Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup."

Transkript

1 Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 46 For et boligområde i Ullerslev by September 2004

2 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 46 for et boligområde i Ullerslev By INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 2 Lokalplanens retsvirkninger side 5 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger side 5 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag side 6 Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol side 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål side 9 2 Område- og Zonestatus side 9 3 Områdets anvendelse side 10 4 Udstykninger side 10 5 Ledningsanlæg side 11 6 Vej- og parkeringsforhold side 11 7 Ubebyggede arealer side 11 8 Bebyggelsens omfang og placering side 12 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden side Forudsætninger for ibrugtagen side Tilladelse fra andre myndigheder side 14 RETSVIRKNINGER 12 Servitutter side Dispensation side Påtaleret side Lokalplanens overholdelse side Klageadgang side Vedtagelsespåtegning side 16 BILAG OG KORTBILAG Generelt om lokalplaner Bilag 1 Matrikelkort/ejendomsforhold/områdeanvendelse Kortbilag 1

3 Redegørelse: Ullerslev kommune fremlægger her et forslag til lokalplan for et eksisterende boligområde i Ullerslev By området er beliggende i byzone. Mod nord er foretaget et mindre arealtillæg, - dette areal er beliggende i landzone, men ved nærværende lokalplans endelige vedtagelse overføres arealet til byzone. Lokalplanområdet er beliggende omkring Højvænget og Postkrogen i Ullerslev By Se kortbilag. Baggrunden for lokalplanen: Formålet med forslaget til lokalplan er at fastlægge nærmere bestemmelser for et næsten udbygget boligområde med mulighed for opførelse af én bolig på den af matr. nr. 8-a, Ullerslev by, Ullerslev, der er medtaget i lokalplanforslaget. Der er ikke tale om opstart af Ullerslev Nord. Formålet med nærværende lokalplan er derfor at sikre, at trafikbelastningen på Postkrogen og Højvænget ikke forøges, - samt at udlægge et fælles opholds- og friareal for boligområdet. Det er således hensigten, at såvel Postkrogen som Højvænget overgår til Stilleveje med etablering af eventuelle hastighedsbegrænsende foranstaltninger, idet skolebørn fra Ullerslev Nord nødvendigvis skal igennem området for via Lundsager at nå skoleområdet syd for landevejen. Lokalplanens forhold til anden planlægning: Kommuneplanen. Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 9 til Kommuneplan og er udlagt til boligområde i Ullerslev By. For området er der fastlagt følgende bestemmelser for indholdet i lokalplanen: Boligområder BO Anvendelse Områderne udlægges til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende enfamiliehuse eller lav/tæt byggeri. Der er mulighed for at indpasse erhverv, der er uden genevirkning i forhold til omgivelserne som f.eks. liberale erhverv samt øvrige erhverv inden for servicesektoren. Der er endvidere mulighed for at indpasse bebyggelse til offentlige formål, herunder plejehjem / ældreboliger m.v. Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen af boligområderne sikres, at områderne fremstår varierede og oplevelsesrige, d.v.s. med en blanding af boligkategorierne, med grønne områder, med lege- og fritidsfaciliteter m.v. 2

4 Bebyggelses-% Højst 25% for ejendomme med fritliggende parcelhuse, 35% for ejendomme med tæt/lav bebyggelse og 40% for ejendomme anvendt til offentlige formål. Etageantal Højst 1,5 etage. Max. bygningshøjde Højst 8,5 m over terræn. Friarealer Mindst 10% af det samlede areal for hvert boligområde skal anvendes til fælles friarealer. Parkering Der skal sikres parkeringsarealer, således at der er mindst 1,5 parkeringsplads pr. bolig til rådighed. Støjforhold Området må ikke påføres et støjniveau som overskrider 55 db(a) for vejtrafik. Zonestatus Den største del af området er beliggende i byzone. Det mindre landzoneareal agtes overført til byzone. Vejadgang: Vejadgang til området må kun foretages til Landevej 703 (Odensevej). Når udbygningen af Ullerslev Nord påbegyndes skal postkrogen lukkes for gennemkørsel for motorkøretøjer og kunne vejbetjenes via landevej 703. Hvorimod Ullerslev Nord skal vejbetjenes via landevej 706 (Kertemindevej). Der er i medfør af loven om offentlige veje tinglyst byggelinier langs landevej 706 (Kertemindevej) Se kortbilag. Vandforsyningsplan: Området ligger inden for Ullerslev Nordre Vandværks forsyningsområde. Grundvandsbeskyttelse: Der må ikke inden for lokalplanområdet etableres anlæg eller foregå aktiviteter, der kan udgøre en risiko for drikkevandet. 3

5 Naturbeskyttelse: En del af det område der i lokalplanforslaget er udlagt til offentlige rekreative formål (OF II) består af et moseområde der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Der må ikke ske ændringer i tilstanden af det beskyttede naturområde uden forudgående dispensation fra Fyns Amt. Landskabet: Ingen bemærkninger. Varmeplan: Lokalplanområdet er ifølge kommunens varmeplan omfattet af fjernvarmeforsyning Spildevand: Spildevand og regnvand bortledes i fælles system. Spildevand og regnvand ledes til Ullerslev Rensningsanlæg. Fra nye parceller (mod nord inden for lokalplanområdet) skal spildevand og regnvand dog føres i separat system. Miljøbeskyttelse: Intet at bemærke. Støj: Støj fra vejtrafik (Landevej Odensevej) belaster ikke lokalplanområdet med over 55 db(a). Landbrugsloven: Lokalplanen omfatter del af ejendom matr.nr. 8a, Ullerslev By, Ullerslev, som er undergivet landbrugspligt. Indtil dette areal tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, skal det drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler. Hvis arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål i forbindelse med en leje af arealet, vil lejen kræve en tilladelse efter landbrugslovens 12 og den ændrede anvendelse en tilladelse efter landbrugslovens 7a. Hvis arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål i forbindelse med et køb af arealet, skal landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens 4, stk. 1, hvilket vil ske i forbindelse med Kort- og matrikelstyrelsens godkendelse af en sag om arealoverførelse fra ejendommen. Lov om forurenet jord: Hvis der under bygge- eller jordarbejder inden for lokalplanområdet konstateres et depot eller en forurening af jorden, skal arbejdet standses i henhold til 71 i Lov om forurenet jord. Arealet registreres herefter som affaldsdepot. Det fremgår af bemærkningerne til Lov om forurenet jord, at enhver, der opdager et depot eller en forurening af jorden, skal underrette Byrådet herom. Et areal, der er registreret som 4

6 affaldsdepot, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, med mindre depotet frigives af Fyns Amt til det pågældende formål. Museumslovens 27: Det kan ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder at kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejder på arealet. Det anbefales, at Byrådet i sin meddelelsespligt over for bygherre, jf. Museumslovens 24, stk. 2, indbefatter Odense Bys Museers kommentarer til det i 23, stk. 2 omtalte planmateriale i form af nærværende tekst. Museet står naturligvis til rådighed med supplerende oplysninger. ODENSE BYS MUSEER VIDEN & FORMIDLING Overgade 48 Postboks Odense C Tlf Tlf. direkte Fax Lokalplanens Retsvirkninger: Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 5

7 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger: Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 14. april og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil den 14. april Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelsen af dette lokalplanforslag er sket den 27. april 2004 via annonce i Østfyns Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Byrådet givet skriftlig underretning herom til: 1. ejerne af ejendomme udenfor planens gyldighedsområder, og lejerne i og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Byrådets skøn har væsentlig betydning for dem, 2. de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold som over for Byrådet har fremsat skriftlig anmodning om at blive holdt underrettet om forslag til lokalplaner, 3. de statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Ved offentliggørelsen den 27. april 2004 har borgerne m.fl. 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber altså den 22. juni Når fristen på 8 uger er gået, skal Byrådet igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke kommet indsigelser, kan Byrådet vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser og/eller ændringsforslag kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Byrådet foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af fremkomme indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring efter Byrådets skøn på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Byrådets endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Byrådet fastsat frist. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Byrådets endelige vedtagelse af planen ikke ske, før det ændrede lokalplanforslag har været offentliggjort på ny. 6

8 Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Byrådet offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat af Miljøministeren. Bekendtgørelsen skal bl.a. oplyse, om planen afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag. Byrådet sender endvidere et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. enhver, der rettidigt har fremsat skriftlige indsigelser til planforslaget, og 2. foreningerne og myndighederne - som nævnt i den efterfølgende liste Sluttelig lader Byrådet lokalplanen tinglyse på den ejendom, der er omfattet af planen. Liste over foreninger og myndigheder der tilsendes et eksemplar af Byrådets bekendtgørelse af lokalplanen. Miljøministeriets Landsplanafdeling Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fyns Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø- og Arealforvaltningen Forsvarsministeriet Fyns Oldtid, Hollufgård Det radikale Venstre, Ullerslev Jordbrugsdirektoratet Danmarks Naturfrednings Forening, Ullerslev Lokalkomité Udskrift af Byrådets beslutningsprotokol, herunder evt. særstandpunkter: Byrådets møde den 14. april 2004 Punkt: 347 J.nr Lokalplan nr. 46 og kommuneplantillæg nr. 9: Godkendt Særstandpunkter: Ingen Byrådets møde den 15. september 2004 Punkt. 387 J.nr Endelig godkendelse af lokalplanforslag nr. 46 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan. Særstandpunkter: Ingen 7

9 ULLERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 46 8

10 For et boligområde i Ullerslev By Marts 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 46 for et boligområde i Ullerslev By. I henhold til planlovens kapitel 5 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Formål: 1 Formål Lokalplanområdet er delvist udbygget. 1.1 Lokalplanens formål er: At fastlægge nærmere bestemmelser for er næsten udbygget boligområde med mulighed for opførelse af én bolig på den del af matr. nr. 8-a, Ullerslev by, Ullerslev, der er medtaget i lokalplanforslaget. Der er ikke tale om opstart af Ullerslev Nord. At udlægge et offentligt grønt område, der skal anvendes som fælles opholds- og friareal for boliger inden for lokalplanområdet. Området og områdets anvendelse: 2 Område- og Zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter ejendomme matr.nr. 3g, 10b, 14b, 14c, 20c 20k, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 20t, 9

11 20u, 20v, 20x, 20ø, 20ab, 20ac, 20ad, 20ae, 20ai, 20ak, 20al, 20am, 20an, 20ao, 20ap, 20aq, 20ar, 20as, 20at, 20au, 20ax, 20av, 20ay, 20az, 20aæ, 20aø, 20ba, 20bb, 31c, 31f, 31g, 32a, 32c, 71a, 71e, 89a, 90a, 90b, 90c, 91, 93a, 93b, 101a, 101b og 109 alle af Ullerslev By, Ullerslev samt del af matr.nr. 8a og 20d, alle af Ullerslev By, Ullerslev, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. 2.2 Den største del af lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal bevares i byzone. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal overføres til byzone. Se kortbilag. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til Boligområde. Området kan bebygges med fritliggende parcelhuse (åben, lav boligbebyggelse) eller gårdhuse, rækkehuse, klyngehuse o.lign. (tæt - lav boligbebyggelse). 3.2 Inden for det på kortbilaget udlagte offentlige område I er placeret plejehjem / ældreboliger. 3.3 Det på kortbilaget udlagte offentlige område II må kun anvendes som fælles opholds- og friareal orienteret mod boligområdet. 3.4 Endvidere kan der med Byrådets tilladelse inden for lokalplanområdet tillades erhverv, der er uden genevirkning i forhold til omgivelserne f.eks. liberale erhverv samt øvrige erhverv inden for servicesektoren. Der må ikke inden for lokalplanområdet etableres anlæg eller foregå aktiviteter, der kan udgøre en risiko for drikkevandet. Der kan ikke gives tilladelse til detailhandel inden for lokalplanområdet. 3.5 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstation og lignende til kvarterets forsyning, når bygningen ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde på mere end 2,0 m over terræn. Udstykninger: 4 Udstykninger 4.1 Udstykningen må kun foretages i overensstemmelse med områdeanvendelsesplan, som vist retningsgivende på kortbilaget. 10

12 Teknik: 5 Ledningsanlæg 5.1 El-ledninger, herunder vejbelysning må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 5.2 Belysning af interne veje, stier og parkeringspladser skal udføres med parklamper. 5.3 Udendørsantenner tillades ikke. Tilslutningsmulighed til fællesantenne foreligger. Vej- og parkeringsforhold: 6 Vej- og parkeringsforhold. 6.1 Lokalplanområdet tilsluttes Landevej 703 (Odensevej). 6.2 Postkrogen må ikke forlænges med evt. senere tilslutning til Kertemindevej. 6.3 Eksisterende veje (Postkrogen og Højvænget) skal bevares i nuværende udlæg. Der kan dog, dersom beboerne inden for lokalplanområdet skulle ønske dette, etableres hastighedsbegrænsende foranstaltninger. 6.4 Inden for området skal for hver bolig indrettes parkeringsmulighed for 1 bil men udlægges parkeringsmulighed til 1,5 bil. 6.5 Inden for lokalplanområdet må fast parkering, herunder overnatning med store arbejdsvogne, campingvogne, både o. lign. ikke finde sted på de enkelte ejendomme samt på fællesarealerne herunder vejarealer. 6.6 Der anlægges stier som vist på vedhæftede kortbilag. Områdets fællesarealer og øvrige ubebyggede arealer: 7 Ubebyggede arealer 7.1 Hegn inden for lokalplanområdet må primært kun etableres som levende hegn. 7.2 Det offentlige område II skal fremstå som et græstilsået område med enkelte fritstående, højstammede træer. Der må inden for området placeres bålplads, bænke / eventuelt havepavillon og lignende inventar, der knytter sig til et grønt naturområde. 11

13 Bebyggelse: 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må - for ejendomme med fritliggende parcelhuse (lav - åben boligbebyggelse) ikke overstige for ejendomme med gårdhuse, rækkehuse, klyngehuse el. lign. (lav tæt boligbebyggelse) ikke overstige for ejendomme til offentligt formål, (område I) plejehjem / ældreboliger el.lign. ikke overstige 40. Inden for offentligt område område II må ikke placeres bebyggelse. Se dog 7 stk Bebyggelsen må max. opføres i 1½ etage. 8.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8.5 meter over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8.4 På stærkt skrånende terræn er det tilladt at udføre bebyggelse med kælder i fuld facadehøjde over terræn. Se nedenstående principskitse. 8.5 På del af matr. nr. 8a, som omfattes af lokalplanen, må der kun opføres én bolig. terræn 8,5 m kælder i fuld facadehøjde over terræn. Principskitse Ikke målsat 12

14 9 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal primært opføres i tegl. Mindre dele af ydervæggene kan dog opføres i træ. 9.2 Til tagdækning må anvendes tagpap, eternit, cement- eller tegltagsten. 9.3 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 3 o (fladt tag) og 55 o. 9.4 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 9.5 Ved eventuel anvendelse af alternativ energi, er etablering af solfangeranlæg tilladt. Etableringen kan dog kun tillades, hvor det efter Byrådets skøn ikke virker skæmmende på miljøet. Malede overflader skal udføres i jordfarver samt sort og hvid. Garager/carporte kan opføres i træ og/eller tegl. Tagbelægningen kan være den samme som på boligen. Alternativt tagpap. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 3 o (tagpap) og 55 o. De, i det offentlige område II evt. placerede havepavilloner eller lignende må kun opføres i træ, der skal behandles i jordfarver - samt sort og hvid. Forudsætning for ibrugtagen: 10 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet har mulighed for fjernvarmeforsyning. Der må også etableres anlæg med solvarme og varmepumper eller anlæg, der bruger fast brændsel og biobrændsel Bebyggelse inden for lokalplanområdet må ikke tages i brug før der er etableret det nødvendige sti, vej- og parkeringsareal Ny bebyggelse skal tilsluttes Ullerslev Vandværk. Anden vandforsyning må ikke etableres Der må ikke etableres nye opvarmingssystemer med elvarme eller oliefyr Før bebyggelse eller ændret anvendelse skal der rettes henvendelse til Ullerslev Kommune for afklaring af, om lokalplanen vil blive overholdt, og om hvilke myndighedstilladelser, der i øvrigt skal indhentes. 13

15 Tilladelse fra andre myndigheder: 11 Tilladelse fra andre myndigheder 11.1 Lokalplanen forudsætter en ophævelse af landbrugspligten for en del af området. En ansøgning om ophævelse af landbrugspligten skal rettes til jordbrugskommisionen. (Se redegørelsen side 4) Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Byrådet. (for vejanlæg f.eks. politiets samtykke) Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, som kræver tilladelser efter gældende lovgivning, før disse er indhentet Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før Byrådet har meddelt tilladelse i henhold til byggeloven Der er i medfør af loven om offentlige veje tinglyst byggelinier langs landevej 706 (Kertemindevej) Retsvirkninger 12 Servitutter 12.1 Vedrørende servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen. 13 Dispensation 13.1 Byrådet har kompetence til at meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at der ikke er tale om afvigelser i strid med lokalplanens principper Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 14

16 14 Påtaleret 14.1 Påtaleret ifølge nærværende lokalplan har alene Ullerslev Kommune. 15 Lokalplanens overholdelse Før bebyggelse eller ændret anvendelse skal der rettes henvendelse til Ullerslev Kommune for afklaring af, om lokalplanen vil blive overholdt, og om hvilke myndighedstilladelser, der i øvrigt skal indhentes. 16 Klageadgang 16.1 Eventuelle klager over Byrådets afgørelse i medfør af nærværende lokalplan behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov om planlægning, hvortil der henvises. 15

17 Vedtagelsespåtegning 17 Vedtagelsespåtegning. I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående lokalplanforslag vedtaget på Byrådets møde den 14. april Forslaget fremlægges offentligt i 8 uger fra den 27. april 2004 På Byrådets vegne. Erik Christensen Borgmester Søren Møllegaard Kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ullerslev Byråd, den 15. september Erik Christensen Borgmester. Søren Møllegaard Kommunaldirektør Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan er sket ved annoncering i Østfyns Avis, den 28. september 2004 Tinglysning Tinglysning: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på ejendomme matr.nr. 3g, 10b, 14b, 14c, 20c, 20k, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 20t, 20u, 20v, 20x, 20ø, 20ab, 20ac, 20ad, 20ae, 20ai, 20ak, 20al, 20am, 20an, 20ao, 20ap, 20aq, 20ar, 20as, 20at, 20au, 20ax, 20av, 20ay, 20az, 20aæ, 20aø, 20ba, 20bb, 31c, 31f, 31g, 32a, 32c, 71a, 71e, 89a, 90a, 90b, 90c, 91, 93a, 93b, 101a, 101b og 109 alle af Ullerslev By, Ullerslev samt del af matr.nr. 8a og 20d, alle af Ullerslev By, Ullerslev, samt alle ejendomme, der herefter udstykkes herfra. Ullerslev Kommune, den 29.september Erik Christensen Borgmester Søren Møllegaard Kommunaldirektør 16

18 Bilag 1. Generelt om lokalplaner Ved at udarbejde en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere m.v. om anvendelsen af fast ejendom og om bebyggelsens udformning m.v. Tilvejebringelsen af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom. Men skal der foretages ændringer i de eksisterende forhold må det kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt for grundejerne, eller på anden måde pligt til realisering af de forhold, der er indeholdt i planen En lokalplan består af en beskrivelse af planens formål, retningslinier og retsvirkninger samt kort og en redegørelse for forholdet til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. Lokalplanens retningslinier er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, planen omfatter. En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med kommunens kommuneplan eller med amtets regionplan. 17

19 18

20 8e 8h 11a 11ah 11ak 11q 11z 13a 13l 7i 7l 35d 21l 28a 28f 28l 28m b 89a 87a 90b 91 93b 97a 93a 90c 90a 85 86d 82 80b au 13ay 20am 20an 20ap 20aq 20ar 20as 20at 20bb 20c 20d 20k 20l 20m 20n 20o 21k 28h 28i 28n 2f 31c 31f 31g 32a 32c 35a 35c 36b 3g 49c 55a 62a 64a 64c 65b 67d 7e 68d 69b 69c 71a 71e 7g 7o 7p 7v 7x 7z 20p 20q 20r 20t 20u 20v 20x 20y 20ø 20au 20av 20ax 20ay 20az 20aæ 20aø 20b 20ba 20ab 20ac 20ad 20ae 20ai 20ak 20al 13i 14b 14c n12h 11ao 11ap 11ax 11g 11s 11t 11u 11æ 11ø 11aa 11ab 11ae 11af 11ag 11ai 11al 11an 10b 10a 108a 107a 107b 107d 101b 101a Kertemindevej egård 2.00m Gade 8e 8h 11a 11ah 11ak 11q 11z 13a 13l 7i 7l 35d 21l 28a 28f 28l 28m b 89a 87a 90b 91 93b 97a 93a 90c 90a 85 86d 82 80b au 13ay 20am 20an 20ao 20ap 20aq 20ar 20as 20at 20bb 20c 20d 20k 20l 20m 20n 20o 21k 28h 28i 28n 2f 31c 31f 31g 32a 32c 35a 35c 36b 3g 49c 55a 62a 64a 64c 65b 67d 7e 68d 69b 69c 71a 71e 7g 7o 7p 7v 7x 7z 20p 20q 20r 20t 20u 20v 20x 20y 20ø 20au 20av 20ax 20ay 20az 20aæ 20aø 20b 20ba 20ab 20ac 20ad 20ae 20ai 20ak 20al 13i 14b 14c n12h 11ao 11ap 11ax 11g 11s 11t 11u 11æ 11ø 11aa 11ab 11ae 11af 11ag 11ai 11al 11an 10b 10a 108a 107a 107b 107d 101b 101a BO OF I BO BO 8e 8h 11a 11ah 11ak 11q 11z 13a 13l 7i 7l 35d 21l 28a 28f 28l 28m b 89a 87a 90b 91 93b 97a 93a 90c 90a 85 86d 82 80b au 13ay 20am 20an 20ap 20aq 20ar 20as 20at 20bb 20c 20d 20k 20l 20m 20n 20o 21k 28h 28i 28n 2f 31c 31f 31g 32a 32c 35a 35c 36b 3g 49c 55a 62a 64a 64c 65b 67d 7e 68d 69b 69c 71a 71e 7g 7o 7p 7v 7x 7z 20p 20q 20r 20t 20u 20v 20x 20y 20ø 20au 20av 20ax 20ay 20az 20aæ 20aø 20b 20ba 20ab 20ac 20ad 20ae 20ai 20ak 20al 13i 14b 14c n12h 11ao 11ap 11ax 11g 11s 11t 11u 11æ 11ø 11aa 11ab 11ae 11af 11ag 11ai 11al 11an 10b 10a 108a 107a 107b 107d 101b 101a OF II BO 8a 8a 8a

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup.

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by. Langtved. Kissendrup Flødstrup. Ullerslev. Skellerup. Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 45 For et boligområde i Langtved by September 2004 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 45 for et boligområde i Langtved

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 47 Skellerup

Ullerslev Kommune. Lokalplan nr. 47 Skellerup Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 47 Skellerup September 2005 Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 47 Skellerup By INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 44 for et blandet bolig- og erhvervsområde: Kissendrup By

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 44 for et blandet bolig- og erhvervsområde: Kissendrup By Ullerslev Kommune Langtved Kissendrup Flødstrup Ullerslev Skellerup Ellinge Lokalplan nr. 44 For et blandet bolig- og erhvervsområde i Kissendrup Juni 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE: Ullerslev Kommune Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 OFFENTLIGT OMRÅDE og blandet BOLIG- og ERHVERVSOMRÅDE i SÆRSLEV Maj 1993 Revideret september 1993 Om lokalplaner. Lov om planlægning trådte i kraft den 01. januar 1992.

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål

LOKALPLAN. 1aq. 1an 1ap 1ah. 2dv. 1h 1æ 1ae. 32a. Redegørelse og Lokalplan nr. 5-3 samt tillæg nr. 35 til kommuneplanen for et område til boligformål 7 AARS KOMMUNE BYPLANAFEDELINGEN RÅDHUSET Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Telefon 96 98 12 00 Giro 8 04 86 06 Telefax 96 98 13 49 LOKALPLAN 7000d 32x 32m 32aa 32y 32n 32o 32v 32p 7000e 2bu 2bø 32f 2bt 1aq

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91 O9.MAR1~ 1Y2*OU 2.U 6 1 Aarup kommune S1TMPLLMÆRKE ~RETTE#I I~ ~ -_-t LOKÅLPLAN NR. 33 For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. : ~ KUN GtD~T.MEOACSTEMPLIFG~r~. i ØOMMKRXONTORETS

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 018-707 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan 2005-2017 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 11-633. for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige

Lokalplan nr. 11-633. for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige Lokalplan nr. 11-633 for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplankontoret primo 2005 2 Lokalplan nr. 11-633 Indhold Om lokalplanen

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20. LOKALPLAN NR. 20-273 FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.02) I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål.........

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere