Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet."

Transkript

1 VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. 2: Formålsparagraf Stk. 1: FAPIA er en forening uden partipolitisk tilhørsforhold, hvis mål det er at fremme de sociale, kulturelle og faglige forhold for alle studerende ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Stk. 2: FAPIA varetager udgivelse af medlems-- og institutbladet og salg af kompendier samt diverse hjælpemidler. Stk. 3: FAPIA yder økonomisk støtte og konsulentbistand til aktiviteter iværksat af studerende på Psykologisk Institut og yder medlemsrabatter og andre medlemsfordele på serviceydelser og aktiviteter. Stk. 4: FAPIA varetager praktisk og økonomisk administration af Psykrådet. FAPIA støtter Psykrådet med op til 2000 kr. årligt, hvoraf 1000 kr. afsættes til mødeafholdelse. De resterende 1000 kr. kan af Psykrådet benyttes til vedligehold og drift af mødelokalet og de studerendes lokale (den lukkede), indkøb af relevant materiale, generel oprydning og arrangementer, der ikke har nogen bestemt politisk karakter. Det forventes, at pengene bruges således, at de kommer flest mulige psykologistuderende til gode. Et evt. overskud går tilbage til FAPIA. Stk. 5: FAPIA bør så vidt det er muligt besidde relevant viden og information om instituttet, bl.a. gennem møder med instituttets ledelse, og være i stand til at videregive denne information gennem hjemmeside, nyhedsbrev, institutblad samt på FAPIAs kontor, således at foreningen kan være en aktiv del af kommunikationen mellem instituttet og den studerende. 3: Stemmeberettigelse og medlemskab Stk. 1: Alle studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, hermed menes stud. psych., sidefag og suppleringsfag er stemmeberettiget ved foreningens generalforsamlinger. Stk. 2: Kun stemmeberettigede kan blive medlem af foreningen. Stk. 3: Kun medlemmer kan blive medlem af foreningens bestyrelse. 4: Medlemsvilkår

2 Stk. 1: Medlemsperioden er delt i to perioder: Efterårssemesteret fra 1.september 31.januar, samt forårssemesteret fra 1. februar august. Medlemsperioden løber i et halvt eller et helt år af gangen. Stk. 2: Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Stk. 3: Kontingentindbetalingen betragtes som indmelding. Stk. 4: Ved misbrug af medlemskabet kan bestyrelsen nægte vedkommende medlemskab af foreningen i op til 2 år. 5: Generalforsamlinger Stk. 1: Generalforsamlingen: Det tilstræbes at afholde den årlige ordinære generalforsamling i marts måned. Stk. 2: Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 2 % af de stemmeberettigede, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. Stk. 3: Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel. Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter, herunder bestyrelsens egne, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen og skal opslås senest 8 dage inden generalforsamlingen. Stk. 4: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og referent, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen aflægger beretning og regnskab. Stk. 5: Det reviderede regnskab skal være offentligt tilgængeligt mindst 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabet skal revideres af de to, på forrige generalforsamling, valgte kritiske revisorer. Stk. 6: Afstemninger på generalforsamlingen foregår efter bestyrelsens forslag til Forretningsorden for generalforsamlingen, med mindre andet besluttes ved almindeligt flertal. Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af de fremmødte stemmer for. Stk. 7: Bestyrelsen på 11 medlemmer vælges på generalforsamlingen. Såfremt der mangler kandidater, kan dette antal afviges, dog skal der indvælges minimum 8 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger ved afstemning en studentersekretær. Endvidere vælges, såfremt det er muligt, to kasserere og en formand. Endvidere vælges menige bestyrelsesmedlemmer, samt 2 kritiske revisorer, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Såfremt der ikke er kandidater til henholdsvis formand og/eller kassererposterne overgår disse bestyrelsespladser til menige bestyrelsesmedlemmer. Således at der kan vælges af disse. I et sådant tilfælde konstituerer bestyrelsen sig med kasserere og formand ved førstkommende bestyrelsesmøde. Opstilling kan ske in absentia ved skriftligt opstillingsgrundlag. Kun medlemmer af FAPIA er valgbare til bestyrelsen. Studentersekretærposten kan dog besættes af enhver psykologistuderende ved Århus Uni-

3 versitet uagtet dennes tilknytning til FAPIA. Bestyrelsen kan genvælges. Posten som studentersekretær kan kombineres både med posten som formand eller én af kassererposterne. En sådan kombination af posterne er dog forudsat medlemskab af FAPIA. Stk. 8: Såfremt der opstiller mindre end 8 kandidater til bestyrelsen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 6: Bestyrelsen Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og ansætter sekretærer. Stk. 2: Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden efter generalforsamlingen. Denne skal offentliggøres i medlemsbladet inden udgangen af næsbølgende måned. Stk. 3: Bestyrelsen udfærdiger et budget, som offentliggøres senest to måneder efter deres tiltræden. Stk. 4: Formanden er ansvarlig for, at foreningen administreres i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt i overensstemmelse med bestyrelsen forretningsorden. Stk. 5: Kassererne er ansvarlige for foreningens bogførelse og regnskab. Kassererne fremlægger status over foreningens kasse på bestyrelsesmøder. Stk. 6: Psykrådssekretæren er ansvarlig for, at der indkaldes til psykrådsmøder ved Psykologisk Institut, samt at der føres referat heraf. Psykrådssekretæren er endvidere ansvarlig for kontakt til relevante interne og eksterne organer samt annoncering af valg til styrende organer og administration af rettidig indstilling af kandidater. Stk. 7: Tegningsregler: Formanden og kassererne tegner foreningen. Det betyder, at formanden og mindst én af kassererne skal underskrive ved tildeling af fuldmagt. Formanden og kassererne har fuldmagt over foreningens konti. Udbetalinger med checks må kun kunne foretages af kassererne. Kun kasserere og sekretærer må have adgang til foreningskasse. Stk. 8: Ansøgninger om bevillinger behandles på bestyrelsesmøderne. I hastetilfælde kan beslutninger angående bevillinger af op til kr afgøres ved afstemning over elektroniske medier, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer er underrettet, og minimum 9 bestyrelsesmedlemmer har afgivet stemme (for, mod eller blank) samt haft mulighed for at udtrykke holdninger og få besvaret eventuelle spørgsmål om pågældende bevilling. I tilfælde, hvor ovenstående elektroniske afstemningsprocedure, grundet tidspres, vil være uhensigtsmæssig, kan en kasserer og formanden i fællesskab beslutte at bevillige op til kr en sådan beslutning fremlægges og begrundes skriftligt på førstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 9: Bestyrelsen holder møde mindst en gang om måneden. Der skal føres referat over hvert bestyrelsesmøde. Referaterne godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde og offentliggøres

4 højst 7 dage derefter. Alle bestyrelsesmøder er åbne for psykologistuderende ved Aarhus Universitet. Dette kan dog fraviges i særtilfælde. Dagsorden for bestyrelsesmøderne skal være offentligt tilgængelige senest to hverdage før mødet. Stk. 10: Bestyrelsens afgørelser er gyldige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er fremmødt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed skal afgørelsen udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde. Ved fortsat stemmelighed skal punktet tages op på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Stk. 11: I tilfælde af utidige afgang af formand, kasserer eller psykrådssekretær konstituerer bestyrelsen et bestyrelsesmedlem til at varetage denne post indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 12: Regnskabsperioden løber fra 1.januar-- 31.december. Stk. 13: Referater fra psykrådsmøder skal offentliggøres af psykrådssekretæren senest en uge efter mødet. 7: Honorarer Stk. 1: Bestyrelsesmedlemmer tildeles ét års medlemskab af foreningen pr. bestyrelsesår. Stk. 2: Formand, kasserer, psykrådssekretær og sekretærer aflønnes som studentermedhjælpere ved Psykologisk Institut. 8: Rammeaftaler Stk. 1: FAPIA har økonomiske forpligtelser over for udvalg og andre grupper i henhold til gældende rammeaftaler. Stk. 2: Rammeaftaler kan opnås ved almindelig ansøgning til FAPIA. Rammeaftaler udfærdiges ved underskrift af formanden i bestyrelsen samt kontaktpersonen fra det respektive udvalg eller gruppe. Rammeaftaler løber frem den opsiges af en af parterne, medmindre andet er anført i aftalen. Alle rammeaftaler genforhandles eller opsiges umiddelbart efter FAPIAs årlige generalforsamling. Specielle opsigelsesvilkår kan indskrives i en rammeaftale. 9: Medlemsbladet Stk. 1: Medlemsbladet redaktion er et selvsupplerende udvalg under FAPIA. Stk. 2: Medlemsbladet er institutblad for Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og udkommer mindst 3 gange pr. semester, dog ikke i de måneder instituttet har frabedt sig. Medlemsbladet er uden partipolitisk tilhørsforhold og uden kommercielle interesser. Stk. 3: Medlemsbladet vil være tilgængeligt for de studerende på kontoret og i studenterrummet, og omdeles til staben på Psykologisk Institut i henhold til gældende kontrakt.

5 Stk. 4: Materiale fra instituttet skal trykkes i medlemsbladet i henhold til gældende kontrakt. Stk. 5: FAPIA forpligter sig til at afholde portoudgifter samt andre udgifter til bladets drift i henhold til gældende rammeaftale. Stk. 6: Annonceindtægter og indtægter i forbindelse med løssalg af bladet tilfalder FAPIA. Stk. 7: Medlemsbladet konstituerer sig ved at udpege et medlem som ansvarshavende redaktør, der samtidigt fungerer som kontaktperson til FAPIAs bestyrelse. Stk. 8: Den ansvarshavende redaktør er rent juridisk ansvarlig for bladets indhold. Stk. 9: FAPIAs bestyrelse må varetage bladets drift, såfremt ingen andre er interesseret. 10: Kursusgruppen Stk. 1: Kursusgruppen er et selvsupplerende udvalg under FAPIA, hvis formål det er at afholde studierelevante kurser til fordelagtige priser for de studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Stk. 2: Kursusgruppens medlemmer er ikke aflønnede, men arrangøren af et givet kursus modtager én friplads på pågældende kursus. Denne friplads betales af FAPIA og må derfor ikke indberegnes i det pågældende kursusbudget. Stk. 3: FAPIA forpligter sig til at yde tilskud til Kursusgruppen i henhold til gældende rammeaftale. Stk. 4: Kursusgruppen forpligter sig til at yde prisdifferentiering, således at FAPIA-medlemmer får 20 % rabat på Kursusgruppens kurser, dog max kr. 300 rabat. Stk. 5: Kursusgruppens overskud går tilbage til FAPIA ved regnskabsårets afslutning. Stk. 6: Kursusgruppen konstituerer sig ved at udpege et medlem som kasserer, der samtidigt fungerer som kontaktperson til FAPIAs bestyrelse. Stk. 7: Kursusgruppen forpligter sig til at fremlægge et udførligt regnskab pr. 1. januar, hvoraf alle aktiviteter i regnskabsåret fremgår hver for sig. FAPIAs kasserer er tegningsberettiget for Kursusgruppens kasse og konto. Stk. 8: Såfremt Kursusgruppen ikke er konstitueret med en kasserer, skal FAPIAs kasserer være tegningsberettiget for Kursusgruppens kasse og konto. Stk. 9: Der oprettes en pulje på kr pr. år, som skal gå til afholdelse af kurser og foredrag, der er relevante for de psykologistuderende. Dette vil gøre det muligt for kursusgruppen at arrangere foredrag enten gratis, eller med en meget lille deltagerbetaling. Ved deltagerbetaling skal der

6 prisdifferentieres mellem FAPIA medlemmer og ikke-fapia medlemmer i størrelsen 20 % i FAPIA medlemmers favør. Dette gør det også mulig at arrangere kurser til en favorabel pris, ved kurser prisdifferentieres ligesom ved foredrag. 11: Festudvalget Stk. 1: Festudvalget er et selvsupplerende udvalg under FAPIA, hvis formål det er at afholde institutfester for de studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Stk. 2: Festudvalget tilstræber at afholde mindst to fester pr. semester, herudover rusfesten i rusugen. Sidstnævnte koordineres med tutorgruppen, men ansvaret, planlægningen og økonomien ligger primært hos Festudvalget. Stk. 3: Festudvalgets medlemmer og evt. hjælpere er ikke aflønnede, men holdes udgiftsfri i forbindelse med fester. Stk. 4: FAPIA forpligter sig til at yde tilskud til festudvalget i henhold til gældende rammeaftale. Stk. 5: Festudvalget forpligter sig til at yde prisdifferentiering, således at FAPIA-- medlemmer får min. kr. 20,-- rabat på entré til institutfester. Desuden tilstræbes det at give medlemsfordele i forhold til førsteret ved Billetsalg. Stk. 6: Festudvalgets overskud går ubeskåret til finansiering af kommende fester. Stk. 7: Festudvalget konstituerer sig ved at udpege et medlem som kasserer og et som formand. Formanden fungerer som kontaktperson til FAPIAs bestyrelse. Stk. 8: Det er kassererens ansvar at varetage Festudvalgets bogførelse og regnskab, herunder at aflægge regnskab til FAPIAs kasserer. FAPIAs kasserer er tegningsberettiget for Festudvalgets kasse og konto. Festudvalget forpligter sig til at udarbejde udførligt budget og regnskab for hver fest. Regnskaber fremlægges pr. 1. januar til FAPIAs kasserer Stk. 9: Såfremt Festudvalget ikke er konstitueret med en kasserer, overtager FAPIAs kasserer dennes ansvar 12: Opløsning af foreningen Stk. 1: Opløsning af foreningen kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor mindst 10% af de stemmeberettigede er til stede. Stk. 2: Ved opløsning tilfalder FAPIAs aktiver Institutbestyrelsen ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, med henblik på at blive stillet til rådighed for foreninger eller initiativer til fremme af sociale, kulturelle og/eller studenterpolitiske tiltag for studerende ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere