TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET"

Transkript

1 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN FORTUNFORTET

2 Revision A Dato Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport og renoveringsplan Fortunfortet Ref

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål s Fortunfortes historie s Beskrivelse af fortets konstruktion s Hidtidige rapporter, planer og renoveringsarbejder s Registrering s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Skodder, hovedport, døre s Vurderinger s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Skodder, hovedport, døre s Forslag til sikring af fortets konstruktioner s Økonomi s Byggetekniske ordforklaringer s. 17 3

4 1. FORMÅL Formålet med denne rapport er dels at registrere og beskrive Fortunfortets nuværende tilstand og dels at opstille forslag til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder med henblik på at stoppe det nuværende forfald samt at forbedre fortets tilstand. Forslagene til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder indebærer at fortet kommer til at fremstå velvedligeholdt, dvs. ikke som nyt, men som et bygningsværk der siden opførelsen, løbende har været vedligeholdt. Alle arbejder forudsættes udført efter forudgående tilladelse fra Kulturarvstyrelsen. 2. FORTUNFORTETS HISTORIE Fortunfortet ligger på Dyrehavegårdsvej 54/Fortunfortvej 16 mellem Hjortekærsvej og Fortunens Indelukke i Dyrehaven i Lyngby Taarbæk kommune. (Billede 1) Fortunfortet Billede 1 - Geografisk placering af Fortet Fortunfortet er det mindste af landforterne i Københavns nyere Befæstning og blev placeret som det sidste i fortrækken mod Øresund. Fortet blev indviet den 20. december 1892 og blev nedlagt i Den samlede anlægssum udgjorde ca kr. Fortunfortet var et nærkampfort dvs. indrettet til at bekæmpe fjenden på relativt tæt afstand og havde til formål at beskyde Mølleå-passagerne ved Brede og Ørholm, hele Lundtoftesletten, samt den vestlige del af Eremitagesletten. Fortet har aldrig været i krig men var dog i forbindelse med sommerøvelser samt under 1. Verdenskrig bemandet med ca. 110 fæstningsartillerister. Fortet har haft egen vandforsyning, lagre, køkkenfaciliteter, retirader og fra 1. verdenskrig elforsyning fra egen generator i ny tilbygget maskinrum. Efter fortets nedlæggelse i 1920erne overgik fortet til privat ejendom og var anvendt til forskellige formål, bl.a. som fyrværkerilager. De sidste ca. 50 år har fortet været Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendom. 4

5 3. BESKRIVELSE AF FORTETS KONSTRUKTION Fortunfortet er placeret strategisk godt. Fortet er ganske højt beliggende (kote 51), hvilket giver ildledelsen et godt overblik over operationsområdet og derudover er fortet bygget ind i bagsiden af en naturlig bakke, hvilket gør det vanskeligt for fjenden at se fortet samtidigt med at bakken også yder beskyttelse mod fjendens artilleri. (Billede 2 og 3) Kaponieren Facegravene Observationstårn Kanontårn Strubegraven Billede 2 - Skematisk oversigtstegning af fortlegemet. Fortlegemet udgør en ligesidet retvinklet trekant med den rette vinkel i spidsen. De to korte sider har en længde på ca. 130 m, mens strubesiden er ca. 160 m, hvoraf ca. 100 m er det egentlige betonfort. (Billede 2) Fortlegemet er omgivet af en ca. 1 m høj støttemur, som oprindeligt havde et smedejernsgitter (stormgitter) på toppen. (Billede 3) Støttemuren er endeligt omgivet af en såkaldt tør grav bestående af to facegrave samt en strubegrav. (Billede 2 og 3) Kanontårn Stormgitter Støttemur Billede 3 - Fortunfortet Røde pile viser skudretningen fra kanonerne til nærforsvar. Toppen af fortlegemet er i dag delvist bevokset med træer og tjørn, men selve taget af betonfortet er uden jorddækning. Oprindeligt har panserkuplerne til de fire kanonforsvindstårne og de to observationstårne været synlige på forttaget. I dag er alle kanon- og observationstårne ribbet for 5

6 stål og støbejern, og brøndene fra tårnene er dækket af betonplader og markeret med ventilationshætter. På forttaget ses dog stadig 8 opragende støbejernsrør fra de oprindelige kakkelovne. (Billede 4) Skorsten fra kakkelovne Ventilationshætte svarende et kanontårn Billede 4 - Forttaget Fra tagkanten er der to indvendige tagnedløb, hvorfra regnvand fra oversiden ledes ned til bassinerne (diamantgravene) foran skydeskårene. Disse bassiner er i dag fyldt op med grus og øverst et lag skærver. Der har oprindeligt været en opsamlende kloak i den tørre voldgrav, som har ledt spildevand og overfladevand væk fra området. (Billede 5 og 6). Voldanlæggets udvendige side (glaciet) er i dag bebygget med villaer. Haverne støder direkte op til fortets støttemur og de to korte sider(facegravene) af det trekantede voldanlæg fornemmes næsten ikke i dag. Selve fortet er bygget i 1½ etage. I nederste dæk fandtes mandskabets sove- og opholdsrum, forråd, køkkener, kontor m.v. To rum placeret i de to indhak i fortets strube havde også operationelle formål og husede hver en kanon og to rekylgeværer til fortets nærforsvar. (Billede 3 og 5) Billede 5 - Tværsnit af Fortunfortet. Derudover var der fra nederste dæk adgang til to observationstårne i hver sin side af fortet. Øverste dæk var det egentlige operationelle område, som husede de fire kanoner med tilhørende ammunition og depoter. I fortets spids ligger den såkaldte kaponiere (skytsbunker), som husede to kanoner og fire rekylgeværer til nærforsvar (Billede 2 og 3). 6

7 Billede 6 - Indretning af Fortunfortet. K=kanon, D=Diamantgrave, O=Observationstårne. Fortunfortet er bygget af beton, som på daværende tidspunkt var et meget nyt materiale. Der er brugt flere tusind kubikmeter beton i de op til 2 m tykke vægge og hvælv. Fortet er, bortset fra maskinrummet, som blev tilbygget i forbindelse med 1. Verdenskrig (rum 23), fuldstændig symmetrisk omkring hovedindgangsporten. Facaden af Fortunfortet er opdelt i flere smalle murede buefag af ca. 3,6 m bredde, med et enkelt vindue og jernskodder. Bag jernskodderne findes i dag kun få intakte, originale trævinduer. Herudover er der i det lidt smallere midterfag en stor pladejernsport. De yderste sidefag har mindre pladejernsdøre i siderne og 4 små vinduer. I den nordøstlige ende findes et ekstra sidefag, maskinrummet, med en pladejernsdør samt et lille vindue over døren. Alle dørene er som skodderne lavet af tykke jernplader. Foran fortfacaden ses en grov belægning med mindre kampesten. (Billede 6 og 7) Diamantgrav Buefag Stensætning Billede 7 - Facade af Fortunfortet 7

8 4. HIDTIDIGE RAPPORTER, PLANER OG RENOVERINGSAR- BEJDER Der er tidligere udarbejdet følgende rapporter. I 1998 udarbejdes af Rambøll en tilstandsrapport for Fortunfortet, foranlediget af Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn I 2002 udarbejdes af Landskabsarkitekterne Thing og Wainø en Renoverings og plejeplan foranlediget af Københavns Amt. I 2005 udarbejdes af Landskabsarkitekterne Thing og Wainø en Videreførelse af renoveringen foranlediget af Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2002 har Lyngby Taarbæk kommune og det tidligere Københavns Amt efter tilladelse fra Kulturarvstyrelsen gennemført følgende renoveringsarbejder. I 2002, rydning og beskæring af beplantning på Fortlegemet. I 2004, renovering af kasematbygningens tag og tagrender. Opsætning af ventilationshætter placeret ovenpå brøndene fra de tidligere kanontårne og observationstårne. I 2005, frilægning af de to diamantgrave ved resalitterne på begge side af hovedporten. I 2006, afgravning af jordrampe og reetablering af strubegraven foran kasematbygningen. Det har desværre efterfølgende vist sig at den betonblanding, som blev anvendt ved renoveringen af forttaget i 2004 ikke var tilstrækkelig holdbar trods en efterfølgende partiel udbedring i 2006, hvorfor det ikke har haft den ønskede forbedrende effekt på de store fugtproblemer i Fortunfortet. 5. REGISTRERING Registreringen er gennemført for den udvendigt synlige overflade og efterfølgende for den indvendige overflade. Registreringen er udført i begyndelsen af september 2009, altså på et tidspunkt, hvor der forventeligt er mest fugtigt inde i fortet. Der er udført visuel registrering uden brug af destruktive indgreb i konstruktionen. Der er udført fotoregistrering af de udvendige overflader og alle rum inden i fortet. Udvalgte fotos fra eftersynet er medtaget i denne rapport. Kaponieren er ikke medtaget i registreringen, idet denne er i privateje Udvendige konstruktioner Facaden Facaden af betonfortet er meget medtaget og skæmmet pga. omfattende afskalninger i de pudsede overflader samt nedbrudt og afskallet murværk. Nedbruddet af facaden har forskellig intensitet og synes alvorligst hvor overløb fra tagrenden har været størst, dvs. hvor tagkant, tagrender og gesims er ødelagt eller mindre godt fungerende. (Billede 8) 8

9 Billede 8 - Gesims/tagrendekant ødelagt og puds alvorligt nedbrud Forttaget Forttaget består af såvel de tykke betonhvælv, sten og en overfladebelægning af forholdsvis tynde betonplader med fald på tværs af fortet mod nord og mod tagrenden over facaden. Den kun 6 år gamle betonafdækning som er udlagt over hele forttaget fremstår stedvist nedbrudt med betonafskalninger og revner. Herudover er der dårlige støbeskel og fuger, som næppe i dag er i stand til at nedsætte vandpåvirkningen af fortet. De nye fuger er fejlagtigt udført således de ligger i fladernes sammenskæringer, som desværre også er de steder, hvor vand samles for at blive ledt videre ned. Der er mellem hvælvene og den øverste betonafdækning kun et tyndt lag sten mens der over buefagene mod struben er et tykkere lag af jord og sten. Stenlaget vil opsamle den nedbør som ikke direkte løber ud over kanten. Det opsamlede vand vil påvirke hvælvene med et tilsvarende vandtryk. (Billede 9) Billede 9 - Fuge/støbeskel er synligt utætte Tagrender Tagrender og gesimser fremstår med langsgående revner og begroninger, som forhindrer at vandet løber på langs til afløbene. (Billede 10) Der er udført et nivellement i tagrenden for registrering af fald. Det fremgår af nivellementet, at der ikke er fald til nedløbene, som er beliggende i to af de indvendige hjørner over diamantgravene. Kun en mindre del af nedbøren på fortets overside havner i diamantgravene på grund af det manglende fald. Tagrendernes dårlige funktion betyder at vand løber ned i tagkanten og gesimsen eller ud over gesimsen og ned over facaden. Der er til gengæld fald i tagrendernes yderste ender af fortets strube, hvorved vandet ledes ned i samlingen ved støttemuren, hvilket påvirker samlingen uhensigtsmæssigt. (Billede 11) 9

10 Billede 10 - Tagrende ved nedløb Billede 11 - Støttevæg ved sidefag Støttemur Støttemuren i begge ender af fortet fremstår med grove revner og betonafskalninger. Støttemuren mod de private boliger kan kun pletvist besigtiges fra fortets side, da de for en stor dels vedkommende er dækket med jord, haveaffald og beplantning fra både ydersider og bagsider. Billede 12 - Støttevæg ved fortets SV hjørne 5.2. Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner De indvendige konstruktioner og overflader fremstår generelt nedslidte og bærer præg af, at der ikke er udført reparationer over en længere årrække. Mange revner i hvælvene med våde gennemsivninger og stalaktitter Gennemsivninger i loftet med brune udfældninger På gulvene er der flere områder med stalagmitter Profiljern i tårnafdækningerne er svækket af korrosion Billede13 - Tegn på fugt i facade Billede 14 - Grov revne 10

11 Billede 15 - Blotlagte stålprofiler/armering på underside dæk i kanontårnets nyere overdækning Installationer Der er installeret nyere belysning til brug i forbindelse med udstillinger. I de øvrige rum og gangarealer er der opsat orienteringslys. Der er enkelte gulvafløb, og enkelte steder er der rester af vandrørsinstallation. Afløbene er sandsynligvis tilsluttet ledningen gennem det grønne område syd for fortet. Det er ikke undersøgt i hvilket omfang afløbene fungerer. Der er ingen opvarmning af fortet. Der ses rester af kakkelovne i 8 af rummene i nederste dæk Skodder, hovedport og døre Skodder, hovedport og døre bærer alle præg af nedbrud og korrosion. Kun få af vinduesskodderne kan åbnes. Hovedport og døre kan alle åbnes. 6. VURDERINGER Fortets generelle vedligeholdsstand vurderes at være ringe. Der er kun udført mindre opretnings - eller vedligeholdsarbejder over en længere årrække. De utilstrækkelige vedligeholdsarbejder betyder, at udvendige og indvendige konstruktioner og overflader fremstår meget nedslidte. Den nye betonbelægning fra 2006 på fortets overside har kun i meget begrænset omfang forbedret fortets evne til at holde nedbør ude og forhindre fortsat nedbrydning af strubefacadens tagrende, gesims, pudsede betonflader og murværket i buefagene. De meget massive konstruktioner betyder naturligvis at der kan ske en betydelig nedbrydning af de udvendige overflader før fortets konstruktion som sådan er truet. Selv om fortets umiddelbare fremtoning forekommer nedbrudt, betyder det dog ikke, at det er så misligholdt, at der ikke kan udføres opretningsarbejder, så fortet igen kan bestå og måske endog anvendes til nye formål Udvendige konstruktioner Facaden Den direkte årsag til de skader og udfældninger, der ses på fortets facade er den konstante vandbelastning af facaden, hvilket skyldes at tagrender og afløb er tilstoppede og flere steder gået i stykket således at vandet ikke som tilsigtet ledes bort fra taget til de beregnede afløb men i stedet fosser ned over facaden. Afskalninger på den murede og pudsede facade skyldes frostafsprængninger. Når murstenene og pudsemørtel bliver tilstrækkeligt opfugtet af vand, og 11

12 der kommer frost, vil der ske afskalninger som følge af, at vand der fryser og udvider sig (frostskader) Forttaget Betonhvælvene er kraftigt gennemfugtet som følge af mange års vandpåvirkning. For betonkonstruktionerne i de tykke hvælv gælder de samme forhold som for facaden, nemlig at de nedbrydes ved udludning og udfældning af kalk. Heldigvis er konstruktionerne så tykke, at der ikke kan ske frostskader i bygværkets indre Tagrender Det for ringe fald/bagfald i tagrenden, manglende oprensning af renderne og partielt ødelagte tagrender er en medvirkende årsag til, at vandet opsamles i tagrenden og visse steder løber ned over facaderne i stedet for som planlagt at løbe ned i de to tagnedløb til diamantgravene, hvor det kunne ledes bort uden at beskadige facaden. Den voldsomme vandpåvirkning har tillige medført at gesimsen under tagrende flere steder er faldet ned, med endnu voldsommere vandpåvirkning af facaden til følge Støttemur Støttemuren på strubesiden af fortet er meget nedbrudt som følge af påvirkning af koncentreret vandnedstrømning, der kommer fra terrænet over fortet. Rødder fra bevoksningen har beskadiget støttemuren på facegravene mod nord gennem længere tids påvirkning. Som ved de øvrige konstruktioner er muren også her påvirket af samtidigt højt fugtindhold og frost, hvorfor støttemuren på sigt vil nedbrydes af frostsprængninger som giver sig udslag i overflade parallelle revner, netrevner med udfældninger på overfladen og afskalninger Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner Indvendigt er der meget fugtigt på hvælv, vægge og gulv som følge af det vand, der trænger ned i gennem hvælvenes revner. Det vurderes, at den største mængde vand, som trænger ind i fortets indre kommer ind gennem de svindrevner, som har været der siden fortet blev opført. Svindrevnerne vurderes at være vokset på grund af temperaturudvidelser og sammentrækninger som ikke er fuldstændigt reversible bevægelser. Også mindre differenssætninger i sammenbygning mellem forskellige støbeafsnit har medført, at revnernes størrelse er vokset til nuværende størrelse. Revnerne forekommer naturligt, hvor konstruktionens tværsnit er mindst, i nærheden af toppen af buelofterne og hvor der er tværsnitsændringer. Disse revner vil åbne og lukke sig en smule fra vinter til sommer. Vandet fra oversiden vil trænge ned gennem konstruktionen og ind i rummene. Det vurderes, at hele konstruktionen er fuldstændigt opfugtet gennem mange års fugtpåvirkning og manglen på opvarmning af det indre i fortet. Selv en beskeden opvarmning vil formindske den generelle fugtighed. Kanontårnene er afdækket af nyere, plane jernbetonplader. Dæklaget på undersiden af armeringen er faldet af, og dækket har mistet en del af bæreevnen. Det vurderes, at skaderne er opstået som følge af fugtpåvirkninger og sandsynligvis også frostpåvirkninger Installationer Det vurderes, at de eksisterende el- installationer på nuværende tidspunkt er funktionsdygtige, men hvis der skal anvendes vand og kloak i fortet, så skal der etableres nye installationer. De eksisterende gulvafløb vil eventuelt kunne anvendes. 12

13 Skodder, hovedport og døre Skodderne og dørenes ringe tilstand skyldes mange års fugtpåvirkning og manglende vedligeholdelse, men det vurderes at de kan renoveres ved afrensning, maling og smøring af hængsler. De få tilbageværende trævinduer vil kunne renoveres og genopsættes Samlet vurdering Samlet vurderes det, at hovedårsagen til nedbrydningerne er store fugtpåvirkninger og manglende ventilation. 7. FORSLAG TIL SIKRING AF FORTETS KONSTRUKTIONER Det primære sigte med renovering og fremtidige vedligeholdelsesarbejder er at reducere fugten i fortet hvilket skal ske ved at reducere vandindtrængningerne i fortet og vandpåvirkningen af facaden samtidigt med at der gøres noget for at tørre det indre ud ved en væsentlig forbedring af ventilationen. En renovering af tagrender og gesimserne og endelig betonbelægningen på oversiden er nødvendig for at sikre fortet. Vand fra nedbør skal ledes væk fra belægningerne på oversiden, ligesom tagrenden langs facaden og tagnedløbene skal fungere. Regnvand, som falder på fortets top, skal enten ledes til skotrenden eller til render, som leder vandet ned ad bakken mod nord, eventuelt med forbindelse til sandlagene under fortet. Man kan ikke bringe fortet i god stand, uden at fortet af og til bruges, sådan at der kan komme frisk og tør luft ind i fortet. Hvis der overhovedet er mulighed herfor, vil både god ventilering og en opvarmning (i blot beskedent omfang) kunne sikre fortets indre mod forfald. Ventileringen skal ske, når luften udenfor er så tør, at fugt fra det indre kan bæres ud med ventilationsluften. Ventilering uden bedre tæthed og vandafledning vil kun i meget begrænset omfang løse holdbarhedsproblemet. Der bør derfor sikres en optimal og løbende ventilering af fortet. Træbevoksning med rødder, som vil kunne trænge ind under støttemurene, skal fortsat holdes nede. Det vil på samme måde forbedre vandafledningen, hvis bevoksningen klippes så langt ned som muligt som det bl.a. ses efter sommeren I prioriteret rækkefølge: 1. Det anbefales, at især tagrenden over sydfacaden og gesimsen repareres/nedhugges og nystøbes, sådan at vand fra belægningens overside ledes til de to tagnedløb og forhindres i at løbe ned over facaden eller ned i facaden. Tagrenden og gesimsen skal have en vandtæt belægning, som afsluttes med en metalløs kant, som forhindrer, at vand løber ud over kanten og ned ad facaden. Endelig skal de to nedløb bringes til at virke, så vand kan løbe direkte i diamantgravene og videre til afløbsledningen. Billede 16 - Snit strubefacaden 13

14 Tagrenden skal støbes i vandtæt beton, B35 Aggressiv miljøklasse som et sammenhængende hele med gesimsen. Ved samlingen i betonbelægningen skæres vandret ind i denne sådan at der dannes et vandret støbeskel hvorfra den vandtætte belægning i tagrende føres ud til gesimsen og afsluttes med den gennemgående løskant. Det skal overvejes om den ny tagrende og gesims udføres med fiberbeton eller traditionelt armeret beton. Mellem hvælvets oprindelige beton og tagrenden udføres en tæt sammenstøbning med svellende fugebånd. 2. Det skal overvejes at rømme oversiden ned til den meget grove revne i fortets buekonstruktion for at etablere en membrantætning over revnen. Membranen af fx bitumenplader skal have et forløb fra strubefacaden til konstruktionens nordlige begrænsning. Bitumenmembranen skal have god vedhæftning til konstruktionen på begge sider af revnen og være uden vedhæftning på ca. 15 cm over revnen. Billede 17 - Oversigtsplan af Fortunfortet. Den grove revne gennemskærer konstruktionen som vist ovenfor 3. Betonbelægningerne på fortets overside skal på sigt holde fortet tørt ved at lede vand til henholdsvis tagrenden og bort fra fortet mod nord til render og nedsivning til de dybere sandforekomster under fortet. På nordsiden af fortet bør der udføres nedsivning af nedbør til et niveau under fortets bund, fra en afskærende stenfyldt rende der opsamler nedbøren fra forsiden mod nord. Betonbelægningen udskiftes med en 120 mm tyk armeret betonbelægning opdelt med fuger i højdepunkterne, hvor vandbelastningen er mindst. Feltopdelingen skal være begrænset, sådan at felterne bliver forholdsvis store (>100 m 2 ). Belægningsoversiden trækkes af med pudsebræt. Der anvendes en armeret holdbar beton som B35 A. Alle fuger skal være forskallede sådan at der kan udføres vandtætte elastiske fuger med f.eks. Colpor 200PF. 4. Sikring af optimal ventilering af fortets indre med frisk og hovedsagelig tør luft gennem de oprindelige ventilationsåbninger i strubefacaden og tårnene. I hvert fag er der i dag en ventilationsåbning under strubefacadens gesims. Disse runde ca. Ø 15 cm huller udrenses for eventuelt snavs og forsynes med en klap på indersiden og et net i facadens yderside så hullerne ikke tiltrækker duer o. lign. Det foreslås at disse huller holdes lukkede for ventilation i den varme og fugtige sommertid, hvor ventilationen vil tilføre fortet kondensfugt. Om vinteren vil fortets, en smule højere indvendige temperatur sikre, at den naturlige ventilering vil bidrage til at holde fortet tørt. Ventilationsåbningerne over de 4 kanonstillinger og 2 observationstårne foreslås bevarede og holdt åbne hele året. 5. Betonoverdækningerne over tårne til kanoner og observation skal sikres mod sammenstyrtning, ved en alternativ udformning med en kuppel af jernplader eller alternativt fiberbeton, som bedst leder tankerne hen mod de gamle kanonstillinger. Når der udføres nye kupler over tårnene skal man være opmærksom på at det fortsat er hensigtsmæssigt at løfte dem op sådan at ventilationen af fortet sikres. Der skal når man løfter kuplerne op være net som forhindrer dyr, børn og vand i at komme ind gennem spalten. Man kun- 14

15 ne foreslå felter med elefantriste som sikring af ventilationen. 6. Reparation af sydfacaden pudsede og murede felter bør først igangsættes, når tagrenden er sikret rette funktion og facaden fugtindhold er faldet som tegn på at der ikke tilføres skadelige mængder fugt. Umiddelbart foreslås det at reparere murværket i vinduesbuerne først og de pudsede felter til sidst. Det foreslås at udhugge og udskifte ødelagte mursten med tilsvarende genbrugssten. Der mures med holdbar KC-mørtel, (50/50). Oppudsningen af de pudsede felter skal ligeledes ske med holdbar C-mørtel som det oprindelige sprøjtepuds. I forbindelse med pudsarbejdet skal hæftefladen til oprindelig beton renses helt i bund ved f.eks. en højtryksrensning. Efter opmuring og pudsearbejdet foreslås det at give murværket en antigraffiti imprægnering, sådan at overfladen lettere kan holdes fri for graffiti. 7. Istandsættelse af jernskodder og vinduer, så de kan give lys og luft til fortets indre i forbindelse med arrangementer. Jernskodderne skal renses med stålbørste før malerbehandling med rustbeskyttende maling. Der skal anvendes et sammenhængende malingssystem baseret på f.eks. zinkstøvsmaling. Efter behov kan der isættes nye trævinduer, sådan at der kan trænge lys ind i fortet i dagtimerne. Det foreslås at lukke skodderne, når fortet ikke anvendes af hensyn til hærværk. 8. Retablering af skydeskår. Skydeskårene renses ud, overfladerne pudses op og der monteres indvendig lukke af stålplade. 9. Indvendig istandsættelse af hvælv, vægge og gulv. Indvendig istandsættelse bør kun foretages når vandindtrængningen er bragt til ophør eller kraftigt formindsket. Hvælv og vægge må inden behandling renses i bund ved afskrabning og børstning med stiv kost. Kun diffusionsåbne behandlinger, herunder kalkning og cementpulvermaling, er anvendelige inde i fortet, da overfladerne hvis der ikke sker opvarmning, fortsat vil være fyldt med fugt. 10. På flere af gulvene i fortet er der rester af træbaserede gulvbelægninger som bør skovles ud. Herefter renses gulvene af ved højtryksrensning. Hvis der er brug for gulvbelægninger anbefales det at anvendes f.eks. belægning med klinker eller betonbelægningssten. 11. Injicering af revner i hvælv og vægge kan udføres for at holde visse områder mindre fugtige. 12. Det anbefales, at der udføres et jordvarmeanlæg med nedgravede slager i det grønne område. Der nedgraves 600 meter jordvarmeslager, som forbindes til anlæg i fortet. Anlægget vil medføre en beskeden opvarmning af fortet, der vil være med til at sikre et mere tørt indeklima. Det mere tørre indeklima vil medføre, at nedbrydningsmekanismer stoppes, og døre, vinduer, inventar og elektriske forbindelser vil have en betydeligt længere levetid. Jordvarmeanlægget er en grøn og billig måde at hente energi til opvarmningen på. 8. ØKONOMI Priserne er overslagspriser angivet i prisniveau januar 2010 og er ekskl. moms. Overslagspriser for arbejderne skal tillægges en usikkerhed på mindst 25 %. Priserne er rene håndværkeromkostninger uden sædvanlige tillæg for byggeplads og styring. Disse omkostninger kan være ca. 20 % af håndværkerpriserne. Rådgiverhonoraret udgør normalt % af håndværkerudgifterne, afhængigt af opgavens kompleksitet. Det anbefales endvidere at afsætte ca. 15 % af håndværkerudgifterne til diverse uforudseelige udgifter. 15

16 Aktivitet 1 Pletvis genopstøbning af tagrenden og gesimsen over strubefacaden. Retablering af tagrendens overflade og gesims, 60 lbm, ved behugning og pudsning. Tagrenden frilægges og rengøres og påføres en cementsvumme med plastemulsion (som en vådrumsmembran) og afsluttes med en fiberarmeret tyndpuds og en løskant. 2 Membrantætning over grov revne inkl. belægning. 15 m. Der graves ned, sådan at der over de groveste revner i konstruktionen kan påsvejses bitumenmembraner på betonkonstruktionens overside. Efterfølgende tilbagefyldes og belægningen retableres. 3 Reparation/udskiftning af betonbelægningen, 900 m 2. Betonbelægningerne, som i dag er nedbrudte, skal omlægges med nye betonbelægninger med fuger i højdelinjerne og tætte betonbelægninger i dybdelinjerne, som effektivt kan lede nedbør udenom konstruktionen Pris i DKK ekskl. moms Etablering af ventilation Reparation/udskiftning af tårnoverdækning 4 stk. Der er behov for helt nye tårnoverdækninger. Disse foreslås udført af stålplader eller tynde skaller af hvælvet fiberbeton med en tykkelse på ca. 80 mm. 6a Reparation af murfacader i sydfacaden 125 m 2. Facademurværket skal, når vandafledningen er synligt forbedret, ommures med hårdt brændte håndstrøgne mursten, som giver et troværdigt udseende. Der mures med KC-mørtel 50/50. 6b Reparation af pudsede overflader. De pudsede felter retableres i takt med, at der bliver økonomiske midler her- til. Der pudses feltvist, fx ved at pudse over hovedindgangen først. 7 Istandsættelse af vinduer/skodder/døre. Efterhånden som murfacaden retableres, bør vinduer og skodder også renoveres ved reparation og maling og fremstilling af vinduer og ved maling af jernskodderne. Der males med rustbeskyttende og træbeskyttende malingssystemer. (overslag indeholder kun materialer) 8 Retablering af skydeskår sker ved, at skydeskårene åbnes og forsynes med indvendige lemme. Retableringen medfører, at facaden omkring skårene retableres med puds. I skydeskårene etableres låger, så fortet ikke bruges som skralddepot.(materialeomkostning) 9 Indvendige overflader (hvælv og vægge)afrenses og males med cementpulvermalinger eller ved kalkning med undtagelse af lokale områder med gamle tegninger. 10 Betonbelægningssten lagt i grus for at etablere tørre gulve i det indre. Der bores huller gennem bunden for at bortlede indtrængende vand. 11 Injicering af særlige revner kan ske indefra med polyurethan i flere trin, så der først lægges en barriere og der- efter som en egentlig tætning. (Afsat) 12 Jord til luft varmepumpeanlæg

17 9. BYGGETEKNISKE ORDFORKLARINGER Polyurethan: Hærdeplast. Hærdeplast er hærdet ved en kemisk reaktion med vand, som gør materialet særdeles bestandigt mod blandt andet slid, slag og kemikalier. Injicering med cementmørtel: Udfyldning med cementmørtel. Injicering med cementmørtel kan ske uden hensyn til konstruktionens alder og vil være fint foreneligt med den gamle beton. Grove revner er egnet til injicering, som bl.a. anvendes ved ældre bygværker i massekonstruktioner. Porøse bygningsdele kan ikke injiceres med cementmørtel, her er injicering med polyurethan det bedste bud. Beton A30: A30 er en type beton. A refererer til, at betonen skal kunne bruges i aggressivt miljø, dvs. et miljø hvor der er risiko for at betonen udsættes for fugt, frost og salte. 30 refererer til trykstyrken af betonen, der i dette tilfælde kan klare tryk på 300 kg/cm 2. KC-mørtel 50/50: Dette er en mørteltypebetegnelse (KC 50/50 angiver blandingsforholdet mellem kalk og cement). Bitumenpap: Bitumenpap er ikke en egentlig pap, men en uorganisk kerne med bitumenasfalt på begge sider. Når pappens lægges ud, opvarmes dens underside, hvilket smelter bitumen sammen i en tæt forbindelse med betonkonstruktion. En korrekt udført membran sikrer konstruktionen mod vandindtrængen. Membraner udføres med to lag bitumenpap og beskyttelsespap, alt svejst til betonkonstruktionens yderside. Støttemure behandles derimod med en smøremembran på bagsiderne og med drænhuller i bunden, for at nedsætte fugtpåvirkningen. Denne påføres med spartel eller lignende. 17

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET Revision A Dato 2011-11-10 Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2.

Ansøgning om principgodkendelse af tagrenoveringsprojekt med efterisolering herunder dispensation for Lokalplan nr. 72. 7.2. Kokkedal, den 19. april 2010 FREDENSBORG KOMMUNE Byggesager Rådhuset Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET 2980 KOKKEDAL Bebyggelsen Fasanvænget, Kokkedal. Ansøgning om principgodkendelse

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere