2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver Sagsnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr."

Transkript

1 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske borgere med hjemløseadfærd på kommunens 94-institutioner (nu 110), natcaféer og gadeplan. Undersøgelsen blev fulgt op i natcaféer og på gadeplan i juli Ingen af disse undersøgelser gav anledning til at justere på den praksis, der finder sted i de kommunale herberger, krisecentre samt på natcaféer i forhold til håndtering af de østeuropæiske hjemløse Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Sine Gregersen/ Tina Wils/Tune Møller Det er forvaltningens holdning, at det fortsat er vigtigt at følge med i udviklingen på området for at undersøge, om målgruppens omfang, sammensætning og behov ændrer sig. Forvaltningen har derfor fundet det relevant at foretage endnu en opfølgende undersøgelse på området. Denne undersøgelse blev foretaget fra den januar Undersøgelsen vil fokusere på østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd, da meget tyder på, at det er borgere fra de nye østeuropæiske EU-lande, der vælger at rejse til København. Undersøgelsens empiriske grundlag er denne gang udvidet til også at omfatte private væresteder. Undersøgelsen foretages dermed samlet set på kommunens herberger, natcaféer, udvalgte private væresteder samt på gadeplan. Motivationen for denne udvidelse er ønsket om at tegne det tydeligste billede af, hvor mange østeuropæere med hjemløseadfærd, der i øjeblikket befinder sig i København. Nærværende redegørelse for undersøgelsens resultater er opbygget således, at konklusionen præsenteres indledningsvist. Dernæst følger en præsentation hjemløsetilbudene i Københavns Kommune. Afslutningsvist følger en gennemgang af undersøgelsens metodiske tilgang og analyse. 2. Konklusioner og perspektiver Undersøgelsen viser, at der på nuværende tidspunkt fortsat er et meget begrænset antal hjemløse og tiggere fra de nye østeuropæiske EUlande, som søger ophold i Københavns Kommunes hjemløsetilbud. Herbergerne har ikke konstateret en øget tilgang af borgere fra de nye EU-lande, ligesom der stort set ikke er registreret nogen udvikling i den procentvise fordeling af de østeuropæiske borgere på herbergerne fra 2006 til De østeuropæiske borgere, der har ophold på københavnske herberger i 2006 og 2007 har lovligt opholdsgrundlag i! "# $%& '('!!'! $)*+&&,##-,,...'!!'!

2 Danmark og opfylder betingelserne for optagelse i et af Kommunens Hjemløsetilbud. Undersøgelsen viser ligeledes via optællinger over 3 dage, at der er et meget begrænset antal østeuropæiske borgere, som opholder sig på de kommunale natcaféer. Det var således samlet set kun 1 procent af det samlede antal besøgende på natcaféerne, der var af østeuropæisk nationalitet, de dage tælleundersøgelsen fandt sted. Årsagen til at det for ganske få hjemløse østeuropæiske borgeres vedkommende kan lade sig gøre at få ophold for natten i en natcafé er, at det til tider kan være vanskeligt at udrede, om den pågældende borger tilhører natcaféens målgruppe eller ej. Praksis er, at borgerens identitet udredes inden for 1-2 dage, hvorefter borgeren afvises, hvis denne ikke opfylder betingelserne for optagelse. Det er dog erfaringen, at østeuropæerne ofte selv vælger at forlade natcaféen, når de skal redegøre for deres forhold. Undersøgelsen belyser dog samtidig, at der i perioder kan forekomme henvendelser til natcaféerne af grupper af østeuropæere. De østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd er en kendt gruppe på de private hjemløsetilbud i København. Således oplyser private dagtilbud om, at op til 33 procent af deres brugere har østeuropæisk baggrund. Denne tendens er endnu højere med hensyn til de private overnatningstilbud, der oplyser, at op til 63 procent af deres belægning udgøres af borgere med østeuropæisk baggrund. En optælling i det centrale København, udført af den opsøgende gadeplansindsats den 28. januar 2008 i tidsrummet 9-15 viste, at der var 6 borgere med østeuropæisk baggrund på gaden. Politiet i Station city anslår, at der i øjeblikket er omkring 30 østeuropæiske prostituerede kvinder på Vesterbros gader og erfaringen er, at de opholder sig i København 3-4 måneder af gangen. Denne gruppe indgår dog ikke umiddelbart i gruppen af borgere med hjemløseadfærd. Hus forbi har overfor forvaltningen oplyst, at de har omkring 250 registrerede sælgere, hvoraf ca. 50 er østeuropæere. I en artikel i politikken den 23. december 2007 vurderes det, at der er omkring 250 østeuropæiske borgere, der lever som hjemløse i København. Forvaltningens undersøgelse kan ikke med baggrund i den undersøgelsesmetode, som er anvendt i nærværende undersøgelse, finde belæg for, at der skulle opholde sig i størrelsesordnen 250 østeuropæiske hjemløse i København, blandt andet fordi det ikke har været muligt at undersøge samtlige private væresteder mv., hvor de østeuropæiske hjemløse har mulighed for at opholde sig. Side 2 af 11

3 Undersøgelsen har heller ikke taget højde for evt. dobbeltregistreringer. Forvaltningen kan derfor ikke komme med præcise angivelser af, hvor mange østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd, der opholder sig i København. Det står dog klart via de forskellige erfaringer og tilbagemeldinger, som forvaltningen har modtaget gennem undersøgelsen, at der er en tendens til, at antallet af østeuropæiske hjemløse i København i perioder er stigende. Undersøgelsen giver ikke anledning til, at Københavns Kommune skal ændre på de kommunale institutioners praksis omkring håndteringen af de østeuropæiske borgere. Derimod må det konstateres, at Københavns Kommune nødvendigvis må forholde sig til den udfordring det er, når flere og flere østeuropæere med hjemløseadfærd krydser grænsen til Danmark og ofte havner i København. Det skal understreges, at Kommunen ikke med hjemmel i Serviceloven kan tilbyde disse borgere hjælp, og de kommunale handlemuligheder er derfor begrænsede. I den kommende hjemløsestrategi vil et af indsatsområderne være de udenlandske hjemløse. I den sammenhæng skal der blandt andet ses på, hvilke muligheder Københavns Kommune har for at etablere forskellige aftaler med ambassader eller lignende i relevante østeuropæiske lande om at hjælpe de østeuropæiske hjemløse hjem. 3. Københavns Kommunes hjemløsetilbud Der eksisterer forskellige tilbud til hjemløse borgere i Københavns Kommune. Det være sig dels kommunale tilbud og dels private tilbud. De kommunale tilbud har hjemmel i Servicelovens 109 og 110. De private tilbud er ikke underlagt Servicelovens bestemmelser. Denne forskel har betydning for arbejdet med de østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd. De kommunale hjemløsetilbud må kun tilbyde ophold til borgere, der opfylder betingelserne for optagelse jf. Servicelovens bestemmelser 2, 109 og 110, hvor der blandt andet står at kun personer med lovligt ophold i landet, kan gøre brug af Servicelovens tilbud. De private hjemløsetilbud er derimod ikke underlagt samme begrænsninger. Herberger Københavns Kommune tilbyder midlertidige botilbud i form af herbergspladser. Det drejer sig både om 110-botilbud, der tilbyder midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Det drejer sig også om 109-botilbud, der Side 3 af 11

4 tilbyder ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. I det følgende betegnes disse botilbud samlet som herberger. Herbergerne kan med baggrund i Serviceloven ikke tage imod hjemløse østeuropæere, der ikke har lovligt ophold i landet. Natcaféer Ud over pladser i herberger tilbyder Københavns Kommune også hjemløse mulighed for ophold i natcaféer. Disse henregnes også under 110 og henvender sig til borgere, der har behov for tag over hovedet om natten, men ikke magter at gøre brug af herbergernes tilbud. I natcaféerne kan hjemløse borgere få ly for natten, et bad og et måltid mad. Der er i alt 3 kommunale natcafétilbud i Københavns Kommune. Den opsøgende Gadeplansindsats Det er fælles for herberger og natcaféer, at borgeren selv skal henvende sig for at gøre brug af tilbudet. I en del tilfælde magter borgeren ikke at skabe denne kontakt, og gør derfor ikke brug af disse tilbud. Københavns Kommune har derfor iværksat en omfattende social gadeplansindsats overfor særligt udsatte mennesker, hvor det opsøgende arbejde på gaden er centralt. Der er i alt 9 fuldtids gadeplansmedarbejdere og 1 leder. Dertil kommer et antal sagsbehandlere i Socialcentrene, som arbejder med fremskudt sagsbehandling overfor de hjemløse borgere som gadeplansmedarbejderne forsøger at motivere til kontakt med systemet. Udover de 9 medarbejdere i den opsøgende gadeplansindsats, har Socialforvaltningen to opsøgende gadeplansmedarbejdere, der udelukkende arbejder med at hjælpe udenlandske hjemløse hjem eller hjælpe udenbys borgere tilbage til deres hjemkommune. Private væresteder og overnatningstilbud Der findes flere forskellige private hjemløsetilbud i København. Det drejer sig både om væresteder, varmestuer og overnatningstilbud. Fælles for disse tilbud er som ovennævnt, at de ikke er omfattet af Servicelovens bestemmelser, hvorfor de kan huse, hvem de vil. Forvaltningen vil i nærværende undersøgelse beskæftige sig med de private hjemløsetilbud ved at skelne mellem private dagtilbud og private overnatningstilbud. 4. Undersøgelsens metode Generelt er hjemløseområdet et vanskeligt område at dokumentere og føre statistik over, da der er særlige udfordringer forbundet med at opgøre størrelsen af en gruppe borgere, der er uden fast adresse, og som bevidst lever en noget tilbagetrukket og anderledes tilværelse. Side 4 af 11

5 Forvaltningen har på trods af dette forsøgt at tilrettelægge undersøgelsen, så den sigter mod at komme så tæt som muligt på tendenserne omkring de østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd i kommunen. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en skelnen mellem forskellige nationale tilhørsforhold, og registrerer gruppen af østeuropæere på baggrund af følgende kategorier: polsk, rumænsk, bulgarsk eller anden østeuropæisk. Det skal dog nævnes, at der på grund af sproglige vanskeligheder, anonymitetsforhold og lignende kan være vanskeligheder forbundet med at registrere de udenlandske borgeres nationalitet, hvorfor der er en generel usikkerhed forbundet med undersøgelsen. De personer, der tælles med i undersøgelsen, registreres ikke med Cpr.nr eller andet personunikt nummer. Det betyder, at der er en risiko for at samme person tælles flere gange på samme dag i forskellige hjemløsetilbud. Det har ikke med de nuværende ressourcer og systemer været muligt at komme uden om denne relativt store fejlkilde. Derfor kan undersøgelsen heller ikke komme med et præcist bud på antallet af hjemløse østeuropæere i København, men den kan sætte fokus på samt belyse nogle tendenser vedr. denne målgruppe i byens kommunale og private hjemløsetilbud. Udover, at have indsamlet informationer fra forskellige relevante aktører har forvaltningen bedt både kommunale og private hjemløse tilbud om gennem tre dage at gennemføre en optælling af de østeuropæiske borgere, som de har været i kontakt med. Optælling på kommunale herberger og natcaféer samt udvalgte private hjemløsetilbud Forvaltningen har bedt kommunens herberger og natcaféer samt udvalgte private hjemløsetilbud om at registrere antallet af besøgende fordelt på nationalitet over tre sammenhængende dage. Registreringen er foregået ved at udfylde tilsendte skemaer fra den januar Forvaltningen har ligeledes bedt de pågældende institutioner om at angive, hvorvidt de i løbet af det seneste år har afvist borgere af østeuropæisk nationalitet, og har endvidere bedt om eventuelle uddybende kommentarer på området. I de tilfælde, hvor forvaltningen ikke har modtaget svar, har forvaltningen forsøgt at rekvirere oplysningerne via telefonisk kontakt. Disse oplysninger er ikke indarbejdet i nedenstående skemaer, men vil blive gennemgået i særskilte afsnit. For at forsøge at skabe et billede af, hvor mange østeuropæere med hjemløseadfærd, der befinder sig i Københavns Kommunes egne tilbud, har forvaltningen udledt supplerende oplysninger via egne opgørelser over antallet af indskrevne på kommunens herberger de sidste to år. Side 5 af 11

6 Tælledag på gaden Der opholder sig traditionelt et antal borgere med hjemløseadfærd i de centrale områder af København. Forvaltningen har derfor fundet det relevant også at foretage en optælling af tiggere, gademusikanter og Hus Forbi-sælgere i disse områder. Rent praktisk er optællingen foregået ved, at byen er blevet delt op mellem gadeplansmedarbejdere, der den 28. januar 2008 fra kl har talt og registreret de personer, de vurderede, tilhørte målgruppen. 5. Analyse Nedenfor præsenteres nogle af de resultater, nærværende undersøgelse har tilvejebragt. Der er forskellige indikationer på, at personer fra Østeuropa kommer til København via mere eller mindre organiserede rejser. Eksempelvis blev en af natcaféerne kort efter forvaltningens optælling kontaktet af en gruppe på 57 østeuropæere, der gerne ville have ophold i natcaféen. Ligeledes kunne Politikken ved juletid 2007 rapportere om organiserede bustransporter til Danmark med østeuropæere, der håbede på kunne tjene penge til familien i deres hjemland ved at tage til København og leve af gadejobs, som eksempelvis musikanter, hus forbi-sælgere, smykkesælgere eller lignende. Disse gruppers ankomst og afrejse kan have betydning for, hvor mange østeuropæere hjemløsetilbudden er i kontakt med. En medarbejder fra Hus-forbi oplyser til forvaltningen, at der er omkring 250 registrerede Hus-forbi sælgere og ca. 50 af disse er østeuropæere. I artiklen fra Politikken den 23. december 2007 oplyser han sammen med medarbejder fra Morgencafé for hjemløse, at de vurderer, at der er omkring 250 østeuropæiske borgere, der lever som hjemløse i København. Politiet har den senere tid observeret en gruppe østeuropæiske prostituerede på Vesterbro. Gruppen er på omkring 30 personer. De er her ca. 3-4 måneder ad gangen, hvorefter de tager hjem, men kommer igen efter nogle måneder. Herberger Der er ikke noget, der tyder på, at personer fra de østeuropæiske lande benytter Københavns Kommunes herbergs tilbud. Således viser forvaltningens opgørelser over antallet af indskrevne i kommunens herberger de sidste to år, at det er en ganske lille andel af det samlede antal indskrevne, der har polsk, rumænsk, bulgarsk eller anden østeuropæisk nationalitet. Samlet set omkring 2-3 procent, hvoraf størstedelen kendetegnes ved at have anden østeuropæisk nationalitet: Side 6 af 11

7 Nationalitet Antal Procent Antal Procent Polen 8 0,5% 6 0,5% Rumænien 0 0,0% 0 0,0% Bulgarien 1 0,1% 0 0,0% Anden Østeuropæisk 31 2,1% 24 1,8% Danmark og øvrige ,3% ,8% I alt ,0% ,0% Tabel 1: Indskrevne på 109 og 110-botilbud fordelt på nationalitet Yderligere opgørelser viser endvidere, at alle de indskrevne østeuropæiske borgere har lovligt ophold i Danmark, idet de alle har et gyldigt CPR-nummer, og dermed har de i Servicelovens forstand ret til at gøre brug af tilbuddene. Der er flere af herbergerne, der fortæller, at de igennem det seneste år har afvist borgere med østeuropæisk nationalitet under henvisning til, at de ikke tilhører målgruppen. Der er dog ikke noget, der tyder på, at herbergerne ofte kontaktes af hjemløse østeuropæiske borgere. Således viser de data, forvaltningen har indsamlet fra den januar 2008, at der ikke har været nogen henvendelser fra østeuropæiske borgere på kommunens herberger i løbet af de tre dage, undersøgelsen blev foretaget: 110-botilbud 28. jan 29. jan 30. jan Polsk Mand Rumænsk Mand Bulgarsk Mand Anden Mand østeuropæisk Dansk og andre Mand Kvinde Tabel 2: Antal nye henvendelser på 109 og 110-botilbud den januar Denne udvikling kan hænge sammen med, at de hjemløse østeuropæiske borgere har erfaret, at de ikke bliver lukket ind, hvis de opsøger herbergerne. Både Mændenes Hjem og Kirkens Korshærs Herberg vidner om, at de efter at have udviklet procedurer til at takle henvendelser fra hjemløse østeuropæiske borgere stort set ikke længere bliver kontaktet af målgruppen. Side 7 af 11

8 Der er således samlet set ikke belæg for at antage, at østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd i stigende grad optager plads i de københavnske herberger. Natcaféer Som det er tilfældet med herbergerne, tyder undersøgelsen heller ikke på at østeuropæiske borgere optager plads i natcaféerne. Kommunens tre natcaféer er blevet bedt om at tælle, hvor mange borgere af østeuropæisk nationalitet, de har haft besøg af fra den januar Resultatet er, at omkring 1 procent af de besøgende er af polsk, rumænsk, bulgarsk eller anden østeuropæisk nationalitet. Det drejer sig samlet set om henholdsvis 2, 3 og ingen besøgende fra de pågældende nationaliteter de tre optællingsdage: Kommunale natcaféer 28. jan 29. jan 30. jan Polsk Mand Rumænsk Mand Bulgarsk Mand Anden østeuropæisk Mand Dansk og andre Mand Kvinde Tabel 3: Antal besøgende på Københavns Kommunes natcaféer den januar Årsagen til at det for ganske få hjemløse østeuropæiske borgeres vedkommende kan lade sig gøre at få ophold for natten i en natcafé er, at det til tider kan være vanskeligt at udrede om den pågældende borger tilhører natcaféens målgruppe eller ej. Praksis er, at borgerens identitet udredes inden for 1-2 dage, hvorefter borgeren afvises, hvis denne ikke opfylder betingelserne for optagelse. Det er dog erfaringen, at østeuropæerne ofte selv vælger at forlade natcaféen, når de skal redegøre for deres forhold. Gadeplansindsatsen Det er meget få personer med østeuropæisk baggrund som den opsøgende gadeplansindsatsen har mødt på gaden i det centrale København. De østeuropæere, som gadeplansmedarbejderne lægger mest mærke til i det opsøgende arbejde, er Hus Forbi-sælgere og musikanter, der tager opstilling ved supermarkeder, stationer, pladser og lignende. Der er i alt observeret 6 østeuropæere på gaden den 28. januar 2008, hvilket er en nedgang i forhold til de tidligere undersøgelser: Side 8 af 11

9 December 2006 Juli 2007 Januar 2008 Tiggere (hatten i hånden uden at give noget til gengæld) Musikanter (beder åbenlyst om penge, mens de spiller) Smykkesælgere (Går rundt og tilbyder smykker) Hus Forbisælgere I alt Tabel 4: Optælling af østeuropæiske tiggere, gademusikanter og Hus Forbi sælgere på gaden december 2006, juli 2007 og januar De to gadeplansmedarbejdere, der har særligt fokus på de udenlandske hjemløse har i hele 2007 hjulpet 7 polakker og 1 rumæner. Derudover har de kontakt til en organisation Barka i Polen som ønsker at hjælpe polske hjemløse tilbage til Polen. I forbindelse med at de udenlandske hjemløse skal indgå som indsatsområde i hjemløsestrategien, vil forvaltningen se nærmere på mulighederne for et samarbejde med Barka. Private hjemløsetilbud Forvaltningen har været i kontakt med i alt 13 private væresteder og overnatningstilbud i kommunen for at indsamle deres erfaringer med gruppen af østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd i København. Værestederne er udvalgt på baggrund af stedernes primære målgruppe og formål samt ud fra den opsøgende gadeplansindsats erfaring med, hvor østeuropæere opholder sig. Forvaltningen har valgt at skelne mellem private dagtilbud og private overnatningstilbud, men det betyder samtidig at der er en risiko for at samme person tælles flere gange på et døgn, hvis personen både har benyttet et privat dagtilbud og et privat overnatningstilbud. Private dagtilbud Forvaltningen har fået 3 ud af 13 fremsendte svarskemaer retur, og har efterfølgende været i telefonisk kontakt med syv af de private dagtilbud, der ikke har besvaret svarskemaet. Forvaltningen har altså i alt været i kontakt med 10 private dagtilbud med henblik på at få indsigt i, hvad deres erfaringer med antallet af østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd er. Undersøgelsen viser, at samlet set 33 procent af brugerne på de tre private dagtilbud, forvaltningen har fået tilbagemeldinger fra, stammer fra Polen, Rumænien, Bulgarien eller øvrige østeuropæiske lande: Side 9 af 11

10 Private dagtilbud 28. jan 29. jan 30. jan Polsk Mand Kvinde Rumænsk Mand Bulgarsk Mand Anden østeuropæisk Mand Dansk og andre Mand Kvinde Tabel 5: Antal besøgende på private dagtilbud den januar Telefoniske tilbagemeldinger fra 7 af de øvrige private dagtilbud, forvaltningen har været i kontakt med, bekræfter, at en forholdsvis stor andel af de private dagtilbuds brugere er af østeuropæisk nationalitet. Tilbagemeldingerne vidner således om, at mellem 10 og 25 procent af brugerne på de adspurgte private dagtilbud er af østeuropæisk nationalitet. Kun et af de adspurgte private dagtilbud vidner om, at de aldrig er blevet kontaktet af borgere med østeuropæisk nationalitet, og mener, at det er fordi, de er placeret et stykke uden for bykernen. Derimod fortæller et andet af de private dagtilbud, at det først er inden for de sidste par måneder, de er blevet opsøgt at østeuropæiske borgere, men at andelen af østeuropæiske besøgende nu udgør procent af deres samlede besøgstal. Ingen af de adspurgte private dagtilbud afviser østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd. Private overnatningstilbud Forvaltningen har modtaget skemaer retur fra to private overnatningstilbud i København, og har været i telefonisk kontakt med et tredje. Undersøgelsen viser, at det samlet set er 63 procent af de besøgende på de to private overnatningstilbud, forvaltningen har modtaget svar fra, der stammer fra Polen, Rumænien, Bulgarien eller øvrige østeuropæiske lande: Private overnatningstilbud 28. jan 29. jan 30. jan Polsk Rumænsk Mand Mand Kvinde Side 10 af 11

11 Mand Bulgarsk Mand Anden østeuropæisk Mand Dansk og andre Kvinde Tabel 6: Antal besøgende på 2 private overnatningstilbud den januar Et af de private overnatningssteder med 20 pladser har siden jul haft den samme gruppe på østeuropæere boende. Det tredje private overnatningstilbud som først er åbnet 28. januar 2008 henvender sig udelukkende til udenlandske hjemløse, og oplyser, at de over de pågældende dage havde besøg af gennemsnitligt 9 hjemløse, hvoraf 2 var italienske og svenske. Side 11 af 11

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen MB Nærumsgade 3, 3. th. 2200 København N Dato: 11.9.09 Sagsnr.: 2009-119449 Dok.nr.: 2009-517436 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 3. september 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

Østeuropæiske borgere med hjemløse- og tiggeradfærd i København

Østeuropæiske borgere med hjemløse- og tiggeradfærd i København Dato: 05-12-2006 Sagsnr.: 2006-3261 Dok.nr.: 2006-29868 Østeuropæiske borgere med hjemløse- og tiggeradfærd i København 1 Baggrund og formål... 2 2 Konklusioner og perspektiver... 2 3 Organisering af de

Læs mere

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet

Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Status på belægning og køb/salg af pladser på hjemløse- og krisecenterområdet Følgende er en oversigt over

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015

Ledelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015 Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Samarbejdet på tværs af nationaliteter fungerer rigtig godt og giver generelt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune 0. Introduktion I dette bilag bliver Socialforvaltningens design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune, som lovet i

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne. Medlem af Borgerrepræsentationen Trine Schaltz (F) har den 10. juni 2009

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. april 2013 ved Bøgholt og Miniinstitutionerne Afdeling Dragen 30. april 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Dato 9. august 2011. Sagsnr. 2011-99140. Kære Flemming Steen Munch. Dokumentnr. 2011-548243

Dato 9. august 2011. Sagsnr. 2011-99140. Kære Flemming Steen Munch. Dokumentnr. 2011-548243 Dato 9. august 2011 Kære Flemming Steen Munch Tak for din henvendelse af 14. juli 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Sagsnr. 2011-99140 Dokumentnr. 2011-548243 Begrebet hjemløse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Lars Rasmussen, MB Nærumgade 3, 3.th., 2200 København N Dato: 23.10.09 Sagsnr.: 2009-141774 Dok.nr.: 2009-627878 Kære Lars Rasmussen Tak for din henvendelse af 15. oktober 2009, hvor du stiller følgende

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2012 Årsrapport 2012 TAL OG FAKTA OM DANSKUDDANNELSERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 1.1

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud

Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Vilkår og rammer for ledelse af de socialpædagogiske tilbud Survey blandt forstandere, institutionsledere og mellemledere Januar 2013 Lederundersøgelsen Indledning Undersøgelsens målgruppe er ledere ansat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København

Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Rapport vedrørende undersøgelse af registreringer i BUS-systemet i Børnefamiliecenter København Undersøgelsens rammer og indhold Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om der er foretaget registreringer

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold på forsorgshjem og herberg efter Lov om Social Service 110. Kvalitetsstandarden

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark.

Vælg skema FA10, når din ægtefælle eller samlever søger om at komme til Danmark. 25. november 2015 Familiesammenføring til flygtninge i Danmark - sådan bidrager du til en hurtigere sagsbehandling I denne vejledning har vi samlet en række gode råd og forklaringer på, hvorledes du som

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir. 25. oktober kl minutter Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 46 Offentligt Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne Page 1 of 6 Artikler 26 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser tilbud til voksne Generel definition:

Læs mere

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015 LGBT Asylum i tal statistik 1-1 I dette notat gør vi status over LGBT Asylum og vores arbejde med lidt tal og statistik. Hvor mange er vi, hvor meget vokser vi, hvem er vores medlemmer, og hvordan er udfaldet

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune f Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 3 Uge 48-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6

Læs mere

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner

Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Januar 2012 Handlemuligheder for personale på døgninstitutioner Et anbringelsessted kan ikke træffe beslutninger, der griber ind barnets eller den unges frihedsrettigheder og selvbestemmelsesret, medmindre

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14

Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 Punkt 9. Orientering: Status på antal underretninger 01.01.14-31.12.14 2014-20628 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, at der er udarbejdet følgende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer

Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Henvendelse fra Kompasset til Socialudvalgets medlemmer Susannah L. Sønderlund, Kirkens Korshær, Kompasset Worsaaesvej 15B,

Læs mere