Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S

2 Metroselskabet I/S Metrovej København S CVR-nr T E Læs mere om metroen på m.dk Foto Das Büro, Ditte Valente, Metroselskabet. Layout, e-types Daily Tryk, Cool Gray ISBN?

3 Metroen Årsrapport 2013 Indhold INDHOLD 1.0 Velkommen Ledelsesberetning 13 Årets væsentlige begivenheder 14 Årets resultat 16 Cityringen 23 Kommunikationsindsats 26 Udgifter til Cityringen og Nordhavn 29 Metroen 30 Større projekter 37 Forretningsstrategi 40 Virksomhedsledelse 42 Samfundsansvar Årsregnskab 59 Regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 65 Balance 66 Pengestrømsopgørelse 68 Noter Metroselskabets bestyrelse Påtegninger 91 Ledelsespåtegning 92 De uafhængige revisorers erklæringer Bilag til ledelsesberetningen 97 Langtidsbudget 98 3

4 Nørreport er en af Danmarks mest travle stationer. I 2014 får metrostationen en ekstra elevator.

5 1.0 VELKOMMEN 1.1 Velkommen

6 Årsrapport 2013 Året kort 1.1 VELKOMMEN Kære læser 2013 var et godt år for driften af metroen, hvor indtægterne var højere end ventet. Resultat før ned- og afskrivninger for 2013 blev således et overskud på 216 mio. kr. Selskabets samlede omsætning udgjorde EBITDA svarer til 22 pct. Udgifterne til anlæg af Cityringen udgjorde 3,1 mia. kr. i 2013, og selskabets langfristede gæld udgjorde ultimo ,8 mia. kr. Samlet set har Metroselskabet en stabil økonomi. Den korrigerede egenkapital udgør 4,7 mia. kr. og er uændret fra ultimo 2012 til ultimo Ændrede rammer for metrobyggeriet Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser ændrede de hidtidige forudsætninger for anlægsprojektets tidsplan. Den usikkerhed, der herefter har været gældende om myndighedsforhold, og om, hvilken regulering der var gældende for byggeriet, har medført en øget risiko for anlægsomkostningerne og projektets tidsplan. Denne risiko har selskabet orienteret sine ejere om. Selskabets orientering af ejerne fremgår af selskabets langtidsbudget afsnit 6.1. På den baggrund blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og en række af Folketingets partier. Der er nu lagt op til en ny lovgivning på området, der sikrer faste og klare rammer og som øger naboernes mulighed for at få erstatning i anlægsperioden. Når denne lovgivning er på plads, vil det være muligt for Metroselskabet at opgøre, hvilke økonomiske og tidsmæssige konsekvenser Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser har haft. 6

7 Metroen Årsrapport 2013 Året kort Optimeret drift og flere passagerer Flere end 55 mio. passagerer kørte med metroen i Det er en stigning på lidt over en mio. passagerer i forhold til Metroselskabet har et konstant fokus på høj driftsstabilitet. Metroen har ca afgange på en hverdag. I 2013 kørte metroen 98 pct. af alle afgange til tiden i myldretiden, mens rettidigheden udgjorde 98,6 pct. set over hele året. Kundetilfredsheden er fortsat høj, 96 pct. af metroens kunder er tilfredse med rejsen. Metroselskabet har et konstant fokus på at optimere driften, og i løbet af sommeren blev metroens styresystem udskiftet. Det har efterfølgende bidraget til en mindre forbedring af driftsstabiliteten især i myldretiden. I løbet af 2013 har planlægningen af arbejdet med at sætte perrondøre op på de overjordiske stationer foregået. Opsætningen vil bidrage til fortsat høj driftsstabilitet og til at muliggøre en højere kapacitet i metroen. Rejsekort Flere end 55 mio. passagerer kørte med metroen i 2013 Rejsekortet er i stigende grad blevet en del af metroen og vores kunders hverdag. Mere end 10 pct. af alle rejser foregår nu med rejsekortet som betalingsmiddel. Selskabet ejer 7 pct. af systemleverandøren Rejsekortet A/S og følger her tæt systemets udvikling, tidsplan og økonomi. Udfasningen af det gamle pap-klippekort har det været nødvendigt at sætte i bero i 2013, da usikkerheden om rejsekortsystemets stabilitet var for stor set i lyset af forsinkelser fra leverandøren. Metroselskabet har i samarbejde med de andre trafikselskaber fastlagt priser på rejsekortet, som giver tryghed hos kunderne og opbygge den fælles kundeservice, der skal hjælpe kunderne med at bruge kortet. Rejsekortsystemets driftssikkerhed og kundernes tilfredshed med kortet følges tæt. På metrostationerne fungerer betalingssystemet tilfredsstillende, og knap 80 pct. af kunderne synes, at rejsekortet har gjort det nemmere at rejse med bus, tog og metro. Samtidig ligger sagsbehandlingstiden for kunderne i metroens rejsekort kundeservicecenter på et godt niveau. 7

8 Årsrapport 2013 Året kort Mere metro En metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til Ny Ellebjerg vil kunne betjene mellem seks og ni millioner passagerer om året. I juni offentliggjorde Metroselskabet en udredning om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen, der kan danne grundlag for en politisk beslutning om en metrolinje til Sydhavnen. Udredningen er udarbejdet for staten, samt Frederiksberg og Københavns kommuner. Udredningen viser, at en metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til Ny Ellebjerg vil betjene mellem seks og ni millioner passagerer om året og styrke byudviklingen i området. For at undgå gener for Cityringens passagerer, når Cityringen er i drift, skal der senest medio 2014 være indgået en aftale mellem selskabets ejere om anlæg af et afgreningskammer på Cityringen. I 2013 har selskabet igangsat de første flytninger af ledninger på Nordhavn og arbejdet med færdiggørelsen af udbuddet af metro til Nordhavn. Det er forventningen, at projektet kan endeligt godkendes i Med denne årsrapport ønsker vi at give et uddybende indblik i Metroselskabets aktiviteter i God læselyst. Henning Christophersen Formand for bestyrelsen Henrik Plougmann Olsen Administrerende direktør 8

9 Metroen Årsrapport 2013 Året kort RESUME AF NØGLETAL Passagertal Mio. passagerer Resultat før ned- og afskrivninger Mio. kr. 250 Budgetteret resultat før ned- og afskrivninger Resultat før ned- og afskrivninger Driftsstabilitet Pct. 99,0 98,5 98,3 98,4 98,6 98,6 Målsætning 98,2 98,8 Resultat 98,4 98,6 98,0 97,5 97,0 97,3 96,5 96,

10

11

12 #TilByen Billedkollage fra Metroens Instagram-site Til byen.

13 2.0 LEDELSES- BERETNING 2.1 Årets væsentlige begivenheder 2.2 Årets resultat 2.3 Cityringen 2.4 Kommunikationsindsats 2.5 Afholdte udgifter til anlæg af Cityringen inkl. Nordhavn 2.6 Den idriftsatte Metro 2.7 Større projekter 2.8 Forretningsstrategi 2.9 Virksomhedsledelse 2.10 Samfundsansvar

14 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 2.1 ÅRETS VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2013 kørte metroen 98,6 pct. af alle afgange til tiden 2013 bød på en stabil metrodrift med fortsat stor driftspålidelighed og det forventede antal passager. Driftsoverskuddet var større end budgetteret. Årets resultat før ned- og afskrivninger er et overskud på 216 mio. kr. svarende til et fald på 19 mio. kr. i forhold til Selskabets EBITDA udgjorde 22 pct. Overskuddet bruges til finansering af anlægget af Cityringen. Selskabets langtidsbudget er fortsat uændret, når der bortses fra de endnu ikke opgjorte effekter af begrænsningerne af mulighederne for at arbejde på Cityringen (jf. nedenfor). Selskabets korrigerede egenkapital, opgjort eksklusive markedsværdireguleringen, er uændret fra ultimo 2012 til ultimo 2013 og udgør 4,7 mia. kr. Den uændrede egenkapital er en konsekvens af, at ejerne har indskudt 300 mio. kr. i selskabet til finansiering af en afgrening fra Cityringen til Nordhavn. Årets samlede resultat forhøjes med påvirkningen af markedsværdiregulering af lån og renteaftaler (2,1 mia. kr.). Markedsværdireguleringen er i det væsentligste et resultat af ændrede renteforventninger. Posten er alene udtryk for en regnskabsmæssig registrering, der ikke har betydning for selskabets evne til at opfylde sine forpligtelser. Metroselskabets låntagning udgjorde 2,4 mia. kr. i 2013, og selskabets langfristede gæld udgør nu 6,8 mia. kr. I 2013 kørte metroen 98,6 pct. af alle afgange til tiden, mod 98,4 pct. i Passagertallet steg med 2 pct., eller ca. 1 mio. flere kunder, til 55,4 mio. årlige kunder. Der har ligeledes været stort fokus på fremdriften på Cityringen, hvor den ønskede fremdrift ikke har været mulig. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at arbejde efter de besluttede arbejdstider. Metroselskabet indgik i juni 2013 en aftale med hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), der fastslog, at CMT med udnyttelse af rammerne for udvidet arbejdstid der indgår i den politiske aftale i Københavns Kommune fra primo juni 2013 var i stand til at færdiggøre Cityringen til åbning i december I slutningen af juli 2013 besluttede Naturog Miljøklagenævnet imidlertid at give en klage over den udvidede arbejdstid på byggepladsen ved Marmorkirken med opsættende virkning. Herved ændredes de hidtidige forudsætninger for anlægsprojektets tidsplan. Metroselskabet gjorde 14

15 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Distortion Metroen deltager hvert år i den elektroniske musikfestival med et særtog for de festglade. i den forbindelse opmærksom på, at den manglende mulighed for at anvende udvidet arbejdstid ved Marmorkirken kunne medføre en forsinkelse af det samlede projekt. Dette skyldes, at byggepladsen ved Marmorkirken ligger på den såkaldte kritiske sti i tidsplanen for anlægsarbejderne. Metroselskabets bestyrelse har løbende i 2013 drøftet og været orienteret om udviklingen i mulighederne for at benytte udvidede arbejdstider som følge af de ændrede myndighedsvilkår. Bestyrelsen fandt det i februar 2014 nødvendigt at orientere selskabets ejere om, at betingelserne for etableringen af Cityringen havde ændret sig så meget, at der var risiko for, at projektets tidsplan ikke ville kunne overholdes. Selskabets vurdering var, at der kunne blive tale om en forøgelse af anlægsomkostningerne, der overstiger 3 pct. og medføre en forlængelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med mere end to år, jf. interessentselskabskontraktens 3. 3 og selskabets vedtægter 9.2, jf. endvidere omtalen under selskabets langtidsbudget afsnit 6.1. Metroselskabet er forpligtiget til, jf. interessentselskabskontraktens 3. 3 og selskabets vedtægter 9.2. at informere selskabets ejere, hvis udviklingen i selskabet økonomi gør, at tilbagebetalingen af selskabets gæld forlænges med mere end to år, eller hvis anlægsomkostninger på Cityringen ventes forøget med mere end 3 pct. 15

16 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 2.2 ÅRETS RESULTAT Resultat før ned- og afskrivninger udgør for 2013 et overskud på 216 mio. kr. Årets resultat var bedre end forventet Resultat før ned- og afskrivninger udgør for 2013 et overskud på 216 mio. kr., hvilket er bedre end forventet i budgettet. Forbedringen skyldes primært større passagerindtægter end forventet. Ned- og afskrivninger udgør i alt 484 mio. kr. i 2013, hvoraf nedskrivninger udgør i alt 334 mio. kr. Heraf udgør 15 mio. kr. nedskrivning af kapitalandele i Rejsekort til dagsværdi og 319 mio. kr. nedskrivning vedrørende anlæg af metro, der er baseret på genindvindingsværdien for den samlede metro. Resultatet før finansielle poster udgør herefter et underskud på 267 mio. kr. Finansielle poster omfatter renteindtægter på 365 mio. kr. og renteudgifter på 429 mio. kr. Resultat før markedsværdiregulering udgør et underskud på 331 mio. kr. Metroens driftsresultat Resultat før ned- og afskrivninger udgør 216 mio. kr. svarende til et fald på 19 mio. kr. i forhold til Faldet er en effekt af lukningerne af hhv. regionaltogs- og S-togsperronerne på Nørreport, hvorved en række rejsende ikke har haft mulighed for at skifte til metroen på Nørreport. Nørreport er en meget stor omstigningsstation, og passagertallet på stationen har været væsentligt påvirket af ombygningerne. Indtægter udgør i alt 975 mio. kr., heraf 691 mio. kr. fra takstfællesskabet og 284 mio. kr. fra primært udlejning af metroen. Omkostninger til betaling for drift af metroen, kontraktstyring, administration og lignende har i året udgjort 759 mio. kr. Nedog afskrivninger udgør 164 mio. kr. Resultat før finansielle poster udgør herefter et overskud på 52 mio. kr. Egenkapitalen udvikler sig som forventet Årets resultat er på mio. kr. og er tilgået egenkapitalen. Denne udgør herefter mio. kr. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for markedsværdireguleringer, udgør mio. kr. ultimo Den korrigerede egenkapital eksklusive markedsværdiregulering er således uændret i forhold til Dette er en konsekvens af, at underskuddet efter finansielle poster på 331 mio. kr. stort set modsvares af statens og Københavns Kom- 16

17 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning munes indskud i selskabet på 300 mio. kr. til finansiering af en afgrening fra Cityringen til Nordhavn. Markedsværdiregulering medførte en regnskabsmæssig indtægt på mio. kr. Markedsværdireguleringen kan primært henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning, som er indgået med henblik på at øge budgetsikkerheden i selskabets langsigtede økonomi. Metroselskabet har således låst den fremtidige rente på en række af selskabets kommende låneaftaler med et favorabelt renteniveau. Det blev oprindeligt skønnet, at den budgetmæssige værdi af disse renteaftaler udgør ca. 3,1 mia. kr. Reguleringen er alene en regnskabsmæssig registrering, som ikke har nogen likviditetsmæssig virkning i lyset af, at aftalerne efter hensigten fastholdes til udløb. Metroselskabet er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En eventuel negativ egenkapital ville således ikke i sig selv medføre behov for yderligere indskud fra ejerne, når Metroselskabet fortsat vil kunne servicere sin gæld som planlagt. Finansiering, herunder langtidsøkonomi Metroselskabet har ved udgangen af 2013 en samlet lånoptagelse på mio. kr. (nominelt mio. kr.). Lånene er optaget som genudlån i Danmarks Nationalbank. Selskabets samlede langfristede gældsforpligtelser ultimo 2013 udgør mio. kr. Metroselskabet har udarbejdet et opdateret langtidsbudget. Langtidsbudgettet Metroens driftsresultat Alle tal i mio. kr Takstindbetalinger Metroens driftsindtægter Andre driftsindtægter 8 5 Indtægter i alt Betaling for drift Kontraktstyring mv Øvrige omkostninger 5 4 Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Overskudsgrad før afskrivninger 22 % 25 % Note: Takstindbetalingen er baseret på en gennemsnitlig passagerindtægt pr. påstiger på 12,42 kr. i 2013 beregnet på grundlag af Transportministeriets bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet. (I 2012 udgjorde den gennemsnitlige passagerindtægt pr. påstiger 12,01 kr.). 17

18 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Lovændring til Lov om Cityringen forventes vedtaget i Folketinget medio 2014 viser forventningerne til den langsigtede økonomiske udvikling i selskabet. Langtidsbudgettet viser, at selskabets nettogæld forventes at nå sit maksimum i 2023 på ca. 23,9 mia. kr. (i løbende priser og inkl. renter). Dette er en forøgelse med 1,0 mia. kr. i forhold til det hidtil gældende langtidsbudget, hvilket primært skyldes indarbejdelse af anlæg af Nordhavnsafgreningen i langtidsbudgettet. Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2059, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. Der skal imidlertid foretages en endelig opgørelse af effekterne af arbejdstidsbegrænsningerne, før et opdateret langtidsbudget foreligger, jf. omtalen under selskabets langtidsbudget afsnit 6.1. Usikre rammer har præget Cityringen Arbejdet på Cityringen har i løbet af 2013 og starten af 2014 været udfordret af en række afgørelser, der på forskellig vis har begrænset arbejdet, jf. omtalen under selskabets langtidsbudget afsnit 6.1. I februar 2014 indgik forligskredsen bag Lov om Cityringen en aftale om mere sikre ramme for Cityringsbyggeriet samt en nabopakke. Aftalen udmøntes i en lovændring til Lov om Cityringen. Aftalen skal sikre en kontrolleret realisering af Cityringen og indebærer, at de retlige rammer for Cityringens byggepladser overgår til generelt fastsat regulering af forurening og gener i form af en bekendtgørelse udstedt af transportministeren. Københavns og Frederiksberg Kommuner udøver fortsat tilsynet med byggeriet, men miljøbeskyttelseslovens regler, herunder klageadgangen til Natur og Miljøklagenævnet, vil ikke længere finde anvendelse, da der er tale om en generel regulering og ikke om konkrete afgørelser. Dette skaber sikkerhed for vilkårene for både projekt og beboere i resten af anlægsperioden. Foruden en ændring af loven indeholder forligskredsens aftale en nabopakke, hvor der lægges op til, at kompensationen til naboerne til metrobyggepladserne tager udgangspunkt i Ekspropriationskommissionens principafgørelse, og at erstatningen baseres på den tilladte støj og ikke den faktiske støj. Det vil betyde, at flere vil få udbetalt erstatning, og at der udbetales erstatning i længere perioder. Samtidig giver det sikkerhed for naboerne om erstatningsudbetalingerne. Desuden skal kompensationen ikke føre til fradrag i de sociale ydelser, de mest støjramte naboer får et retskrav på midlertidig genhusning, og det bliver muligt for de mest støjramte naboer med ejer- eller andelsboliger at anmode Metroselskabet om at overtage ejendommen til markedspris. Metroselskabet skønner, at initiativerne i nabopakken samlet vil koste ca. 300 mio. kr., som afholdes af selskabet. Det er mindst en fordobling af de midler, som hidtil har været afsat til reduktion af gener for naboer. Lovændring til Lov om Cityringen forventes vedtaget i Folketinget medio Når loven er vedtaget, og rammerne for etablering af Cityringen ligger fast, vil Metroselskabet analysere betydningen af et år med manglende mulighed for udnyttelse af udvidet arbejdstid på visse kritiske byggepladser samt forsøge at optimere den tabte tid. Selskabet vil herefter indgå aftale med hovedentreprenørerne om en ny tidsplan for Cityringen og vil også fremadrettet holde entreprenørerne ansvarlige for de forsinkelser, som entreprenørerne påfører projektet. Hvis disse forhandlin- 18

19 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning ger medfører ændringer i projektsummen og ibrugtagningstidspunktet, kan det påvirke værdiansættelsen af Metroselskabets materielle anlægsaktiviteter væsentligt, ligesom et muligt yderligere finansieringsbehov vil skulle håndteres. Aftalen indebærer desuden, at der skal gennemføres en supplerende miljømæssig vurdering. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for Dog skal opmærksomheden henledes på forholdet omkring rammerne for Cityringsbyggeriet samt en nabopakke, jf. omtalen under selskabets langtidsbudget afsnit 6.1. Rådgivning Metroselskabets ejere har i 2011 udarbejdet og godkendt et regnskabsreglement, der er gældende for konkurrenceudsatte aktiviteter i selskabet. Metroselskabet indgik i efteråret 2011 en aftale med Transportministeriet om frem til medio 2013 at varetage sekretariatsfunktionen for udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3. Denne opgave reguleres af et regnskabsreglement, der omfatter konkurrenceudsatte aktiviteter, og regnskabet for rådgivning er aflagt i overensstemmelse hermed. Indtægterne udgør t.kr. i 2013 ( t.kr. i 2012), og omkostningerne udgør t.kr. i 2013 ( t.kr. i 2012). Resultat af rådgivning for 2013 udgør før beregnet skat et underskud på 60 t.kr. (overskud på 566 t.kr. i 2012). Resultat efter beregnet skat udgør et underskud på 60 t.kr. (overskud på 424 t.kr. i 2012). Metroselskabet har afsluttet rådgivningsopgaven ultimo august Det samlede resultat af rådgivningsopgaven blev et overskud på 347 t.kr. Investeringsbudget for Cityringen inkl. Nordhavn Alle tal i kr. Investeringer Investeringer Samlet budget Samlet budget i 2013 pr. 31. dec (2013 priser) Cityringen (2010-priser) Nordhavn (2012-priser) Årets investering i den idriftsatte Metro udgør 52 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af Cityringen inkl. Nordhavn er i balancen opgjort til mio. kr. Dette er en følge af, at Cityringen inkl. Nordhavn værdiansættes med udgangspunkt i den samlede Metros forventede kapitalværdi under hensyntagen til de planlagte anlægsinvesteringer. 19

20 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Alle tal i mio. kr Årets nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før markedsværdiregulering Markedsværdiregulering Årets resultat Balancesum Årets investering i metroen Egenkapital Korrigeret egenkapital* Soliditetsgrad 30 % 16 % 4 % 97 % 97 % Korrigeret soliditetsgrad 37 % 47 % 35 % 93 % 97 % * Korrigeret egenkapital er korrigeret for markedsværdiregulering. 20

21 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Investeringen i Cityringen I 2013 er der foretaget en nedskrivning på 319 mio. kr. vedrørende anlæg af Cityringen (herunder afgrening til Nordhavn). Dette som følge af, at den samlede investering i Cityringen ikke fuldt ud vil blive genindvundet ved fremtidige indtægter i form at passagerindtægter mv. Nedskrivningen er en konsekvens af, at anlægsloven for Metro til Nordhavn blev vedtaget i juni 2013, og Nordhavnsafgreningen dermed indgår i beregningen af genindvindingsværdien. Den foretagne nedskrivning er i overensstemmelse med forventningerne og svarer til statens og Københavns Kommunes indbetalinger vedrørende Metro til Nordhavn. Nedskrivningen er baseret på et skøn over værdien af den samlede Metro ud fra de forudsætninger, som selskabet har anvendt i det gældende langtidsbudget, og forventninger til det fremtidige renteniveau (diskonteringsfaktor). Der er i 2013 foretaget investeringer i Cityringen inkl. Nordhavn på 3,1 mia. kr. Investeringerne er aktiveret og indgår som en del af værdien af den samlede Metro. Værdien af den samlede Metro Årligt gennemgås den regnskabsmæssige værdi af den samlede Metro for at afgøre, om der er indikationer af værdiforringelse. Genindvindingsværdien beregnes for henholdsvis den idriftsatte Metro og Cityringen, men måles samlet for disse nært tilknyttede aktiver, da de vil udgøre en samlet pengestrømsfrembringende enhed. En overskydende genindvindingsværdi ved den idriftsatte Metro medregnes i opgørelsen af værdien af Cityringen, da der ikke tidligere er foretaget nedskrivninger på den idriftsatte Metro. Såfremt værdien af Cityringen efter modregningen er negativ, foretages en nedskrivning eller hensættelse til dækning heraf. Ultimo 2013 er værdien efter modregningen negativ, hvorfor der i 2013 er foretaget en nedskrivning. De fremtidige pengestrømme, der indgår i genindvindingsværdien, er baseret på selskabets gældende langtidsbudget og dets indarbejdede forventninger til fremtiden, jf. forudsætningsark til langtidsbudgettet. Beregningen af genindvindingsværdien foretages efter kapitalværdimetoden. Ved opgørelsen af kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdi. Det forudsatte renteniveau (diskonteringsfaktoren) udgør den væsentligste usikkerhed i det foretagne skøn over værdien af Metroen. Selskabet har i værdiansættelsen af den samlede Metro (genindvindingsværdien) anvendt en konservativ renteforventning til formålet, da der er indregnet et såkaldt risikotillæg til imødegåelse af usikkerheden i renteudviklingen. Havde selskabet i stedet taget udgangspunkt i den aktuelle lavere markedsrente, ville værdien af anlægsaktiverne have været væsentligt højere, og årets resultat forbedret markant. Tilsvarende ville resultatet have været lavere, såfremt der var anvendt en højere renteforventning. Følsomhedsberegningerne for renteforventningen fremgår af note 8 til årsregnskabet. Der ud over henvises til omtalen i langtidsbudgettet afsnit 6.1 om den øgede risiko for Cityringens anlægsomkostninger og projektets tidsplan. Ændringer i projektsummen og ibrugtagningstidspunktet kan påvirke værdiansættelsen af den samlede Metro. I værdien af anlæg af Metro på 4,9 mia. kr. er modregnet en skønnet negativ værdi af Cityringen på -0,7 mia. kr. Ved opgørelse heraf er indregnet de fremtidige passagerindtægter mv., samt en skønnet positiv merværdi af den idriftsatte Metro på 5,4 mia. kr. Nedskrivningen af anlægsaktiverne på balancedagen udgør 0,3 mia. kr., jf. note 8 til årsregnskabet. Stabilisering af udsving i egenkapitalen Det nuværende lave renteniveau afspejles endvidere i opgørelsen af markedsværdien af selskabets gæld og indgåede afledte finansielle instrumenter til sikring af renterisikoen på selskabets nuværende og fremtidige gæld. Her har selskabet bl.a. aftaler om renteafdækning af ca. 2/3 af den forventede fremtidige maksimale gæld ved aftaler om enten en fast rente eller en inflationsafhængig rente. Aftalerne har samlet en gennemsnitlig rente, der ligger mellem 3 pct. og 3,5 pct. Løbetiden er fastlagt med udgangspunkt i selskabets forventninger til gældsopbygning og gældsafvikling. På samme måde som ved værdiansættelsen af Metroen stiger den regnskabsmæssige markedsværdi af gælden, når renteniveauet herfor falder. Udsvingene på de to regnskabsposter må ikke forventes at udligne hinanden, bl.a. som følge af, at der bruges forskellige renter (f.eks. lang/kortsigtet rente og fast/inflationsafhængig/ variabel rente) på posterne. Ikke desto mindre vil anvendelsen af aktuelle renteniveauer ved såvel værdiansættelse af Metroen som markedsværdireguleringen af de indgåede aftaler om renteafdækning ved væsentlige renteudsving samlet virke som en stabilisator for udsving i selskabets egenkapital. 21

22 Metrobyggepladsen på Nørrebros Runddel set fra oven.

23 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 2.3 CITYRINGEN Med Cityringen vil det være muligt at komme fra Frederiksberg til Rådhuspladsen på 4 minutter. Anlægsentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT), der står for anlægget af Cityringen, bestod ved kontraktindgåelsen af de tre italienske parter Salini, Tecnimont og SELI. I slutningen af 2013 fusionerede den ene af parterne, Salini, med et andet italiensk firma, Impregilo. Det nye selskab, Salini Impregilo S.p.A., indgår efter fusionen i CMT på samme måde, som Salini gjorde før fusionen. De 3 parter arbejder i forvejen sammen om udbygningen af en af de nye metrolinjer i Rom. Parterne hæfter solidarisk i forhold til anlægskontrakten på Cityringen. Anlæggelsen af Cityringen, den nye metrostrækning, sker efter samme princip som den nuværende metro. Dette betyder, at funktioner, konstruktioner og systemer i stor udstrækning vil være de samme som ved den eksisterende metro. Det vil sige, at metroen er fuldautomatisk, førerløs og betjenes af korte tog, der kører med høj frekvens. Stationskonceptet er også i udgangspunktet det samme som i den eksisterende metro, hvor stationerne blandt andet er udformet som store åbne rum. Den 15,5 km lange tur mellem 17 stationer under indre by, brokvartererne og Frederiksberg vil kunne tilbagelægges på 24 min. Da togene kører i begge retninger, vil den længste tur på Cityringen fra København H til Skjolds Plads kunne gøres på bare 12 minutter. Med Cityringen vil det være muligt at komme fra Frederiksberg til Rådhuspladsen på 4 minutter. Det bliver muligt at skifte til og fra den eksisterende metro på stationerne Kongens Nytorv og Frederiksberg. Derudover kan man skifte til bl.a. regionaltog og S-tog på København H og Østerport og til S-tog på Nørrebro Station. Cityringen vil gøre det muligt at komme fra eksempelvis Nørrebros Runddel til Enghave Plads på syv minutter og fra Nørrebro Station til Trianglen på seks minutter. Ansaldo STS skal levere tog, styresystem og kontrol- og vedligeholdelsescenter samt stå for driften de første 5 år med option på yderligere 3 år. Ansaldo STS har stået for at levere tog og styresystem til den eksisterende metro, ligesom de har stået for driften siden åbningen i Samtlige af de forberedende arbejder på byggepladserne ved de kommende stationer er færdiggjort. Arbejdet med at flytte byens forsyningsnet af el, vand, gas, internet, kloakker m.m. er afsluttet, og samtlige 21 byggepladser (17 under- 23

24 Årsrapport 2013 Ledelsesberetning Poul Henningsens Plads v/orientkaj Vibenshus Runddel Nordhavn Skjolds Plads Nørrebro Nørrebroparken Nuuks Plads Nørrebros Runddel Trianglen Sortedams Sø Østerport Aksel Møllers Have Forum Nørreport Marmorkirken Fasanvej Solbjerg Frederiksberg Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Enghave Plads Frederiksberg Allé Otto Busses Vej / Vasbygade Kontrol- og Vedligeholdelsescenter København H Sønder Boulevard Islands Brygge Christianshavn Amagerbro DR Byen Universitetet Lergravsparken Øresund Amager Strand Sundby jordiske stationer, 3 skaktarbejdspladser og et kontrol- og vedligeholdelsescenter) er overdraget til CMT. På størsteparten af disse er udførelsen af stationsvægge, Bella Center enten i form af slidsevægge eller sekantpæle, færdiggjort i løbet af Der er frem til 2014 afholdt udgifter til arkæologiske udgravninger Ørestad på 97,9 mio. Femøren kr. Det samlede budget for arkæologiske udgravninger er på 246 mio. kr. Den endelig beretningsrapport fra Københavns Museum forventes udarbejdet et år efter at feltarbejdet er afsluttet. De ifølge Københavns Museum mest interessante fund er beskrevet på museets hjemmeside: ved_metrostationerne/ Kastrup Lufthavn Copenha Airport 24

25 Metroen Årsrapport 2013 Ledelsesberetning De fire tunnelboremaskiner (TBM'erne) ankom i løbet af 2013 til Danmark. De to første tunnelboremaskiner, Nora og Tria, blev sat i gang i slutningen af 2013, og de to sidste, Minerva og Eva, forventes taget i brug i løbet af Tunnelboremaskinerne er mere end 100 meter lange og vejer cirka 700 tons pr. stk. Maskinerne Nora, Tria, Eva og Minerva er opkaldt efter hovedstadens tidligere telefoncentraler. Forventninger til Cityringen i 2014 I 2014 forventes den første tunnelstrækning mellem Nørrebroparken og Frederiksberg Allé afsluttet. Det indgår i den nuværende plan, at TBM erne skal tages op på Frederiksberg Allé og transporteres tilbage til Nørrebroparken, hvor de skal samles igen for at bore strækningen Nørrebroparken til Østersøgade. Samtidig med tunnelaktiviteterne arbejdes der videre med færdiggørelsen af stationerne. materialer og overflader som f.eks. vægbeklædninger, lofter og ovenlys og skal ske ud fra princippet om "mere af samme slags" og lessons learned fra den eksisterende metro. Samtidig skal det skikres, at de enkelte stationer får en egen stærk arkitektonisk identitet. Ansaldo STS er godt i gang med at få bygget det fremtidige drifts- og vedligeholdelsescenter ved Vasbygade og har nu lagt projektets første skinner. I 2014 forventes den første tunnelstrækning mellem Nørrebroparken og Frederiksberg Allé afsluttet De sidste større arkæologiske undersøgelser vil blive gennemført på Gammel Strand, hvor der formentlig åbnes op for megen ny viden om den københavnske fortid. Sideløbende med alle disse aktiviteter på hele Cityringens strækning vil Metroselskabet i samarbejde med Copenhagen Metro Team løbende give naboer og offentligheden informationer om det forestående arbejde og arbejdets udvikling generelt. Drifts- og vedligeholdelsescentret vil blive færdiggjort, og ultimo 2014 forventes de første, nye metrotog at ankomme til Danmark, efter at de i foråret er blevet testkørt i Napoli. Udbudsprocessen for stationsaptering blev igangsat i 2013 og forventes afsluttet i 1. kvartal Stationsapteringen består af 25

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Indhold Indhold 1.0 Året kort 7 2.0 Metroselskabets forretningsstrategi 13 3.0 Metroselskabets anlægsaktiviteter 17 Igangværende anlægsprojekter 19 Cityringen 20 Nordhavn etape 1 23

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Metroselskabet I/S Årsrapport 214 Indhold Indhold 1. Året kort 2. Metroselskabets forretningsstrategi 3. Metroselskabets anlægsaktiviteter Igangværende anlægsprojekter Cityringen Nordhavn

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen Juni 2014 BERETNING OM STATUS PÅ BYGGERIET AF CITYRINGEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

ta med Me troens maga sin Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet

ta med Me troens maga sin Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet ta med Me troens maga sin O K T. - N O V. 2 0 14 G U I D E Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet TIL IN F OR M ATION Metromagasinet Til byen guider dig til oplevelser

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nu borer vi den anden vej

Nu borer vi den anden vej Ta med ME TROENS MAGA SIN S E P. - OK T. 2 0 1 5 m.dk Guide Kom tæt på metrobyggeriet Status Mere end 40 pct. af Cityringen er nu udgravet, og der er hul igennem mellem Nørrebro og Vesterbro. Tag med på

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere