TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET"

Transkript

1 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

2 Revision A Dato Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport og renoveringsplan Fortunfortet Ref

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål s Fortunfortes historie s Beskrivelse af fortets konstruktion s Hidtidige rapporter, planer og renoveringsarbejder s Registrering s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Skodder, hovedport, døre s Vurderinger s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Skodder, hovedport, døre s Forslag til sikring af fortets konstruktioner s Økonomi s Byggetekniske ordforklaringer s. 17 3

4 1. FORMÅL Formålet med denne rapport er dels at registrere og beskrive Fortunfortets nuværende tilstand og dels at opstille forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder med henblik på at stoppe det nuværende forfald samt at forbedre fortets tilstand. Forslagene til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder indebærer at fortet kommer til at fremstå velvedligeholdt, dvs. ikke som nyt, men som et bygningsværk der siden opførelsen, løbende har været vedligeholdt. Alle arbejder forudsættes udført efter forudgående tilladelse fra Kulturarvstyrelsen. 2. FORTUNFORTETS HISTORIE Fortunfortet ligger på Dyrehavegårdsvej 54/Fortunfortvej 16 mellem Hjortekærsvej og Fortunens Indelukke i Dyrehaven i Lyngby Taarbæk kommune. (Billede 1) Fortunfortet Billede 1 - Geografisk placering af Fortet Fortunfortet er det mindste af landforterne i Københavns nyere Befæstning og blev placeret som det sidste i fortrækken mod Øresund. Fortet blev indviet den 20. december 1892 og blev nedlagt i Den samlede anlægssum udgjorde ca kr. Fortunfortet var et nærkampfort dvs. indrettet til at bekæmpe fjenden på relativt tæt afstand og havde til formål at beskyde Mølleå-passagerne ved Brede og Ørholm, hele Lundtoftesletten, samt den vestlige del af Eremitagesletten. Fortet har aldrig været i krig men var dog i forbindelse med sommerøvelser samt under 1. Verdenskrig bemandet med ca. 110 fæstningsartillerister. Fortet har haft egen vandforsyning, lagre, køkkenfaciliteter, retirader og fra 1. verdenskrig elforsyning fra egen generator i ny tilbygget maskinrum. Efter fortets nedlæggelse i 1920erne overgik fortet til privat ejendom og var anvendt til forskellige formål, bl.a. som fyrværkerilager. De sidste ca. 50 år har fortet været Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendom. 4

5 3. BESKRIVELSE AF FORTETS KONSTRUKTION Fortunfortet er placeret strategisk godt. Fortet er ganske højt beliggende (kote 51), hvilket giver ildledelsen et godt overblik over operationsområdet og derudover er fortet bygget ind i bagsiden af en naturlig bakke, hvilket gør det vanskeligt for fjenden at se fortet samtidigt med at bakken også yder beskyttelse mod fjendens artilleri. (Billede 2 og 3) Kaponieren Facegravene Observationstårn Kanontårn Strubegraven Billede 2 - Skematisk oversigtstegning af fortlegemet. Fortlegemet udgør en ligesidet retvinklet trekant med den rette vinkel i spidsen. De to korte sider har en længde på ca. 130 m, mens strubesiden er ca. 160 m, hvoraf ca. 100 m er det egentlige betonfort. (Billede 2) Fortlegemet er omgivet af en ca. 1 m høj støttemur, som oprindeligt havde et smedejernsgitter (stormgitter) på toppen. (Billede 3) Støttemuren er endeligt omgivet af en såkaldt tør grav bestående af to facegrave samt en strubegrav. (Billede 2 og 3) Kanontårn Stormgitter Støttemur Billede 3 - Fortunfortet Røde pile viser skudretningen fra kanonerne til nærforsvar. Toppen af fortlegemet er i dag delvist bevokset med træer og tjørn, men selve taget af betonfortet er uden jorddækning. Oprindeligt har panserkuplerne til de fire kanonforsvindstårne og de to observationstårne været synlige på forttaget. I dag er alle kanon- og observationstårne ribbet for 5

6 stål og støbejern, og brøndene fra tårnene er dækket af betonplader og markeret med ventilationshætter. På forttaget ses dog stadig 8 opragende støbejernsrør fra de oprindelige kakkelovne. (Billede 4) Skorsten fra kakkelovne Ventilationshætte svarende et kanontårn Billede 4 - Forttaget Fra tagkanten er der to indvendige tagnedløb, hvorfra regnvand fra oversiden ledes ned til bassinerne (diamantgravene) foran skydeskårene. Disse bassiner er i dag fyldt op med grus og øverst et lag skærver. Der har oprindeligt været en opsamlende kloak i den tørre voldgrav, som har ledt spildevand og overfladevand væk fra området. (Billede 5 og 6). Voldanlæggets udvendige side (glaciet) er i dag bebygget med villaer. Haverne støder direkte op til fortets støttemur og de to korte sider(facegravene) af det trekantede voldanlæg fornemmes næsten ikke i dag. Selve fortet er bygget i 1½ etage. I nederste dæk fandtes mandskabets sove- og opholdsrum, forråd, køkkener, kontor m.v. To rum placeret i de to indhak i fortets strube havde også operationelle formål og husede hver en kanon og to rekylgeværer til fortets nærforsvar. (Billede 3 og 5) Billede 5 - Tværsnit af Fortunfortet. Derudover var der fra nederste dæk adgang til to observationstårne i hver sin side af fortet. Øverste dæk var det egentlige operationelle område, som husede de fire kanoner med tilhørende ammunition og depoter. I fortets spids ligger den såkaldte kaponiere (skytsbunker), som husede to kanoner og fire rekylgeværer til nærforsvar (Billede 2 og 3). 6

7 Billede 6 - Indretning af Fortunfortet. K=kanon, D=Diamantgrave, O=Observationstårne. Fortunfortet er bygget af beton, som på daværende tidspunkt var et meget nyt materiale. Der er brugt flere tusind kubikmeter beton i de op til 2 m tykke vægge og hvælv. Fortet er, bortset fra maskinrummet, som blev tilbygget i forbindelse med 1. Verdenskrig (rum 23), fuldstændig symmetrisk omkring hovedindgangsporten. Facaden af Fortunfortet er opdelt i flere smalle murede buefag af ca. 3,6 m bredde, med et enkelt vindue og jernskodder. Bag jernskodderne findes i dag kun få intakte, originale trævinduer. Herudover er der i det lidt smallere midterfag en stor pladejernsport. De yderste sidefag har mindre pladejernsdøre i siderne og 4 små vinduer. I den nordøstlige ende findes et ekstra sidefag, maskinrummet, med en pladejernsdør samt et lille vindue over døren. Alle dørene er som skodderne lavet af tykke jernplader. Foran fortfacaden ses en grov belægning med mindre kampesten. (Billede 6 og 7) Diamantgrav Buefag Stensætning Billede 7 - Facade af Fortunfortet 7

8 4. HIDTIDIGE RAPPORTER, PLANER OG RENOVERINGSAR- BEJDER Der er tidligere udarbejdet følgende rapporter. I 1998 udarbejdes af Rambøll en tilstandsrapport for Fortunfortet, foranlediget af Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn I 2002 udarbejdes af Landskabsarkitekterne Thing og Wainø en Renoverings og plejeplan foranlediget af Københavns Amt. I 2005 udarbejdes af Landskabsarkitekterne Thing og Wainø en Videreførelse af renoveringen foranlediget af Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2002 har Lyngby Taarbæk kommune og det tidligere Københavns Amt efter tilladelse fra Kulturarvstyrelsen gennemført følgende renoveringsarbejder. I 2002, rydning og beskæring af beplantning på Fortlegemet. I 2004, renovering af kasematbygningens tag og tagrender. Opsætning af ventilationshætter placeret ovenpå brøndene fra de tidligere kanontårne og observationstårne. I 2005, frilægning af de to diamantgrave ved resalitterne på begge side af hovedporten. I 2006, afgravning af jordrampe og reetablering af strubegraven foran kasematbygningen. Det har desværre efterfølgende vist sig at den betonblanding, som blev anvendt ved renoveringen af forttaget i 2004 ikke var tilstrækkelig holdbar trods en efterfølgende partiel udbedring i 2006, hvorfor det ikke har haft den ønskede forbedrende effekt på de store fugtproblemer i Fortunfortet. 5. REGISTRERING Registreringen er gennemført for den udvendigt synlige overflade og efterfølgende for den indvendige overflade. Registreringen er udført i begyndelsen af september 2009, altså på et tidspunkt, hvor der forventeligt er mest fugtigt inde i fortet. Der er udført visuel registrering uden brug af destruktive indgreb i konstruktionen. Der er udført fotoregistrering af de udvendige overflader og alle rum inden i fortet. Udvalgte fotos fra eftersynet er medtaget i denne rapport. Kaponieren er ikke medtaget i registreringen, idet denne er i privateje Udvendige konstruktioner Facaden Facaden af betonfortet er meget medtaget og skæmmet pga. omfattende afskalninger i de pudsede overflader samt nedbrudt og afskallet murværk. Nedbruddet af facaden har forskellig intensitet og synes alvorligst hvor overløb fra tagrenden har været størst, dvs. hvor tagkant, tagrender og gesims er ødelagt eller mindre godt fungerende. (Billede 8) 8

9 Billede 8 - Gesims/tagrendekant ødelagt og puds alvorligt nedbrud Forttaget Forttaget består af såvel de tykke betonhvælv, sten og en overfladebelægning af forholdsvis tynde betonplader med fald på tværs af fortet mod nord og mod tagrenden over facaden. Den kun 6 år gamle betonafdækning som er udlagt over hele forttaget fremstår stedvist nedbrudt med betonafskalninger og revner. Herudover er der dårlige støbeskel og fuger, som næppe i dag er i stand til at nedsætte vandpåvirkningen af fortet. De nye fuger er fejlagtigt udført således de ligger i fladernes sammenskæringer, som desværre også er de steder, hvor vand samles for at blive ledt videre ned. Der er mellem hvælvene og den øverste betonafdækning kun et tyndt lag sten mens der over buefagene mod struben er et tykkere lag af jord og sten. Stenlaget vil opsamle den nedbør som ikke direkte løber ud over kanten. Det opsamlede vand vil påvirke hvælvene med et tilsvarende vandtryk. (Billede 9) Billede 9 - Fuge/støbeskel er synligt utætte Tagrender Tagrender og gesimser fremstår med langsgående revner og begroninger, som forhindrer at vandet løber på langs til afløbene. (Billede 10) Der er udført et nivellement i tagrenden for registrering af fald. Det fremgår af nivellementet, at der ikke er fald til nedløbene, som er beliggende i to af de indvendige hjørner over diamantgravene. Kun en mindre del af nedbøren på fortets overside havner i diamantgravene på grund af det manglende fald. Tagrendernes dårlige funktion betyder at vand løber ned i tagkanten og gesimsen eller ud over gesimsen og ned over facaden. Der er til gengæld fald i tagrendernes yderste ender af fortets strube, hvorved vandet ledes ned i samlingen ved støttemuren, hvilket påvirker samlingen uhensigtsmæssigt. (Billede 11) 9

10 Billede 10 - Tagrende ved nedløb Billede 11 - Støttevæg ved sidefag Støttemur Støttemuren i begge ender af fortet fremstår med grove revner og betonafskalninger. Støttemuren mod de private boliger kan kun pletvist besigtiges fra fortets side, da de for en stor dels vedkommende er dækket med jord, haveaffald og beplantning fra både ydersider og bagsider. Billede 12 - Støttevæg ved fortets SV hjørne 5.2. Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner De indvendige konstruktioner og overflader fremstår generelt nedslidte og bærer præg af, at der ikke er udført reparationer over en længere årrække. Mange revner i hvælvene med våde gennemsivninger og stalaktitter Gennemsivninger i loftet med brune udfældninger På gulvene er der flere områder med stalagmitter Profiljern i tårnafdækningerne er svækket af korrosion Billede13 - Tegn på fugt i facade Billede 14 - Grov revne 10

11 Billede 15 - Blotlagte stålprofiler/armering på underside dæk i kanontårnets nyere overdækning Installationer Der er installeret nyere belysning til brug i forbindelse med udstillinger. I de øvrige rum og gangarealer er der opsat orienteringslys. Der er enkelte gulvafløb, og enkelte steder er der rester af vandrørsinstallation. Afløbene er sandsynligvis tilsluttet ledningen gennem det grønne område syd for fortet. Det er ikke undersøgt i hvilket omfang afløbene fungerer. Der er ingen opvarmning af fortet. Der ses rester af kakkelovne i 8 af rummene i nederste dæk Skodder, hovedport og døre Skodder, hovedport og døre bærer alle præg af nedbrud og korrosion. Kun få af vinduesskodderne kan åbnes. Hovedport og døre kan alle åbnes. 6. VURDERINGER Fortets generelle vedligeholdsstand vurderes at være ringe. Der er kun udført mindre opretnings - eller vedligeholdsarbejder over en længere årrække. De utilstrækkelige vedligeholdsarbejder betyder, at udvendige og indvendige konstruktioner og overflader fremstår meget nedslidte. Den nye betonbelægning fra 2006 på fortets overside har kun i meget begrænset omfang forbedret fortets evne til at holde nedbør ude og forhindre fortsat nedbrydning af strubefacadens tagrende, gesims, pudsede betonflader og murværket i buefagene. De meget massive konstruktioner betyder naturligvis at der kan ske en betydelig nedbrydning af de udvendige overflader før fortets konstruktion som sådan er truet. Selv om fortets umiddelbare fremtoning forekommer nedbrudt, betyder det dog ikke, at det er så misligholdt, at der ikke kan udføres opretningsarbejder, så fortet igen kan bestå og måske endog anvendes til nye formål Udvendige konstruktioner Facaden Den direkte årsag til de skader og udfældninger, der ses på fortets facade er den konstante vandbelastning af facaden, hvilket skyldes at tagrender og afløb er tilstoppede og flere steder gået i stykket således at vandet ikke som tilsigtet ledes bort fra taget til de beregnede afløb men i stedet fosser ned over facaden. Afskalninger på den murede og pudsede facade skyldes frostafsprængninger. Når murstenene og pudsemørtel bliver tilstrækkeligt opfugtet af vand, og 11

12 der kommer frost, vil der ske afskalninger som følge af, at vand der fryser og udvider sig (frostskader) Forttaget Betonhvælvene er kraftigt gennemfugtet som følge af mange års vandpåvirkning. For betonkonstruktionerne i de tykke hvælv gælder de samme forhold som for facaden, nemlig at de nedbrydes ved udludning og udfældning af kalk. Heldigvis er konstruktionerne så tykke, at der ikke kan ske frostskader i bygværkets indre Tagrender Det for ringe fald/bagfald i tagrenden, manglende oprensning af renderne og partielt ødelagte tagrender er en medvirkende årsag til, at vandet opsamles i tagrenden og visse steder løber ned over facaderne i stedet for som planlagt at løbe ned i de to tagnedløb til diamantgravene, hvor det kunne ledes bort uden at beskadige facaden. Den voldsomme vandpåvirkning har tillige medført at gesimsen under tagrende flere steder er faldet ned, med endnu voldsommere vandpåvirkning af facaden til følge Støttemur Støttemuren på strubesiden af fortet er meget nedbrudt som følge af påvirkning af koncentreret vandnedstrømning, der kommer fra terrænet over fortet. Rødder fra bevoksningen har beskadiget støttemuren på facegravene mod nord gennem længere tids påvirkning. Som ved de øvrige konstruktioner er muren også her påvirket af samtidigt højt fugtindhold og frost, hvorfor støttemuren på sigt vil nedbrydes af frostsprængninger som giver sig udslag i overflade parallelle revner, netrevner med udfældninger på overfladen og afskalninger Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner Indvendigt er der meget fugtigt på hvælv, vægge og gulv som følge af det vand, der trænger ned i gennem hvælvenes revner. Det vurderes, at den største mængde vand, som trænger ind i fortets indre kommer ind gennem de svindrevner, som har været der siden fortet blev opført. Svindrevnerne vurderes at være vokset på grund af temperaturudvidelser og sammentrækninger som ikke er fuldstændigt reversible bevægelser. Også mindre differenssætninger i sammenbygning mellem forskellige støbeafsnit har medført, at revnernes størrelse er vokset til nuværende størrelse. Revnerne forekommer naturligt, hvor konstruktionens tværsnit er mindst, i nærheden af toppen af buelofterne og hvor der er tværsnitsændringer. Disse revner vil åbne og lukke sig en smule fra vinter til sommer. Vandet fra oversiden vil trænge ned gennem konstruktionen og ind i rummene. Det vurderes, at hele konstruktionen er fuldstændigt opfugtet gennem mange års fugtpåvirkning og manglen på opvarmning af det indre i fortet. Selv en beskeden opvarmning vil formindske den generelle fugtighed. Kanontårnene er afdækket af nyere, plane jernbetonplader. Dæklaget på undersiden af armeringen er faldet af, og dækket har mistet en del af bæreevnen. Det vurderes, at skaderne er opstået som følge af fugtpåvirkninger og sandsynligvis også frostpåvirkninger Installationer Det vurderes, at de eksisterende el- installationer på nuværende tidspunkt er funktionsdygtige, men hvis der skal anvendes vand og kloak i fortet, så skal der etableres nye installationer. De eksisterende gulvafløb vil eventuelt kunne anvendes. 12

13 Skodder, hovedport og døre Skodderne og dørenes ringe tilstand skyldes mange års fugtpåvirkning og manglende vedligeholdelse, men det vurderes at de kan renoveres ved afrensning, maling og smøring af hængsler. De få tilbageværende trævinduer vil kunne renoveres og genopsættes Samlet vurdering Samlet vurderes det, at hovedårsagen til nedbrydningerne er store fugtpåvirkninger og manglende ventilation. 7. FORSLAG TIL SIKRING AF FORTETS KONSTRUKTIONER Det primære sigte med renovering og fremtidige vedligeholdelsesarbejder er at reducere fugten i fortet hvilket skal ske ved at reducere vandindtrængningerne i fortet og vandpåvirkningen af facaden samtidigt med at der gøres noget for at tørre det indre ud ved en væsentlig forbedring af ventilationen. En renovering af tagrender og gesimserne og endelig betonbelægningen på oversiden er nødvendig for at sikre fortet. Vand fra nedbør skal ledes væk fra belægningerne på oversiden, ligesom tagrenden langs facaden og tagnedløbene skal fungere. Regnvand, som falder på fortets top, skal enten ledes til skotrenden eller til render, som leder vandet ned ad bakken mod nord, eventuelt med forbindelse til sandlagene under fortet. Man kan ikke bringe fortet i god stand, uden at fortet af og til bruges, sådan at der kan komme frisk og tør luft ind i fortet. Hvis der overhovedet er mulighed herfor, vil både god ventilering og en opvarmning (i blot beskedent omfang) kunne sikre fortets indre mod forfald. Ventileringen skal ske, når luften udenfor er så tør, at fugt fra det indre kan bæres ud med ventilationsluften. Ventilering uden bedre tæthed og vandafledning vil kun i meget begrænset omfang løse holdbarhedsproblemet. Der bør derfor sikres en optimal og løbende ventilering af fortet. Træbevoksning med rødder, som vil kunne trænge ind under støttemurene, skal fortsat holdes nede. Det vil på samme måde forbedre vandafledningen, hvis bevoksningen klippes så langt ned som muligt som det bl.a. ses efter sommeren I prioriteret rækkefølge: 1. Det anbefales, at især tagrenden over sydfacaden og gesimsen repareres/nedhugges og nystøbes, sådan at vand fra belægningens overside ledes til de to tagnedløb og forhindres i at løbe ned over facaden eller ned i facaden. Tagrenden og gesimsen skal have en vandtæt belægning, som afsluttes med en metalløs kant, som forhindrer, at vand løber ud over kanten og ned ad facaden. Endelig skal de to nedløb bringes til at virke, så vand kan løbe direkte i diamantgravene og videre til afløbsledningen. Billede 16 - Snit strubefacaden 13

14 Tagrenden skal støbes i vandtæt beton, B35 Aggressiv miljøklasse som et sammenhængende hele med gesimsen. Ved samlingen i betonbelægningen skæres vandret ind i denne sådan at der dannes et vandret støbeskel hvorfra den vandtætte belægning i tagrende føres ud til gesimsen og afsluttes med den gennemgående løskant. Det skal overvejes om den ny tagrende og gesims udføres med fiberbeton eller traditionelt armeret beton. Mellem hvælvets oprindelige beton og tagrenden udføres en tæt sammenstøbning med svellende fugebånd. 2. Det skal overvejes at rømme oversiden ned til den meget grove revne i fortets buekonstruktion for at etablere en membrantætning over revnen. Membranen af fx bitumenplader skal have et forløb fra strubefacaden til konstruktionens nordlige begrænsning. Bitumenmembranen skal have god vedhæftning til konstruktionen på begge sider af revnen og være uden vedhæftning på ca. 15 cm over revnen. Billede 17 - Oversigtsplan af Fortunfortet. Den grove revne gennemskærer konstruktionen som vist ovenfor 3. Betonbelægningerne på fortets overside skal på sigt holde fortet tørt ved at lede vand til henholdsvis tagrenden og bort fra fortet mod nord til render og nedsivning til de dybere sandforekomster under fortet. På nordsiden af fortet bør der udføres nedsivning af nedbør til et niveau under fortets bund, fra en afskærende stenfyldt rende der opsamler nedbøren fra forsiden mod nord. Betonbelægningen udskiftes med en 120 mm tyk armeret betonbelægning opdelt med fuger i højdepunkterne, hvor vandbelastningen er mindst. Feltopdelingen skal være begrænset, sådan at felterne bliver forholdsvis store (>100 m 2 ). Belægningsoversiden trækkes af med pudsebræt. Der anvendes en armeret holdbar beton som B35 A. Alle fuger skal være forskallede sådan at der kan udføres vandtætte elastiske fuger med f.eks. Colpor 200PF. 4. Sikring af optimal ventilering af fortets indre med frisk og hovedsagelig tør luft gennem de oprindelige ventilationsåbninger i strubefacaden og tårnene. I hvert fag er der i dag en ventilationsåbning under strubefacadens gesims. Disse runde ca. Ø 15 cm huller udrenses for eventuelt snavs og forsynes med en klap på indersiden og et net i facadens yderside så hullerne ikke tiltrækker duer o. lign. Det foreslås at disse huller holdes lukkede for ventilation i den varme og fugtige sommertid, hvor ventilationen vil tilføre fortet kondensfugt. Om vinteren vil fortets, en smule højere indvendige temperatur sikre, at den naturlige ventilering vil bidrage til at holde fortet tørt. Ventilationsåbningerne over de 4 kanonstillinger og 2 observationstårne foreslås bevarede og holdt åbne hele året. 5. Betonoverdækningerne over tårne til kanoner og observation skal sikres mod sammenstyrtning, ved en alternativ udformning med en kuppel af jernplader eller alternativt fiberbeton, som bedst leder tankerne hen mod de gamle kanonstillinger. Når der udføres nye kupler over tårnene skal man være opmærksom på at det fortsat er hensigtsmæssigt at løfte dem op sådan at ventilationen af fortet sikres. Der skal når man løfter kuplerne op være net som forhindrer dyr, børn og vand i at komme ind gennem spalten. Man kun- 14

15 ne foreslå felter med elefantriste som sikring af ventilationen. 6. Reparation af sydfacaden pudsede og murede felter bør først igangsættes, når tagrenden er sikret rette funktion og facaden fugtindhold er faldet som tegn på at der ikke tilføres skadelige mængder fugt. Umiddelbart foreslås det at reparere murværket i vinduesbuerne først og de pudsede felter til sidst. Det foreslås at udhugge og udskifte ødelagte mursten med tilsvarende genbrugssten. Der mures med holdbar KC-mørtel, (50/50). Oppudsningen af de pudsede felter skal ligeledes ske med holdbar C-mørtel som det oprindelige sprøjtepuds. I forbindelse med pudsarbejdet skal hæftefladen til oprindelig beton renses helt i bund ved f.eks. en højtryksrensning. Efter opmuring og pudsearbejdet foreslås det at give murværket en antigraffiti imprægnering, sådan at overfladen lettere kan holdes fri for graffiti. 7. Istandsættelse af jernskodder og vinduer, så de kan give lys og luft til fortets indre i forbindelse med arrangementer. Jernskodderne skal renses med stålbørste før malerbehandling med rustbeskyttende maling. Der skal anvendes et sammenhængende malingssystem baseret på f.eks. zinkstøvsmaling. Efter behov kan der isættes nye trævinduer, sådan at der kan trænge lys ind i fortet i dagtimerne. Det foreslås at lukke skodderne, når fortet ikke anvendes af hensyn til hærværk. 8. Retablering af skydeskår. Skydeskårene renses ud, overfladerne pudses op og der monteres indvendig lukke af stålplade. 9. Indvendig istandsættelse af hvælv, vægge og gulv. Indvendig istandsættelse bør kun foretages når vandindtrængningen er bragt til ophør eller kraftigt formindsket. Hvælv og vægge må inden behandling renses i bund ved afskrabning og børstning med stiv kost. Kun diffusionsåbne behandlinger, herunder kalkning og cementpulvermaling, er anvendelige inde i fortet, da overfladerne hvis der ikke sker opvarmning, fortsat vil være fyldt med fugt. 10. På flere af gulvene i fortet er der rester af træbaserede gulvbelægninger som bør skovles ud. Herefter renses gulvene af ved højtryksrensning. Hvis der er brug for gulvbelægninger anbefales det at anvendes f.eks. belægning med klinker eller betonbelægningssten. 11. Injicering af revner i hvælv og vægge kan udføres for at holde visse områder mindre fugtige. 12. Det anbefales, at der udføres et jordvarmeanlæg med nedgravede slager i det grønne område. Der nedgraves 600 meter jordvarmeslager, som forbindes til anlæg i fortet. Anlægget vil medføre en beskeden opvarmning af fortet, der vil være med til at sikre et mere tørt indeklima. Det mere tørre indeklima vil medføre, at nedbrydningsmekanismer stoppes, og døre, vinduer, inventar og elektriske forbindelser vil have en betydeligt længere levetid. Jordvarmeanlægget er en grøn og billig måde at hente energi til opvarmningen på. 8. ØKONOMI Priserne er overslagspriser angivet i prisniveau januar 2010 og er ekskl. moms. Overslagspriser for arbejderne skal tillægges en usikkerhed på mindst 25 %. Priserne er rene håndværkeromkostninger uden sædvanlige tillæg for byggeplads og styring. Disse omkostninger kan være ca. 20 % af håndværkerpriserne. Rådgiverhonoraret udgør normalt % af håndværkerudgifterne, afhængigt af opgavens kompleksitet. Det anbefales endvidere at afsætte ca. 15 % af håndværkerudgifterne til diverse uforudseelige udgifter. 15

16 Aktivitet 1 Pletvis genopstøbning af tagrenden og gesimsen over strubefacaden. Retablering af tagrendens overflade og gesims, 60 lbm, ved behugning og pudsning. Tagrenden frilægges og rengøres og påføres en cementsvumme med plastemulsion (som en vådrumsmembran) og afsluttes med en fiberarmeret tyndpuds og en løskant. 2 Membrantætning over grov revne inkl. belægning. 15 m. Der graves ned, sådan at der over de groveste revner i konstruktionen kan påsvejses bitumenmembraner på betonkonstruktionens overside. Efterfølgende tilbagefyldes og belægningen retableres. 3 Reparation/udskiftning af betonbelægningen, 900 m 2. Betonbelægningerne, som i dag er nedbrudte, skal omlægges med nye betonbelægninger med fuger i højdelinjerne og tætte betonbelægninger i dybdelinjerne, som effektivt kan lede nedbør udenom konstruktionen Pris i DKK ekskl. moms Etablering af ventilation Reparation/udskiftning af tårnoverdækning 4 stk. Der er behov for helt nye tårnoverdækninger. Disse foreslås udført af stålplader eller tynde skaller af hvælvet fiberbeton med en tykkelse på ca. 80 mm. 6a Reparation af murfacader i sydfacaden 125 m 2. Facademurværket skal, når vandafledningen er synligt forbedret, ommures med hårdt brændte håndstrøgne mursten, som giver et troværdigt udseende. Der mures med KC-mørtel 50/50. 6b Reparation af pudsede overflader. De pudsede felter retableres i takt med, at der bliver økonomiske midler her- til. Der pudses feltvist, fx ved at pudse over hovedindgangen først. 7 Istandsættelse af vinduer/skodder/døre. Efterhånden som murfacaden retableres, bør vinduer og skodder også renoveres ved reparation og maling og fremstilling af vinduer og ved maling af jernskodderne. Der males med rustbeskyttende og træbeskyttende malingssystemer. (overslag indeholder kun materialer) 8 Retablering af skydeskår sker ved, at skydeskårene åbnes og forsynes med indvendige lemme. Retableringen medfører, at facaden omkring skårene retableres med puds. I skydeskårene etableres låger, så fortet ikke bruges som skralddepot.(materialeomkostning) 9 Indvendige overflader (hvælv og vægge)afrenses og males med cementpulvermalinger eller ved kalkning med undtagelse af lokale områder med gamle tegninger. 10 Betonbelægningssten lagt i grus for at etablere tørre gulve i det indre. Der bores huller gennem bunden for at bortlede indtrængende vand. 11 Injicering af særlige revner kan ske indefra med polyurethan i flere trin, så der først lægges en barriere og der- efter som en egentlig tætning. (Afsat) 12 Jord til luft varmepumpeanlæg

17 9. BYGGETEKNISKE ORDFORKLARINGER Polyurethan: Hærdeplast. Hærdeplast er hærdet ved en kemisk reaktion med vand, som gør materialet særdeles bestandigt mod blandt andet slid, slag og kemikalier. Injicering med cementmørtel: Udfyldning med cementmørtel. Injicering med cementmørtel kan ske uden hensyn til konstruktionens alder og vil være fint foreneligt med den gamle beton. Grove revner er egnet til injicering, som bl.a. anvendes ved ældre bygværker i massekonstruktioner. Porøse bygningsdele kan ikke injiceres med cementmørtel, her er injicering med polyurethan det bedste bud. Beton A30: A30 er en type beton. A refererer til, at betonen skal kunne bruges i aggressivt miljø, dvs. et miljø hvor der er risiko for at betonen udsættes for fugt, frost og salte. 30 refererer til trykstyrken af betonen, der i dette tilfælde kan klare tryk på 300 kg/cm 2. KC-mørtel 50/50: Dette er en mørteltypebetegnelse (KC 50/50 angiver blandingsforholdet mellem kalk og cement). Bitumenpap: Bitumenpap er ikke en egentlig pap, men en uorganisk kerne med bitumenasfalt på begge sider. Når pappens lægges ud, opvarmes dens underside, hvilket smelter bitumen sammen i en tæt forbindelse med betonkonstruktion. En korrekt udført membran sikrer konstruktionen mod vandindtrængen. Membraner udføres med to lag bitumenpap og beskyttelsespap, alt svejst til betonkonstruktionens yderside. Støttemure behandles derimod med en smøremembran på bagsiderne og med drænhuller i bunden, for at nedsætte fugtpåvirkningen. Denne påføres med spartel eller lignende. 17

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930

Patriciervilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1860-1930 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Patriciervilla Opført i perioden: ca. 1860-1930 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomskontoret, Lyngby-Taarbæk Kommune. Att. Finn Lauridsen. 29. april 2016

Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomskontoret, Lyngby-Taarbæk Kommune. Att. Finn Lauridsen. 29. april 2016 Center for Arealer og Ejendomme, Ejendomskontoret, Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Finn Lauridsen fil@ltk.dk Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere