Ledende overlæge Akutafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledende overlæge Akutafdelingen"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Ledende overlæge Akutafdelingen Nordsjællands Hospital Januar 2016

2 Opdragsgiver Nordsjællands Hospital Adresse Dyrehavevej Hillerød Stilling Refererer til Ansættelsesforhold Tiltrædelse Yderligere oplysninger Ledende overlæge, Akutafdelingen Hospitalsledelsen Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for lægelige chefer, der er indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Snarest muligt Der henvises til Hospital Nordsjællands hjemmeside og Region Hovedstadens hjemmeside Kontakt også gerne: MUUSMANN telefon Konstitueret vicedirektør Tomas Joen Jakobsen telefon Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Torsdag den 28. januar 2016 kl Ansøgning sendes til mrk. Akutmodtagelsen. 1. samtale: Mandag den 8. februar 2016 Test: Onsdag den 10. februar samtale: Torsdag den 25. februar

3 Kort om Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden Nordsjællands Hospital er en del af Danmarks største sundhedsvæsen i Region Hovedstaden. Nordsjællands Hospital er med sin store fælles akutmodtagelse i Hillerød, akutmodtagelse i Frederikssund samt en akutklinik i Helsingør akuthospital for de ca indbyggere i Nordsjælland. Nordsjællands Hospital er den største arbejdsplads i Nordsjælland og har mere end ansatte. Hospitalet modtager hvert år borgere i akutmodtagelse/akutklinik Hospitalet har indlæggelsesforløb og ambulante forløb hvert år Hospitalets budget er på 2,3 milliarder kroner. Regionens fælles udviklingsstrategi Fokus og Forenkling sætter klare mål og retning for alle regionens enheder. Af indsatsområder på hospitalerne i Region Hovedstaden de kommende år kan bl.a. nævnes vækst, bæredygtighed, internationalisering, høj livskvalitet og den bedst mulige behandling af borgerne. Læs mere om Fokus og forenkling her. Du kan læse mere om regionen og det formelle ledelsesgrundlag i bilag 1. Fokus og Forenkling Region Hovedstadens strategi hedder Fokus og Forenkling med vægt på den kommende Sundhedsplatform, de nye Hospitalsbyggerier, Afbureaukratisering og Grøn og Innovativ Vækst. I disse rammer har Nordsjællands Hospital en ambition om at være Patienternes hospital Først og Fremmest: Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes behov for både høj faglighed og en god oplevelse i en svær situation. Fordi vores patienter forventer det. Med det nye hospital har vi fået en helt unik chance for at skabe nye løsninger, som kan understøtte det gode patientforløb. Med regionens strategi, Fokus og Forenkling , vil Nordsjællands Hospital dagsordensætte en række indsatsområder. En høj patienttilfredshed vil være en indikation på, at vi er på rette vej. Men det stopper ikke her. Patienternes hospital er hospitalet, hvor patienterne har de bedste oplevelser! Når det nye hospital åbner dørene i 2020, er vi patienternes hospital, først og fremmest. For at nå dette skal vi sætte ind på flere fronter. Vi skal udvikle forskningsmiljøer, der kan tiltrække eliteforskere og vi skal styrke faglige miljøer, der kan tiltrække det bedste personale. På tværs af fagligheder skal vi skabe excel- 3

4 lente patientforløb, hvor vi er til rådighed for patienterne alt efter deres behov. Vi skal lære af de bedste. Vi henter derfor inspiration fra hele verden omkring os. Ikke alene fra hospitaler, teknologisk udvikling og klinisk forskning. Men også fra andre sektorer der er gode til at servicere mange mennesker, der stiller krav, og som forventer mere end blot den rigtige ydelse eller behandling. Vi skal skabe et hospital med en kultur, hvor nye idéer udspringer og udfordrer vante forestillinger. Opgaven bliver at tænke nyt gennem udsyn og innovative tilgange til teknologi, indretning og service. Vi skal være dét hospital, andre kigger opmærksomt efter. Et referenceværk. De mål når vi, hvis vi har høje ambitioner og kompromisløst forfølger dem. En konstant stræben efter den bedste løsning i arbejdet med og for mennesker er altafgørende. Vi skal tiltrække og udvikle nye kompetencer. Også kompetencer, vi ikke har i dag. Vi skal skabe rammerne og forudsætningerne for at udvikle og rekruttere de bedste på hvert deres felt. Medarbejderne er og bliver den vigtigste ressource. Vi skal gøre os umage. Være kritiske. Være åbne. For kun med den rette mængde vilje, mod og udsyn kan vi leve op til ambitionerne og sætte nye standarder for fremtidens hospital. Og det er dét, vi skal. Sætte nye standarder. Sammen. Det stiller krav. Vi skal udvikle os mere. Vi skal lære mere af vore successer og fiaskoer. Vi skal afprøve nye måder at arbejde på, som passer til den tid, vi lever i. Vi skal bruge et nyt sprog: Vi vil, kan og tør. Kun sådan kan vi stå som dét hospital, der ikke alene tilbyder den bedste behandling, men også både før, under og efter formår at imødekomme og tilpasse sig patienternes forventninger til hospitalsoplevelsen. Læs mere om strategien og de opstillede mål her. Det er en klar forventning, at Akutafdelingens nye ledende overlæge indgår i arbejdet med implementeringen af strategien. En forudsætning for at kunne understøtte implementeringen af strategien er ledelse. På Nordsjællands Hospital arbejder man med kliniknær ledelse, som en forudsætning for at kunne indfri strategi og mål. Nordsjællands Hospital er modelhospital for patientsikkerhedsarbejdet i Danmark. Som modelhospital arbejdes der målrettet med at forbedre sikkerheden for patienterne. Hospitalet har allerede opnået en række målsætninger og redder derfor flere liv. Arbejdet som modelhospital betyder en særlig ledelsesmæssig tilgang, som også den nye ledende overlæge på akutafdelingen skal være bærer af. 4

5 Klinisk grundstruktur og organisering af akutområdet Region Hovedstaden vedtog i 2011, efter et større udvalgsarbejde, et grundlag for en ny klinisk grundstruktur. Denne ligger til grund for udviklingen af struktur og specialer i regionen. Centralt i den kliniske grundstruktur står etablering af fælles akutmodtagelser (FAM). Etableringen af FAM betyder en retænkning af organisering og strukturer på hospitalet og i forhold til hospitalets samarbejdspartnere. Det er væsentligt, at ledelsen i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital har dyb viden om og forståelse af, hvordan den kliniske grundstruktur og principperne i Rapport om Organisering af Akutmodtagelserne og Akutklinikkerne skal implementeres i Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital og at afdelingsledelsen i samarbejde med den øvrige ledelse på hospitalet kan sikre en optimal udnyttelse af mulighederne i FAM til glæde og gavn for borgerne i Nordsjælland. Læs mere om Region Hovedstadens kliniske grundstruktur her. Læs mere om organisering af akutmodtagelserne og akutklinikkerne her. Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital Akutafdelingen består af en fælles akutmodtagelse (traumemodtagelse, skadestue, modtagelse og observationsafsnit), døgnbemandet vagtsekretariat med planområdets central- og akutvisitation, samt et centralarkiv i Hillerød samt akutklinik på Frederikssund samt akutklinik i Sundhedshuset i Helsingør. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Akutafdelingen har 10 akutlæger og i alt 221 fuldtidsstillinger. Afdelingens speciallæger har ansvaret for koordinering og visitation af alle akutte patientforløb i Akutafdelingen. Speciallægerne deltager i afdelingens kliniske arbejde i tæt samarbejde med hospitalets behandlingsansvarlige specialer. Speciallægerne har desuden til opgave, at supervisere yngre lægers funktion i Akutafdelingen, med speciel fokus på læger under klinisk basisuddannelse. Nordsjællands Hospital anvender DEPT (Danish Emergency Process Triage). Med triagering inddeles patienterne i kategorier alt efter deres sundhedsfaglige behov. Triagekonceptet er baseret på måling af fysiologiske parametre (vitale værdier) og kontaktårsagskort (henvendelsesårsag). Triagemanualen er gældende i hele Region Hovedstaden. En stor del af patienterne er i grøn eller blå kategori (jf. triage-kategorierne), og der er derfor en væsentlig opgave i at sikre en relevant og sikker gate-keeping i forhold til resten af afdelingen og hospitalets øvrige afdelinger. Yderligere oplysninger om Akutafdelingen fremgår af bilag 1. 5

6 Ledelsesopgaven Det overordnede fælles mål for de akutte patientforløb er, at sikre højere kvalitet for patienterne, mere effektive patientforløb og aflastning af specialafdelingerne. Den ledende overlæge refererer til hospitalsledelsen og indgår i hospitalets ledergruppe. Afdelingsledelsen skal være et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam, der skaber synlighed, retning og arbejder for at sikre høj faglighed og udvikling. Samarbejdet i afdelingsledelsen prioriteres højt, og på relevante områder arbejder afdelingsledelsen desuden med løsning og udvikling af tværgående opgaver. Afdelingsledelsen varetager ledelsesopgaven i afdelingen inden for de rammer, der fastlægges af hospitalsledelsen. Overordnet er afdelingsledelsen ansvarlige for afdelingens samlede drift og udvikling. Afdelingsledelsens ansvar og kompetence baseres på regionens ledelsesgrundlag (se bilag 1). Ledelsesopgaven varetages desuden i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet i henhold til den kliniske grundstruktur og jf. Rapport om organisering af Akutmodtagelserne og Akutklinikkerne og det er væsentligt, at ledelsen tager udgangspunkt i hospitalets strategi og mål. Den ledende overlæge har et tæt samarbejde med oversygeplejersken om de ledelsesmæssige opgaver og udfordringer i afdelingens forskellige funktioner. Dette arbejde tager udgangspunkt i Kliniknær Ledelse, som er Nordsjællands Hospitals ramme for ledelsesudøvelse af ledelsesdisciplinerne. Kliniknær ledelse viser sig ved, at: Vi er tilgængelige og tilstede Patienterne er vores fælles ansvar Vi arbejder systematisk med at forbedre os. Det betyder for afdelingsledelserne, at man: Understøtter sammenhæng i patienternes forløb i egen afdeling, andre afdelinger og på tværs af afdelinger Præsenterer data og analyse i afdelingens tavlemøder Har en åben og ligeværdig dialog med patienterne med fokus på patienternes oplevelser og forventninger til effekt af egen behandling gennem lederrunder Kender personalet i afsnittene, deres arbejdsgange og forudsætninger for at indgå i sikre og effektive forløb for patienterne Anvender data i dialog i egen afdeling, andre afdelinger og direktionen med henblik på forbedringer. En af hovedopgaverne for afdelingsledelsen er at fortsætte udviklingen af akutmodtagelsen, hvorfor stillingen rummer såvel udviklingsopgaver som det tilhørende driftsansvar for en kompleks klinisk funktion, som kræver tilstedeværelse, nærvær og opfølgning. For at understøtte udviklingen skal det ledelsesmæssige samspil fortsat styrkes og intensiveres og gøres så handlingsorienteret som muligt. 6

7 Patienterne skal på Nordsjællands Hospital have et udrednings- og behandlingstilbud, der medfører at afdelingen yderligere styrker sin status som en moderne akutafdeling I forhold til den lægefaglige ledelse har den ledende overlæge det endelige lægefaglige ansvar i afdelingen. Den ledende overlæge varetager den lægefaglige ledelse i samarbejde med afdelingens overlæger og fastlægger herunder retningslinjer for klinisk forskning og udviklingsaktiviteter. Den ledende overlæge har desuden ansvar for helheden sammen med oversygeplejersken. Den ledende overlæge har særskilt ansvar for: Ledelse af de lægefaglige aktiviteter i forhold til kvalitet, sundhedsfremme, forebyggelse, samt forskning og forbedringsarbejde At den lægefaglige arbejdstilrettelæggelse i afdelingen er optimal og afspejler en effektiv organisering af arbejdet, herunder anvendelse af de mest effektive behandlingsmetoder Integration og samordning af de lægefaglige ydelser med andre faglige ydelser, så de fremstår som en helhed og skaber mulighed for sammenhængende patientforløb At de lægefaglige kompetencer svarer til afdelingens opgaver, også fremadrettet Optimal tværgående og koordineret arbejdstilrettelæggelse med sigte på, at afdelingens samlede faglige, og menneskelige ressourcer matcher afdelingens opgavevaretagelse Kvaliteten i de lægelige videreuddannelser og de øvrige uddannelsesaktiviteter, som afdelingen indgår i, herunder studenterundervisning Relevant dokumentation af de kliniske retningslinjer og kvalitetsstandarder. Den ledende overlæge skal facilitere, at akutafdelingen til stadighed udvikles i forhold til de patientgrupper, der anvender afdelingen, herunder i relation til udviklingen af den præhospitale virksomhed og 1813-sporet, og en viden om/indsigt i det almen medicinske område vil derfor være en fordel. Afdelingen har en væsentlig rolle i forhold til det nationale projekt om Patientsikkert Sygehus, som Nordsjællands Hospital er modelhospital i. En væsentlig del af patienterne på Nordsjællands Hospital begynder deres forløb i Akutafdelingen, og det indebærer at mange processer begyndes her. Tidlig opsporing af kritisk sygdom, herunder måling af og reaktion på vitale værdier og tidlig opsporing af sepsis, er afgørende opgaver for Akutafdelingen med stor betydning for patienternes sikkerhed. Arbejdet med de fire områder er indeholdt i pakker og har været indsatser under Patientsikkert Sygehus, og er det fortsat. En grundlæggende tænkning på hospitalet er fælles ansvar for patienterne. Udøvelse af denne opgave har en særlig rolle i Akutafdelingen, hvor patienternes forløb i Akutafdelingen indgår i et integreret samarbejde med alle afdelinger på hospitalet. Dette ansvar og denne tænkning skal også vise sig i de forløb, hvor patienten er henvist til et behandlingsforløb, men hvor patientens situation betyder, at patienten skal skifte behandlingsansvar. Målet er, at vore patienter oplever et fælles ansvar for hver patients forløb uden forsinkelse. Indfrielse af dette mål indebærer en særlig opgave for ledere i Akutafdelingen i deres samarbejde med andre afdelinger. 7

8 Afdelingen har engagerede og dedikerede medarbejdere, der er gode til at skabe løsninger i fællesskab. Afdelingen har et MED-udvalg samt en lokal arbejdsmiljøorganisation. Arbejdet i MED ønskes prioriteret. Afdelingsledelsen indgår desuden i en række lokale og regionale mødefora og beslutningsfora, og det forventes, at den ledende overlæge er en aktiv og kompetent part i at udvikle arbejdet med akutmodtagelserne i hele regionen og naturligt profilere Akutafdelingen, også i disse sammenhænge. I 2020 står et nyt hospital klar på en ny adresse i Hillerød. Hospitalet bliver bygget og designet til en fremtid med nye teknologiske muligheder og til at imødekomme de høje forventninger, der er til sundhedsvæsenet. Akutafdelingen bliver en krumtap i det nye hospital, og en væsentlig opgave for afdelingsledelsen bliver at medvirke til dels en smidig ibrugtagning af de nye faciliteter, dels en visionær og bæredygtig udnyttelse af rammerne. Uddannelse og tidligere beskæftigelse Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge med en bred uddannelse og erfaring inden for specialer med relevans for akutområdet og gerne det almen medicinske område. Den ledende overlæge skal være respekteret for sine faglige kompetencer og have stor interesse for arbejdet med de akutte patienter. Den ledende overlæge skal have gode ledelsesmæssige kompetencer, organisatorisk og fagligt. Ledelseserfaring er en forudsætning, og der forventes dokumenteret gode resultater i tidligere ansættelser. Lederuddannelse vil også være en fordel. Erfaring fra en stor, politisk ledet organisation vil være en fordel i jobbet. Erfaring med forbedringsarbejde og datadrevet ledelse i faglige funktioner er ønskelig, ligesom erfaring med styringsmæssige opgaver vil være en fordel. Personlige egenskaber og kompetencer Den ledende overlæge skal være en dynamisk og innovativ leder, der bidrager til høj kvalitet, faglighed og effektivitet. I ledelsesarbejdet skal synlighed og nærvær danne grundlag for afdelingens aktiviteter. Den ledende overlæge skal kunne og ville lede - og gå foran. Da Akutafdelingen har en meget afgørende placering i patientforløbet på hospitalet, skal den ledende overlæge på afgørende vis at kunne indgå i værdiskabende ledelse på tværs af hospitalet, med blik for helheden. Samtidig skal den ledende overlæge skabe og formidle et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens medarbejdere, nære samarbejdspartnere på hospitalet og eksterne interessenter. 8

9 Den ledende overlæge skal formå at skabe respekt om sin person og dermed skabe legitimitet for sig selv som leder og for afdelingen. Samtidig skal den ledende overlæge have en naturlig og positiv udstråling og i øvrigt være karakteriseret af fleksibilitet, en udadvendt og åben arbejdsform samt en faglig gennemslagskraft, der bidrager til at skabe troværdighed og respekt. Den ledende overlæge skal kunne indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde og samspil i afdelingsledelsen. Ledelsesopgaven indeholder såvel udvikling som driftsfunktioner, og den ledende overlæge skal arbejde for at anvende de ressourcer bedst muligt, der samlet er til stede i afdelingen. Fortsat udvikling af en moderne effektiv og positiv organisationskultur er vigtig, herunder skal evnen til at engagere og motivere være tydelig, og den ledende overlæge skal være indstillet på at delegere kompetence og ansvar til medarbejdere på alle niveauer og ikke mindst involvere bredt i forandringsprocesser. Den ledende overlæge skal have blik for organisationsforandringer i en kompleks organisation. Den ledende overlæge har en professionel og empatisk tilgang til personaleledelse herunder også evnen og lysten til at lede og motivere engagerede og dygtige speciallæger, gennem en tillidsvækkende ledelsesstil baseret på dialog. Samtidig skal den ledende overlæge kunne træde i karakter og fremstå med fornøden gennemslagskraft og kunne iværksætte de nødvendige udviklingsprocesser, der udspringer af samspillet mellem struktur, kultur og adfærd i afdelingen. Vedholdenhed og robusthed er ligeledes nødvendige egenskaber, når der skal fastholdes og gennemføres beslutninger i en lederstilling, som kræver stor koordination på tværs af hele hospitalet. Den ledende overlæge skal være en dygtig kommunikator, der kan formidle budskaber og information troværdigt og virkningsfuldt i forhold til medarbejdere, kolleger og patienter. Herudover skal den ledende overlæge tegne afdelingen udadtil i forhold til såvel hospitalet, regionen og andre samarbejdspartnere. Den ledende overlæge skal have analytiske kompetencer, der sætter vedkommende i stand til at etablere et godt overblik over organisationen og driften i afdelingen. Bedømmelsesgrundlag Ansøgernes kvalifikationer bedømmes ud fra de syv lægeroller, hvorfor ansøgningen skal udformes med udgangspunkt heri: Den medicinske ekspert Akademiker Kommunikator Leder/administrator Professionel Sundhedsfremmer Samarbejde. 9

10 Test Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN. 10

11 Bilag 1 Om sundhedsområdet i Region Hovedstaden Region Hovedstaden driver landets største hospitalsvæsen og arbejder til stadighed på, at det også er landets førende hospitalsvæsen. Region Hovedstadens opgaver er: At drive hospitaler og forskning og administrere praksisområdet At drive handicaptilbud og løse opgaver inden for miljø At samarbejde med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse Region Hovedstaden er med sine 1,7 mio. borgere landets største region. Regionen har ca ansatte og et samlet budget på 39,8 mia. kr. Sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden omfatter 10 hospitaler, inkl. Region Hovedstadens Psykiatri. Den Præhospitale Virksomhed, hvor akutberedskabet modtager og håndterer sundhedsfaglige 112-opkald og rykker ud til borgerne gange årligt med bl.a. ambulancer og liggende sygetransport. Praksissektoren i regionen består af ca praktiserende behandlere herunder alment praktiserende læger og andre speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter og psykologer. De 29 kommuner i regionen indgår en sundhedsaftale med Region Hovedstaden, bl.a. om indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse, genoptræning og hjælpemidler. Organisation Region Hovedstaden er organisereret, som diagrammet illustrerer: 11

12 Strategi Fokus og Forenkling Regionens fælles udviklingsstrategi Fokus og Forenkling sætter klare mål og retning for alle regionens enheder. Af indsatsområder på hospitalerne i Region Hovedstaden de kommende år kan bl.a. nævnes vækst, bæredygtighed, internationalisering, høj livskvalitet og den bedst mulige behandling af borgerne. Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen med andre udvikler vi hovedstadsregionen, hvor vi har særlige opgaver inden for miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. Vision Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. De politiske målsætninger udgøres af: Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive vidensmiljøer Grøn og innovativ metropol. Læs mere om Fokus og Forenkling her. Der henvises desuden til Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 læs mere her. Ledelsesgrundlag for Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsesgrundlag Fokus og sammenhæng i ledelseskæden er udformet som en leadership pipeline, som har til formål at præcisere de forskellige ledelsesniveauer i regionen, tydeliggøre de primære ansvarsområder for hvert ledelsesniveau, styrke sammenhængen i ledelseskæden og mellem niveauerne samt sikre, at beslutninger træffes på det rigtige niveau. Regionens leadership pipeline består af fire ledelsesområder: strategisk ledelse faglig ledelse personaleledelse driftsledelse. 12

13 Pipelinen kan bruges til: At sikre en effektiv varetagelse af ledelsesopgaven Drøftelse i ledergrupper om ansvar, grænseflader og effektiv opgavevaretagelse At understøtte, at ledere udvikler færdigheder og kompetencer i forhold til det ledelsesniveau, de besidder At ledere prioriterer i overensstemmelse med deres ledelsesniveau i forbindelse med rekruttering og evaluering af ledere. Pipelinen er baseret på regionens fælles strategi Fokus og Forenkling jf. ovenfor. Pipelinen reflekterer både organisationens fremtidige udfordringer samt klassiske ledelsesopgaver og udfordringer. Nedenfor ses leadership pipeline målrettet ledelse af organisationen på det niveau, hvor man er leder af ledere: Strategisk ledelse Faglig ledelse Personaleledelse Driftsledelse Oversætte og kommunikere strategierne til lokalt niveau Formulere delstrategi for eget område i samspil med ledere og medarbejdere Give input og feedback opad til strategiformuleringen Udfordre eksisterende rammer for at skabe nødvendige kulturændringer og innovative løsninger Sikre implementering af faglig kvalitet/bedre behandling Sikre koordinering af forskning, uddannelse og klini Skabe rammer for innovativ udvikling og opgaveløsning Have fokus på talentudvikling og rekrutteringsbehov fremadrettet Sikre udvikling af sammenhængende patient-/borgerforløb og tværsektorielt samarbejde Skabe rammer og vilkår for opgaveløsning med fokus på borgernes perspektiv og sikkerhed Sikre udvikling af ledere og ledelsesteams gennem tillid og delegering af ansvar Sikre at ledelsessytemet fungerer og hænger sammen vertikalt og horisontalt Kommunikere helhedsorienteret internt og eksternt Motivere og følge op på en kultur med løbende forbedringer og driftsmålstyring Fastsætte lokale driftsmål, som spiller sammen med de overordnede mål Overholde budget under hensyntagen til effektiv ressourceudnyttelse på tværs af organisationen Styre ressourcefordeling mellem enhedens afsnit Akutafdelingen, fakta: Akutafdelingen er en del af Nordsjællands Hospital, som er et af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden. Nordsjællands Hospital dækker et optageområde på borgere i de nordlige kommuner i regionen. Akutafdelingens funktioner er fordelt på tre matrikler: Hillerød, Frederikssund og Sundhedshuset i Helsingør. Akutmodtagelsen i Hillerød har 44 senge og akutklinikken i Frederikssund har 10 senge. Akutklinikken i Sundhedshuset i Helsingør varetager ambulante opgaver. 13

14 Akutafdelingen har årligt indlæggelser og skadestuebesøg. Akutafdelingens samlede budget er på 138 mio.kr. Afdelingen har i alt 221 fuldtidsstillinger. Afdelingen har 10 akutlæger. Derudover består den lægelige dækning af læger ansat i hospitalets øvrige afdelinger, som gør tjeneste i Akutafdelingen. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Afdelingens organisationsdiagram ser således ud: 14

PATIENTERNES HOSPITAL

PATIENTERNES HOSPITAL Nordsjællands Hospital FOKUS & FORENKLING PATIENTERNES HOSPITAL FØRST OG FREMMEST Alle skal have den bedste og mest effektive behandling. Vi ser det som vores kerneopgave at imødekomme patienters og pårørendes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus

Stillings- og personprofil. Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus Stillings- og personprofil Specialeansvarlig overlæge Kardiologisk Afsnit Medicinsk Afdeling Holbæk Sygehus November 2015 Opdragsgiver Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Adresse Holbæk Sygehus Smedelundsgade

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital

Vicedirektør med lægefaglig baggrund Nordsjællands Hospital Vicedirektør med lægefaglig baggrund Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisation og strategier Jobbet og personen Rekrutteringsprocessen 13-08-2014 www.malenehansen.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden

Direktør til Center for HR Region Hovedstaden Jobprofil Direktør til Center for HR Region Hovedstaden 1. Indledning Region Hovedstaden ønsker stillingen som direktør i Center for HR besat pr. 1. august 2016 eller snarest derefter. Stillingen er blevet

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune Jobbeskrivelse for kultur- og fritidschef i Billund Kommune 10. juli 2014 Indledning Billund Kommune søger en kultur- og fritidschef. Der er tale om en nyoprettet stilling, som følge af en organisationsændring.

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017

Stillings- og personprofil. Overtandlæge. Frederikssund Kommune August 2017 Stillings- og personprofil Overtandlæge Frederikssund Kommune August 2017 Opdragsgiver Frederikssund Kommune Adresse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon: 47 35 10 00 www.frederikssund.dk

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital September 2015

Amager og Hvidovre Hospital September 2015 Stillings- og personprofil Vicedirektør (lægefaglig baggrund) Amager og Hvidovre Hospital September 2015 Opdragsgiver Amager og Hvidovre Hospital Adresse Amager og Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Frederiksberg Kommunes HR-strategi

Frederiksberg Kommunes HR-strategi Frederiksberg Kommunes HR-strategi FREDERIKSBERG KOMMUNES HR-STRATEGI 1 Forord I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj kvalitet, og samtidig skal vi være i front

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Skoleleder Søndersøskolen

Skoleleder Søndersøskolen Skoleleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Forfatter: Jette Marie Christensen Oprettet den 10. december 2015 Dokument nr. 480-2015-100048 Sags nr. 480-2013-13508 Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg...

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne

Job- og personprofil. Uddannelseschef til områderne Job- og personprofil Uddannelseschef til områderne Food College Style & Wellness College Dental College samt Skolehjem December 2015 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens

Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Job- og personprofil Leder af jobudvikling Jobcenter Horsens Indledning Horsens Kommune søger en ny leder, der kan stå i spidsen for Jobudvikling i Jobcenter Horsens. Stillingen er nyoprettet. Denne job-

Læs mere

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse

Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Stillings- og personprofil Souschef for Virksomhed og Beskæftigelse Norddjurs Kommune April 2016 FOTO: Terma Aerostructures Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013

Stillings- og personprofil. Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013 Stillings- og personprofil Direktør Kost & Ernæringsforbundet November 2013 Opdragsgiver Kost & Ernæringsforbundet Adresse Kost & Ernæringsforbundet Holmbladsgade 70 2300 København S Tlf.: 31 63 66 00

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus

Planlægnings- og Udviklingschef FynBus Job- og personprofil Planlægnings- og Udviklingschef FynBus 1. Indledning FynBus søger en Planlægnings- og Udviklingschef. Denne job- og personprofilen er udarbejdet af Genitor ApS med henblik på, at:

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet

Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet Koncern HR, Stab 21.05.13/PG Overordnet stillingsbeskrivelse for ledelsen på Præhospitalet God ledelse er en forudsætning for et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, som er karakteriseret ved høj

Læs mere

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST.

Tilbud på konsulentbistand ved implementering af ledelsesprojektet: Offentlig Leadership Pipeline i Skoleforvaltningen UDKAST. Til Kopi til Fra Sagsnr. Forvaltningsledelsen Indtast Kopi til Sekretariat, HR og Udvikling Indtast sagsnr. Sekretariat, HR og Udvikling Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Init.: LBS/KD

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: 28. februar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektør til Holbæk Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Baggrund for stillingsopslaget 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør 21. september 2011 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Rekruttering af direktør Job- og personprofil Baggrund Social- og Sundhedsskolen Esbjerg søger en ny direktør, der vil medvirke til at fastholde og

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU)

Stillings- og personprofil. Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Stillings- og personprofil Studiechef Syddansk Universitet (SDU) Marts 2016 Opdragsgiver SDU Adresse SDU Campusvej 55 5230 Odense M Telefon: 65 50 10 00 www.sdu.dk Stilling Studiechef Refererer til Universitetsdirektøren

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018

Stillings- og Personprofil. Administrationschef Dansehallerne April 2018 Stillings- og Personprofil Administrationschef Dansehallerne April 2018 Kort om Dansehallerne Dansehallerne en national platform og vigtig aktør inden for ny koreografisk scenekunst i Europa. Det er en

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune

Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Centerchef til Center for Bydesign, Københavns Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Indledning 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling

Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling Jobprofil Afdelingsleder, Rehabiliteringscenter Trekroner, Roskilde Kommune Den neurologiske rehabiliteringsafdeling 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark

Stillings- og personprofil. Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Stillings- og personprofil Klinikleder Anæstesi- og operationsklinikken Aabenraa Anæstesiologisk Center Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Januar 2016 Opdragsgiver Sygehus Sønderjylland Adresse Kresten

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i God ledelse og styring i Til alle ledere og medarbejdere ligeværdig dialog. Vi er alle forpligtede til at Demokratisk udgangspunkt Vi ønsker en god tone, respekt og ordentlig-

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag

Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Direktør til AAB Vejle baggrund til stillingsopslag Politiske og administrativ organisation Direktørens opgaver og profil AAB Vejle Arbejdernes Andels-Boligforening i Vejle er den største almene boligorganisation

Læs mere

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F.

Region Sjælland. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Januar 2012 Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Sygehusdirektøren til Næstved - Slagelse Sygehus og sygehusdirektøren til Nykøbing F. Sygehus Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen

Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Ny skoleleder til ny tid på Katrinebjergskolen Katrinebjergskolen søger en visionær skoleleder, der inspirerer, udfordrer og samler skolens medarbejdere, og som er et nærværende og tydeligt midtpunkt for

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

Stillings- og Personprofil. Pleje- og omsorgschef Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune Januar 2015

Stillings- og Personprofil. Pleje- og omsorgschef Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune Januar 2015 Stillings- og Personprofil Pleje- og omsorgschef Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune Januar 2015 Kort om Ballerup Kommune Ballerup er en kommune på grænsen mellem land og by kun 15 kilometer

Læs mere

Special-/chefkonsulent

Special-/chefkonsulent Stillings- og personprofil Special-/chefkonsulent Nyt Hospital Nordsjælland August 2017 Herzog & de Meuron - Vilhelm Lauritzen Arkitekter Opdragsgiver Nyt Hospital Nordsjælland Adresse Nordsjællands Hospital

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for Sygedagpenge på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for Sygedagpenge Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune

Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Slagelse Kommune Programleder til Ringparken og Motalavej trygge boligområder Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i

Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i 21. september 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Virksomhedsdirektør til Den Præhospitale virksomhed i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune

Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Jobbeskrivelse for skoleleder i Billund Kommune Billund Kommune Billund Kommune har ca. 26.400 indbyggere, og der er ca. 2500 ansatte i den samlede kommunale organisation ca. 1000 af dem arbejder under

Læs mere