15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE"

Transkript

1 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

2 Strandvejen Hellerup Tlf CVR: Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord ØLLGAARD udførte i forsommer 2005 en tilsvarende tilstandsrapport som nærværende. Ejerforeningen har i den efterfølgende periode, udført vedligeholdelse efter de anbefalinger som blev oplyst. Denne tilstandsrapport, vurderer det udførte og lægger grundlag for de kommende års vedligeholdelse. Med venlig hilsen Leif Frandsen Macheel Sagsingeniør Jes Thaulow Projektleder Tlf tilstandsrapport - - Forord 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål og anvendelse Besigtigelse Kort om Ejendommen Konklusion Tag Tagrender og nedløb Lofter i portrum Facader, udhæng, sokler og altaner Facader, træbeklædning Facader, mursten Udhæng over opgange Sokler Altaner Facadealtankasser Beton altangulve Vinduer Vinduer Stålrør Udvendige døre Hoveddøre Altandøre Trapper Udvendige trapper ved opgange Udvendig kældertrappe Terræn og haveanlæg Anlæg i haven og fortov tilstandsrapport - - Indholdsfortegnelse 3

4 1. Rapportens formål og anvendelse Formålet med rapporten er, igennem en byggeteknisk tilstand beskrivelse af ejendommen, at give beboerne og deres repræsentanter en mulighed for at vurdere ejendommens nødvendige vedligeholdelse i årene fremover for at bevare værdierne i ejendommen. Under hvert bygningsafsnit, giver rapporten anvisning på foranstaltninger, der er nødvendige at udføre her og nu, således at ejendommens konstruktioner ikke forringes. Rapporten skal tjene som grundlag for en prioritering af hvilke arbejder, der skal udføres nu og hvilke arbejder, der skal udføres de næste 10 år. Prioriteringen tænkes foretaget af foreningens bestyrelse og administrator i samarbejde med Øllgaard Rådgivende Ingeniører, således at der herefter kan udarbejdes en egentlig plan. De anslåede økonomiske konsekvenser ved en evt. udbedring/udskiftning fremgår under hvert bygningsafsnit. Priserne er overslagspriser ekskl. moms og baseret på erfaringsresultater fra lignende opgaver. Ud over de nævnte beløb skal der regnes med almindelig løbende vedligeholdelse. Bygningens vedligeholdelsesmæssige stand gives karakter efter nedenstående. Karaktererne er inddelt i 3 hovedgrupper: A. Almindelig god stand karakter 1, 2 og 3 Karaktererne i hovedgruppen almindelig god stand anvendes, hvor vedligeholdelse, der ikke kræver egentlige reparationsarbejder, er nødvendig for at hindre en begyndende nedbrydning af bygningsdelen. B. Mindre istandsættelse nødvendig karakter 4, 5 og 6 Karaktererne i hovedgruppen mindre istandsættelse nødvendig anvendes, hvor istandsættelse af den eksisterende konstruktion kan hindre yderligere forfald og sætte konstruktionen i acceptabel stand. C. Større istandsættelsesarbejder eller udskiftning nødvendig karakter 7, 8 og 9 Karaktererne i hovedgruppen større istandsættelser eller udskiftning nødvendig anvendes hvor bygningsdelene er i en sådan forfatning, at egentlig udskiftning eller store istandsættelser er nødvendige. tilstandsrapport Rapportens formål og anvendelse 4

5 2. Besigtigelse Besigtigelsen har fundet sted over en periode i september december. Besigtigelse er udelukkende baseret på en visuel gennemgang af ejendommen uden destruktive indgreb af nogen art, og er kun dækkende for klimaskærmen og indvendigt i tagrum. Klimaskærmen er defineret som alle de bygningsdele der har direkte kontakt med det udvendige klima. Det er tag med rygning, skotrender og grater, tagrender og nedløbsrør, facader med døre, vinduer og beklædninger samt sokler, trapper og åbne gennemgange. Der er udført stikprøvevis gennemgang af altaner og facader på altaner fordelt på 1. til 3. sal. Ved gennemgangen er alle facader gennemgået mod gade og have hørende til: - Helsingborggade nr (Landskronagade) - Kildevældsgade 79a -83b - Tagrum over alle opgange. tilstandsrapport Besigtigelse 5

6 3. Kort om Ejendommen Ejendommen er beliggende i Københavns Kommune og anvendes til beboelse. Ejendommen ejes af ejerforeningen E/F Wessels Have, opført i perioden Består af 12 opgange med hovedtrappe og med udgang til begge sider, gade / gård. Der er ialt 95 lejligheder. Ejendommen er bygget i 4 etager med fuld kælder og stort uudnyttet tagrum. Tagkonstruktionen er et sadeltag med tagbelægning af røde vingetegl. Der er placeret udsugningsanlæg fra lejlighederne i tagrummene. Facader er opført i henholdsvis filtset murværk og i let konstruktion af træ. Der er altaner til facaden mod have og franske altandøre med blomsterkasser mod gade. Enkelte lejligheder har altan mod gade. Ejendommens vinduer til lejligheder og hoveddøre til trapper er udført i massivt træ, med termoruder. Der er for ca. 1 år siden skiftet skydedøre mod haven på den øverste etage. Her er der anvendt træ/alu til de nye skydedøre. tilstandsrapport Kort om Ejendommen 6

7 4. Konklusion Wessels have er generelt et kvalitets byggeri opført med gode materialer og med et fantastisk have anlæg. På facaderne er der dog brugt mange lette konstruktioner af træ, der er meget vedligeholdelses tunge. For at bevare den høje kvalitet er det en betingelse at afsætte beløb til løbende vedligeholdelse. Facadebeklædningen trænger til overflade behandling for ikke at blive ødelagt. Døre og vinduer skal malerbehandles med en frekvens på 7 10 år for at blive bevaret. Der er en del vedligeholdelsesarbejder som oprensning af brønde og afløb samt smøring af hængsler og andre gående dele der kan udføres løbende af fast personale. Men andre mere fagbetonede arbejder bør udføres af fagudlærte håndværkere. Der skal regnes med udgifter til maling vedligeholdelse indenfor 5 år på ca. kr ,- Og indenfor de følgende 5 10 år skal der yderligere afsættes ca ,- Der skal regnes med mindre vedligeholdelsesarbejder indenfor 2 år på ca. kr ,- Der skal regnes med udgifter til beton vedligeholdelse indenfor 5 år på ca. kr ,- Efterfølgende skal der regnes med beton vedligeholdelse 5 10 år på ca. kr ,- tilstandsrapport Konklusion 7

8 5. Tag Registrering 01 løse tagsten på grater 02 hul i undertag ved gennemføringer Tagkonstruktionen er et såkaldt sadeltag med klimaskærm udført i røde vingetegl. Tagrummet er volumenmæssigt i 1½ etage Tagrummet indeholder føringsveje for vand og varmeinstallationer samt ventilationskanaler og aggregater. Teglstenene er ikke umiddelbart tilgængelige fra tagrummet. Her er der udført undertag type Monarfol. Undertaget er ved tagfod ført korrekt oven på underlag for rendejern og i kip er den fastgjort på siden af rygningsplanke. Under graterne er der imidlertid synligt ikke beskyttet træ som stenene er sømmet ned i. På billede 01 ses søm eller skrue som ikke holder tagstenen på plads. Der er steder hvor undertaget ikke er tæt omkring f.eks. rør. Undertaget skal være en hel tæt membran for at have den afskærmende effekt for slagregn / fygesne. 02. To steder er der observeret forkerte gennemføringer i undertaget for udluftning af faldstammer. Gennemføringer er nogle steder udført med tape frem for original gennemføring til undertag. Der er mulighed for vandindtrængning hvor der ikke sluttes tæt om rør og andre gennemføringer. tilstandsrapport Tag 8

9 Tagrummet skal udluftes ved skorstenseffekt gennem luftspalte i tagfod og kip. Ved gennemgangen er det konstateret, at der er manglende tilskudsluft ved tagfod da isolering oven på betondæk ligger helt ud til tagfoden og dermed lukker for lufttilførsel. Der er dog ikke tegn på fugt eller nogen form for nedbrydning af trækonstruktioner i tagrum. 03 der mangler en skåret tagsten 04 træværk er friskt og ikke opfugtet Udefra kan der visse steder konstateres løse rygningstegl. Enkelte steder ses løse teglsten samt steder hvor der mangler tegl. En af årsagerne til de løse teglsten langs tagfoden skyldes blåregn som vokser op ad facaderne på havesiden og herfra videre op i taget. Der er enkelte steder hvor der er mosvækst på teglsten. Mosvæksten vil med tiden vende tilbage efter afrensning og bør med jævne mellemrum afrenses. Skotrender er udført i zink og ser umiddelbar ud til at være i god stand, men har ikke kunnet besigtiges nærmere. Der er ikke synlige opfugtninger på træunderlag under zinken. tilstandsrapport Tag 9

10 Anbefalinger Det er nødvendigt at fjerne blåregn fra taget tidligere på året end det gøres nu for at undgå yderligere skader på taget. Tagsten skal rettes og fastgøres. Skotrender skal eftergås og manglende tagsten suppleres med nye skæringer. Dette skal udføres indenfor et år. Anslået kr ,- Undertag skal tætnes omkring gennemføringer indenfor et år. Anslået kr ,- Der etableres luft tudsten ved tagfod for udluftning indenfor et år Anslået kr ,- Anslået restlevetid på taget som helhed vurderes på over 50 år efter renovering. Tagkonstruktionens tilstand vurderes til karakter Tagrender og nedløb Registrering Tagnedløb er udført i zink. De er opsat på facaderne og løber ned i en rensebrønd. Der er dog 2 nedløb som ikke har rensebrønde, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Tagnedløb mod gadeside i zink er generelt i god tilstand. Ved regnvejr ses eet nedløb utæt, hvor vandet løber ned ad facadevæggen. Der er konstateret bagfald på tagrenderne mindst 2 steder mod vej. Tagrende er udført i zink med en cisterne hvor render samles over nedløbene. Der står relativt meget vand i flere render, hvilket indikerer at renderne ikke har det rette fald mod nedløbsrørene. I en samling er konstateret at renderne er for langt ud i cisternen. Tagrende er generelt i god stand. tilstandsrapport Tag 10

11 05 Der er indikation på at nedløbet er utæt 06 Der løber vand ned ad røret ved regnvejr Anbefalinger Det anbefales at tilse og rense tagrenderne i hele strækningen især ved overgange og cisterner. Dette skal gøres en gang om året hvis det skal sikres at disse fungerer. Det anbefales ved en given lejlighed at tilse nedløb i hele strækningen især ved overgange og ved fastholdelse til facade. Utæt nedløbsrør skal tætnes snarest. Anslået kr 5.000,- Anslået restlevetid på render og nedløb som helhed vurderes på over 20 år. Tagrender og nedløbs tilstand vurderes til karakter 2. tilstandsrapport Tag 11

12 5.2 Lofter i portrum Registrering Lofter i port rum er begge steder udført i malede krydsfinerplader og er i rimelig stand. Langs kanter er der er udført vandnæse i overgangen fra lodrette facader til vandret loft. Vandnæse dækker ikke ned over den vandrette krydsfinersplade, hvorfor fugt trænger ind i plader og de delaminerer disse. Vandnæser er også ødelagt nogle steder pga. påkørsel forårsaget af høje lastvogne. Denne udformning gør sig gældende mod gade og gård i begge port rum og alle steder med samme resultat. 07 Beskadiget vandnæse og krydsfinerplade 08 Delaminerede krydsfiner plader Anbefalinger Det anbefales at få udskiftet eksisterende vandnæse til nye med større flange til at kunne dække ned over krydsfiner. Partiel udskiftning af beskadiget krydsfiner vil forlænge levetiden. Vandnæser enkelte plader og maling. Anslået kr ,- Restlevetid på krydsfiner langs kanter vurderes til 5 år med synlig forværring af igangværende delaminering. Anslået restlevetid på loftet som helhed vurderes til år. Lofternes tilstand vurderes til karakter 5 tilstandsrapport Tag 12

13 6. Facader, udhæng, sokler og altaner 6.1 Facader, træbeklædning Registrering Træfacader er i umiddelbar god stand. Brædder og krydsfiner virker ikke så medtaget som det kan synes ved første øjekast. Selv på de øverste altaner er der ikke nævneværdig nedbrydning hvor man kunne formode dette. Der er et begrænset facadeareal og en del er fra oven beskyttet af markise selv om den er trukket ind. I bunden af hvert felt er der vandnæse ved vandrette samlinger, så vandet ikke har mulighed for at løbe om bagved plader. Der er ikke tegn på opfugtning i ender af krydsfiner. Enkelte brædder er dog begyndt at sprække fra enderne og er derfor egnet til udskiftning. 09 Malingen er meget sprækket og falmet og flere steder begyndt afskalning Altankasse beklædning mod vejen 10 Altankasse beklædning mod vejen tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 13

14 Anbefalinger Som det ses lider en del træværk af mangel på vedligeholdelse ved olie og maling. Set ud fra et vedligeholdelsesmæssigt arbejde, ligger der et stort arbejder i at få malet alt træværket på alle sider. Anslået kr ,- Yderligere skal denne procedure påtænkes gentaget hvert år afhængigt af valgt produkt til overfladebehandling. Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over år. Træværks tilstand vurderes til karakter 6. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 14

15 6.2 Facader, mursten Registrering Murværk synes generelt at være i god stand. Der er varierende farve på det pudsede murværk hvilket skyldes forskellige indfarvningsprodukter og op fugtninger. Der er dog konstateret enkelte revner i murværket samt enkelte steder hvor der er afskalninger i pudslaget Revner i murværk opstår grundet husets bevægelser. Nogle revner er mere kritiske end andre vurderet ud fra deres placering. 13 Murvange ved kældertrappe 14 Revne i facaden tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 15

16 Den udførte inddækningskant, på læ-muren, rundt langs murkrone er ikke udført hensigtsmæssigt med henblik på vandafledning. Der mangler en drypkant der leder vandet væk fra - i stedet for som nu, ned af murværket. Der er steder hvor der er synlige sten ved opgange. Noget tyder på, at der har været afrenset for graffiti eller udført flytning af udvendig belysning. På læ-mur ved kældertrappe ses afskalninger i øverste del af muren. Skader formodes at være sket ved stødpåvirkning. Blankt murværk har en meget lang levetid så længe det er intakt og ikke udsættes for vandindtrængning gennem revner og løse fuger. 15 Ramponeret facade 16 Skade efter hård påkørsel tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 16

17 Anbefalinger Det skal anbefales, at få udbedret revner uanset hvilket omfang de har og deres placering. Åbent murværk suger fugt til sig og der kan ske yderligere forværring ved frostsprængning af indtrængende vand. Revnes skal injiceres. Anslået kr ,- Det anbefales at få en murer til at gennemgå og reparerer murværk de steder hvor der er utætheder i tagnedløb og hvor murværk synes at være eller have været opfugtet efter at zinken er repareret. Endvidere bør fæstningssteder for gadebelysningen efterses da murværk og fuger her er udsat for et konstant træk ud ad. Ny zinkkant på læ-muren samt reparation af murværk. Anslået kr ,- Reparation af øvrigt murværk med indfarvet puds. Anslået kr ,- De steder hvor der er plantevækst langs facader anbefales det, at beskære således at kontakt til murværk mindskes. Specielt de steder hvor sollys har svært ved at trænge igennem. Her vil planter /buske holde på fugten til skade for murværk. Anslået restlevetid murværk som helhed vurderes på over 50 år. murværks tilstand vurderes til karakter 2-4. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 17

18 6.3 Udhæng over opgange Registrering 17 - Udhæng 18 - Udhæng Udhængene over indgangene er generelt i god stand med nyt tagbelægning og træværk fremstår som nymalet og intakt. Anbefalinger Husk vedligeholdelse indenfor 5 10 år Anslået restlevetid træværk og tag som helhed vurderes på over 20 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 2 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 18

19 6.4 Sokler Registrering Sokler er i umiddelbar god stand. Der er enkelte steder med mindre revner og enkelte steder hvor tiltag nu er nødvendigt. Betonsokkel under de bærende betonsøjler for altaner er medtaget i en sådan grad, at der stor risiko for yderligere forværring ved frostsprængninger Enkelt steder er pudslagt gået fra underlaget med en vandret revne på 10mm i bredde.. Der er konstateret revner i sokkel for stensvæg ved kældertrappe. Langs facade mod gade er der udført sokkelnicher med vandret overkant. Samme steder ses enkelte mindre revner ~100mm i udbredelse. Der ses fugtophobning synligt ved mørke aftegninger samt grønlig vækst på beton. Puds på muret sokkel er revnet og falder af. 21 Der er konstateret lodrette revner i sokkel / kældervæg under betonaltan Ødelagt pudslag på beton 20 Skadet sokkelhjørne af beton tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 19

20 21 Medtaget pudslag på murværk 22 Revne i soklen under altan Anbefalinger Det anbefales at få udbedret revnen indenfor et 1 år. Anslået kr ,- Det anbefales, at gennemgå alle sokler og udbedre revner, afskalninger indenfor en periode på 1-2 år. Anslået kr ,- Samtidig hermed anbefales det, at få udført hældning på de flade sokkelnicher således, at vandet ikke ligger stille og suger ned i soklen. Det anbefales at reparere puds på muret sokkel indenfor 1 år Anslået kr ,- Anslået restlevetid beton som helhed vurderes på over år. betonens tilstand vurderes til karakter 4 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 20

21 6.5 Altaner Facadealtankasser Registrering 23 Renoveret altankasse 24 Renoveret altankasse Der er altankasser mod vejene og mod haven. En stor del altankasser er renoveret. De altankasser der ikke er renoveret trænger til olie og maling. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 21

22 Anbefalinger Maling af altankasser indenfor 1 5 år. Anslået kr ,- Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over 10 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 3. tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 22

23 6.5.2 Beton altangulve Registrering Altangulvene er beton dæk plader der hviler af på beton søjler. Der er 3 lag altaner og søjler der hviler af på de nederste søjler, der således er stærkt belastet. Ved beregninger er det vurderet at de nederste søjlers bæreevne er fuldt belastet og der er således kun sikkerheds margenen tilbage. Det anbefales derfor at hver enkelt altan ikke belastes yderligere. Alderen på betonen begynder at påvirke dens evne til at beskytte jernarmeringen. Siden opførelsen er betonen blevet udsat for CO2 - holdigt regnvand (sur nedbør) hvilket har ødelagt lidt af betonens evne til at beskytte jernarmeringen. Alle beton overflader i klimaskærmen er nu igennem snart 30 år blevet påvirket i nedbrydende retning af syreholdigt regnvand og denne nedbrydning er trængt ind igennem overfladen og ind i den bærende del. Anbefalinger Det anbefales at påbegynde en egentlig beton renovering ved en forebyggelses renovering. Det gøres ved at afrense alle beton overflader og derefter give alle overflader en overflade behandling. Sådanne overflade behandlinger forlænger typisk betonens levetid med år alt efter hvilket produkt der anvendes. Dette er en god rentabel investering idet en egentlig traditionel beton renovering derved kan udsættes i mange år. Overflade behandling af altaner indenfor 1 5 år Anslået kr ,- Overflade behandling af beton søjler indenfor 1 5 år Anslået kr ,- Anslået restlevetid på betonen som helhed vurderes på over 30 år. Betonens tilstand vurderes til karakter 4 tilstandsrapport Facader, udhæng, sokler og altaner 23

24 7. Vinduer 7.1 Vinduer Registrering 27 vindue mod vejen 28 vindue mod 29 vindue mod vejen 30 vindue mod vejen tilstandsrapport Vinduer 24

25 Der er flere forskellige typer vinduer, men fælles for dem alle er, at det er malede trævinduer fra byggeriets opførelse. Vinduerne er generelt i god stand Der er stor forskel på hvor godt de enkelte vinduer er beskyttet af udhæng og læsider. 27 Nogle af vinduerne er ikke blevet smurt jævnligt og det slider på de gående dele. Der er nogle vinduer hvor tætningslister begynder at svigte. Anbefalinger Det anbefales at få smurt alle gående dele på døre og vinduer mindst en gang om året. Det anbefales et gennemgå tætningslister for funktion og udskifte dårlige lister. Det anbefales at malerbehandle alle vinduer indenfor 1 5 år. Anslået kr ,- Denne behandling skal foretages med en frekvens på 7 10 år Anslået restlevetid af træværk som helhed vurderes på over 20 år efter malerbehandling. Træværks tilstand vurderes til karakter 4. tilstandsrapport Vinduer 25

26 7.2 Stålrør Registrering 31 De store låger til haveanlægget har begyndende rust 32 Stor skade efter påkørsel. Alle altanværn fremstår intakte og fint galvaniserede både mor vej og have De 2 store låge partier fremstår nedslidte og rustne i store partier Der er opstået stor skade på det ene parti efter påkørsel. 32 Alle gående dele trænger til at blive smurt. tilstandsrapport Vinduer 26

27 33 Værn ved vinduer mod vej, intakt galvaniseret. 34 Altanværn i galvaniseret stål fremstår intakt. Anbefalinger Det anbefales at smøre alle gående dele mindst en gang om året. Det anbefales at få repareret de store deformeringer på låge parti. Anslået kr ,- Det anbefales at udføre overflade behandling i form af 3x maling på de 2 store låge partier. Anslået kr ,- Anslået restlevetid på værn og låger som helhed vurderes på over 30 år efter behandling. Stålværn tilstand vurderes til karakter 1. Ståldøre og lågepartiers tilstand vurderes til karakter 2-5. tilstandsrapport Vinduer 27

28 8. Udvendige døre 8.1 Hoveddøre Registrering 35 Hoveddør mod vejen 36 Hoveddør mod vejen Alle hoveddøre er beskyttet af udhæng og overbygninger. Hoveddørene fremstår intakte og kun lidt slidte i malingen Sparkepladerne er intakte og virker efter hensigten. Dørene mod havesiden fremstår intakte og kun lidt slidte i malingen 37 tilstandsrapport Udvendige døre 28

29 [Dobbeltklik her for at indsætte billede] 37 Hoveddør mod haven sidder lidt beskyttet. [Billedetekst] Anbefalinger Det anbefales at smøre alle døre mindst 1 gang årligt. Det anbefales at male behandle alle døre 1 5 år Anslået kr ,- Det anbefales at efterse og reparere tætningslister 1 gang årligt Anslået restlevetid træværk som helhed vurderes på over 10 år. Træværks tilstand vurderes til karakter 3. tilstandsrapport Udvendige døre 29

30 8.2 Altandøre Registrering 39 Ridse i ny skydedørs rude 40 Lister falder ud af nye skydedøre Der er altandøre både mod vej og mod have. På øverste etage er skydedørs partierne mod haven udskiftet til nye med alukanter udvendigt. Disse døre er der for nyligt afholdt 1-års eftersyn på med udbedring af mangler. De øvrige døre er i lidt dårlig tilstand med manglende smøring og dårlige eller manglende tætningslister. Der er afskalninger af maling tilstandsrapport Udvendige døre 30

31 41 Manglende maling bag ved mærkater på nye døre- 42 Der er 4 etager hvoraf de 3 nederste er gamle døre. Anbefalinger Det anbefales at vedligeholde altandørene med maling af udvendige overflader. 1 5 år Anslået kr ,- Det anbefales at vedligeholde altandørene med smøring og nye lister indenfor 1 år. Anslået kr ,- Anslået restlevetid på dørenes træværk som helhed vurderes på over 20 år efter vedligeholdelse. Træværks tilstand vurderes til karakter 3 tilstandsrapport Udvendige døre 31

32 9. Trapper 9.1 Udvendige trapper ved opgange Registrering 43 Hoveddørs trappe sat af granit 44 - Hoveddørs trappe sat af granit 45 - Hoveddørs trappe sat af granit 46 Nedsænket trappetrin med afløbsrende. tilstandsrapport Trapper 32

33 Hoved trappe trinnene er udført af chaussesten med rendesten som kanter, der er sat til den ønskede højde. En del af det materiale som stenene er sat i er imidlertid vasket bort med regnvandet og det har efterladt dybe revner imellem nogle af chaussestenene. Dette gør trapperne ustabile. I den sidste trappe er der indbygget et rende afløb der trænger til oprensning. Anbefalinger Det anbefales at reparere trapperne ved at udfylde de opståede hulrum med cementstabiliseret grus indenfor 1 år samt løbende vedligeholdelse. Anslået kr ,- Rende afløbet i den sidste trappe skal oprenset mindst 2 gange årligt. Anslået restlevetid af trapperne før reparation som helhed vurderes på 1-05 år. Anslået restlevetid af trapperne efter reparation som helhed vurderes på over 50 år. Trappens tilstand vurderes til karakter 2 tilstandsrapport Trapper 33

34 9.2 Udvendig kældertrappe Registrering 47 Stålgitter lågen fra trappen til kælder 48 Kældertrappe til affaldshåndtering Kældertrappen der anvendes til transport af affaldscontainere er meget slidt men ikke direkte gået i stykker. Lågen trænger til maling og smøring Anbefalinger Det skal overvejes om hele trappen skal belægges med en skridsikker overflade belægning i form af epoxy eller en akryl belægning f.eks. ts 05 eller Tape-create. Anslået kr ,- Det er vigtigt at rende afløbet for enden af trappen bliver oprenset jævnligt f.eks. hver 6. måned. Lågen af stål anbefales smurt og malet. Anslået kr ,- Anslået restlevetid af trappen som helhed vurderes på 5-10 år. Trappens tilstand vurderes til karakter 5 tilstandsrapport Trapper 34

35 10. Terræn og haveanlæg 10.1 Anlæg i haven og fortov Registrering 49 Vand på fortov med fald mod bygningen 50 Det smukke haveanlæg med meget beplantning Anbefalinger Som det ses på billede 49 er der fald på fortov mod huset. Dette skal rettes op. Rensebrønde og afløb skal oprenses jævnligt og mindst 2 gange årligt. Den flotte træbelægning omkring poolen skal have olie 1 x årligt eventuelt efter slibning. Det er vigtigt at beplantningen klippes hensigtsmæssigt for at bevare det smukke anlæg. tilstandsrapport Terræn og haveanlæg G:\A4\A431\-C\1-Start\Rapport.docx 35

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ACCISSEBODEN KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan Råd til byggeri. Vedligeholdelsesplan For ejerforeningen Hasserishave, 9000 Aalborg Sags nr.: 15-0112 Dato: 10.09.2015 Udført af: TN Marcussen A/S Tlf. nr. + 45 9630 0393 CVR 36917318 Nyhavnsgade 4A Fax

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere