Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk"

Transkript

1 Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/ handlingsplan. Bilag til rapporten Del 2: Generel vejledning til tilstandsrapport og handlingsplan, version Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger i resume... side 3 Indvinding, kildeplads og boringer... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Beskrivelse af anlægget... side 8 Skitse over anlægget... side 9 Beskrivelse af anlægget... side 10 Tilstandsvurdering indvindingsopland, m.m... side 11 Tilstandsvurdering boringer... side 12 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket... side 14 Tilstandsvurdering andet... side 15 Sammensætning af forbrugere... side 16 Handlingsplan samt forslag til opgaver... side 17 Bilagsoversigt... side 19 Bilag 1 - Kapacitetsdiagram... side 20 Bilag 2 - Analyseresultater råvand og drikkevand... side 22 Bilag 3 - Analyse test... side 25 Bilag 4 - Prøvepumpninger... side 26 Bilag 5 - Foto fra vandværket... side 28 Bilag 6 - Telefonnotater fra 15/2 og 16/ side 30 Side 2

3 Baggrund : Juli 2002 har Jørlunde Østre Vandværk fået udarbejdet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indeholdt forslag til opgaver om forsyningssikkerhed, indsatsplanlægning, vandkvaliteten og tilstandsvurderinger af boringer, behandlingsanlæg, rentvandsbeholdere, udpumpning, m.m. Fredag, d. 14. november 2008 blev vandværket gennemgået sammen med formand Ole Green, vandværks-passerne Gert Petersen og Jørgen Lilja samt Metalskolens repræsentant Jesper Christensen. Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på boringerne. Efter aftale udarbejdes en opdateret tilstandsrapport med forslag til handlingsplan, som omhandler en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater og tilstandsrapport for hele anlægget. Denne rapport blev afleveret i udkast december 2008, med forslag om forskellige opgaver. Januar 2009 blev der udført tryktest på begge boringer og råvandspumperne blev renoveret. Efterfølgende blev der udarbejdet en endelig tilstandsrapport, som er sendt til Jørlunde Østre Vandværk. DVN deltager som vandværkets uvildige rådgiver efter prisaftale med vandværksforeningen, og rapporten følger de vejledninger, som FVD stiller til tilstandsrapporter, jfr. FVD s kursushåndbog nr. 5 om tilstandsrapport og handlingsplan. Hovedkonklusioner med anbefalinger i resumé : Forsyningssikkerhed : Forsyningssikkerheden er god, da vandværket har mulighed for tilkobling til nabovandværk. Resultat af tryktest af boringerne har vist, at den ældste boring er meget utæt i toppen, mens den nyeste boring kun er lidt utæt. Derfor anbefales det, at der arbejdes på at finde et egnet sted til ny kildeplads, så vandværket har en god sikkerhed for råvandsforsyning. Indsats mod forurening : Råvandet indeholder moderat højt nitrat, men det vurderes, at det på sigt vil være muligt at udføre en ny og dybere indvindingsboring. Nødforsyningsledning : Vandværket har forbindelsesledning til Jørlunde By Vandværk. Denne udnyttes i forbindelse med udførelse af opgaver på boringerne - navnlig i forbindelse med udsyring og kloring, da boringerne ligger tæt på hinanden. Vandkvalitet : Råvandet indeholder nitrat, men ikke i et omfang som udgør en risiko for drikkevandets kvalitet. Der er ikke fundet tegn på andre truende forureninger i råvandet. De varierende analyseresultater på nitrit, ilt og jern i råvandet kan skyldes de konstaterede utætheder. Det er ikke normalt, at parametrene svinger så meget. Der er derfor tegn på, at vandbehandlingen starter nede i boringerne, hvilket kan være årsagen til de hyppige tilstopninger af råvandspumper. Side 3

4 Hovedkonklusioner og anbefalinger - fortsat : Indvindingsstrategi : På baggrund af de nylig udførte målinger af Tage Bagger og renoveringer af eksisterende dykpumper kan det anbefales, at fortsætte den hidtil anvendte indvindingsstrategi. På sigt kan der indvindes med mindre pumper, men dette tages der først stilling til, når nuværende pumper skal udskiftes. Da den nyeste boring giver den bedste vandkvalitet, kan bestyrelsen overveje kun at anvende B2 - (vest), men så skal der indføres en fast procedure, så B1 korttidspumpes af Tage Bagger ved det månedlige tilsyn, så den er klar til brug - hele tiden. Alternativt kan TB vælge at køre B2 i 2 måneder og B1 i en måned ad gangen, dog skal den kortidspumpes ved månedlig tilsyn af vandværket. Diskussion af pumpestørrelser. Vandværkets kapacitetsvurdering (se bilag 1) viser, at vandværket kan klare sig med dykpumper med f.eks. 5 m³/t. Dette kan umiddelbart lade sig gøre, fordi trykfilteret er ombygget til dette. Behandlingsanlæg : Det nuværende trykfilter har en stor overkapacitet. Ifølge oplysninger fra Tage Bagger er trykfilteret ombygget, så råvandet beluftes i råvandsrøret, og filteret er ombygget mht. tilstrækkelig luftudladning og med sløjfe, som sikrer, at filteret hele tiden står fyldt med vand, hvilket sikrer en stempelstrømning gennem filteret. Derfor kan filteret vandbehandle en varierende råvandsmængde og er ikke afhængig af et højt driftstryk, som er normalt for trykfiltre. Med de aktuelle forhold mht. B1 og B2 er det ombyggede filter og TB s metoder til test for utætheder i råvandsledning og kontraventiler fuldt ud tilstrækkelig og rigtig god. Rentvandstanke : Vandværket har 2 rentvandstanke. Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger, og der er foretaget inspektion ved nedkig i begge rentvandstanke. Vandet er klart. Der bør udarbejdes rutine for inspektion for revner i tankene f.eks. hvert 5 år - evt. forskudt, hvilket vil give en god sikkerhed mod forekomster af bakterier i vandet. Udpumpningsanlæg : Ifølge udmålinger af pumperne oplyst fra Tage Bagger er pumperne slidte, hvilket medfører for stort strømforbrug. Det anbefales, at der indhentes tilbud på nye energisparepumper. Der gives forslag til udskiftning af vandet i membranhydroforerne for at imødekomme evt. problemer med dødt vand. Dette gøres månedligt ved tilsyn. Egenkontrol : Vandværket gennemfører en ugentlig aflæsning af alle målere, hvor data indtastes i et regneark. Vandværket fører dermed en løbende kontrol med driften (det specifikke elforbrug samt boringerne kapacitet mm.). Vandværket har dermed styr på driften og data, men mangler en egentlig fælles og fortløbende driftsdatabase. Tage Bagger kommer hver måned og skriver i et kladdehefte. Dermed er der overlapning, hvilket vandværket skal have justeret. Side 4

5 Det anbefales at indføre et kontrolskema for egenkontrol og evt. fordeling af egenkontrollen - hvem har ansvaret - samt udarbejde logskema for alle vandværkets hovedkomponenter. Tage Bagger udfører månedlige tilsyn og kontroller, så det vil være en nem opgave, at få disse i forvejen faste rutiner overført til et skema for egenkontrol. Det foreslås også, at vandværket månedlig laver egenkontrol for bakterier. Dette vil give en øget sikkerhed for rent drikkevand - en opgave som DVN kan hjælpe med at indføre. Ledningsnettet : Råvandsledning og forsyningsledningsnet kortlægges løbende sammen med stophaner, målerbrønde, m.m. Forslag til rutiner for dokumentation bør udarbejdes. Der arbejdes med plan for kortlægning af ledningsnet. Side 5

6 Vandværket indvindingsopland og kildeplads : Beskrivelse, Indvindingsopland Områdets geologiske opbygning består af m istidsaflejringer, der overlejrer kalk. Istidsaflejringerne over kalken består af både smeltevandssand og moræneler, men mængden af moræneler er meget uensartet fordelt, og helt fraværende i indvindingsoplandet til Jørlunde Østre Vandværk. Indvindingsoplandet til de to boringer ligger derfor i et område, der er geologisk sårbart overfor nedsivning af miljøfremmede stoffer samt nitrat. Grundvandsstrømmen i kalkmagasinet er vestlig. I området omkring Jørlunde Østre Vandværk findes hovedsageligt landbrugsområder og mindre områder med bymæssig bebyggelse. Vurdering, Indvindingsopland. De konkrete opgaver mht. forebyggelse af forureninger fremgår af indsatsplan lavet af Frederiksborg Amt i se under indsatser. En del af de foreslåede indsatser er medtaget som en del af handlingsplanen. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 2 boringer. Boring 1 / DGU nr er 32,5 m dyb Boring 2 / DGU nr er 33,5 m dyb. Boring 1 slutter i smeltevandssand, medens Boring 2 er ført 1 meter ned i kalken. Vurdering, Kildeplads Vandværkets indvindingsboringer ligger ikke godt, og de er svært tilgængelige, men de aktuelle forhold kan ikke laves om på grund af parkeringsplads. Der indvindes fra det øvre grundvandsmagasin i smeltevandssand. Der bør arbejdes på en plan for ny boring og kildeplads eksempelvis bagved vandværket mod nordøst. Den nye prøveboring udføres dybere ned i kalken, evt. med 2 filtre. Side 6

7 Vandværkets boringer : Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag B2 - DGU nr B1 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring Filter Grundvandsstand Smeltevandssand Leret sand Knoldekalk Højderne er relative i forhold til boringens top. Toppens kote er 31 m over havet vandværket B1 B2 Oplysninger om boringer - oplyst af vandværkets formand: Råvandet er sårbart, idet det har et indhold af nitrat og er iltholdigt. Da begge boringer er sandboringer, giver det hurtigt tilstopning af filterrør og dykpumper. GEO Vandforsyning prøvede i 2006 at forsegle boring 1 udvendigt, men kunne ikke komme langt nok ned. Nitritindholdet har vandværket siden 2005 haft styr på, idet vandværket har fået en bedre styring på iltningsprocessen. Bestyrelsen har længe drøftet, om det på sigt måske var bedre at lave en ny boring frem for hele tiden at skulle renovere boringerne og pumperne. Det beskyttende lerlag i området er kun fra 0-5 m. Den specifikke ydelse er faldet, siden vandværket i 2005 fik regenereret begge boringer samt fik mindre og nye dykpumper. Vandværket har siden 2005 kørt med en boring ad gangen i 1-1 1/2 år (er der en bedre løsning?). Vandværket skiftede i september 2008 fra boring 1 til boring 2, idet pumpekapaciteten på boring 1 var faldet til 3 m³/t. Dykpumpen i boring 1 skal derfor snarest tages op og renses. Vurdering råvandsanalyser : Se udvalgte parametre i rapporten - bilag 2 Det ses f.eks., at nitrit varierer, hvilket kan skyldes en utæthed i forerøret. Den hurtige tilstopning af råvandspumperne viser, at vandbehandlingen starter nede i boringen. Der gives forslag til at imødegår dette sammen med det valgte firma, som skal udføre tryktest m.m. Side 7

8 Beskrivelse af anlægget : Vandet indvindes fra 2 boringer ved hjælp af dykpumper, som pumper råvandet til og gennem et trykfilter. Der tilsættes undervejs komprimeret luft i et blanderør, for at få filterprocessen til at fungere. Efter filtrering ledes vandet til rentvandstanke. Udpumpningsanlæg pumper vandet ud til forbrugerne. Skyllevand ledes direkte til kloak. Vandværket forsyner ca. 80 forbrugere. Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU nr SP 8A m³/t Boring 2 - DGU nr SP 8A m³/t Iltning KA66B liter Trykfilter Silhorko TFA m³/t 2 rentvandsbeholder 1967/ = 40 m³ Udpumpningsanlæg 2 x CR4-60 pumper 1 x CR8-60 pumper x 6 m³/t 8 m³/t 2 membranhydrofor Grundfos WX x 325 liter 1 vandmåler Danfoss Magflo 1998 Skyllepumpe CR m³/t Trykfilter Udpumpningsanlæg Måler DGU nr DGU nr Rentvandstanke Membranhydroforer Side 8

9 Skitse over anlægget : Skyllepumpe Ringkammerblæser 2 membranhydrofor Hovedmåler Udpumpningsanlæg Trykfilter El-tavle Nedgang rentvandstank Affugter Kompressor B2 (Vest) DGU nr Boringer B1 (Øst) DGU nr Side 9

10 Beskrivelse af anlægget : Oplysninger fra formanden om anlæg, ledningsnet, alarm/dataregistrering og hjemmeside: 1. Udgangstrykket blev hævet omkring 1. juni 2008 med 1/2 bar, idet nogle højtliggende forbrugere klagede over for ringe vandtryk i boligen. Det har betydet en stigning i el-forbrug, som nu er over 0,7 kwh pr. udpumpet m³. 2. Siden 2002 har bestyrelsen arbejdet med at lokalisere ledningsnettet for at få det langt ind på et digitalt kort. VVS firma har løbende indtegnet nye data på deres kort, som vandværket har brugsret til. Bestyrelsen har besluttet, at lade et ledningssøgningsfirma finde de forsyningsledninger og stophaner, som de ikke kan finde. 3. Foranlediget af den stigende fokus på sikkerheden imod hærværk og terror mod vandforsyningerne er bestyrelsen usikre på, om vandværkets sikkerhedsniveau er godt nok. Der er hængelåse på alle rentvandstanke, har fået ny hoveddør samt kodenøgler til alle låse. Vandværket har dog ikke nogen lås på lemmene til tørbrønde og har ikke noget internt alarmeringssystem, der f. eks. stopper pumperne ved indbrud. Har et alarmsystem, der registrerer for høj eller lav vandstand i rentvandstankene. 4. Vedr. kontrol med driften foretager vandværks-passer en ugentlig aflæsning af data jf. de fremsendte skemaer. Kan vandværket gøre noget bedre? Desuden har vandværket en serviceaftale med Tage Bagger A/S, der laver en månedlig kontrol og besøg på vandværket. 5. Bestyrelsen har besluttet at få en hjemmeside, men vil lade det være op til generalforsamlingen at godkende dette til foråret. FVD har en aftale med et EDB firma om en hjemmesideløsning, men det er muligt, at DVN løsningen er bedre. Generelt har bestyrelsen et behov for at få samlet alle data for værket og driften i en database frem for i diverse arkiver ved formand, kasserer, vandværks-passer samt Tage Bagger A/S. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer) : I bilag 2 er der medtaget nogle udvalgte parametre, som er kritiske i forhold til vandbehandlingen. Det ses, at vandbehandlingen de seneste par år er forbedret, og der er ingen overskridelser. Drikkevandet betegnes derfor som fuldt ud tilfredsstillende. Det er aftalt, at vandværkets bestyrelse tager stilling til, om man fremover ønsker at benytte IT-systemet mitdrikkevand.dk til løbende tilstandsvurdering m.m. Side 10

11 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse Dårlig beskyttet 3 Udseende Forureningskilder Kortlægning Udført i 2002/3 Indsatsplan Indsatsplan lavet af Frederiksborg Amt i 2006 Bygninger funktionel tilstand Renoveret i 2007 Samlet vurdering Gode muligheder for at fastholde kildeplads *) 3 Bemærkninger, handling m.m. : *) det anbefales at planlægge flytning af en eller på sigt begge indvindingsboringer Side 11

12 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring - DGU Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype SP8 3 Stigrør Testes 3 Boring forerørsforsegling Tryktest viser stor utæthed 1 Tørbrønd Vanskelige pladsforhold 2 Overbygning Pejlbarhed Ok 3 Prøvehane Ny prøvehane anbefales 2 Udluftning Ingen - kan kun vanskeligt udføres 2 Aflåsning Ingen 2 Risiko for nedsivning overfladevand Undersøges Råvandspumpe Renovering udført Råvandsmåler Ok 3 Råvandsledning generelt Tryktestes månedlig 4 Råvandskvalitet Ok 3 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering Under middel 2 Bemærkninger, handling, m.m. Ny boring anbefales 3 Side 12

13 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring - DGU Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype SP8 2 Stigrør Testet tæt 3 Boring forerørsforsegling Var utæt visse steder 3 Tørbrønd Vanskelige pladsforhold 2 Overbygning Pejlbarhed Ok 3 Prøvehane Ny prøvehane anbefales 2 Udluftning Ingen - kan kun vanskeligt laves 2 Aflåsning Anbefales 2 Risiko for nedsivning overfladevand Svag utæt 3 3 Råvandspumpe Renoveret Vandmåler Ok 3 Råvandsledning generelt Tryktestes hver måned 4 Råvandskvalitet Bedre råvand end den gl. boring 3 Seneste boringskontrol udført Samlet vurdering Middel 3 Bemærkninger, handling, m.m. Side 13

14 Komponenter i vandværket TILSTANDSVURDERING Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Råvandstank/beholder Ingen Iltningsanlæg Kompressor 4 Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Silhorko - ombygget til lav tryk 4 Testes og indstilling kontrolleres 3 Afløbsforhold til filterskylning Ok 5 Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Hydrofor - trykprøvning, vedligehold Lille tank renset i 2004 Stor tank renset i membranhydrofor (2004) 4 Kompressor Ny 4 Elektronisk trykstyring Rentvandspumper Nyt frekvensstyret udpumpningsanlæg *) Affugter / fugtproblemer Ok 3 Hovedmåler Elektronisk (1998) 4 El-installation Renovering af el-tavle, styring 2 Alarm-anlæg Anlæg opdateres evt. 3 Drikkevandskvalitet God Forsyningsledninger generelt Der arbejdes på opgaven Svind Ok 3 Samlet vurdering God 3-4 Bemærkninger, handling, m.m. *) er udført eller planlægges Side 14

15 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Ja 3 Plan for opgaver Ja 3 Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Anbefales som manuelt og IT Anbefaler bakterie egentest + pejlinger m.m. Ingen - hjemmeside planlægges Forsikringer FVD ordning Samlet vurdering God 3 Bemærkninger, handling, m.m. Side 15

16 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : ) ) ) Forventet 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år 400 Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % 2,0 2,2 5,4 3,3 5,0 Total el-forbrug kwh/år Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,68 0,75 0,64 0,61 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. 1) Målerkort for tidligt aflæst hos forbrugere i ) Incl. lækage ved forbruger før måler på 1353 m³. Side 16

17 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver Indvindingsopland og kildeplads : Se bemærkninger under konklusioner og afsnit om hhv. indvindingsopland og kildeplads. Her anbefales det, at der arbejdes på at planlægge en ny og dybere indvindingsboring - evt. med 2 adskilte filtre. DVN kan tilbyde at assistere mht. ansøgning og undersøgelser m.m. En ny boring vil medføre en mere sikker vandforsyning. Boring 1 og Boring 2 : udførte opgaver og resultater Udførte opgaver. Siden udkast til rapport er der ført flere samtaler med Tage Bagger - se telefonnotater i bilag 6. Der er i slutningen af januar udført test af boringer mht. tryk, og begge råvandspumper er renoverede og istandsatte - en for en og geninstalleret. Boring nr. 1 - øst er den ældste, som er fundet utæt ved tryktest. Den kan således ikke testes for tæthed - om den kun er utæt i toppen eller også længere nede. Pumpen er renoveret og yder 10 m³/t med en sænkning på 3.4 meter. Selve indstrømningstabet i boringen er ikke øget væsentligt. Som nævnt bør der arbejdes på at søge om en erstatningsboring til denne boring - også fordi de 2 boringer ligger meget tæt. Boring nr. 2 - vest er også tryktestet. Den er ikke så utæt som B1, men ifølge TB sker der udsivning af luft ved samlinger. Dette kan være årsagen til den forholdsvis hurtige tilstopning med okker. Pumpen er renoveret og yder 10 m³/t med en sænkning på 3.0 meter. Selve indstrømningstabet i boringen er ikke øget væsentligt siden sidste renovering. Der ses udsving i analyseparametrene samt spor af BAM i B1, som også kan skyldes utætheder i samlinger samt utilstrækkelig afpropning med bentonite - og derfor en vis skorstenseffekt. Det foreslås, at bestyrelsen vedtager en plan for ny boring til erstatning for B1. Det foreslås, at overvågningsdata fra boringer løbende overføres til IT-systemet mitdrikkevand.dk, så både TB og bestyrelsen følger de sammen data. Det foreslås, at bestyrelsen vedtager, at der indvindes med mindre råvandspumper - udskiftning af de nuværende. Behandlingsanlæg : Trykfilteret er egentlig for stort, men det vurderes, at den ombygning TB har udført er rigtig god, og at den overvågning af tryk over filter, som foretages månedligt, sikrer, at råvandsledning og kontraventiler er tætte. Mangler snorkel med insektnet - skulle være ordnet. Membranhydrofor : Vandet i de lukkede tanke bør udskiftes/fornyes en gang månedligt, så der ikke opstår dårligt vand i rørene. Rentvandstanke : Afskærmning ved nedgange er udført i rustfrit plade, hvilket er ok. De skal blot fastmonteres i gulvet. Mangler insektnet på udluftning - skulle nu være udført Montere gummiliste på nedgang til rentvandstank udført? Side 17

18 Forslag til opgaver - fortsat Indføre faste rutiner for inspektion af de 2 tanke for revner og vedligeholdelse - f.eks. hvert 5. år. Ifølge TB er der fuldt ud styr på flow i rentvandstanke, så der ikke opstår problemer med stillestående vand. Trykpumper: Vandværket arbejder ifølge TB på opgave mht. nye energirigtige pumper. El-tavle : Bør moderniseres - og dette kan med fordel gøres samtidig med modernisering af alarmanlæg samt automatisk dataregistrering. Energiforbrug : Det vurderes, at vandværket vil kunne spare energi ved at indføre mindre dykpumper med den rette dimensionering, som passer til det lille tryk over filter: 1. Nye og mindre energirigtige dykpumper 2. Holde styr på forbrug af affugter, den kan optimeres og bør kun anvendes fra maj til september. 3. Overvåge at pumpernes tilstand er i orden og yder det de skal - tilstoppede pumper bruger for meget strøm. Ud fra et løseligt skøn på strømforbruget bør der kunne spares strøm, men der skal også regnes med forbrug til affugter, skylning m.m. Løseligt anslået bør strømforbruget komme ned på mellem 0.5 og 0.6 kwh pr. kubikmeter udpumpet vand. Egenkontrol og muligheder med e-tilstandsrapport. Vandværket fører egenkontrol. I det følgende har jeg blot formuleret forslag til forbedringer og fordele ved et fælles system - hvor både TB s kontrol og vandværkets egenkontrol indgår. Det vurderes, at vandværket kan få bedre styr på data og vandværks-pasning ved at indføre et IT - system. Lige nu er det mit indtryk, at det kun er TB, som har data. Kombineret med TB s udmærkede overvågning vil dette betyde, at vandværkets bestyrelse selv kan følge med i de opstillede grafer. Der opstilles et fast skema for egenkontrol - i udgangspunkt svarende til det, som TB udfører. Hvert kvartal kan data opdateres, så bestyrelsen kan aflæse udviklingen i data sammen med de obligatoriske analyser. Der foreslås også udført egenkontrol for bakterier hver måned - specielt da boringerne ikke er helt i orden ( utætte visse steder ). Der indføres e-log på hoveddele på vandværket, og energiforbruget følges nøje som graf. Det vurderes, at udgiften ved øget egenkontrol sagtens kan betale sig hjem ved mindre energiforbrug, og man kan forebygge uheld og driftsstop. Information til forbrugerne flere fordele. Det anbefales at få udarbejdet et hjemmeside, som gør det lettere at informere forbrugerne. En hjemmeside signalerer åbenhed og kan medføre øget interesse hos forbrugerne og dermed øget chance for, at flere vil være interesseret i bestyrelsesarbejdet. Dette kan igen få afgørende betydning for vandværkets overlevelse, da flere vandværker oplever mangel på nye folk til bestyrelsesarbejdet. Side 18

19 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 20) Bilag 2 Analyseresultater råvand og drikkevand (side 22) Bilag 3 Analyse test (side 25) Bilag 4 Prøvepumpninger (side 26) Bilag 5 Foto fra vandværket (side 28) Bilag 6 Telefonnotater fra 15/2 og 16/ (side 30) Side 19

20 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 20 m³/t B1 B2 17 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 % af max døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t Reserve udpumpningskapacitet Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Middeltime forbrug i m³ Maksimum timeforbrug Maks. Døgnproduktion ( 20 timer ) Reserve døgnproduktion 40 m³ (4,0 m³ over 10 t.) 20,0 m³ = 20 m³/t m³ m³ 66 m³ ( beregnet Fd=1.5 ) 1,8 m³ 5,0 m³ (beregnet) 200 m³ 156 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Råvandspumperne yder ikke den mængde, de er normeret til efter renoveringen. Boringerne køre på skift - månedsvis. Det ses, at indvindingskapaciteten er meget stor i forhold til det maksimale forbrug. Kunne halveres eller mere. Udpumpningskapaciteten er meget stor i forhold til behovet. Side 20

21 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Forslag til ændringer på sigt Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 10 m³/t B1 B2 10 m³/t Råvandspumper kører enkeltvis Beholdningskapacitet m³ 30 % af max døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t Reserve udpumpningskapacitet Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Middeltime forbrug i m³ Maksimum timeforbrug Maks. Døgnproduktion ( 20 timer ) Reserve døgnproduktion 40 m³ (4,0 m³ over 10 t.) 20,0 m³ 3 x 4 = 12 m³/t m³ m³ 66 m³ ( beregnet Fd=1.5 ) 1,8 m³ 5,0 m³ (beregnet) 100 ( behovet er maks. 66 ) - til samarbejde om nødvand Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Driften bør være således, at der indvindes mere jævnt over døgnet - det ombyggede filter virker fint selv ved mindre pumper, så dykpumperne kan køre på skift. Selv med en reduceret råvandskapacitet på 2 x 5 m³/t er der med bare en pumpe en pæn overkapacitet. Side 21

22 Analyseresultater råvand Bilag nr. 2 Figurerne er rykket lidt for bedre at sammenligne y-akserne Nitrat ligger også lavere i B2 i forhold til B1 - se mitdrikkevand Mangan ligger i samme niveau i begge boringer, men det er også det parameter, som er mest stabil mht. begyndende udfældninger. Jern udfældes før mangan. Side 22

23 Analyseresultater råvand Bilag nr. 2 Der er ikke fundet spor af BAM i drikkevandet. Side 23

24 Analyseresultater - drikkevand Bilag nr. 2 Til orientering er anførte grænseværdier kun gældende for drikkevand. Side 24

25 Analyse test Bilag nr. 3 Udtagningsdato : 14/ Klokken Boring nr. Jern mg/l Temperatur C Ledningsevne ms/m B1 9, B1 9, B1 9, B2 9, B2 9, B2 9,3 45 Under korttidspumpningen er ledningsevnen målt. Det ses, at B1 viser tegn på en forholdsvis stor ændring, som kan skyldes utæthed. Det foreslås, som beskrevet, at begge boringer tryktestes. Side 25

26 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Jørlunde Østre vandværk Bilag nr. 4 Dato for prøvepumpning: 14/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger ,98 1 9, , , , ,10 Info-boks : 17/ Ydelse : 24 m³/t Sænkning : 3,4 meter Specifik ydelse : 7,06 m³/t/m 10 10, ,15 1,17 1 9,30 tilbagepejling 2 9,03 5 8,99 Specifik ydelse kan ikke bestemmes, da vi ikke kender råvandspumpens ydelse 8,0 8,5 9,0 Tilbagepejling : DGU nr Boring ,5 10,0 10,5 Side 26

27 Prøvepumpningsskema Bilag nr. 4 Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Jørlunde Østre vandværk Dato for prøvepumpning: 14/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger , , , , , ,78 Info-boks : 19/ Ydelse : 40 m³/t Sænkning : 7,3 meter Specifik ydelse : 5,5 m³/t/m 7 10, , ,80 1,70 B1 = 9,23 (25 cm påvirkning) 1 9,37 tilbagepejling 3 9,15 5 9,25 Specifik ydelse kan ikke bestemmes, da vi ikke kender råvandspumpens ydelse DGU nr Boring 2 8,0 Tilbagepejling : ,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 Side 27

28 Fotos Bilag nr. 5 Vandværk Boring 1 Boring 2 Prøvehane tørbrønd Prøvehane råvand Trykfilter Udluftning Udpumpningsanlæg og skyllepumpe 2 membranhydrofor Rentvandstank Kompressor El-/styretavle Side 28

29 Fotos fortsat... Bilag nr. 5 Kapselblæser Hovedmåler Affugter Side 29

30 Bilag nr. 6 Telefonnotat fra 15/ : Hej Tage hermed notat om vor snak i telefonen i dag angående Jørlunde Østre vandværk og om tilstandsrapportens anbefalinger samt dine bemærkninger hertil: Set i bakspejlet er vi enige om at det ville have været mest hensigtsmæssigt at vi var mødtes på vandværket under besigtigelsen, korttidsprøvepumpningen m.m., men jeg håber vi ved lejlighed kan gøre det om og få et godt samarbejde mht. overvågning på Jørlunde Østre m.fl. Som aftalt fremsender jeg de mest vigtige ting vi har drøftet og konklusionen: ( du ser følgende igennem og du bedes lige godkende dette eller vi kan drøfte om der er ting som skal justeres i de efterfølgende opgaver): Boringer og trykprøvning: Vi blev enige om at du kun trykprøver ved 0.5 bar og monterer ånderør, hvis en eller begge boringer viser tegn på utæt forerør. Er der stor forskel i tilstanden altså utætheder må vi lige tale sammen om ex. indvindingsstrategien skal yderligere justeres så ex. B2 står som hovedboring. B1 er den ældste og ifølge svingninger i målt ledningsevne under pumpning samt analyser opløst jern m.m. kan det se ud som om B1 er utæt. Punktet drøftes når du har udført de anbefalede tryktest. Råvandspumper: Vi blev enige om at de nuværende pumper tages om en for en og de rengøres for okkerbelægninger og nedsættes igen. Jeg vil foreslå at du starter med B2 og samtidig udfører tryktest af forerør, når du alligevel har pumpen oppe. Jeg vil gerne have at du noterer trykket som 0.5 bar og noterer trykket efter 1,2,3 og 5 minutter, så dette kommer med i loggen for denne boring til sammenligning. Under alle omstændigheder har vi aftalt at drøfte data mht. tæthed og ud fra dette fastlægge den videre strategi. I det følgende ( og rapporten ) går jeg ud fra at boringerne er tætte. Din erfaring er at mindre dykpumper med mindre slidser vil tilstopper hurtigere og jeg er enig i at vandværket kan fortsætte med de nuværende dykpumpe situationen mht. uvished om boringernes tilstand, tilstopningen m.m. taget i betragtning. Vandbehandling, styring m.m.: Det nuværende trykfilter er ombygget med iltningsrør, hvilket medfører at råvandet beluftes bedre og på en anden måde en et normalt Silhorkofilter. Dette betyder at du kan nedsætte overtrykket til blot at sikre at trykbeholderen er helt fuld du har hermed sikret at trykfilteret kan filtrer den mængde vand som dykpumpen aktuelt kan yde og det synes jeg er godt. Jeg kan dermed anbefale at der ikke bruges unødvendig energi på det ekstra tryk som Silhorko ellers foreskriver. Vi blev enige om at du monterer insektnet for god orden skyld på røret som går til loftet ( normalt det Silhorko benævner som snorkel ) Side 30

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Hove Vandværk Indhold 1. Baggrund og foreløbige resultater og forslag 2. Vandværkets beskrivelse, fotos og illustrationer, udleveret bilag,

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009 Benløse Rundings Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring

Læs mere

Vandforsyningen Brovst & Omegn

Vandforsyningen Brovst & Omegn Vandforsyningen Brovst & Omegn Undersøgelse af 4 indvindingsboringer Resultater fra logging Forslag til ombygninger Forslag til fremtidig indvindingsstrategi Nyt kildefelt Egenkontrol & e-tilstandsrapport

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2007 Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan og hvorfor den decentrale vandforsyning i Vordingborg kommune skal overleve. Værktøjer til bevarelse af den decentrale vandforsyning Fordele ved

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009 Overvågningsprogram Storring Vandværk Juni 2009 1. Beskrivelse af overvågningsprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram og analysestyring 6. Skema

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2010 Egenkontrol- og overvågningsprogram

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September 2010 sbøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Storring Vandværk Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Forslag til renovering af udpumpningsanlæg, vandbehandling, vandmåler, overvågning med alarm/dataregistrering samt IT-vandværks-passer

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold Undersøgelsesrapport Tårs Vandværk Undersøgelse af kildeplads og ny indvindingsboring Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold. Baggrund side. Konklusioner, anbefalinger, videre forløb side - 3.

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan Program Før pausen Pause Efter pausen Indledning, formål og baggrund 1. Tilstandsrapport generelt 2. Bygninger 3. Kildepladsen 4. Boringer 5. Behandlingsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner.

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner. Del 3 rapport Generel vejledning til Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2010 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005 Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan Lyngby Vandværk 2005 Notat og handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent,

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Assensvejens Vandværk April 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Oksbøl Vandværk September 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side 8

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

KVALITETS- SIKRING: 2016

KVALITETS- SIKRING: 2016 A. KILDEPLADS: 1. Beskyttelseszone. 2. Aflåsning 3. Hegn 4. Terræn B. BYGNING: 1. Tag. 2. Tagrende/ afledning. 3. Mur/fundament. 4. Gulve/afløb. 5. Vinduer/døre. 6. Udluftning. 7. El-tavler. 8. Affugter.

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Godthåb Vandværk Lykkegårdsvej 295A, 8472 Sporup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

DANSK VAND- OG NATURCENTER

DANSK VAND- OG NATURCENTER DANSK VAND- OG NATURCENTER Læsevejledning til Mitdrikkevand.dk. Forsiden på Mitdrikkevand.dk er navigationen til de forskellige moduler og menupunkter. Til højre for billedet af vandværket findes en boks

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Ødum Vandværk Ødum Torv 5, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Erik Engholm Poulsen

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41

Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk Telefon: 76 81 24 41 TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: GVA-2013-00160 Sagsnavn: Grejsvej 10, 7100 Vejle - 16h Grejs By, Grejs - Tilsyn med vandværk - Grejs Vandværk Vejle Kommune Tilsynsførende: Navn: Bo Uttrup Email: BOUPE@Vejle.dk

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Afsender: Vordingborg Kommune Teknik og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 55363636 Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere