Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område."

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * DKK 0025 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Samlet resultat Den samlede nettoudgift har været kr Det korrigerede er kr Bevillingskontrollen viser således et rest på kr , hvilket svarer til en forbrugsprocent på 80. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 83. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet. 1

2 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 31/10- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 31/10- er 80. Den forventede forbrugsprocent ville alt andet lige have været 83. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På nedenstående områder er der behov for at vise særlig opmærksomhed. Der er ikke foreslået tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt, da det er forventningen, at det vurderede merforbrug kan holdes indenfor udvalgets samlede ramme, dog fordelt på en række områder Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Området forventes samlet at få et merforbrug. En forsigtig vurdering anslår dette til at ligge omkring kr Merforbruget opstår som lønudgifter på plejeområdet. En del af dette kan hentes på selvet området, men det er vurderingen, at der samlet vil være det nævnte merforbrug Tilbud til voksne med særlige behov. Der har været forbrug på særlige sociale 0542 Botilbud, hvilket der ikke har været afsat til. Endvidere har det ikke været muligt, at indeholde udgiften til en bevilling vedrørende længerevarende døgnophold i tet. Det forventes at der bliver et merforbrug på området på kr

3 Bemærkninger til de enkelte bevillinger på Social- og Sundhedsudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægsbevillinger søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 31/10- være 83 Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Her ses den samlede oversigt over hele Social- og sundhedsområdet delt op på kapitalmidlerne (rammerne) med ØD, uden ØD og særlig ØD. Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I X Resultat Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet 3

4 På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Hovedkonto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Særlig overførsel S&S Særlig overførsel S&S U I Resultat Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Der er bogført udgifter for til og med august samt 2 måneders forventet forbrug. Den samlede forbrugsprocent på området er 81. Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. Medfinansieringen afregnes med 2 måneders forsinkelse og der er derfor indlagt forventet forbrug for de to måneder. sprocenten på området ligger på 81 og dermed mindre end det forventede. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. 4

5 Der er i teret med kr Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr , samt modtaget regninger fra Region Syddanmark for 9 måneder. Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) sprocenten er 51. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. sprocenten er 87. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. sprocenten vedr. befordringsgodtgørelse ligger væsentligt over det terede, og har en forbrugsprocent på 111. Et merforbrug på kr Det vurderes at der vil være et merforbrug på i alt kr Dette forventes pt. at kunne holdes inden for det samlede på kt. 04 Sundhedsområdet. Der afholdes udgifter vedrørende Sundhedshuset her. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Der er betalt leje af Sundhedshuset til PKA til og med august. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende Sundhedshuset. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen Central refusionsordning s Ej overførselsadgang S&S I Resultat På området bogføres statsrefusion hovedsagelig for de dyre enkeltsager. Der er bogført refusion til og med oktober. Der er taget hjem for hele perioden. 5

6 Denne konto skal ses i sammenhæng med forbruget på , samt Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I X Resultat Det samlede forbrug forventes at kunne holdes indenfor det terede. Der undersøges løbende hvilke nye sager, der tilgår området på personniveau og der iværksættes evt. tiltag. Der er bogført regninger for 9 måneder samt indlagt forventet forbrug for 1 måned, dvs. en forventet forbrugsprocent vil være 83. sprocenten på området uden overførselsadgang er 82. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af plejefamilier. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 76. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100 kommunal finansiering. Budgettet lyder på kr sprocenten pr er 80. Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge sprocenten er 322. Der er modtaget regninger til og med oktober på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og til og med september for døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne og indlagt forventet forbrug for 1 måned. Området har en høj forbrugsprocent. 6

7 Der er i august bevilget yderligere foranstaltninger; udgiften forventes resten af året at være kr Endvidere vil der ske betaling kr vedrørende ophold for 2 måneder for Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Overførselsadgang S&S U Overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U X Særlig overførsel S&S I Resultat Området forventes samlet at få et merforbrug. En forsigtig vurdering anslår dette til at ligge omkring kr Indtægten fra milliardpuljen på ældreområdet er endnu ikke fuldt modtaget, der er modtaget knap 80 af puljemidlerne. Der er bogført få udgifter vedrørende disse. Projekterne forløber planmæssigt; en stor del af disse udgifter afholdes i første omgang inden for plejecentrets ramme. På plejecentrets ramme er forbrugsprocenten 95. Der er tilbageført kr fra tilbagekøbspuljen, der blev oprettet i forbindelse med 1 effektiviseringen. Det er vurderingen, at der vil være tale om et væsentligt merforbrug p.gr.af plejetyngden. Der er igangsat tiltag for at afklare om denne tyngde er midlertidig eller af mere permanent karakter. Der må forventes et væsentligt merforbrug på området ved årets udgang. Dette merforbrug forventes at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler 7

8 Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er sket justeringer i forhold til Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægter og udgifter vedrørende Ældrepuljen afholdes her. sprocenten er 88 samlet set på funktionsområdet. Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er opkrævet for udenøs borgere til og med juli kvartal. I juli kvartal er beboersammensætningen som i første halvår, hvilket indikerer, at der for oktober kvartal vil blive faktureret som i juli kvartal; dvs. fortsætter denne udvikling forventes en mindre merindtægt. Et forsigtigt skøn vil være en merindtægt på knap kr Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er fuldt teret. Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs er udgør den samlede forbrugsprocent 79. Der er modtaget regninger for til og med september. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. På plejecentrets ramme er forbrugsprocenten 94. Der er tilbageført kr fra tilbagekøbspuljen, der blev oprettet i forbindelse med 1 effektiviseringen. Det er vurderingen, at der vil være tale om et væsentligt merforbrug p.gr.af plejetyngden. Der er igangsat tiltag for at afklare om denne tyngde er midlertidig eller af mere permanent karakter. Der må forventes et væsentligt merforbrug på området ved årets udgang. Dette merforbrug forventes at kunne afholdes inden for udvalgets samlede ramme. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. 8

9 Der er modtaget en donation til køb af el-cykler; kr , disse er endnu ikke indkøbt. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for hele i alt kr er afregnet pr sprocenten er 108 på det samlede område. Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. 9

10 05 35 Rådgivning s Ej overførselsadgang S&S U Resultat Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her Tilbud til voksne med særlige behov s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S U Særlig overførsel S&S I Resultat Der er bogført regninger for 9 måneder samt indlagt forventet forbrug for 1 måned, dvs. en forventet forbrugsprocent vil være 83. sprocenten på området uden overførselsadgang er 93, hvorfor forbrugsprocenten ses for høj i forhold til forventet forbrug. Der har været forbrug på særlige sociale 0542 Botilbud, hvilket der ikke har været afsat til. Endvidere har det ikke været muligt, at indeholde udgiften til en bevilling vedrørende længerevarende døgnophold i tet. Det forventes at der bliver et merforbrug på området på kr Området skal ses i forbindelse med den centrale refusion Området holdes under observation. 10

11 Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens ) Der er pt. en borger, der benytter sig af tilbuddet. Der er ikke afsat midler i tet. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (særlig overførselsadgang) Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Der er tale om et merforbrug på området, hvorfor det holdes under observation. sprocenten er pr Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. I det seneste år har der været et fald i antal brugere Introduktionsprogram for udlændinge 11

12 s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 120. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr , i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Antal flygtninge, der er omfattet af den 3 årige integrationsperiode: 35 (inkluderet 2 nye borger som ankommer ) fordelt på: 13 børn og 22 voksne Antal flygtninge, der er ankommet i : 10 enlige er ankommet til dags dato (1 er fraflyttet igen) 9 familiesammenførte (2 mødre og 7 børn) 2 enlige ankommer 1. december Så alt i alt forventes ankommet 20 personer per december i. (7 børn og 13 voksne). Flygtninge som ankommer efter vil modtage den nye integrationsydelse. Da denne er væsentligt lavere end den tidligere, forventes det at tet overholdes. Indtægten er statsrefusionen, der er bogført for hele perioden. 12

13 Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser og revalidering Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 78. Det vurderes, at der samlet vil være et mindre forbrug på kr , hvilket drejer sig om et mindre forbrug på sygedagpengeområdet kr samt boligydelse kr Førtidspensioner og personlige tillæg s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50 refusion Konto 569 førtidspensioner med 35 før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35 efter 1. januar 2003 Der er bogført refusion på området for hele perioden Kontante ydelser s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat sprocenten på området er samlet set 72. Der er bogført refusion for hele perioden. Konto 571 Sygedagpenge 13

14 Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontanthjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Aktiverende kontanthjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge et ligger under det forventede. Der er tidligere meddelt tillægsbevilling på et mindre forbrug på kr sprocenten er 80. Udover 52 uger - ingen refusion. Der er ved udgangen af oktober registreret 2 modtagere af sygedagpenge i en periode på over 52 uger. Sygedagpenge mellem 4 og 52 uge med 50 og 30 refusion Der er ved udgangen af oktober registreret 19 modtagere af sygedagpenge i en periode mellem 4 og 52 uger. Reglerne på området lægger sig op af reglerne på kontanthjælpsområdet. Fra 9. fraværsuge og frem stilles krav om aktivering. For aktiverede sygedagpengemodtagere vil kommunen modtage 50 refusion mod 30 for ikkeaktiverede. Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontanthjælp ikke aktiverede Der er ved udgangen af oktober registreret 44 modtagere af kontanthjælp, heraf er aktiveret 9, hvilket svarer til en aktiveringsprocent på 20. Det bemærkes, at kontanthjælpsreformens primære sigte er uddannelse. Der er hjemtaget statsrefusion for hele perioden. sprocenten for sociale formål (572), ikke-aktiverede (573) og aktiverede (575) ligger samlet på 87. Der kan forventes et mindre merforbrug. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Der er 100 refusion på de udgifter der bliver bogført her. Konto 575 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere sprocenten for ikke-aktiverede (573) og aktiverede (575) ligger samlet på 98. Området holdes under observation. Se i øvrigt konto 573. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 80. Budgettet er reduceret med kr i forbindelse med en tidligere bevillingskontrol. 14

15 Konto 577 Boligsikring sprocenten er 91. Der forventes et mindre merforbrug. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Der er afregnet medfinansiering til og med oktober. sprocenten på området er 56. Der forventes et væsentligt mindreforbrug i forhold til det terede. (Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet). En væsentlig del af et mindreforbrug tilbagebetales i efterfølgende år. Der er dog en stor forsinkelse fra nogle A-kassers side i forhold til indberetningen. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 og 70 bidrag. Der var ved udgangen af oktober afregnet kr En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke teret på området. Ved udgangen af oktober er der ikke forbrug på området Revalidering s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Særlig overførsel S&S Særlig overførsel S&S U I Resultat et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Området under et forventes at holde tet. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der har været et uvæsentligt forbrug på området i. Der forventes et mindre forbrug på revalidering. Konto 581 Fleksjob mv. 15

16 Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion til og med oktober. Konto 581 Fleksjob mv. (særlig overførselsadgang) Frikøb af medarbejdere/konsulenter vedr. rehabiliteringsteam. Konto 582 Ressourceforløb Udgifter til ressourceforløb med 30 refusion. Der er et nettoforbrug på kr Forløbet med ressourceforløb bliver ikke brugt i det forventede omfang, da Fanø ikke har haft og ikke har mange borgere, der passer ind i målgruppen for borgere i ressourceforløb. De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige Arbejdsmarkedsforanstaltninger s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I Resultat Der forventes et mindre forbrug på seniorjobberne. Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Det er vurderingen, at forbruget holdes inden for det terede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50 refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket bliver opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Der er dog hjemtaget refusion for et kvartal. 16

17 Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Ministeriet melder årligt ud, hvor mange personer kommunen skal sætte penge af til. Der er pt. 2 personer i ordningen. Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Der mangler erfaring mht. til virkningen af arbejdsmarkedsydelsen. Budgettet er reduceret med kr i forbindelse med en bevillingskontrol. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s Ej overførselsadgang S&S U Ej overførselsadgang S&S I -8 8 X Resultat Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Der er udbetalt for hele året. Der kan komme udgifter til tinglysning af ejendomsskattelån. 17

18 Hovedkonto 06 Administration Administrativ organisation s Ej overførselsadgang S&S U Resultat Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for 1. halvår samt regulering for Reguleringen var tilbagebetaling for Der har været væsentlige lovændringer på området, hvilket har ført til en ændret praksis i Esbjerg Jobcenter. Der har sideløbende været et mindre forbrug på overførselsområderne i forhold til det forventede. Budgettet forventes brugt. Som en konsekvens af den øgede og forandrede indsats forventes et væsentligt merforbrug på området, da Esbjerg har brugt flere mandtimer på indsatsen overfor Fanø borgere. Dette vurderes til kr i forhold til tet. 18

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/08- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). JAN - AUG s % *

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau.

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Social- og sundhedsudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1 Social- og sundhedsudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme Konto 011 - Beboelse Konto 018 - Driftssikring

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 5 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260 Ungdomsuddannelse 20.171 21.431 1.260 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.495 10.495 0 033044 Produktionsskoler 6.536 6.536 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.140 4.400 1.260 Serviceudgifter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere