Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i første kvartal 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005."

Transkript

1 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet er, som ventet, på kort sigt belastet af de øgede investeringer i vækst. Dertil kommer engangsomkostningerne i forbindelse med lukningen af høreapparataktiviteterne i Cork, Irland på DKK 55 mio. Cash flow-reduktionen skyldes de øgede omkostninger og øget arbejdskapital inden for høreapparater. Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i første kvartal EBITA faldt til DKK 107 mio. fra DKK 183 mio. i første kvartal EBITA blev DKK 162 mio. reguleret for nedlukningsomkostninger relateret til Cork, Irland. Resultat før skat faldt til DKK 91 mio. fra DKK 170 mio. i første kvartal Cash flow fra driften faldt til DKK 146 mio. fra DKK 261 mio. i første kvartal For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Adm. direktør GN Store Nord A/S Telefon: Jens Due Olsen Koncerndirektør GN Store Nord A/S Telefon:

2 GN Store Nord 1. kvt side 2 af 20 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt den ureviderede delårsrapport for GN Store Nord A/S for første kvartal Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Delårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, resultat og finansielle stilling pr. 31. marts 2006 samt af koncernens aktiviteter og pengestrømme for første kvartal Høje-Taastrup, den 9. maj I bestyrelsen Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jørgen Bardenfleth Formand Næstformand Asger Domino Per Harkjær Lise Kingo Jens Bille Bergholdt Nikolai Bisgaard Christian Bjerrum-Niese I direktionen Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Jesper Mailind Administrerende

3 GN Store Nord 1. kvt side 3 af 20 Forventninger til 2006 Forventningerne fastholdes for hele GN og for de enkelte forretningsområder. Omsætningen ventes uændret at blive mindst DKK 8 mia., ligesom EBITA fastholdes på ca. DKK 1 mia. ved DKK/USD 6,00. Forventninger til 2006 og hovedtal for 2005, 1. kvt. 2006, 1. kvt (DKK mio.) 2006 Forventning kvt kvt Kvt.-o-kvt. DKK/USD: 6,00 DKK/USD: 5,75 DKK/USD: 6,21 DKK/USD: 5,68 Omsætning Contact Center & Office headset mindst ,7% Mobile headset ca ,6% Høreapparater ca ,2% Audiologisk diagnoseudstyr ca (3,8)% GN i alt* mindst ,0% EBITA Contact Center & Office headset 18%-20% 20% 17,7% 20,8% (3,1)%p Mobile headset 3%-5% 3% (3,0)% (2,7)% (0,3)%p Høreapparater 18%-20%** 20% 6,5% 19,8% (13,3)%p Audiologisk diagnoseudstyr mindre overskud 0% 0,0% 1,3% (1,3)%p GN i alt* ca (41,5%) Amortiseringer, mv. GN i alt* ,1% EBT GN i alt* ca (46,5%) Cash flow fra driften GN i alt* ingen guidance (44,1%) * Inklusive "øvrige" ** 19%-21% eksklusive engangsomkostninger forbundet med nedlukningen af høreapparataktiviteterne i Cork, Irland. Fællesfunktioner ventes uændret at påvirke EBITA med omkring DKK (50) mio. Amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb forventes at udgøre ca. DKK 30 mio. Nettofinansposter ventes at udgøre DKK (50) mio. inklusive effekten af det aktietilbagekøbsprogram, som gennemføres i perioden 22. marts-30. juni GN vil købe egne aktier for op til DKK 400 mio. GN har til frem til den 3. maj købt stk. egne aktier for DKK som led i programmet, der blev vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts GN ejer herudover stk. egne aktier herunder stk., som blev erhvervet i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i Sidstnævnte vil blive annulleret i juli Investeringer i materielle og immaterielle aktiver inklusive udviklingsprojekter samt høreapparatdistribution ventes fortsat at blive godt DKK 1 mia., hvoraf mere end DKK 300 mio. vedrører det nye domicil. De første medarbejdere er flyttet ind på den nye, fælles adresse. For at understøtte GN s opprioritering af vækst tilføres salgs-, markedsførings- og udviklingsaktiviteterne i alt godt DKK 500 mio. mere i 2006 end i Resultat før skat ventes uændret at stige til omkring DKK 925 mio. fra DKK 815 mio. i Da omkring 60% af omsætningen og ca. 65% af omkostningerne er i USD eller USDrelaterede valutaer, er GN s langsigtede industrielle konkurrenceevne og EBITA robuste over for sandsynlige udsving i USD. Udsving i USD vil på kort sigt påvirke resultatet i takt med, at produkter fremstillet til én valutakurs på et senere tidspunkt sælges til en anden. De asiatiske

4 GN Store Nord 1. kvt side 4 af 20 valutaers betydning vil på længere sigt stige på både indtægts- og omkostningssiden. GN s omkostningsbase i Kina er i størrelsesordenen DKK 900 mio. på årsbasis, hvilket skyldes, at alle GN s headset og BTE-høreapparater produceres i Kina. Sidstnævnte fremstilles alle på GN s egen fabrik i Xiamen, hvorimod 80% af headsettene samles hos underleverandører. Omsætningen i Kina er DKK 100 mio. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2006 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på GN s markeder, udviklingen i efterspørgslen efter GN s produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktionen og integration af tilkøbte virksomheder. Denne delårsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord A/S. 3. Kvartalsrapportering3

5 GN Store Nord 1. kvt side 5 af 20 Koncernens hovedtal (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Indtjening Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU Nettoomsætning Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Periodens resultat Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt poster af engangskarakter (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt poster af engangskarakter (EBITA) Balance Aktiekapital Egenkapital Samlede aktiver Nettorentebærende gæld (909) (204) (720) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (CFFO) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (184) (64) (751) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (38) Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger Omstruktureringsomkostninger Omstrukturering indregnet i resultatopgørelsen 55-7 Betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Udviklingsprojekter, egenudviklede Øvrige immaterielle aktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle aktiver og amortisering af immaterielle aktiver Nedskrivninger på immaterielle aktiver Nøgletal EBITA-margin 6,1% 13,4% 13,2% Egenkapitalens forrentning 1,3% 2,6% 17,1% Soliditetsgrad 64,1% 75,2% 66,1% Nøgletal pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 0,29 0,58 4,04 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 0,29 0,57 4,00 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. 0,61 0,61 4,28 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet 0,60 0,61 4,23 Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 0,70 1,22 3,94 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo perioden Medarbejdere Gennemsnitligt antal

6 GN Store Nord 1. kvt side 6 af 20 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelser i International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten Nedenstående kommentarer relaterer sig til de investororienterede opgørelser. Omsætning og resultat GN s omsætning steg DKK 395 mio., og den organiske vækst var 24%. Den høje vækst skyldes fortsat stor omsætningsfremgang inden for headset, men også højere vækst inden for høreapparater. Begge GN s headset-forretninger rapporterede rekordhøj omsætning for et første kvartal. CC&O headset nåede med en organisk vækst på 25% en omsætning på DKK 447 mio., mens Mobile headset trods en uændret hård konkurrence omsatte DKK 463 mio. en organisk vækst på 54%. Med en samlet omsætning på DKK 910 mio. er GN markedets førende headset-producent, hvilket giver øget indkøbsstyrke. Kombineret med et bredt produktprogram giver det en konkurrencedygtig position. Behovet for samarbejde mellem de to headset-forretninger er stigende, idet flere og flere salgskanaler er fælles, og Bluetooth teknologien forventes anvendt inden for såvel kontor- som mobilsegmentet. Inden for høreapparater var der god efterspørgsel efter de nye produkter ReSound Pixel og ReSound Plus5 i mellemprissegmentet. Påvirket af købet af INTERTON, steg forretningsområdets omsætning 19% i forhold til første kvartal Den organiske vækst i forhold til første kvartal 2005 var 5%. Som ventet møder ReSoundAIR nu betydelig konkurrence, hvilket på kort sigt ventes at dæmpe forretningsområdets vækst, indtil effekten af GN s omfattende program for nylanceringer og opgraderinger slår igennem i andet halvår. GN s samlede innovationsrate blev 54% og er påvirket af ReSound Pixel og ReSound Plus5 samt introduktionen af den trådløse kontorheadset-familie GN 9300 og stereoheadsettet Jabra BT620s. Omsætningen var DKK 881 mio. i Nordamerika, DKK 689 mio. i Europa og DKK 186 mio. i Asien og resten af verden. GN s bruttoresultat blev DKK 886 mio. mod DKK 749 mio. i første kvartal Stigningen skyldes omsætningsstigningen på næsten DKK 400 mio. GN s samlede bruttomargin faldt til 51% i første kvartal 2006 mod 55% i første kvartal CC&O headset fastholdt sin bruttomargin takket være faldende stykomkostninger på trådløse headset. Trods et øget salg af Jabra-produkter faldt Mobile headsets bruttomargin til 21%, da væksten p.t. er størst i lavprissegmentet. Inden for høreapparater faldt bruttomarginen fra 64% til 61% som følge af lukningen af høreapparataktiviteterne i Cork, Irland, købet af INTERTON og den ændrede produktsammensætning over mod billigere produkter.

7 GN Store Nord 1. kvt side 7 af 20 GN s samlede salgs- og distributionsomkostninger udgjorde DKK 448 mio. mod DKK 324 mio. i første kvartal 2005, ligesom de samlede udviklingsomkostninger steg med 64% til DKK 118 mio. i forhold til første kvartal Stigningen afspejler beslutningen om at accelerere væksten gennem mærkbart øgede investeringer inden for både headset og høreapparater, hvilket sammen med de underliggende sæsonudsving som tidligere meddelt vil medvirke til at forskyde indtjeningen mod andet halvår. GN s EBITA faldt i første kvartal til DKK 107 mio. fra DKK 183 mio. i første kvartal Tilbagegangen skyldes væsentligst omkostningerne på DKK 55 mio. i forbindelse med flytningen af produktionen og distributionen af høreapparater fra Cork i Irland til henholdsvis Xiamen i Kina og København. Dette tiltag vil isoleret set øge EBITA med DKK 40 mio. med fuld effekt fra Amortisering af erhvervede immaterielle aktiver udgjorde DKK 10 mio., hvilket er på niveau med Kvartalets finansielle nettoposter beløb sig til DKK (11) mio. Den nettorentebærende gæld steg fra ultimo 2005 med DKK 189 mio. til DKK 909 mio. ved udgangen af marts Stigningen skyldes især udbyttebetalingen og aktietilbagekøbet på i alt DKK 155 mio. GN s resultat før skat faldt med DKK 79 mio. til DKK 91 mio. i forhold til første kvartal GN havde i kvartalet i gennemsnit medarbejdere mod i samme periode sidste år. Balance Balancen udgjorde pr. 31. marts 2006 DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Goodwill fordeler sig med DKK 489 mio. på headset og DKK mio. på høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr under ét. Goodwillbeløbene vedrører de mange opkøb, GN foretog i 1990 erne og 2000 som led i etableringen af Global Innovator in Personal Communications. Debitorer blev fastholdt på DKK mio. trods Hello Directs markante vækst og længere kredittider i forbindelse med Try n Buy -kampagnen. Varebeholdninger faldt i kvartalet med DKK 43 mio. til DKK 704 mio., hvilket afspejler forretningens almindelige sæsonudsving og en målrettet nedbringelse af Mobile headsets komponentlagre, der var utilsigtet store primo året på grund af lavere end ventet julesalg til OEM-kunder. Likvide beholdninger steg i kvartalet til DKK 132 mio. Egenkapitalen var DKK mio. mod DKK mio. primo året. Valutakursreguleringer påvirkede egenkapitalen med DKK (101) mio. Cash flow Cash flow fra driften blev DKK 146 mio. mod DKK 261 mio. i første kvartal Reduktionen i cash flow skyldes de øgede omkostninger og øget arbejdskapital inden for høreapparater.

8 GN Store Nord 1. kvt side 8 af 20 Likviditetspåvirkningen fra investeringer udgjorde DKK (184) mio. mod DKK (64) mio. i de første tre måneder af De øgede investeringer omfatter ud over aktivering af udviklingsomkostninger i al væsentlighed udgifter til det nye domicil. Det frie cash flow var DKK (38) mio. mod DKK 197 mio. i første kvartal Aktieoptioner Ultimo marts 2006 udestod i alt stk. europæiske og stk. amerikanske optioner, svarende til 1,9% af aktiekapitalen. Direktionens beholdning udgjorde stk. (gennemsnitlig strikekurs 37), ledende medarbejderes beholdning var stk. (gennemsnitlig strikekurs 42), og øvrige medarbejderes beholdning var stk. optioner (gennemsnitlig strikekurs 39). I alt stk. optioner blev indløst i første kvartal. Årets generelle optionstildeling med en Black-Scholes-værdi på op til DKK 25 mio. vil være med en strikekurs på 86, der er gennemsnittet af handelskurserne i perioden 23. februar-22. marts, som er perioden efter offentliggørelsen af GN s årsrapport for Aktiebeholdninger Bestyrelsen og direktionens beholdninger af GN-aktier udgør henholdsvis stk. og stk. pr. 9. maj GN s beholdning af egne aktier er pr. 3. maj stk., svarende til 6,7% af aktiekapitalen. Beholdningen dækker optionsordningen, stk. fra sidste års aktietilbagekøbsprogram samt fra dette års tilbagekøbsprogram. GN-aktien har et free float på 100%. Udenlandske investorer har nedbragt deres ejerandel fra godt halvdelen til omkring 45%. Danske institutionelle og private investorer ejer henholdsvis godt 25% og 20% af GN. Én ejer, danske ATP, har anmeldt en aktiepost på over 5%. Contact Center & Office headset Takket være en organisk vækst på 25% nåede omsætningen det højeste niveau nogensinde i et første kvartal DKK 447 mio. Trådløse headset tegnede sig for 47% af omsætningen. Fremgangen er fortsat stærkest i USA, hvor Hello Direct med en omsætning på DKK 144 mio. voksede med knap 70% sammenholdt med første kvartal GN-headset udgjorde 70% af Hello Directs salg. Der er generelt gode fremskridt i alle amerikanske distributionskanaler. Den voldsomme stigning i forretningsvolumen stiller store krav til supply chain og de administrative rutiner i forbindelse med den intensiverede telemarketingindsats. Da Hello Directs salg til SOHO-segmentet (Small Office Home Office) af typisk ét headset ad gangen er forholdsvis omkostningstungt, presses marginerne i CC&O headset af Hello Direct s betydelige vækst. Den er særligt drevet af Try n Buy -kampagnen, hvor interne og eksterne telemarketingaktiviteter udvider kundebasen gennem tilbud af headset på prøve. Den rapporterede omsætning er fratrukket den forventede returnering af produkter, ligesom indtjeningen rapporteres netto af omkostninger til inddrivelse af tilgodehavender.

9 GN Store Nord 1. kvt side 9 af 20 Væksten i Europa synes at have bidt sig fast over 10%. Den globale vækst på kontormarkedet ventes på mellemlangt sigt at være 20-30%, da penetrationen endnu anslås at være under 10% blandt de 100 mio. kontoransatte i den vestlige verden, der taler i telefon mindst to timer dagligt. Omsætningen til kontorer skønnes at udgøre 75% af omsætningen. Innovationsraten var 7% og forventes at stige som følge af introduktionen af GN 9300-serien, der gradvist afløser succesen GN 9120 fra februar Omsætningen var DKK 232 mio. i Nordamerika, DKK 185 mio. i Europa og DKK 30 mio. i Asien og resten af verden. CC&O headset realiserede et EBITA på DKK 79 mio. (EBITA-margin 17,7%) mod DKK 71 mio. (20,8%) i første kvartal Mobile headset Omsætningen steg 54% til det højeste nogensinde i et første kvartal DKK 463 mio. mod DKK 292 mio. i første kvartal Jabra-produkter udgjorde 55% af salget, svarende til en organisk vækst på knap 50% i en uændret, skarp konkurrence. Trådløse produkter udgjorde næsten 90% af det samlede salg. Omsætningen voksede med mere end 70% i USA og Asien. I Europa var der derimod en vis stagnation, som dækker over stærk fremgang på nogle markeder, f.eks. Rusland, og tilbagegang på andre markeder. Ligesom i 2005 har GN Mobile i årets begyndelse lanceret branchens bredeste produktprogram med det eksklusive Jabra JX10 i spidsen. Innovationsraten er fortsat over 90%. Samarbejdet med den amerikanske højttalerproducent Klipsch forløber tilfredsstillende og vil allerede fra andet halvår udmønte sig i nye fællesbrandede produkter til musikmarkedet, der er med til at understøtte den ventede markedsvækst fra 55 mio. Bluetooth headset i 2006 til op imod 200 mio. enheder i 2010, hvor de fleste mobiltelefoner forventes at have Bluetooth funktionalitet. Omsætningen var DKK 300 mio. i Nordamerika, DKK 124 mio. i Europa og DKK 39 mio. i Asien og resten af verden. Trods et øget salg af Jabra-produkter faldt Mobile headsets bruttomargin til 21%, da væksten pt. er størst i lavprissegmentet. EBITA blev DKK (14) mio. ((3,0)%) mod DKK (8) mio. ((2,7)%) i første kvartal Det samlede cash flow fra driften inden for GN s headset-aktiviteter steg til DKK 154 mio. fra DKK 109 mio. i første kvartal Der er en fortsat utilfredsstillende stor pengebinding i Hello Direct, mens komponentlagrene i mobilheadset er nedbragt. Der er sat et større arbejde i gang for at optimere supply chain og dermed forbedre cash flow i headsetforretningerne.

10 GN Store Nord 1. kvt side 10 af 20 Høreapparater Omsætningen steg til DKK 764 mio. fra DKK 641 mio. i første kvartal Justeret for købet af INTERTON steg omsætningen organisk med 5% i forhold til første kvartal 2005, der var negativt påvirket af påsken. Påsken skønnes at påvirke væksten med op til 2%. Første kvartals organiske vækst skal sammenholdes med en organisk vækst på 3% i hele 2005 og forventningen om en organisk vækst på ca. 7% i Den organiske vækst målt i enheder blev 9%. Fremgangen ligger i de lavere prissegmenter, hvor ReSound Pixel og ReSound Plus5 lever op til forventningerne oven på succesrige introduktioner på alle markeder. I højprissegmentet møder ReSoundAIR nu som ventet hård konkurrence fra andre producenters produkter, hvilket er med til at presse bruttomarginen. Re- Sound Pixel og ReSound Plus5 er årets første af 10 planlagte introduktioner, der sammen med en styrket markedsføring vil sikre en konkurrencedygtig vækst på længere sigt startende fra andet halvår, når de mange introduktioner begynder at være rullet ud på markederne. Flytningen af det globale distributionscenter fra Cork i Irland til København er nu gennemført, og flytningen af produktionen fra Cork til Xiamen i Kina følger planen. Tiltaget har medført øgede omkostninger på DKK 55 mio., mens den samlede EBITA-effekt i 2006 uændret ventes at blive negativ med DKK 35 mio. Fra 2007 ventes flytningen at styrke EBITA med ca. DKK 40 mio. Synergierne ved overtagelse af INTERTON er i størrelsesordenen DKK 30 mio. årligt med fuld effekt i Nye produkter og opgraderinger fra de seneste 24 måneder udgjorde 63% af omsætningen. Omsætningen var DKK 336 mio. i Nordamerika, DKK 322 mio. i Europa og DKK 106 mio. i Asien og resten af verden. EBITA blev DKK 50 mio. (6,5%) mod DKK 127 mio. (19,8%) i første kvartal Eksklusive engangsomkostninger forbundet med Cork-flytningen blev EBITA DKK 105 mio. Nedgangen skyldes øgede investeringer i salg, markedsføring og udvikling. Audiologisk diagnoseudstyr Omsætningen var DKK 77 mio. mod DKK 80 mio. i første kvartal Ledelsen er fortsat i færd med at omlægge produktionen og strømline organisationen og produktporteføljen. GN Otometrics vil fremover fokusere på aktiviteter inden for måling af høretab, software til tilpasning af høreapparater og test af balanceevne. En svag efterspørgsel i USA opvejedes i nogen grad af forbedrede afsætningsforhold på flere andre markeder. Innovationsraten var 10%. Omsætningen var DKK 14 mio. i Nordamerika, DKK 53 mio. i Europa og DKK 10 mio. i Asien og resten af verden. Audiologisk diagnoseudstyr realiserede et EBITA på DKK 0 mio. mod DKK 1 mio. (1,3%) i første kvartal 2005.

11 GN Store Nord 1. kvt side 11 af 20 Høreapparater og audiologisk diagnoseudstyrs samlede cash flow fra driften blev DKK (32) mio. mod DKK 139 mio. i første kvartal 2005, væsentligst på grund af en højere arbejdskapital. Øvrige aktiviteter GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede en omsætning på DKK 4 mio. og EBITA på DKK 1 mio. DPTG I/S, hvoraf GN ejer 75%, er fortsat involveret i en voldgiftssag med Telekomunikacja Polska S.A. DPTG I/S har på baggrund af sagens udvikling, som tidligere nævnt, fremsat krav på DKK 5 mia. for årene 1994-medio DPTG s aftale med TPSA dækker perioden

12 GN Store Nord 1. kvt side 12 af 20 Resultatopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (887) (624) (3.285) Bruttoresultat Udviklingsomkostninger (91) (62) (311) Salgs- og distributionsomkostninger (459) (333) (1.489) Ledelses- og administrationsomkostninger (220) (167) (730) Andre driftsindtægter (2) 1 13 Amortisering og nedskrivning af goodwill - - (8) Resultat af primær drift før resultatandele Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder - - (11) Resultat af primær drift Fortjeneste/tab ved afhændelse af aktiviteter 5-13 Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (25) (21) (67) Resultat af ordinær drift før skat Skat af ordinært resultat (25) (49) 26 Periodens resultat for fortsættende aktiviteter Periodens resultat for ophørende aktiviteter Periodens resultat Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter Resultat pr. aktie (EPS) 0,29 0,58 4,04 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 0,29 0,57 4,00 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning på immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. 0,61 0,61 4,28 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning på immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet 0,60 0,61 4,23

13 GN Store Nord 1. kvt side 13 af 20 Aktiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Langfristede aktiver Goodwill Udviklingsprojekter, egenudviklede Software Patenter og rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle aktiver i alt Fabriks- og kontorejendomme Indretning, lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Aktiver under opførelse Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Andre tilgodehavender Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

14 GN Store Nord 1. kvt side 14 af 20 Passiver Koncern (DKK mio.) 31. marts 31. marts 31. dec (urev.) (urev.) (rev.) Egenkapital Aktiekapital Kursreguleringer (1.187) (1.396) (1.086) Foreslået udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden langfristet gæld Modtagne forudbetalinger Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til associerede virksomheder Skyldig skat Anden gæld Modtagne forudbetalinger Andre hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende ikke-fortsættende aktiviteter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

15 GN Store Nord 1. kvt side 15 af 20 Pengestrømsopgørelse Koncern (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger (188) Ændring i tilgodehavender (22) (68) (451) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (41) Ændring i arbejdskapital i alt (41) (20) (376) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (13) (6) (30) Betalte omstruktureringer (12) (6) (8) Betalte skatter, netto (6) (12) (51) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle aktiver ekskl. udviklingsprojekter (18) (6) (49) Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (66) (37) (188) Køb af materielle aktiver (98) (26) (159) Køb af andre langfristede aktiver (3) (1) (73) Salg af materielle aktiver Salg af andre langfristede aktiver Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder og kapitalindskud i dattervirksomheder - - (322) Salg af ophørende aktiviteter, herunder betalte forpligtelser i forbindelse med afvikling af aktiviteter mv Pengestrømme fra investeringsaktivitet (184) (64) (751) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (38) Finansiering Forøgelse af langfristet gæld Nedbringelse af kortfristet gæld (11) Nedbringelse af kortfristet bankgæld (103) - (27) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (6) (50) (18) Udnyttede aktieoptioner Køb af egne aktier (52) (51) (400) Betalt udbytte til aktionærer (103) (103) (127) Kursreguleringer mv. 5 (6) (5) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 51 (170) (30) Nettopengestrømme Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler (1) 1 2 Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler i tilkøbte virksomheder Likvide midler ved periodens udgang Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det øvrige regnskabsmateriale.

16 GN Store Nord 1. kvt side 16 af 20 Koncernens totalindkomstopgørelse og egenkapital (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (rev.) Totalindkomstopgørelse - poster indregnet direkte i egenkapitalen Aktuarmæssig gevinst/tab - - (25) Valutakursregulering mv. (101) Udstedte aktieoptioner Skat af egenkapitalbevægelser 8 (28) (52) Totalindkomst indregnet direkte i egenkapitalen (88) Periodens resultat Periodens indkomst i alt (22) Aktiekapital Foreslået (opdelt i Kurs- udbytte aktier regule- for regn- Overført Egenkapital (DKK mio.) à DKK 4) ringer skabsåret overskud i alt Balance 31. december (1.564) Egenkapitalsbevægelser i perioden Periodens indkomst i alt jf. totalindkomstopgørelse Udnyttede aktieoptioner Køb af egne aktier (51) (51) Udloddet udbytte til aktionærer - - (127) - (127) Udbytte, egne aktier - - (5) 5 - Balance 31. marts (1.396) Egenkapitalsbevægelser i perioden Periodens indkomst i alt jf. totalindkomstopgørelse Udnyttede aktieoptioner Køb af egne aktier (349) (349) Foreslået udbytte til aktionærer (132) - Egenkapitalsbevægelser i associerede virksomheder (11) (11) Balance 31. december (1.086) Egenkapitalsbevægelser i perioden Periodens indkomst i alt jf. totalindkomstopgørelse - (101) - 79 (22) Udnyttede aktieoptioner Køb af egne aktier (52) (52) Udloddet udbytte til aktionærer - - (124) - (124) Udbytte, egne aktier - - (8) 8 - Balance 31. marts (1.187)

17 GN Store Nord 1. kvt side 17 af 20 Investororienteret resultatopgørelse pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS)) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (612) (784) (978) (859) (870) (3.233) Bruttoresultat Afholdte udviklingsomkostninger (72) (94) (89) (116) (118) (371) Salgs- og distributionsomkostninger (324) (367) (365) (395) (448) (1.451) Ledelses- og administrationsomkostninger (143) (156) (157) (165) (197) (621) Andre driftsindtægter (2) 13 Resultat af primær drift før aktivering og amortisering af udviklingsomkostninger, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering af udviklingsomkostninger (26) (24) (34) (34) (36) (118) EBITDA Afskrivninger vedr.: Produktion (12) (13) (15) (12) (17) (52) Salg og distribution (4) (4) (4) (2) (4) (14) Administration (24) (23) (29) (33) (23) (109) EBITA Andel af resultat i associerede virksomheder - (4) - (7) - (11) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (7) (8) (7) (12) (10) (34) Nedskrivninger (8) - (8) Resultat af primær drift (EBIT) Fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter Kursgevinst/-tab på aktier, udbytter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (21) (13) (8) (25) (25) (67) Resultat af ordinær drift før skat (EBT) Marginer: Bruttomargin 55,0% 51,9% 47,0% 52,5% 50,5% 51,3% EBITA-margin 13,4% 13,7% 11,8% 13,9% 6,1% 13,2% EBITA-margin, ekskl. kapitalisering og amortisering af udviklingsomkostninger 12,6% 12,1% 11,3% 12,7% 4,4% 12,1%

18 GN Store Nord 1. kvt side 18 af 20 Forretningsområdernes drift pr. kvartal (Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS)) (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1.kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Omsætning Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Øvrige * GN i alt Bruttoresultat Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr Øvrige * GN i alt Kapacitetsomkostninger ekskl. udviklingsomkostninger og afskrivninger på aktiver Contact Center & Office headset (131) (150) (162) (169) (186) (612) Mobile headset (63) (62) (76) (68) (82) (269) Høreapparater (235) (258) (242) (275) (343) (1.010) Audiologisk diagnoseudstyr (25) (29) (26) (26) (27) (106) Øvrige * (12) (16) (15) (19) (9) (62) GN i alt (466) (515) (521) (557) (647) (2.059) Omkostningsførte udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (10) (10) (11) (17) (13) (48) Mobile headset (15) (19) (18) (23) (20) (75) Høreapparater (27) (33) (42) (49) (45) (151) Audiologisk diagnoseudstyr (8) (6) (9) (4) (10) (27) Øvrige * GN i alt (60) (68) (80) (93) (88) (301) EBITDA Contact Center & Office headset Mobile headset (4) (7) 81 Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr 2 2 (5) Øvrige * (6) (13) (9) (17) (5) (45) GN i alt Afskrivninger Contact Center & Office headset (10) (8) (9) (10) (8) (37) Mobile headset (4) (5) (5) (6) (7) (20) Høreapparater (23) (22) (30) (28) (25) (103) Audiologisk diagnoseudstyr (1) (1) (1) (1) (1) (4) Øvrige * (2) (4) (3) (2) (3) (11) GN i alt (40) (40) (48) (47) (44) (175) EBITA Contact Center & Office headset Mobile headset (8) (14) 61 Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr 1 1 (6) 5-1 Øvrige * (8) (17) (12) (19) (8) (56) GN i alt EBITA-margin Contact Center & Office headset 20,8 % 21,7 % 17,4 % 20,9 % 17,7 % 20,2 % Mobile headset (2,7)% 3,1 % 4,1 % 5,1 % (3,0)% 3,1 % Høreapparater 19,8 % 20,7 % 20,5 % 18,8 % 6,5 % 19,9 % Audiologisk diagnoseudstyr 1,3 % 1,2 % (8,3)% 5,7 % 0,0 % 0,3 % Øvrige * (133,3)% (1.700,0)% (200,0)% (633,3)% (160,0)% (350,0)% GN i alt 13,4 % 13,7 % 11,8 % 13,9 % 6,1 % 13,2 % *) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer.

19 GN Store Nord 1. kvt side 19 af 20 Omkostningsførte udviklingsomkostninger (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1.kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Afholdte udviklingsomkostninger* Contact Center & Office headset (10) (15) (13) (21) (17) (59) Mobile headset (13) (21) (18) (23) (24) (75) Høreapparater (40) (48) (49) (63) (66) (200) Audiologisk diagnoseudstyr (9) (10) (9) (9) (11) (37) GN i alt (72) (94) (89) (116) (118) (371) Aktivering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr GN i alt Amortisering af udviklingsomkostninger Contact Center & Office headset (4) (5) (5) (6) (5) (20) Mobile headset (9) (10) (10) (10) (10) (39) Høreapparater (9) (6) (15) (15) (17) (45) Audiologisk Diagnoseudstyr (4) (3) (4) (3) (4) (14) GN i alt (26) (24) (34) (34) (36) (118) Udvikling i udvalgte balanceposter (DKK mio.) 31. dec. 31. marts 30. juni 30. sept. 31. dec 31. marts (rev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Goodwill GN Netcom GN ReSound GN i alt Udviklingsprojekter, egenudviklede GN Netcom GN ReSound GN i alt Varebeholdninger GN Netcom GN ReSound GN i alt Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser GN Netcom GN ReSound Øvrige** GN i alt Gæld til leverandører GN Netcom GN ReSound Øvrige** GN i alt *) Afholdte udviklingsomkostninger indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb. **) Under "Øvrige" indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer.

20 GN Store Nord 1. kvt side 20 af 20 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift (EBIT) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld 27 (68) 21 (34) (235) 158 (139) (177) 144 (42) 29 (60) 22 (22) (41) (188) (451) 263 Ændring i arbejdskapital i alt (20) (111) (172) (73) (41) (376) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster, omstruktureringer og skat Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (6) (5) (5) (14) (13) (30) Betalte omstruktureringer (6) - - (2) (12) (8) Betalte skatter, netto (12) (6) (8) (25) (6) (51) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (37) (51) (44) (56) (66) (188) Køb af øvrige immaterielle og materielle aktiver, netto (32) (42) (48) (60) (116) (182) Køb/salg af andre langfristede aktiver, netto 3 (9) (17) (40) (2) (63) Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder - (17) - (305) - (322) Salg af ophørende aktiviteter, herunder betalte forpligtelser i forbindelse med afvikling af aktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (64) (118) (109) (460) (184) (751) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (235) (38) 77 Finansiering Forøgelse/nedbringelse af kortfristet gæld (20) 88 (114) 181 Køb af egne aktier (51) (349) - - (52) (400) Udnyttede aktieoptioner Forøgelse/nedbringelse af langfristet gæld (50) 200 (50) Betalt udbytte til aktionærer (103) (24) - - (103) (127) Kursreguleringer mv. (6) 9 (7) (1) 5 (5) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (170) (60) (73) (30) Nettopengestrømme (46) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler (1) (1) 2 Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler i tilkøbte virksomheder Likvide midler ved periodens udgang Forretningsområdernes pengestrømme pr. kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital GN Netcom GN ReSound Øvrige (3) (12) (8) (11) (4) (34) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster, omstruktureringer og skat GN Netcom (41) (1) GN ReSound (11) 764 Øvrige - (15) (6) (11) 16 (32) GN i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet GN Netcom (51) (11) GN ReSound (32) 691 Øvrige 13 (1) 5 (1) GN i alt Pengestrømme fra investeringsaktivitet GN Netcom (22) (37) (42) (54) (44) (155) GN ReSound (43) (81) (63) (389) (61) (576) Øvrige 1 - (4) (17) (79) (20) GN i alt (64) (118) (109) (460) (184) (751) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet GN Netcom (93) (65) 110 (34) GN ReSound (152) (93) 115 Øvrige 14 (1) 1 (18) (55) (4) GN i alt (235) (38) 77

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa.

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 15. august 2007 MEDDELELSE Nr.: 22 Delårsrapport 2/2007 Andet kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i 2009. Den organiske

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere