15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE"

Transkript

1 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

2 Strandvejen Hellerup Tlf CVR: Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord ØLLGAARD udførte i forsommer 2005 en tilsvarende tilstandsrapport som nærværende. Ejerforeningen har i den efterfølgende periode, udført vedligeholdelse efter de anbefalinger som blev oplyst. Denne tilstandsrapport, vurderer det udførte og lægger grundlag for de kommende års vedligeholdelse. Med venlig hilsen Leif Frandsen Macheel Sagsingeniør Jes Thaulow Projektleder Tlf tilstandsrapport - - Forord 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål og anvendelse Besigtigelse Kort om Ejendommen Konklusion Tag Tagrender og nedløb Lofter i portrum Facader, udhæng, sokler og altaner Facader, træbeklædning Facader, mursten Udhæng over opgange Sokler Altaner Facadealtankasser Beton altangulve Vinduer Vinduer Stålrør Udvendige døre Hoveddøre Altandøre Trapper Udvendige trapper ved opgange Udvendig kældertrappe Terræn og haveanlæg Anlæg i haven og fortov tilstandsrapport - - Indholdsfortegnelse 3

4 1. Rapportens formål og anvendelse Formålet med rapporten er, igennem en byggeteknisk tilstand beskrivelse af ejendommen, at give beboerne og deres repræsentanter en mulighed for at vurdere ejendommens nødvendige vedligeholdelse i årene fremover for at bevare værdierne i ejendommen. Under hvert bygningsafsnit, giver rapporten anvisning på foranstaltninger, der er nødvendige at udføre her og nu, således at ejendommens konstruktioner ikke forringes. Rapporten skal tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der skal udføres nu og hvilke arbejder, der skal udføres de næste 10 år. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse og administrator i samarbejde med Øllgaard Rådgivende Ingeniører, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan. De anslåede økonomiske konsekvenser ved en evt. udbedring/udskiftning fremgår under hvert bygningsafsnit. Priserne er overslagspriser ekskl. moms og baseret på erfaringsresultater fra lignende opgaver. Ud over de nævnte beløb skal der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. Bygningens vedligeholdelsesmæssige stand gives karakter efter nedenstående. Karaktererne er inddelt i 3 hovedgrupper: A. Almindelig god stand karakter 1, 2 og 3 Karaktererne i hovedgruppen almindelig god stand anvendes, hvor vedligeholdelse, der ikke kræver egentlige reparationsarbejder, er nødvendig for at hindre en begyndende nedbrydning af bygningsdelen. B. Mindre istandsættelse nødvendig karakter 4, 5 og 6 Karaktererne i hovedgruppen mindre istandsættelse nødvendig anvendes, hvor istandsættelse af den eksisterende konstruktion kan hindre yderligere forfald og sætte konstruktionen i acceptabel stand. C. Større istandsættelsesarbejder eller udskiftning nødvendig karakter 7, 8 og 9 Karaktererne i hovedgruppen større istandsættelser eller udskiftning nødvendig anvendes hvor bygningsdelene er i en sådan forfatning, at egentlig udskiftning eller store istandsættelser er nødvendige. tilstandsrapport Rapportens formål og anvendelse 4

5 2. Besigtigelse Besigtigelsen har fundet sted over en periode i september december. Besigtigelse er udelukkende baseret på en visuel gennemgang af ejendommen uden destruktive indgreb af nogen art, og er kun dækkende for klimaskærmen og indvendigt i tagrum. Klimaskærmen er defineret som alle de bygningsdele der har direkte kontakt med det udvendige klima. Det er tag med rygning, skotrender og grater, tagrender og nedløbsrør, facader med døre, vinduer og beklædninger samt sokler, trapper og åbne gennemgange. Der er udført stikprøvevis gennemgang af altaner og facader på altaner fordelt på 1. til 3. sal. Ved gennemgangen er alle facader gennemgået mod gade og have hørende til: - Helsingborggade nr (Landskronagade) - Kildevældsgade 79a -83b - Tagrum over alle opgange. tilstandsrapport Besigtigelse 5

6 3. Kort om Ejendommen Ejendommen er beliggende i Københavns Kommune og anvendes til beboelse. Ejendommen ejes af ejerforeningen E/F Wessels Have, opført i perioden Består af 12 opgange med hovedtrappe og med udgang til begge sider, gade / gård. Der er ialt 95 lejligheder. Ejendommen er bygget i 4 etager med fuld kælder og stort uudnyttet tagrum. Tagkonstruktionen er et sadeltag med tagbelægning af røde vingetegl. Der er placeret udsugningsanlæg fra lejlighederne i tagrummene. Facader er opført i henholdsvis filtset murværk og i let konstruktion af træ. Der er altaner til facaden mod have og franske altandøre med blomsterkasser mod gade. Enkelte lejligheder har altan mod gade. Ejendommens vinduer til lejligheder og hoveddøre til trapper er udført i massivt træ, med termoruder. Der er for ca. 1 år siden skiftet skydedøre mod haven på den øverste etage. Her er der anvendt træ/alu til de nye skydedøre. tilstandsrapport Kort om Ejendommen 6

7 4. Konklusion Wessels have er generelt et kvalitets byggeri opført med gode materialer og med et fantastisk have anlæg. På facaderne er der dog brugt mange lette konstruktioner af træ, der er meget vedligeholdelses tunge. For at bevare den høje kvalitet er det en betingelse at afsætte beløb til løbende vedligeholdelse. Facadebeklædningen trænger til overflade behandling for ikke at blive ødelagt. Døre og vinduer skal malerbehandles med en frekvens på 7 10 år for at blive bevaret. Der er en del vedligeholdelsesarbejder som oprensning af brønde og afløb samt smøring af hængsler og andre gående dele der kan udføres løbende af fast personale. Men andre mere fagbetonede arbejder bør udføres af fagudlærte håndværkere. Der skal regnes med udgifter til maling vedligeholdelse indenfor 5 år på ca. kr ,- Og indenfor de følgende 5 10 år skal der yderligere afsættes ca ,- Der skal regnes med mindre vedligeholdelsesarbejder indenfor 2 år på ca. kr ,- Der skal regnes med udgifter til beton vedligeholdelse indenfor 5 år på ca. kr ,- Efterfølgende skal der regnes med beton vedligeholdelse 5 10 år på ca. kr ,- tilstandsrapport Konklusion 7

8 5. Tag Registrering 01 løse tagsten på grater 02 hul i undertag ved gennemføringer Tagkonstruktionen er et såkaldt sadeltag med klimaskærm udført i røde vingetegl. Tagrummet er volumenmæssigt i 1½ etage Tagrummet indeholder føringsveje for vand og varmeinstallationer samt ventilationskanaler og aggregater. Teglstenene er ikke umiddelbart tilgængelige fra tagrummet. Her er der udført undertag type Monarfol. Undertaget er ved tagfod ført korrekt oven på underlag for rendejern og i kip er den fastgjort på siden af rygningsplanke. Under graterne er der imidlertid synligt ikke beskyttet træ som stenene er sømmet ned i. På billede 01 ses søm eller skrue som ikke holder tagstenen på plads. Der er steder hvor undertaget ikke er tæt omkring f.eks. rør. Undertaget skal være en hel tæt membran for at have den afskærmende effekt for slagregn / fygesne. 02. To steder er der observeret forkerte gennemføringer i undertaget for udluftning af faldstammer. Gennemføringer er nogle steder udført med tape frem for original gennemføring til undertag. Der er mulighed for vandindtrængning hvor der ikke sluttes tæt om rør og andre gennemføringer. tilstandsrapport Tag 8

9 Tagrummet skal udluftes ved skorstenseffekt gennem luftspalte i tagfod og kip. Ved gennemgangen er det konstateret, at der er manglende tilskudsluft ved tagfod da isolering oven på betondæk ligger helt ud til tagfoden og dermed lukker for lufttilførsel. Der er dog ikke tegn på fugt eller nogen form for nedbrydning af trækonstruktioner i tagrum. 03 der mangler en skåret tagsten 04 træværk er friskt og ikke opfugtet Udefra kan der visse steder konstateres løse rygningstegl. Enkelte steder ses løse teglsten samt steder hvor der mangler tegl. En af årsagerne til de løse teglsten langs tagfoden skyldes blåregn som vokser op ad facaderne på havesiden og herfra videre op i taget. Der er enkelte steder hvor der er mosvækst på teglsten. Mosvæksten vil med tiden vende tilbage efter afrensning og bør med jævne mellemrum afrenses. Skotrender er udført i zink og ser umiddelbar ud til at være i god stand, men har ikke kunnet besigtiges nærmere. Der er ikke synlige opfugtninger på træunderlag under zinken. tilstandsrapport Tag 9

10 Anbefalinger Det er nødvendigt at fjerne blåregn fra taget tidligere på året end det gøres nu for at undgå yderligere skader på taget. Tagsten skal rettes og fastgøres. Skotrender skal eftergås og manglende tagsten suppleres med nye skæringer. Dette skal udføres indenfor et år. Anslået kr ,- Undertag skal tætnes omkring gennemføringer indenfor et år. Anslået kr ,- Der etableres luft tudsten ved tagfod for udluftning indenfor et år Anslået kr ,- Anslået restlevetid på taget som helhed vurderes på over 50 år efter renovering. Tagkonstruktionens tilstand vurderes til karakter Tagrender og nedløb Registrering Tagnedløb er udført i zink. De er opsat på facaderne og løber ned i en rensebrønd. Der er dog 2 nedløb som ikke har rensebrønde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Tagnedløb mod gadeside i zink er generelt i god tilstand. Ved regnvejr ses eet nedløb utæt, hvor vandet løber ned ad facadevæggen. Der er konstateret bagfald på tagrenderne mindst 2 steder mod vej. Tagrende er udført i zink med en cisterne hvor render samles over nedløbene. Der står relativt meget vand i flere render, hvilket indikerer at renderne ikke har det rette fald mod nedløbsrørene. I en samling er konstateret at renderne er for langt ud i cisternen. Tagrende er generelt i god stand. tilstandsrapport Tag 10

11 05 Der er indikation på at nedløbet er utæt 06 Der løber vand ned ad røret ved regnvejr Anbefalinger Det anbefales at tilse og rense tagrenderne i hele strækningen især ved overgange og cisterner. Dette skal gøres en gang om året hvis det skal sikres at disse fungerer. Det anbefales ved en given lejlighed at tilse nedløb i hele strækningen især ved overgange og ved fastholdelse til facade. Utæt nedløbsrør skal tætnes snarest. Anslået kr 5.000,- Anslået restlevetid på render og nedløb som helhed vurderes på over 20 år. Tagrender og nedløbs tilstand vurderes til karakter 2. tilstandsrapport Tag 11

12 5.2 Lofter i portrum Registrering Lofter i port rum er begge steder udført i malede krydsfinerplader og er i rimelig stand. Langs kanter er der er udført vandnæse i overgangen fra lodrette facader til vandret loft. Vandnæse dækker ikke ned over den vandrette krydsfinersplade, hvorfor fugt trænger ind i plader og de delaminerer disse. Vandnæser er også ødelagt nogle steder pga. påkørsel forårsaget af høje lastvogne. Denne udformning gør sig gældende mod gade og gård i begge port rum og alle steder med samme resultat. 07 Beskadiget vandnæse og krydsfinerplade 08 Delaminerede krydsfiner plader Anbefalinger Det anbefales at få udskiftet eksisterende vandnæse til nye med større flange til at kunne dække ned over krydsfiner. Partiel udskiftning af beskadiget krydsfiner vil forlænge levetiden. Vandnæser enkelte plader og maling. Anslået kr ,- Restlevetid på krydsfiner langs kanter vurderes til 5 år med synlig forværring af igangværende delaminering. Anslået restlevetid på loftet som helhed vurderes til år. Lofternes tilstand vurderes til karakter 5 tilstandsrapport Tag 12

13 6. Facader, udhæng, sokler og altaner 6.1 Facader, træbeklædning Registrering Træfacader er i umiddelbar god stand. Brædder og krydsfiner virker ikke så medtaget som det kan synes ved første øjekast. Selv på de øverste altaner er der ikke nævneværdig nedbrydning hvor man kunne formode dette. Der er et begrænset facadeareal og en del er fra oven beskyttet af markise selv om den er trukket ind. I bunden af hvert felt er der vandnæse ved vandrette samlinger, så vandet ikke har mulighed for at løbe om bagved plader. Der er ikke tegn på opfugtning i ender af krydsfiner. Enkelte brædder er dog begyndt at sprække fra enderne og er derfor egnet til udskiftning. 09 Malingen er meget sprækket og falmet og flere steder begyndt afskalning Altankasse beklædning mod vejen 10 Altankasse beklædning mod vejen tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 13

14 Anbefalinger Som det ses lider en del træværk af mangel på vedligeholdelse ved olie og maling. Set ud fra et vedligeholdelsesmæssigt arbejde, ligger der et stort arbejder i at få malet alt træværket på alle sider. Anslået kr ,- Yderligere skal denne procedure påtænkes gentaget hvert år afhængigt af valgt produkt til overfladebehandling. Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over år. Træværks tilstand vurderes til karakter 6. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 14

15 6.2 Facader, mursten Registrering Murværk synes generelt at være i god stand. Der er varierende farve på det pudsede murværk hvilket skyldes forskellige indfarvningsprodukter og op fugtninger. Der er dog konstateret enkelte revner i murværket samt enkelte steder hvor der er afskalninger i pudslaget Revner i murværk opstår grundet husets bevægelser. Nogle revner er mere kritiske end andre vurderet ud fra deres placering. 13 Murvange ved kældertrappe 14 Revne i facaden tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 15

16 Den udførte inddækningskant, på læ-muren, rundt langs murkrone er ikke udført hensigtsmæssigt med henblik på vandafledning. Der mangler en drypkant der leder vandet væk fra - i stedet for som nu, ned af murværket. Der er steder hvor der er synlige sten ved opgange. Noget tyder på, at der har været afrenset for graffiti eller udført flytning af udvendig belysning. På læ-mur ved kældertrappe ses afskalninger i øverste del af muren. Skader formodes at være sket ved stødpåvirkning. Blankt murværk har en meget lang levetid så længe det er intakt og ikke udsættes for vandindtrængning gennem revner og løse fuger. 15 Ramponeret facade 16 Skade efter hård påkørsel tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 16

17 Anbefalinger Det skal anbefales, at få udbedret revner uanset hvilket omfang de har og deres placering. Åbent murværk suger fugt til sig og der kan ske yderligere forværring ved frostsprængning af indtrængende vand. Revnes skal injiceres. Anslået kr ,- Det anbefales at få en murer til at gennemgå og reparerer murværk de steder hvor der er utætheder i tagnedløb og hvor murværk synes at være eller have været opfugtet efter at zinken er repareret. Endvidere bør fæstningssteder for gadebelysningen efterses da murværk og fuger her er udsat for et konstant træk ud ad. Ny zinkkant på læ-muren samt reparation af murværk. Anslået kr ,- Reparation af øvrigt murværk med indfarvet puds. Anslået kr ,- De steder hvor der er plantevækst langs facader anbefales det, at beskære således at kontakt til murværk mindskes. Specielt de steder hvor sollys har svært ved at trænge igennem. Her vil planter /buske holde på fugten til skade for murværk. Anslået restlevetid murværk som helhed vurderes på over 50 år. murværks tilstand vurderes til karakter 2-4. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 17

18 6.3 Udhæng over opgange Registrering 17 - Udhæng 18 - Udhæng Udhængene over indgangene er generelt i god stand med nyt tagbelægning og træværk fremstår som nymalet og intakt. Anbefalinger Husk vedligeholdelse indenfor 5 10 år Anslået restlevetid træværk og tag som helhed vurderes på over 20 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 2 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 18

19 6.4 Sokler Registrering Sokler er i umiddelbar god stand. Der er enkelte steder med mindre revner og enkelte steder hvor tiltag nu er nødvendigt. Betonsokkel under de bærende betonsøjler for altaner er medtaget i en sådan grad, at der stor risiko for yderligere forværring ved frostsprængninger Enkelt steder er pudslagt gået fra underlaget med en vandret revne på 10mm i bredde.. Der er konstateret revner i sokkel for stensvæg ved kældertrappe. Langs facade mod gade er der udført sokkelnicher med vandret overkant. Samme steder ses enkelte mindre revner ~100mm i udbredelse. Der ses fugtophobning synligt ved mørke aftegninger samt grønlig vækst på beton. Puds på muret sokkel er revnet og falder af. 21 Der er konstateret lodrette revner i sokkel / kældervæg under betonaltan Ødelagt pudslag på beton 20 Skadet sokkelhjørne af beton tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 19

20 21 Medtaget pudslag på murværk 22 Revne i soklen under altan Anbefalinger Det anbefales at få udbedret revnen indenfor et 1 år. Anslået kr ,- Det anbefales, at gennemgå alle sokler og udbedre revner, afskalninger indenfor en periode på 1-2 år. Anslået kr ,- Samtidig hermed anbefales det, at få udført hældning på de flade sokkelnicher således, at vandet ikke ligger stille og suger ned i soklen. Det anbefales at reparere puds på muret sokkel indenfor 1 år Anslået kr ,- Anslået restlevetid beton som helhed vurderes på over år. betonens tilstand vurderes til karakter 4 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 20

21 6.5 Altaner Facadealtankasser Registrering 23 Renoveret altankasse 24 Renoveret altankasse Der er altankasser mod vejene og mod haven. En stor del altankasser er renoveret. De altankasser der ikke er renoveret trænger til olie og maling. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 21

22 Anbefalinger Maling af altankasser indenfor 1 5 år. Anslået kr ,- Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over 10 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 3. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 22

23 6.5.2 Beton altangulve Registrering Altangulvene er beton dæk plader der hviler af på beton søjler. Der er 3 lag altaner og søjler der hviler af på de nederste søjler, der således er stærkt belastet. Ved beregninger er det vurderet at de nederste søjlers bæreevne er fuldt belastet og der er således kun sikkerheds margenen tilbage. Det anbefales derfor at hver enkelt altan ikke belastes yderligere. Alderen på betonen begynder at påvirke dens evne til at beskytte jernarmeringen. Siden opførelsen er betonen blevet udsat for CO2 - holdigt regnvand (sur nedbør) hvilket har ødelagt lidt af betonens evne til at beskytte jernarmeringen. Alle beton overflader i klimaskærmen er nu igennem snart 30 år blevet påvirket i nedbrydende retning af syreholdigt regnvand og denne nedbrydning er trængt ind igennem overfladen og ind i den bærende del. Anbefalinger Det anbefales at påbegynde en egentlig beton renovering ved en forebyggelses renovering. Det gøres ved at afrense alle beton overflader og derefter give alle overflader en overflade behandling. Sådanne overflade behandlinger forlænger typisk betonens levetid med år alt efter hvilket produkt der anvendes. Dette er en god rentabel investering idet en egentlig traditionel beton renovering derved kan udsættes i mange år. Overflade behandling af altaner indenfor 1 5 år Anslået kr ,- Overflade behandling af beton søjler indenfor 1 5 år Anslået kr ,- Anslået restlevetid på betonen som helhed vurderes på over 30 år. Betonens tilstand vurderes til karakter 4 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 23

24 7. Vinduer 7.1 Vinduer Registrering 27 vindue mod vejen 28 vindue mod 29 vindue mod vejen 30 vindue mod vejen tilstandsrapport Vinduer 24

25 Der er flere forskellige typer vinduer, men fælles for dem alle er, at det er malede trævinduer fra byggeriets opførelse. Vinduerne er generelt i god stand Der er stor forskel på hvor godt de enkelte vinduer er beskyttet af udhæng og læsider. 27 Nogle af vinduerne er ikke blevet smurt jævnligt og det slider på de gående dele. Der er nogle vinduer hvor tætningslister begynder at svigte. Anbefalinger Det anbefales at få smurt alle gående dele på døre og vinduer mindst en gang om året. Det anbefales et gennemgå tætningslister for funktion og udskifte dårlige lister. Det anbefales at malerbehandle alle vinduer indenfor 1 5 år. Anslået kr ,- Denne behandling skal foretages med en frekvens på 7 10 år Anslået restlevetid af træværk som helhed vurderes på over 20 år efter malerbehandling. Træværks tilstand vurderes til karakter 4. tilstandsrapport Vinduer 25

26 7.2 Stålrør Registrering 31 De store låger til haveanlægget har begyndende rust 32 Stor skade efter påkørsel. Alle altanværn fremstår intakte og fint galvaniserede både mor vej og have De 2 store låge partier fremstår nedslidte og rustne i store partier Der er opstået stor skade på det ene parti efter påkørsel. 32 Alle gående dele trænger til at blive smurt. tilstandsrapport Vinduer 26

27 33 Værn ved vinduer mod vej, intakt galvaniseret. 34 Altanværn i galvaniseret stål fremstår intakt. Anbefalinger Det anbefales at smøre alle gående dele mindst en gang om året. Det anbefales at få repareret de store deformeringer på låge parti. Anslået kr ,- Det anbefales at udføre overflade behandling i form af 3x maling på de 2 store låge partier. Anslået kr ,- Anslået restlevetid på værn og låger som helhed vurderes på over 30 år efter behandling. Stålværn tilstand vurderes til karakter 1. Ståldøre og lågepartiers tilstand vurderes til karakter 2-5. tilstandsrapport Vinduer 27

28 8. Udvendige døre 8.1 Hoveddøre Registrering 35 Hoveddør mod vejen 36 Hoveddør mod vejen Alle hoveddøre er beskyttet af udhæng og overbygninger. Hoveddørene fremstår intakte og kun lidt slidte i malingen Sparkepladerne er intakte og virker efter hensigten. Dørene mod havesiden fremstår intakte og kun lidt slidte i malingen 37 tilstandsrapport Udvendige døre 28

29 [Dobbeltklik her for at indsætte billede] 37 Hoveddør mod haven sidder lidt beskyttet. [Billedetekst] Anbefalinger Det anbefales at smøre alle døre mindst 1 gang årligt. Det anbefales at male behandle alle døre 1 5 år Anslået kr ,- Det anbefales at efterse og reparere tætningslister 1 gang årligt Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over 10 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 3. tilstandsrapport Udvendige døre 29

30 8.2 Altandøre Registrering 39 Ridse i ny skydedørs rude 40 Lister falder ud af nye skydedøre Der er altandøre både mod vej og mod have. På øverste etage er skydedørs partierne mod haven udskiftet til nye med alukanter udvendigt. Disse døre er der for nyligt afholdt 1-års eftersyn på med udbedring af mangler. De øvrige døre er i lidt dårlig tilstand med manglende smøring og dårlige eller manglende tætningslister. Der er afskalninger af maling tilstandsrapport Udvendige døre 30

31 41 Manglende maling bag ved mærkater på nye døre- 42 Der er 4 etager hvoraf de 3 nederste er gamle døre. Anbefalinger Det anbefales at vedligeholde altandørene med maling af udvendige overflader. 1 5 år Anslået kr ,- Det anbefales at vedligeholde altandørene med smøring og nye lister indenfor 1 år. Anslået kr ,- Anslået restlevetid på dørenes træværk som helhed vurderes på over 20 år efter vedligeholdelse. Træværks tilstand vurderes til karakter 3 tilstandsrapport Udvendige døre 31

32 9. Trapper 9.1 Udvendige trapper ved opgange Registrering 43 Hoveddørs trappe sat af granit 44 - Hoveddørs trappe sat af granit 45 - Hoveddørs trappe sat af granit 46 Nedsænket trappetrin med afløbsrende. tilstandsrapport Trapper 32

33 Hoved trappe trinnene er udført af chaussesten med rendesten som kanter, der er sat til den ønskede højde. En del af det materiale som stenene er sat i er imidlertid vasket bort med regnvandet og det har efterladt dybe revner imellem nogle af chaussestenene. Dette gør trapperne ustabile. I den sidste trappe er der indbygget et rende afløb der trænger til oprensning. Anbefalinger Det anbefales at reparere trapperne ved at udfylde de opståede hulrum med cementstabiliseret grus indenfor 1 år samt løbende vedligeholdelse. Anslået kr ,- Rende afløbet i den sidste trappe skal oprenset mindst 2 gange årligt. Anslået restlevetid af trapperne før reparation som helhed vurderes på 1-05 år. Anslået restlevetid af trapperne efter reparation som helhed vurderes på over 50 år. Trappens tilstand vurderes til karakter 2 tilstandsrapport Trapper 33

34 9.2 Udvendig kældertrappe Registrering 47 Stålgitter lågen fra trappen til kælder 48 Kældertrappe til affaldshåndtering Kældertrappen der anvendes til transport af affaldscontainere er meget slidt men ikke direkte gået i stykker. Lågen trænger til maling og smøring Anbefalinger Det skal overvejes om hele trappen skal belægges med en skridsikker overflade belægning i form af epoxy eller en akryl belægning f.eks. ts 05 eller Tape-create. Anslået kr ,- Det er vigtigt at rende afløbet for enden af trappen bliver oprenset jævnligt f.eks. hver 6. måned. Lågen af stål anbefales smurt og malet. Anslået kr ,- Anslået restlevetid af trappen som helhed vurderes på 5-10 år. Trappens tilstand vurderes til karakter 5 tilstandsrapport Trapper 34

35 10. Terræn og haveanlæg 10.1 Anlæg i haven og fortov Registrering 49 Vand på fortov med fald mod bygningen 50 Det smukke haveanlæg med meget beplantning Anbefalinger Som det ses på billede 49 er der fald på fortov mod huset. Dette skal rettes op. Rensebrønde og afløb skal oprenses jævnligt og mindst 2 gange årligt. Den flotte træbelægning omkring poolen skal have olie 1 x årligt eventuelt efter slibning. Det er vigtigt at beplantningen klippes hensigtsmæssigt for at bevare det smukke anlæg. tilstandsrapport Terræn og haveanlæg G:\A4\A431\-C\1-Start\Rapport.docx 35

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport

AB ENGHAVEN. Vedligeholdelsesrapport AB ENGHAVEN Vedligeholdelsesrapport ARI BYGGERÅDGIVNING Gammel Køge Landevej 55. 03 sal. Postadr.: Postboks 453 2500 Valby Telefon.: 70 22 77 15 Cvr nr.: 29 21 24 22 www.ari.dk Sags nr.: 0614 Vedligeholdelsesrapport

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere