Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts Homå Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring: Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Rapporten er bl.a. udarbejdet efter de forskrifter, som er anvist i FVD's håndbog nr. 5, version 2011 Side 1

2 Indholdsfortegnelse for delrapport nr. 1 Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Oplysninger og noter... side 5 Handlingsplan - forslag til opgaver side 6 Bilagsliste... side 7 Side 2

3 Baggrund og resumé. Homå Vandværk har fået indført KUV ledelsessystem, hvor alle data og oplysninger om vandværket findes. Homå vandværk har fået udført en erstatningsboring i 2013 og har ønsket en vurdering af boringen samt sagens forløb og status. Den 27. marts 2014 deltog Jørgen Krogh Andersen i et møde med bestyrelsen i forbindelse med kommunens tilsyn. Samme dag blev der udført korttidspumpning på den nye boring og forslag til forbedrindringer af råvandssystem og vandbehandling blev drøftet. Hovedkonklusioner med anbefalinger. Tilstand og risikovurdering. Homå Vandværk har indført ledelsessystem og gennemført en række forbedringer på vandværket. Der er aftalt fokus på ny boring, råvamndspumpe, råvandsledning samt selve vandbehandlingen. Vandværket har samlet set en god tilstand på alle punkter. Ifølge ledelsessystemet udføres egenkontrol og anlægget følges mht. nøgletal for driften, herunder de obligatoriske analyser En samlet LAV risiko for mikrobiologisk forurening, se afsnit 2 i ledelsessystemet. Sagen om den nye erstatningsboring. I juli måned 2013 begyndte vandværkets eneste boring at give sand. Brøndborer PC, Højslev vurderede, at den gamle boring ikke kunne repareres, og at forsøg på reparation kunne betyde, at vandværket stod helt uden vand. Da vandværket kun har en boring, besluttede bestyrelsen at bestille PC til at udføre en erstatningsboring indenfor 5 meter, hvilket vandforsyningsloven giver ret til. PC har meddelt kommunen, at der udføres en erstatningsboring forud for arbejdet, som reglerne foreskriver. Senere meddeler kommunen, at boringen er ulovlig, og kommunen kræver, at vandværket søger om lovliggørelse. Dette gør bestyrelsen så efter samråd med FVD. Under mødet med kommunen blev det antydet, at kommunen evt. fremkommer med afslag på lovliggørelsen, selvom råvandet, både før og efter den nye boring blev taget i brug, har været af god kvalitet og dannet grundlag for levering af drikkevand, som overholder kravene til rent drikkevand. Status. Det blev besluttet, at der gennemføres nogle yderligere forbedringer af råvandsanlægget og vandbehandlingsanlægget, se handlingsplan. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat. Efter samråd med FVD blev det besluttet, at afvente kommunens sagsbehandling om vandværkets ansøgning om lovliggørelse. Der kan med rimelig grund rejses spørgsmål ved, om bestyrelsen burde have indsendt ansøgning om lovliggørelse, da vandværket stod overfor en alvorlig risiko for nedbrud og dermed mangel på vand, da de kun havde den ene defekte boring. Bestyrelsen har efter min vurdering handlet helt lovligt og korrekt sørget for, at forbrugerne ikke kom i en situation med mangel på drikkevand. Havde bestyrelsen ikke havde fulgt påbud om at søge om lovliggørelse, havde det været op til kommunen og evt. politiet ( anklagemyndigheden) om at vurdere om bestyrelsen havde handlet ulovligt. Rækkefølgen er ikke helt ligegyldig på ovennævnte, specielt ikke hvis vandværket får afslag på ansøgning om lovliggørelse. Ved at søge om lovliggørelse vender sagen efter min vurdering forkert, da kommunen så senere kan påberåbe sig at bestyrelsen har indrømmet at have handlet ulovligt. Dette er jo ikke tilfældet. Side 4

5 Oplysninger og noter: Vurdering af den nye boring og nuværende vandbehandling. Der blev udført en korttidspumpning, se bilag 1. Forløbet på sænkning og stigning viser, at det vandførende kalklag har en stor vandføringsevne (såkaldt T-værdi), men har en forholdsvis stor sænkning, hvilket kan skyldes filterkonstruktioner kombineret med, at boringen er udført som en skylleboring. Erfaringer viser, at der ofte kan ske utilsigtet tilstopning af kalksprækkerne med ler og kalkslam, som kan være svært at få løsnet bagefter. En boring udført med lufthæveteknik havde været at foretrække og ville over en lang årrække betyde en stor besparelse i samlet strømforbrug. Tiden vil vise, om boringens specifikke ydeevne (ydelsen i m³/t pr. meter sænkning) evt. langsomt forbedres. De obligatoriske analyser viser, at drikkevandet har en høj kvalitet og helt uden anmærkninger. Vandværkets behov for råvand og drikkevand er vurderet, og der vil med fordel kunne sættes en mindre dykpumpe i boringen, hvilket vil medføre to fordele: 1. mindre sænkning i boringen 2. bedre vandbehandling Se bilag 2 dimensionering. Det blev konstateret, at trykfilteret bliver drænet ved stilstand, hvilket medfører øget sænkning ved pumpestop (uden modtryk) og med risiko for dårlig vandbehandling og øget kim i drikkevandet. Derfor er der under handlingsplan givet nogle anbefalinger herom. Vandværket får indrettet nogle målinger af tæthedskontrol samt udfører egenkontrol for bakterier, jfr. ledelsessystemets anbefalinger. Et forslag som kommunen også kunne anbefale. Udviklingen i råvands - og drikkevandkvaliteten kan følges på IT- systemet mitdrikkevand.dk, som dokumentation på den løbende udvikling ligesom udvalgte nøgletal for driften kan følges. Side 5

6 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i 2014 Handlingsplan udbygget i forholdt til ledelsessystemet. 1. Der monteres en ny dykpumpe. Den dimensioneres til ca. 4-5 m³/t med det forventede fortryk over trykfilter, udføres af PC. 2. Prøvehanen monteres med manometer af passende følsomhed til kontrol af pumpens slidtage/tryk og tæthed af råvandsledning (frem til ekstra kontraventil, se pkt. 3), stigrør/ kontraventil i dykpumpe. Prøvehanes tilgangsrør sikres neddykket til frisk råvand fra stigrøret, af hensyn til sikker prøvetagning (PC). 3. Råvandsledning sikres med styr og montage på væg før trykfilter. Der monteres ekstra kontraventil lige før råvandsventil ved overgang til trykfilter (PC). 4. Vandbehandlingen kører p.t. med droslet ventil, hvilket koster strøm. PC fører afgangsrør fra trykfilter i en sløjfe til loftet (i vandværket) og bøjning med snorkel, så der ikke mere suges vand fra trykfilter ud i rentvandstanken ved stilstand. Sløjfen medvirker til et minimumsmodtryk over filter. Der foretages vandbehandling helst helt uden drosling på ventil på afgangsrøret. Tilførsel af luft justeres, så det passer til den nye kørsel. Samlet set en bedre vandbehandling og med mindre strømforbrug (PC). 5. Der er støbt helt op til forerør og afgangsrør i terrænstationen. Hvis man skal være helt sikker på at undgå problemer med spændinger i rør ved frostpåvirkninger af terrænstation, skal der f.eks. være monteret et stykke tagpap omkring begge rør inden støbning (PC må vurdere afhængig af betontykkelse m.m.). 6. Bestyrelsen indhenter accept hos beredskabschefen, for at fjerne unødvendige rør og lynkobling til brandslukning, da man mener, at den ikke nogensinde vil blive anvendt. 7. Bestyrelsen efterstøber studs til sugeledning (også brand) på taget af rentvandstank. 8. Hæve niveauet i rentvandstank har 2 fordele: - mere vand i beholdning ved nedbrud af dykpumpe og dermed mere tid til at få erstatningspumpe monteret - mindre risiko for indsivning af jordvand. 9. Evt. beholde nuværende dykpumpe som reserve (PC vurderer). 10. På sigt udføres udvendig inspektion af rentvandstank, vandtæt tagpap på taget og et godt stykke ned langs siderne, for at undgå angreb af frost og revner i toppen af betonen. 11. Drøfte tilbud på dokumentation via mitdrikkevand.dk med analyser og nøgletal samt startpakke egenkontrol. Evt. holde et møde herom. Side 6

7 Bilag Bilag 1.1 Bilag 1.2 Korttidspumpning Kapacitetsdiagram Analyserne ses på mitdrikkevand.dk, hvor andre dokumentationer og grafer kan være. Side 7

8 09:13 09:13 09:14 09:15 09:16 09:17 09:18 09:20 09:23 09:30 09:30 09:31 09:33 09:35 09:37 Homå Vandværk Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring - DGU BILAG 1.1 Homå vandværk Dato for prøvepumpning: 27/ MP - målepunkt : pejlestuds ca. 30 cm over terræn Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik ydelse m³/t/m Kap. m³/t Bemærkninger ,48 0,5 16, , , , , , , ,80 Info-boks : 17/ Ydelse : 56 m³/t Sænkning : 3,9 meter Specifik ydelse : 14,4 m³/t/m ,70 Stop 0,5 9,60 tilbagepejling 1 8,80 3 8, , ,67 Boring 1 - DGU nr ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 8,48 9,6 8,8 8,75 8,72 8, ,3 15,7 15,4 15,415,4515,5 15,8 15,7 Side 8

9 BILAG 1.2 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : 8 m³/t Behandlingskapacitet m³/t 8 m³/t ( droslet ) Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks. døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion 100 m³ 23,5 m³ 2 x 8 m³/t Frekvensstyret udpumpning m³ 78 m³ 2,5 m³ 6 m³ 52 m³/ 8 m³/t=6.5 timer 78 m³/8 m³/t= 9.75 timer Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Det ses at maksdøgn produceres på under 10 timer. Det burde derfor teknisk kunne reduceres til ca. 4 m³/t og derved mere end halvere sænkningen i boringen. Side 9

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør Indholdsfortegnelse Side 01. Historik... 6 01.01.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere