Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og kg. rundfisk stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange og brosme) samt kg. Stavanger og Mandal var fisket bedre Uken 1117 juli. kveite paa 12 ukers tur. For motor end i forrige uke, idet der opfiskedes baaternes vedkommende varierte uke henholdsvis , og DRVGARNSFSKET efter sild i fangsten almindeligst mellem 1500 og stk. makrel. Som ny paa listen iaar Nordsjøen falder fremdeles smaat kg. rundfisk foruten litt kv(3ite, kommer Bergen med stk. alt uken inc1bragfe.en kutter til Bergen Enkelte av de c1ampbaater som. har er i uk~n anmeldt opfisket stk. 45 tønder, pris kr. 30 pr. td. alt c1eltat i bankfisket gaar nu over til Priserne var i Kristiansand er iaar anmeldt ilandbragt 1230 tdr. sland paa sildefiske. øre, i Langesund 212, gjennemsnitlig fiskepakket Nordsjøsild, mot til samme For Andenes og Bleik blev der i 9 øre, og i Haugesund 9 Øre pr. stk. tid ifjor 1750, i og i 1912 uken 410 juli opfisket kg. Fisken er gjennemgaaende smaafal tdr. fisk, hvorav 6000 kg. lange, kg. dende, men av ellers bra kvalitet. alt Fetsildfisket. Den sild som hit torsk, 5425 kg. hyse og 5900 kg. sei. er iaar opfisket stk. mot til iaar er opfisket i Nordlands amt For Værøy opfiskedes i samme uke i 1914 og i vil i opgaverne herefter bli medregnet 4170 kg. fisk. For Høst blev der i Av aarets fangst er stk. som fetsild. Herøy er der i uken tiden 26 junilo juli opfisket fisket med garn, stk. med not sat 7 smaa stæng ved HølenHjelms kg. fisk, hvorav kg. lange, 4000 og resten med dorg, snør e eller andre øyerne, der antages at indeholde 600 kg. brosme og 2000 kg. sei. Agn redskaper. Der er iaar saltet flækket maal. Kvaliteten er ukjendt, da endnu mangel hindret driften. ]'01' Moldøen stk. og iset og eksportert til intet er optat. Der er tilstede 12 blev i uken 410 juli opfisket utlandet stk. nøter. Ved Søvikvaagen i Alstahaug kg. fisk, hvorav kg. brosme, Det forlyder at der paa forskjellige er sat 2 stæng smaasild paa tilsammen kg. lange og 4000 kg. sei. steder langs kysten nordover helt til 650 maal. Herav er solgt 200 maal Efter en senere indløpet opgave blev Helgeland skal være fanget adskillig til sildoljefabrik og resten til agnsild. der for Moldøen med omegn i uken smaamakl'el, uten at der dog foreligger rrræna, hvor nu intet stæng igjen 27 juni 3 juli opfisket vel kg. nogen kvantumsopgav~. staar, er ialt saltet 4500 tønder stor fisk mere end opgit i "Fiskets Gang"s sild. alt er iaa1' opfisket ca forrige oversigt. '\feiret. Meteorologiske Obser o maal sild, hvorav saltet handelsvare DorgemakrelfisketiNordsjøen. va t ori u ill beretter: 9900 tønder, der alt falder paa Nord uken indkom til Kristiansand 2 sven Paa Sydkysten hadde man de første lands amt. Fra ~eøvrige amter, hvor ske fartøier med 14 tønder.flækket fire dage av uken laber bris" av vest, fetsildfiske pleier at foregaa, er iaar dorgemakrei fra N ordsj øen. Der var tildels ogsaa solgangsvind. r:l'orsdag endnu intet fiske anmeldt. endnu ikke sat nogen pris paa ma var der svak østenvind eller vindstille, Brislingfisket holder sig frem krelen. fredag og lørdag friske nordlige eller deles godt. tiden 510 juli er der alt landbragt iaar 71 tønder. Alt vestlige vinde. tilført Stavanger skjæpper bris flækket. Til samme tid ifjor var ingen Vestkysten badde nordlige til vestlige vinde hele uken, de første fem ling, hvorav er fisket i Stav dorgemakrei fra Nordsjøen indkommet. anger amt og i Søndre Ber Kystmakrelfisket gav i uken et dage svak eller laber bris, senere frisk genbus amt. Prisen var i Stavangw: adskillig bedre utbytte end de foreamt kr og i Søndre Bergenbus gaaende 2 uker og overgaar i opfisket Nordlandskysten hadde søndag og bris. amt kr. 4 pr. skjæppe; Desuten til antal stk. ogsaa den 3dje foranliggende mandag østlig eller nordlig vind, svak førtes Stavanger 2155 skjæpper smaa uke. sammenligning med tilsvarende bris, som paa tirsdag gik over i svak sild og 900 skjæpper blanding. Pri uke ifjor, hvor partiet var ca SV, som holdt sig til torsdag aften; serne berfor var henholdsvis kr. 2 og stk., blev det i uken opfiskede kvantum da kom der igj en nordenvind. Lørdag kr. 3 pr. skj. vel dobbelt saa stort. Bedst fi~kedes var vinden tildels sydlig eller østlig. Bankfisket.. Til Aalesund kom i for Langesund, hvor ukepartiet blev Lofoten er forholdene omtrent de ukens løp ind endel dampbaater fra stk. Dernæst kommer Hauge samme. de forskjellige felter med gjennem sund, hvor der de sidste 3 foreliggende :B~inmarkskysten hadde den første gaaende bra fangster, der varierte uker intet makrelfiske foregik, med halve uke østlig eller nordlig svak vind,

2 228 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT. FRA FSKERDREKTØREN 21 juli 1915 Telegrammer. ndberetning fm vicekonsulatet i senere ubestemte og meget svake vinde, ofte vindstille. Det hollandske sildefiske, Douarnenez, dat. 10 juli 191fl: Veiret har været goelt og varmt der Opslag 4. 14/7: Hullandske sildefiske: Til Sielen min ærbødige indberetning av nordpaa i længere tid, mens vi enc1nu 7 juli landpakkede tønder mot ds. har sardinfisket været ubetydelig venter paa sommeren. Telegrammer. Fetsildfisket. Opslag 48. Bodø 17/7: Herøy: uken 7 smaastæng Hølen, Hjelmsøyerne, indhold antagelig 600 maal, kvalitet ukjendt. ntet optat, tilstede 12 nøter. Alstahaug: Søvikvaagen to stæng' smaasild, tilsammen 650 maal, hvorav solgt sildolj efabrik 200 maal, resten a~'nsild. Lurøy: alt saltet Træna 4500 tønder storsild. Alt optat. alt opfisket inden amtet ca maal, hvorav saltet handelsvare 9900 tønder, til sildolj efabrikker 200 maal. resten agnsild. Amtmanden. Opslag 9. 19/7: Til 17 juli anmeldt optat 7250 maal fetsild, hvorav solgt silc10lj efabrikke' 200 maal og saltet handelsvare 9900 tek ntet til samme t:d ifjor. Sildefisket i Nordsjøen. Opslag 9. 19/7: Til 17 juli anmeldt ilandbragt 1230 tønder fiskepakket N ordsj øsilc1 mot 175U i 1914 og 3848 i L1914, 272H i Pris:r matjes , fnllsild 34 gylden sjøpakket tø11l1e. 17 for Douarnenez og intet for Audierne. sj.øpakkede tønder = ~4 landpakkede... Antallet av baatene utrustet til sardin Opslag 4. 20/7: Det hollandske sildefiske fisket e~ nu øket til 400; men kun til 14juli tønder mot i 1914, i Priser fuldsild 37.50, sjø halvparten er kommet i havnen med pakket tønder matties33.go gylden tønden. 2 a 4 tusen pr. baat. Prisen er 18 Efterretning om fangsten lyder daarlig. a 20 fres. pr larkedsberetninger m. V. Uken 1117 juli. Telegrammer.. Saltsildmarl<edet. Opslag 1 H/7: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsil dmarkeelet. Li v lig' forretning, betydelig omsætning, stigende priser overalt. Stettin: ndehaveme tilbakeholdende, pris slosild 5/ , 6/ , vaarsild 491)0 og 5152, fetsilcl avsætlling bedre, 8/10 stk. 6569, 10j1:d 5963, 12/ , 14/ Hamburg: Pris slosilc stk. 51, 5,600 54, , vaanlild 5/ /700 11:3. Tranmarkedet ; Dmnptran uforandret, brnntran , hvaltran nr. O 175, linolje 185. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 9 juli 1915: følge den sedvanlige efter uoffieielle opgavel' utførte statistik er der i juni maaned d. a. inclført klipfisk til N ordspanien som speeifieert nedenfor (i kvintaler a 50 kg.): 'l" t o... ~ Cf) ~..q. Cf) o]... 1Cf) ~ ~ ~... o... ~~ ~ ;;:; Dorgemakrelfisket i Nordsjøen. ~ Opslag' 7. 19/7: Dorgemakre fra Nordsj øen: 2 svenske fartøier illdkommet til Kri ~ ~ Cf) stiansand med 14 tønder flækket makrel. ngen priser sat. Ferskfiskmarkedet. o Kystmakrelfisket Opslag /7: Kystmakrelfisket: Sidste uke anmeldt opfisket stykker makre, hvorav til Langesund , Kristiansand 51000, Haugesund 57000, Stavanger Totalfangst stykker mot jl914 og i aar saltet flækket stykker. Priser Kristiansand 1530, Langesund 212, Haugesund 9 Øre pr. stk. Utenlandske fiskerier. Uken 1117 juli. Det viser sig at hollænderne driver sit sildefiske temmelig bra ogsaa iaar tiltrods for at deres fiskefelt ligger indenfor krigsomraadet med derav følgende risiko. Saaledes er der til 7 juli iaar ihmdbragt landpakkede tønder sild mot i 1914 og i Priserne var i sjøpakket stand fdr fuldsild 34 og for matjes gylden pr. tønde. Av 17 sjøpaldcede (fiskepakkede) tønder faaes 14 landpakkede. Senere meldes: Det hollandske sildefiske til 14 juli utgjør tell'. mot i 1914, i 1913 og i Priser pr. sjøpakket tønc1e var for fuldsild og for matjes gylden. Efterretninger om fangsterne lyder nu daarligere. Opslag 3. 15/7: Fiskeriagent Assel'son telegraferer: HambnrgAltona : Priser kveite 36100, laks : torsk 2330, sei 2026, mørk hyse 1921, lys 3106, lange 29. Opslag 3. 20/7: Fiskeriagent Asserson telegraferer: HamburgAltona : Ferskfisk slutten av forrige uke priser stigende, med undtagelse av laks, idag fast. Mørk hyse 2439, lys 3642, sei 213], torsk 35, lange 32, kveite 2486, laks , smaa 951:d5. Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 12 juli 1915: mport og omsætning av klipfisk fra 410 juli 1915, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao. mport pr. dampskib,,8evilla" 3660 norsk. Salg 3460 norsk. Beholdning pr. 1 /7 200 norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 71. il 74 for norsk. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris. Pesetas pr. l 013 a/'v l/london. følge indberetninger fra vicekonsulat81'ne har sardinfisket under forløpne uke været meget daarlig. Rognmarkedet i Vigo forholder sig fremdeles dødt og beholdnlugen av denne vare ansees derfor at være den samme som vedfor~ige ukes utgang, nemlig ca tønder. c:.o ~... c:.o c:.o t 00 c:.o ~ o o Cl Cf) c:.o ~ Cf) ~ CD... t Cf)..q...q. t... ~ t... ~ Cf) t Cf) ~ o Cf) ~ ~ t q. o <ll ~ Ol \:l... <l) ~. ;. S ::; ~. o... ~ <.;::;' ~~ ~ ~... 8o~Eio Z aj ~ ~ Av ovennævnte totalkvantum norsk fisk for Bilbaos ved kommende antages 5194 kvintaler at ha værettransitvare til indlandet. Fra generalkonsulatet Messina, dat. 3 juli ngen import hverken av stokfisk eller klipfisk i juni maal.1ed. Salgspris i Messina inc1befattet havneavgift: Stokfisk: Lit. Ny hollænder Bergen 160 pr. 100 kg. Hollænder fin " 100 " Vestre, stor " 100 " taliensk..., " 100 "

3 21 juli 1915 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 229 Fiskemarkedet i Bergen. Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. Varesort Tran: Brun tran pr /2 kg. i fater Storsild: Helgelands, sommersaltet.... Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 5/7_10/ (Opslag paa Bergens børs). Mandag Thsdag Onsdag TOrSdagl Fredag Lørdag 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 kr. Bris Pris SmRR. Pris Hvorf.a ling pl'. sild pr. skj. skj. skj. skj. Stavanger amt S. B.hus amt _T_il_s. 46_6_2_ Røkt Desuten 900 skj. blanding a kr fra Stavanger amt. Røkt. V ærc1i brisling... kr smaasilc " blanding.. '.' LO" kr F kfi k t T dh kr. kr. kr. kr. kr, i Til norske stationer kg" hetav til Kristiania Jrg. ngen sild. Bergens kornmo fiskeauktion. Onsdag 14 juli 1911). Engros pris. x)lax pr. kg. ()Tert... o ørret ~ o ~ ,90 Fersl{.rødfisl< o o" o o Saltet brosme.,. O'" O o 0.30 Do. lange o l 0.30 Do. torsl{..., Do. sei Do. røclfisk , Do. makrel "... o 0.20 pr. par rederne opmerksom paa, at der efter det lovforslag, som kan ventes vedtat av Stortinget, blir adgang f\jr Krigsforsikringen til, hvor 11ødvendig, at beregne samme præmie som private assurandører (f. eks. London Lloyds) beregner. Under de forhaandenværende omstændighetet vil styret derfor ikke godkjende reiser paa Hvitehavet eller reiser med props over Nordsjø en, medmindre vedkommende rederier paa forhaand indgaar' paa, at præmien blir at beregne paa grundlag av bestemmelserne i den nye lov. Da eler fra enkelte rederes side er ytret betænkeljgheter ved under den 11l1vær'Emdesituationat godta forsikring andetsteds, vil styret i almindelighet være villig til at la Krigsforsikringen staa delkredere for policer utstedt av norske selskap eller London Lloyds (eller anden like betryggende institution), mot en maanecllig provision av 1/ 12 %. Redernes opmerj{somhet henledes paa, at styret ikke kan godta 8l1hver forhøieise av forsikringssummen, selv om forhøieise [tv kaskoassurancetaksten har fundet sted. Specielt godkjendes ingen forhøieise umiddelbart forut for særlig resikabel reise. N etop overtat Lørdag 17 juli skib kan for den nye eiers regning ' ikke forsikres for høiere beløp end ers s espor over ron Jern. Engros pris. Laks, pr. kg. kjøpesummen. Sammendrflg overden ukentlige sta Tert..., tistik over fersk fisk avsendt fra rrrond ørret hjems jernbanestation 17 juli Røket hyse Vognlaster: Til tyske stationer over Sassnitz kg. i l vogn. Til tyske stat ioner over Vamdrup kg. i 7 vogner. Stykgoclsforrsenclelser: Over Sassnitz til tyske stationer 1650 kg. Over Storlien til svenske stationer kg., herav til Stockholm kg. Over Charlottenberg til svenske stationer kg. Over CharloUenberg til danske stationer 3180 kg. Over Kornsjø til svenske stationer rso' kg. Fersk rødfisk Saltet brosme Do. lange Do. torsk Do. Sei Do. rødfisk.., Salgstid 91 og 47. x) betegner rikelig tilførsel. () betegner liten tilførsel. Krigsforsikringen for norske skibe Kristiania 9 juli J915 <J Cirkulære no, 28. forbindelse med cirkulære no. 27 av:2:(m. vifstyrefajlerede lill gjøl~e dorge,l!1akrel (rigsforsi,kring_ f~r fartøier. Krigsforsikringen for norske skibe har nu besluttet at overta krigsrisikoen for dormakrelfartøierne i N ordsj øen mot 3 procents præmie for sæsongen. Anmeldelsesblanketter til utfyldning kan erholdes ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor. Alle krigsforsikrede fiskefartøier maa ha ombord nationalitetsbevis og ha de nationale farver samt fartøiets navn OQ: ordet "Norge" malt tydelig paa siderne.

4 230 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 juli 1915 Kystmakrelfisket 1915 Hvortil indbragt Til uken st.k. ndbragt alt stk. Bergen... 17h Espevær... 12/ Skudenes... 17/ Stavanger... 17/ Egersund... 17/ Farsund... 1 / QO Mandal... 17/ Kristiansand.. 17/ Arendal... 10;: Grimstad... 17/ Risør... 12/ Kragerø,Skaatø 17/ Langesund ". 17/ Tils Mot i '1 l no faldende ; fiskefeltet er for det meste Aafjorden. 105 tdr. el' saltet flækket, og i tønden er der fra 250 til 300 stk. makrel. Alt fisket med not. Pris 9 øre pr. stk. Skudeneshavn. Fiskefelt Ryfylkefjorden, kvaliteten smaafaldende. Haugesund... Ph Makrellen hovedsagelig nedlagt til herm etik. Pris 3 1 /2 til 13 øre pr. stk. Stavanger. Ogsaa den makrei som førtes hertil fiskes i Ryfylkefjordene. Farsund. Kvaliteten jevn smaa, det meste solgt til bønderne, noget til svenske fiskere til agn, prisen 20 øre pr. styk. K l' is t i ans and. Drivgarnsfisket blev helt avsluttet den 10 ds., senere har Fredriksværn. 26/ Hvaler... 10/7 l ~~del baater fortsat med notfiske, re 5 OOEl Do. 17/7 o sultatet har endnu kke været noget større, men man har gode forhaabninger. Notfisken, der tildels har været stængt, er gjennerngaaende smaafaldbnde. Prisen har varieret mellem Av aarets fangst er stk øre pr. styk. Av partiet er saltet flækket og stk. iset og stk. saltet flækket resten solgt eksporteret til utlandet, resten solgt fersk. fersk. Av partiet er op Grimstad. Makrellen er nu mindre fisket med garn, med not, end tidligere, men blir fetere i silderesten med dorg, snøre eller andre gaat. Prisen fra 255 øre pr. styk. redskaper. Ris ø r. Fisket foregaar endnu inde Av indberetningerne fra de fol'skjel i fjordene, fisken falder ujevn med lige distriktel' hitsættes : adskillige smaa iblandt. Pris 8 a 10 Haugesund. Makrellen ersmaa.øre pr. styk. Skaa tø. Fiskefeltet det samme som tidligere, utenfor.jomfruland. Veiret hal' været godt.. Størrelse og kvalitet almindclig. Pris 4 12 øre pr. styk. Langesund. Av partiet er fisket med not og resten med bundgarn, dorg eller snøre. Ca er smaamakrel. Fisken begynder nu at bli fetere. Prisen var fra 212 øre pr. styk. Alt blev solgt fersk. laks og aal fra sland. (Oversat fra Fish Trades Gazette, 17 juli). En stor last fisk ankom til Grimsby i slutten av forrige uke med den danske trawler 'l Great Admiral", men paa grund aven uheldig forsinkelse med at naa hav~nen, blev ladningen ikke levert i den bedste forfatning. Det som vakte mest interesse var ca. 60 kasser laks og et antal kasser aal. Paa grund av at isen hadde smeltet kunde laksen ikke komme op mot de almindelige sendinger av skotsk og norsk laks men det meste av den var i nogenlunde god forfatning, og kjøbmænd som kun sjelden kjøper laks, gjorde indkjøp til fra 6 1 h d til 8 1 /2 d pr. pund ca. kr pr. kg. Det er mulig at tilførselen av aal blir fort sat. fhlderal=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Kva= Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. fo{7/~k~~1~1 k~;7iu~1~1 (Qunatities reporled loolale to be included in he reporl ror his week are added to lotals ror next week.) ~_ Total A. Skrei (torske) fisket (Ood Fishery), januar:juni mill. st. (pieces) O Dampmedicintran (Ood liv:~r oil)... hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)...,... hl. O B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herdng), _februarmars maal a 150 liter O 2. Fetsildfisket julidesember 1) (ny sæsong)... " tdr., saltet, fiskepakket 3000 (Fat Herring) (Barreis, salt8d, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast)... '... maal a 150 liter O b) for østlandet (the South Ooast)..,... maal a 150 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) tdr., saltet, fiskepakket 45 (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket O (Hen'ing from celand landed in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. l\fakrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning 14 (Seapacked mackerel landed in Norway from the North,.Sea, salted for export to Ameriea) O o 71 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al inakrel,som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All ame', ere1, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included.) Ved eftertryk. av disse meddelelser D a. a»fiskets Gang" angives som kilde.

5 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 10 juli og uken, som endte 10 juli Vaarsild o~e~~~~da_ Storsild Nor~sjø Brisling sl~nds Klipfisk, Klipf., is Rundfisk R?t Sei Hyse, Anden. Rogn D.m. R.m. Blank Brun Brun ~aag Tolelstpder ret sild sild sild norsk landsk etc. skjær' rund tørfisk tran tran blank qærr, tdr. tell'. tjo tdr. td' k k kg. k kg. k k tell'. td td' tdr. td tdr. td tdl". l. 1. g. g. g. g. g. r.. r. r Kristiania i i3andefjord.. K risuansancl <'lekkefjord Stavanger l Kopervik Haugesund ]7 Bergen ' Florø i Aalesund ' Kristiansund Trondhjem Bodø j ~ :d50 3 2~0 10 Svolv&:r u 346 Narvik Tron1sø Hawmerfest. HJ V::.rdø _ Vadsø Andre alt W [ \ uken i 51 5n [ ~ i T0idsteder Hærdet BoUle Hvaltran tran BoUle tran. Makrel, Makrei, Laks, levende Anden Hval Sæl Silde hvalolje Sæl nose S;:~~ Sild, fersk Sild, røkt saltet saltet Hummer fl~k,s'lt.t Fisk, fiske Sildemel Sælskind Hermetik fersk fersl<. aal fersk fisk fartøi sattet guano tran tran tur. tdl'. ks. tdr. kg. stk. k kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tur. tur. kg. kg. kg. kg. g. i tdr. kg. 1 Kristiania Sandefjord !:9tJ. h..rishansanj Flekkefjord l ~O tl40 Htavanger l:J lo lul:) 9l:Jl 550"/ Kopervik !:! Haugesund lstio Hergen... :d i> 1732\) 220S9 3:d SOu l!'lorø ] &lalesund SO v8 5:d31i:) : U Kristiansund , l:) 'rrondhjem Hod.e :d uO /:)volvær OOU 42975u Narvik 'l'romsø i:) U Hammerfest. 262U UOO 196 Vardø U Vadsø... 3 Andre S:J 65!:! _ l cll t : :d ls l uken i :m1~: tl t)

6

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere