arkivstudier bag. Grundlagt ved gaver idet taknemmelige forskere har for vane at forære arkivet et af de dyrebare frieksemplarer. Katalog findes i forreste registraturværelse lige inden for døren. Bestilling på særlige sedler. Ovenstående oversigt udarbejdet under stadige taksigelser til Kristian Erslev og H. Kargaard Thomsen. Guide til maritimt kildemateriale III 19/31

20 B 65 arkitekt Per Christiansens fiskerisamling Grøndalsvænget 1 Tibberup 3060 Espergærde kun åben efter aftale. Samlingens indhoild er rent lokal d-v-s- fra fiskerne i Humlebæk, Espergærde, Skotterup, Snekkersten og Trykkerdammen. Snekkerstensjollerne: Uden navn, bygget i Espergærde ca af Jens Svendsen. Vilhelm, bygget i Snekkersten ca af Lauritz Svendsen. Mølleren, bygget i Snekkersten ca af Lauritz Svendsen. Kvik, bygget i Snekkersten ca af Lauritz Svendsen. Christian, bygget i Snekkersten ca af Thomsen. Frem, bygget i Snekkersten og Humlebæk ca af Lauritz Svendsen og Magnussen. Tilbehør til joller: Sejl, master, årer, tolder, øsekar, garnruller, kadrejerskrin, kompasser, madkasse, dunke, flagermuslygter, vandpose, kikkerter og vandkikkert. Isslæder Garnvogn Trillebør, serveringstrug, baljer og vægte Bærebør Garn Slottegarn Dybvandsåleruser med krabbe og vager Sildenæringer Hornfiskenæringer (nedgarn) Rødspættegarn Våd Brislingegarn Torskegarn Toggergarn Torske- og åleruser Makrelgarn Indsætterruse Garnene er af bomuld og hør, nogle hjemmespundet og bundet. Krogliner med splitter og trug Garnvinder, ten og bindebor Bundgarnslanterner Ålekuber, beddingskube (kongskibe) og pibering Fisketrug Hasper, fiskebly, dører, pilke Garnklove og kvistekjæppe Bødeskamler, bødekasse og bødenåle Flæg (Flåholter), garnsten og næringsbly faldklo og dræge Ulke og rejehove Stagkister (rejekister) Stamper (stampetrisser) Hyttefad Guide til maritimt kildemateriale III 20/31

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København

Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE. København Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE V København 1982 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A49 - A73...4 Landsarkivet for

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier

03-04-2011 Arkivskabers arkivserier Ny Søgning Arkivskaber: Baroniet Lehn Fra Til Officielle navne 1920 Lehn Godsarkiv 1781 1930 Baroniet Lehn Arkivnummer: QB046 Arkivinstitution: Landsarkivet for Fyn, Odense Fra Til Arkivserier 1738 1795

Læs mere

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller, 1917 1903 9. 1/E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: 1892 7 OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK

I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08. det KONGELIGE BIBLIOTEK I FELTEN Gammel strand på nettet 13. marts 08 det KONGELIGE BIBLIOTEK Redaktion: Lone Ømann Design Produktion: Helle Brünnich Fotograf: Karsten Bundgaard, når intet andet er nævnt Trykt med vegatabilske

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene

Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene Vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelse for arkivalier hos menighedsrådene 2003 Indledning Formålet med de nye bestemmelser Dette er en vejledning til Statens Arkivers bevaringsbestemmelser

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Aktiviteter sommeren 2009

Aktiviteter sommeren 2009 Museums, Kultur og aktivitetsskibet H.V.RAVN Frederikssund 200 år Aktiviteter sommeren 2009 Niels Sømand Pedersen, Færgen GRØNSUND, Tovholder for den kommende dif drift af H. V. RAVN, og ld leder af projektet.

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008

MARITIMUS 2008 MARITIMUS. Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri MARITIMUS, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri, 2008 Fyns første 5-stjernede oplevelsesattraktion levende branding af den blå industri 2008 SYDFYNS NAVLE Frederiksøen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg

Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Referat af møde i Rigsarkivets brugerråd i Viborg Mødet blev afholdt den 27. maj 2015 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2014 Dagsordenen blev godkendt. Formanden

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere