PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1."

Transkript

1 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25

2 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Rønde Børnehus afd. Vigen Anemonevej Rønde boernehusetvigen.dk Birte Rask Jytte Severinsen og Stine Nedergaard Kommunal: X Privat: Regional: Side! 2 af! 25

3 Institutionstype/ foranstaltning a) ca. 80 a) Antal børn/unge /voksne b) Aldersgruppe c) Antal stuer / afdelinger b) 0-6 år c) 4 d) (fredag ) d) Åbningstid Institutionens formål Jf. Dagtilbudsloven jf. lovgrundlag. Karakteristik af brugergruppen: Børn inde for normal området 0-6år. (Pendler børn, kernefamilier og tosproget) Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe. Arbejdsmetoder: Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål) Vi arbejder med bevægelse og sprog som overordnet mål. Metoder vi arbejder udfra i dagligdagen er ICDP og anerkendende relation. Der udover arbejder vi med sprogscrenning,udviklingsbeskrivelser, læringshjulet, SMITTE-model Side! 3 af! 25

4 Ansatte (pædagogiske faggrupper, andre faggrupper) Pædagoger, pædagogisk assistent, medhjælpere Praktikvejlederens kvalifikationer: Pædagogisk grunduddannelse: x PD modul i praktikvejledning: Diplomuddannelse Andet/ andre uddannelser: ICDP modul 1, praktikvejleder kursus 2014, arbejdsmiliøjrepræsentant (Jytte) Navne:Jytte Severinsen og Stine Nedergaaard Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt: Tværfagligt dialogforum (sundhedsplejersker, talepædagoger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter) PPR, skolen og dagplejer Side! 4 af! 25

5 Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse: Den studerende følger praktikvejlederen i den gruppe praktikvejlederen er tilknyttet, men den studerende skal også være fleksibel og kunne indgå på andre stuer. Arbejdsforhold Forventes den studerende at arbejde alene? Den studerende skal kunne åbne stuen, og være alene 1 time, men vil aldrig være alene i huset. Den studerende vil aldrig skulle åbne eller lukke institutionen alene. Der forventes at den studerende kan arbejde alene med en gruppe børn i kortere tid Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan? Øvrige oplysninger (Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) Side! 5 af! 25

6 Side! 6 af! 25

7 Uddannelsesplan Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen. Specialiseringsmuligheder: Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde) Primær: Sekundær: Dagtilbudspædagogik. X Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik X Side! 7 af! 25

8 ! Pædagoguddannelsen VIA University College Valgfagsområder: Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen. Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen? 1) Kreative udtryksformer. X 2) Natur og udeliv. X 3) Sundhedsfremme og bevægelse. X 4) Medier og digital kultur. X 5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 6) Social innovation og entreprenørskab. 7) Kulturmøde og interkulturalitet. X Side! 8 af! 25

9 Side! 9 af! 25

10 Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden) Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) Den studerende får gennem læsning, vejledning, deltagelse i og observationer af den pædagogiske praksis, kendskab til dagtilbudsloven, institutionensvirksomhedsplan samt det/de læreplanstemaer institutionen aktuelt arbejder med. De studerende vil også deltage i ugentlige stuemøder og månedlige personalemøder, hvor der vil blive diskuteret/tilrettelagt pædagogisk praksis Den studerende får mulighed for at øve sig i at tilrettelægge, gennemfører, evaluere på pædagogiske aktiviteter, dette i samarbejde med vejleder. Side! 10 af! 25

11 evaluerings-, undersøgelsesog dokumentationsformer og dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og Den studerende vil gennem stuemøder, vejledning, personalemøder og daglig dialog få kendskab til forskellige evaluerings, undersøgelses og dokumentationsform.herunder SMITTE-modelen, praksisfortællinger, fotodokumentation og arbejde med egen portfolio. Den studerende skal der udover arbejde med selvevaluering. såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Gennem dialog med personale, børn og forældre vil den studerende får kendskab til det sundhedsmæssige arbejde. Angivelse af relevant litteratur: Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Praktikstedets mål og værdigrundlag, læreplaner, dagtilbudsloven. Relations psykolog i praksis Den studerende står for at udarbejde en dagsorden, indeholdende en status over hvor langt den studerende er med sine kompetencemål samt en plan for resten af praktikken, som er udarbejdet i samarbejde med vejlederen. Sammen med vejlederen vil den studerende finde materiale fra sit arbejdsportfolie til fremlæggelse ved dette møde. Side! 11 af! 25

12 Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes) a) introduktionsdagen vil den studerende få et indblik i huset, børn og personale. Den studerendes vil få information om udd. Forløbet. b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? b) Første er en "snuse" uge. Den anden uge vil 1. Vejledningstid bruges på at afstemme forventinger og mål for praktikken. Den studerende er ansvarlig for at lave en skriftlig dagsorden til vejledning. På hver vejledningstid arbejdes der med videns-og færdighedsmål. Løbende øver den studerende sig med at lave selvevaluering via sin arbejdsportfolio, som vil blive evalueret på sammen med vejleder. inden mødes afslutning vil der i samarbejde mellem den studerende og vejleder findes frem til indholdet til næste uges vejledning. Vejledning vil finde sted 1 gang ugentligt af ca. 1 1/2 times varighed c) den studerende skal til hver vejledning fremlægge relevant materiale fra sit portfolio. Se punkt B Den studerendes arbejdsplan: Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Den studerendes arbejdstid vil ligge indenfor institutionensåbningstider + 3 timer månedligt til personalemøder (17-20). Arbejdsplaner vil blive uddelegeret på introduktionsdagen. Ved bekymring kontaktes VIA hurtigst muligt. Den studerende informeres forudgående herom. (herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side! 12 af! 25

13 Side! 13 af! 25

14 Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik Område 3: Relation og kommunikation 2. praktikperiode. Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) Side! 14 af! 25

15 det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov, tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation, Iagttagelser og analyse af det enkelte barn, og dets kompetencer og samspil med andre børn. ICDP/relations psykologi. Forældresamarbejde. For børn med særlig behov laves udviklingsbeskrivelser, brug af SMITTEmodellen og evt. Inddragelse af PPR Vi arbejder med sprogvudering, dialogisklæsning Den studerende vil får mulighed for i mindre gruppe at lave aktiviteter, for derefter sammen med vejlede evaluere og reflektere over den pædagogiske aktivitet. samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling, skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet, Den studerende øver sig gennem iagttagelser, analyser og reflektion over udvalgte situationer/undringer. Vejleder vil løbende give feedback. Men vi forventer at den studerende selv skal være undrende/spørgende. Deltagelse i pædagogiskemøder, hvor børnene bliver drøftet. Den studerende skal øve sig i selv at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter. Øve sig sig i at tilpasse indhold til børnenes kompetencer og interesser, hvad, hvem, hvorfor (mål og mening). Dette aftales/drøftes løbende med vejleder. Side! 15 af! 25

16 dialog og professionel kommunikation, kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger, Den studerende vil dagligt opleve kommunikation i institutionen. Den studerende vil få mulighed for at iagttage samtalekulturen, og blive en aktiv del af denne. Det er vigtigt at den studerende bliver bevidst om sin egen rolle og pædagogens særlige ansvar. I vejledningstiden vil vi diskutere hvordan man kommunikere med børn, forældre og personale. Den studerende vil også arbejde/øve sig i dagligdagen. Den studerende vil deltage i mindst 1 forældresamtale. leg, legeteorier og legekulturer, kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. rammesætte børns leg, målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse. Får et kendskab til hvor stor betydning legen har for det enkelte barn, og hvilken betydning pædagogens rolle har. Den studerede vil gennem iagttagelse og deltagelse i legen, få mulighed for at blive bevidst om børns leg og egen rolle. Refleksionerne skrives i portfolio og drøftes i vejledningstiden. Vi læser udvalgt litteratur/artikler Den studerende skal øve sig i selv at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter. Øve sig sig i at tilpasse indhold til børnenes kompetencer og interesser, hvad, hvem, hvorfor (mål og mening). Dette aftales/drøftes løbende med vejleder. Øve sig i at se det enkelte barn og dets behov, få dermed at motivere og understøtte. I institutionerne arbejde vi med udgangspunkt i ICDP, som har stor fokus på omsorg, være nærværende, have øjenkontakt, vise empati og være troværdig i mødet med hinanden. I vores kostpolitik beskriver vi vigtigheden af en sund madpakke, så børne kan deltage i hverdagens aktiviteter, leg og udfordringer. I institutionen har vi særlig fokus på bevægelse, og bruger uderummet meget. Side! 16 af! 25

17 Angivelse af relevant litteratur: Institutionens læreplaner, mål og værdigrundlag, motorik og bevægelse Relations psykolog Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? Den studerende står for at udarbejde en dagsorden, indeholdende en status over hvor langt den studerende er med sine kompetencemål samt en plan for resten af praktikken, som er udarbejdet i samarbejde med vejlederen. Sammen med vejlederen vil den studerende finde materiale fra sit arbejdsportfolie til fremlæggelse ved dette møde. a) introduktionsdagen vil den studerende få et indblik i huset, børn og personale. Den studerendes vil få information om udd. Forløbet. b) Første er en "snuse" uge. Den anden uge vil 1. Vejledningstid bruges på at afstemme forventinger og mål for praktikken. Den studerende er ansvarlig for at få lavet en skriftlig dagsorden til vejledning. På hver vejledningstid arbejdes der med videns-og færdighedsmål. Løbende øver den studerende sig med at lave selvevaluering via sin arbejdsportfolio, som vil blive evalueret på sammen med vejleder. inden mødes afslutning vil der i samarbejde mellem den studerende og vejleder findes frem til indholdet til næste uges vejledning. Vejledning vil finde sted 1 gang ugentligt af ca. 1 1/2 times varighed c) den studerende skal til hver vejledning fremlægge relevant materiale fra sit portfolio. Se punkt B Side! 17 af! 25

18 Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Den studerendes arbejdsplan: Den studerendes arbejdstid vil ligge indenfor institutionensåbningstider + 3 timer månedligt til personalemøder (17-20). Arbejdsplaner vil blive uddelegeret på introduktionsdagen. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Ved bekymring kontaktes VIA hurtigst muligt. Den studerende informeres forudgående herom. (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side! 18 af! 25

19 Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktikperiode. Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud, Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet, Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen? (fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?) Pga. Svingende børnetal, møder vi problemstiller der udfordre det pædagogiske arbejde og den studerende skal reflektere over hvilken betydning det her. Hvordan arbejder vi med den udfordring? Den studerende kan får indsigt i arbejdet med børn fra forskellige samfundslag, børn med anden etnisk baggrund, børn med særlige behov og hvilken betydning det har for det pædagogiske arbejde. I vejledningstiden vil vi reflekter, diskutere samt læse relevant litteratur om ovenstående problematikker. Side! 19 af! 25

20 leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling, udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø, Den studerende vil blive tilknyttet en gruppe børn, som han/hun skal arbejde selvstændigt og reflekterende. I vejledningstiden vil den studerende og vejleder diskuter og reflekter over de pædagogiske aktiviteter der bliver lavet i denne gruppe. forandringsprocesser og innovation, inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp. bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp. Vi kan tilbyde en pædagogisk praksis, som er åben for forandringer. Den studerende skal arbejde med SMITTE-modellen og lave udviklingsbeskrivelser på et enkelt barn. Disse metoder tages op i vejledningstiden. Undervisning på studiedage Angivelse af relevant litteratur: Institutionens mål og værdigrundlag, læreplaner Relations psykologi i praksis Side! 20 af! 25

21 Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden Den studerende står for at udarbejde en dagsorden, indeholdende en status over hvor langt den studerende er med sine kompetencemål samt en plan for resten af praktikken, som er udarbejdet i samarbejde med vejlederen. Sammen med vejlederen vil den studerende finde materiale fra sit arbejdsportfolie til fremlæggelse ved dette møde. Organisering af vejledning: a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?: b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning? c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen? a) introduktionsdagen vil den studerende få et indblik i huset, børn og personale. Den studerendes vil få information om udd. Forløbet. b) Første er en "snuse" uge. Den anden uge vil 1. Vejledningstid bruges på at afstemme forventinger og mål for praktikken. Den studerende er ansvarlig for at få lavet en skriftlig dagsorden til vejledning. På hver vejledningstid arbejdes der med videns-og færdighedsmål. Løbende øver den studerende sig med at lave selvevaluering via sin arbejdsportfolio, som vil blive evalueret på sammen med vejleder. inden mødes afslutning vil der i samarbejde mellem den studerende og vejleder findes frem til indholdet til næste uges vejledning. Vejledning vil finde sted 1 gang ugentligt af ca. 1 1/2 times varighed c) den studerende skal til hver vejledning fremlægge relevant materiale fra sit portfolio. Se punkt B Institutionen som praktiksted: Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger? Side! 21 af! 25

22 Den studerendes arbejdsplan: Den studerendes arbejdstid vil ligge indenfor institutionensåbningstider + 3 timer månedligt til personalemøder (17-20). Arbejdsplaner vil blive uddelegeret på introduktionsdagen. Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution Ved bekymring kontaktes VIA hurtigst muligt. Den studerende informeres forudgående herom. (herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet) Side! 22 af! 25

23 Side! 23 af! 25

24 Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode. Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. Vidensmål: Den studerende har viden om virkefelter for den pædagogiske profession, pædagogfaglig udvikling og innovation, pædagogens professionsfaglighed og professionsetik, følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling: -Kulturelle og sociale. -Institutionelle og organisatoriske. -Historiske, samfundsmæssige og internationale, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling, empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og opgaveskrivning og faglig formidling. Færdighedsmål: Den studerende kan identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter, identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis, formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft, inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling, inddrage viden og forskning i en faglig argumentation, vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt. Institutionens udviklings- og innovationsfelter: Side! 24 af! 25

25 Dette er afkrydset tidligere i skemaet Institutionens rammer for empiriindsamling: (Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.) Når der laves emperiindsamling har institutionen ipad til rådighed. Billeder og video må gerne anvendes til internet brug. Har man behov for at bruge disse eksternt f.eks. til eksamen, skal der indhentes særlig tillades, efterfølgende skal materiel destrueres, dette aftales altid med institutionen. Kontaktperson for den studerende Leder: Birte Rask Vejledere: Jytte Severinsen og Stine Nedergaard Side! 25 af! 25

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Kom godt i gang med DAP Pædagoger

Kom godt i gang med DAP Pædagoger Kom godt i gang med DAP Pædagoger DAP Dokumentation Af Pædagogiske læreplaner gladsaxe.dk Personlige og sociale kompetencer Udvikle sproget og kommunikative færdigheder Stifte bekendtskab med og tilegne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere