Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven)"

Transkript

1 Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. Positiv akkreditering af ny kandidatuddannelse i statskundskab (engelsksproget) Akkrediteringsrådet har 26. juni 2015 akkrediteret den ansøgte kandidatuddannelse i statskundskab (engelsksproget) positivt, jf. akkrediteringslovens 14, stk Rådet har truffet afgørelsen på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport fra Danmarks Akkrediteringsinstitution. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til uddannelsesakkreditering (nye uddannelser og udbud), 30. september Akkrediteringen er gældende til og med 26. juni 2021, jf. akkrediteringslovens 15, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering. Uddannelsen udbydes i Aarhus I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge på hvis I har spørgsmål eller behov for yderligere information. Akkrediteringsrådet 30. juni 2015 Bredgade København K Tel Fax Mail Web CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Tel Mail Ref.-nr. 15/ Med venlig hilsen Per B. Christensen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Direktør Danmarks Akkrediteringsinstitution Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet 1 Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven) 2 Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) Side 1/1

2 Akkrediteringsrapport 2015 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB (ENGELSKSPROGET) AARHUS UNIVERSITET

3 Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 2 Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Sagsnummer 15/ Juni 2015 Publikationen er offentliggjort elektronisk på

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 5 I RUVUs afgørelse er uddannelsen beskrevet på følgende måde... 6 Grundoplysninger... 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 7 Uddannelsens struktur... 8 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 3

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller ansøgningen om akkreditering af kandidatuddannelsen i statskundskab (engelsksproget) på Aarhus Universitets til: Positiv akkreditering Begrundelse for indstilling Aarhus Universitet angiver i sin ansøgning, og Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser(ruvu) angiver i sin afgørelse, at der er tale om en dublering af den eksisterende kandidatuddannelse i statskundskab. Den ansøgte engelsksprogede uddannelse svarer i alle væsentlige forhold til den eksisterende dansksprogede uddannelse i statskundskab. Uddannelsen vil basere sig på det samme forskningsmiljø, og ifølge RUVU er den samlede kompetenceprofil for den engelsksprogede dublering er identisk med den eksisterende kompetenceprofil. Den dansksprogede statskundskabsuddannelse på Aarhus Universitet blev positivt akkrediteret i oktober På den baggrund er fokus i denne akkreditering alene på forhold, der har særlig betydning for, at uddannelsen udbydes på engelsk, dvs. adgangskrav, undervisningssprog og kvalitetssikring af dette. Kriterierne er derfor heller ikke angivet i deres fulde ordlyd, men kun de dele af kriterierne, der er relevante for vurderingen af de nævnte forhold. Uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering fordi uddannelsens adgangskrav giver de studerende forudsætninger for at kunne nå uddannelsens samlede læringsmål. Underviserne vil, på baggrund af deres deltagelse i områdets internationale forskningsmiljø, kunne gennemføre undervisningen på engelsk og med de løbende undervisningsevalueringer er der processer, som sikrer, at kvaliteten af undervisningen er på et relevant sprogligt niveau. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 4

6 Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse af en engelsksproget uddannelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Knut Heidar, professor ved Institutt for statsvitenskap (ISV), Universitetet i Oslo. Tidligere dekan ved samme fakultet. Knut Heidar er magister fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra London School of Economics. Han har undervist ved ISV siden 1975, har i flere perioder været undervisningsansvarlig for området komparativ politik og har udviklet/forelæst på engelsksprogede kurser (bachelor-, kandidat- og masteruddannelser) for internationale udvekslingsstudenter ved ISV. Som dekan ledede han arbejdet med udviklingen af det samlede undervisningstilbud ved fakultetet, bl.a. med sigte på at øge den internationale studenterudveksling. Jonas Hinnfors, professor i statsvidenskab på Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, tidligere studierektor ved Göteborgs universitet, hvor han bl.a. var ansvarlig for overgangen til Bolognamodellen. Jonas Hinnfors er fil.dr. fra Göteborgs universitet. Hans forskning omhandler politiske partier, ideologi, migrationspolitik samt governancespørgsmål. Han har ad flere omgange været ansvarlig for kurser i komparativ politik og partisystemer. Jonas Hinnfors er desuden Honorary Fellow ved Division of History and Politics ved University of Stirling i Skotland, hvor han flere gange har undervist. Jonas Hinnfors deltog i akkrediteringspanelet ved akkrediteringen af den dansksprogede kandidatuddannelse i statskundskab ved Aarhus Universitet i Stinus Landt Lerche, bachelor i politik og administration fra Roskilde Universitet, studerende på kandidatuddannelsen i forvaltning (cand.scient.adm.) på Roskilde Universitet. Stinus Landt Lerche er næstformand i Studenterrådet på Roskilde Universitet, medlem af Landsforum i Danske Studerendes Fællesråd, tidligere medlem af Roskilde Universitets akademiske råd. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 5

7 I RUVUs afgørelse er uddannelsen beskrevet på følgende måde Kandidatuddannelsen i statskundskab er en 2-årig uddannelse, som er målrettet udviklingen af kompetencer inden for forskning og samfundsvidenskabelig analyse i forhold til såvel danske som andre landes politiske systemer samt om international politik og forvaltning. Uddannelsen er målrettet en jobprofil, der sigter mod beskæftigelse i: - Centraladministrationen, - Regioner - Kommuner - Private virksomheder, særligt i konsulentbranchen - Internationale organisationer (kilde: Afgørelsesbrev af 5. november 2014.) Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Bartholins Allé, 8000 Aarhus C. Sprog Undervisningen vil foregå på engelsk. Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. Forventet optag 30 studerende ved første optag. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 6

8 Uddannelsens mål for læringsudbytte A graduate from the Master of Science in Political Science (International Research Master) will have the following knowledge 1. Has insight into a number of selected specialized and advanced problem areas and results within central areas of political science as well as adjacent disciplines, including comparative politics, political behavior and political institutions, public policy, international relations, political theory, political sociology and/or public dministration. 2. Is capable of independently to acquire relevant scientifically based knowledge within central areas of political science as well as adjacent disciplines. A graduate from the Master of Science in Political Science (International Research Master) will have the following skills: 1. Can make independent, analytical, reflective and critical arguments on a high academic level. 2. Can independently formulate relevant problems within social science and independently complete the research of a problem in a way that will conform to prevalent scientific standards. A graduate from the Master of Science in Political Science (International Research Master) will have the following competencies: 1. Can present the results of own and others research in a confident and clear manner, orally as well as in writing. 2. Can maintain and develop his/her academic and intellectual competences. 3. Can communicate professionally in English. (Studieordningen). Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 7

9 Uddannelsens struktur (Studieordningen). Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 8

10 Udbuddets aktivitetstyper Aarhus Universitet har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: (Redegørelsen, s. 30). Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 9

11 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er opfyldt Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens adgangskrav giver de studerende forudsætninger for at kunne nå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er adgangsgrundlaget relevant for optagelse på uddannelsen? Direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen er bacheloruddannelsen i statskundskab fra følgende universiteter: Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Islands Universitet. Ligeledes optagelsesberettigede til uddannelsen er bacheloruddannelser med et betydeligt omfang af statskundskab/politologi i henhold til nedenstående: Mindst 80 ECTS-point inden for politologiens fagområder (komparativ politik, politiske institutioner, politisk adfærd, politisk teori, politisk sociologi, international politik, policyanalyse og offentlig forvaltning og samfundsvidenskabelige metode) Yderligere mindst 60 ECTS-point inden for fagområderne politologi (jf. ovenstående) eller generel samfundsvidenskab (fx metodologi, økonomi, sociologi, psykologi eller jura) Mindst 20 ECTS-point inden for samfundsvidenskabelig metode (research methods). Engelsk B-niveau eller tilsvarende niveau demonstreret ved andre anerkendte prøver: TOEFL test result of at least 560 (paper-based test - BPT) or 83 (internet-based test IBT) IELTS (academic) test result with a minimum score of 6.5 points Cambridge ESOL Examinations: o Cambridge Certificate of Proficienccy (CPE) o Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) o Cambridge First Certificate (FCE) with the grade A. "C1 level" obtained by examination from a CEFR-validated English language course An English language Bachelor's programme completed in the United States, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom or Ireland Native speakers with a completed English-taught entrance examination (high school) from the USA, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom or Ireland A completed English language university Bachelor's or Master's programme from Denmark for which the requirement was English B level at the time of admission Danish/Nordic entrance examination (high school) or International Baccalaureate (high school) with an English level which the Danish Agency for Universities and Internationalisation considers comparable to a Danish B level in English. (redegørelsen, s. 29). Universitetet begrunder optagelseskriterierne med ønsket om på den ene side at sikre, at alle studerende har tilstrækkelige politologiske kompetencer, herunder metodiske kompetencer, der sikrer, at de kan gennemføre uddannelsens videregående kurser, og på den anden side at sikre, at adgangsgrundlaget er så tilstrækkeligt bredt, at der kan rekrutteres studerende med en anden uddannelsesbaggrund end en dansk bacheloruddannelse i statskundskab, idet mange internationale uddannelser vil være tofaglige eller mere interdisciplinære end den danske bacheloruddannelse i statskundskab (redegørelsen, s ). Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 10

12 Akkrediteringspanelet finder, at kravet om 20 ECTS-point inden for metode er ambitiøst, og det vil sikre, at de studerende har gode forudsætninger for at nå læringsmålene. Ligeledes forekommer kravet om engelsk på B- niveau rimeligt. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens adgangskrav giver de studerende forudsætninger for at kunne nå uddannelsens samlede læringsmål. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 11

13 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, Vurdering Kriteriet er opfyldt Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet omkring uddannelsen er internationalt integreret, og vurderer, at underviserne vil kunne gennemføre undervisningen på engelsk, ligesom der omkring de studerende og underviserne er støttefunktioner både administrativt og i form af pædagogisk-didaktiske aktiviteter, som vil kunne understøtte en succesfuld gennemførelse af engelsksproget undervisning. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er underviserne pædagogisk kvalificerede til at undervise på en engelsksproget uddannelse? Universitetet beskriver, at underviserne på en engelsksproget uddannelse i statskundskab er kvalificerede til at undervise på engelsk, idet det eksisterende forskningsmiljø på Institut for Statskundskab er internationalt, og langt de fleste videnskabelige medarbejdere er vant til at kommunikere, mundtligt såvel som skriftligt, på engelsk i forbindelse med konferencer og samarbejde med internationale forskere samt i publikationer. Videre fremgår det, at instituttet inden for de senere år har ansat en del medarbejdere med udenlandsk baggrund (især fra USA og Tyskland), og mange af disse medarbejdere har engelsk som enten modersmål eller arbejdssprog. Ud over undervisernes sproglige kompetencer lægger universitetet vægt på, at al administrativ kommunikation kan foregå på engelsk. Både instituttets og universitetets administrationer har sprogmedarbejdere, der kan understøtte dette. Universitetet redegøre, at på internationale uddannelser kan der opstå pædagogisk-didaktiske udfordringer, fx at der er studerende med meget forskellige studietraditioner og i det hele taget forskellige normer. Center for Undervisning og Læring (CUL) tilbyder i denne forbindelse forskellige former for kurser, seminarer og supervisionsforløb for undervisere og fagansvarlige på engelsksprogede programmer, ligesom den enkelte underviser kan få sparring i forbindelse med udviklingen af konkrete forløb. For primært engelsktalende kollegaer er der tilbud om kurser i regi af CUL. Her udbydes kurser for eksterne såvel som interne undervisere (redegørelsen, s ). Identifikation af behovet for opkvalificering af undervisernes sprogkompetencer vil ske i samarbejde med de undervisere, der skal varetage undervisningen på uddannelsen, i forbindelse med MUS-samtaler og i forlængelse af den fortløbende evaluering af undervisningen. Ansvaret herfor deles mellem studielederen og institutlederen (supplerende oplysninger af 9. april 2015). Identificeres et behov for engelskkurser for undervisere, vil der enten blive oprettet et udbud eller lokaliseret og tilbudt er relevant privat tilbud (høringssvar af 11. maj 2015). Se også under kriterium V. Akkrediteringspanelet finder, at det er vanskeligt for universitetet på det givne grundlag at kunne vurdere den enkelte undervisers niveau med hensyn til at kunne gennemføre undervisning på engelsk, men anerkender på baggrund af medarbejdernes CV er, at de fleste er internationalt integreret i forskningssamarbejder, hvor engelsk er arbejdssproget. Med hensyn til tilbuddet om kurser rettet mod pædagogisk-didaktiske udfordringer understreger panelet, at et mål med internationale uddannelser må være, at forskellige normer mødes i dette Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 12

14 tilfælde akademiske normer. Samtidig finder panelet det positivt, at universitetet har et beredskab i form af kurser, der kan hjælpe undervisere, som har behov for støtte til at sikre, at kommunikationen mellem underviser og studerende og blandt de studerende fungerer. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at universitetet lægger vægt på, at al administrativ kommunikation kan foregå på engelsk, samt at der er ansat sprogmedarbejdere til at understøtte dette. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet omkring uddannelsen er internationalt integreret og vurderer dermed, at underviserne vil kunne gennemføre undervisningen på engelsk, ligesom der omkring de studerende og underviserne er støttefunktioner både administrativt og i form af pædagogisk-didaktiske aktiviteter, som vil kunne understøtte en succesfuld gennemførelse af engelsksproget undervisning. Samtidigt konstaterer panelet, at hvis der identificeres et behov for engelskkurser for undervisere, vil der enten blive oprettet et udbud eller lokaliseret og tilbudt er relevant privat tilbud. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 13

15 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, Vurdering Kriteriet er opfyldt Akkrediteringspanelet vurderer, at kvalitetssikringen i tilstrækkelig grad omfatter undervisningssproget. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Den engelsksprogede statskundskabsuddannelse indgår i universitetets almindelige kvalitetssikringssystem, herunder den løbende evaluering af undervisningen. På Institut for Statskundskab evaluerer de studerende hvert undervisningsforløb ad to omgange: ved en mundtlig midtvejsevaluering og ved afslutningen af undervisningsforløbet, hvor der gennemføres både en mundtlig og en elektronisk skriftlig evaluering. Den mundtlige midtvejsevaluering har til hensigt at justere undervisningsforløbet i forhold til forventninger og ønsker mv. hos de studerende. Den elektroniske skriftlige evaluering er en anonym besvarelse og indeholder både kvantitative og kvalitative spørgsmål, bl.a. om tilrettelæggelsen af undervisningen, selve afviklingen, arbejdsbelastningen, det samlede udbytte og underviserens bidrag til fagets gennemførelse. Der arbejdes på School of Business and Social Sciences med udvikling af et nyt elektronisk spørgeskema med mulighed for tilpasning på underviserniveau. Universitetet bekræfter, at der ved både den mundtlige og den elektroniske evaluering indgår spørgsmål, som omfatter undervisningssproget og kvaliteten af tilrettelæggelsen og gennemførslen af undervisningen på engelsk (supplerende information af 9. april 2015). Der anvendes samme spørgeskema i forbindelse med hhv. forelæsninger og holdtimer, mens der er et andet spørgeskema til seminarfag. Efter den elektroniske evaluering udarbejdes en rapport med opgørelser over de enkelte spørgsmåls svarkategorier, og svarene på de åbne spørgsmål tilføjes til slut i rapporten. Dette materiale sendes til studielederen, fagstudienævnet og den ansvarlige underviser for det enkelte fag. Opfølgningsprocedurer med hensyn til undervisningsevalueringen er følgende: Den skriftlige og den elektroniske undervisningsevaluering varetages og bearbejdes af administrative medarbejdere fra studieadministrationen. Resultaterne sendes til de enkelte undervisere og diskuteres fag for fag på et studienævnsmøde. Hvis studienævnet finder det påkrævet, bliver forslag til forbedringer herefter drøftet med de relevante undervisere. Studielederen udarbejder hvert semester en samlet redegørelse om resultaterne af de skriftlige evalueringer, der bl.a. skal inddrage evt. bemærkninger, som undervisere og studerende har stillet til studienævnet i forbindelse med evalueringen. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 14

16 Sammenfattende resultater bliver også offentliggjort på nettet. De gennemførte evalueringer af kvaliteten af uddannelsens undervisning er således offentligt tilgængelige. Underviserne har mulighed for at kommentere evalueringen af det enkelte fag over for fagstudienævnet, men har også frihed til selv at arbejde med udvikling af faget, både med hensyn til og ud over de punkter, der fremgår af evalueringen. Fagstudienævnet gennemgår ligeledes de enkelte evalueringer på et møde. Hvis det vurderes, at der er forhold ved evalueringen, som der bør handles på baggrund af, besluttes en sådan handlestrategi i fagstudienævnet, fx ved at studielederen indkalder den ansvarlige underviser til en samtale om evalueringen, hvori det afklares, på hvilken måde og med hvilke midler der skal foretages en udvikling af fx det enkelte fag eller den enkelte undervisers kompetencer. Fra efteråret 2015 er det hensigten, at den elektroniske undervisningsevaluering skal varetages af CUL. Formålet er her, at underviserne og studienævnet i højere grad skal have mulighed for at tilpasse evalueringen (redegørelsen, s. 41). Akkrediteringspanelet bemærker, at en stor del af litteraturen på dette område allerede på den dansksprogede uddannelse er på engelsk. Når undervisningssproget også er på engelsk, kan det lette harmoniseringen mellem litteratur og undervisningssprog. Men det kan også betyde, at undervisning på et fremmedsprog kan blive mindre nuanceret. Et værktøj til at sikre høj kvalitet i alle henseender er de studerendes evalueringer. Den beskrevne procedure er beskrevet og relevant, hvad angår både indsamling og opfølgning. Akkrediteringspanelet vurderer, at kvalitetssikringen i tilstrækkelig grad omfatter undervisningssproget. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 15

17 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har indsendt et høringssvar, og der redegøres for ændringer i rapporten efter høringssvaret i det følgende afsnit om sagsbehandling.ai har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har akkrediteringskonsulent Vibeke Fahlén stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Steffen Westergård Andersen, der har det overordnede ansvar. Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 16

18 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget 2. februar Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 24. april Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 26. juni Bemærkninger Se rapportens indledning. Dokumentation samlet oversigt Den samlede ansøgning og de til denne vedhæftede bilag. Supplerende oplysninger af 9. april 2015 om evaluering og kurser for undervisere i engelsk. Aarhus Universitets høringssvar af 11. maj Kandidatuddannelsen i statskundskab, (engelsksproget) Aarhus Universitet Side 17

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Dorte Merete Jakobsen Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk, dmj@via.dk Positiv akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere