BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab."

Transkript

1 BORGMESTEREN Den Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal Kommunalbestyrelsen som bekendt oversende kommunens regnskab for 2013 til revisionsmæssig gennemgang, og når jeg betragter det foreliggende regnskab, kan jeg ikke lade være med at lade tankerne falde tilbage til 2010, da vi skulle lægge budgettet for På daværende tidspunkt besluttede vi, at skabe en målsætning om en ny økonomisk balance efter i nogle år at have brugt knapt 300 mill. kr. af kassebeholdningen. En bevidst handling for at kunne bevare serviceniveauet, da den økonomiske krise gjorde rigtigt ondt. Denne beslutning er en stor del af forklaringen på, hvorfor Tårnby Kommune fortsat er i en privilegeret position med dels en god kassebeholdning, dels ingen gæld. Vi skal således tilbage til 2010, for at finde en stor del af baggrunden for, at 2013 blev et fantastisk godt år for Tårnby Kommune. Men med til forklaringen hører også, at beslutningen tilbage fra 2010 er blevet efterlevet. Siden da er der som bekendt blevet valgt en ny

2 Kommunalbestyrelse det er mit håb, at den privilegerede position, som Tårnby Kommune er i, ikke sættes over styr, og at også den nuværende kommunalbestyrelse, vil være i stand til at træffe rettidige beslutninger af betydning for Kommunens økonomiske råderum, når det er nødvendigt. Budgetlægningen for 2013 bar præg af, at Kommunalbestyrelsen skulle holde sig indenfor servicerammen samt få skattekronerne til at række i en tid med forværret ledighedssituation og finanskrise. Det lykkedes. Så vil nogen nok sige et er et budget noget andet er virkeligheden. Budgettet er jo betydningsløst, hvis regnskabsresultatet slet ikke ligner budgettet. Som bekendt udviser regnskabet en forbedring af likviditeten med 71,6 mill. kr. Heraf er der et mindreforbrug på 39,1 mill. kr. på driftsbudgettet og mindreforbrug på 20,7 mill. kr. på anlægsbudgettet samt en række andre forskydninger. Med en balance på 3,1 mia. kr. er det absolut et godkendt regnskabsresultat, og jeg ser det som en klar konsekvens af, at der dels politisk, men også bredt i Tårnby Kommune er en ansvarlig omgang med borgernes penge. Det kan jo lyde som om, at vi alle har måttet leve udelukkende af havregryn i Det er ikke tilfældet. For til trods for de begrænsninger vi har været underlagt, af andre og af os selv, var 2013 et år, hvor der skete usædvanligt meget godt for vores by.

3 Der har gennem tiderne været kritik af vores jobcenter ikke mindst fra vores sydlige nabokommune. Noget begrundet, men andet absolut urimeligt. Derfor var det også glædeligt, da Arbejdsmarkedsstyrelsen offentliggjorde sin rapport for 2. kvartal 2013, om hvor godt Østdanmarks 44 jobcentre levede op til Ministeriets mål, og konklusionen var, at Tårnby klarede sig bedst af alle kommunerne i Østdanmark. Målene, som vi blev målt på var: - flere unge i uddannelse; - bedre og mere helhedsorienteret hjælp til svage ledige; - bekæmpelse af langtidsledighed; samt - tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder. På det tekniske område vil jeg nævne, at der i 2013 blev lagt nyt slidlag på kørebane og cykelsti på den sidste del af Kongelundsvej, og der blev forberedt asfalt på Tømmerupvej og Amager Strandvej. Desuden er arbejdet med kabellægning og udskiftning af vejbelysningsmaster, der blev påbegyndt i 2009 fortsat, og der er udskiftet 490 LED-armaturer i Kastrupområdet i Der er således indtil nu udskiftet LED-armaturer i kommunen. Herudover skal det nævnes, at der i 2013 har været udlagt ren jord vedrørende anlæggelse af Øresundsparken, så der i år kan sås græs og anlægges plantebælte, samt opføres naturlegeplads og opsættes motionsudstyr. Desuden er projektet om anlæg af Jacob Fortlingsvej, p- pladser ved Den Blå Planet og Kastrup Station samt ombygning af Amager Strandvej afsluttet i 2013.

4 Brandvæsenet fik ny indsatsledervogn til afløsning af den 9 år gamle bil, og der blev indkøbt ekstra klippeværktøj til færdselsuheld, således at der nu kan arbejdes med to samtidige indsatser eller to hold på samme indsats. Derudover var der behov for mere plads på brandstationen, som blev udvidet, idet der blev opført to nye sammenhængende bygninger på tilsammen 133 m2. En garage med plads til 2 biler samt et kombineret cykelskur og containerrum. Undervisningsområdet var som bekendt præget af usikkerheden omkring folkeskolereformen, men selvom det fylder meget i billedet, var det ikke det eneste der foregik. Kommunens skoler er populære. Således er antallet af elever steget med 200 fra For mig er det vigtigt, at kommunens skoler også fremover er det naturlige valg for forældrene. Som et led i fremtidssikringen af skolerne blev der i 2013 indkøbt digitale læremidler, der er on-linebaserede, interaktive og produceret til undervisning i grundskolen i forbindelse med satsningen på øget anvendelse af it i folkeskolen. Især fagene dansk, matematik, naturfaglige fag og engelsk er omfattet af indkøbene, og alle kommunens skoler kan tilgå læremidlerne. Kommunens skolekonsulenter har haft en aktiv rolle i forbindelse med udvælgelse af de digitale læremidler, og har i det daglige til opgave at støtte skolens lærere i anvendelse af de digitale læremidler, som f.eks. omfatter Gyldendals fagportal, digitale kort, skoletube til produktion af film, samt ordbogen.com.

5 Og så er samtlige skoler blevet renoveret. På Korsvejens skole og Skottegårdsskolen har renoveringen været mest omfattende for her var behovet for en modernisering størst. Det er primært lokaler, hvor eleverne bevæger og opholder sig, der er blevet renoveret såsom klasseværelser, gangareal og gymnastiksale. På daginstitutionsområdet er der gennemført et projekt vedr. Pædagogisk idræt, som omfattede 12 børnehaver og børnehuse, naturskolen, personalet i dagplejens 2 gæstehuse samt dagplejere fra legestuegrupperne. Projektet har allerede sat mange spor i både dagplejen og daginstitutionerne. Der er blevet skabt nogle læringsmiljøer, der stimulerer og aktiverer, og som skaber glæde og lyst til fysisk udfoldelse. I 2013 gennemgik Kastrup Bio en større renovering og ombygning med nye komfortable stole med mere benplads og vippemulighed, nye handicappladser og en forbedring af lydanlæggene i begge sale. Efter ombygningen er der nu 352 pladser i den store sal og 105 pladser i den lille sal. Hele ombygningen er sket uden at Kastrup Bio har været lukket for offentligheden. Fra alle sider er der modtaget ros til den nye biograf. Og så er udendørsarealet omkring Hovedbiblioteket blevet løftet, dels for at eksponere biblioteket og de omkringliggende bygninger, dels for at give borgerne et spændende byrum med mulighed for mere aktivitet. I efteråret 2013 indviedes de nyrenoverede lokaler på Vestamager Bibliotek. Med den inviterende indretning, de friske farver og ikke mindst det

6 opdaterede bibliotekstilbud, vil Vestamager Bibliotek i højere grad end tidligere bidrage positivt til livet i Vestamagercentret og på Vestamager som helhed. Og så vil jeg erindre om, at kommunen i 2013 af Friluftsrådet blev kåret til Danmarks Friluftskommune Med kåringen fulgte en prisplakette samt et kontant beløb på kr. som skal gå til nye naturformidlingsprojekter i Prisen blev givet for et fortrinligt formidlingsarbejde i Tårnby Naturskole for skole- og institutionsbørn samt opførelse af vandnaturformidlingshuset Blå Base. Sundhedscentret har i 2013 foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse, der konkluderede, at brugerne var meget tilfredse med indsatsen og faciliteterne i Sundhedscentret. Undersøgelsen viste et ønske om morgen- og sen eftermiddagstræning, så træningen kunne passes ind med arbejde eller studie. Disse ønsker har Sundhedscentret kunne opfylde og har efterfølgende oprettet flere tilbud i ydertimerne. Den Kommunale Hjemmepleje har i 2013 arbejdet med at optimere arbejdsgange så hjemmehjælperne i højere grad bruger tiden ude hos borgeren frem for på administration. Ligeledes er man i Den Kommunale Hjemmepleje påbegyndt en digitaliseringsproces, hvor alle medarbejdere vil anvende tablets. Det vil forbedre informationsflowet og videndelingen til gavn for borgernes sikkerhed og dermed forbedre mulighederne for at forebygge indlæggelser på hospitalerne.

7 2013 blev også året, hvor arbejdet med opførelsen af en ny fælles Tandklinik gik i gang. De eksisterende 5 klinikker på de lokale skoler flytter til en samlet nybygget tandklinik på Amager Landevej Den nye fælles tandklinik vil med moderne faciliteter, indbydende lokaler og et stærkt fagligt miljø sikre et tandplejetilbud til børn og unge, som er helt i top. Den nye tandklinik står efter planen klar i løbet af sommeren Herudover føler jeg trang til at nævne, at der I løbet af 2013 er arbejdet med at implementere den socialpsykiatriske handleplan. For at fremme indsatsen overfor yngre borgere med psykosociale problemer blev åbningstiderne i aktivitetscentret i 2013 udvidet fra 3 til 5 dage om ugen. De nye åbningstider skal ses som led i at forbedre kommunens tilbud overfor borgere i aldersgruppen år og aktiviteterne er blevet målrettet kost, motion og psykosocial-rehabilitering. Endvidere er koordineringen mellem Aktivitetscentret og Jobcentret styrket, hvorved der sikres et tilbud om 12 ugers forløb på Aktivitetscentret, som et skridt på vejen mod selvforsørgelse. Endelig har Kollektivboligerne i Televænget undergået en større forandring, hvor de unge beboere har fået bedre fysiske rammer, som skal understøtte fællesskabet og relationerne blandt dem. Jeg synes derfor, at vi skal glæde os over det regnskabsresultat, der foreligger her i aften, og alt det gode som skete for kommunen i 2013 og så har jeg endda ikke en gang nævnt Den Blå Planet og Scanport.

8 Jeg skal afslutningsvis erindre om, at regnskabet endnu ikke er færdigrevideret. Herefter skal jeg på Økonomiudvalgets vegne indstille, at Tårnby Kommunes regnskab for 2013 afgives til revisionen.

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse

Fritid og kultur. Regnskab Administration og service. Veje, trafik og forsyning. Kommunens gæld mindsket Sundhed og forebyggelse Årsberetning 2006 Indhold: I kommunalreformens tegn 2 Fritid og kultur 4 Regnskab 6 Administration og service 2 Veje, trafik og forsyning 4 Kommunens gæld mindsket 7 Sundhed og forebyggelse 2 Boligsocialindsats

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B)

Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Lars Søndergaard (V) Pernille Solvig Graux (V) Ole Bergmann (F) Suzan Daoud (F) Kristian Hegaard (B) Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wulff (V) Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Charlotte Sander (A) Hans Nissen (A) Pia Bødtker

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G

ÅRS ÅRSBERETNING 2012 BER ETN N G ÅRS BER ETN NG ÅRSBERETNING 2012 Indhold Borgmesterens forord 3 Politisk organisation 4 Administrativ organisation 5 Serviceområder Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab 6-7 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere