Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk"

Transkript

1 Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/ handlingsplan. Bilag til rapporten Del 2: Generel vejledning til tilstandsrapport og handlingsplan, version Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger i resume... side 3 Indvinding, kildeplads og boringer... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Beskrivelse af anlægget... side 8 Skitse over anlægget... side 9 Beskrivelse af anlægget... side 10 Tilstandsvurdering indvindingsopland, m.m... side 11 Tilstandsvurdering boringer... side 12 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket... side 14 Tilstandsvurdering andet... side 15 Sammensætning af forbrugere... side 16 Handlingsplan samt forslag til opgaver... side 17 Bilagsoversigt... side 19 Bilag 1 - Kapacitetsdiagram... side 20 Bilag 2 - Analyseresultater råvand og drikkevand... side 22 Bilag 3 - Analyse test... side 25 Bilag 4 - Prøvepumpninger... side 26 Bilag 5 - Foto fra vandværket... side 28 Bilag 6 - Telefonnotater fra 15/2 og 16/ side 30 Side 2

3 Baggrund : Juli 2002 har Jørlunde Østre Vandværk fået udarbejdet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indeholdt forslag til opgaver om forsyningssikkerhed, indsatsplanlægning, vandkvaliteten og tilstandsvurderinger af boringer, behandlingsanlæg, rentvandsbeholdere, udpumpning, m.m. Fredag, d. 14. november 2008 blev vandværket gennemgået sammen med formand Ole Green, vandværks-passerne Gert Petersen og Jørgen Lilja samt Metalskolens repræsentant Jesper Christensen. Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på boringerne. Efter aftale udarbejdes en opdateret tilstandsrapport med forslag til handlingsplan, som omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater og tilstandsrapport for hele anlægget. Denne rapport blev afleveret i udkast december 2008, med forslag om forskellige opgaver. Januar 2009 blev der udført tryktest på begge boringer og råvandspumperne blev renoveret. Efterfølgende blev der udarbejdet en endelig tilstandsrapport, som er sendt til Jørlunde Østre Vandværk. DVN deltager som vandværkets uvildige rådgiver efter prisaftale med vandværksforeningen, og rapporten følger de vejledninger, som FVD stiller til tilstandsrapporter, jfr. FVD s kursushåndbog nr. 5 om tilstandsrapport og handlingsplan. Hovedkonklusioner med anbefalinger i resumé : Forsyningssikkerhed : Forsyningssikkerheden er god, da vandværket har mulighed for tilkobling til nabovandværk. Resultat af tryktest af boringerne har vist, at den ældste boring er meget utæt i toppen, mens den nyeste boring kun er lidt utæt. Derfor anbefales det, at der arbejdes på at finde et egnet sted til ny kildeplads, så vandværket har en god sikkerhed for råvandsforsyning. Indsats mod forurening : Råvandet indeholder moderat højt nitrat, men det vurderes, at det på sigt vil være muligt at udføre en ny og dybere indvindingsboring. Nødforsyningsledning : Vandværket har forbindelsesledning til Jørlunde By Vandværk. Denne udnyttes i forbindelse med udførelse af opgaver på boringerne - navnlig i forbindelse med udsyring og kloring, da boringerne ligger tæt på hinanden. Vandkvalitet : Råvandet indeholder nitrat, men ikke i et omfang som udgør en risiko for drikkevandets kvalitet. Der er ikke fundet tegn på andre truende forureninger i råvandet. De varierende analyseresultater på nitrit, ilt og jern i råvandet kan skyldes de konstaterede utætheder. Det er ikke normalt, at parametrene svinger så meget. Der er derfor tegn på, at vandbehandlingen starter nede i boringerne, hvilket kan være årsagen til de hyppige tilstopninger af råvandspumper. Side 3

4 Hovedkonklusioner og anbefalinger - fortsat : Indvindingsstrategi : På baggrund af de nylig udførte målinger af Tage Bagger og renoveringer af eksisterende dykpumper kan det anbefales, at fortsætte den hidtil anvendte indvindingsstrategi. På sigt kan der indvindes med mindre pumper, men dette tages der først stilling til, når nuværende pumper skal udskiftes. Da den nyeste boring giver den bedste vandkvalitet, kan bestyrelsen overveje kun at anvende B2 - (vest), men så skal der indføres en fast procedure, så B1 korttidspumpes af Tage Bagger ved det månedlige tilsyn, så den er klar til brug - hele tiden. Alternativt kan TB vælge at køre B2 i 2 måneder og B1 i en måned ad gangen, dog skal den kortidspumpes ved månedlig tilsyn af vandværket. Diskussion af pumpestørrelser. Vandværkets kapacitetsvurdering (se bilag 1) viser, at vandværket kan klare sig med dykpumper med f.eks. 5 m³/t. Dette kan umiddelbart lade sig gøre, fordi trykfilteret er ombygget til dette. Behandlingsanlæg : Det nuværende trykfilter har en stor overkapacitet. Ifølge oplysninger fra Tage Bagger er trykfilteret ombygget, så råvandet beluftes i råvandsrøret, og filteret er ombygget mht. tilstrækkelig luftudladning og med sløjfe, som sikrer, at filteret hele tiden står fyldt med vand, hvilket sikrer en stempelstrømning gennem filteret. Derfor kan filteret vandbehandle en varierende råvandsmængde og er ikke afhængig af et højt driftstryk, som er normalt for trykfiltre. Med de aktuelle forhold mht. B1 og B2 er det ombyggede filter og TB s metoder til test for utætheder i råvandsledning og kontraventiler fuldt ud tilstrækkelig og rigtig god. Rentvandstanke : Vandværket har 2 rentvandstanke. Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger, og der er foretaget inspektion ved nedkig i begge rentvandstanke. Vandet er klart. Der bør udarbejdes rutine for inspektion for revner i tankene f.eks. hvert 5 år - evt. forskudt, hvilket vil give en god sikkerhed mod forekomster af bakterier i vandet. Udpumpningsanlæg : Ifølge udmålinger af pumperne oplyst fra Tage Bagger er pumperne slidte, hvilket medfører for stort strømforbrug. Det anbefales, at der indhentes tilbud på nye energisparepumper. Der gives forslag til udskiftning af vandet i membranhydroforerne for at imødekomme evt. problemer med dødt vand. Dette gøres månedligt ved tilsyn. Egenkontrol : Vandværket gennemfører en ugentlig aflæsning af alle målere, hvor data indtastes i et regneark. Vandværket fører dermed en løbende kontrol med driften (det specifikke elforbrug samt boringerne kapacitet mm.). Vandværket har dermed styr på driften og data, men mangler en egentlig fælles og fortløbende driftsdatabase. Tage Bagger kommer hver måned og skriver i et kladdehefte. Dermed er der overlapning, hvilket vandværket skal have justeret. Side 4

5 Det anbefales at indføre et kontrolskema for egenkontrol og evt. fordeling af egenkontrollen - hvem har ansvaret - samt udarbejde logskema for alle vandværkets hovedkomponenter. Tage Bagger udfører månedlige tilsyn og kontroller, så det vil være en nem opgave, at få disse i forvejen faste rutiner overført til et skema for egenkontrol. Det foreslås også, at vandværket månedlig laver egenkontrol for bakterier. Dette vil give en øget sikkerhed for rent drikkevand - en opgave som DVN kan hjælpe med at indføre. Ledningsnettet : Råvandsledning og forsyningsledningsnet kortlægges løbende sammen med stophaner, målerbrønde, m.m. Forslag til rutiner for dokumentation bør udarbejdes. Der arbejdes med plan for kortlægning af ledningsnet. Side 5

6 Vandværket indvindingsopland og kildeplads : Beskrivelse, Indvindingsopland Områdets geologiske opbygning består af m istidsaflejringer, der overlejrer kalk. Istidsaflejringerne over kalken består af både smeltevandssand og moræneler, men mængden af moræneler er meget uensartet fordelt, og helt fraværende i indvindingsoplandet til Jørlunde Østre Vandværk. Indvindingsoplandet til de to boringer ligger derfor i et område, der er geologisk sårbart overfor nedsivning af miljøfremmede stoffer samt nitrat. Grundvandsstrømmen i kalkmagasinet er vestlig. I området omkring Jørlunde Østre Vandværk findes hovedsageligt landbrugsområder og mindre områder med bymæssig bebyggelse. Vurdering, Indvindingsopland. De konkrete opgaver mht. forebyggelse af forureninger fremgår af indsatsplan lavet af Frederiksborg Amt i se under indsatser. En del af de foreslåede indsatser er medtaget som en del af handlingsplanen. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 2 boringer. Boring 1 / DGU nr er 32,5 m dyb Boring 2 / DGU nr er 33,5 m dyb. Boring 1 slutter i smeltevandssand, medens Boring 2 er ført 1 meter ned i kalken. Vurdering, Kildeplads Vandværkets indvindingsboringer ligger ikke godt, og de er svært tilgængelige, men de aktuelle forhold kan ikke laves om på grund af parkeringsplads. Der indvindes fra det øvre grundvandsmagasin i smeltevandssand. Der bør arbejdes på en plan for ny boring og kildeplads eksempelvis bagved vandværket mod nordøst. Den nye prøveboring udføres dybere ned i kalken, evt. med 2 filtre. Side 6

7 Vandværkets boringer : Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag B2 - DGU nr B1 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring Filter Grundvandsstand Smeltevandssand Leret sand Knoldekalk Højderne er relative i forhold til boringens top. Toppens kote er 31 m over havet vandværket B1 B2 Oplysninger om boringer - oplyst af vandværkets formand: Råvandet er sårbart, idet det har et indhold af nitrat og er iltholdigt. Da begge boringer er sandboringer, giver det hurtigt tilstopning af filterrør og dykpumper. GEO Vandforsyning prøvede i 2006 at forsegle boring 1 udvendigt, men kunne ikke komme langt nok ned. Nitritindholdet har vandværket siden 2005 haft styr på, idet vandværket har fået en bedre styring på iltningsprocessen. Bestyrelsen har længe drøftet, om det på sigt måske var bedre at lave en ny boring frem for hele tiden at skulle renovere boringerne og pumperne. Det beskyttende lerlag i området er kun fra 0-5 m. Den specifikke ydelse er faldet, siden vandværket i 2005 fik regenereret begge boringer samt fik mindre og nye dykpumper. Vandværket har siden 2005 kørt med en boring ad gangen i 1-1 1/2 år (er der en bedre løsning?). Vandværket skiftede i september 2008 fra boring 1 til boring 2, idet pumpekapaciteten på boring 1 var faldet til 3 m³/t. Dykpumpen i boring 1 skal derfor snarest tages op og renses. Vurdering råvandsanalyser : Se udvalgte parametre i rapporten - bilag 2 Det ses f.eks., at nitrit varierer, hvilket kan skyldes en utæthed i forerøret. Den hurtige tilstopning af råvandspumperne viser, at vandbehandlingen starter nede i boringen. Der gives forslag til at imødegår dette sammen med det valgte firma, som skal udføre tryktest m.m. Side 7

8 Beskrivelse af anlægget : Vandet indvindes fra 2 boringer ved hjælp af dykpumper, som pumper råvandet til og gennem et trykfilter. Der tilsættes undervejs komprimeret luft i et blanderør, for at få filterprocessen til at fungere. Efter filtrering ledes vandet til rentvandstanke. Udpumpningsanlæg pumper vandet ud til forbrugerne. Skyllevand ledes direkte til kloak. Vandværket forsyner ca. 80 forbrugere. Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU nr SP 8A m³/t Boring 2 - DGU nr SP 8A m³/t Iltning KA66B liter Trykfilter Silhorko TFA m³/t 2 rentvandsbeholder 1967/ = 40 m³ Udpumpningsanlæg 2 x CR4-60 pumper 1 x CR8-60 pumper x 6 m³/t 8 m³/t 2 membranhydrofor Grundfos WX x 325 liter 1 vandmåler Danfoss Magflo 1998 Skyllepumpe CR m³/t Trykfilter Udpumpningsanlæg Måler DGU nr DGU nr Rentvandstanke Membranhydroforer Side 8

9 Skitse over anlægget : Skyllepumpe Ringkammerblæser 2 membranhydrofor Hovedmåler Udpumpningsanlæg Trykfilter El-tavle Nedgang rentvandstank Affugter Kompressor B2 (Vest) DGU nr Boringer B1 (Øst) DGU nr Side 9

10 Beskrivelse af anlægget : Oplysninger fra formanden om anlæg, ledningsnet, alarm/dataregistrering og hjemmeside: 1. Udgangstrykket blev hævet omkring 1. juni 2008 med 1/2 bar, idet nogle højtliggende forbrugere klagede over for ringe vandtryk i boligen. Det har betydet en stigning i el-forbrug, som nu er over 0,7 kwh pr. udpumpet m³. 2. Siden 2002 har bestyrelsen arbejdet med at lokalisere ledningsnettet for at få det langt ind på et digitalt kort. VVS firma har løbende indtegnet nye data på deres kort, som vandværket har brugsret til. Bestyrelsen har besluttet, at lade et ledningssøgningsfirma finde de forsyningsledninger og stophaner, som de ikke kan finde. 3. Foranlediget af den stigende fokus på sikkerheden imod hærværk og terror mod vandforsyningerne er bestyrelsen usikre på, om vandværkets sikkerhedsniveau er godt nok. Der er hængelåse på alle rentvandstanke, har fået ny hoveddør samt kodenøgler til alle låse. Vandværket har dog ikke nogen lås på lemmene til tørbrønde og har ikke noget internt alarmeringssystem, der f. eks. stopper pumperne ved indbrud. Har et alarmsystem, der registrerer for høj eller lav vandstand i rentvandstankene. 4. Vedr. kontrol med driften foretager vandværks-passer en ugentlig aflæsning af data jf. de fremsendte skemaer. Kan vandværket gøre noget bedre? Desuden har vandværket en serviceaftale med Tage Bagger A/S, der laver en månedlig kontrol og besøg på vandværket. 5. Bestyrelsen har besluttet at få en hjemmeside, men vil lade det være op til generalforsamlingen at godkende dette til foråret. FVD har en aftale med et EDB firma om en hjemmesideløsning, men det er muligt, at DVN løsningen er bedre. Generelt har bestyrelsen et behov for at få samlet alle data for værket og driften i en database frem for i diverse arkiver ved formand, kasserer, vandværks-passer samt Tage Bagger A/S. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer) : I bilag 2 er der medtaget nogle udvalgte parametre, som er kritiske i forhold til vandbehandlingen. Det ses, at vandbehandlingen de seneste par år er forbedret, og der er ingen overskridelser. Drikkevandet betegnes derfor som fuldt ud tilfredsstillende. Det er aftalt, at vandværkets bestyrelse tager stilling til, om man fremover ønsker at benytte IT-systemet mitdrikkevand.dk til løbende tilstandsvurdering m.m. Side 10

11 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse Dårlig beskyttet 3 Udseende Forureningskilder Kortlægning Udført i 2002/3 Indsatsplan Indsatsplan lavet af Frederiksborg Amt i 2006 Bygninger funktionel tilstand Renoveret i 2007 Samlet vurdering Gode muligheder for at fastholde kildeplads *) 3 Bemærkninger, handling m.m. : *) det anbefales at planlægge flytning af en eller på sigt begge indvindingsboringer Side 11

12 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring - DGU Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype SP8 3 Stigrør Testes 3 Boring forerørsforsegling Tryktest viser stor utæthed 1 Tørbrønd Vanskelige pladsforhold 2 Overbygning Pejlbarhed Ok 3 Prøvehane Ny prøvehane anbefales 2 Udluftning Ingen - kan kun vanskeligt udføres 2 Aflåsning Ingen 2 Risiko for nedsivning overfladevand Undersøges Råvandspumpe Renovering udført Råvandsmåler Ok 3 Råvandsledning generelt Tryktestes månedlig 4 Råvandskvalitet Ok 3 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering Under middel 2 Bemærkninger, handling, m.m. Ny boring anbefales 3 Side 12

13 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring - DGU Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype SP8 2 Stigrør Testet tæt 3 Boring forerørsforsegling Var utæt visse steder 3 Tørbrønd Vanskelige pladsforhold 2 Overbygning Pejlbarhed Ok 3 Prøvehane Ny prøvehane anbefales 2 Udluftning Ingen - kan kun vanskeligt laves 2 Aflåsning Anbefales 2 Risiko for nedsivning overfladevand Svag utæt 3 3 Råvandspumpe Renoveret Vandmåler Ok 3 Råvandsledning generelt Tryktestes hver måned 4 Råvandskvalitet Bedre råvand end den gl. boring 3 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering Middel 3 Bemærkninger, handling, m.m. Side 13

14 Komponenter i vandværket TILSTANDSVURDERING Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Råvandstank/beholder Ingen Iltningsanlæg Kompressor 4 Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Silhorko - ombygget til lav tryk 4 Testes og indstilling kontrolleres 3 Afløbsforhold til filterskylning Ok 5 Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Hydrofor - trykprøvning, vedligehold Lille tank renset i 2004 Stor tank renset i membranhydrofor (2004) 4 Kompressor Ny 4 Elektronisk trykstyring Rentvandspumper Nyt frekvensstyret udpumpningsanlæg *) Affugter / fugtproblemer Ok 3 Hovedmåler Elektronisk (1998) 4 El-installation Renovering af el-tavle, styring 2 Alarm-anlæg Anlæg opdateres evt. 3 Drikkevandskvalitet God Forsyningsledninger generelt Der arbejdes på opgaven Svind Ok 3 Samlet vurdering God 3-4 Bemærkninger, handling, m.m. *) er udført eller planlægges Side 14

15 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Ja 3 Plan for opgaver Ja 3 Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Anbefales som manuelt og IT Anbefaler bakterie egentest + pejlinger m.m. Ingen - hjemmeside planlægges Forsikringer FVD ordning Samlet vurdering God 3 Bemærkninger, handling, m.m. Side 15

16 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : ) ) ) Forventet 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år 400 Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % 2,0 2,2 5,4 3,3 5,0 Total el-forbrug kwh/år Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,68 0,75 0,64 0,61 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. 1) Målerkort for tidligt aflæst hos forbrugere i ) Incl. lækage ved forbruger før måler på 1353 m³. Side 16

17 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver Indvindingsopland og kildeplads : Se bemærkninger under konklusioner og afsnit om hhv. indvindingsopland og kildeplads. Her anbefales det, at der arbejdes på at planlægge en ny og dybere indvindingsboring - evt. med 2 adskilte filtre. DVN kan tilbyde at assistere mht. ansøgning og undersøgelser m.m. En ny boring vil medføre en mere sikker vandforsyning. Boring 1 og Boring 2 : udførte opgaver og resultater Udførte opgaver. Siden udkast til rapport er der ført flere samtaler med Tage Bagger - se telefonnotater i bilag 6. Der er i slutningen af januar udført test af boringer mht. tryk, og begge råvandspumper er renoverede og istandsatte - en for en og geninstalleret. Boring nr. 1 - øst er den ældste, som er fundet utæt ved tryktest. Den kan således ikke testes for tæthed - om den kun er utæt i toppen eller også længere nede. Pumpen er renoveret og yder 10 m³/t med en sænkning på 3.4 meter. Selve indstrømningstabet i boringen er ikke øget væsentligt. Som nævnt bør der arbejdes på at søge om en erstatningsboring til denne boring - også fordi de 2 boringer ligger meget tæt. Boring nr. 2 - vest er også tryktestet. Den er ikke så utæt som B1, men ifølge TB sker der udsivning af luft ved samlinger. Dette kan være årsagen til den forholdsvis hurtige tilstopning med okker. Pumpen er renoveret og yder 10 m³/t med en sænkning på 3.0 meter. Selve indstrømningstabet i boringen er ikke øget væsentligt siden sidste renovering. Der ses udsving i analyseparametrene samt spor af BAM i B1, som også kan skyldes utætheder i samlinger samt utilstrækkelig afpropning med bentonite - og derfor en vis skorstenseffekt. Det foreslås, at bestyrelsen vedtager en plan for ny boring til erstatning for B1. Det foreslås, at overvågningsdata fra boringer løbende overføres til IT-systemet mitdrikkevand.dk, så både TB og bestyrelsen følger de sammen data. Det foreslås, at bestyrelsen vedtager, at der indvindes med mindre råvandspumper - udskiftning af de nuværende. Behandlingsanlæg : Trykfilteret er egentlig for stort, men det vurderes, at den ombygning TB har udført er rigtig god, og at den overvågning af tryk over filter, som foretages månedligt, sikrer, at råvandsledning og kontraventiler er tætte. Mangler snorkel med insektnet - skulle være ordnet. Membranhydrofor : Vandet i de lukkede tanke bør udskiftes/fornyes en gang månedligt, så der ikke opstår dårligt vand i rørene. Rentvandstanke : Afskærmning ved nedgange er udført i rustfrit plade, hvilket er ok. De skal blot fastmonteres i gulvet. Mangler insektnet på udluftning - skulle nu være udført Montere gummiliste på nedgang til rentvandstank udført? Side 17

18 Forslag til opgaver - fortsat Indføre faste rutiner for inspektion af de 2 tanke for revner og vedligeholdelse - f.eks. hvert 5. år. Ifølge TB er der fuldt ud styr på flow i rentvandstanke, så der ikke opstår problemer med stillestående vand. Trykpumper: Vandværket arbejder ifølge TB på opgave mht. nye energirigtige pumper. El-tavle : Bør moderniseres - og dette kan med fordel gøres samtidig med modernisering af alarmanlæg samt automatisk dataregistrering. Energiforbrug : Det vurderes, at vandværket vil kunne spare energi ved at indføre mindre dykpumper med den rette dimensionering, som passer til det lille tryk over filter: 1. Nye og mindre energirigtige dykpumper 2. Holde styr på forbrug af affugter, den kan optimeres og bør kun anvendes fra maj til september. 3. Overvåge at pumpernes tilstand er i orden og yder det de skal - tilstoppede pumper bruger for meget strøm. Ud fra et løseligt skøn på strømforbruget bør der kunne spares strøm, men der skal også regnes med forbrug til affugter, skylning m.m. Løseligt anslået bør strømforbruget komme ned på mellem 0.5 og 0.6 kwh pr. kubikmeter udpumpet vand. Egenkontrol og muligheder med e-tilstandsrapport. Vandværket fører egenkontrol. I det følgende har jeg blot formuleret forslag til forbedringer og fordele ved et fælles system - hvor både TB s kontrol og vandværkets egenkontrol indgår. Det vurderes, at vandværket kan få bedre styr på data og vandværks-pasning ved at indføre et IT - system. Lige nu er det mit indtryk, at det kun er TB, som har data. Kombineret med TB s udmærkede overvågning vil dette betyde, at vandværkets bestyrelse selv kan følge med i de opstillede grafer. Der opstilles et fast skema for egenkontrol - i udgangspunkt svarende til det, som TB udfører. Hvert kvartal kan data opdateres, så bestyrelsen kan aflæse udviklingen i data sammen med de obligatoriske analyser. Der foreslås også udført egenkontrol for bakterier hver måned - specielt da boringerne ikke er helt i orden ( utætte visse steder ). Der indføres e-log på hoveddele på vandværket, og energiforbruget følges nøje som graf. Det vurderes, at udgiften ved øget egenkontrol sagtens kan betale sig hjem ved mindre energiforbrug, og man kan forebygge uheld og driftsstop. Information til forbrugerne flere fordele. Det anbefales at få udarbejdet et hjemmeside, som gør det lettere at informere forbrugerne. En hjemmeside signalerer åbenhed og kan medføre øget interesse hos forbrugerne og dermed øget chance for, at flere vil være interesseret i bestyrelsesarbejdet. Dette kan igen få afgørende betydning for vandværkets overlevelse, da flere vandværker oplever mangel på nye folk til bestyrelsesarbejdet. Side 18

19 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 20) Bilag 2 Analyseresultater råvand og drikkevand (side 22) Bilag 3 Analyse test (side 25) Bilag 4 Prøvepumpninger (side 26) Bilag 5 Foto fra vandværket (side 28) Bilag 6 Telefonnotater fra 15/2 og 16/ (side 30) Side 19

20 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 20 m³/t B1 B2 17 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 % af max døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t Reserve udpumpningskapacitet Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Middeltime forbrug i m³ Maksimum timeforbrug Maks. Døgnproduktion ( 20 timer ) Reserve døgnproduktion 40 m³ (4,0 m³ over 10 t.) 20,0 m³ = 20 m³/t m³ m³ 66 m³ ( beregnet Fd=1.5 ) 1,8 m³ 5,0 m³ (beregnet) 200 m³ 156 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Råvandspumperne yder ikke den mængde, de er normeret til efter renoveringen. Boringerne køre på skift - månedsvis. Det ses, at indvindingskapaciteten er meget stor i forhold til det maksimale forbrug. Kunne halveres eller mere. Udpumpningskapaciteten er meget stor i forhold til behovet. Side 20

21 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Forslag til ændringer på sigt Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 10 m³/t B1 B2 10 m³/t Råvandspumper kører enkeltvis Beholdningskapacitet m³ 30 % af max døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t Reserve udpumpningskapacitet Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Middeltime forbrug i m³ Maksimum timeforbrug Maks. Døgnproduktion ( 20 timer ) Reserve døgnproduktion 40 m³ (4,0 m³ over 10 t.) 20,0 m³ 3 x 4 = 12 m³/t m³ m³ 66 m³ ( beregnet Fd=1.5 ) 1,8 m³ 5,0 m³ (beregnet) 100 ( behovet er maks. 66 ) - til samarbejde om nødvand Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Driften bør være således, at der indvindes mere jævnt over døgnet - det ombyggede filter virker fint selv ved mindre pumper, så dykpumperne kan køre på skift. Selv med en reduceret råvandskapacitet på 2 x 5 m³/t er der med bare en pumpe en pæn overkapacitet. Side 21

22 Analyseresultater råvand Bilag nr. 2 Figurerne er rykket lidt for bedre at sammenligne y-akserne Nitrat ligger også lavere i B2 i forhold til B1 - se mitdrikkevand Mangan ligger i samme niveau i begge boringer, men det er også det parameter, som er mest stabil mht. begyndende udfældninger. Jern udfældes før mangan. Side 22

23 Analyseresultater råvand Bilag nr. 2 Der er ikke fundet spor af BAM i drikkevandet. Side 23

24 Analyseresultater - drikkevand Bilag nr. 2 Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. Side 24

25 Analyse test Bilag nr. 3 Udtagningsdato : 14/ Klokken Boring nr. Jern mg/l Temperatur C Ledningsevne ms/m B1 9, B1 9, B1 9, B2 9, B2 9, B2 9,3 45 Under korttidspumpningen er ledningsevnen målt. Det ses, at B1 viser tegn på en forholdsvis stor ændring, som kan skyldes utæthed. Det foreslås, som beskrevet, at begge boringer tryktestes. Side 25

26 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Jørlunde Østre vandværk Bilag nr. 4 Dato for prøvepumpning: 14/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger ,98 1 9, , , , ,10 Info-boks : 17/ Ydelse : 24 m³/t Sænkning : 3,4 meter Specifik ydelse : 7,06 m³/t/m 10 10, ,15 1,17 1 9,30 tilbagepejling 2 9,03 5 8,99 Specifik ydelse kan ikke bestemmes, da vi ikke kender råvandspumpens ydelse 8,0 8,5 9,0 Tilbagepejling : DGU nr Boring ,5 10,0 10,5 Side 26

27 Prøvepumpningsskema Bilag nr. 4 Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Jørlunde Østre vandværk Dato for prøvepumpning: 14/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger , , , , , ,78 Info-boks : 19/ Ydelse : 40 m³/t Sænkning : 7,3 meter Specifik ydelse : 5,5 m³/t/m 7 10, , ,80 1,70 B1 = 9,23 (25 cm påvirkning) 1 9,37 tilbagepejling 3 9,15 5 9,25 Specifik ydelse kan ikke bestemmes, da vi ikke kender råvandspumpens ydelse DGU nr Boring 2 8,0 Tilbagepejling : ,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 Side 27

28 Fotos Bilag nr. 5 Vandværk Boring 1 Boring 2 Prøvehane tørbrønd Prøvehane råvand Trykfilter Udluftning Udpumpningsanlæg og skyllepumpe 2 membranhydrofor Rentvandstank Kompressor El-/styretavle Side 28

29 Fotos fortsat... Bilag nr. 5 Kapselblæser Hovedmåler Affugter Side 29

30 Bilag nr. 6 Telefonnotat fra 15/ : Hej Tage hermed notat om vor snak i telefonen i dag angående Jørlunde Østre vandværk og om tilstandsrapportens anbefalinger samt dine bemærkninger hertil: Set i bakspejlet er vi enige om at det ville have været mest hensigtsmæssigt at vi var mødtes på vandværket under besigtigelsen, korttidsprøvepumpningen m.m., men jeg håber vi ved lejlighed kan gøre det om og få et godt samarbejde mht. overvågning på Jørlunde Østre m.fl. Som aftalt fremsender jeg de mest vigtige ting vi har drøftet og konklusionen: ( du ser følgende igennem og du bedes lige godkende dette eller vi kan drøfte om der er ting som skal justeres i de efterfølgende opgaver): Boringer og trykprøvning: Vi blev enige om at du kun trykprøver ved 0.5 bar og monterer ånderør, hvis en eller begge boringer viser tegn på utæt forerør. Er der stor forskel i tilstanden altså utætheder må vi lige tale sammen om ex. indvindingsstrategien skal yderligere justeres så ex. B2 står som hovedboring. B1 er den ældste og ifølge svingninger i målt ledningsevne under pumpning samt analyser opløst jern m.m. kan det se ud som om B1 er utæt. Punktet drøftes når du har udført de anbefalede tryktest. Råvandspumper: Vi blev enige om at de nuværende pumper tages om en for en og de rengøres for okkerbelægninger og nedsættes igen. Jeg vil foreslå at du starter med B2 og samtidig udfører tryktest af forerør, når du alligevel har pumpen oppe. Jeg vil gerne have at du noterer trykket som 0.5 bar og noterer trykket efter 1,2,3 og 5 minutter, så dette kommer med i loggen for denne boring til sammenligning. Under alle omstændigheder har vi aftalt at drøfte data mht. tæthed og ud fra dette fastlægge den videre strategi. I det følgende ( og rapporten ) går jeg ud fra at boringerne er tætte. Din erfaring er at mindre dykpumper med mindre slidser vil tilstopper hurtigere og jeg er enig i at vandværket kan fortsætte med de nuværende dykpumpe situationen mht. uvished om boringernes tilstand, tilstopningen m.m. taget i betragtning. Vandbehandling, styring m.m.: Det nuværende trykfilter er ombygget med iltningsrør, hvilket medfører at råvandet beluftes bedre og på en anden måde en et normalt Silhorkofilter. Dette betyder at du kan nedsætte overtrykket til blot at sikre at trykbeholderen er helt fuld du har hermed sikret at trykfilteret kan filtrer den mængde vand som dykpumpen aktuelt kan yde og det synes jeg er godt. Jeg kan dermed anbefale at der ikke bruges unødvendig energi på det ekstra tryk som Silhorko ellers foreskriver. Vi blev enige om at du monterer insektnet for god orden skyld på røret som går til loftet ( normalt det Silhorko benævner som snorkel ) Side 30

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd

Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd Borearbejde før og nu! Erfaringer fra VandcenterSyd ATV møde nr. 89 Boringer Hydrogeolog Johan Linderberg Disposition Erfaringer fra VCS Borearbejde før Eksempler på utætheder Moderne borearbejde Forskelle

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere