Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring."

Transkript

1 REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme lyder på et mindreforbrug på netto 4,2 mio. kr. Resultatet fremkommer af et samlet forbrug på netto 125,2 mio. kr. og en samlet ajourført bevilling inkl. tillægsbevillinger på 129,4 mio. kr. Derudover er et beløb på 39,4 mio. kr. til almindelig specialundervisning og til visiterede pladser i specialklasser og 9,6 mio. kr. til særlig inklusionsstøtte også hørende til specialundervisning under C-BUR forbrugt på ramme Endelig er 1 mio. kr. overført til ramme til særlig inklusionsstøtte til daginstitutionsområdet. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i Den fælles folkeskole. Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til: Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kommunal sundhedstjeneste (Rådgivningsgruppe for børn og unge) Resultater og Målopfyldelse Området er opdelt i ovenstående delområder, som behandles hver for sig. Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi) Området omfatter rådgivning og bistand der ydes af C-BUR over for skolerne til deres arbejde med børn med særlige behov, herunder fordeling af ressourcer som anvendes til specialundervisning i normalklasser og undervisning i specialklasser samt til tale-/hørebistand til småbørn. Bistanden, der stilles til rådighed for Kommunens 9 skoledistrikter, er organiseret i 3 områdeteams under C-BUR og omfatter konsulenter, psykologer, tale- /hørelærere, pædagogiske vejledere, motorikmedarbejdere og

2 ressourcepædagoger. C-Bur organiserer også socialrådgivere ( familierådgivere) tilknyttet arbejdet på skoler og daginstitutioner (under ramme 60.62) Til brug for samarbejdet med skolerne og daginstitutionerne er der udarbejdet en samarbejdsmodel Handlemuligheder samt et visitationsgrundlag. Igennem områdeteams sigtes der på at fremme inklusion i almenundervisningen, øge fokus på forebyggende indsatser og understøtte udvikling af en ensartet standard på specialundervisningsområdet på tværs af kommunens skoledistrikter. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) C-BURs bistand på området omfatter pædagogisk-psykologisk bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år. C-BUR varetager hele området for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 0-18 årige i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere såvel internt som eksternt. Specialundervisning eller specialpædagogisk bistand kan gives, hvor barnets indlæringsforudsætninger ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i centrale fag som dansk, regning/matematik og engelsk, tilrettelæggelsen af skolens undervisning og hele virksomhed indebærer krav til adfærd og socialt samspil, som eleven ikke kan honorere, eleven på grund af specifikke funktionsnedsættelser på syns-, høre-, tale- eller motorikområdet ikke kan tilegne sig undervisningens indhold gennem de almindelige undervisningsmetoder. Specialundervisningsmidlerne kan bruges på følgende: særlig inklusionsstøtte vidtgående inklusionsstøtte undervisning i specialklasser specialklasserækker specialskoler Den samlede indsats gennemføres i samarbejde med skolerne, daginstitutionerne, Sundhedsafdelingen og andre kommunale institutioner. Målopfyldelsen fremgår delvis af bemærkningerne under ramme Folkeskolen. Fordeling af ressourcerne foretages via ressourcestyringsmodellen, jf. nedenfor. Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet, øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner, øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer,

3 understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af Kommunens skoledistrikter Budgetmodellen består af en: Central pulje til finansiering af børn i specialskoler og specialafdelinger samt inklusionsstøtte i Ballerup Kommune eller i andre kommuner samt specialundervisning til anbragte børn. Decentral pulje til finansiering af undervisningsdifferentiering - dvs. børn i specialklasser samt til finansiering af den almindelige og forebyggende specialundervisning på skolerne. Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter. Det tre-delte socio-økonomiske indeks, består af: antallet af enlige forsørgere (som vægtes med 25%) antallet af personer, der modtager midlertidig overførselsindkomst samt førtidspension (som vægtes med 75%). Fordelingen af den decentrale pulje foretages dels i på baggrund af antal 6 16 årige i skoledistriktet ganget med det sociale indeks og dels på baggrund af skolens elevtal. Beregningen er tredelt således: Socialt indeks over 120: Socialt indeks fra : Socialt indeks under 100: 100% på baggrund af social indeks 90% socialt indeks og 10% elevtal 80% socialt indeks og 20% elevtal Modellen søger at skabe positive incitamenter til øget fokus på forebyggelse ved at midler, der ikke er øremærket gennem visitation, står til rådighed på skolen til forebyggende indsatser. Med virkning fra skoleåret 2009/10 blev den en grundtildeling til opretholdelse af specialcentre på skolerne til varetagelse af inklusionsopgaven (et årsværk) oprettet. Grundtildelingen skal sikre en fast minimumskapacitet på skolerne. Endvidere indførtes en omstillingspulje, der udgøres af en lukket gruppe af børn visiteret til eksterne tilbud, uden skolen har haft indflydelse herpå dvs. beslutninger taget før den nuværende arbejdsdeling mellem skoleledere og C-BUR er trådt i kraft. Ressourcestyring for specialundervisning: I regnskabsåret 2013 blev der afsat 129,4 mio. kr. som samlet økonomiske ramme til specialundervisning på ramme Puljen er anvendt som følger: Børn med behov for vidtgående specialundervisning: Omfatter børn, der modtager vidtgående inklusionsstøtte, undervises i regionale specialskoler, kommunale specialskoler, specialklasserrækker, dagskoler, opholdssteder og plejeanbragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning. Der er anvendt i alt 74,5 mio. kr. til 335 elever i Børn med behov for specialundervisning:

4 Omfatter Specialklasser på Hedegårdsskolen og Lundebjergskolen, Taleklasser og Ballerup Ordblinde Klasser. Til dette er anvendt 15,1 mio. kr. til ca. 130 elever i Derudover er et beløb på 24,3 mio. kr. anvendt til støtteundervisning og forebyggende specialundervisning på skolerne og 9,6 mio. kr. er anvendt til særlig inklusionsstøtte. Disse beløb er forbrugt på ramme Skolefritidsordninger Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 21,4 mio. kr. på specialfritidsordninger til 102 børn i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forbruget til den lovpligtige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor C-BUR afholder udgiften til eleven fylder 18 år, beløb sig i 2013 til 1,8 mio. kr. til 12 elever. Befordring af elever i grundskolen Omfatter kørsel af elever til specialundervisningstilbud i eller uden for Ballerup Kommune. I 2013 er der brugt 6,5 mio. kr. til 184 elever. Lønsum C-BUR har i 2013 brugt 19,4 mio. kr. i lønsum til PPR-personale på ramme Det er psykologer, tale-/hørelærere, motorikkonsulenter, pædagogiske vejledere, ledelse, administration og konsulenter. Uddannelse C-BUR har i 2013 brugt 0,2 mio. kr. på uddannelse af PPR-personale på ramme Drift Omfatter kørselsgodtgørelse, inventar, undervisningsmidler, telefonudgifter, kontorhold, it, repræsentation, udvikling og diverse. Der er brugt 1,4 mio. kr. hertil.

5 Undervisningstilbud til børn med særlige behov Det samlede antal børn hjemhørende i Ballerup Kommune, der er visiteret til specialundervisning i specialskoler og specialafdelinger i Ballerup eller specialundervisningstilbud i andre kommuner og regioner, fremgår af følgende tabel. Skoleår 2011/ /13 Vidtgående specialundervisning Specialskoler m.v. i andre kommuner og regioner Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning Dagskoler, plejebørn, opholdssteder Vidtgående specialundervisning i alt Specialundervisning Specialklasser og tale-/læseklasser i Ballerup Specialundervisning i alt Specialfritidstilbud Specialfritidstilbud i Ballerup Specialfritidstilbud i andre kommuner Specialfritidstilbud i alt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Undervisning Fritid 2 4 Ungdomsuddannelse i alt Antal tilbud i alt Der afsættes endvidere ud fra den centrale pulje et beløb til særlig inklusionsstøtte, der anvendes til at understøtte inkluderende forløb omkring enkelte børn med vidtgående behov, men således at gruppen og sammenhængen omkring barnet støttes.

6 Økonomi Budget inkl. Rest Forbrug Driftsudgifter (i kr.) tillægsbev. Regnskab budget i % Undervisning i PPR-regi , Pædagogisk Psykologisk Rådgivning , Specialundervisning i regionale tilbud , Mellemkommunale specialskoler , Bidrag til statslige og private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Ungdomsudd. for unge med særlige behov , Rådgivningsgruppe for børn og unge I alt ,0 Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. svarer til ca. 3% og fordeler sig primært på følgende områder: Lønsum (overføres til 2014) Kørsel af elever til Specialundervisning Kursus- og udviklingsmidler (overføres til 2014) Specialundervisning ikke brugt af reservepuljen 1,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,2 mio. kr. 2,0 mio. kr.

7 Status og udvikling Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning (eksklusiv drift og lønsum) i 2012 og 2013 (i kr.): Regnskab 2012 Regnskab 2013 Plejebørn i andre kommuner Interne skoler på opholdssteder Vidtgående inklusionsstøtte Specialskoler andre kommuner og regioner Specialskoler i Ballerup Skolefritidsordninger Central pulje Specialklasser Særlig inklusionsstøtte Alm. specialundervisning Decentral pulje Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I alt

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.01 Folkeskoler -priser Netto 552.252 535.493 535.493 535.493 535.493 Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet Der er afsat en pulje på 11.270.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard

omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 Dokumentationsprojektet: Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Mikkel Lynggaard Siddhartha Baviskar Camilla Brørup Dyssegaard Niels Egelund Mette Lausten Mikkel Lynggaard Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014 au AARHUS UNIVERSITET Selvfølgelige

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere