3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet."

Transkript

1 KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er registreret med CVR-nummer ELSA Copenhagens formål er at fremme, etablere og udvikle gensidig forståelse, fagligt samarbejde og personlige kontakter mellem jurastuderende og yngre juridiske kandidater fra Københavns Universitet og andre europæiske lande. Formålet søges opnået gennem medlemskab i ELSA-Danmark og samarbejde med de øvrige ELSA-grupper i Danmark og andre lande, herunder deltagelse i de internationale ELSA-programmer, STEP, Seminars & Conferences og Academic Activities. ELSA Copenhagen er uafhængig af såvel økonomiske som studenter- og partipolitiske interesser. 3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 2 VEDTÆGTER 4 Stk. 1: Foreningens vedtægter skal forefindes på sproget dansk. Vedtægterne skal søges opretholdt på engelsk. Stk. 2: I tilfælde af uoverenstemmelse vil foreningens danske vedtægter være gældende. Stk. 3: Det er op til bestyrelsen at opretholde de engelske vedtægter. De engelske vedtægter skal ikke godkendes af generalforsamlingen. KAPITEL 3 MEDLEMSKREDSEN 5 Som medlem kan optages juridiske og fysiske personer, der henhører under mindst én af følgende kategorier: 1) Almindelige medlemmer: Som almindelige medlemmer kan optages studerende fra de juridiske uddannelser fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School. 2) Nyuddannede kandidater: Færdiguddannede personer med kandidatgrad fra de nr. 1 nævnte uddannelser kan optages som medlemmer indtil 3 år efter færdiggørelse af kandidatgraden. Efter denne 3 årige periode ekskluderes medlemmet med mulighed for senere at opnå status som medlem efter nr. 3 og/eller nr. 4.

2 3) Æresmedlemmer: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Som æresmedlemmer udpeges enkeltpersoner, primært personer der gennem en længere periode har ydet en aktiv indsats for at fremme foreningens formål, forbedre foreningens arbejdsvilkår eller almene anseelse. 4) Støttemedlemmer: Som støttemedlemmer kan der primært optages, advokater, advokatfirmaer, andre private virksomheder og offentlige myndigheder med væsentlig interesse indenfor det juridiske og internationale arbejde. 6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som har handlet i strid med foreningens interesse, dog ikke bestyrelsesmedlemmer, da disse kun kan ekskluderes ved en ekstraordinær generalforsamling. Det pågældende bestyrelsesmedlem har ret til inden 8 dage fra eksklusions meddelelse skriftligt at forlange afgørelsen forelagt den førstkommende generalforsamling til afstemning. En indsigelse har ikke opsættende virkning på eksklusionen. 7 Stk. 1: Medlemskab for de i 5, stk. 1, nr. 1 nævnte medlemmer gælder for hele medlemmets studieperiode på de i bestemmelsen nævnte uddannelser, eller indtil medlemmet udmelder sig eller ekskluderes efter reglerne i 6. Stk. 2: Medlemskab for de i 5, stk. 1 nr. 2 og nr. 3 nævnte medlemmer er gældende for indtil 1 år ad gangen. Stk. 3: Såfremt der fastsættes et medlemskontingent for de i 5, stk. 1, nr. 1 nævnte medlemmer, skal beløbet halveres, såfremt medlemskabet erhverves efter d. 1. marts. kontingentet for medlemskaber efter 5, stk. 1, nr. 1, som er erhvervet efter d. 1. marts, skal halveres til det af generalforsamlingen fastsatte kontingent for det pågældende medlemskategori. KAPITEL 4 GENERALFORSAMLINGEN 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i København i perioden april måned. 9 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel via samt ved opslag på Københavns Universitet, Copenhagen Business School, på foreningens hjemmeside og eventuelt gennem foreningens medlemsblad til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden samt angivelse af bestyrelsens egne forslag og fremsatte forslag som måtte være bestyrelsen i hænde ved indkaldelsen. Medlemmer kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 medlemmer kræver det med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen senest 4 uger efter modtagelsen af kravet foretage indkaldelsen. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel.

3 11 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg dirigent, referent og 2 stemmetællere. 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning. 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 4. Valg af President 5. Valg af 6-10 medlemmer 6. Valg 1-3 suppleanter 7. Valg af minimum 2 revisorer 8. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent for studerende, nyuddannede juridiske kandidater og det minimale medlemskontingent for støttemedlemmer. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt. KAPITEL 5 AFSTEMNINGS- OG VALGPROCEDURE 12 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og President. 13 Stemmeret til forenings ordinære- og ekstraordinære generalforsamlinger har alle almindelige medlemmer, der inden generalforsamlinges åbning har betalt kontingent for det pågældende foreningsår. 14 Al afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsopræning. Ethvert medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved valg af President, bestyrelse, suppleanter og revisorer afholdes der altid skriftlig afstemning. 15 For at et forslag skal kunne anses for vedtaget, skal et flertal af de afgivne stemmer støtte forslaget, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. Vedtagelse til forslag af vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 16 Ved valg af President anses den kandidat, der opnår et flertal på mere end halvdelen af de stemmeberettigede fremmødte, for valgt. Hvis ved det første valg ingen af kandidaterne opnår et flertal på mere end halvdelen blandt de stemmeberettiget fremmødte, afholdes der en anden valgrunde blandt de to kandidater, der opnåede flest stemmer. Såfremt ingen af de to kandidater ved anden valgrunde opnår et flertal på mere end halvdelen blandt de stemmeberettiget fremmødte, skal en tredje valgrunde afholdes hvori blanke stemmer ikke tæller med i

4 antallet af afgivne stemmer. Kandidaten som herefter opnår flertal, anses for valgt. Hvis der inden anden valgrunde kun er en kandidat opstillet kan nye kandidater opstille. 17 Ved valg til de øvrige bestyrelsesposter. Inden afstemningen påbegyndes træffer generalforsamlingen beslutning om bestyrelsen skal bestå af 1 eller 3 medlemmer ud over de fastsatte poster: Secretary General, Treasurer, VP Marketing, VP Academic Activites, VP Seminars and Conferences, VP Mentor og VP STEP. Beslutningen skal træffes på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Hver stemmeberettiget medlem har 1 stemme pr. post. Fremgangsmåden er som iht Ved valg til suppleant anses de 1-3 kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Inden afstemningen påbegyndes beslutter generalforsamlingen om bestyrelsen skal have 1, 2 eller 3 suppleanter. Hvert stemmeberettiget medlem har et antal stemmer svarende til det antal poster, som besluttes i henhold til ovennævnte. De valgte suppleanter indtræder på suppleantlisten i forhold til deres stemmetal. 19 Ved valg til revisor anses de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme pr. revisorpost. KAPITEL 6 BESTYRELSEN 20 Stk. 1: Bestyrelsen består af President og 6-10 medlemmer samt 1-3 suppleanter, som vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. De afgående bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at stille sig til rådighed for den kommende bestyrelse. Der er overgangsperiode fra valg af kommende bestyrelse i april frem til 1. september. I overgangsperioden skal hvert medlem fra den afgående bestyrelse introducere og overføre viden/erfaring til det nye bestyrelsesmedlem, som overtager vedkommendes post. Stk. 2: Bestyrelsesåret løber fra 1. september august. 21 Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig med Secretary General, Treasurer, VP Marketing, VP Academic Activites, VP Seminars & Conferences, VP Mentor, VP STEP og 1-3 øvrige poster, som den finder det hensigtsmæssigt at oprette. Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling supplerer sig med et nyt medlem fortrinsvist den øverste suppleant på listen suppleantlisten. Det er en bestyrelsesbeslutning, hvorvidt suppleantlisten skal fraviges, dog skal baggrunden for dette fremlægges ved næstkommende generalforsamling. Bliver President posten ledig, overtager Secretary General denne post. Stk. 2: President og Secretary General kan ikke agere som kasserer. Treasurer kan ikke påtage sig andre

5 bestyrelseserhverv i foreningen herunder formandsbet. Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer kan konstituere directorships under hvert ansvarsområde. Konstitutionen skal godkendes af bestyrelses. 22 Bestyrelses fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er Presidents stemme afgørende. KAPITEL 7 TEGNING OG HÆFTELSE 23 Foreningen tegnes af President i forening med et bestyrelsesmedlem eller Treasurer alene. VP Seminars & Conferences skal kunne tegne for seminarkontoen alene. 24 For foreningens forpligtelser hæfter alene forenings formue. KAPITEL 8 REGNSKAB OG REVISION 25 Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august. 26 Treasurer laver snarest muligt, ud fra bestyrelses OYOP, et budget for bestyrelsesåret. 27 Foreningens regnskab revideres af mindst 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. 28 Det reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn på kontoret senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. KAPITEL 9 OPLØSNING 29 Forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles, såfremt bestyrelsen fortsætter forslag herom. For at et forslag om opløsningen skal kunne anses for vedtaget, skal det have været behandlet på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der sammenlagt skal repræsentere 2/3 af foreningens medlemmer, støtter forslaget. Såfremt der ved behandling af et forslag om opløsning ikke afgives det fornødne antal stemmer, kan forslaget udskydes til behandling på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes under iagttagelse af På den efter stk. 3 indkaldte ekstraordinære generalforsamling kræver vedtagelse af forslaget mindst 2/3 af

6 de afgivne stemmer. Såfremt foreningen ved sin opløsning er i besiddelse af en formue, skal denne tilfalde The European Law Student Association eller tilsvarede dansk eller international organisation. Administrativt. 30 Vedtægterne er sidst redigeret ved generalforsamling af 21/04/2013

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere