Emne 4. Indvindingsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne 4. Indvindingsområde"

Transkript

1 Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4 Behov for grundvandsbeskyttelse Amtet har kortlagt 2 områder med forurening (købmand og smed), der er også smedene på Syrenvej ved kirken, men vurderingen afventer kommunens kortlægning Vore boringer er fra 1936 og 1966, men fungerer. Der holdes øje ved pejlingerne med boring 1 (1936). Overvejelser om ny boring pågår. Afventer kommunens kortlægning Har vi tinglyst vore boringer 4.6 Har vi tinglyst vore ledninger Boringerne er placeret i vandværket, som er vores egne, derfor er en separat tinglysning ikke nødvendig Vi har en ledning til 3 forbrugere på vej som ligger over markerne syd for Præstegården, denne er ikke tinglyst, og vi kender ikke den nøjagtige placering. 4.6

2 5 - Grundvand 5.1 Problemer med grundvandskvalitet. 5.2 Kontrol af prøveudtagningssteder Vi har problemer med for højt indhold af Fosfor i vandet. Der er søgt dispensation fra kommunen, samtidig undersøges muligheder for at nedbringe indholdet af fosfor. Udtagningssteder er i orden. Drøftet med Analytec 5.3 Administration af analyserne. Analyserne foreligger elektronisk og sendes til bestyrelsen, ligesom de lægges på hjemmesiden. Alle forbrugere modtager en gang om året en kopi af en prøveanalyse af vandet på nettet. 5.4 Er indvindings-tilladelsen i orden. Vi har en tilladelse til at indvinde m 3 om året frem til 1. januar

3 6. - Boringer 6.1 Hvordan er boringernes tilstand? 6.2 Boringsnære beskyttelsesområder. Boringerne er fra 1936 (boring 1) og 1966 (boring 2). Vurderet til at være i orden af brøndborer i Løbende kontrol ved kvartalsvise pejlinger. Separat skema viser pejlingerne. Afventer oplysninger fra kommunen Kontrol af pumper, hvad er status. Pumper kontrolleres årligt af Grundfos, servicerapport foreligger i vandværket 6.4 Pejling af boringer Se separat side med målinger. 6.5 Tekniske forhold omkring boringer. Ingen bemærkninger. 6.6 Forsyning og styring. Ingen bemærkninger. -3

4 7. - Vandværket 7.1 Udvendigt udseende. Afskallinger 7 i murpuds. Dørene trænger til maling Myggenet eller lign. Over alle åbninger. Net på overløb fra tanken udskiftes til fintmasket net Hygiejne. Der er krav om hygiejnekursus, videre tiltag afventer kursus Indvendigt udseende. Trolltex plader i filterrum er løse, fliser i filterrum er misfarvede Arbejdsforholdene i Der er udarbejdet APV i Ny vandværket. udarbejdes i indeværende år Udstyr og værktøj. Der indkøbes lidt værktøj. 7.7 Er der aftaler med håndværkere, der arbejder på værk og ledninger. 7.8 Sikkerhed med hvem der kommer i værket. Ingen håndværker har adgang til værket uden aftale med bestyrelsen. Der bruges kun faste autoriserede håndværkere. Kun bestyrelsen har nøgler til vandværket. Ingen andre har adgang til værket uden aftale med et bestyrelsesmedlem. 7.9 Klima i værket. Affugtere kan fjerne fugten

5 8. - Vandbehandling 8.1 Service på vandbehandlingsanlæg. Serviceaftale drøftes med Jysk Vandrens Tilstand af udstyr i iltningstårn. Pumpe har kørt i næsten 2 år uden problemer. 8.3 Rengøring af iltningstrappe. Sidste rengøring i 2009 Evt. rengøring drøftes med Jysk Vandrens. 8.4 Tilstand af filtre. Ingen problemer Justering af styring. Ingen problemer. 8.6 Blæser og pumper. Ingen problemer. 8.7 Udledning til kloak. Ingen problemer. 8.8 Rentvandstank. Sidste rengøring i 2009 Evt. behov drøftes med Jydsk Vandrens 8.9 Inspektion af rentvandstank. Ingen synlige problemer Beskyttelse af åbninger til tank Eltavler rengjort og opmærket. Ingen problemer. Ingen problemer Termografering af Udført i 2012 næste gang i 2014 tavler Fungerer styringer. Ingen problemer. -5

6 9. - Udpumpning 9.1 Service på udpumpningsanlæg. 9.2 Tilstand af el- og mekanisk udstyr. Der er årlig servicegennemgang ved Grundfos. Rapporter i Vandværk. Ingen problemer. Der kan ikke skaffes reservedele til større reparationer af styring. 9.3 Trykindstilling. Hydrofor kontrolleres årligt af Grundfos. Ingen problemer. Evt. henvendelser om for lavt tryk afklares med den enkelte forbruger. 9.4 Optimering af styring. Ingen problemer. 9.5 Måling af udpumpede mængder. Målere er udskiftet i Aflæses en gang om måneden. 9.6 Energioptimering. Kører optimalt efter nuværende forhold. -6

7 10. - Vandledninger 10.1 Er tegninger opdateret. Tegninger ligger hos Nyfos til opdatering Log over brud og reparationer i nettet. Ja, dels i logbog i værket, og dels på tegning hos formand Renovering af nettet. Ingen aktuelle planer 10.4 Er vandspildet acceptabelt Placering af afspærringsventiler Oversigt over afregningsmålere Kontrol/udskiftning af målere. Ja, på 6,7 % Oversigtskort er udført, skal gennemgås Ligger på kort samt i database hos kasserer. Udskiftet i Det er bestemt at parti 1 kontrolleres og resultatet afgør om alle målere skal skiftes eller parti 2 skal kontrolleres

8 11. - Forbrugere 11.1 Er dokumenter på hjemmesiden opdateret Får forbrugerne den lovbefalede oplysning. Det skal undersøges om takstblad ligger på hjemmesiden. Ellers er oplysninger opdateret. Ja Indkaldelse til generalforsamling. Ja. -8

9 12. Bestyrelse og administration 12.1 Opgave- og ansvarsfordeling Nedfældet 4 i forretningsordenen. Og i bestyrelsen. honoraraftalen Revidering af regnskaber. 2 folkevalgte revisorer gennemgår og underskriver regnskabet Revideres bestyrelsens arbejdsgrundlag regelmæssigt. Forretningsorden, honoraraftale og beredskabsplan gennemgås årligt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde Holdes der bestyrelsesmøder regelmæssigt Indsendes krævede dokumentation til kommunen Har bestyrelsen de nødvendige kurser Har de teknisk ansvarlige de krævede kurser Er udstyr og programmel opdateret Afvikles generalforsamling i henhold til vedtægterne. Ja, 4 gange om året afholdes fast bestyrelsesmøde Ja, regnskab, takstblad, pejlingsskema og investeringsplan indsendes til kommunen Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at tage de relevante kurser, der udbydes af FVD. Mange har deltaget. Ja, for nærværende, men inden udgangen af 2014 skal der være aftale om hygiejne- og passerkursus. Ja, programmel på kassererens PC er opdateret 2012 og der er lavet aftale om hotline. ja

10 13. Lovgrundlag 13.1 Er der adgang til Ligger på 4 hjemmesiden hos foreningen nødvendig lovgivning. FVD Er grundlaget godkendt af kommunen. Ja, regulativ godkendt af kommunen 13.3 Er afregninger i orden. Ja, følger takstblad -10

11 14. Økonomi og budget 14.1 Passer formuen til budget og investeringsplaner. Ja 14.2 Er der udarbejdet og godkendt Ja, en overordnet 4 plan. en investeringsplan Passer takstbladet til investeringsplan. Ja, alternativet er lånefinansiering eller ekstraordinært indskud Er takstblad godkendt. Ja, godkendt af kommunen 14.5 Er formuen sikkert og optimalt anbragt Er ydelser o.l. forhandlet optimalt. Ja, anbragt i Pengeinstitut Der er lavet aftale med Nyfos. -11

12 15. Fremtid 15.1 Udvidelsesmuligheder for vandværket. Er begrænset, men udvidelse af forbrugerantal er også meget begrænset Har vandværket en Ja, generalforsamlingen 4 har givet eksistensberettigelse om bestyrelsen mandat til at sørge for et 10 år. selvstændigt Vandværk Er kapaciteten tilstrækkelig til fremtidige krav Hvordan skal en evt. nedlæggelse foregå? Det skønnes at værket har kapacitet til de mulige forbrugerudvidelser. Ikke aktuelt jf

13 Handleplan År: 2013 Deltagere: Arne Jensen (anlægspasser) Deltagere: Punkt Kommentar Tid/økonomi Indvinding 4.3 Indvinding 4.6 Grundvand Boringer Vandværk et Vandværk et 7.2 Vandværk et 7.3 Vandværk et 7.4 Vandværk et 7.5 Vandværk et 7.6 Vurdering af placering af evt. ny boring Ledningens nøjagtige placering er ikke kendt, det vurderes ikke nødvendigt med tinglysning. Dispensationsansøgningen afventer svar fra kommunen. Der forventes 3 års dispensation, denne kan søges forlænget med 3 år 2 gange. Jysk Vandrens har foreslået en løsning med tilsætning af Jernsulfid. Silhorko er forespurgt, og ser på en løsning med et forfilter. Der holdes løbende øje med boringerne Dørene males. Puds repareres Filter udskiftes med fintmasket net Deltagelse på hygiejnekursus eller brug af ekstern ekspertise afklares på bestyrelsesmøde. Tømrer kontaktes for fastgørelse af loftsplade. Murer kontaktes for rengøring af fliser. APV udarbejdes snarest. Værktøj indkøbes. Vurderes løbende Der foretages ikke videre. Evt. tiltag drøftes på bestyrelsesmød et i september. Pejleresultater fremlægges på bestyrelsesmød erne. Udbedres i indeværende år. Økonomi ca. kr Udbedres i indeværende år. Økonomi ca. kr. 200 Drøftes på først komne bestyrelsesmøde Udbedres i indeværende år. Økonomi ca. kr Udarbejdes i indeværende år. Udbedres i indeværende år. Økonomi ca. kr

14 Forbruger Bestyrelse og administra tion Det kontrolleres, om det seneste takstblad ligger på vores hjemmeside Tages op på næste bestyrelsesmøde, om alle mener de har den fornøden viden. FVD s kursuskalender rundsendes i bestyrelsen. Formand kontakter webmaster straks. Formand tager punktet op, og sørger for rundsendelse Bestyrelse og administra tion Bestyrelse og administra tion Økonomi og budget 14.2 Hygiejne- og passerkurser er overtegnet i år, muligheder næste år undersøges, når kalender kommer. Der holdes møde med VVS om de har de fornødne kompetencer, og om de vil lade dem dække Vandværk. Nødvendige opdateringer af programmel og hardware vurderes af kasserer Investeringsplan er fremsendt til kommunen, og forelagt bestyrelsen ved budgetlægningen. Planen revurderes hvert år i forbindelse med budgetlægningerne. Formand og Anlægspasser. Holder møde i indeværende år med VVS. Punktet tages op på næste bestyrelsesmød e. Formand og kasserer sørger for dette. -14

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Serritslev Vandværk A.m.b.a.

Serritslev Vandværk A.m.b.a. Juni 2012 Serritslev Vandværks historie Fra Lokalhistorisk arkiv, har vi fået følgende uddrag af vandværkets historie. Indtil 1936 havde hvert hus i Serritslev Mejeriby sin egen brønd og vandpumpe. Brøndene

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar.

Det omtalte fælles vandrådsmøde vil blive afholdt ultimo januar eller primo februar. REFERAT TEMADAG den. 19. november i Odense Der var 23 vandværker med til temadagen. Indledningsvis havde jeg nogle praktiske bemærkninger og en præsentation af de mennesker der skulle holde indlæg på mødet.

Læs mere