Lystfartøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystfartøjsforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse GENERELT FOR FORSIKRINGEN 2 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN 2 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 2 4 SIKKERHEDSFORESKRIFTER 2 KASKOFORSIKRING 3 5. FORSIKRING AF FARTØJ, TILBEHØR OG PERSONLIGT UDSTYR m.m HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER 4 8. SKADESOPGØRELSE 5 ANSVARSFORSIKRING 7 8. HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER 7 9. BEHANDLING AF ERSTATNINGSKRAV 8 FÆLLES BESTEMMELSER 8 10 RETSHJÆLPSFORSIKRING 8 11 PRÆMIENS BETALING m.m TILBAGEBETALING AF PRÆMIE 8 13 GENERELLE VILKÅR 8 14 FORTRYDELSESRET KLAGE I TILFÆLDE AF SKADE 10 1

2 GENERELT FOR FORSIKRINGEN 1 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN Sikrede er forsikringstager og enhver der med forsikringstagers billigelse og uden vederlag af nogen art lovligt benytter fartøjet. Ved ejerskifte af fartøj, motor eller tilbehør ophører forsikringsdækningen for disse genstande. Dog er ny ejer dækket af denne forsikring i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang ny ejer ikke selv har tegnet forsikring. 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN Fartøjer til fritidsbrug op til 50 fod og med en værdi på max. kr For fartøjer ældre end 30 år, ombyggede fiskefartøjer og ferrocementbåde, skal der for egen regning udarbejdes en rapport om bådens tilstand af en godkendt sagkyndig. 2.1 Undtagelser: a. Fartøjer til erhvervsmæssig brug. Dog tillades 1 årlig privatudlejning under forudsætning af, at lejer har samme erfaring og uddannelse som det normalt kræves af ejer. b. Trimaraner. c. Fartøjer under opførelse. d. Sejlbrætter, windsurfere, jetscootere, jetski, vandcykler og lignende. e. Husbåde. f. Racerbåde og både som sejler mere end 50 knob. 3 HVOR GÆLDER FORSIKRINGEN 3.1 Forsikringen dækker sejlads og transport i Norden (se punkt 3.2) hele året. Hjemmehavn skal være i Danmark. 3.2 Forsikringen dækker under sejlads og henliggen indenfor et område begrænset af linjerne 70 grader nordlig bredde, 25 grader østlig længde, 53 grader nordlig bredde og 4 grader østlig længde. Er fartøjet omfattet af et af Statens Skibstilsyn tildelt snævrere fartsområde, dækker forsikringen kun i dette område. 3.3 Forsikringen dækker henliggen i godkendt A- havn hele året. 3.4 Henliggen i godkendt B-havn er kun tilladt i perioden 1. april til og med 15. november. 3.5 Henliggen i C-havn og ved bådebro samt på svaj er kun tilladt i perioden 1. april til 1. oktober 3.6 Henliggen på aflåst og tyverisikret trailer er tilladt hele året, når dette er godkendt af First Marine A/S. Se dog punkt Såfremt båden sættes til salg skal salgsstedet, opbevaringsforhold og tyverisikring være godkendt af First Marine A/S. 3.8 Forsikringen kan udvides til at dække sejlads og transport i max 6 uger i Europa. Dette skal aftales med First Marine A/S og dokumenteres ved udstedelse af policebrev på engelsk. 4 SIKKERHEDSFORESKRIFTER Sikkerhedsforskrifter gælder for forsikrede og den som med forsikredes samtykke er ansvarlig for fartøjet. Ved overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne og er der årsagssammenhæng mellem overtrædelse og skade, kan retten til erstatning helt bortfalde eller blive reduceret. 4.1 Sikkerhedsforskrifter, tyveri og hærværk. Personligt løsøre skal fjernes fra fartøjet når fartøjet lægges på land. Når fartøjet ikke benyttes i sæsonen, skal personligt løsøre være låst inde. Når fartøjet ikke benyttes, skal tilbehør som ikke er fastmonteres være låst inde. Påhængsmotor være fastlåst/fastboltet til fartøjet med minimum en godkendt låsebolt. Befinder fartøjet sig på en trailer, skal traileren være forsvarligt låst når den er frakoblet. Endvidere skal fartøjet anbringes forsvarligt i aflåst bygning eksempelvis en lagerhal, maskinhus eller placeres i carport/ garage eller i haven ved sikredes helårsbolig. Endvidere skal fartøjet være forsvarligt fastlåst til traileren, og traileren skal være sikret således, at den ikke kan trækkes bort. 4.2 Sødygtighed. Båden skal holdes i sødygtig stand, og der skal generelt udvises godt sømandsskab og sund fornuft. 4.3 Fortøjninger, lænsning, tilsyn og havn 2

3 Fartøjet skal fortøjes på forsvarlig vis, med korrekte dimensioner på fortøjningerne. Fartøjet skal holdes læns og der skal føres forsvarligt tilsyn med fartøjet og udstyret, særligt indskærpes dette tilsyn efter stormvejr og kraftigt nedbør. Præmieberegningen er baseret på, at fartøjet har fast havneplads. Ved havn, forstås et havnebassin med beskyttende læmoler, der året rundt yder forsvarlig beskyttelse mod sø og vind. Se også punkt Vinteroplægning. Vinteroplægning kan finde sted på land, eller i godkendt A havn. Fartøjer i vinteroplægning på land skal være forsvarligt afstivet og tildækket. Eventuel rig, sejl og påhængsmotor skal være afmonteret. Sikkerhedsforeskrifterne som er beskrevet under punkt 4.1 gælder også i forbindelse med vinteroplægning af fartøjer på trailere. Ved vinteroplægning i godkendt A havn skal fartøjet være forsvarligt fortøjet og overdækket samt sikret mod tilisning. Påhængsmotor skal være tyverisikret med min. en godkendt låsebolt. Se også punkt Uanset om denne periode efter særlig aftale er udvidet, dækker forsikringen ikke skade eller ansvar for skade, når båden har henligget i vandet uden for havn og uden søkyndigt mandskab ombord i tiden 1. oktober til 31. marts (begge dage inklusive). 4.5 Registrering og mærkning Fartøjet skal være registreret og mærket i henhold til offentlige forskrifter. Hvis der er installeret elektronisk sporingsudstyr skal dette være aktivt jævnfør punkt Lanterneføring og navigationsudstyr Der skal føres lanterner i henhold til søvejsreglerne. Der skal forefindes søkort ombord for sejlads udenfor hjemhavnsområdet. 4.7 Mindste alder for fartøjsfører Det skal iagttages at fartøjer som: a. Er på over 25 bruttoregistertons, b. har en topfart som er højere end 10 knob, c. har motorstyrke på 10 HK eller mere, d. hvis længde er 8 meter eller derover, ikke føres af en person som er yngre end 16 år, med mindre denne overvåges af en ældre ombordværende søkyndig person. 4.8 Brandsikring Der skal forefindes forsvarlige ildslukningsapparater ombord, når der i fartøjet anvendes kogeapparat, varmeapparat, køleskab eller lignende udstyr og som er drevet med brandfarlige væsker eller gas. Kravet gælder også selv om fartøjet ikke har motor. Håndslukningsapparaterne skal være anbragt på et let tilgængeligt sted og være klar til øjeblikkelig brug. Apparaterne skal være af en godkendt type. Apparatene skal kontrolleres jævnfør fabrikantens anvisninger, og mindst en gang hvert år. Såfremt fartøjet har indbygget benzinmotor med en kapacitet på over 100 HK, skal der i motorrummet være anbragt et godkendt ildslukningsapparat som er automatisk virkende eller som kan betjenes fra bådens manøvreplads. 4.9 Obligatoriske sikkerhedskrav Producentens anbefalede motorstyrke, hastighed og passagerantal skal overholdes. Der skal forefindes redningsveste ombord til alle ombordværende. Fartøjer som er markedsført i Danmark efter 1. juli 2000 skal være CE mærket og godkendt. Dette betyder at skrognummer skal forefindes. Er reglerne ikke overholdt kan ret til dækning nedsættes eller bortfalde Bevis for speedbådsprøve Reglerne i speedbådsbekendtgørelsen ( 6 i bek. nr. 184 af 26/3 1999) om erhvervelse af speedbådscertifikat skal iagttages og gælder således for visse bådtyper. Er reglerne ikke overholdt kan ret til dækning nedsættes eller bortfalde. KASKOFORSIKRING 5. FORSIKRING AF FARTØJ, TILBEHØR OG PERSONLIGT UDSTYR m.m. 5.1 Kaskoforsikringen dækker: Fartøj, som er skrog, motor og/eller sejl, mast og rig og dele til disse, fast monteret udstyr samt tilbehør som har med fartøjets brug at gøre Personligt løsøre er medforsikret for en sum som fremgår af policen (max kr ) i brugsperioden, og omfatter personlig løsøre som befinder sig ombord, midlertidig er bragt i 3

4 land eller er under transport til/fra fartøjet. Er forsikringssummen tilstrækkelig, omfatter forsikringen også løsøre som befinder sig ombord og som tilhører andre. Er fartøjet udstyret med trollingudstyr og dette fremgår meddækket på policen, er dette medforsikret for max kr ud over den nævnte kaskoforsikringssum Skibsjolle, gummibåd og ekstra påhængsmotor max 10 hk med indtil kr såfremt dette er angivet i policen Fremgår bådtrailer meddækket på policen, dækkes trailer til fartøjet med max. kr ud over kaskoforsikringssummen på policen Ekstra udstyr, eksempelvis mast, rig, sejl og påhængsmotor og lignende, tilhørende fartøjet, og som er anbragt forsvarligt i aflåst bådhus, bygning eller lokale er omfattet for så vidt der er taget højde for forsikringssummen af dette i den samlede forsikringssum under policens kaskoforsikringssum. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Smykker, perler, ædelsten, antikviteter, kunstgenstande o.l Penge, værdipapirer og dokumenter Forbrugsvarer såsom olie, benzin, proviant etc Lagringsmedier til lyd, billeder eller data, mobiltelefon, kamera og PC Bøjer, fortøjningsbøjer og andre fortøjningsanordninger udenfor fartøjet, bukke, presenninger og andet materiale til brug ved opbevaring på land Skibsjoller og gummibåde som benyttes uafhængigt af fartøjet, eller er udstyret med motor større end 9,9 hk Fartøjer på trailere som permanent henstår på havnearealer med påmonteret påhængsmotor. 6. HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER Fartøjet må kun benyttes til fritidsbrug og i de farvande der er nævnt i forsikringsbetingelserne samt være konstrueret for brug i de farvande den anvendes. Præmien er beregnet efter de oplysninger om bådejer og farvandet den benyttes i er meddelt First Marine A/S. Ændringer i disse forhold skal straks meddeles til First Marine A/S. Hvis der er årsagssammenhæng mellem ændring af risiko og skade, kan retten til erstatning bortfalde eller blive reduceret. Af nedenstående punkter fremgår hvilke forsikringsdækninger policen kan omfatte. Ved skade, forstås også tab af ting. 6. Forsikringen dækker Skade ved brand, lynnedslag og eksplosion Skade som følge af tyveri og hærværk Søskade som følge af: 1. Sammenstød med andet fartøj eller fast genstand eller flydende genstand. 2. Stranding. 3. Kæntring. 4. Brud på mast/bom/spilerstage eller mast/bom/spilerstage falder overbord. 5. hårdt vejr, undtaget skade på sejl 6. Tab af påhængsmotor som følge af skade på skroget eller sprængning af motorens beslag forudsat at såvel den pågældende del af skroget som selve beslaget har været i forsvarlig stand Skade som følge af tilfældig pludselig ydre påvirkning Synkning som følge af ovennævnte skader Transportskade. Når fartøjet eller løsøret er skadet under transport udenfor vinteroplægnings stedet som følge af at transportmidlet har været udsat for sammenstød, væltet, afsporing akselbrud eller lignende alvorligt uheld Skader som følge af deltagelse i kapsejladser som er arrangeret af en sejlklub når kapsejladsen foregår efter Dansk Sejlunions reglement og foregår i danske farvande Ulykkelig hændelse under fartøjets ophaling eller udsætning Ekstraordinære omkostninger. Hvis fartøjet bliver ubeboeligt efter en dækningsberettiget skade og fartøjet befinder sig mere end 80 km fra hjemhavnen, vil forsikringen dække nødvendige omkostninger for kost og logi og transport tilbage til hjemhavnen for ejer og mandskab. Udgifter dækkes med op til kr pr. skade og max kr pr. police år. Disse udgifter skal godkendes på forhånd. Hvis reparationerne tager mere end 3 dage, kan First Marine A/S vurdere at dække udgifter for transport af fartøjet til hjemhavnen Ansvar og retshjælp i henhold til punkt 8 og Erstatningsfartøj i udlandet (Europa). Skades eget fartøj i udlandet i forbindelse med ferieophold kan der mod fremvisning af dokumentation for bestilt ferie og lejebevis udbetales max 4

5 kr. til leje af et erstatningsfartøj i ferien. Leje af erstatningsfartøj skal dog stå i rimelig forhold til eget skadet fartøj. Kontakt altid First Marine A/S i disse tilfælde. I modsat fald kan ret til erstatning bortfalde Bjærgeløn. 6.2 Forsikringen dækker ikke: Skade på fartøj og motor som skyldes: 1. overophedning af motor, med mindre det sker som følge af en pludselig opstået ydre påvirkning. 2. at påhængsmotor, ror eller propel er løsnet eller mistet, med mindre det kan godtgøres at det skyldes grundstødning. 3. omkostninger til reparation af eller fornyelse af dele som ikke har været i forsvarlig stand på grund af konstruktionsfejl, materialefejl, slitage, tæring, råd utilstrækkelig vedligeholdelse og lignende skader. 4. skade opstået under træning til, eller deltagelse i konkurrence for motorbåde. 5. skade opstået mens fartøjet har været anvendt i erhvervsmæssig øjemed. 6. skade som følge af nedbør, berøring med is, is- og frostskader, tilisning, temperatursvingninger, nedfaldende sne fra tag, eller at bådehus o.l bryder sammen på grund af sne med mindre at fartøjet mod betaling er oplagt i bygning som tilhører tredjemand. Dog omfattes skade som følge af svigt når fartøjet mod betaling er oplagt i havn tilhørende tredjemand. 7. skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler. 8. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt om First Marine A/S skal dække og hvor meget. 9. Skade på sejl når disse sættes eller blæses væk af vinden. 10. Skader på mast, bom og spilerstage under sejlads som skyldes at riggen ikke har været i orden og forsvarligt sat. Hvis skaden er forårsaget ved et sammenfald af flere forskellige hændelser og en eller flere af disse hændelser ikke omfattes af forsikringen, fordeles skaden forholdsmæssigt over de enkelte hændelser, afhængigt af den indflydelse hver af dem må antages at have udøvet på dens omfang. First Marine A/S dækker kun den del af skaden som bliver henført til de hændelser forsikringen omfatter Tyveri af løsøre eller medforsikret udstyr som befinder sig ombord på båden når den er oplagt, eller ligger længere end 14 dage er dækningen begrænset til max kr. Udstyr som kræves opbevaret i andet aflåst rum end fartøjet er: Radiosendere og modtagere af alle slags, alle slags elektroniske instrumenter med mindre de er fast og permanent monteret. Når fartøjet ikke er i brug skal påhængsmotor/drev være fastlåst. Redning- og navigationsudstyr. Se også sikkerhedsforskrifterne under punkt Skader ved deltagelse i kapsejlads som ikke er organiseret i henhold til punkt FORSIKRINGSSUM Forsikringssummen er lig med handelsværdien. Den forsikringssum der står på policen skal altid svare til handelsværdien for et tilsvarende fartøj af samme type, alder, stand og med samme udstyr. Ved handelsværdi forstås genanskaffelsesværdien for et tilsvarende fartøj af samme art, alder, stand og med samme udstyr. Underforsikring Viser det sig ved partiel skade at handelsværdien på skadestidspunktet overstiger forsikringssummen forligger der underforsikring. Det betyder, at forsikringstager ved skade kun har krav på erstatning svarende til forholdet mellem de to beløb. 8. SKADESOPGØRELSE 8.1 Skadesanmeldelse og redningspligt Skadestilfælde skal omgående anmeldes til First Marine A/S enten ved brug af anmeldelsesformular eller ved at sende en . Det er den sikredes pligt at træffe enhver mulig foranstaltning til begrænsning af tabet. Godtgørelse for assistance/bjergeløn må ikke aftales uden First Marine A/S samtykke. Brand, hærværk og tyveri skal straks meldes til politiet. 5

6 First Marine A/S har ret til på sikredes vegne at begære søforklaring efter reglerne i søloven. 8.2 Skadesopgørelse ved delskade. Er fartøjet blevet skadet dækkes skaden til reparationsomkostningerne. First Marine A/S kan bestemme hvilket værksted der skal udføre reparationen. Er en fuldstændig udbedring umulig, eller vil det medføre urimelige omkostninger, dækkes skaden til omkostningerne ved at bringe fartøjet i sødygtig stand, uden hensyn til om fartøjet efter reparation er forringet i værdi eller som kapsejlads sejler Skadeopgørelse ved visse delskader. For motor, drev, drivaksel, propel eller dele til disse, elektroniske instrumenter og radioudstyr, og batterier vil blive erstattet til nyværdi, dog ikke højere en den skadet dels dagsværdi fratrukket selvrisiko. Sejl, stående rig samt kaleche og sprayhood erstattes til nyværdi, dog frarækkes der for slid og ælde og den maximale afskrivning kan max. udgøre 70%. Derudover fratrækkes selvrisiko. Øvrige skader erstattes til nyværdi, dog fratrukket selvrisiko Reparationsomkostninger. Under reparationsomkostninger medregnes udgifter til flytning og midlertidig reparation som skønnes nødvendig for at flytte fartøjet til værkstedet Overtidstillæg Forøgede udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid erstattes ikke. 8.3 Totalskade (se endvidere også punkt 8.3.1). Hvis fartøjet dvs. skrog, motor, tilbehør og løsøre er gået helt til grunde, er forulykket og vil blive for dyr at bjærge, eller så stærkt skadet at reparation efter First Marine A/S vurdering ikke er lønsom, sættes skaden til handelsværdien af fartøjet eller de enkelte ting med fradrag efter evt. restværdi. Erstatningen kan ikke overstige den forsikringssum som er anført på policen Totaltab og tyveri af påhængsmotorer. Påhængsmotorer erstattes med følgende procent af nyværdien for en tilsvarende genstand: Alder Erstatningsprocent Indtil 2 år 100 % Indtil 3 år 95% Indtil 4 år 90% Indtil 5 år 85% Indtil 6 år 80% Indtil 7 år 70% Indtil 8 år 60% Indtil 9 år 50% Indtil 10 år 40% Indtil 11 år 30% derefter 30% 8.4 Erstatningsberegning. Skaden erstattes efter fradrag af selvrisiko og evt. underforsikring Selvrisiko. Selvrisikoen er kr ved enhver skade, med undtagelse af følgende: 1. Ved søskade (punkt 6.1.3) udgør selvrisikoen 1% af forsikringssummen op til kr derefter kr op til kr og derefter 0,5%, minimum kr For flerskrogsbåde, sejlbåde med finnkøl og motorbåde med stiv aksel uden køl eller v-bund med køl er selvrisikoen ved grundstødning kr , men kun hvis aksel, propel eller bund er skadet. Ved vintersejlads (december, januar og februar) beregnes dobbelt selvrisiko. 2. Skade ved tyveri og hærværk. Selvrisikoen er kr for både med en forsikringssum på op til kr kr. For både med en værdi på over kr. samt motorbåde med max hastighed over 36 knob udgør selvrisikoen dog kr , ved tyveri af fartøj eller motor og propel. Ved tyveri af fartøj med aktivt sporingssystem installeret, se punkt 4.5 bortfalder selvrisikoen. 3. Ved deltagelse i kapsejlads i danske farvande som er arrangeret af en sejlklub under Dansk Sejlunion, og når kapsejladsen er underlagt Dansk Sejlunions regler, vil evt. skade blive dækket med fradrag af 1/3 del af skadeomkostningen. Skader i forbindelse med kapsejladser som ikke er i henhold til ovenstående vil ikke blive dækket Underforsikring. Er forsikringssummen lig med eller højere end forsikringsværdien, erstattes skaden med fradrag af selvrisiko. Er forsikringssummen lavere, erstattes en så stor del af skaden, fratrukket selvrisikoen, som svarer til forholdet mellem 6

7 forsikringssummen og forsikringsværdien (underforsikring) For personligt løsøre gøres underforsikring ikke gældende For lidt betalt præmie. Præmien er fastsat på grundlag af bådtype, den opgivede maksimale hastighed båden kan opnå, og øvrige oplysninger givet af forsikringstager. Viser det sig ved skade, at betalt præmie er for lav til valgt præmietabel, begrænses First Marine A/S ansvar for skaden til forholdet mellem den præmie som er betalt og den som skulle have været betalt. 8.5 Skøn. Skadesansættelse og forsikringsværdi afgøres ved skøn hvis sikrede eller First Marine A/S kræver det. Bestemmelserne om skøn i Generelle vilkår kommer i så fald til anvendelse 8.6 Genstande som kommer til veje. Hvis genstande kommer til veje, inden 30 dage efter at erstatning er betalt, påhviler det forsikringstager at tilbagebetale erstatningen. Efter 30 dage, har forsikringstageren ret til at beholde genstanden, mod at tilbagebetale erstatningen. Ellers tilfalder genstanden First Marine A/S 8.7 Tilbagebetaling af erstatning. Har First Marine A/S måtte foretage en forsikringsudbetaling som First Marine A/S efter forsikringsbetingelserne ikke erstatter, er sikrede forpligtet til at tilbagebetale erstatningen. ANSVARSFORSIKRING 9. HVILKE SKADER DER DÆKKES OG HVILKE BEGRÆNSNINGER DER GÆLDER 9.1 First Marine A/S dækker: Retsligt erstatningsansvar som sikrede i egenskab af ejer af det forsikrede fartøj kan pådrage sig, for så vidt at ansvaret er en følge af en skade på en anden person eller genstand, samt for tilsvarende ansvar som retmæssig bruger/fører af fartøjet i denne egenskab pådrager sig. Ansvar som på grund af tilsagn, aftale eller tjenesteforhold falder udenfor det almindelige ikke kontraktmæssige erstatningsansvar, er undtaget. Er skade voldt ved handling som er foretaget i forsikringens løbetid, dækker First Marine A/S også for følger som indtræffer efter udløb af forsikring. På den anden side dækker First Marine A/S ikke for følger af skadevoldende handlinger som er foretaget før forsikringen trådte i kraft. Er skade voldt ved undladelse, regnes ansvaret i tvivlstilfælde som værende opstået den dag den undladte handling senest måtte have været foretaget, hvis skaden skulle have været undgået. 9.2 First Marine A/S s ansvarsbegrænsning. First Marine A/Ss højeste ansvarsforsikringssum ved en og samme hændelse er begrænset til: Kr for personskade Kr for tingskade 9.3 Selvrisiko Ved ansvarsskade, kr First Marine A/S dækker ikke: Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for fartøjet har voldt ved forsætlig handling, eller på grund af selvforskyldt beruselse fremkaldt ved alkohol eller andre midler Er skaden voldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyntagen til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt hvis forsikringsgiver skal dække og hvor meget Ansvar for skade på eller tab af genstande som tilhører en anden, men som sikrede selv eller en på dennes vegne har i besiddelse eller anvender Ansvar overfor ejer/bruger/førers familie Til familie regnes ægtefælle, forældre, søskende, børn og børns ægtefæller. First Marine A/S dækker heller ikke for ansvar overfor medejer for skade på ting som ejes i fællesskab eller overfor virksomhed som disponeres af sikrede eller hvor sikrede eller hans familie har den væsentligste ejer interesse Ansvar opstået under transport af de forsikrede genstande Ansvar opstået under træning til eller deltagelse i kapsejlads for motorbåde Ansvar opstået mens fartøjet er anvendt i erhvervsmæssigt øjemed Ansvar for klagemuligheder efter lov om skadeserstatning Ansvar for vandskiløbere der trækkes af fartøjet og disses ansvar overfor andre. 7

8 10. BEHANDLING AF ERSTATNINGSKRAV Rejses erstatningskrav mod sikrede eller kan det forventes at krav vil blive rejse, skal First Marine A/S omgående underrettes. Uden First Marine A/S samtykke, må sikrede ikke indrømme erstatningspligt eller forhandle om erstatningskrav. Er First Marine A/S villig til at ordne en sag i mindelighed eller vil betale ansvarssummen, dækker First Marine A/S ikke yderligere udgifter ved tvisten end fastsat under kapitlet Retshjælp (se punkt 10). First Marine A/S har ret til at betale enhver erstatning direkte til skadelidte. FÆLLES BESTEMMELSER 11 RETSHJÆLPSFORSIKRING Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til Kaskoforsikringen (ikke ansvar alene). Retshjælpsforsikringen dækker sikredes udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsret. Får De brug for forsikringens dækning, bør De rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Dækningen er i overensstemmelse med First Marine A/S til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring. De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres hos First Marine A/S. Forsikringssum max. pr skade pr. år kr. Selvrisiko 10% - dog mindst kr. 12 PRÆMIENS BETALING m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er First Marine A/S berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Dette gælder også for ændringer på policen mellem 2 præmieopkrævninger. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen skal First Marine A/S straks underrettes. Betales præmien ikke efter påkrav, sender First Marine A/S en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringens dækning ophører, jævnfør dog nedenfor, hvis præmien ikke er betalt ved udløb af den tidsfrist dog mindst 14 dage der er anført i påmindelsen. Hvis First Marine A/S har udstedt en påmindelse, er First Marine A/S berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Afgift til Staten berigtiges i henhold til gældende regler, og beregnes med 1% af kaskoforsikringssummen. Afgiften opkræves sammen med præmien. Præmie og selvrisiko indeksreguleres årligt på baggrund af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor efter sæsonkorrigering for det forrige års 2. kvartal. Indeks for 2009 er 112, TILBAGEBETALING AF PRÆMIE Forsikringens løbetid er minimum 1 år. Ved ejerskifte tilbagebetales præmie pro rata med bank dage (med 30 dage for hver måned). Ved tilbagebetaling af præmie kan der maksimalt udbetales 75 % af forskudspræmie. Præmietillæg pga. skade refunderes ikke. 14 GENERELLE VILKÅR Generelle vilkår gælder i den udstrækning disse ikke er fraveget i vilkårene Særlige begrænsninger i First Marine A/S s erstatningspligt First Marine A/S dækker ikke tab eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i sammenhæng med jordskælv, vulkansk udbrud, atomkernereaktioner, krig og krigslignende handlinger, enten krig er erklæret eller ikke, oprør eller lignende alvorlige forstyrrelser af den offentlige ro og orden Voldgift Sikrede og First Marine A/S kan ved uenighed om erstatningsopgørelsen kræve en skade opgjort endeligt af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand. Kan du ikke blive enige om valget, udpeges denne af 8

9 byretsdommeren i den retskreds, hvor sikrede er bosiddende. Opmanden træder kun til, hvis vurderingsmændene ikke kan enes om afgørelsen, og afgør da erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse og i nøje overensstemmelser med policens bestemmelser. Voldgiftmændenes træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Renter af erstatning Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med reglerne i Lov om Forsikringsaftaler Følgerne af svig Den som gør sig skyldig i svig mod First Marine A/S mister ethvert erstatningskrav mod First Marine A/S. First Marine A/S kan opsige enhver forsikringsaftale med sikrede jævnfør Lov om forsikringsaftaler Forældelsesfrist First Marine A/S er fri for ansvar hvis sikrede ikke har anmeldt kravet til First Marine A/S inden et år efter at sikrede fik kendskab til de forhold som begrunder dette. sikrede ikke har anlagt sag eller krævet nævnsbehandling inden for 6 måneder regnet fra den dag First Marine A/S skriftligt har meddelt vedkommende, at det ikke anser sig ansvarlig og samtidig har mindet ham eller hende om fristen, dens længde og følgen af at den overskrides Sikredes krav forældes også efter bestemmelserne i loven Opsigelse First Marine A/S kan opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis der er givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om risikoen med øjeblikkelig varsel, hvis der foreligger svig i forbindelse med oplysninger om risikoen med 1 uges varsel, hvis der foreligger svig med skadesopgørelse med 14 dages varsel, hvis sikrede har forsømt at overholde sikkerhedsforskrifter efter indtruffet skade med 1 måneds varsel, hvis brug af forsikringsgenstanden ændres i forsikringens løbetid på en måde der indebærer at forsikringsgiver ikke ville have overtaget forsikringen, hvis de havde haft kendskab om de nye forhold ved forsikringens tegning Ved skade er begge parter berettiget til, seneste en måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist, at opsige forsikringsdækningen. First Marine A/S er pålagt en opsigelsesfrist på 1 måned. Ved totalskade tilfalder overskydende præmie First Marine A/S Sikrede kan opsige forsikringen hvis forsikringsbehovet falder bort eller der foreligger andre særlige grunde. Ved flytning af forsikringen til andet selskab er opsigelsesvarslet en måned til hovedforfaldsdatoen Sikrede kan, mod at betale et gebyr på 60 kr., vælge at opsige forsikringen med forkortet varsel, hvilket vil sige, at forsikringen kan udgå ved udgangen af den måned forsikringen opsiges plus yderligere en måned. Gebyret er dog 500 kr. såfremt forsikringen har været i kraft under et år Opsigelsen skal være skriftlig Fornyelse af forsikringen. Forsikringen løber i minimum et år og fornyes for et år ad gangen, hvis ikke forsikringstager opsiger aftalen inden 1 måned efter at First Marine A/S har sendt ordinær præmievarsel for det nye forsikringsår. For First Marine A/S er opsigelsen ligeledes 1 måneder før udløbet af forsikringen. Forsikringsvilkår og præmie kan ændres og gælde fra fornyelsesdagen Forsikrings i andet selskab. Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring. Har den anden forsikring samme forbehold, dækker nuværende forsikring forholdsmæssigt. 15 FORTRYDELSESRET De kan fortryde den indgåede aftale jf. 34 i Lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, de har indgået aftalen. De har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift. Hvis De for eksempel afgiver Deres bestilling mandag d. 1. og også har fået 9

10 de nævnte oplysninger, har de frist til og med mandag d. 15. Har De først fået oplysningerne senere, for eksempel onsdag d. 3., har De frist til og med onsdag d. 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan de vente til den følgende hverdag. Ved fortrydelse, skal vi dog gøre dem opmærksom på, at for eventuelle dage hvor forsikringen har været i kraft, vil der blive opkrævet både præmie og statsafgift. Sådan fortryder de: Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De skriftligt underrette First Marine A/S, Nytorv 3, 1450 København K. om, at De har fortrudt aftalen. 16. KLAGE Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede og First Marine A/S om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til First Marine A/S ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: ANKENÆVNET for Forsikring Anker Heegaardsgade København K. Tlf mellem kl Du har også mulighed for at klage til: Lloyd s Marketservice One Lime Street London EC3M 7HA Tel: Fax: Mail: Klager som ikke kan løses ved denne instans kan indbringes for den finansielle ombudsmand. Yderligere detaljer kan oplyses på et passende tidspunkt i klage processen. 17. I TILFÆLDE AF SKADE Ved akut skade kan denne anmeldes til First Marine A/S døgntelefon på numret Øvrige skader skal anmeldelse på skadesformular som kan fås ved henvendelse på tlf eller som kan downloades på 10

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lystfartøjsforsikring

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd

Lystfartøjsforsikring - Ribbåd Forsikringsbetingelser for lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvilke fartøjer er omfattet 2 3 Hvor gælder forsikringen 2 4 Sikkerhedsforskrifter 2 5 Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger.

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013 Mobile +45 40 20 71 55 sly@firstmarine.dk Velkomst og introduktion JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger Agenda Forsikringsår JSK Skader Særlige tiltag Fælles

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere