Vejlesøparken Holte. Tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlesøparken 1-35 2840 Holte. Tilstandsrapport"

Transkript

1 Vejlesøparken Holte srapport ESBEN KIRKEGAARD Rådgivende Ingeniører A/S December

2 Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Bebyggelsen side 3 Oversigt over de udvalgte fokusområder side 4 Eftersynet/besigtigelsen side 4 1. Udearealer side 5 2. Facader side 7 3. Altaner side 9 4. Vinduer og døre side Tage side Kældre side Installationer side Varmecentral side 23 Vedligehold og økonomi side års vedligeholdelsesplan Bilag 1 Energimærke af d Termograferingsrapport af d

3 Vejlesøparken 2810 Holte srapport Baggrund Denne tilstandsrapport er udarbejdet på foranledning af ejerforeningens bestyrelse. I 2004 er der udarbejdet tilstandsrapport for Vejlesøparken (udarbejdet af Bascon A/S) og i 2010 er der udarbejdet et energimærke (udarbejdet af Force Technology). Energimærket vil blive inddraget i denne rapport, og er vedlagt som bilag 1. I 2005 gennemgik bebyggelsen en større renovering med fornyelse af bl.a. membraner og belægning på terrasser, og div. betonreparationer. Vinduer på østfacaderne på blok 2 til 5 er udskiftet i perioden fra 2002 til Tagbelægningerne er udskiftet hhv. på blok 1 i 2008, blok 3 i 2006, blok 4 i 1998 og blok 5 i Bebyggelsen Vejlesøparken ligger i Holte og afgrænses af Geelskov mod øst og Furesø/Vejlesø mod nordvest. Bebyggelsen er opført i 1969 og indeholder i alt 470 lejligheder fordelt på 5 blokke. Til bebyggelsen hører også en varmecentral som er placeret i en selvstændig bygning. Fælles for de 5 blokke er, at de er opført i beton sandwichelementer med frilagt overflade og fladt tag. Blok 1 er opført i 9 etager + kælder. Kælderen bruges primært til opbevaring for beboerne. I stueetagen er der handicapboliger, selskabslokaler og fællesvaskeri, samt et areal der er lejet ud til Rudersdal Kommune. På de øvrige etager er der 200 mindre lejligheder med facade/altan orienteret enten mod øst eller mod vest. Blok 2 og 3 er stort set identiske og opført i 5 etager + kælder. Hver etage er forskudt således, at lejlighedsarealet bliver mindre op efter. Til hver lejlighed hører en vestvendt terrasse. Hver blok består af 40 lejligheder. Kældrene anvendes primært til parkering og til opbevaring for beboerne. Blok 4 er opført i 4 etager + kælder. Der er i alt 120 lejligheder, som alle har vestvendte altaner. Kælderen bruges primært til opbevaring for beboerne. Blok 5 er opført i 5 etager + kælder. Der er i alt 70 lejligheder, som alle har vestvendte altaner. Kælderen bruges primært til opbevaring for beboerne. Varmecentralen (blok 0) er opført i 1 plan. Med betonfacade mod nord og syd mens facaden mod øst og vest primært udgøres af vinduespartier og let facadebeklædning. Vejlesøparken er opdelt i to ejerforeninger og en grundejerforening. Ejerforening 1 dt består af blok 1, 2 og 5. Ejerforening 1 dy består af blok 3 og 4. 3

4 Hver ejerforening skal varetage den ud- og indvendige vedligeholdelse af blokkene, mens grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af fællesarealer. I nærværende tilstandsrapport, er der ikke skelnet mellem de forskellige ejerforeninger. Oversigt over de udvalgte fokusområder srapporten er delt op i følgende hoved emner: 1. Udearealer 2. Facader 3. Altaner 4. Vinduer og døre 5. Tage 6. Kældre 7. Installationer 8. Varmecentral Selve eftersynet/besigtigelsen Eftersynet af bygninger og fællesarealer er udført uden destruktive indgreb. Varmecentralen behandles som en helhed under et selvstændigt punkt. Der gøres for en god ordens skyld opmærksom på, at der kan være skader og svigt, som ikke er blevet registreret i nærværende rapport, idet eftersynet blev foretaget som et stikprøvevist eftersyn, uden destruktive indgreb. En skade eller svigt der er behandlet i rapporten kan godt optræde flere steder i bebyggelsen end det er bekrevet i rapporten. I rapporten deles tilstanden af de besigtigede emner op i følgende kategorier: God stand (kræver ikke udskiftning/renovering) Acceptabel stand (udskiftning/renovering er ikke påkrævet pt.) Dårlig stand (bør udskiftes/renoveres) Ejerforeningerne ønsker at ejendommene fremtræder vel vedligeholdte. I forbindelse med gennemgangen, er der foretaget termografering af facaderne på de enkelte boligblokke. Termografirapporten indeholder teknisk vurdering af hvert billede samt en samlet konklusion. Disse vurderinger indgår i de relevante afsnit i nærværende rapport. Termografirapporten er vedlagt som bilag 2. 4

5 1. Udearealer 1.1 Parkeringspladser og veje Parkeringspladserne og adgangsvejene er belagt med asfalt. Asfaltbelægningen på parkeringspladserne er i acceptabel stand. Der kan dog registreres flere lunker og mindre revner. Asfaltbelægningen på adgangsvejene er i god stand. Afhjælpning Parkeringspladserne bør løbende kontrolleres for lunker og revner. Lunkerne i asfaltbelægningen bør rettes op for at undgå større vandsamlinger. 1.2 Adgangsstier Adgangsstierne til boligblokkene og mellem blokkene, er belagt med betonfliser. Adgangsstierne er flere steder udskiftet inden for de senere år, og fremstår i god stand. På adgangsstierne mellem blokkene, kan der registreres en del forvitrede betonfliser og lunker i belægningen. Adgangssti ved blok 5. Forvitrede betonfliser. Afhjælpning De forvitrede betonfliser bør udskiftes til nye, og større lunker bør rettes op. Det vil dels forhindre større vandsamling på stierne og dels gøre færdslen mere sikker. 1.3 Indgangsarealer (udvendige trapper) Trapperne er udført i betonfliser med tilhørende rampe, ligeledes i betonfliser. Foran indgangsdørene er der betonfliser, svarende til belægningen på adgangsstierne. Der er udført ét stk. afløb for afvanding af overfladvand på indgangsareal. Facaderne er udført som træbeklædning. Indgangsdørene og glaspartierne er udført med ét lags glas. 5

6 er betonfliserne på trapperne og foran indgangsdørene i god stand. Afløbene fungere tilsyneladende (der er ikke tegn på større opfugtninger). Betonstøttemurene i siderne ved trapperne, er renoveret og fremstår i god stand. Indgangspartiernes døre og træværk er vedligeholdt med maling, men fremtræder forældet i forhold til den øvrige facade, da der kun er et lag glas i vinduer og døre. Døre og dørpumper trænger flere steder til vedligeholdelse. Isolering mod ovenliggende lejlighed er mangelfuld, da isoleringen ikke ligger tæt til betondæk, og da der ikke er isoleret iht. dagens normer. Der er ca. 100 mm isolering, som ikke er effektivt vindafdækket. Beklædning er i direkte kontakt med belægning, virker som skidtsamler og gør det vanskeligt, at holde rent foran indgangspartierne. Indgangsparti. Afhjælpning Sandfang bør løbende renses og afløbene bør løbende kontrolleres for tilstopning. Vi vurderer, at nedhængte lofter såvel mod det fri, som i forrum bør udskiftes med nye, lige som belysning bør udskiftes med nye lavenergi-armaturer. Vindues- og dørpartier kan forbedres ved at udskiftes med nye i træ/aluminium, med lavenergi-termoruder, og forberedt for dørtelefon-anlæg. Betonvægge kan beklædes med f.eks. fibercementplader og evt. med isolering mod kælder. 1.4 Kældernedgange Kældernedgangene er placeret i gavlene. Nedgangene er udført som ramper og belagt med asfalt. I bunden af rampen, er der udført ét stk. afløb for afvanding af overfladevand. Betonstøttemurene i siderne ved trapperne, er renoveret fornyligt, og fremstår i god stand. Asfaltbelægningen er i god stand. Afhjælpning Afløbene bør løbende kontrolleres for tilstopning. 6

7 2. Facader 2.1 Betonfacader Facaderne er udført som beton sandwich- elementer med frilagt overflade. Elementfugerne er udført som udvendig elastisk fuge. På blok 1 er facaderne i stueetagen lige ledes udført som beton sandwichelementer med et format og farve der adskiller sig fra de øvrige. Fugerne er udført dels som elastiske fuger og dels som cementfuger. Enkelte steder er der udført punktvise reparationer af facadeelementerne. er facadeelementerne og fugerne i god stand, men enkelte steder ses skader på betonelementer, og at de elastiske fuger er i dårlig stand. Facadeelementer/sandwichelementer med frit lagt overflade. Gavlelement i stueetagen på blok 1. Elastisk fuge i dårlig stand. Afhjælpning Elementfugerne bør løbende kontrolleres og udskiftes hvis der er tegn på svigt. Betonskader bør udbedres med nogle års mellemrum. I energimærket foreslås en mulig energirenovering af facaderne. Vi vurderer at udvendig efterisolering af gavlene vil være en byggeteknisk og økonomisk god løsning. Problemer med kuldebroer og skimmelproblemer omkring gavlvæggene i lejlighederne vil blive minimeret, samtidig kan fremtidige betonreparationer på gavlene undgås. Derfor anbefaler vi at der tages initiativ til igangsætning af efterisolering af gavlene i nærmeste fremtid. 7

8 2.2 Lette facader På altansiderne er facaderne ved vinduespartierne udført som let beklædning med ca. 100 mm isolering. Som facadebeklædning er der monteret sporede krydsfinersplader eller eternitplader. er facaderne i god stand. Der er ikke registreret synlige tegn på svigt eller begyndende råd. Træfugtindholdet i krydsfinerspladerne er målt til ca. 11 % hvilket er et fint niveau for en udvendig træbeklædning. Let facadebeklædning på altan. Krydsfinersplade. God stand og fint træfugtindhold. Let facadebeklædning på altan. Eternitplade i god stand. Afhjælpning Der bør foretages løbende vedligehold af facaderne. Facaderne bør males, når dette er tiltrængt. Hvis der konstateres nedbrud i facaderne, bør der foretages lokal udskiftning således at facaden er tæt (kan modstå vejrlig). 8

9 3. Altaner Til hver bolig hører en altan. Altanerne i blok 2 og 3 er indbyggede og ligger således som tag over den underliggende bolig. Underlaget udgøres af beton-dækelementer med isolering og membran for afvanding af overfladevand. De øvrige altaner er opbygget som et sammenstøbt betonelement, hvor fronten + rækværk og selve altandækket er støbt sammen og bæres af udkragede etagebjælker. Altanerne afvandes via udspyer i facaderne. Overordnet set er altanerne i god stand. Dækkene og fronterne er intakte og fri for brud og revner. Der kan der registreres begyndende nedbrud af det øverste indstøbte altanværn. Altanværnet er udført i galvaniseret rektangulært stålprofil. Flere steder er de vandrette profiler gennemtærede mens andre har kraftig overfladerust. Problemerne er mest udtalt på blok 1, men kan også registreres på de øvrige blokke. Terrassemembranerne på blok 2 og 3 er renoverede i 2005 i forbindelse med den store renovering. Der er ikke umiddelbart problemer med utætte terrassemembraner. På blok 4 er en del af de bærende altanbjælker revnede. Problemet har eksisteret længe, og man har tidligere udbedret skaderne ved montering af vinkelkonsoller på siden af bjælkerne, som forstærkning. Vinkelkonsollerne er monteret med gennemgående bolte. Ved de bjælker hvor skaderne ikke er udbedret, er der risiko for at armeringen i bjælkerne korroderer og at altandækkene mister sit vederlag på bjælkerne. Der kan være en alvorlig sikkerhedsrisiko ved dette. Der kan registreres begyndende nedbrud af det galvaniserede altanværn 9

10 Gennemtæret altanværn Revnet altanbjælke, udbedret med vinkelkonsol. Bjælken er revnet på den modsatte side. 10

11 Revnet altanbjælke, ingen udbedring udført. Revnet altanbjælke, ingen udbedring udført. Afhjælpning Rustskaderne på altanværnene kan på sigt udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor bør skaderne udbedres i nærmeste fremtid. Der børe fortages en grundig gennemgang af omfanget og herefter vurderes hvilke værn der skal udskiftes. En mulig løsning kan være at fjerne den øverste del af værnet (de vandrette balustre) og lade de lodrette indstøbte profiler sidde. Herpå kan der monteres nye præfabrikerede værn, der matcher de eksisterende. Det anbefales at der foretages en dybdegående og historisk undersøgelse af revnerne i altanbjælkerne, for at klarlægge skadesårsag og udbedringsmuligheder. Samtidig bør det undersøges om de tidligere udførte udbedringer er tilstrækkelige. Undersøgelsen kan belyse hvilke muligheder der er for udbedring, og give et økonomisk overslag over udbedringsomkostningen. Vi skønner at en sådan undersøgelse vil beløbe sig til ca kr. inkl. moms og inkl. udgift til håndværkere til destruktive undersøgelser. 11

12 4 Vinduer og døre På blok 2, 3, 4 og 5 er alle vinduerne på øst-facaderne udskiftet år Vindues- og dørpartier på vest-facaderne + døre og vinduer på blok 1 er de oprindelige fra opførelsen. Det gælder også vinduer og døre i stueetagen på blok 1. Vinduer og døre i kældrene på blok 2, 3, 4 og 5 er de oprindelige fra opførelsen. De relativt nye vinduer på øst-facaderne er udført i træ/alu, og er i god stand. Disse er forsynet med friskluftventiler pr. rum. Vinduespartier og døre på vest-facaderne er i træ, i god stand og forsynet med termoruder. Dog er termoruderne af ældre årgang. Endvidere er skydedørspartierne generelt ret utætte. Hængslede altandøre er forsynet med friskluftventiler, mens der generelt ikke er friskluftventiler i værelser, og i stuer med skydedøre. Som angivet i energimærket, kan der kan opnås en besparelse ved udskiftning til nye og mere energieffektive termoruder. Enkelte beboere har selv bekostet udskiftning af termoruder, da dette påhviler de enkelte ejere. Vinduerne i stueetagen på blok 1 er generelt i god stand men der ses tegn på at vedligehold i nær fremtid er påkrævet. Ved flere vinduespartier på østfacaden, er malingen boblet op og der er risiko for at den ikke yder optimal beskyttelse. Også ved de elastiske fuger rundt om vinduespartierne, kan der registreres begyndende nedbrud. Omkring nogle vinduespartier, er der monteret fugebånd udvendigt. Fugebånd er diffusionsåbne og det kan derfor ikke konstateres om der er etableret et tæt fugeplan (dvs. damptæt fuge indvendigt). Hvis der ikke er et tæt fugeplan, er der risiko for opfugtning og kondensering i konstruktionen. Vinduer og døre i kældrene i blok 2, 3, 4 og 5, er generelt i acceptabel stand. Det vurderes, at de vinduer i blok 5 mangler maling. Flere steder kan der konstateres begyndende nedbrud i de lette facadeplader ved indgangspartierne. Vinduesparti på vestfacade, med termoruder af ældre årgang 12

13 Vinduespartierne på vestfacaderne, er generelt i god stand Vinduesparti på blok 1, stueetagen. Malingen bobler op. Elastisk fuge omkring vinduesparti. Der ses tegn på begyndende nedbrud 13

14 Fugen omkring vinduespartiet, er udført med fugebånd, som er diffusionsåbent. Kældervindue med påmonterede tremmer. Vinduerne trænger generelt til maling på blok 5. 14

15 Let beklædning ved indgangsparti. Der ses tegn på nedbrud Afhjælpning Vinduerne i stueetagen på blok 1, bør gennemgås og eventuelt males inden for en periode på 2 til 3 år. Ligeledes bør de elastiske fuger gennemgås og nedbrudte/utætte fuger bør udskiftes. Samtidig bør det undersøges, om der er etableret tæt fugeplan indvendigt på de vinduespartier, hvor der er monteret fugebånd udvendigt. bør kældervinduerne på blok 5 gennemgås og de nedbrudte dele (eller begyndende nedbrudte) udskiftes. Efterfølgende bør alle vinduer males. Dette bør ske inden for en periode på 1 til 2 år. I energimærket er der givet et overslag på hvor meget det vil koste at udskifte termoruderne på vestfacaderne. Udgifterne skal naturligvis holdes sammen med den årlige besparelse og den forventede komfortforbedring. Det er op til ejerne at vurdere om der skal udskiftes til nye termoruder. Ved en evt. udskiftning, kan bundglaslisterne med fordel udskiftes til alu-lister, der samtidig kan forlænge vinduernes levetid. 15

16 5 Tage Tagene er udført som gitterspærskonstruktion, monteret på betondæk. Som tagbeklædning er der brædder og asfaltpap. I loftrummene er der isoleret med mineraluld mellem spærfødderne, som angivet i energimærket, vurderes tykkelsen til ca. 50 mm effektiv isolering. Tagnedløbende føres indvendigt i blokkene og tilsluttes til fælleskloak i kældrene. Nedløbsrørene er ikke besigtiget. Asfaltpappen på blok 1 er renoveret i 2008, på blok 2 og 3 i 2006, på blok 4 i 1998 og på blok 5 i Asfaltpappen er generelt i god stand. Dog kan der registreres en del mindre lunker i tagfladerne. Lunkerne har indtil nu ikke givet problemer. Inddækningerne omkring elevatortårnene er i acceptabel stand, dog er der enkelte steder med mindre svigt, som bør eftergås. Skønnet levetid af tagpapbelægninger er år, dvs. der forventes ikke fornyelse af asfaltpap i de kommende år. Mængden af isolering på lofterne er ikke tidssvarende. Energimærket angiver at der kan opnås en stor årlig besparelse ved at foretage en efterisolering af loftrummene. Samtidig er den beregnede tilbagebetalingstid relativ kort. Vi anbefaler at lofterne efterisoleres med 200 mm granulat. Samtidig skal det sikres at den nuværende udluftning af tagrummene bibeholdes. Tagflade på blok 5. Der ses flere lunker i tagfladen. Tagflade på blok 5. Der ses flere lunker i tagfladen. 16

17 Inddækning omkring elevatortårn. Selve inddækningen og fugen er i acceptabel stand. Loftrum. Der er udlagt mineraluld mellem spærfødderne ca. 50 mm effektiv isolering. Ventilation til loftrum. Ved evt. indblæsning af isolering på lofterne, skal ventilationshullerne føres med op gennem isoleringen. 17

18 Afhjælpning Fuger ved inddækninger bør gennemgås inden for en periode på 2-5 år. Indblæsning af ekstra isolering i tagrummene. Min. 200 mm. Dette er også anbefalet i energimærket. Af hensyn til arbejdsmiljø, bør indblæsningen foretages udefra, således at der bores huller i den eksisterende tagbeklædning og isoleres herfra. Etablering af ventilation langs tagkanterne (de eksisterende ventilationshuller, skal øges i højden). Der skal laves sidestyr for isolering ved gangbroer, således at det fortsat er muligt at inspicere tagrum og at servicere tekniske installationer. 18

19 6 Kældre Der er kælder under alle 5 blokke. Adgang til kældrene sker via kælder trapper/ramper i gavlene eller i forbindelse med indgangspartierne. Kældrene i blok 1, 4 og 5 bruges primært til opbevaring for beboerne, affaldshåndtering og installationer mens kældrene under blok 2 og 3 også anvendes til parkering. Kældrene er udført med betonlofter, -vægge og -gulve. Kælderrum til opbevaring (private) er udført med træskillerum. På en mindre del af kælderlofterne der danner etageadskillelse til en overliggende bolig, er der monteret isolering på undersiden af betondækket. Isoleringen er udført som ca. 100 mm polystyren. virker kældrene tørre og i god stand. Der er ikke synlige tegn på fugt eller tidligere fugtskader. Vægge og gulve er generelt i god stand (intakte) og pænt vedligeholdt. Der gøres opmærksom på, at isoleringen under lofterne (polystyren) ikke er lovligt. Polystyren opfylder ikke de gældende brandkrav, og vil under en evt. brand udvikle røg, og brændende dråber. Der arbejdes pt. med optimering af affaldshåndteringen i kældrene. Derfor behandles dette ikke i denne rapport. Kældergang. er kældrene tørre og i god stand Kælderloft. Under lofterne, er der flere steder monteret polystyren. Polystyren opfylder ikke de gældende brandkrav 19

20 Afhjælpning Polystyrenpladerne under kælderloftet bør tages ned og kan erstattes af f.eks. hård mineraluld. Denne kan enten forsynes med en overflade der forhindre at mineralulden drysser, eller der kan monteres pladeafskærmning under mineralulden. Det anbefales at der foretages en energiberegning inden en evt. udskiftning. I energimærket kan der under forslag til forbedringer, pkt. 15 aflæses hvad en efterisolering vil betyde økonomisk. Dog gøres der opmærksom på, at punktet alene omhandler etablering af isolering på de steder hvor der ikke i forvejen er isoleret. Under pkt. 12 i energimærket, er der givet forslag til indvendig efterisolering af kælder-skillevægge, som adskiller opvarmede rum fra uopvarmede rum. Dette kan være en god løsning men kræver en grundig projektering og omhyggelig udførelse. Løsningen kan give risiko for fugtproblemer herunder risiko for skimmelangreb. 20

21 7 Installationer Gennemgang af installationerne, skal ses i nær sammenhæng med energimærket og anbefalingerne heri. 7.1 Ventilation Blok 1 betjenes af et ældre ventilationsanlæg (kontrolventilation) via lodrette kanaler gennem etagerne. I blok 2 til 5 er der monteret nye effektive tagventilatorer i (Behovsstyret ventilation). Hver tagventilator betjener én opgang. I trappeopgange og i gangarealer er der naturlig ventilation. Parkeringskældrene i blok 2 og 3 er forsynet med ventilationsanlæg. Det vurderes at ventilationsanlæg med tilhørende kanaler, er i god stand og ikke umiddelbart kræver tiltag. Dog bør det overvejes at forny udsugningsmotor på blok 1. Der er tilknyttet et ventilationsfirma, som udfører de lovbestemte eftersyn. Ventilationsanlæggene i parkeringskældrene i blok 2 og 3, er ikke i drift. Afhjælpning Ingen bemærkninger. Det bør overvejes at sætte ventilationsanlæggene i parkeringskældrene i blok 2 og 3 i drift. 7.2 Varmeanlæg Blokkene opvarmes primært med fjernvarme. I kolde perioder suppleres med gas. Varmeproduktion med fjernvarme og gas sker i en særskilt varmecentral, hvor fjernvarmedelen ejes af E-ON. Opvarmning af lejlighederne sker via radiatorer. Fordelingsrørene er udført som to-strengs anlæg. Radiatorerne er forsynet med termostatventiler. Som supplerende varme, er lejlighederne i blok 2 og 3 forsynet med åben pejs. Rør i jord er ikke besigtiget, og ikke vurderet. Det vurderes at varmeinstallationerne i øvrigt er i god stand, men at der kan foretages energimæssige forbedringer i form af efterisolering af rør i kældre mv. Afhjælpning Vi er orienteret om at der forhandles om priserne på fjernvarme, hvilket kan have betydning for bl.a. vurdering af energibesparende foranstaltningers rentabilitet. 21

22 7.3 Varmt brugsvand, varmt brugsvand Det varme brugsvand produceres i varmtvandsbeholdere, der er placeret i kældrene i hver blok. Vandet opvarmes med direkte fjernvarmeladekredsvekslere og lagres i varmtvandsbeholdere. For gennemgang af de enkelte varmtvandsinstallationer, henvises til energimærket. vurderes det at anlægget til produktion af varmt brugsvand, er i god stand men at der kan foretages energimæssige forbedringer i form af efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledninger. Afhjælpning Der henvises til anbefalingerne i energimærket 7.4 El El-forhold er ikke vurderet. Der henvises til gennemgang og anbefalinger i energimærket. 7.5 Sprinkling Der føres lovpligtigt eftersyn med sprinkleranlæg. Sprinkleranlæggene er ikke vurderet i nærværende rapport. 7.6 Elevatorer Der føres lovpligtigt eftersyn med elevatorer. Elevatorerne er nyere, og er ikke vurderet i nærværende rapport. 7.7 Fællesvaskeri Fællesvaskeri er ikke vurderet i nærværende rapport. 22

23 8 Varmecentral Varmecentralen udgøres af en selvstændig bygning. Varmecentralen anvendes også til frokoststue og lager for driftspersonalet. Facaderne består af betonelementer kombineret med lette facadepartier og større vindues/glaspartier. Glaspartierne er forsynet med ét lag glas. I overgangene mellem facadeelementerne og de bærende beton søjler, er der udført elastiske fuger. Varmecentralen er ikke i samme generelt gode stand som de øvrige blokke. Der ses en del tegn på manglede vedligehold. er betonfacaderne i god stand men de elastiske fuger mellem elementerne, er flere steder nedbrudte og utætte. Der kan registreres større afskallinger i de bærende betonsøjler. Der er ses blotlagt armering, og risikoen for større betonskader er til stede. De lette facader er i dårlig stand. Træbeklædningen er tørret ind, og der er større revner. Den nederste del af facaderne er isoleret indvendigt med mineraluld, mens den øverste del blot består af træbeklædning. Vinduespartierne ved frokoststuen og de store glaspartier mod øst er i dårlig stand, og trænger til vedligehold. Dels i form af udskiftning af mindre dele så som glaslister og dels i form af malerbehandling. Elastisk betonelementfuge. Der ses tegn på utæthed, og afskalninger på betonelement. 23

24 Let facade i dårlig stand. Beklædningen yder ikke beskyttelse mod vejrlig Glaspartier mod øst. Partierne er nedslidte. De lette facader tænger til maling. Fugerne omkring glaspartierne er nedslidte og karmtræet + glaslister skal malerbehandles i nær fremtid 24

25 Afhjælpning De elastiske fuger mellem betonelementerne bør gennemgås og defekte fuger bør udskiftes. Afskallingerne på betonelementerne bør gennemgås og udbedres. Hvis der ikke foretages noget, er der risiko for korrodering af armeringen og dermed svækkelse af elementernes styrke. Træbeklædningen på de lette facader, bør udskiftes og genetableres således at der ydes beskyttelse mod vejrlig. Samtidig skal det undersøges/overvejes om hele facaden skal isoleres og forsynes med dampspærre. Træbeklædningen på østfacaden bør malerbehandles i nær fremtid. Trørød den LP/CA. Sag nr

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-142090-001 Energikonsulent: Claus Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 36 Adresse: Holstebrogade 008 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-235068-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Vesterbro 125

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Vesterbro 125 SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterbro 125 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-336354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 15 Adresse: Vejlegårdsparken 82 Postnr./by: 2665 Vallensbæk Strand BBR-nr.: 187-029031-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Strucksalle 5 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 37 Adresse: Gransangervej 11 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-390632-001 Energikonsulent: Anders Bojsen-Møller Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018534-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solbjerg Hovedgade 67 8355 Solbjerg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. august 2012 Til den 31. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Murermester -villaen

Murermester -villaen Energirigtig renovering Murermester -villaen Se hvor murermestervillaen typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Nellikevej 3 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-023907-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere